Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015"

Transkript

1 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 FÖRSLAG TILL BESLUT Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) godkännes. Kommunens medfinansiering av projekten i ansökan ska ske med medel inom ramen för befintligt anslag för verksamhetsområdet Natur och miljö. SAMMANFATTNING Kontorets förslag innebär att en ansökan om statliga medel till tre lokala naturvårdsprojekt lämnas till länsstyrelsen. Projekten har sin utgångspunkt i prioriterade åtgärder i Linköpings kommuns naturvårdsprogram och kommunen är projektägare. Utöver dessa kan enstaka externt drivna projekt tillkomma till ansökan som skall vara inlämnad senast Projekten beräknas pågå från till maximalt Ansökans totala budget uppgår till tkr varav 513 tkr utgör medfinansiering från samhällsbyggnadsnämnden och 513 tkr utgör sökta medel. Medfinansiering från samhällsbyggnadsnämnden fördelas mellan åren enligt följande: 130 tkr år 2015, 185 tkr år 2016, 140 tkr år 2017 samt 58 tkr år Till samhällsbyggnadsnämndens medfinansiering används befintliga budgetmedel som nämnden anslår till verksamhetsområdet Natur och miljö. En väsentlig del av medfinansieringen utgörs av eget arbete av Teknik- och samhällsbyggnadskontorets personal samt kommunala arbetslag.

2 2 BAKGRUND Under åren genomfördes en statlig programsatsning på lokala naturvårdsprojekt (LONA), beslutad av regeringen och med utgångspunkt i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173). Satsningen var ett led i arbetet för att uppfylla de av riksdagen 15 (sedermera 16) beslutade miljömålen och med en betoning på vikten av lokal samverkan och integrering av naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Kopplingen var också tydlig till arbetet med tätortsnära natur och tillgänglighet samt till folkhälsoarbetet. Efter några års uppehåll har det från och med 2010 i enlighet med regeringens proposition 2008/2009:214 åter varit möjligt att söka statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. LONA-satsningen har uppvisat mycket goda resultat och så gott som samtliga kommuner i landet har deltagit, många kommuner med ett stort antal projekt i egen regi eller i samverkan med lokala aktörer. Linköpings kommun har sammanlagt beviljats LONA-bidrag om ca 7,5 Mkr (plus ytterligare ca 0,8 Mkr i annan extern medfinansiering) till 37 olika projekt. Kommunen kan söka bidrag för projekt helt i egen regi eller i samverkan med föreningar, organisationer och andra aktörer. Föreningar och organisationer kan också driva egna projekt och via kommunen få bidrag för detta. Det är kommunen som står som ansvarig för projekten och som gör en samlad ansökan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan bevilja upp till 50% av respektive projekts kostnader. Projekten ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagen fastställda miljömål med koppling till naturvård och/eller friluftsliv. Åtgärderna kan vara av typen: Kunskapsuppbyggnad (t ex inventeringar) Underlag (t ex framtagande av kommunala naturvårdsprogram) Områdesskydd för värdefull natur Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, inklusive åtgärder som främjar friluftsliv Restaurering av områden, naturtyper eller arters livsmiljöer Informationsinsatser och kunskapsspridning Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har till 2015 års ansökningstillfälle utarbetat en ansökan med tre projekt (ej numrerade i prioritetsordning). Enstaka externt drivna projekt kan tillkomma till ansökan som skall vara inlämnad senast KOMMUNALA MÅL Ur Alliansens visions- och samverkansprogram : Kommunens naturvårdsarbete ska även fortsättningsvis hålla en för Sverige hög standard. Arbetet ska inriktas mot att stärka skyddet för den biologiska mångfalden och tillvaratagandet av värdefulla naturmiljöer. Vi ska också säkerställa att fler människor kan få åtnjuta den vackra natur vi tillsammans har till förfogande. Kommunen ska där upprätta en tydlig friluftspolitik.

3 3 Naturvårdsprogram för Linköpings kommun är fastställt av kommunfullmäktige och tar upp strategier och åtgärder för kommunens naturvårdsarbete. Dessa kan återkopplas till kommunfullmäktiges mål och den lokala handlingsplanen för Agenda 21. De i ansökan föreslagna projekten återfinns som föreslagna åtgärder i naturvårdsprogrammet. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Följande projekt ingår i ansökan: 1. Brandstrategi och bränning för naturvård i Linköping Brand har en nyckelfunktion för bevarandet av många svenska arter i barrskogar, men brand har även använts i odlingslandskapets gräsmarker. I detta projekt inventerar vi lämpliga objekt på kommunalägd mark och tar fram en strategi för hur brand kan användas i kommunens naturvårdsarbete. I projektet ingår även genomförandet av en naturvårdsbränning i skogsmark och fem bränningar i gräsmarker eller andra småbiotoper. Projekttid: Total kostnad: 356 tkr Medfinansiering från SBN: tkr, tkr, tkr, tkr Sökt statligt bidrag: 178 tkr 2. Värdefulla tallmiljöer Linköpings kommuns markinnehav, skogsmark såväl som parkmark, hyser en stor andel tallmiljöer. Gamla tallar är ovanliga i dagens brukade skogar, men i och nära staden har de bevarats i betydligt större grad. Då tallen är stormfast, rötbeständig och blir gammal är den ett bra stadsträd. Flera inventeringar på senare år visar dessutom att stadens tallmiljöer ofta har höga naturvärden, bland annat som hemvist för den rödlistade insekten reliktbock. Ett problem i sammanhanget är att tallen är ett så kallat pionjärträd som föryngrar sig i en öppen fas, till exempel efter en skogsbrand, men som inte självföryngrar sig i befintliga tallskogar. Att bevara stadens tallskogar, -parker och -dungar på lång sikt är därför en utmaning. I projektet ska en inventering göras för att identifiera värdefulla tallmiljöer på den kommunägda marken. Dessa områden ska beskrivas och värderas och råd för skötseln ska utarbetas. Dessutom ska en strategi för långsiktigt bevarande av tall och till tallen knutna naturvärden på kommunägd mark tas fram. En tredje del består i en kunskapssammanställning som ska svara på frågor om säkerheten hos gamla tallar i stadsnära lägen. Projekttid: Total kostnad: 400 tkr Medfinansiering från SBN: tkr, tkr, tkr. Sökt statligt bidrag: 200 tkr

4 4 3. Större vattensalamander i Linköping Större vattensalamander är en art som minskar i Sverige, en följd av att det traditionella kulturlandskapet med småvatten och betesmarker konverteras till ett moderniserat odlingslandskap. Den är också upptagen som en särskilt skyddsvärd art i EUs så kallade Art- och habitatdirektiv. I Linköpings kommun saknas det en kartläggning av artens förekomst och utbredning vilket är ett viktigt underlag för både konkreta naturvårdsåtgärder och hänsynstagande i den fysiska planeringen. Detta projekt avser inventering av artens förekomst och utbredning på kommunägd mark med fokus på smådammar, framtagandet av ett åtgärdsprogram samt åtgärder i minst fem områden. Projektet syftar till att ge en välgrundad förståelse för artens åtgärdsbehov samt att genomföra åtgärder i områden som bedöms vara särskilt viktiga. Projekttid: Total kostnad: 270 tkr Medfinansiering från SBN: tkr, tkr, tkr, tkr Sökt statligt bidrag: 135 tkr FINANSIERING Projekten finansieras med statliga bidrag upp till 50% enligt ansökan. Kommunens medfinansiering består dels av medel från driftbudget, dels av arbetstid för Teknikoch samhällsbyggnadskontorets personal samt kommunala arbetslag. LEGALITET Projekten ingår som en del av en statlig satsning på lokal naturvård, beslutad av regeringen och reglerad genom föreskrifter och förordning. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Projekten följs upp årligen med verksamhetsrapporter till länsstyrelsen och efter projektens genomförande med en slutrapport. I den ingår även hur projektresultaten skall förvaltas i framtiden.

5 5 LÄNKAR Mer information om LONA finns hos: Naturvårdsverket - Länsstyrelsen - MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilson Gunnar Ölfvingsson

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Reviderad november 2008 Rapport 5359 november 2008 Dokumentet finns för nedladdning på Internet: Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln Naturvårdsverket

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Bilaga 1 Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Oktober 2012-10-24 Innehållsförteckning Syfte och omfattning 5 Rollfördelning 5 Kommunen 5 Lokala aktörer 5 Länsstyrelsen 6 Naturvårdsverket

Läs mer

Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt enligt förordning (2003:598) Innehållsförteckning Syfte och övergripande förutsättningar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Pålsjö skog naturreservat Län Skåne län Kommun Helsingborg Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Fredrik Bengtsson Postadress

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 3. Åtgärdsplan Antaget av Kommunfullmäktige -05-14, 85 Ett av flera tänkbara ställen för kommunalt naturreservat är delar av Ellenö/ Sundsbroområdet, se punkt

Läs mer

Naturvårdsarbetet i Mark. Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg

Naturvårdsarbetet i Mark. Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg Naturvårdsarbetet i Mark Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg Arbetsuppgifter Naturvården i Mark Habitatdirektivet Aktuella Naturvårdsprojekt Invasiva arter Reservat Guide till naturen Frågor Arbetsuppgifter

Läs mer

Vägledning om grön infrastruktur och prioriteringar i naturvårdsarbetet

Vägledning om grön infrastruktur och prioriteringar i naturvårdsarbetet Vägledning om grön infrastruktur och prioriteringar i naturvårdsarbetet Workshop 18 oktober 2017 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-10-30 1 Punkterna 10-15 Punkt 9 Verktygslåda

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt sammanställning 1 ANSÖKAN 2012 Datum 2012-02-07 Länsstyrelsen i Västra Götalands län Naturvårdsenheten 542 85 Mariestad Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt sammanställning Samtliga ansökningsblanketter skickas

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till Lund

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till Lund BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Lunds kommun Park- och naturkontoret 222 37 Lund Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Digital naturguide till

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt. Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt. Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt 180313 Innehållsförteckning Syfte och omfattning 5 Rollfördelning 5 Kommunen 5 Lokala aktörer

Läs mer

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen LONA 20181008 Projekt: Naturvård på Åstön Län Västernorrlands län Kommun Timrå Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Enhet/förvaltning Stefan Grundström

Läs mer

Olika skydd för naturen

Olika skydd för naturen NATURMILJÖ Förutom de naturmiljöer som har statusen riksintresse så har Emmaboda kommun många andra olika skyddsvärda naturområden. Skälen till att bevara sådana områden är många. Sveriges nationella miljömål

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Övervakning av småbiotoper med ett landskapsperspektiv. Anders Glimskär, SLU Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro län

Övervakning av småbiotoper med ett landskapsperspektiv. Anders Glimskär, SLU Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro län Övervakning av småbiotoper med ett landskapsperspektiv Anders Glimskär, SLU Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro län Samverkan mellan länsstyrelser och SLU Län som deltar 2009-2014 Gräsmarker Småbiotoper

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM. Härnösands kommun

NATURVÅRDSPROGRAM. Härnösands kommun NATURVÅRDSPROGRAM Härnösands kommun Innehåll 1. Inledning... 2 2. Syfte... 3 3. Mål... 4 3.1 Nationella miljökvalitetsmål... 4 3.2 Regionala miljömål... 4 3.3 Övergripande lokala mål... 5 4. Strategier...

Läs mer

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA 2018-10-08 Projekt: Fiska med alla Län Västerands län Kommun Timrå Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Stefan Grundström Postadress xx

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun SLUTRAPPORT Datum 2010-05-10 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun Ur förordningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005 SLUTRAPPORT 2009-0-30 Länsstyrelsen i Jämtlands län 83 86 Östersund Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005 Projektets namn: Inventering av fjällfåglar

Läs mer

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Grönstrukturplan för tätortsnära natur i Lysekils kommun

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Grönstrukturplan för tätortsnära natur i Lysekils kommun Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA 2017-02-28 Projekt: Grönstrukturplan för tätortsnära natur i Lysekils kommun Län Västra Götalands län Kommun Lysekil Kommunens projektansvarige Kommunens

Läs mer

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER NATUR Tomelilla kommun rymmer många olika landskapstyper. Den sydöstra kommundelen präglas av det låglänta landskapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta del, vid det som kallas Södra mellanbygden,

Läs mer

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Slutrapport, Lokala naturvårdssatsningen LONA 20181008 Projekt: Skolan närmare naturen Län Västernorrlands län Kommun Timrå Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Enhet/förvaltning Stefan

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner.

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner. Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Rekreation- och friluftsplan Län Stockholms län Kommun Nacka Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Liselott Eriksson Postadress Enhet/förvaltning

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt BESLUT 1(2) Naturavdelningen 010-224 51 69 Digitalt på e-post: Samhällsbyggnadsförvaltningen Sara Chronvall Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen beslutar,

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 22 april 2015 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet På spaning i Skrylleskogen

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet På spaning i Skrylleskogen BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Lunds kommun Park- och naturkontoret Box 41 221 00 Lund Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet På spaning i

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden

Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden Historik Nationella och internationella mål Skyddsformer Hur går arbetet och vad behöver förbättras? Erik Törnblom erik.tornblom@havochvatten.se Sjöar

Läs mer

Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas tätortsnära skog

Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas tätortsnära skog 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-12 Miljönämnden Ärende 4 Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas tätortsnära skog Dnr: 2017-1666 Sammanfattning av ärendet Enligt ett medborgarförslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige 1 (5) Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av naturreservatet Hult BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige del av Kumla Hult 1:4 som naturreservat.

Läs mer

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också.

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också. Karl-Olof Bergman juli 2014 Linköpings universitet, avd för biologi Praktisk naturvård 15hp 140901-141031 Mål och syfte Kursens mål är att ge färdigheter i att kunna värdera natur med hög tillförlitlighet

Läs mer

Preliminär naturvärdesinventering

Preliminär naturvärdesinventering Preliminär NVI, Kärra 2:1, Tanums kommun, 2017 Preliminär naturvärdesinventering Kärra 2:1, Grebbestad, Tanums kommun 2017-01-24 Inventeringsrapport Naturcentrum AB, projekt nr 1144 1 Uppdragsgivare Werner

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Marks kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Marks kommun 1(3) Naturvårdsenheten 010-224 51 64 Marks kommun Bygg- och miljökontoret, Miljöenheten Svante Brandin Mor Kerstins väg 13 51180 Kinna Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Marks kommun Beviljade

Läs mer

Yttrande gällande motion om bevarande av ekbackar och skog i Hammaren

Yttrande gällande motion om bevarande av ekbackar och skog i Hammaren KF 26:1 KF 26:2 KF 26:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 26:4 Mark- och exploateringsenheten Dnr KS/2016:395-034 2016-11-29 1/3 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Yttrande gällande motion om bevarande av ekbackar

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Projektplan för att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen

Projektplan för att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen Projektplan för att ta fram åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen Projektbeställare Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Kristina Eriksson Datum 2016-04-18 Version 2.0 Projekt-, ärendenr. KS

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

AKTUELLT PÅ NATURVÅRDSVERKET Claes Svedlindh Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

AKTUELLT PÅ NATURVÅRDSVERKET Claes Svedlindh Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency AKTUELLT PÅ NATURVÅRDSVERKET Claes Svedlindh 2018-11-20 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-11-23 1 Kartlägga och föreslå insatser för pollinering Regeringsuppdrag 2018 Naturvårdsverket

Läs mer

Strategi för biologisk mångfald

Strategi för biologisk mångfald Strategi för biologisk mångfald Johan Niss, Länsstyrelsen i Skåne johan.niss@lansstyrelsen.se, 0708-31 13 95 Strategidokument med åtgärdsplan December 2012 Regionala landskapsstrategier arbetas fram för

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE ) i Hässleholms och Osby kommuner

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE ) i Hässleholms och Osby kommuner 2011-05-09 511-388-10 1273,1293 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE0420299) i Hässleholms och Osby kommuner Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur

Läs mer

Kommun. Mark. Enhet/förvaltning. Bygg- och Miljökontoret. Postnr Postort Kinna. Mobil. Postgiro/Bankgiro. Betalningsreferens

Kommun. Mark. Enhet/förvaltning. Bygg- och Miljökontoret. Postnr Postort Kinna. Mobil. Postgiro/Bankgiro. Betalningsreferens Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen - LONA 2017-02-28 Projekt: Naturreservat Gallåsens ljunghed Län Västra Götalands län Kommun Mark Kommunens proj ektansvarige Kommunens proj ektansvarige

Läs mer

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR Stockholm 14 mars 2019 Mikael Lindberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2019-03-25 1 Bakgrund och motiv till områdesskydd Internationella konventioner

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Stöd till vattenåtgärder och naturvård

Stöd till vattenåtgärder och naturvård Stöd till vattenåtgärder och naturvård Stöd på Länsstyrelsen o Landsbygdsprogrammet o LOVA o LONA o SÅP Landsbygdsprogrammet LBP o Förbättrad vattenkvalitet t.ex. restaurering av vattendrag, biotopvård,

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

Praktisk naturvård 15hp

Praktisk naturvård 15hp Karl-Olof Bergman, maj 2016 Linköpings universitet, avd för biologi Praktisk naturvård 15hp 160829-151028 Mål och syfte Kursens mål är att ge färdigheter i att kunna värdera natur med hög tillförlitlighet

Läs mer

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 Murstensdalen (även Natura 2000), syftet med reservatet är att bevara ett vilt och väglöst taiganaturskogsområde med omfattande förekomst av myrar, sjöar och tjärnar och med

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun 2010-11-02 511-198-10 1276 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE0420287) i Klippans kommun Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige

Läs mer

Utlysning av skrivarstöd för ansökan till EU:s miljöfond LIFE inför år 2018

Utlysning av skrivarstöd för ansökan till EU:s miljöfond LIFE inför år 2018 1(5) SWE DI S H E NVIR O NM E NTA L P RO TE CTI O N A GE N CY Olsson, Josefin Tel: 010-698 1381 Josefin.olsson @naturvardsverket.se Datum 2017-12-13 Ärendenr: NV-08134-17 Enligt sändlista Utlysning av

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund Testperiod

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund Testperiod BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Utbildningsförvaltningen 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Naturbåten i Öresund

Läs mer

GRÖN INFRASTRUKTUR - FÖR ATT PRIORITERA RÄTT OCH PLANERA EFFEKTIVARE

GRÖN INFRASTRUKTUR - FÖR ATT PRIORITERA RÄTT OCH PLANERA EFFEKTIVARE GRÖN INFRASTRUKTUR - FÖR ATT PRIORITERA RÄTT OCH PLANERA EFFEKTIVARE Erik Sjödin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 6--9 Naturvårdsverket Havs- och vattenmyndigheten Länsstyrelsen

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Strand ett gemensamt ansvar

Strand ett gemensamt ansvar BILAGA 1 Datum 2011-06-17 501-394-11 1(5) Caroline Bernander Naturvård Tfn: 0498-29 20 47 Region Gotland/Gotlands kommun Helena Andersson Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten 621 81 VISBY Statligt

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning längs stranden och Malmös grunda bottnar BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö Stad Miljöförvaltningen 205 80 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blue Spots och naturguidning

Läs mer

är klart endast undertecknandet återstår. Tillträde beräknas ske till hösten.

är klart endast undertecknandet återstår. Tillträde beräknas ske till hösten. Possebergsskogen Possebergsskogen är värd att bevara Naturskyddsföreningen i Värmland har startat upp en skogsgrupp för att stödja de lokala kretsarnas arbete med att skydda Värmlandsskogens natur och

Läs mer

Registrering av information i SkötselDOS

Registrering av information i SkötselDOS Registrering av information i SkötselDOS Ny uppdaterad version maj 2013 Målsättning: registrering av samtliga: Anordningar Skötselområden Åtgärder Deadline: (2014) / 2015 / (2016) Förvaltningsstöd / Återrapportering

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT 1(2) Naturvårds- och Fiskeenheten Götene kommun Bygg- och Miljökontoret Att. Birgitta Gärdefors 533 80 Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun

Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad Reviderad. Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7426 Upprättad 2017-04-28 Reviderad Naturvärdesinventering Hammar 1:62 m.fl., Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband med detaljplanearbete i området Hammar

Läs mer

Ändring av beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Schysst Sommar Staffanstorp

Ändring av beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Schysst Sommar Staffanstorp TILLÄGGSBESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Staffanstorps kommun Kommunledningskontoret 245 80 Staffanstorp Ändring av beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

så fungerar det med skydd av värdefull natur

så fungerar det med skydd av värdefull natur så fungerar det med skydd av värdefull natur Nya Komet, naturvårdsavtal, naturreservat, biotopskydd och frivilliga avsättningar. Broschyren är framtagen som ett projekt i Smålands skogsstrategi med finansiering

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt. Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen

Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt. Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen Syfte tar sin utgångspunkt i naturvärden Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014

BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 BESIKTNING AV OMRÅDE I ALESKOGEN VID HALMSTAD 2014 SAMMANFATTANDE NATURVÅRDSUTLÅTANDE 2014-10-20 Örjan Fritz & Jonas Stenström Uppdragsgivare Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret c/o Lasse Sabell

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

PM 2003 RVIII (Dnr /2003)

PM 2003 RVIII (Dnr /2003) PM 2003 RVIII (Dnr 303 2378/2003) Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Biotopskydd för vattenanknutna biotoper (rapport 5262) Remiss från Miljödepartementet Remisstid 30 oktober, förlängd

Läs mer

Slutrapport för Restaurering av Hillesjön

Slutrapport för Restaurering av Hillesjön SLUTRAPPORT 2010-12-22 Dnr 10BMN288-6 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gäv le Slutrapport för Restaurering av Hillesjön Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Tjörns kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Tjörns kommun BESLUT 1(3) Naturvårds- och Fiskeenheten Jennie Niesel Tjörns kommun Att. Maria Hübinette, Britta Malmberg, Maria Palm Krokdalsvägen 1 471 80 Skärhamn Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Tjörns

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering

Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering Vattendagarna 14/11 2017 Jörgen Sundin Landskapsenheten Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings kommun BESLUT 1(4) Naturvårdsenheten Jennie Niesel 010-224 51 64 Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Anna-Lena Berggren Drotz Skaragatan 8 531 88 Lidköping Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Lidköpings

Läs mer

Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur. Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering

Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur. Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering Praktiska exempel på analyser av grön infrastruktur Karin Terä, enheten för miljöanalys och miljöplanering karin.tera@lansstyrelsen.se Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Nora kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Nora kommun antogs i kommunfullmäktige 28 april 2010. I denna kortversion

Läs mer

Åtgärdsplan. Förklaring till förkortningar

Åtgärdsplan. Förklaring till förkortningar 4. Åtgärdsplan Åtgärdsplan De föreslagna åtgärderna som presenteras i programdelen är här sammanställda i tabeller som visar åtgärdsförslag fördelade efter ansvarsområde. Åtgärdsplanen fungerar som en

Läs mer

Myllrande våtmarker och torvbruket

Myllrande våtmarker och torvbruket Myllrande våtmarker och torvbruket Vägar till ett hållbart torvbruk Konferens på KSLA 31 augusti 2011 2011-09-06 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Miljömålssystemet t Miljökvalitetsmål

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun 211-8-31 511-129-1 1233 Förslag till ändringar inom Natura 2-området Falsterbo skjutfält (SE43111) i Vellinge kommun Bakgrund Natura 2 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige har

Läs mer