Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25"

Transkript

1 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden

2 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker och hälsosam miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark, kommunens markreserv och naturreservat. Nämnden ansvarar också för bostadspolitiska åtgärder, teknisk försörjning, kollektivtrafik och är tillika trafiknämnd. Nämndens verksamhetsplan för 2015 baseras på nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige samt Höjda ambitioner för Linköping som är det politiska samverkansprogrammet för S, MP och FP Nämndens verksamhet styrs också av regionala, nationella och internationella mål, samt av de styrande dokument, planer, program, riktlinjer etc., som antagits i kommunen och ligger inom nämndens verksamhetsuppdrag. Nämndens egna styrdokument omfattar bl.a. stadsmiljö, tillgänglighet och trafikplanering. Samhällsbyggnadsnämndens strategiska områden för att främja kommunens utveckling och tillväxt är: Plan- och markberedskap för bostadsbyggande och företagsetableringar Infrastruktursatsningar för ett hållbart transportsystem Stadsutveckling för en sammanhållen stad Utveckling av Linköpings stadskärna Utveckling av kommunens identitet Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Utveckling av natur, parker och rekreationsområden Enligt budgetförslaget till kommunfullmäktige kommer nämnden att särskilt fokusera på följande mål: 4. Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning. 5. Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet. 6. Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter. 13. Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil. Verksamhetsplanen anger de aktiviteter som genomförs för att uppnå nämndens mål. Mer detaljerade aktiviteter anges också i nämndens investeringsplan och exploateringsplan. De ekonomiska medel som nämnden tilldelar olika aktiviteter och verksamhetsområden anges i nämndens internbudget, investeringsplan och exploateringsplan. Uppföljningen av målen, aktiviteterna och ekonomin redovisas i delårsrapporter samt i en helårsrapport och i verksamhetsberättelsen. Aktivitetsuppföljningen redovisas i augustirapporten och i helårsuppföljningen. Hur väl målen uppfylls redovisas i verksamhetsberättelsen. uppfyllelsen baseras på medborgarundersökningar, statistik och andra typer av mätningar. Resultatet av mätningarna jämförs sedan med de indikatorer och målvärden som beslutats för varje mål. Därefter bedöms om målet är uppnått, delvis uppnått eller inte uppnått. I verksamhetsberättelsen redovisas också andra verksamhetsmått och nyckeltal tillsammans med jämförelser över tiden eller med andra kommuner som är likvärdiga med Linköpings kommun.

3 3 Nämndövergripande verksamhet Den nämndövergripande verksamheten omfattar service och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och olika intressenter. Här ingår också omvärldsbevakning, internationellt utbyte, verksamhetsutveckling, extern information, demokrati, jämställdhet samt den målstyrning och uppföljning som krävs för att skapa en effektiv verksamhet och en hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska inom sitt verksamhetsuppdrag bidra till att förverkliga kommunens devis där idéer blir verklighet samt kommunens värdegrunder modiga, mänskliga och mångfasetterade. 1. Nämnden och dess verksamheter ska stärka demokratin och inflytandet genom god information, dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och andra intressenter. Minst 80 % av medborgarna ska anse sig ha fått god information om nämndens verksamhet, och upplever att nämnden erbjudit tillfällen till dialog och samverkan. Minst 70 % av medborgarna ska kunna värdera nämndens informationsinsatser och de möjligheter de fått att delta i dialog och samverkan med nämnden. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 1.1 Öppna upp för dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den Tertial 1, 2, 3 idéburna sektor och andra intressenter för att nå större delaktighet och engagemang i kommunens utveckling. 1.2 Utveckla webbplatsen och andra digitala kanaler. 1.3 Kommunikationsplanering ska ingå i varje projekt/arbetsprocess för att ge Tertial 1, 2, 3 medborgarna och brukarna god insyn samt uppmuntra till dialog och större delaktighet. 1.4 Informationen till medborgarna ska utvecklas och präglas av ett enkelt och begripligt språk. Tertial 1, 2, 3

4 4 2. Nämnden och dess verksamheter ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet för likvärdigt inflytande och likvärdig välfärd. Kvinnor och mäns sammantagna upplevelser av sin möjlighet att ta del av informationen om nämndens verksamheter och erbjudande till dialog och samverkan ska vara likvärdig. Kvinnor och mäns sammantagna nöjdhet med offentliga miljöer, trafiksystem, parker- och rekreationsområden, natur, trygghet och säkerhet, samt tillgänglighet för personer oavsett funktionsvariation ska vara likvärdig. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 2.1 Utveckla jämställdhetsaspekterna i nämndens beslutsunderlag med hur kvinnor Tertial 1, 2, 3 och män fått möjlighet till delaktighet i ärendena och hur besluten påverkar jämställdheten. 2.2 Utveckla planprocessen så att kvinnor och män samt olika mål- och intressegrupper får likvärdiga möjligheter att delta och påverka lokalisering, innehåll, kvalitet och prioriteringar av stadsmiljön. Tertial 1, 2, 3 3. Nämnden och dess verksamheter ska erbjuda god service och effektiv ärendehantering som förenar likvärdig behandling och rättssäkerhet med individuellt bemötande och flexibilitet. Minst 65 % av de medborgare som varit i kontakt med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ska uppleva att servicen är god. I servicebegreppet ingår tillgänglighet (nåbarhet), bemötande, kompetens, samt effektivitet och kvalitet i handläggningen. 2. En kommun med ett växande näringsliv 3.1 Ta fram lättillgänglig information till medborgarna, näringslivet m.fl. om samhällsbyggnadsnämndens uppdrag, samt vilka tjänster och vilken service som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder.

5 5 Fysisk planering Fysisk planering omfattar planutredning samt framtagande av detaljplaner för bostäder, verksamheter, handel, infrastruktur, rekreation med mera. Den fysiska planeringen inbegriper också den mark- och exploateringsverksamhet som krävs för att förverkliga planerna. 4. Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning. Nämnden ska ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års bostadsproduktion. Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om minst 50 ha attraktiv mark för industri och kontor samt 20 ha för handel. : 6. Fler bostäder för en växande kommun 4.1 Upprätta och ajourför ett dokument som redovisar vilka planer som ska antas Tertial 2 under kommande ettårsperiod. 4.2 Initiera ett planprogram för Skäggetorp under 2015 i samverkan med invånarna, fastighetsägarna och andra intressenter. 4.3 Genomför en lokaliseringsprövning för ny simhall. Tertial Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisningar. 4.5 Påbörja en utredning för kollektivtrafikstråk i innerstaden. 5. Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet. Minst 85 % av medborgarna ska uppleva att nya, ombyggda och restaurerade byggnader, anläggningar och offentliga miljöer har arkitektur av hög kvalitet. Stadsbyggnadsinsatserna ska bidra till en hållbar utveckling med en god bebyggd miljö och mer och bättre stadskvaliteter. 6. Fler bostäder i en växande kommun 5.1 Genomför en samhällsbyggnadsdag för dialog med bygg- och fastighetsbranschen Tertial 2 varje år. 5.2 Inspirera intressenter till höga stadskvaliteter i samband med byggdialog. 5.3 Påbörja arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram. 5.4 Skapa en arena för samhällsbyggnadsfrågor INSPEL.

6 6 Mark- och bostadspolitik Verksamhetsområdet mark- och bostadspolitik omfattar både kommunens åtgärder för anskaffa och tillhandahålla exploateringsbar mark för tätortsutveckling och vidta bostadspolitiska åtgärder för att tillgodose invånarnas bostadsbehov. 6. Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter. Planer för nya och ombyggda bostäder ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar i den stadsdel och ort som berörs. Stadsbyggnadsinsatser ska genomföras för att integrera och utveckla stadsdelar med utanförskap och särskilda behov. 6. Fler bostäder i en växande kommun 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 6.1 Utarbeta en ny bostadsförsörjningsplan och kommunicera den med bostadssektorns intressenter. 6.2 Utarbeta förslag till strategiska markköp. Tertial Utarbeta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i enlighet med Tertial 1 ny lagstiftning. 6.4 Upprätta ett register över genomförda marktilldelningar, med start fr.o.m Tertial 2

7 7 Stadsmiljö Verksamheten omfattar åtgärder för att skapa attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer som är ekonomiskt effektiva, socialt integrerade, trygga och miljömässigt hållbara. 7. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och besöksnäringen. Minst 85 % av besökarna i Linköpings innerstad ska vara nöjda med dess attraktivitet och tillgänglighet. Minst 80 % av de fastighetsägarna som kan värdera Linköpings stadskärna ska anse att stadskärnan står sig bra i konkurrens med andra handelsplatser i regionen. Handeln och besöksnäringen ska utvecklas positivt i innerstaden. Antalet mötesplatser och kulturarrangemang ska öka i innerstaden. 2. En kommun med ett växande näringsliv 7.1 Påbörja ombyggnaden av Nygatan, delen Apotekaregatan - Klostergatan, samt Hospitalstorget så att de blir klara Utvärdera vinterljus och föreslå förändringar och utveckling. 8. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön är trygg och säker. Minst 65 % av medborgarna ska uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 8.1 Vidta trygghetsåtgärder, t.ex. bättre belysning, utvecklad parkskötsel och utsmyckning vid särskilt otrygga platser och utmed prioriterade gång- och cykel- stråk. 8.2 Genomför ljusevenemanget Vinterljus.

8 8 Natur och miljö Verksamheten omfattar naturvård och åtgärder för det rörliga friluftslivet samt utveckling av Tinnerö eklandskap. Även kommunens skogsförvaltning, med inriktning mot friluftsliv och naturvård, ingår. I uppdraget ingår också arbete med förorenad mark för att minska miljöbelastningen på människor och natur. 9. Såväl den tätortsnära naturen som de kommunala naturreservaten ska ge goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till naturreservaten ska öka. Minst 85 % av medborgarna ska vara nöjda med möjligheten att få rekreation och idka friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten. 5. En ekologiskt hållbar kommun 9.1 Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation i naturområden, bland annat i Linghem, Rydskogen och Vidingsjö. 9.2 Iordningställ en informationsplats vid Smedstad ridcenter om natur och rekreation i södra Linköping. 9.3 Färdigställ ett friluftsprogram för Linköpings kommun. 9.4 Vidareutveckla hemsidan med friluftsinformation och lansera mobilapplikationen Tertial 2 naturkartan.se. 9.5 Översätt foldrar om närnatur till de vanligaste minoritetsspråken. Tertial 1

9 9 10. Den ekologiska hållbarheten och den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. Minst 40 av naturvårdsprogrammets 77 åtgärder ska vara genomförda under år För närvarande är 25 åtgärder helt genomförda och arbetet med 32 åtgärder pågår. 5. En ekologiskt hållbar kommun 10.1 Anta åtgärdsprogram för fyra av de kommunala ansvarsarterna. Tertial Ta fram kunskapsunderlag och genomför åtgärder för de kommunala ansvarsarterna. Tertial Genomför åtgärder inom Projektet Uttersäkra Linköping längs Stångån och Tinnerbäcken till Vidta skötselåtgärder och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling av eklandskapet, bland annat ansökan om LIFE plus-projekt till EU i samarbete med flera länsstyrelser Restaurera och sköta kommunala våtmarker, bland annat Ängelska kanalen söder om Vidingsjö Påbörja arbetet med att pröva möjligheten att inrätta fler nya kommunala naturreservat Fullfölj uppdraget att skapa ett reservat för Vallaskogen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden Genomför tillståndsansökan och projektering för omlöp vid Nykvarn samt fisklekplatser nedanför Tannefors vattenkraftverk i Stångån.

10 10 Drift och underhåll Verksamheten omfattar drift och underhåll av gator och vägar, gång- och cykelvägar, torg, samt parker och grönområden. I uppdraget ingår också klotterskydd och klottersanering. 11. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar har bra skötsel och underhåll. Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar. Minst 70 % ska vara nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar. Minst 90 % ska vara nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav minst 25 procentenheter mycket nöjda. 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder för en växande kommun 11.1 Fortsätt attitydpåverkan för en renare stad. Särskilda insatser i stadens stadsdelar Tertial 1, 2, 3 planeras med aktiviteter som involverar barn och ungdomar Utveckla upphandlingskraven i anläggnings- och driftentreprenader för att minska entreprenadernas miljöbelastning och koldioxidutsläpp ytterligare Undersök möjligheterna att utveckla sociala krav i upphandlingarna av anläggnings- och driftentreprenader.

11 Medborgarna ska uppleva att kommunens park- och rekreationsområden har bra skötsel och underhåll, samt utvecklas för att ge bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Minst 85 % av medborgarna ska vara nöjda med kommunens skötsel och underhåll av parkoch rekreationsområden, och att de har utvecklats positivt för närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. 5. En ekologiskt hållbar kommun 12.1 Färdigställ temalekplatsen i Vidingsjö (motionscentrum) tillsammans med kultur- och fritidsnämnden Projektera och utveckla Lillvalla till Linköpings mest upplevelserika lekplats tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, och projektera en ny stadsdelslekplats i Ullstämma. Dessa blir klara Bygg en ny aktivitetspark i Bestorp, komplettera aktivitetsparken i Ryd med nya sittplatser Projektera en utveckling av aktivitetsparken i Berga med nya aktiviteter, och. för en ny aktivitetspark i Tallboda. Dessa blir klara Bygg ut och rusta upp spontanidrottsytor i Grenadjärsparken, Hagaberg, bl.a. Tertial 2 med en tennisplan, ett utegym i Ullstämma (vid milspåret) samt rusta upp ishockeyrinkarna i Johannelund, Linghem och Sturefors Projektera för en upprustning och utbyggnad av Fun Skateparken i Ekholmen för färdigställande Plantera nya parkträd längs Stångåns östra sida, utmed Götgatan och vid någon del av Västra vägen Utveckla årummet och strandpromenaderna längs Stångån och Kinda kanal, Tertial 2, 3 bl.a. med ny båtlyft vid segelbåtshamnen, nya informationsskyltar, bänkar och papperskorgar samt påbörja utvecklingen av åmynningen med nya gångvägar och rastplatser Påbörja ombyggnad av ny entré till Trädgårdsföreningen från Lasarettsgatan Projektera och handla upp ombyggnaden av Snugganparken för färdigställande Utsmycka Farbror Mellins torg med konst. Tertial Belys dragvägen längs Göta Kanal mellan Malfors bro och Roxen Påbörja upprustningen av Berga skulpturpark i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Linköpings guideförening Byggnationen av Vallaparken i Vallastaden påbörjas under året för att bli Tertial 1 klar Påbörja arbetet med att ta fram en handlings- och underhållsplan för lek- och spontanidrottsplatser.

12 12 Trafik Verksamheten omfattar trafikplanering för olika trafikslag. Arbetet omfattar bland annat trafiksäkerhet, påverkansprojekt, parkering, tillgänglighet och planering av trafiksystemen utifrån den statliga transportpolitiken och de lokala politiska målen i bl.a. trafikstrategin, cykelplanen och trafiksäkerhetsprogrammet. 13. Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil. Antalet gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i relation till det totala antalet resor i kommunen. Minst 80 % av resenärerna ska uppleva den allmänna kollektivtrafiken som snabb och attraktiv. Trafikplaneringens aktiviteter har bidragit till att kommunens mål om koldioxidneutralitet 2025 kan uppnås. 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder för en växande kommun 13.1 Genomför Mobility managementprojekt som omfattar beteendepåverkan på Tertial 1,2,3 alla kommunens invånare, tillsammans med förstärkta punktinsatser i utvalda stadsdelar och orter, såsom smarta resan, marknadsför vintercykelstaden, marknadsföring i samband med införande av boendeparkering i t.ex. Hejdegården, ta fram gröna transportplaner samt arbeta med regional samverkan för ökat hållbart resande Fortsätt utbyggnaden av kollektivtrafikstråk och hållplatser för kollektivtrafiken, bl.a. bussgatan mellan Garnisonen och Lambohov, och påbörja utbyggna- den av ny bussgata genom US Bygg en ny gång- och cykelväg längs Ekängsvägen (Sjötorp 1:1) Färdigställ gång- och cykelväg förbi Nattsländan i Hjulsbro. Tertial Bygg gång- och cykelväg längs Östgötagatan, delen Gustav Adolfs gata-sveagatan Bredda gång- och cykelvägar längs Gamla Tanneforsvägen Sätt upp nya cykelpumpar på olika platser i Linköping. Tertial Bygg cykelparkeringar vid busshållplatser, vid korsningen Ågatan och Apotekaregatan Tertial 2, 3 samt påbörja vid Resecentrum Utveckla kommunens parkeringsverksamhet ytterligare med bl.a. boendeparkeringsområden, t ex i Hejdegården Ta fram åtgärdsprogram för omgivningsbuller enligt EU-direktiv.

13 Kommunens trafiksystem ska skapa god tillgänglighet som bidrar till en hållbar utveckling i kommunen och regionen. Minst 65 % av medborgarna ska uppleva god tillgänglighet till daglig service och arbetspendling. 2. En kommun med ett växande näringsliv 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder i en växande kommun 14.1 Färdigställ byggnationen av en ny cirkulationsplats på Haningleden vid Garnisionen. Tertial Bygg ut gator och offentlig plats i Harvestad område C, Folkets park etapp 3 och Norrberga 3 samt förlängning av Hästhagsvägen i Ekängen Färdigställ dagvattenområdet i anslutning till Tinnerbäcken i Ullstämma. Tertial Påbörja utbyggnaden av nya gator och offentlig plats i Manstorp, Linghem Tertial 2, 3 etapp 3, Bankekind, Lerboga samt Majleden i Vimanshäll Påbörja utbyggnaden av nästa etapp i Östra Malmskogen Påbörja utbyggnaden av gator för Plantagon. Tertial Färdigställ del II av Industrigatan, delen Alkagatan - Mellangatan Bygg ut busshållplats och gång- och cykelvägar för det nya ridcentret i Smedstad. Tertial Projektera ombyggnaden av Storgatan vid Akilles Möjligheterna att röra sig till större arbetsplatser, service och andra knutpunkter Tertial 1, 2, 3 utan bil ska beskrivas i plandokumenten Hur fyrstegsprincipen har tillämpats ska dokumenteras i planerings- och investeringsprojekten. Tertial 1, 2, Antalet döda och skadade i trafiken ska minska. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras. Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar. 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 15.1 Fortsätt med att genomföra hastighetsplanen, etapp 3 (sydvästra - Lambohov, Tertial 2, 3 Mjärdevi, Västra Valla), etapp 4 (sydöstra - Berga, Ekholmen, Hackefors, Hjulsbro, Ullstämma, Vidingsjö) och etapp 5 (nordvästra - Jägarvallen, Malmslätt, Ryd, Skäggetorp, Tornby) Fortsätt arbetet med åtgärder i enlighet med Trafiksäkerhetsprogrammet, bl.a. korsningen Linnégatan/Snickaregatan, farthinder på Västra Vägen och Djurgårdsgatan (vid Väbelgatan) Förbättra trafiksäkerheten i det befintliga gång- och cykelvägnätet, bl.a. hastighetssäkra övergångsställen på Orkestervägen (Fornvägen) och vid Kärna Skola. Tertial 2, 3

14 Kommunens offentliga miljö ska ha hög tillgänglighet oavsett funktionsvariation. Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker). 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 16.1 Fortsätt arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, passager och Tertial 2 övergångställen, t.ex. i Ekholmen Utveckla tillgängligheten längs Stångåstråket med bl.a. en gångväg vid Ladugårdskälla samt bättre trappor vid Ladugårdskälla och Ringgatan. Tertial 2, 3

Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden Verksamhetsplan 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga och utveckla en långsiktigt hållbar kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2016 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2016 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2016-01-20 2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Nämnden ska ge fullmäktige fullt stöd att skapa Fler bostäder i en växande kommun

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2014 1 (6) Milj och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-02 Dnr Sbn 2013-333 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Gunnar Lönn Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder

Läs mer

Det goda lokalsamhället

Det goda lokalsamhället Det goda lokalsamhället I alternativet Det goda lokalsamhället har följande mål fått högst prioritering (målen angivna i prioriteringsordning): 1. Det ska finnas en bra närservice och bra centrumstruktur.

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015

Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015 Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015 2012-09-26 2012-09-26 1. Kommunfullmäktiges målinriktningar Kommunfullmäktige har formulerat fyra strategiska målinriktningar som ska brytas ner av

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköping ökar

Bostadsbyggandet i Linköping ökar Statistikinfo 2015:04 Bostadsbyggandet i Linköping ökar Under 2014 färdigställdes 557 bostäder, av dessa var 147 småhus och 404 lägenheter i flerbostadshus samt 6 servicebostäder. 534 bostäder påbörjades,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 209 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bygga en attraktiv,

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Inledning. Nedan följer en sammanställning över de olika frågor/områden som kom fram i diskussionerna samt kommentarer och förslag till åtgärder.

Inledning. Nedan följer en sammanställning över de olika frågor/områden som kom fram i diskussionerna samt kommentarer och förslag till åtgärder. 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-05-22 Dnr 2014-143 Kultur- och fritidskontoret Martin Averhed Inledning Den 5 februari 2014 träffades föreningsrepresentanter, tjänstemän och politiker på Linköping

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

DIARIENR ÄRENDE DATUM HANDLÄGGARE BESTÄLLT BELOPP KR

DIARIENR ÄRENDE DATUM HANDLÄGGARE BESTÄLLT BELOPP KR AVROP Datum: 2013-12-02 Delegationsbeslut B2, enligt Sbn 20 2011-01-26, avseende anbud avtal och beställning fattade för samhällsbyggnadsnämndens räkning av planchef Ylva Bengtsson och mark- och exploateringschef

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Varför skyddad tätortsnära natur?

Varför skyddad tätortsnära natur? Välkommen till Varför skyddad tätortsnära natur? Münchenbryggeriet, Stockholm 28-29 november Annica Hjerling, kommunalråd Haninge Erik Skärbäck, professor översiktlig planering, SLU Sara Peny, Arkitekt,

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

Boende och stadsmiljö

Boende och stadsmiljö Utvecklingsområdet Boende och stadsmiljö Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Åsa Dahlin, asa.dahlin@stockholm.se The Capital of Scandinavia Boende och stadsmiljö förena kvalitet med kvantitet,

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Ett regionalt perspektiv och exempel från Norrköping och Linköping Johan Mases, Region Östergötland Julia Stenström, Norrköpings kommun Ninnie Hedström,

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Datum:

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Datum: Datum: 2013-11-04 Delegationsbeslut B1, enligt Sbn 20 2011-01-26, avseende anbud, avtal och beställning fattade för samhällsbyggnadsnämndens räkning av samhällsbyggnadsdirektören och ekonomichefen under

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Statistikinfo 2017:03

Statistikinfo 2017:03 Statistikinfo 217:3 Över 3 pendlar till Linköpings tätort Mer än 3 6 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 215, vilket innebär att 48 procent av dem som arbetar i tätorten pendlar dit Mellan

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt!

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt! Ny översiktsplan Om Borås framtid i korthet Vi vill höra din åsikt! www.boras.se/oversiktsplan Övergripande strategier Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tekniska nämndens uppdragsplan 2015

Tekniska nämndens uppdragsplan 2015 Tekniska nämndens uppdragsplan 2015 2015-03-12 Uppdragsplan 2015 TN-2014/0721 Antagen vid tekniska nämndens möte den 12 mars 2015. I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun tar nämnderna varje

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Aktualitetsprövning. av fördjupade översiktsplaner i Linköpings kommun

Aktualitetsprövning. av fördjupade översiktsplaner i Linköpings kommun Aktualitetsprövning av fördjupade översiktsplaner i Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige i juni 2010 2 Innehållsförteckning Vad säger plan- och bygglagen om aktualitetsprövning?... 4 Linköpings

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna

MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för Linköpings stadskärna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-04-26 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Christer Nilsson, Elinor Josefsson PM 2010-04-26 MÅLUPPFYLLELSE Värdering av två alternativa trafiklösningar för

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

ETT EKOLOGISKT HÅLLBART LINKÖPING. Den nya majoritetens klimat- och miljöpolitik för Linköping 2015-2018.

ETT EKOLOGISKT HÅLLBART LINKÖPING. Den nya majoritetens klimat- och miljöpolitik för Linköping 2015-2018. ETT EKOLOGISKT HÅLLBART LINKÖPING Den nya majoritetens klimat- och miljöpolitik för Linköping 2015-2018. 1 Att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen är en av vår generations största uppgifter.

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer