Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25"

Transkript

1 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden

2 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker och hälsosam miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark, kommunens markreserv och naturreservat. Nämnden ansvarar också för bostadspolitiska åtgärder, teknisk försörjning, kollektivtrafik och är tillika trafiknämnd. Nämndens verksamhetsplan för 2015 baseras på nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige samt Höjda ambitioner för Linköping som är det politiska samverkansprogrammet för S, MP och FP Nämndens verksamhet styrs också av regionala, nationella och internationella mål, samt av de styrande dokument, planer, program, riktlinjer etc., som antagits i kommunen och ligger inom nämndens verksamhetsuppdrag. Nämndens egna styrdokument omfattar bl.a. stadsmiljö, tillgänglighet och trafikplanering. Samhällsbyggnadsnämndens strategiska områden för att främja kommunens utveckling och tillväxt är: Plan- och markberedskap för bostadsbyggande och företagsetableringar Infrastruktursatsningar för ett hållbart transportsystem Stadsutveckling för en sammanhållen stad Utveckling av Linköpings stadskärna Utveckling av kommunens identitet Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Utveckling av natur, parker och rekreationsområden Enligt budgetförslaget till kommunfullmäktige kommer nämnden att särskilt fokusera på följande mål: 4. Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning. 5. Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet. 6. Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter. 13. Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil. Verksamhetsplanen anger de aktiviteter som genomförs för att uppnå nämndens mål. Mer detaljerade aktiviteter anges också i nämndens investeringsplan och exploateringsplan. De ekonomiska medel som nämnden tilldelar olika aktiviteter och verksamhetsområden anges i nämndens internbudget, investeringsplan och exploateringsplan. Uppföljningen av målen, aktiviteterna och ekonomin redovisas i delårsrapporter samt i en helårsrapport och i verksamhetsberättelsen. Aktivitetsuppföljningen redovisas i augustirapporten och i helårsuppföljningen. Hur väl målen uppfylls redovisas i verksamhetsberättelsen. uppfyllelsen baseras på medborgarundersökningar, statistik och andra typer av mätningar. Resultatet av mätningarna jämförs sedan med de indikatorer och målvärden som beslutats för varje mål. Därefter bedöms om målet är uppnått, delvis uppnått eller inte uppnått. I verksamhetsberättelsen redovisas också andra verksamhetsmått och nyckeltal tillsammans med jämförelser över tiden eller med andra kommuner som är likvärdiga med Linköpings kommun.

3 3 Nämndövergripande verksamhet Den nämndövergripande verksamheten omfattar service och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och olika intressenter. Här ingår också omvärldsbevakning, internationellt utbyte, verksamhetsutveckling, extern information, demokrati, jämställdhet samt den målstyrning och uppföljning som krävs för att skapa en effektiv verksamhet och en hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska inom sitt verksamhetsuppdrag bidra till att förverkliga kommunens devis där idéer blir verklighet samt kommunens värdegrunder modiga, mänskliga och mångfasetterade. 1. Nämnden och dess verksamheter ska stärka demokratin och inflytandet genom god information, dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och andra intressenter. Minst 80 % av medborgarna ska anse sig ha fått god information om nämndens verksamhet, och upplever att nämnden erbjudit tillfällen till dialog och samverkan. Minst 70 % av medborgarna ska kunna värdera nämndens informationsinsatser och de möjligheter de fått att delta i dialog och samverkan med nämnden. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 1.1 Öppna upp för dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den Tertial 1, 2, 3 idéburna sektor och andra intressenter för att nå större delaktighet och engagemang i kommunens utveckling. 1.2 Utveckla webbplatsen och andra digitala kanaler. 1.3 Kommunikationsplanering ska ingå i varje projekt/arbetsprocess för att ge Tertial 1, 2, 3 medborgarna och brukarna god insyn samt uppmuntra till dialog och större delaktighet. 1.4 Informationen till medborgarna ska utvecklas och präglas av ett enkelt och begripligt språk. Tertial 1, 2, 3

4 4 2. Nämnden och dess verksamheter ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet för likvärdigt inflytande och likvärdig välfärd. Kvinnor och mäns sammantagna upplevelser av sin möjlighet att ta del av informationen om nämndens verksamheter och erbjudande till dialog och samverkan ska vara likvärdig. Kvinnor och mäns sammantagna nöjdhet med offentliga miljöer, trafiksystem, parker- och rekreationsområden, natur, trygghet och säkerhet, samt tillgänglighet för personer oavsett funktionsvariation ska vara likvärdig. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 2.1 Utveckla jämställdhetsaspekterna i nämndens beslutsunderlag med hur kvinnor Tertial 1, 2, 3 och män fått möjlighet till delaktighet i ärendena och hur besluten påverkar jämställdheten. 2.2 Utveckla planprocessen så att kvinnor och män samt olika mål- och intressegrupper får likvärdiga möjligheter att delta och påverka lokalisering, innehåll, kvalitet och prioriteringar av stadsmiljön. Tertial 1, 2, 3 3. Nämnden och dess verksamheter ska erbjuda god service och effektiv ärendehantering som förenar likvärdig behandling och rättssäkerhet med individuellt bemötande och flexibilitet. Minst 65 % av de medborgare som varit i kontakt med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ska uppleva att servicen är god. I servicebegreppet ingår tillgänglighet (nåbarhet), bemötande, kompetens, samt effektivitet och kvalitet i handläggningen. 2. En kommun med ett växande näringsliv 3.1 Ta fram lättillgänglig information till medborgarna, näringslivet m.fl. om samhällsbyggnadsnämndens uppdrag, samt vilka tjänster och vilken service som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder.

5 5 Fysisk planering Fysisk planering omfattar planutredning samt framtagande av detaljplaner för bostäder, verksamheter, handel, infrastruktur, rekreation med mera. Den fysiska planeringen inbegriper också den mark- och exploateringsverksamhet som krävs för att förverkliga planerna. 4. Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning. Nämnden ska ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års bostadsproduktion. Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om minst 50 ha attraktiv mark för industri och kontor samt 20 ha för handel. : 6. Fler bostäder för en växande kommun 4.1 Upprätta och ajourför ett dokument som redovisar vilka planer som ska antas Tertial 2 under kommande ettårsperiod. 4.2 Initiera ett planprogram för Skäggetorp under 2015 i samverkan med invånarna, fastighetsägarna och andra intressenter. 4.3 Genomför en lokaliseringsprövning för ny simhall. Tertial Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisningar. 4.5 Påbörja en utredning för kollektivtrafikstråk i innerstaden. 5. Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet. Minst 85 % av medborgarna ska uppleva att nya, ombyggda och restaurerade byggnader, anläggningar och offentliga miljöer har arkitektur av hög kvalitet. Stadsbyggnadsinsatserna ska bidra till en hållbar utveckling med en god bebyggd miljö och mer och bättre stadskvaliteter. 6. Fler bostäder i en växande kommun 5.1 Genomför en samhällsbyggnadsdag för dialog med bygg- och fastighetsbranschen Tertial 2 varje år. 5.2 Inspirera intressenter till höga stadskvaliteter i samband med byggdialog. 5.3 Påbörja arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram. 5.4 Skapa en arena för samhällsbyggnadsfrågor INSPEL.

6 6 Mark- och bostadspolitik Verksamhetsområdet mark- och bostadspolitik omfattar både kommunens åtgärder för anskaffa och tillhandahålla exploateringsbar mark för tätortsutveckling och vidta bostadspolitiska åtgärder för att tillgodose invånarnas bostadsbehov. 6. Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter. Planer för nya och ombyggda bostäder ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar i den stadsdel och ort som berörs. Stadsbyggnadsinsatser ska genomföras för att integrera och utveckla stadsdelar med utanförskap och särskilda behov. 6. Fler bostäder i en växande kommun 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 6.1 Utarbeta en ny bostadsförsörjningsplan och kommunicera den med bostadssektorns intressenter. 6.2 Utarbeta förslag till strategiska markköp. Tertial Utarbeta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i enlighet med Tertial 1 ny lagstiftning. 6.4 Upprätta ett register över genomförda marktilldelningar, med start fr.o.m Tertial 2

7 7 Stadsmiljö Verksamheten omfattar åtgärder för att skapa attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer som är ekonomiskt effektiva, socialt integrerade, trygga och miljömässigt hållbara. 7. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och besöksnäringen. Minst 85 % av besökarna i Linköpings innerstad ska vara nöjda med dess attraktivitet och tillgänglighet. Minst 80 % av de fastighetsägarna som kan värdera Linköpings stadskärna ska anse att stadskärnan står sig bra i konkurrens med andra handelsplatser i regionen. Handeln och besöksnäringen ska utvecklas positivt i innerstaden. Antalet mötesplatser och kulturarrangemang ska öka i innerstaden. 2. En kommun med ett växande näringsliv 7.1 Påbörja ombyggnaden av Nygatan, delen Apotekaregatan - Klostergatan, samt Hospitalstorget så att de blir klara Utvärdera vinterljus och föreslå förändringar och utveckling. 8. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön är trygg och säker. Minst 65 % av medborgarna ska uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 8.1 Vidta trygghetsåtgärder, t.ex. bättre belysning, utvecklad parkskötsel och utsmyckning vid särskilt otrygga platser och utmed prioriterade gång- och cykel- stråk. 8.2 Genomför ljusevenemanget Vinterljus.

8 8 Natur och miljö Verksamheten omfattar naturvård och åtgärder för det rörliga friluftslivet samt utveckling av Tinnerö eklandskap. Även kommunens skogsförvaltning, med inriktning mot friluftsliv och naturvård, ingår. I uppdraget ingår också arbete med förorenad mark för att minska miljöbelastningen på människor och natur. 9. Såväl den tätortsnära naturen som de kommunala naturreservaten ska ge goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till naturreservaten ska öka. Minst 85 % av medborgarna ska vara nöjda med möjligheten att få rekreation och idka friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten. 5. En ekologiskt hållbar kommun 9.1 Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation i naturområden, bland annat i Linghem, Rydskogen och Vidingsjö. 9.2 Iordningställ en informationsplats vid Smedstad ridcenter om natur och rekreation i södra Linköping. 9.3 Färdigställ ett friluftsprogram för Linköpings kommun. 9.4 Vidareutveckla hemsidan med friluftsinformation och lansera mobilapplikationen Tertial 2 naturkartan.se. 9.5 Översätt foldrar om närnatur till de vanligaste minoritetsspråken. Tertial 1

9 9 10. Den ekologiska hållbarheten och den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. Minst 40 av naturvårdsprogrammets 77 åtgärder ska vara genomförda under år För närvarande är 25 åtgärder helt genomförda och arbetet med 32 åtgärder pågår. 5. En ekologiskt hållbar kommun 10.1 Anta åtgärdsprogram för fyra av de kommunala ansvarsarterna. Tertial Ta fram kunskapsunderlag och genomför åtgärder för de kommunala ansvarsarterna. Tertial Genomför åtgärder inom Projektet Uttersäkra Linköping längs Stångån och Tinnerbäcken till Vidta skötselåtgärder och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling av eklandskapet, bland annat ansökan om LIFE plus-projekt till EU i samarbete med flera länsstyrelser Restaurera och sköta kommunala våtmarker, bland annat Ängelska kanalen söder om Vidingsjö Påbörja arbetet med att pröva möjligheten att inrätta fler nya kommunala naturreservat Fullfölj uppdraget att skapa ett reservat för Vallaskogen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden Genomför tillståndsansökan och projektering för omlöp vid Nykvarn samt fisklekplatser nedanför Tannefors vattenkraftverk i Stångån.

10 10 Drift och underhåll Verksamheten omfattar drift och underhåll av gator och vägar, gång- och cykelvägar, torg, samt parker och grönområden. I uppdraget ingår också klotterskydd och klottersanering. 11. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar har bra skötsel och underhåll. Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar. Minst 70 % ska vara nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar. Minst 90 % ska vara nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav minst 25 procentenheter mycket nöjda. 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder för en växande kommun 11.1 Fortsätt attitydpåverkan för en renare stad. Särskilda insatser i stadens stadsdelar Tertial 1, 2, 3 planeras med aktiviteter som involverar barn och ungdomar Utveckla upphandlingskraven i anläggnings- och driftentreprenader för att minska entreprenadernas miljöbelastning och koldioxidutsläpp ytterligare Undersök möjligheterna att utveckla sociala krav i upphandlingarna av anläggnings- och driftentreprenader.

11 Medborgarna ska uppleva att kommunens park- och rekreationsområden har bra skötsel och underhåll, samt utvecklas för att ge bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Minst 85 % av medborgarna ska vara nöjda med kommunens skötsel och underhåll av parkoch rekreationsområden, och att de har utvecklats positivt för närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. 5. En ekologiskt hållbar kommun 12.1 Färdigställ temalekplatsen i Vidingsjö (motionscentrum) tillsammans med kultur- och fritidsnämnden Projektera och utveckla Lillvalla till Linköpings mest upplevelserika lekplats tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, och projektera en ny stadsdelslekplats i Ullstämma. Dessa blir klara Bygg en ny aktivitetspark i Bestorp, komplettera aktivitetsparken i Ryd med nya sittplatser Projektera en utveckling av aktivitetsparken i Berga med nya aktiviteter, och. för en ny aktivitetspark i Tallboda. Dessa blir klara Bygg ut och rusta upp spontanidrottsytor i Grenadjärsparken, Hagaberg, bl.a. Tertial 2 med en tennisplan, ett utegym i Ullstämma (vid milspåret) samt rusta upp ishockeyrinkarna i Johannelund, Linghem och Sturefors Projektera för en upprustning och utbyggnad av Fun Skateparken i Ekholmen för färdigställande Plantera nya parkträd längs Stångåns östra sida, utmed Götgatan och vid någon del av Västra vägen Utveckla årummet och strandpromenaderna längs Stångån och Kinda kanal, Tertial 2, 3 bl.a. med ny båtlyft vid segelbåtshamnen, nya informationsskyltar, bänkar och papperskorgar samt påbörja utvecklingen av åmynningen med nya gångvägar och rastplatser Påbörja ombyggnad av ny entré till Trädgårdsföreningen från Lasarettsgatan Projektera och handla upp ombyggnaden av Snugganparken för färdigställande Utsmycka Farbror Mellins torg med konst. Tertial Belys dragvägen längs Göta Kanal mellan Malfors bro och Roxen Påbörja upprustningen av Berga skulpturpark i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Linköpings guideförening Byggnationen av Vallaparken i Vallastaden påbörjas under året för att bli Tertial 1 klar Påbörja arbetet med att ta fram en handlings- och underhållsplan för lek- och spontanidrottsplatser.

12 12 Trafik Verksamheten omfattar trafikplanering för olika trafikslag. Arbetet omfattar bland annat trafiksäkerhet, påverkansprojekt, parkering, tillgänglighet och planering av trafiksystemen utifrån den statliga transportpolitiken och de lokala politiska målen i bl.a. trafikstrategin, cykelplanen och trafiksäkerhetsprogrammet. 13. Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil. Antalet gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i relation till det totala antalet resor i kommunen. Minst 80 % av resenärerna ska uppleva den allmänna kollektivtrafiken som snabb och attraktiv. Trafikplaneringens aktiviteter har bidragit till att kommunens mål om koldioxidneutralitet 2025 kan uppnås. 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder för en växande kommun 13.1 Genomför Mobility managementprojekt som omfattar beteendepåverkan på Tertial 1,2,3 alla kommunens invånare, tillsammans med förstärkta punktinsatser i utvalda stadsdelar och orter, såsom smarta resan, marknadsför vintercykelstaden, marknadsföring i samband med införande av boendeparkering i t.ex. Hejdegården, ta fram gröna transportplaner samt arbeta med regional samverkan för ökat hållbart resande Fortsätt utbyggnaden av kollektivtrafikstråk och hållplatser för kollektivtrafiken, bl.a. bussgatan mellan Garnisonen och Lambohov, och påbörja utbyggna- den av ny bussgata genom US Bygg en ny gång- och cykelväg längs Ekängsvägen (Sjötorp 1:1) Färdigställ gång- och cykelväg förbi Nattsländan i Hjulsbro. Tertial Bygg gång- och cykelväg längs Östgötagatan, delen Gustav Adolfs gata-sveagatan Bredda gång- och cykelvägar längs Gamla Tanneforsvägen Sätt upp nya cykelpumpar på olika platser i Linköping. Tertial Bygg cykelparkeringar vid busshållplatser, vid korsningen Ågatan och Apotekaregatan Tertial 2, 3 samt påbörja vid Resecentrum Utveckla kommunens parkeringsverksamhet ytterligare med bl.a. boendeparkeringsområden, t ex i Hejdegården Ta fram åtgärdsprogram för omgivningsbuller enligt EU-direktiv.

13 Kommunens trafiksystem ska skapa god tillgänglighet som bidrar till en hållbar utveckling i kommunen och regionen. Minst 65 % av medborgarna ska uppleva god tillgänglighet till daglig service och arbetspendling. 2. En kommun med ett växande näringsliv 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder i en växande kommun 14.1 Färdigställ byggnationen av en ny cirkulationsplats på Haningleden vid Garnisionen. Tertial Bygg ut gator och offentlig plats i Harvestad område C, Folkets park etapp 3 och Norrberga 3 samt förlängning av Hästhagsvägen i Ekängen Färdigställ dagvattenområdet i anslutning till Tinnerbäcken i Ullstämma. Tertial Påbörja utbyggnaden av nya gator och offentlig plats i Manstorp, Linghem Tertial 2, 3 etapp 3, Bankekind, Lerboga samt Majleden i Vimanshäll Påbörja utbyggnaden av nästa etapp i Östra Malmskogen Påbörja utbyggnaden av gator för Plantagon. Tertial Färdigställ del II av Industrigatan, delen Alkagatan - Mellangatan Bygg ut busshållplats och gång- och cykelvägar för det nya ridcentret i Smedstad. Tertial Projektera ombyggnaden av Storgatan vid Akilles Möjligheterna att röra sig till större arbetsplatser, service och andra knutpunkter Tertial 1, 2, 3 utan bil ska beskrivas i plandokumenten Hur fyrstegsprincipen har tillämpats ska dokumenteras i planerings- och investeringsprojekten. Tertial 1, 2, Antalet döda och skadade i trafiken ska minska. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras. Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar. 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 15.1 Fortsätt med att genomföra hastighetsplanen, etapp 3 (sydvästra - Lambohov, Tertial 2, 3 Mjärdevi, Västra Valla), etapp 4 (sydöstra - Berga, Ekholmen, Hackefors, Hjulsbro, Ullstämma, Vidingsjö) och etapp 5 (nordvästra - Jägarvallen, Malmslätt, Ryd, Skäggetorp, Tornby) Fortsätt arbetet med åtgärder i enlighet med Trafiksäkerhetsprogrammet, bl.a. korsningen Linnégatan/Snickaregatan, farthinder på Västra Vägen och Djurgårdsgatan (vid Väbelgatan) Förbättra trafiksäkerheten i det befintliga gång- och cykelvägnätet, bl.a. hastighetssäkra övergångsställen på Orkestervägen (Fornvägen) och vid Kärna Skola. Tertial 2, 3

14 Kommunens offentliga miljö ska ha hög tillgänglighet oavsett funktionsvariation. Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker). 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 16.1 Fortsätt arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, passager och Tertial 2 övergångställen, t.ex. i Ekholmen Utveckla tillgängligheten längs Stångåstråket med bl.a. en gångväg vid Ladugårdskälla samt bättre trappor vid Ladugårdskälla och Ringgatan. Tertial 2, 3

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 209 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bygga en attraktiv,

Läs mer

Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015

Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015 Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar 2013-2015 2012-09-26 2012-09-26 1. Kommunfullmäktiges målinriktningar Kommunfullmäktige har formulerat fyra strategiska målinriktningar som ska brytas ner av

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut 2012. Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

DIARIENR ÄRENDE DATUM HANDLÄGGARE BESTÄLLT BELOPP KR

DIARIENR ÄRENDE DATUM HANDLÄGGARE BESTÄLLT BELOPP KR AVROP Datum: 2013-12-02 Delegationsbeslut B2, enligt Sbn 20 2011-01-26, avseende anbud avtal och beställning fattade för samhällsbyggnadsnämndens räkning av planchef Ylva Bengtsson och mark- och exploateringschef

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighets plan. Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighets plan Inriktningsdokument för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats Antagen i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 0.0.5 Innehåll Bakgrund 3 Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Vi lämnar ett spännande år bakom oss. Organisationsmässigt var 2011 historiskt då två nämnder slagits samman till en. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10

Linköpings identitet. Medborgardialog 2012-04-10 Linköpings identitet Medborgardialog 2012-04-10 Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning och undersökningar. Varje uppdrag kvalitetssäkras av våra erfarna

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikstrategi för Alvesta kommun 2015-04-28 Trafikstrategi för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-24 19 INNEHÅLL Vision och strategi... 3 BILAGOR Bakgrund... 6 Förslag på fortsatt arbete... 11 Ordförklaring... 12 Referenslitteratur...

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer