SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Linköping har gynnats av två stora nationella beslut Riksdagens beslut att satsa på Ostlänken är en av de största beslut med långsiktig positiva påverkan på Linköpings utvecklingsmöjligheter och miljöambitioner som tagits. Till denna satsning hör också behovet av ett nytt resecentrum. Dessa investeringar kommer att skapa möjligheter för stadskärnan att växa över Stångån. Satsningarna kommer att påverka nämndens verksamhet under många år framåt. Positivt är också beställningen av nya JAS-plan från SAAB i Linköping. Flera arkitekttävlingar har arrangerats Under året avgjordes arkitekttävlingen för Vallastaden, där expo LinköpingsBo2016 ska hållas. Projektet går nu in i ett nytt skede med detaljplanering, markanvisningar m.m. Nämnden har också arrangerat och en arkitekttävling för ett äldreboende i Majelden som är avgjord och även för denna är syftet att lyfta Linköping profil och konkret visa omvärlden att vi lever upp till devisen Linköping där idéer blir verklighet. Under hösten pågick en arkitekttävling under temat Linköping Innerstaden växer över ån som underlag för byggnationen av det nya resecentrat. Tävlingen kommer att avslutas Linköping har som så många andra tillväxtkommuner svårt att få tillstånd så många bostäder som behövs för att möta medborgarnas behov och efterfrågan, näringslivets behov av arbetskraft samt kommunen mål att växa. Vi kan ändå se att Linköping lyckades väl med bostadsbyggandet påbörjades byggandet av 541 lägenheter. Nämndens inriktning är att ca 500 lägenheter behöver byggas årligen för att klara befolkningsökningen. Med de åtgärder kommunen vidtar kommer förutsättningarna för bostadsbyggandet ytterligare att öka i framtiden. Den nya fotbollsarenan kommer att frigöra mark för bostäder på Folkungavallen, och det nya resecentrat kommer att stimulera bostadsbyggandet på Kallerstad. Den pågående byggnationen av cirkulationsplatsen vid Industrigatan- Östgötagatan är också viktig för att få igång den närliggande byggnationen i Övre Vasastaden. Byggnationen av Östra länken fortgår planenligt och förväntas vara klar för trafikpåsläpp under försommaren I stadskärnan har Ågatan vid S:t Larskyrkan färdigställts för att ytterligare skapa attraktiva lägen som gynnar handel och stadslivet. Nämnden har också satsat på ökad tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga; bl.a. i Innerstaden, vid Resecentrum, utmed busslinje 25, samt i kommunens naturreservat. Barn är kommunens framtid och nämnden har initierat byggandet av en ny aktivitetspark i Johannelund med flera träningsstationer, samt utvecklat spontanidrottsmöjligheterna för bollsport och friidrott. Nämnden har också anlagt eller byggt om ett tiotal lekplatser, flera med särskilda teman, t.ex. flyg, båtar och hav. Nu pågår dessutom en särskild satsning på Lill-Valla lekplats utifrån resultatet av en arkitekttävling. Under våren tillträdde Anna Bertilson tjänsten som Linköpings nya samhällsbyggnadsdirektör och ansvarig för Miljö- och samhällsförvaltningen. Ett stort tack till samtliga nämndens ledamöter för att ni bidragit till detta. Även ett stort tack till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän som varit behjälpliga i att genomföra de politiska besluten. Muharrem Demirok (C) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

2 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning, (måluppfyllelse, reflektioner och analys) Nämnden ekonomiska ramar och uppsatta effektmål med tillhörande aktiviteter avser budgetperiod För det andra året av budgetperioden bedöms 52 % av effektmålen vara uppnådda för året, en 32 % delvis uppnådda och 16 % ännu inte uppnådda. Nämnden hade cirka 130 aktiviteter i verksamhetsplanen för Av dessa är ca 50 % helt genomförda, ca 40 % delvis genomförda ca 10 % ännu inte genomförda. Många av aktiviteterna som är delvis genomförda kommer att slutföras Dessa kommer liksom de ännu inte genomförda att flyttas över eller omprövas till verksamhetsplanen för I de fall de inte är aktuella längre kommer de att tas bort. Många av målens uppfyllelsegrad har mätts genom en medborgarenkät som gick ut till kommuninvånare hösten Svarsfrekvensen på enkäten blev 43 %, att jämföra med 56 % år Nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse sammanfattas enligt följande: Nämnden ska ha en god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. Målet är uppnått. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för bostäder. Målet är uppnått. Under har detaljplaner antagits för ca bostäder i flerbostadshus, varav ca 65 i småhus. Planreserven uppgår till sammanlagt ca bostäder, vilket är långt över den planberedskap på två år som eftersträvas utifrån att kommunen har behov av ca 500 bostäder per år. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamhet och handel. Målet är uppnått. Kommunen har en markreserv om ca 141 ha mark för industri, och viss del kontor. Markreserven för handel uppgår till ca 18 ha. Därutöver finns ca 17 ha privat mark att tillgå. Kommunens ska ha en markreserv på ca 50 ha för industri och kontor, och 20 ha för handel, vilket nuvarande markreserv väl uppfyller. Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Målet är delvis uppnått 57 % av de tillfrågade i medborgarenkäten är nöjda med attraktiviteten i Linköpings innerstad. 65 % anser att tillgångligheten tillinnerstaden är ganska eller mycket bra. Lika många tycker att arkitekturen och de senaste årens ny- och ombyggnationer är ganska eller mycket bra. Målet var att 65 % skulle vara nöjda eller mycket nöjda. Målet är rimligt och fullt möjligt att nå inom en snar framtid. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Målet är ännu inte uppnått. Målet är att 65 % av de svarande i medborgarenkäten ska vara nöjda eller mycket nöjda. 63 % i enkätundersökningen 2012 känner sig trygga i det egna bostadsområdet kvälls- och nattetid, men endast 28 % innerstaden. Någon mätning av tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga har inte genomförts. När alla enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade i innerstaden bör en medborgarenkät genomföras tillsammans med särskilt riktade frågor till personer med nedsatt funktionsförmåga. Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar. Målet är uppnått.

3 3 Målet är uppnått avseende standard, snöröjning och halkbekämpning samt renhållning på gator och vägar samt på gång och cykelvägar. Även skötseln av parker och grönområden har förbättrats, dock inte i den omfattning som nästa mål anger. Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Målet är delvis uppnått. Målet är att 75 % ska vara nöjda (mycket och ganska nöjda, samt varken eller missnöjda) med sin vistelse i kommunens parker och grönområden. Liksom förra året har frågat om medborgarnas nöjdhet med parkskötseln används som indikator. Resultatet visar att 80 % är nöjda med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 70 % med parkskötseln i bostadsområdena. Enkäten indikerar att en mindre förbättring har skett jämfört med 2011, men att nöjdheten med skötseln i bostadsområdena inte lever upp till målvärdet 75 %. Genom förbättrad skötsel och underhåll, samt olika satsningar på mötesplatser och attraktioner, blommande växtlighet och städning borde det vara full möjligt att nå upp till målet. Antalet resor i både tätorts- och landsbygdstrafiken ska öka med 6 % per år mellan 2010 och Målet är ännu inte uppnått. Totalt har kollektivtrafikresor genomförts inom den allmänna kollektivtrafiken, vilket är en ökning med 6,8 %, eller 3.4 % per år. Drygt 80 % av denna ökning skedde mellan år 2010 och Av dessa resor ökade tätortstrafiken med drygt 3 % per år, och landsbygdstrafiken med drygt 5 %. Målet har varit för högt satt, inte minst som kommunen rådighet över kollektivtrafiken minskade under dessa år när Landstinget i Östergötland tog över huvudmannaskapet.

4 4 EKONOMI Driftredovisning netto, tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet Resultat Samhällsbyggnadsnämnd Planering, mark och byggande Förvaltning fastigheter och mark Natur och stadsmiljö Drift och underhåll Trafik och parkering Kollektivtrafik Kapitalkostnader Ofördelat Summa Jämförelsestörande poster Nedskrivning anläggningsvärden Summa varav kostnader varav intäkter Ekonomisk analys Det totala driftresultatet för nämndens verksamheter uppgår till 9,5 mnkr. Sammanställningen visar på stora avvikelser inom samtliga verksamhetsområden, vanligtvis överskott men för några områden även budgetöverdrag (underskott). Nedan redovisas större avvikelser inom respektive verksamhetsområde. Nämndens egen verksamhet (261 tkr) Två av året planerade utvärderingar, om sociala miljökvalitéer i Linköpings stadsdelar och utvärderingsplan för trafikstrategin och andra styrdokument om trafik, kommer att slutföras först under år Planering, mark och byggnader (1 724 tkr) Förberedande planutredningar har inte genomförts i den utsträckning som budgeterats. Förvaltning fastigheter och mark (2 148 tkr) Högre intäkter för markhyror och ledningsåterställningar samt oförbrukade medel för utredningar inom tekniska försörjningssystem leder till ett överskott. Natur och stadsmiljö (-958 tkr) Årets insatser i Tinnerö naturreservat har blivit kostsammare än beräknat bl.a. avseende reduktionsfisket i Rosenkällasjön. Utgifter för utredningsarbeten mm som inte lett till en egentlig investering har lyfts ur investeringsredovisningen och förts till resultaträkningens kostnader. Budget saknades för dessa kostnader då de budgeterats inom investeringsverksamheten. Drift och underhåll ( tkr) Utfallet för renhållning (vinter och barmark) slutade med ett budgetöverdrag på -5,3 mnkr. Av detta står snöbortforslingen för -2,9 mnkr och vinterrenhållning på GC-vägnätet med -1,9 mnkr. Även asfalts- och dagvattenarbeten samt fontäner har överskridit budget med totalt -5,2 mnkr. I övrigt inom gata och GC-vägar visar trafiksignaler och trafikanordningar ett överskott på 2,9 mnkr. Överskotten inom parkverksamheten (1,3 mnkr) samt planerat underhåll (2,1 mnkr) gör att det totala nettounderskottet jämfört med budget stannar vid -4,3 mnkr.

5 5 Trafik och parkering (1 758 tkr) Högre intäkter än budgeterat: parkeringsavgifter (0,4 mnkr) felparkeringsavgifter (0,6 mnkr). I övrigt lägre kostnader. Kollektivtrafik (7 291 tkr) Skolskjutsverksamheten redovisar ett större överskott, 6,7 mnkr. Differensen förklaras av att upphandlade skolskjutsar håller en fortsatt låg kostnadsnivå efter effektiviseringar och avtalet från Även kostnaderna för skoltaxi har blivit lägre trots att antalet elever är det samma som år Budgeten för läsårsbiljetterna var uppräknade med 1,5 %. Ingen prishöjning genomfördes under år Kapitalkostnader ( tkr) Budgeterade medel för nämndens avskrivningar och räntekostnader visar en negativ avvikelse jämfört med budget. Den nu kända överdraget har varit känt och rapporterats löpande under året. Budgeterade kapitalkostnadsmedel (ram ) utgår från beräkningar sommaren 2010 och har inte justeras löpande utifrån faktisk investeringsnivå och investeringstakt. Inför kommande budgetperiod är underskottet eliminerat genom tilläggsanslag och ny rutin. Ofördelat (4 108 tkr) Utgör nämndens buffert och medel att fördela för prisökningar mm år Medlen har inte utfördelats då överskott i olika verksamheter täckt de befarade utrymmesbristerna. Avslutade exploateringsprojekt (tkr) Bostadsexploatering Bokslut Plan Avvikelse Bokslut Bokslut Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsexploatering Intäkter Kostnader Resultat Resultat totalt Inom exploateringsverksamheten har 36 projekt avslutats 2012 med ett sammanlagt överskott på 21,5 mnkr. Det är framförallt äldre projekt inom Tornbyområdet som första nu kunnat avslutas (resultatavräknas) som bidragit till resultatet. Exploateringsverksamhetens resultat överförs alltid till eget kapital inom exploateringsverksamheten med stöd av kommunens regler.

6 6 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NÄMNDENS EGEN VERKSAMHET Måluppfyllelse Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. Måluppfyllelse mäts genom enkätundersökning i slutet av året. Målet anses uppnått om ca 65 % är av de tillfrågade anser sig ha god information om nämndens beslut och verksamhet. 67 % av enkätsvaren visar att invånarna anser att kommunens information om stads- och landsbygdsutvecklingen acceptabel till mycket bra. Endast 11 % anser att den är dålig eller mycket dålig, medan 22 % svarar vet ej. 84 % av invånarna som har någon åsikt om möjligheterna att lämna medborgaråsikter eller delta i samråd och föra dialog med kommunen om stads- och landsbygdsutvecklingen är acceptabel till mycket bra, medan 16 % anser att den är dålig till mycket dålig. Av totalt inkomna svar har dock hela 44 % svarat vet ej på frågan. Det höga antalet Vet ej -svar indikerar att nämnden har svårt att nå ut med att den är informationsavsändare. Många inte har någon vetskap, erfarenhet eller åsikt om möjligheten att demokratiskt påverka kommunens utveckling. Målet är uppnått. Prioriterade aktiviteter Fortsatt utveckling av nämndens informationsinsatser till kunder/medborgare genom bl.a. hemsidan, kampanjer, annonser m.m. Utvecklingen av nämndens informationsinsatser sker kontinuerligt. Sociala medier används sedan tidigare genom bl.a. Facebook för t.ex. Vinterljus. Se även nedan. Omvärldsbevakning pågår löpande. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde ett öppet hus för tredje året i rad. Arrangemanget hölls i gamla brandstationen, där tävlingsbidragen för Vallastaden och Valla lekplats visats under sommaren. Syftet var att visa de verksamheter som förvaltningen driver för Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och miljönämnden. Fortsatt utveckling av e-tjänster ska ske för att underlätta för medborgare/företagare. E-tjänster utvecklas efter verksamhetens behov och kundernas efterfrågan. Under våren har den nya e-tjänsten Utfärdaren avseende boendeparkering har lanserats under våren. Tjänsten ger möjlighet till ansökan om boendeparkeringstillstånd m.m. Se även ovan. Förenkla kontaktytorna för allmänhet och företagare genom bl.a. förändra öppettider i kundtjänst och inom förvaltningen. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst hanterar sedan årsskiftet allmänna telefonfrågor för samtliga verksamheter/kontor. Kundtjänstpersonal har kompetensutvecklats för att kunna besvara fler frågor direkt. Landsbygdsstrategen är informerad om möjlighet för kommunens servicepunkter att kontakta förvaltningens kundtjänst. Ärendehanteringen ska kännetecknas av snabba svar och korta handläggningstider. Uppföljning pågår kontinuerlig.

7 7 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FYSISK PLANERING Måluppfyllelse I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för bostäder. Detaljplaner för minst bostäder, inklusive 300 småhustomter ska antas under planperioden Under ska nämnden ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års normal bostadsproduktion. Kommunen har under 2011 och 2012 antagit detaljplaner med byggrätt för ca bostäder inkl. ca 65 planlagda för småhus. Kommunens planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder uppgår totalt till ca bostäder, varav drygt för småhus. Detta uppfyller väl det angivna målet. Behovet av bostäder per år bedöms till 500 bostäder per år. Två av de antagna planerna är överklagade. Dessa innehåller cirka bostäder. Under 2012 påbörjades byggnation av 541 bostäder, vilket ligger över det bedömda behovet av 500 bostäder per år. Målet är uppnått. I Linköping ska det finnas god tillgång på detaljplanelagd mark för verksamheter och handel. Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om ca 50 ha efterfrågad mark för industri och kontor samt 20 ha för handel under Kommunens planlagda markreserv för industri, handel och kontor uppgår till sammanlagt ca 141 ha ha består av mark för industri och till viss del kontor med utbyggd infrastruktur ha mark för industri och till viss del kontor finns att tillgå i väntan på infrastrukturutbyggnad ha består av mark för handel med utbyggd infrastruktur. Målet är uppnått. Prioriterade aktiviteter Detaljplaner för nya bostäder och verksamhetsområden ska tas fram enligt sammanställning av pågående och planerade planprojekt. Utöver dessa ska detaljplaner för andra ändamål också tas fram. Planer för kommunal service prioriteras särskilt i detta arbete. 36 externa förfrågningar om planbesked har inkommit till nämnden under Nämnden har hittills i år lämnat 33 planbesked varav 25 positiva, 12 startbeslut och antagit 16 detaljplaner. Nämndens prioriteringsordning, beslutat , ska tillämpas vid beslut om vilka planärenden som ska påbörjas. Nämndens prioriteringsordning tillämpas vid planbesked och startbeslut. Huvuddelen av detaljplanearbetet inför LinköpingsBo 2016 ska genomföras. Inom ramen för arbetet ska även ett antal styrdokument tas fram för att säkerställa byggande av hög kvalitet. Planarbetet pågår för LinköpingsBo2016 (Vallastaden) och samråd genomfördes under hösten.

8 8 Riktlinjer för att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle ska tas fram och tillämpas i planarbeten. Hållbarhetsavtal ska tas fram och börja tillämpas senast år Framtagande av riktlinjer/program pågår i arbetet med LinköpingsBo2016 (Vallastaden). Program för nya bostäders tillgänglighetsanpassning ska tas fram som styrdokument i markanvisningstävlingar m.m. och börja tillämpas senast år Ett gestaltningsprogram för Vallastaden ska tas fram som bygger på det arkitekturpolitiska programmet. Programmet tas fram i samarbete med Bygglovskontoret, se även Bostadspolitik. Ett kvalitetsprogram för nya bostäders tillgänglighetsanpassning och gestaltning har tagits fram för Vallastaden som en del av planarbetet. Tillgänglighetsplanen ska utvecklas för att gälla generellt. Arbetet med hållbarhetsavtal sker i arbetet med markfördelningen för Vallastaden. Arbetet med det arkitekturpolitiska programmet har ännu inte startat. Rekrytering av stadsarkitekt inleddes under slutet av 2012.

9 9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER Måluppfyllelse Nämnden ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden inkl. förändringar i regelverken samt hålla kommunens bostadspolitiska inriktning aktuell. Nämnden ska årligen följa upp och aktualisera bostadspolitikens intentioner från bostadspolicyn och kommunicera dessa med bostadssektorns intressenter. En samhällsbyggnadsdag arrangerades för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Där redovisades kommunens intentioner och planeringsläge. Målet är uppnått. Blandade upplåtelseformer och hustyper ska finnas i alla områden. Minst 20 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i alla stadsdelar i Linköpings tätort. Minst 10 % av respektive upplåtelseformer (äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter) ska finnas i bl.a. Ljungsbro/Berg, Linghem, Vikingstad/Malmslätt och Sturefors. Verktyg för att bedöma omfattningen av respektive upplåtelseform inom ett geografiskt avgränsat område har tagits fram. Ett fel i dataregistrering och datautdrag har upptäckts och måste åtgärdas innan det kan användas fullt ut. Inventering av respektive stadsdel i Linköping med flera orter har inte heller gjorts. Målet kan därför ännu inte mätas. Målet är ännu inte uppnått. Nämnden ska ha god samverkan med bostadssektorns intressenter samt hålla dessa välinformerade om kommunens bostadspolitik, fysiska planering och andra åtgärder som påverkar byggande och boende. Kommunen ska regelbundet träffa olika aktörer i bostadssektorn, t.ex. fastighetsägare, mäklare, byggherrar och intresseorganisationer. En samhällsbyggnadsdag arrangerades för såväl politiker, tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden. Där redovisades kommunens intentioner och planeringsläge. Dialog har förts vid ett flertal tillfälle i samband med LinköpingsBo16-arbetet. Teknik och samhällsbyggnadskontoret har även deltagit i investerarmässan Business Arena, i Stockholm. Målet är uppnått.

10 10 Prioriterade aktiviteter Översyn av tomtkön ska ske. Alternativ förslag till hantering av tomtkön har tagits fram. Något beslut har ännu inte tagits att förändra kösystemet. En bostadspolicy ska tas fram. Nämnden ska årligen följa upp och aktualisera bostadspolitikens intentioner och kommunicera dessa med bostadssektorns intressenter. Underlag till en bostadspolicy har tagits fram. Ett färdigt beslutsförslag ska tas fram Boverket har föreslagit att lagen om det kommunala bostadsförsörjningsansvaret ska ändras. Verktyg för att analysera bl.a. upplåtelseformer i delområden ska tas fram. Ett digitalt verktyg kopplat till lägenhetsregistret har tagits fram för att analysera upplåtelseformer m.m. Ett fel har upptäckts i programmet som måste åtgärdas innan det kan användas. Program för nya bostäders tillgänglighetsanpassning ska tas fram som styrdokument i markanvisningstävlingar m.m. och börja tillämpas senast Arbetet med programmet pågår i samverkan med Bygglovskontoret. Se även Fysisk planering. Samverkan med universitetet om studentbostäder genom finansiering av bostadspoolen. Samverkan mellan Linköpings universitet och kommunen fortsätter enligt gällande avtal.

11 11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÖRVALTNING AV MARK OCH BYGGNADER Måluppfyllelse Mark och byggnader som inte behövs långsiktigt för kommunens utveckling ska säljas eller rivas. Under förvaltningstiden ska ett så positivt ekonomiskt resultat som möjligt uppnås. Den kommunägda jordbruks- och skogsmarken ska förvaltas så att den har höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska värden. Kommunens skogsbruk ska uppfylla FSC:s certifieringskrav, vilket kontrolleras genom FSC:s återkommande revisioner. Vid den senaste revisionen, som genomfördes hösten 2010, uppfylldes certifieringskraven. Målet är uppnått. Prioriterade aktiviteter Försäljning/rivning av två fastigheter. Rivning av ett flertal byggnader har inte genomförts under 2012, utan skjuts upp till 2013, eftersom upphandlingen inte är färdig. Utredning av förutsättningarna för, lämpliga medel till och rimlig målsättning med ett ökat ekologiskt brukande av kommunal utarrenderad mark. Utredningen kommer att ske Planering och genomförande av avverknings- och skogsvårdsåtgärder enligt kommunens skogsskötselplan samt enligt Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav. Under 2012 har skötselåtgärder såsom röjning, gallring m.m. genomförts på ca 97 hektar.

12 12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN STADSMILJÖÅTGÄRDER Måluppfyllelse Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum. Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda Årets medborgarenkät visar att 65 % är nöjda eller mycket nöjda med arkitekturen och kvalitén på senaste årets nyoch ombyggnationer av Linköpings stadsmiljö medan 8 % är missnöjda. När det gäller tillgängligheten i innerstaden är 65 % ganska eller mycket nöjda, och 17 % är ganska eller mycket missnöjda. 17 % tycker den är varken bra eller dålig, och 2 % svarade vet ej. 57 % är ganska eller mycket nöjda med attraktiviteten i Linköpings innerstad, medan 26 % upplever innerstaden är varken bra eller dålig, 10 % att den är ganska eller mycket dålig. 13 % svarar vet ej. Förra året mättes endast nöjdheten med gator och torg i innerstaden, som då gav resultatet att 67 % av medborgarna var nöjda eller mycket nöjda. Målet är delvis uppnått. Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. Medborgarenkät ska visa på att 65 % av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda. Genomförd medborgarenkät visar att 63 % av de tillfrågade känner sig ganska eller mycket trygga kvälls- och nattetid i det egna bostadsområdet, medan 13 % känner sig ganska eller mycket otrygga. Endast 5 % svarade vet ej. 28 % känner sig ganska eller mycket trygga på gator och torg i innerstaden kvälls- och nattetid, medan nästan lika många, 24 % anser sig ganska eller mycket otrygga. 23 % angav svaret vet ej. I innerstadens parker känner 14 % sig ganska eller mycket trygga kvälls- och nattetid, medan 31 % känner sig ganska eller mycket otrygga. Hela 35 % angav svaret vet ej. Medelbetyget på en skala från 1-5, där 1 är mycket otryggt och 5 mycket tryggt, är för bostadsområdena kvälls och nattetid 3,73, för gator och torg i innerstaden 3,07 och för parker i innerstaden 2,64. Tryggheten har inte ökat sedan 2011, möjligtvis har den till och med försämrats på gator och torg i innerstaden. Någon mätning av tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga har inte genomförts. Målet är ännu inte uppnått. Linköpings gatu- och vägnät samt de allmänna platser och lokaler som förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden ska vara tillgängliga. Målet saknar indikatorer. Arbetet har fokuserats på övergångställen/gångpassager i innerstaden och stadsdelscentra, busshållplatser, lekplatser, trappor och bänkar m.m har övergångställen/gångpassager åtgärdas vid Linnegatan och Repslagargatan, busshållplatser längs busslinje 25, hälsoslingan i Johannelund, bänkar m.m.

13 13 Enligt medborgarenkäten bedömer 20 % att framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är ganska bra eller mycket bra i offentliga miljöer (gator, torg och parker), medan 16 % anser att den är ganska eller mycket dåligt. 13 % anser att den varken är bra eller dåligt och 51 % har svarat att de inte vet. Målet är delvis uppnått. Enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning på centrala platser och stråk samt på hållplatser för kollektivtrafik på stomlinjen och i dess anslutning ska avhjälpas. Se föregående mål. Målet är delvis uppnått. Prioriterade aktiviteter Innerstaden ska utvecklas som en plats för fler aktiviteter och evenemang. Pågående strategi för innerstadens torg dess framtida funktion och utformning antas under I pågående torgutredning ska redogöras för hur torgen ska utvecklas och användas. Att omsätta förslag i lättillgängliga bilder pågår nu Stadsmiljöprogram för Linköpings innerstad ska uppdateras och antas. Arbetet pågår. Genomförda inventeringar av parker och grönytor i stadsdelarna Gottfridsberg, Vasastaden, Innerstaden, Östra Valla, Ekkällan, Hejdegården, Berga och Ekholmen, och övriga stadsdelar inventeras som underlag grönplan, parkplan eller andra styrdokument och åtgärdsplaner. Genomförda inventeringar har sammanställts, och inventering av övriga stadsdelar är delvis genomförda. Tannefors har inventerats som underlag för den fördjupade översiktsplanen över stadsdelen. Ännu är ingen stadsdel komplett. Fortsätta arbetet med att utveckla Linköpings stadsträd. Ett förslag till program för Linköpings stadsträd har tagits fram och data om innerstadens träd har lagts in i ett trädregister. Revidera lekplatsplanen Revideringen pågår utifrån resultatet av genomförda inventeringar av samtliga ca 124 lekplatser. Stråken längs Stångån/Kinda kanal ska utvecklas. Snöbryggan och den nya bryggan vid Braskens bro är klara. Detaljplaneändring för att medge byggande av en brygga vid Ringgatan pågår. Ändringen planeras kunna antas i nämnden i början av Upphandling och byggnation kommer att ske våren Entreprenaden av servicebyggnaden vid Johannelundsbadet pågår, så att den kan invigas våren Servicebyggnaden i Nykvarn utgår. Trädbeskärning mellan motorbåtshamnen och E4 är utförd. Östra strandpromenaden (Stångebro-Snugganparken) har restaurerats. Trygghetsåtgärder exempelvis: Förbättra belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghet vid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket, trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum. Parkbelysningen i Stångåstråket har utvecklats genom vinterljusprojektet. Vinterljus har installerats mellan Tannerfors slussar och Drottningbron. Ny parkbelysning har efter önskemål från tidigare trygghetsvandringar anlagts i Åbylundsparken och tunneln vid Bergslagsgatan har fått förbättrad belysning. Förbättrad belysning är planerad vid överordnade gång- och cykelstråk som passage genom Rydsskogen och vid Ankdammarna (Ryttargårdskyrkan). Siktröjningar har genomförts utmed Tinnerbäcken.

14 14 Trygghetsvandringar har genomförts i Berg och Vreta kloster, Malmslätt, Vikingstad, Berga, Johannelund, Lambohov, Skäggetorp och Stadskärnan. Tillgänglighetspolicyn; Revidera Riktlinjer för tillänglighet i offentlig utemiljö är antagen. Tillgänglighetsåtgärder exempelvis: Åtgärda övergångställen alt gångpassager i innerstaden t.ex. Snickaregatan, hållplatser på busslinje 25, passa på-åtgärder. Tillgänglighetsanpassning av övergångställen/gångpassager Linnegatan/Snickargatan är klart. Hållplatser på busslinje 25 är tillgänglighetsanpassade. Så kallade passa på åtgärder är klara. Ombyggnad av innerstadsgator: Ombyggnad kommer att ske av del av Ågatan förbi St Larsparken. Utredningar sker för del av Nygatan och Hospitalstorget, torget framför Näringslivets hus samt angöring till och från olika allmänna inrättningar. En ombyggnad av Ågatan förbi St Larsparken pågår och färdigställs under vintern En del utredningar pågår, bl.a. trafikplan för innerstaden och torgutredningen, för att utveckla Nygatan och Hospitalsgatan m.fl. enligt stadsmiljöprogrammet.

15 15 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN NATUR OCH MILJÖ Måluppfyllelse Naturen i Linköpings kommun ska uppvisa en rik biologisk mångfald och naturligt förekommande arter och naturmiljöer ska ges förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Det nuvarande naturvårdsprogrammet ska slutföras och ett nytt naturvårdsprogram ska fastställas % av åtgärderna i det nuvarande naturvårdsprogrammet har genomförts, 15 % är delvis genomförda och 7 % är inte genomförda. Det nya naturvårdsprogrammet är färdigt att fastställas, vilket förväntas ske under Målet är delvis uppnått. Tillgängligheten till tätortsnära natur och kommunala naturreservat ska vara god. Minst 70 % av de tillfrågade i enkätundersökning ska uppleva att tillgängligheten till tätortsnära natur och kommunala naturreservat är god eller mycket god. Medborgarenkäten visar att 91 % av de tillfrågade tycker att möjligheterna att ta sig ut till natur nära bostaden till fots, med cykel eller bil är ganska eller mycket bra. Endast 2 % anser att möjligheterna är ganska eller mycket dåliga. Medelbetyget är 4,52 på en femgradig skala. På frågan om tillgängligheten till något av kommunens naturreservat svara 76 % att det tycker den är ganska eller mycket god, och endast 3 % att den är ganska eller mycket dålig. Här är medelbetyget 4,3. Målet är uppnått. Prioriterade aktiviteter Naturvårdsprogrammet från 2003 skall revideras i sin helhet och ett nytt naturvårdsprogram med strategier och åtgärder skall antas av KF Det nya naturvårdsprogrammet har reviderats och varit ute på remiss Programmet kommer troligen till kommunfullmäktige för beslut våren En friluftslivsplan med tillgänglighetsperspektiv tas fram 2012 där värdefulla rekreationsområden och kommunens ambition vad gäller det rörliga friluftslivet framgår. Friluftslivsplanen är inte färdigställd. Statliga LONA-medel har beviljats för planen. En enkät har skickats till skolor, omsorg och föreningar för att få svar på hur det organiserade friluftslivet fungerar i kommunen. Enkäten har sammanställts som ett underlag till friluftsplanen. Tillgänglighetsskapande åtgärder utförs i minst tre naturområden, bl.a. Ekängsdalgången och Rydskogen. Åtgärderna i Ekängsdalen är genomförda och invigda under våren. Tillgänglighetsskapande åtgärder är utförda i Rydsskogen och i Viggeby naturreservat.

16 16 Fortsatt marknadsföring av Linköpings natur, bl.a. genom utarbetandet av en stadsdelsfolder och anordnandet av ett 60-tal naturguidningar årligen, spridda i kommunen och i samverkan med föreningslivet. Utveckla information om natur på kommunens hemsida. Utveckla appar. Sextio naturguidningar har genomförts med fortsatt höga deltagarantal. En ny stadsdelsfolder för Sturefors har tagits fram. Information om guideprogram, kommunala ansvarsarter och kommunens våtmarker har lagts ut på hemsidan. Arbetet med en webbapplikation pågår. Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Skyddad natur av kommunens totala yta, % 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 Naturreservat förvaltade av kommunen, ha Dito per invånare, kvm/inv 106,4 109,5 107,2 107,9 109,2 Vandringsleder, km

17 17 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN DRIFT OCH UNDERHÅLL Måluppfyllelse Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 i Linköping visar. De tillfrågade i en enkätundersökning ska uppleva att kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parker och grönområden sköts bättre än vad resultatet av den enkätundersökning som genomfördes 2010 visar. Minst 87 % av cyklisterna ska vara nöjda med sin cykelupplevelse på kommunens cykelvägar. Av de som angivit någon åsikt om gatustandarden i årets medborgarenkät svarade 51 % att standarden var ganska eller mycket bra på de stora gatorna, och 57 % på gatan eller vägen där man bor. Räknas som medelbetyget så anas en svag förbättring mellan 2011 och Se diagram nedan. Motsvarande resultat för gatustandarden kan också ses i attityderna till snöröjning och halkbekämpning enligt diagrammet nedan. Medborgarenkäten visar att nöjdheten av renhållningen ökat avsevärt sedan tidigare års undersökning. Medelbetyget för skötseln i innerstaden har på en femgradig skala höjts från 2,88 till 3,94 och utanför Linköpings centrum från 2,88 till 3,74. Se diagram nedan. Medelbetyget för skötseln av parkerna i Linköpings centrum har ökat från 3,92 till 4,06 och för skötseln av parkerna i bostadsområden har medelbetyget ökat från 3,50 till 3,70. Se diagram nedan. Som indikator för cyklisternas nöjdhet med kommunens cykelvägar används värderingarna av standarden på cykelvägarna från de som cyklar minst någon eller några gånger per år. Cyklisterna anser att standarden (jämnhet, gropar och spår) har förbättrats sen 2010 med 3 procentenheter, från 56 % till 59 % nöjda. Denna trend har också kunnat iakttas från år 1998 i de mätningar som sker i Kritik på teknik som SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför vart tredje år. Målet är uppnått. Tidsjämförelse - standard 3,90 3,70 Standarden på de stora gatorna 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2, Standarden på gatan eller vägen där jag bor Standarden på gång- och cykelvägar Medborgarnas värdering (betygsskala 1-5) av standarden (jämnhet, gropar och spår) på olika typer av gator och vägar 2012

18 18 Tidsjämförelse - snöröjning och 3,90 3,70 Större vägar och gator 3,50 3,30 3,10 Gatan eller vägen där jag bor 2,90 2,70 2, Cykelvägarn a Medborgarnas värdering (betygsskala 1-5) av snöröjning och halkbekämping på olika typer av gator och vägar ,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 Tidsjämförelse - renhållning Renhållnin g på gator och vägar i centrum Renhållnin g på gator och vägar utanför centrum Medborgarnas värdering (betygsskala 1-5) av renhållning av olika typer av gator och vägar 2012 Tidsjämförelse - parkskötsel 4,40 4,20 4,00 Parkerna i centrum 3,80 3,60 3,40 3,20 3, Parkerna i bostadsområd en Medborgarnas värdering (betygsskala 1-5) av parkskötsel i Linköpings centrum och bostadsområden 2012

19 19 Parker och grönområden i bostadsområden och mindre tätorter ska utvecklas för att ge medborgarna bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser. Minst 75 % av besökarna ska vara nöjda med sin vistelse i kommunens parker och grönområden. I såväl årets som förra årets medborgarenkät fanns ingen direkt fråga om hur nöjda medborgarna var med sin vistelse i kommunens parker. I förra året enkät angav 79 % av medborgarna att de var nöjda (mycket och ganska nöjda samt varken nöjda eller missnöjda) med parkskötseln i Linköpings innerstad, och 67 % med parkskötseln i bostadsområdena. I undersökningen Kritik på teknik 2010 ville de svarande att kommunen främst skulle satsa på städning i parkerna och därefter gräsklippning, blomsterarrangemang på gator och torg, samt lekplatser om parkverksamheten fick mindre resurser. Kommunen har fortsatt att särskilt satsa på städning blommor och lekplatser, och i viss mån också på skötseln. Årets enkätsvar visar att skötseln i såväl innerstaden som i bostadsområdena har förbättrats med 1 respektive 3 procentenheter, till 80 % respektive 70 % nöjda. Förbättringarna är inte statistiskt säkerställda. Målet är delvis uppnått. Prioriterade aktiviteter Informationsmöten och trygghetsvandringar genomförs i olika stadsdelar. Pågår kontinuerligt. Inventering av beläggningsstandarden på gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Klart. Genomförande av asfaltprogrammet. Asfaltprogrammet har genomförts och medfört en förbättrad av standarden på kommunens vägar. Renhållningen i Linköpings innerstad ska förbättras. Offentliga mötesplatser ska utvecklas och vårdas. Projektet Ren stad för att göra staden attraktiv fortgår. Mötesplatser förskönas med utsmyckningar ex. sommarblommor. Skräpplockardagar utfördes i maj. Projekt i samverkan med Linköpings universitet för att optimera sandupptagning i Linköpings innerstad ska genomföras. Projekt kunde inte genomföras eftersom det inte fanns några forskningsmöjligheter under Brounderhållet har fortsatt hög prioritet och ska ske enligt plan för att bibehålla god framkomlighet. Reparation av gång- och cykelbroarna över Tinnerbäcken vid Skillingen samt över Norrköpingsvägen vid Anders Ljungstedts gymnasium är klara. Underhållet av gång- och cykeltunnel under Brokindsleden vid Hagadal, samt bro över Stångån vid Emmalund är klara. Underhållet av Gumpekullabron är inte genomförd. Fortsatt ombyggnad av lekplatser, t.ex. i Johannelunds centrum, Stensättaregatan Gottfridsberg, Sandstensvägen Gistad, Björnkärrsskolan Ryd, Kungshagsvägen Askeby, Råleden Ljungsbro, Arbetaregatan Tannefors och Lektorshagen. Under året har tio lek- och aktivitetsplatser anlagts eller byggts om så att de fått en ökad användning och blivit säkrare. En aktivitetspark med träningsstationer har utvecklats i Johannelund. Färdigställande av några av lekplatsentreprenaderna som pågick under hösten 2012 blir klara sommaren Arbetet fortskrider i stort enligt planerna. Arkitekttävlingen för lekplatsen Lill-Valla har genomförts och ett vinnande förslag har utsetts. Utveckling av Trädgårdsföreningen bl.a. färdigställa parken i det gamla plantskoleområdet och underhåll av byggnader. Plantskoleområdet är klart. Planering för underhåll av byggnader pågår.

20 20 Påbörja gatuombyggnader i Övre Vasastaden. Gatuombyggnaden pågår och beräknas vara klar november Utbyggnad av bostadsområden, exempelvis Harvestad och Ombudsmannen. Färdigställa Ullstorp Nykil, Ullstämma, Östra Lambohov och Bärstadsskogen Ekängen. Entreprenadarbeten för både Harvestad och Ombudsmannen pågår. Entreprenad etapp II arbeten för Östra Lambohov pågår. I Ullstämma på projektering av gång- och cykelväg. Nya busshållplatser håller på att färdigställas. Ullstorp Nykil och Bärstadsskogen Ekängen är klara. Projektering av nya gator i några bostadsområden, exempelvis Norrberga Sturefors och Södra Ekkällan Utbyggnaden i Södra Ekkällan pågår, och Plutonsgatan färdigställs nu i olika etapper (och överlämnas till kommunens drift under 2013). Torgytan och en del av dagvattenstråk byggs för närvarande. Projektering pågår för Södra dagvattenstråket och Bataljonsgatan. Byggnation i Norrberga i Sturefors pågår. Utbyggnad inom några verksamhetsområden, exempelvis Tornby 1:9 (del av Ullevileden, Svedengatan och Gottorpsgatan) och gator för den nya fotbollsarenan i Kallerstad. Påbörja gatuutbyggnad för det nya handelsområdet i Djurgården och etapp 1 av Kåparpsområdet. Utbyggnad av Tornby 1:9 pågår. Gottorpsgatan färdigställdes i slutet av 2012, och fortsättningen av Ullevileden förväntas bli klar till sommaren Projektering pågår för att färdigställa gator etc. runt nya fotbollsarenan. Projektering och planering pågår för gatuutbyggnad i det nya handelsområdet i Djurgården. Projekteringen är klar för utbyggnad av etapp I av Kåparpsområdet. Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Gator och vägar Gatu- och vägareal, kvm Dito per invånare, kvm/inv 26,7 26,5 26,6 26,2 26,1 Beläggningsunderhåll per total gatu- och vägareal, % 3,0 3,0 4,1 5,1 4,0 Gc-vägar Gc-vägar, kvm Dito per invånare, kvm/inv 10,2 9,7 10,1 9,7 9,7 Beläggningsunderhåll per total Gc-väg % 1,0 5,0 6,0 2,2 5,0 Parker och grönområden Parkareal, ha Parkareal per invånare, kvm/inv 107,6 106,4 107,6 107,9 107,0 Lekplatser, st

21 21 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN TRAFIK Måluppfyllelse Medborgarna ska uppleva att kommunen planerar och utformar ett hållbart trafiksystem för kommunens utveckling, ökad tillgänglighet samt en tryggare, hälsosammare och bättre miljö. Medborgarna ska uppfatta att kommunens trafiksystem kontinuerligt förbättras inom delområdena; tillgänglighet, trygghet och miljö. Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska kontinuerligt öka. Mäts i årlig medborgarenkät där trenden bedöms utifrån föregående års resultat. Fotgängartrafiken i Linköpings innerstad har ökat med 6 procentenheter från 38 % till 44 % jämfört med år Antalet resor med cykel och kollektivtrafik och även biltrafik har ökat med 11, 1 resp. 5 procentenheter i Linköpings kommun sedan år Resor med gång, cykel och kollektivtrafik har tillsammans ökat mer än resor med bil jämfört med Således har andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ökat i förhållande till andelen bilresor. Denna bedömning bygger på den bedömning som tillfrågade kommuninvånare gör i måluppföljningsenkäten. Målet är uppnått. Antalet döda eller svårt skadade ska till följd av trafikolyckor inom alla trafikslag fortlöpande minska. Barns trafiksäkerhet ska prioriteras. Årlig uppföljning av polisrapporterade olyckor där utvecklingsriktningen bedöms i förhållande till tidigare års utfall. (2011 kommer att vara första helåret med olycksrapportering från sjukvården i Östergötland) Utveckling av antal skadade och döda i trafiken Döda Svårt Skadade Lindrigt skadade Polisrapporterade trafikolyckor åren 2007 till 2012 i Linköpings kommun Diagrammet ovan visar hur antalet polisrapporterade döda och skadade i trafiken har varierar mellan 2007 och 2012 på gator där Linköpings kommun är väghållare. Den totala trenden den senaste femårsperioden är svagt positiv. Dock så liten att det bedöms osäkert och kan skattas närmare som konstant. Enligt kommunens årliga enkät visar svaren att alla trafikslag (gång, cykel, kollektivtrafik och bil) har ökat och utifrån det kan en mindre risk/resa uppskattas.

22 22 Olycksfallsstatistiken för barn visar ingen tydlig nedåtgående trend, bl.a. för att olyckstalen redan är mycket låga och att enstaka olyckor starkt påverkar genomsnittsvärdet. De senaste 10 åren (2003 och 2012) har det i genomsnitt skett knappt 13 trafikolyckor per år med barn 0-14 år, varav 12 lindrigt skadade och 1 svårt skadad. Några dödsfall med barn i trafiken har inte inträffat. Under 2012 har skolpersonal på ytterligare 7 skolor fått utbildning i trafiksäkerhet och miljö. Målet är delvis uppnått. Linköpings transportsystem och kollektivtrafik ska utformas med hänsyn till både kvinnor och mäns resbehov och resmönster så att jämställdhet mellan könen främjas. Målet saknar uppföljningskriterier och aktiviteter som är direkt kopplade till målet. Ändå kan man se att många vidtagna aktiviteter bidrar till att förbättra kvinnors rörelsefrihet, valfrihet att välja trafikslag och känna sig trygga i trafikmiljön. Detta gäller främst aktiviteter kopplat till trafikhastigheter, trafiksäkerhet, tillgänglighet, gång- och cykelvägar och trygghet. Några studier av aktiviteternas effekter har dock inte genomförts. En uppföljnings- och utvärderingsplan för alla styrdokument som rör trafik är under framtagande för att beslutas I den kommer även jämställdhetsaspekterna att tas upp. Ett arbete har också påbörjats för att analysera kvinnor och mäns attityder till resmöjligheter. Målet är ännu inte uppnått. Prioriterade aktiviteter Hastighetsplan Hastighetsplan för Linköping antogs av Samhällsbyggnadsnämnden i maj Trafikplan för stadskärnan Projektering av Hamngatan pågår för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken och minska gatans barriäreffekt. Planerade åtgärder ska genomföras under våren Parkeringspolicy I Parkering för ett rikare stadsliv och Parkering i planering och bygglov antogs av nämnden i februari. Dessa styrdokument redovisar kommunens syn på hur parkeringsfrågan kan bidra till att utveckla staden, nya parkeringsnormer, och förslag till inriktning avseende kvalitetskrav och förhållningssätt till parkeringar i befintliga områden m.m. Trafiksäkerhet/gång och cykel Flera projekt ur både Cykelplan och Trafiksäkerhetsprogrammet är genomförda, bl.a. gång- och cykelbanor utmed Västanågatan, Ödegårdsgatan, Malmslätt-Vikingstad, gång- och cykeltunnlar vid nya fotbollsarenan och under länsväg 687 för god gång- och cykelförbindelse mellan Ullstämma och Harvestad. Cykelparkering i innerstad En lägesrapport av antalet cykelparkeringar och parkerade cyklar i Innerstaden genomfördes i juni. Den kommer vara grund till fortsatt arbete. Partiklar Naturvårdsverket bedömer i ett yttrande att ett åtgärdsprogram behöver upprättas för att miljökvalitetsnormen för partiklar, PM 10, ska kunna följas i Linköpings kommun. Arbetet med programmet pågår och beräknas komma till kommunfullmäktige för beslut 2013.

23 23 Buller Kartläggning och program enligt EU-direktiv och förordning om omgivningsbuller genomförd. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett åtgärdsprogram enligt direktivet. Handlingsplan för trafik och miljö till och från skolan utarbetas i samarbete med grundskolor i kommunen. Cykla och gå till skolan - och Trafik och miljö i skolan pågår kontinuerligt med 4-5 skolor nya skolor som deltar varje år. Ett hållbart trafiksystem Nybyggnad av Östra Länken pågår, liksom cirkulation och planskildhet för gång- och cykeltrafik i korsningen Industrigatan/Östgötagatan. Nya cirkulationsplatser med planskildheter för gång- och cykeltrafik i korsningarna länsväg 687/Orkestervägen/Värmevägen i Ullstämma/Harvestad respektive riksväg 35 Åtvidabergsvägen/Landerydsvägen färdigställda. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Nationellt har 296 personer omkommit i trafikolyckor 2012, jämfört med 319 under 2011 och 266 under 2010 enligt preliminära uppgifter. Det innebär att 2012 har det lägsta dödstalet sedan 40-talet när det gäller antalet omkomna i vägtrafiken. Nationell statistik för delområden är ännu inte sammanställd för 2012, men den generella trenden är att dödsolyckorna för bilister minskat kraftigt, men inte i samma utsträckning för de oskyddade trafikanterna. Det innebär att andelen omkomna som sker i tätort successivt ökar jämfört med totala antalet döda i hela vägnätet vid jämförelse med tidigare år. För svårt skadade visar patientregister att cykelolyckor gått förbi personbilsolyckor (se diagrammet nedan). Antal svårt skadade efter färdsätt (Inskrivna på sjukhus minst 1 dygn. Källa:PAR*) * Socialstyrelsens patientregister

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25

Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av nämnden 2015-03-25 1 Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av nämnden 2015-03-25 2 VERKSAMHETSPLAN 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga en attraktiv, effektiv, trygg, säker

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Årsredovisning. Linköpings kommun

Årsredovisning. Linköpings kommun Årsredovisning 2008 Linköpings kommun Produktion: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen och informationschefen Grafisk produktion: Johnny Dahlgren Grafisk Produktion AB Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark

Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET. Foto: Anders Geidemark Mål och Budget 2016-2018 DET GODA LIVET I STORSTADENS NÄRHET Foto: Anders Geidemark Kommunfullmäktige MÅL OCH BUDGET 2016 2018 Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 167 om ny mål och budget

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer