Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF"

Transkript

1 TNS Sifo 8 maj Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur

2 Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN SAMMANFATTNING RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser 8 Miljömål 23 Samarbete inom EU SVENSKARNA OCH SKYDD AV NATUREN 34

3 . OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund TNS Sifo har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF genomfört en undersökning bland allmänheten gällande synen på den svenska naturen. Målgrupp Allmänheten 8 +. Urval Riksrepresentativt urval från TNS Sifos webbpanel. Metod Intervjuerna genomfördes i TNS Sifos webbpanel. Antal intervjuer 000 genomförda intervjuer. Fältperiod 23 april 2 maj 205. Källa: TNS Sifo (205) 3

4 2. SAMMANFATTNING Politisk extremism är det svenskarna oroar sig mest för på en övergripande samhällsnivå. 68 procent uppger att de är ganska eller mycket oroliga för detta, medan 66 procent är oroliga för försämrad havs- och vattenmiljö. Sen följer försämrad hälso- och sjukvård (63 %), ökade sociala klyftor (62 %) samt klimatförändringar (62 %). Drygt sex av tio tycker inte att Sveriges riksdagspolitiker gör tillräckligt eller har mod och visioner för en hållbar framtid. Mer än hälften anser inte att det finns en bra diskussion om en hållbar framtid i samhällsdebatten, eller att Sveriges regering gör tillräckligt för att skydda hotade arter och natur. 65 procent tror att Sverige är bättre än andra länder på att nationellt skydda värdefull natur (54 % något, % mycket). Få anser att vi är sämre än andra länder medan 27 procent anser att vi är ungefär lika bra/dåliga som andra. Majoriteten anser att det är viktigt att hotade arter och den svenska naturen skyddas, en uppfattning 85 procent delar. Det är särskilt kvinnor som tycker att det är viktigt att den svenska naturen skyddas. Beträffande att öka naturskyddet så Sverige ska nå de uppsatta målen om att skydda 20 % av landområdet och 0 % av havsområdena, anser 73 procent av respondenterna att detta är viktigt. Huruvida regeringen bör öka användningen av statlig statligt ägd skogsmark som instrument för att öka skyddet av svensk natur så instämmer 35 procent i detta, medan var fjärde är osäker på hur de ska besvara denna fråga. Havet/skärgården och skogen är de naturtyper svenskarna anser är viktigast att Sverige jobbar med att skydda. 36 procent uppger att havet/skärgården är viktigast och 28 procent skogen. Källa: TNS Sifo (205) 4

5 2. SAMMANFATTNING När det gäller skydd och skötsel av natur och användning av resurser anser 55 procent att det är viktigt att regeringen har ökat resurserna till skydd och skötsel av natur i sitt förslag till vårbudget genom att avsätta 430 miljoner extra. Samtidigt tycker 57 procent det är viktigt att länsstyrelserna får mer resurser för att införa naturreservat och ta hand om skyddad natur. Nära hälften (48 %) av de svarande kan tänka sig att betala mer i skatt till skyddandet av vår svenska natur och biologiska mångfald, 28 procent svarar nej på denna fråga. Sju av tio anser att det är viktigt att Sverige uppnår de sexton miljömål vi har förpliktat oss till att nå till Grundvatten av god kvalitet (46 %), giftfri miljö (42 %) och frisk luft (32 %) är de tre miljömål flest uppger som viktigast att riksdagspolitikerna ser till att Sverige uppnår. När det gäller de olika miljömålen levande skogar, ett rikt odlingslandskap och levande sjöar och vattendrag uppger drygt hälften att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att öka skyddet av gammal naturskog, för att intresserade lantbrukare ska kunna genomföra åtgärder för stärkt biologisk mångfald samt för skydd av sjöar och vattendrag. 44 procent vill se ökade resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. 5 procent anser att regeringen måste införa starkare lagar för att öka skyddet av gammal naturskog, 46 procent att regeringen måste införa starkare lagar för att öka svenskt lantbruks bidrag till biologisk mångfald, medan 5 procent tycker att regeringen måste införa starkare lagar för att miljöanpassa vattenkraft. Beträffande skydd av våra hav anser nära sju av tio (68 %) att det är viktigt att regeringen under mandatperioden säkrar att Sverige håller sitt löfte om att skydda 0 % av haven till Källa: TNS Sifo (205) 5

6 3. RESULTAT

7 3. RESULTAT Oro och ansvar

8 Vad är svenskarna oroliga för? Fr0. Hur orolig är du för följande, på en övergripande samhällsnivå? Bas: 000 (samtliga) % Politisk extremism Försämrad havs- och vattenmiljö Försämrad hälso- och sjukvård Ökade sociala klyftor Klimatförändringar Organiserad brottslighet Försämrat pensionssystem Exploatering av oförstörd natur Stor arbetslöshet Kemikalier och gifter Fallande skolresultat Sämre naturskydd Terrorism Ökat antal flyktingar Ekonomisk kris Militära konflikter Inte alls orolig Mycket orolig Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 8

9 Gör politiker och regering tillräckligt för en hållbar framtid? Fr. Ta ställning till följande påstående. Bas: 000 (samtliga) % Sveriges riksdagspolitiker gör idag tillräckligt för att skapa en hållbar framtid Dagens riksdagspolitiker har mod och visioner för en hållbar framtid Det finns en bra diskussion om hållbar framtid i samhällsdebatten Sveriges regering gör idag tillräckligt för att skydda hotade arter och natur Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 9

10 Sverige bättre än andra länder på att skydda natur? Fr3. Tror du att Sverige är bättre eller sämre än andra länder på att nationellt skydda värdefull natur? Bas: 000 (samtliga) % 3% 27% 54% % 5% Mycket sämre Något sämre Ungefär som andra Något bättre Mycket bättre Tveksam, vet ej 54 procent av respondenterna tror att Sverige är något bättre än andra länder på att nationellt skydda värdefull natur. 27 procent anser att vi är ungefär lika bra/dåliga som andra. En större andel män än kvinnor tror att Sverige är mycket bättre än andra länder på att skydda värdefull natur, medan de yngre (8-29 år) i större utsträckning än övriga åldersgrupper anser att vi är något bättre. Källa: TNS Sifo (205) 0

11 Gör regeringen tillräckligt för att skydda naturen? Bas: 000 (samtliga) % Sveriges regering gör idag tillräckligt för att skydda hotade arter och natur Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet Tveksam, vet ej % Tror du att Sverige är bättre eller sämre än andra länder på att nationellt skydda värdefull natur? Mycket sämre Något sämre Ungefär som andra Något bättre Mycket bättre Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205)

12 Kommentar Det svenskarna oroar sig mest för är politisk extremism (68 % ganska/mycket oroliga). Försämrat havs- och vattenmiljö (66 %) samt klimatförändringar (62 %) är de naturrelaterade frågorna svenskarna är mest oroliga för. Kvinnor är i större utsträckning än män oroliga för samtliga tre frågor. En relativt stor andel bland respondenterna är negativa till den insats riksdagspolitiker och regering gör för att skapa en hållbar framtid. Drygt sex av tio respondenter anser att Sveriges riksdagspolitiker inte gör tillräckligt för att skapa en hållbar framtid eller har mod och visioner för en hållbar framtid. Mer än hälften tycker inte att det i samhällsdebatten finns en bra diskussion om hållbar framtid (56 %), medan drygt hälften (52 %) inte anser att Sveriges regering gör tillräckligt för att skydda hotade arter och natur. Betydligt fler män än kvinnor är negativa till riksdagspolitikers mod och visioner för en hållbar framtid samt till att det finns en bra diskussion om hållbar framtid i samhällsdebatten. 52 procent anser att Sveriges regering inte gör tillräckligt för att skydda hotade arter och natur. 65 procent tror dock att Sverige är bättre än andra länder på att nationellt skydda värdefull natur. Källa: TNS Sifo (205) 2

13 3. RESULTAT Skydd av naturen

14 Skydd av svensk natur och hotade arter Fr2. Hur viktigt anser du att det är att hotade arter och den svenska naturen skyddas? Bas: 000 (samtliga) Inte alls/lite viktigt Ganska eller mycket viktigt 85% 2% Majoriteten av de svarande anser att det är ganska eller mycket viktigt att hotade arter och den svenska naturen skyddas. Det är särskilt kvinnor som anser att detta är mycket viktigt, sex av tio kvinnor uppger detta (48 % bland män) Källa: TNS Sifo (205) 4

15 Öka naturskyddet Fr4. Sverige ska enligt uppsatta mål skydda 20 % av landområdet och 0 % av havsområdena, idag skyddar Sverige ungefär hälften av detta mål. Hur viktigt anser du att det är att Sverige ökar naturskyddet? Bas: 000 (samtliga) % Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej 73 procent av respondenterna tycker det är viktigt att Sverige ökar naturskyddet. Var femte tycker att det är varken viktigt eller oviktigt. Kvinnor anser i större utsträckning än män att det är viktigt att naturskyddet ökas (78 % vs 68 %). Källa: TNS Sifo (205) 5

16 Statlig mark som instrument för att öka skyddet av svensk natur Fr8. Vad är din inställning till följande påstående? Regeringen bör öka användningen av statlig ägd skogsmark som instrument för att öka skyddet av svensk natur, genom att exempelvis byta statlig mark mot skyddsvärd privatägd mark. Bas: 000 (samtliga) 6% 8% 25% 22% 3% 26% Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet Tveksam, vet ej 35 procent instämmer i att regeringen borde öka användningen av statlig ägd skogsmark som instrument för att öka skyddet av svensk natur. En större andel män än kvinnor är positiva till en sådan åtgärd (44 % vs 26 %). Dock verkar det som att många har haft svårt att besvara denna fråga, var fjärde har angett en 3:a eller tveksam, vet ej. Källa: TNS Sifo (205) 6

17 Viktigaste naturtyp att skydda Fr20. Vilken naturtyp är viktigast för dig personligen att Sverige jobbar med att skydda? Bas: 000 (Samtliga) Hav\skärgården Skogen Fjällen Havet/skärgården och skogen är klart de naturtyper som är viktigast att skydda enligt svenskarna. Detta håller man med om oavsett kön och ålder. Insjö Äng 6 5 Särskilt unga (8-29 år) är måna om att just skogen borde skyddas (36 %). Park i en stad eller tätort 3 Våtmark 3 Älv 2 Annan naturtyp 2 Tveksam, vet ej % 00 Källa: TNS Sifo (205) 7

18 3. RESULTAT Resurser

19 Resurser till skydd och skötsel av natur Bas: 000 (samtliga) % Fr5. Hur viktigt är det, enligt dig, att regeringen har ökat resurserna till skydd och skötsel av natur i sitt förslag till vårbudget genom att avsätta 430 miljoner extra? Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej % Fr6. Hur viktigt är det enligt dig att den budget regeringen nu har lagt fram röstas igenom i riksdagen? Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 9

20 Resurser till Länsstyrelserna Fr9. Hur viktigt anser du att det är att Länsstyrelserna får mer resurser för att införa naturreservat och ta hand om skyddad natur? Bas: 000 (samtliga) Ganska eller mycket viktigt 57% Varken viktigt eller oviktigt Inte alls/lite viktigt 9% 28% 9% Källa: TNS Sifo (205) 20

21 Betala mer i skatt till skydd av natur och biologisk mångfald Fr7. Kan du tänka dig att betala mer i skatt till skyddandet av vår svenska natur och biologiska mångfald? Bas: 000 (samtliga) JA 48% Tveksam, vet ej 24 % NEJ 28 % Källa: TNS Sifo (205) 2

22 Kommentar resurser Drygt hälften (55 %) anser att det är viktigt att regeringen har ökat resurserna till skydd och skötsel av natur i sitt förslag till vårbudget genom att avsätta 430 miljoner extra. Var fjärde tycker varken eller i denna fråga. Särskilt personer 50 år och äldre är positiva till de ökade resurserna för skydd av natur i budgetförslaget. 57 procent anser att det är ganska eller mycket viktigt att Länsstyrelserna får mer resurser för att införa naturreservat och ta hand om skyddad natur, medan 28 procent anser att det varken är viktigt eller oviktigt. Sex av tio kvinnor tycker att det är viktigt jämfört med 52 procent av männen. Beträffande om man kan tänka sig att betala mer i skatt till skyddandet av vår svenska natur och biologiska mångfald är nära hälften (48 %) positiva till detta. 56 procent bland åringarna svarar Ja på denna fråga, en betydligt större andel än bland personer i andra åldrar. 28 procent kan inte tänka sig att betala mer i skatt för ett sådant ändamål, och bland dessa finner vi en större andel män än kvinnor, samt fler personer 60 år och äldre än övriga åldersgrupper. Var fjärde har svårt att besvara denna fråga. Källa: TNS Sifo (205) 22

23 3. RESULTAT Miljömål

24 Sexton miljömål Sverige ska nå till 2020 Fr2. Det finns sexton miljömål (bland annat Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Hav i balans ) som Sverige har förpliktat sig till att nå till Idag når Sverige två av dessa sexton miljömål. Hur viktigt anser du att det är att svenska riksdagspolitiker ser till att dessa miljömål uppnås? Bas: 000 (samtliga) % Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej Sju av tio respondenter anser att det är viktigt att svenska riksdagspolitiker ser till att de sexton miljömålen uppnås till Tre av fyra kvinnor tycker att detta är viktigt jämfört med 65 procent bland männen. Källa: TNS Sifo (205) 24

25 Viktigaste miljömål Fr22. Vilka miljömål tycker du personligen är de viktigaste att riksdagspolitikerna ser till att Sverige uppnår? Välj tre. Bas: 000 (samtliga) Grundvatten av god kvalitet Giftfri miljö Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård Levande sjöar och vattendrag Begränsad klimatpåverkan Ett rikt växt- och djurliv Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Ingen övergödning Skyddande ozonskikt God bebyggd miljö Storslagen fjällmiljö Säker strålmiljö Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker Tveksam, vet ej % Källa: TNS Sifo (205) 25

26 Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag Bas: 000 (samtliga) Levande skogar Regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att öka skyddet av gammal naturskog % Regeringen måste införa starkare lagar för att öka skyddet av gammal naturskog Ett rikt odlingslandskap Regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att intresserade lantbrukare ska kunna genomföra åtgärder för stärkt biologisk mångfald Regeringen måste införa starkare lagar för att öka svensk lantbruks bidrag till biologisk mångfald Levande sjöar och vattendrag Regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för skydd av sjöar och vattendrag Regeringen måste införa starkare lagar för att miljöanpassa vattenkraft Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 26

27 Levande skogar Fr23. Nu följer några påståenden om Sveriges miljömål gällande "Levande skogar som innebär att man ska värna och bevara skogens mångfald och naturvärden. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Bas: 000 (samtliga) % Regeringen måste införa starkare lagar för att öka skyddet av gammal naturskog Regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att öka skyddet av gammal naturskog Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 27

28 Ett rikt odlingslandskap Fr24. Nu följer några påståenden om Sveriges miljömål gällande "Ett rikt odlingslandskap" som innebär att man ska värna och bevara odlings- och jordbruksmarkens biologiska mångfald. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Bas: 000 (samtliga) Regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att intresserade lantbrukare ska kunna genomföra åtgärder för stärkt biologisk mångfald % Regeringen måste införa starkare lagar för att öka svensk lantbruks bidrag till biologisk mångfald Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 28

29 Levande sjöar och vattendrag Fr25. Nu följer några påståenden om Sveriges miljömål gällande "Levande sjöar och vattendrag" som innebär bland annat att dessa ska ha en god ekologisk och kemisk status. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Bas: 000 (samtliga) % Regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för skydd av sjöar och vattendrag Regeringen måste införa starkare lagar för att miljöanpassa vattenkraft Inte alls viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej Källa: TNS Sifo (205) 29

30 Skydd av hav Fr26. Sverige har lovat att skydda 0 % av våra hav till 2020, idag skyddas ca 6 % av våra hav. Hur viktigt är det för dig att regeringen under mandatperioden säkrar att detta mål uppfylls? Bas: 000 (samtliga) Ganska eller mycket viktigt 68% Varken viktigt eller oviktigt 20% Inte alls viktigt/lite viktigt 9% Nära sju av tio respondenter tycker att det är viktigt att löftet om att skydda 0 % av våra hav uppfylls av regeringen under mandatperioden Detta är särskilt viktigt bland kvinnor och personer som är 60 år och äldre. Källa: TNS Sifo (205) 30

31 Kommentar miljömål Sju av tio respondenter anser att det är viktigt att svenska riksdagspolitiker ser till att de sexton miljömålen uppnås till Tre av fyra kvinnor tycker att detta är viktigt jämfört med 65 procent bland männen. Grundvatten av god kvalitet (46 %) och giftfri miljö (42 %) är tydligt de miljömål respondenterna tycker är de viktigaste att riksdagspolitikerna ser till att Sverige uppnår. Drygt tre av tio (32 %) uppger frisk luft och 28 procent hav i balans samt levande kust och skärgård. 55 procent bland personer 60 år och äldre anser att grundvatten av god kvalitet är viktigast. När det gäller de olika miljömålen levande skogar, ett rikt odlingslandskap och levande sjöar och vattendrag uppger drygt hälften att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser än idag för att öka skyddet av gammal naturskog, för att intresserade lantbrukare ska kunna genomföra åtgärder för stärkt biologisk mångfald samt för skydd av sjöar och vattendrag. 44 procent vill se ökade resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. 5 procent anser att regeringen måste införa starkare lagar för att öka skyddet av gammal naturskog, 46 procent att regeringen måste införa starkare lagar för att öka svensk lantbruks bidrag till biologisk mångfald, medan 5 procent tycker att regeringen måste införa starkare lagar för att miljöanpassa vattenkraft. En större andel män än kvinnor instämmer inte i att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser och införa starkare lagar för att skydda gammal naturskog. Kvinnor är i högre utsträckning än män positiva till att regeringen ska öka resurserna för att intresserade lantbrukare ska kunna genomföra åtgärder för stärkt biologisk mångfald och införa starkare lagar för att öka svensk lantbruks bidrag till biologisk mångfald. Beträffande skydd av våra hav anser nära sju av tio (68 %) att det är viktigt att regeringen under mandatperioden säkrar att Sverige håller sitt löfte om att skydda 0 % av haven till Källa: TNS Sifo (205) 3

32 3. RESULTAT Samarbete inom EU -jun-5 / 32

33 Samarbete inom EU gällande skydd av natur Fr27. Inom EU har man kommit överens om regelverk för att skydda viktiga livsmiljöer och hotade arter, de så kallade fågel- respektive art-och habitatdirektiven. Hur viktigt anser du att det är att medlemsländer i EU samarbetar för att skydda natur och hotade arter i Europa? Bas: 000 (samtliga) Ganska eller mycket viktigt 80 % Inte alls/lite viktigt 3 % Källa: TNS Sifo (205) 33

34 4. Svenskarna och skydd av naturen

35 Kommentar Det är tydligt att svenskarna anser att skydd av den svenska naturen är en viktig fråga. Majoriteten tycker det är viktigt att hotade arter och den svenska naturen skyddas och att svenska riksdagspolitiker ser till att de miljömål Sverige har förpliktat sig till att nå till 2020 uppnås. Bland de fem områden svenskarna oroar sig mest för på en övergripande samhällsnivå finner vi försämrad havs- och vattenmiljö samt klimatförändringar. Det är särskilt havet och skärgården samt skogen som är de naturtyper som är viktigast att Sverige jobbar med att skydda. De miljömål som anses som viktigast att uppnå är grundvatten av god kvalitet samt giftfri miljö. Många tycker att politikerna och regeringen borde göra mer än idag, att Sverige ska öka naturskyddet och att det ska avsättas resurser till detta. I jämförelse med andra länder dock tror man att Sverige är bättre på att skydda sin natur. Ett samarbete mellan medlemsländer i EU för att skydda natur och hotade arter i Europa ät något svenskarna är positiva till. Källa: TNS Sifo (205) 35

36

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen Sida 1 av 7 Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar. Frisk luft. Bild: Tobias Flygar. Be gr än Sk yd da Fri sk luft Sä ke r Ba ra na In ge n Frisk

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker 15 Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 6 maj 015 151 Anita Bergsveen Innehåll 1 Om undersökningen 0 Sammanfattning 0 Resultat 05 Mest omtyckta djur, fåglar och 06 blommor Vistelser i naturen 1 Mest

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Cat Holloway / WWF-Canon SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun Samrådshandling 2016-12-06 Dnr: 2016:312 Behovsbedömning Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun 1 Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april 2014 Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen 070-2240346 Västra Götalands län 49 kommuner 1,5 miljoner invånare 17

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Nationellt Målet är mycket svårt att nå inom den utsatta tiden även om åtgärder sätts in.

Nationellt Målet är mycket svårt att nå inom den utsatta tiden även om åtgärder sätts in. 1(5) Datum och miljömålen De 16 nationella miljömålen som antagits av riksdagen ska bidra till att nästa generation får överta ett samhälle i hållbar utveckling, där de stora miljöfrågorna är lösta. Miljömålen

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Klimatscenarier i miljömålsarbetet

Klimatscenarier i miljömålsarbetet Klimatscenarier i miljömålsarbetet Tom Hedlund Naturvårdsverket 2010-10-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Prognos till 2020 och utvecklingstrend för miljökvalitetsmålen Begränsad

Läs mer

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, 203 (tidigare policy antagen den 14 september 1999, 128) Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Mikael Karlsson VD, Detox AB

Mikael Karlsson VD, Detox AB Mikael Karlsson VD, Detox AB Detox AB Affärside - Innovativt förena miljönytta med kundvärden och lönsamhet Mål - Hållbar utveckling Unikt arbetssätt Idé / Strategi Projektering Utförande Organisation

Läs mer

Politiskt seminarium. Torsås 25 februari 2015

Politiskt seminarium. Torsås 25 februari 2015 Politiskt seminarium Torsås 25 februari 2015 Ett gott liv i en livskraftig kommun Nya politiker Ny politiskt majoritet Lära känna varandra Fortsätta samverkan mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Klimat- och miljöundersökning. En undersökning bland allmänheten för Världsnaturfonden WWF

Klimat- och miljöundersökning. En undersökning bland allmänheten för Världsnaturfonden WWF Klimat- och miljöundersökning En undersökning bland allmänheten för Världsnaturfonden WWF Sammanfattning av resultaten (1/) Det man mest oroar sig för inför framtiden är arbetslöshet (17) följt av ekonomi/skatter/välfärd

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Fågelholkstillverkning Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 37 078 kronor för Fågelholkstillverkning enligt beskrivning

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor. Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde

Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor. Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde Inspiratör på vetenskaplig grund - om grunden för Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor Hanna Eneroth Monika Pearson Åsa Brugård Konde NNR -ett viktigt kunskapsunderlag Ta fram kostråd Planera mat

Läs mer

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Johanna Ingre, Processledare Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Borlänge en av Dalarnas 15 kommuner Areal: 586 km2 48 000 invånare Kommunfullmäktiges vision Vi som nu lever och arbetar i

Läs mer

Marint områdesskydd Västra Götalands Län. HAV I BALANS samt LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Marint områdesskydd Västra Götalands Län. HAV I BALANS samt LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Marint områdesskydd Västra Götalands Län HAV I BALANS samt LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Miljövalitetsm valitetsmålenlen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurningf 4. Giftfri miljö

Läs mer

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER NATUR Tomelilla kommun rymmer många olika landskapstyper. Den sydöstra kommundelen präglas av det låglänta landskapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta del, vid det som kallas Södra mellanbygden,

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer