Naturvårdsverkets författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverkets författningssamling"

Transkript

1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december 004. Ändringar införda enlig föreskrifterna NFS 005:5, NFS 008:15 Med stöd av 15 förordningen (003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt föreskriver Naturvårdsverket följande. Föreskrifternas tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas vid ansökningar och beslut enligt förordningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Föreskrifterna omfattar ansökan, verksamhetsrapporter, slutrapporter samt redovisning till Naturvårdsverket. Ansökan Ansökan om bidrag enligt förordningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt som avser perioden 005 till 009 skall ha inkommit till respektive länsstyrelse senast 14 mars 005. Ansökan om bidrag enligt förordningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt som avser perioden 006 till 010 skall ha inkommit till respektive länsstyrelse senast 13 mars 005. Ansökan om bidrag enligt förordningen (003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt som avser perioden 006 till 010 skall ha inkommit till respektive länsstyrelse senast 13 mars Ansökan om bidrag enligt skall göras på särskild blankett, se bilaga 1. Verksamhetsrapport 4 Verksamhetsrapport från projekt som beviljats bidrag enligt förordningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt skall inlämnas av kommunen till respektive länsstyrelse på särskild blankett, se bilaga. Slutrapport 5 Slutrapport från projekt som beviljats bidrag enligt förordningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt skall inlämnas av kommunen till respektive länsstyrelse på särskild blankett, se bilaga 3. 1

2 NFS 004:19 Redovisning till Naturvårdsverket 6 Länsstyrelsen skall redovisa beslutade projekt och bidrag enligt förordningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt genom att registrera uppgifter om erfarenheter, totalt bidrag samt total kostnad för projektet i Naturvårdsverkets databas LONA. (NFS 008:15) Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 005. Naturvårdsverket LARS-ERIK LILJELUND Eva Stighäll (Skötselenheten) Ändringsföreskrifterna NFS 008:15 träder i kraft den 1 januari 009. Naturvårdsverket EVA SMITH Anna von Sydow (Enheten för friluftsliv och skötsel)

3 Bilaga 1 NFS 004:19 ANSÖKAN Datum Länsstyrelsen i XXX län Postadress Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Instruktioner: Gula/överstrukna fält är instruktioner till ansökan. Här ska du beskriva det som efterfrågas alternativt fylla i tillhörande tabell. I varje rad i tabellen går att skriva löpande text, tabellraden förstoras automatiskt. Observera att kommunen lämnar in en blankett för sammanställning av hela ansökan och en blankett för varje projekt man söker för. (NFS 008:15) OBS! Efter ifyllnad: ta bort all gul/överstruken text. XX kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt för följande projekt: Projektens namn Bilaga Total kostnad Sökt statsbidrag % bidrag av totalkostnad Summa: Utbetalning Här anges hur mycket pengar kommunen vill rekvirera respektive år per projekt (till exempel: Kommunen önskar rekvirera kronor år 005 och kronor år 006). Dessa uppgifter återanvänds i länsstyrelsens eventuella beslut om tilldelning och utbetalning av bidrag. Observera att högst 75 % av beslutat bidrag kan betalas ut innan projektet slutrapporterats. Efter godkänd slutrapportering kan resterande 5 % av bidraget betalas ut. 3

4 NFS 004:19 Önskad utbetalning Projektens namn År År År År Summa: Bank-/postgironummer: Här anges även på vilken bank och till vilket bank-/postgirokonto kommunen vill ha rekvirerade pengar insatta på. Här bör även anges eventuella önskemål om referenser eller annat (till exempel interna kontonummer). Handläggning av ansökan Här beskrivs hur och vem som initierat projekten, vilka som yttrat sig om projekten, och annat som kan vara av betydelse för länsstyrelsens bedömning av delaktigheten på lokal nivå. Underskrift Bilagor: Ansökningsblanketter med beskrivning av varje projekt. Kopia till: Projektdeltagare m.fl. 4

5 Datum NFS 004:19 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet (ange projektnamn) XX kommun ansöker om bidrag med XX kronor för projekt (ange projektnamn) enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Organisationsnummer: Kontaktperson på kommunen: Adress: Postnummer och ort: Telefon: E-postadress: Projektbeskrivning Här skrivs en kort beskrivning av projektet, högst en A4-sida. Beskrivningen bör innehålla en beskrivning av syftet, vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Här kan även sådana åtgärder som ingår i projektet men som kommunen ej söker bidrag för ingå om detta behövs för att redovisa helheten med projekt. Åtgärder i projektet Åtgärd nummer 1 3 osv Kategori(endast en kategori/åtgärd) Typ av åtgärd Metoder För varje åtgärd anges vilken kategori åtgärden ingår i. OBS! Endast en kategori per åtgärd. Om en liten del av en åtgärd tillhör en annan kategori än huvuddelen av åtgärden kan den redovisas inom samma åtgärd och kategori (riktvärde: mindre än 10% av kostnaden eller resultatet). Varje åtgärd numreras. 5

6 NFS 004:19 Indelning av åtgärderna görs i kategorier som utgår från punkterna i 1 förordningen (003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,. framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv, 3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken, 4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden, 5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, eller 6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv. Varje kategori innehåller ett antal åtgärdstyper. Exempel på åtgärdstyper är inventering, ta fram kommunala naturvårdsprogram, ta fram annat underlag, information och kunskapsspridning, bygga anläggningar för friluftsliv, ängsbruk, betesdrift, stängsling, framröjning av grova träd i skog, naturvårdsbränning, restaurering av ängar, etc. Åtgärderna bör ej delas upp för detaljerat utan hållas på den nivå som exemplen anger. Varje åtgärd beskrivs sedan under rubriken Metod. Här skrivs hur åtgärden ska genomföras på en sådan nivå att länsstyrelsen kan bedöma om de valda metoderna är ett effektivt sätt att genomföra åtgärder på. OBS! Varje rad i tabellen utökas automatiskt så att du får plats med det du vill skriva. Resultat och kostnader Åtgärd nummer 1 3 osv. Planerat resultat Summa: Total kostnad, kr Planeras genomförd (år och månad) Planerat resultat beskrivs så att de är möjliga att följa upp. Resultaten skall uttryckas i siffror så långt det är möjligt (antal, areal, etc).exempel kan vara: 45 genomförda guidningar i reservat, 400 deltagare i informationsträffar om naturvård, 6 restaurerade sjöar, 00 hektar restaurerade sjöar, osv. De mätbara resultaten bör så långt det är möjlig gå att koppla till de nationella miljömålen som projektet syftar till att uppfylla. Totalkostnaden/åtgärd preciseras. Kostnaden är åtgärdens hela kostnad, inte enbart det bidrag som söks. Summan av alla kostnader skrivs in. 6

7 Finansiering Här anges a) hur finansiering av projektet ska ske (i tabellen nedan), och NFS 004:19 Finansiär Namn Kommun Privatpersoner Företag Stiftelser Fonder Ideell organisation Annan (ange vilken) Staten (utöver sökt bidrag) Summa: Medfinansiering, kr %-andel av totalkostnaden Förbindelse i bilaga nummer Sökta bidrag enligt denna ansökan: Summa totalt: b) om och i vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för vilka bidrag sökts eller beviljats enligt förordning (000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsåtgärder. Tidsplan Här anges planerad starttid och sluttid för projektet Så här kan projektet bidra till att miljökvalitetsmålen nås Projektet ska enligt Förordningen (003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt bidra till att uppfylla de av riksdagen fastställda miljömål. Här anges vilket eller vilka miljömål som projektet avser att bidra till uppfyllandet av, samt på vilket sätt. Miljömålen finner du på Naturvårdsverkets hemsida Ange vilket/vilka delmål projektet bidrar till att uppfylla och på vilket sätt. Miljömålsuppfyllelsen bör kopplas till direkta miljöeffekter/resultat i enlighet med de nationella delmålen. Ange med kryss det huvudsakliga miljömålet (endast ett kryss). 7

8 NFS 004:19 Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Huvudsakligt miljömål (kryss) Så här bidrar projektet till uppfyllandet Lokala aktörer i projektet Här beskrivs vilka lokala aktörer som är delaktiga i projektet, och hur arbetet med dem ska gå till. Med lokala aktörer menas t ex samarbetet med andra kommuner, föreningar, företag, markägare, lokala företrädare för statliga myndigheter, skolor m.fl. Det här händer efter projekttiden Här beskrivs a) hur kommunen avser att förvalta resultaten i projektet (i tabellen nedan) och Åtgärd nummer 1 3 osv. Så här kommer resultatet av åtgärden att förvaltas i framtiden Summa b) hur projektet är tänkt att bidra till ett långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen 8

9 Projektets samband med kommunens övergripande arbete Övergripande arbete Folkhälsa Regional utveckling Turism Areella näringar Kulturmiljö Friluftsliv Övrigt av betydelse för naturvården Så här ser sambanden ut NFS 004:19 Flera av dessa samband och möjligheter till samband, inklusive ytterligare viktiga verksamhetsområden, finns också beskrivna i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (001/0:173). Kartor Här bör översiktskarta och detaljkarta kopieras in. På kartan bör det framgå yttergränserna för det eller de områden som kommer att beröras av åtgärder i projektet. Det kan till exempel vara yttergränserna för ett område som ska restaureras eller yttergränserna för ett planerar reservat. Karta behövs inte om åtgärder i projektet inte ska genomföras i natur- /kulturmiljön. Karta kan även biläggas (istället för att infogas som digital fil). 9

10 NFS 004:19 Bilaga VERKSAMHETSRAPPORT Datum Länsstyrelsen i XXX län Postadress Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet (ange projektnamn) Ur förordningen (003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 9 En kommun skall senast den 1 mars efter varje år som den har utfört åtgärder inom ett projekt för vilket bidrag beviljats upprätta en verksamhetsrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I verksamhetsrapporten skall redovisas 1. hur tidsplanen följts för varje åtgärd som omfattas av projektet,. vilka effekter från naturvårdssynpunkt som åtgärderna har medfört, 3. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts och 4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att följas upp. Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Telefon: E-postadress: Kort beskrivning om hur projektet fortlöper Instruktion: Här skrivs en kort beskrivning av genomförda åtgärder i projektet, högst en A4-sida. Även påbörjade men ej avslutade åtgärder kan beskrivas. Ange hur projektets ursprungliga tidplan håller eller om justeringar behövs. OBS! Alla eventuella ändringar i ett projekt skall godkännas av Länsstyrelsen. Om ändringar i projektet behövs kan förfrågan om ändringar biläggas verksamhetsrapporten. Effekter från naturvårdssynpunkt Instruktion: Ange vilka effekter från naturvårdssynpunkt som åtgärderna har medfört. Dessa effekter/resultat är specificerade i ansökan. OBS! Endast åtgärder som är genomförda redovisas. 10

11 Åtgärd nummer 1 3 osv. Summa Mätbara effekter av åtgärden NFS 004:19 Motivering Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts Instruktion: I beslutet om bidrag finns villkor redovisade. Dessa ska redovisas nedan. Beskriv HUR villkoren har uppfyllts. Villkor som inte uppfyllts redovisas som ej uppfyllda, med en motivering efter tabellen. Villkor i beslut Uppfyllande Villkor 1 3 osv. Motivering Hur kommer projektet att fortsätta följas upp? Instruktion: Ge en kort sammanfattning hur projektet kommer att följas upp. Övrigt Är det något annat som projektet vill framföra till Länsstyrelsen? 11

12 NFS 004:19 Bilaga 3 SLUTRAPPORT Datum Länsstyrelsen i XXX län Postadress Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet (ange projektnamn) Ur förordningen (003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 10 En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet har genomförts upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas 1. projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt,. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts, 3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och 4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras. Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Telefon: E-postadress: Genomförande Instruktion: Beskriv vilka åtgärder som skulle genomföras enligt det ursprungliga beslutet om bidrag, godkända ändringar av åtgärder, ekonomi etc. Genomfördes projektet enligt ansökan vad gäller samverkan med andra aktörer, genomförande av åtgärder mm. Skriv i rutorna. Syfte med projektet samt åtgärder som beviljats bidrag Genomförda åtgärder Godkända ändringar 1

13 Effekter från naturvårdssynpunkt Instruktion: Ge en sammanfattande beskrivning av de effekter på kort och lång sikt som projektet har haft från naturvårdssynpunkt. Det som redovisas är åtgärder och bidrag enligt det senaste beslutet om bidrag/ändringar. Initiala effekter har vi tolkat som de åtgärder som ska genomföras och som bidrag lämnats för. Effekterna ska redovisas som mätbara resultat, till exempel X ha restaurerad äng, X meter stängsel, X antal deltagare på guidning. Ta endast med de effekter som uppkommit genom redovisade bidragsberättigade åtgärder. Se till att slutredovisningen motsvarar beslutet, dvs. att resultaten av åtgärderna i beslutet återfinns i slutredovisningen. Åtgärder som inte genomförts redovisas som ej utförda (nej i tabellen nedan), med en motivering till detta efter tabellen. Åtgärder som inte genomförts i sin helhet redovisas som delvis i tabellen nedan, och en motivering till detta efter tabellen. OBS! Resultat från delvis genomförda åtgärder redovisas i tabellen. Långsiktiga effekter kan vara effekter som på kort sikt är svåra att mäta men som åtgärden syftar till att uppnå. Exempel kan vara ökat antal häckande fåglar, högre kunskap hos allmänheten, bättre framtida planering för kommunen. NFS 004:19 Åtgärd 1 3 osv Typ av åtgärd Genomförd i sin helhet (ja/nej/ delvis) Resultat/mätbara effekter av åtgärden Långsiktiga effekter Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder Specificera motivering per åtgärd. Fotodokumentation Bilägg gärna fotografier som visar genomförda åtgärder och resultat (före/efter genomfört projekt). Ange om fotografierna kan användas av länsstyrelsen/naturvårdsverket för exemplifiering av projekt på hemsidor och i trycksaker. (NFS 008:15) Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts Instruktion: I beslutet om bidrag finns villkor redovisade. Dessa ska redovisas nedan. Beskriv HUR villkoren har uppfyllts. Villkor som inte uppfyllts redovisas som ej uppfyllda, med en motivering efter tabellen. 13

14 NFS 004:19 Villkor i beslut Villkor 1 3 osv. Uppfyllande Motivering Ekonomi Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag. Åtgärd nummer 1 3 osv. Budgeterad total kostnad Utfall total kostnad Summa: Summa bidrag enligt beslut (kr) Projektets kostnader uppdelat på olika poster Instruktion: Ange totalkostnaden för de åtgärder som erhållit bidrag uppdelat på olika kostnadsposter. Behövs fler/andra kostnadsposter lägg till dessa. Arbetskostnad Material Köpta tjänster Resor Övrigt Kostnad (kr) Summa: 14

15 Finansiering Instruktion: Här beskrivs den slutliga finansieringen av projektet. NFS 004:19 Finansiär Namn Medfinansiering, kr Kommun Privatpersoner Företag Stiftelser Fonder Ideell organisation Annan (ange vilken) Staten (utöver sökt bidrag) Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt Summa: Har flera aktörer varit delaktiga i projektet? Ja Nej Om ja, hur har denna samverkan gått till? Instruktion: Med samverkan menas att det är flera parter inblandade i projektets genomförande. I de fall ett projekt genomförs i sin helhet av annan än kommunen och kommunen endast fungerar som förmedlare av medel ska detta inte redovisas som samverkan. Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till? En kort sammanfattning av eventuella hittills genomförda uppföljningar/utvärderingar. Här beskrivs också vad som händer efter projekttidens slut. Redovisningen bör beskriva hur resultaten av projektet kommer att förvaltas i framtiden. 15

16 NFS 004:19 Miljömål Vilket/vilka huvudsakliga miljömål har projektet medverkat till att uppnå? Ange med kryss i tabellen. Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Vad var bäst med projektet? Är det erfarenheter som projektet vill framföra? Bilaga 4 utgår. (NFS 008:15) Bilaga 4 16

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås stad BESLUT 501-39425-2013 501-39426-2013 501-39429-2013 501-39432-2013 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel 010-224 51 64 Borås stad Miljöförvaltningen Sturegatan 42 501 80 Borås Statligt bidrag till lokala

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL

HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL HANDLEDNING FÖR ANSÖKAN AV FONDERADE BYGDEMEDEL 1 1 INLEDNING Syftet med denna skrift Handledning för ansökan av fonderade Bygdemedel är att underlätta för projektägaren att administrera sitt projekt.

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Regeringsuppdrag juni 2008 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp RAPPORT 5861 AUGUSTi 2008 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer