Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25"

Transkript

1 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden

2 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker och hälsosam miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark, kommunens markreserv och naturreservat. Nämnden ansvarar också för bostadspolitiska åtgärder, teknisk försörjning, kollektivtrafik och är tillika trafiknämnd. Nämndens verksamhetsplan för 2015 baseras på nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige samt Höjda ambitioner för Linköping som är det politiska samverkansprogrammet för S, MP och FP Nämndens verksamhet styrs också av regionala, nationella och internationella mål, samt av de styrande dokument, planer, program, riktlinjer etc., som antagits i kommunen och ligger inom nämndens verksamhetsuppdrag. Nämndens egna styrdokument omfattar bl.a. stadsmiljö, tillgänglighet och trafikplanering. Samhällsbyggnadsnämndens strategiska områden för att främja kommunens utveckling och tillväxt är: Plan- och markberedskap för bostadsbyggande och företagsetableringar Infrastruktursatsningar för ett hållbart transportsystem Stadsutveckling för en sammanhållen stad Utveckling av Linköpings stadskärna Utveckling av kommunens identitet Trygghet, säkerhet och tillgänglighet Utveckling av natur, parker och rekreationsområden Enligt budgetförslaget till kommunfullmäktige kommer nämnden att särskilt fokusera på följande mål: 4. Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning. 5. Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet. 6. Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter. 13. Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil. Verksamhetsplanen anger de aktiviteter som genomförs för att uppnå nämndens mål. Mer detaljerade aktiviteter anges också i nämndens investeringsplan och exploateringsplan. De ekonomiska medel som nämnden tilldelar olika aktiviteter och verksamhetsområden anges i nämndens internbudget, investeringsplan och exploateringsplan. Uppföljningen av målen, aktiviteterna och ekonomin redovisas i delårsrapporter samt i en helårsrapport och i verksamhetsberättelsen. Aktivitetsuppföljningen redovisas i augustirapporten och i helårsuppföljningen. Hur väl målen uppfylls redovisas i verksamhetsberättelsen. uppfyllelsen baseras på medborgarundersökningar, statistik och andra typer av mätningar. Resultatet av mätningarna jämförs sedan med de indikatorer och målvärden som beslutats för varje mål. Därefter bedöms om målet är uppnått, delvis uppnått eller inte uppnått. I verksamhetsberättelsen redovisas också andra verksamhetsmått och nyckeltal tillsammans med jämförelser över tiden eller med andra kommuner som är likvärdiga med Linköpings kommun.

3 3 Nämndövergripande verksamhet Den nämndövergripande verksamheten omfattar service och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och olika intressenter. Här ingår också omvärldsbevakning, internationellt utbyte, verksamhetsutveckling, extern information, demokrati, jämställdhet samt den målstyrning och uppföljning som krävs för att skapa en effektiv verksamhet och en hållbar samhällsutveckling. Nämnden ska inom sitt verksamhetsuppdrag bidra till att förverkliga kommunens devis där idéer blir verklighet samt kommunens värdegrunder modiga, mänskliga och mångfasetterade. 1. Nämnden och dess verksamheter ska stärka demokratin och inflytandet genom god information, dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och andra intressenter. Minst 80 % av medborgarna ska anse sig ha fått god information om nämndens verksamhet, och upplever att nämnden erbjudit tillfällen till dialog och samverkan. Minst 70 % av medborgarna ska kunna värdera nämndens informationsinsatser och de möjligheter de fått att delta i dialog och samverkan med nämnden. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 1.1 Öppna upp för dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den Tertial 1, 2, 3 idéburna sektor och andra intressenter för att nå större delaktighet och engagemang i kommunens utveckling. 1.2 Utveckla webbplatsen och andra digitala kanaler. 1.3 Kommunikationsplanering ska ingå i varje projekt/arbetsprocess för att ge Tertial 1, 2, 3 medborgarna och brukarna god insyn samt uppmuntra till dialog och större delaktighet. 1.4 Informationen till medborgarna ska utvecklas och präglas av ett enkelt och begripligt språk. Tertial 1, 2, 3

4 4 2. Nämnden och dess verksamheter ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet för likvärdigt inflytande och likvärdig välfärd. Kvinnor och mäns sammantagna upplevelser av sin möjlighet att ta del av informationen om nämndens verksamheter och erbjudande till dialog och samverkan ska vara likvärdig. Kvinnor och mäns sammantagna nöjdhet med offentliga miljöer, trafiksystem, parker- och rekreationsområden, natur, trygghet och säkerhet, samt tillgänglighet för personer oavsett funktionsvariation ska vara likvärdig. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 2.1 Utveckla jämställdhetsaspekterna i nämndens beslutsunderlag med hur kvinnor Tertial 1, 2, 3 och män fått möjlighet till delaktighet i ärendena och hur besluten påverkar jämställdheten. 2.2 Utveckla planprocessen så att kvinnor och män samt olika mål- och intressegrupper får likvärdiga möjligheter att delta och påverka lokalisering, innehåll, kvalitet och prioriteringar av stadsmiljön. Tertial 1, 2, 3 3. Nämnden och dess verksamheter ska erbjuda god service och effektiv ärendehantering som förenar likvärdig behandling och rättssäkerhet med individuellt bemötande och flexibilitet. Minst 65 % av de medborgare som varit i kontakt med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ska uppleva att servicen är god. I servicebegreppet ingår tillgänglighet (nåbarhet), bemötande, kompetens, samt effektivitet och kvalitet i handläggningen. 2. En kommun med ett växande näringsliv 3.1 Ta fram lättillgänglig information till medborgarna, näringslivet m.fl. om samhällsbyggnadsnämndens uppdrag, samt vilka tjänster och vilken service som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder.

5 5 Fysisk planering Fysisk planering omfattar planutredning samt framtagande av detaljplaner för bostäder, verksamheter, handel, infrastruktur, rekreation med mera. Den fysiska planeringen inbegriper också den mark- och exploateringsverksamhet som krävs för att förverkliga planerna. 4. Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning. Nämnden ska ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års bostadsproduktion. Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om minst 50 ha attraktiv mark för industri och kontor samt 20 ha för handel. : 6. Fler bostäder för en växande kommun 4.1 Upprätta och ajourför ett dokument som redovisar vilka planer som ska antas Tertial 2 under kommande ettårsperiod. 4.2 Initiera ett planprogram för Skäggetorp under 2015 i samverkan med invånarna, fastighetsägarna och andra intressenter. 4.3 Genomför en lokaliseringsprövning för ny simhall. Tertial Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisningar. 4.5 Påbörja en utredning för kollektivtrafikstråk i innerstaden. 5. Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet. Minst 85 % av medborgarna ska uppleva att nya, ombyggda och restaurerade byggnader, anläggningar och offentliga miljöer har arkitektur av hög kvalitet. Stadsbyggnadsinsatserna ska bidra till en hållbar utveckling med en god bebyggd miljö och mer och bättre stadskvaliteter. 6. Fler bostäder i en växande kommun 5.1 Genomför en samhällsbyggnadsdag för dialog med bygg- och fastighetsbranschen Tertial 2 varje år. 5.2 Inspirera intressenter till höga stadskvaliteter i samband med byggdialog. 5.3 Påbörja arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram. 5.4 Skapa en arena för samhällsbyggnadsfrågor INSPEL.

6 6 Mark- och bostadspolitik Verksamhetsområdet mark- och bostadspolitik omfattar både kommunens åtgärder för anskaffa och tillhandahålla exploateringsbar mark för tätortsutveckling och vidta bostadspolitiska åtgärder för att tillgodose invånarnas bostadsbehov. 6. Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter. Planer för nya och ombyggda bostäder ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar i den stadsdel och ort som berörs. Stadsbyggnadsinsatser ska genomföras för att integrera och utveckla stadsdelar med utanförskap och särskilda behov. 6. Fler bostäder i en växande kommun 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 6.1 Utarbeta en ny bostadsförsörjningsplan och kommunicera den med bostadssektorns intressenter. 6.2 Utarbeta förslag till strategiska markköp. Tertial Utarbeta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i enlighet med Tertial 1 ny lagstiftning. 6.4 Upprätta ett register över genomförda marktilldelningar, med start fr.o.m Tertial 2

7 7 Stadsmiljö Verksamheten omfattar åtgärder för att skapa attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer som är ekonomiskt effektiva, socialt integrerade, trygga och miljömässigt hållbara. 7. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och besöksnäringen. Minst 85 % av besökarna i Linköpings innerstad ska vara nöjda med dess attraktivitet och tillgänglighet. Minst 80 % av de fastighetsägarna som kan värdera Linköpings stadskärna ska anse att stadskärnan står sig bra i konkurrens med andra handelsplatser i regionen. Handeln och besöksnäringen ska utvecklas positivt i innerstaden. Antalet mötesplatser och kulturarrangemang ska öka i innerstaden. 2. En kommun med ett växande näringsliv 7.1 Påbörja ombyggnaden av Nygatan, delen Apotekaregatan - Klostergatan, samt Hospitalstorget så att de blir klara Utvärdera vinterljus och föreslå förändringar och utveckling. 8. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön är trygg och säker. Minst 65 % av medborgarna ska uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet 8.1 Vidta trygghetsåtgärder, t.ex. bättre belysning, utvecklad parkskötsel och utsmyckning vid särskilt otrygga platser och utmed prioriterade gång- och cykel- stråk. 8.2 Genomför ljusevenemanget Vinterljus.

8 8 Natur och miljö Verksamheten omfattar naturvård och åtgärder för det rörliga friluftslivet samt utveckling av Tinnerö eklandskap. Även kommunens skogsförvaltning, med inriktning mot friluftsliv och naturvård, ingår. I uppdraget ingår också arbete med förorenad mark för att minska miljöbelastningen på människor och natur. 9. Såväl den tätortsnära naturen som de kommunala naturreservaten ska ge goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till naturreservaten ska öka. Minst 85 % av medborgarna ska vara nöjda med möjligheten att få rekreation och idka friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten. 5. En ekologiskt hållbar kommun 9.1 Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation i naturområden, bland annat i Linghem, Rydskogen och Vidingsjö. 9.2 Iordningställ en informationsplats vid Smedstad ridcenter om natur och rekreation i södra Linköping. 9.3 Färdigställ ett friluftsprogram för Linköpings kommun. 9.4 Vidareutveckla hemsidan med friluftsinformation och lansera mobilapplikationen Tertial 2 naturkartan.se. 9.5 Översätt foldrar om närnatur till de vanligaste minoritetsspråken. Tertial 1

9 9 10. Den ekologiska hållbarheten och den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. Minst 40 av naturvårdsprogrammets 77 åtgärder ska vara genomförda under år För närvarande är 25 åtgärder helt genomförda och arbetet med 32 åtgärder pågår. 5. En ekologiskt hållbar kommun 10.1 Anta åtgärdsprogram för fyra av de kommunala ansvarsarterna. Tertial Ta fram kunskapsunderlag och genomför åtgärder för de kommunala ansvarsarterna. Tertial Genomför åtgärder inom Projektet Uttersäkra Linköping längs Stångån och Tinnerbäcken till Vidta skötselåtgärder och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling av eklandskapet, bland annat ansökan om LIFE plus-projekt till EU i samarbete med flera länsstyrelser Restaurera och sköta kommunala våtmarker, bland annat Ängelska kanalen söder om Vidingsjö Påbörja arbetet med att pröva möjligheten att inrätta fler nya kommunala naturreservat Fullfölj uppdraget att skapa ett reservat för Vallaskogen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden Genomför tillståndsansökan och projektering för omlöp vid Nykvarn samt fisklekplatser nedanför Tannefors vattenkraftverk i Stångån.

10 10 Drift och underhåll Verksamheten omfattar drift och underhåll av gator och vägar, gång- och cykelvägar, torg, samt parker och grönområden. I uppdraget ingår också klotterskydd och klottersanering. 11. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar har bra skötsel och underhåll. Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar. Minst 70 % ska vara nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar. Minst 90 % ska vara nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav minst 25 procentenheter mycket nöjda. 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder för en växande kommun 11.1 Fortsätt attitydpåverkan för en renare stad. Särskilda insatser i stadens stadsdelar Tertial 1, 2, 3 planeras med aktiviteter som involverar barn och ungdomar Utveckla upphandlingskraven i anläggnings- och driftentreprenader för att minska entreprenadernas miljöbelastning och koldioxidutsläpp ytterligare Undersök möjligheterna att utveckla sociala krav i upphandlingarna av anläggnings- och driftentreprenader.

11 Medborgarna ska uppleva att kommunens park- och rekreationsområden har bra skötsel och underhåll, samt utvecklas för att ge bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Minst 85 % av medborgarna ska vara nöjda med kommunens skötsel och underhåll av parkoch rekreationsområden, och att de har utvecklats positivt för närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. 5. En ekologiskt hållbar kommun 12.1 Färdigställ temalekplatsen i Vidingsjö (motionscentrum) tillsammans med kultur- och fritidsnämnden Projektera och utveckla Lillvalla till Linköpings mest upplevelserika lekplats tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, och projektera en ny stadsdelslekplats i Ullstämma. Dessa blir klara Bygg en ny aktivitetspark i Bestorp, komplettera aktivitetsparken i Ryd med nya sittplatser Projektera en utveckling av aktivitetsparken i Berga med nya aktiviteter, och. för en ny aktivitetspark i Tallboda. Dessa blir klara Bygg ut och rusta upp spontanidrottsytor i Grenadjärsparken, Hagaberg, bl.a. Tertial 2 med en tennisplan, ett utegym i Ullstämma (vid milspåret) samt rusta upp ishockeyrinkarna i Johannelund, Linghem och Sturefors Projektera för en upprustning och utbyggnad av Fun Skateparken i Ekholmen för färdigställande Plantera nya parkträd längs Stångåns östra sida, utmed Götgatan och vid någon del av Västra vägen Utveckla årummet och strandpromenaderna längs Stångån och Kinda kanal, Tertial 2, 3 bl.a. med ny båtlyft vid segelbåtshamnen, nya informationsskyltar, bänkar och papperskorgar samt påbörja utvecklingen av åmynningen med nya gångvägar och rastplatser Påbörja ombyggnad av ny entré till Trädgårdsföreningen från Lasarettsgatan Projektera och handla upp ombyggnaden av Snugganparken för färdigställande Utsmycka Farbror Mellins torg med konst. Tertial Belys dragvägen längs Göta Kanal mellan Malfors bro och Roxen Påbörja upprustningen av Berga skulpturpark i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Linköpings guideförening Byggnationen av Vallaparken i Vallastaden påbörjas under året för att bli Tertial 1 klar Påbörja arbetet med att ta fram en handlings- och underhållsplan för lek- och spontanidrottsplatser.

12 12 Trafik Verksamheten omfattar trafikplanering för olika trafikslag. Arbetet omfattar bland annat trafiksäkerhet, påverkansprojekt, parkering, tillgänglighet och planering av trafiksystemen utifrån den statliga transportpolitiken och de lokala politiska målen i bl.a. trafikstrategin, cykelplanen och trafiksäkerhetsprogrammet. 13. Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil. Antalet gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i relation till det totala antalet resor i kommunen. Minst 80 % av resenärerna ska uppleva den allmänna kollektivtrafiken som snabb och attraktiv. Trafikplaneringens aktiviteter har bidragit till att kommunens mål om koldioxidneutralitet 2025 kan uppnås. 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder för en växande kommun 13.1 Genomför Mobility managementprojekt som omfattar beteendepåverkan på Tertial 1,2,3 alla kommunens invånare, tillsammans med förstärkta punktinsatser i utvalda stadsdelar och orter, såsom smarta resan, marknadsför vintercykelstaden, marknadsföring i samband med införande av boendeparkering i t.ex. Hejdegården, ta fram gröna transportplaner samt arbeta med regional samverkan för ökat hållbart resande Fortsätt utbyggnaden av kollektivtrafikstråk och hållplatser för kollektivtrafiken, bl.a. bussgatan mellan Garnisonen och Lambohov, och påbörja utbyggna- den av ny bussgata genom US Bygg en ny gång- och cykelväg längs Ekängsvägen (Sjötorp 1:1) Färdigställ gång- och cykelväg förbi Nattsländan i Hjulsbro. Tertial Bygg gång- och cykelväg längs Östgötagatan, delen Gustav Adolfs gata-sveagatan Bredda gång- och cykelvägar längs Gamla Tanneforsvägen Sätt upp nya cykelpumpar på olika platser i Linköping. Tertial Bygg cykelparkeringar vid busshållplatser, vid korsningen Ågatan och Apotekaregatan Tertial 2, 3 samt påbörja vid Resecentrum Utveckla kommunens parkeringsverksamhet ytterligare med bl.a. boendeparkeringsområden, t ex i Hejdegården Ta fram åtgärdsprogram för omgivningsbuller enligt EU-direktiv.

13 Kommunens trafiksystem ska skapa god tillgänglighet som bidrar till en hållbar utveckling i kommunen och regionen. Minst 65 % av medborgarna ska uppleva god tillgänglighet till daglig service och arbetspendling. 2. En kommun med ett växande näringsliv 5. En ekologiskt hållbar kommun 6. Fler bostäder i en växande kommun 14.1 Färdigställ byggnationen av en ny cirkulationsplats på Haningleden vid Garnisionen. Tertial Bygg ut gator och offentlig plats i Harvestad område C, Folkets park etapp 3 och Norrberga 3 samt förlängning av Hästhagsvägen i Ekängen Färdigställ dagvattenområdet i anslutning till Tinnerbäcken i Ullstämma. Tertial Påbörja utbyggnaden av nya gator och offentlig plats i Manstorp, Linghem Tertial 2, 3 etapp 3, Bankekind, Lerboga samt Majleden i Vimanshäll Påbörja utbyggnaden av nästa etapp i Östra Malmskogen Påbörja utbyggnaden av gator för Plantagon. Tertial Färdigställ del II av Industrigatan, delen Alkagatan - Mellangatan Bygg ut busshållplats och gång- och cykelvägar för det nya ridcentret i Smedstad. Tertial Projektera ombyggnaden av Storgatan vid Akilles Möjligheterna att röra sig till större arbetsplatser, service och andra knutpunkter Tertial 1, 2, 3 utan bil ska beskrivas i plandokumenten Hur fyrstegsprincipen har tillämpats ska dokumenteras i planerings- och investeringsprojekten. Tertial 1, 2, Antalet döda och skadade i trafiken ska minska. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras. Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar. 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 15.1 Fortsätt med att genomföra hastighetsplanen, etapp 3 (sydvästra - Lambohov, Tertial 2, 3 Mjärdevi, Västra Valla), etapp 4 (sydöstra - Berga, Ekholmen, Hackefors, Hjulsbro, Ullstämma, Vidingsjö) och etapp 5 (nordvästra - Jägarvallen, Malmslätt, Ryd, Skäggetorp, Tornby) Fortsätt arbetet med åtgärder i enlighet med Trafiksäkerhetsprogrammet, bl.a. korsningen Linnégatan/Snickaregatan, farthinder på Västra Vägen och Djurgårdsgatan (vid Väbelgatan) Förbättra trafiksäkerheten i det befintliga gång- och cykelvägnätet, bl.a. hastighetssäkra övergångsställen på Orkestervägen (Fornvägen) och vid Kärna Skola. Tertial 2, 3

14 Kommunens offentliga miljö ska ha hög tillgänglighet oavsett funktionsvariation. Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker). 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv 16.1 Fortsätt arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, passager och Tertial 2 övergångställen, t.ex. i Ekholmen Utveckla tillgängligheten längs Stångåstråket med bl.a. en gångväg vid Ladugårdskälla samt bättre trappor vid Ladugårdskälla och Ringgatan. Tertial 2, 3

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

Del 2.1 Allmänna intressen

Del 2.1 Allmänna intressen 11 Del 2.1 Allmänna intressen Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda miljön ska bevaras

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer