Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder"

Transkript

1 Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige

2 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra styrdokument... 5 Övriga handlingar... 5 Miljöpolicy för Åtvidabergs kommun... 6 Miljömål och åtgärder... 7 Uppföljning Begreppsförklaring

3 Bakgrund Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som bedöms var miljömässigt hållbara på lång sikt. Åtvidabergs kommun liksom övriga kommuner i Sverige har mycket viktiga roller i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala miljöprogram kan miljömålen bli verksamma redskap i den lokala politiken. För att vi ska nå miljömålen och visionen om en hållbar utveckling krävs engagemang, medverkan och samarbete av alla i vårt samhälle, såväl företag som myndigheter, kommuner, organisationer och individer. Bild 1. Sveriges miljömål med tillhörande symboler. Arbetsprocessen Förslag till Miljöprogrammet har tagits fram av: Thomas Törnroth, Envima AB Göran Börkén, Åtvidabergs Vatten & Rehållning AB / Åtvidabergs kommun, Kultur & Samhällsbyggnad Per Linnér, Åtvidabergs kommun, Miljökontoret Kenth Rosén, Åtvidabergs kommun, Kultur & Samhällsbyggnad Behandlat i Planerings- och ekonomiutskottet och Behandlat i Styrelsen för Åtvidabergs Vatten & Renhållning AB Behandlat i Miljönämnden Behandlat i Kommunstyrelsen Beslutat i Kommunfullmäktige

4 Miljöprogrammets förhållande till nationellt och regionalt miljömålsarbete För att få en röd tråd i det lokala miljöarbetet är Åtvidabergs miljöprogram anpassat till de regionala miljömålen som finns för Östergötland. Dessa är i sin tur kopplade till Sveriges miljömål. Metodiken åskådliggörs i bild 2 nedan. Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten 2020 Begränsad klimatpåverkan (målår 2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljömål. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, naturoch kulturresurser som bedöms var miljömässigt hållbara på lång sikt. Sveriges miljömål ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR Östergötlands miljömål På uppdrag av regeringen och i samarbete med många aktörer i Östergötland bl.a. kommuner, näringsliv, ideella föreningar, Skogsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet Östsam har Länsstyrelsen anpassat de nationella målen till länets förhållanden. Östergötlands delmål och förslag till åtgärder finns samlat i ett regionalt miljömålsprogram, Mål i sikte. Åtvidabergs kommun Östergötlands miljömål har anpassats till Åtvidabergs kommuns förhållanden i ett miljöprogram. Bild 2. Metodik för anpassning av nationella mål till åtgärder för Åtvidabergs kommun. 4

5 Prioriterade områden Alla nationella miljömål är inte relevanta för Åtvidabergs kommun varför vissa (t ex storslagen fjällmiljö) inte finns med i miljöprogrammet. Vidare har länsstyrelsen i Östergötland i bred samverkan formulerat fem handlingsprogram med insatser för en bättre miljö och utveckling av länet till en attraktiv tillväxtregion. Handlingsprogrammen rör fem miljöområden som är extra viktiga för arbetet med att nå miljömålen i länet; Energi och klimat, Byggd miljö, Övergödning, Odlingslandskapet, och Transporter. I Åtvidabergs kommun har vi prioriterat utifrån dessa regionala mål och utifrån våra lokala förutsättningar. Våra prioriterade målområden i nuläget är; Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt och djurliv Miljöprogrammets förhållande till andra styrdokument Inom Åtvidaberg kommun finns ett antal dokument som fastställts av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Exempel är översiktsplaner, detaljplaner, skogsbruksplan, naturvårdsplan, avfallsplan och energiplan. Av miljöprogrammet framgår vilka av dessa dokument som har tydligast koppling till respektive målområde. Övriga handlingar Vindkraftsplan och energiplan är pågående. Miljöpolicyn för Åtvidabergs kommun antas i och med fastställandet av miljöprogrammet. Översiktsplan, fördjupad översiktsplan, naturvårdsprogram och avfallsplan kommer att omarbetas. I samband med beslut om Åtvidabergs miljöprogram utgår dokumenten Klimatstrategi för Åtvidabergs kommun dat , Åtvidaberg ett hållbart samhälle, Agenda 21 dat , Parkprogram för Åtvidaberg, Bekämpningsmedel över skogsmark dat samt Användning av kemiska bekämpningsmedel dat

6 Miljöpolicy för Åtvidabergs kommun Åtvidabergs kommun har en vacker natur, en spännande bruksmiljö, många fina vattendrag och ett rikt och unikt växt- och djurliv. Vi är stolta över dessa tillgångar som har ett stort skyddsvärde för oss. Vårt ansvar är att bruka och förvalta våra tillgångar och ge nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö. Vi vill också vara en förebild för andra i miljöarbetet i Åtvidaberg. Vi hoppas att kommuninnevånarna och alla verksamhetsutövare hjälper till så att vi kan leva upp till vår policy. Vi ska uppnå detta genom att: ha en helhetssyn och tänka långsiktigt i miljöfrågor ha den kunskap som behövs för ett bra miljöarbete visa framåtanda i vårt eget miljöarbete ha ständig förbättring som ledstjärna aktivt vårda och värna om vårt riksintressanta eklandskap och vår bruksmiljö omsätta nationella och regionala miljömål till våra lokala förutsättningar i ett miljöprogram göra medborgare och företagare delaktiga i miljöarbetet genom information och dialog ställa miljökrav i våra upphandlingar Antagen av kommunfullmäktige Lennart Haraldsson Kommunstyrelsens ordförande 6

7 Miljömål och åtgärder I tabellerna nedan visas de åtgärder som är beslutade inom respektive målområde. Av tabellerna framgår även vilka av kommunens gällande dokument som har tydlig koppling till aktuellt målområde. Begränsad klimatpåverkan Mål: Minska utsläppen av växthusgaser Marknadsföra vindkraftplanen så uppsatta mål i planen kan nås. KS/KSF Löpande Vindkraftplan Upprätta och ajourhålla en aktuell energiplan. KS/KSF 2011 Löpande Energiplan Utveckla och bygga ut tätorten i första hand för minskad trafik och utnyttjande av befintlig infrastruktur. Prioritera cykelstråk. KS/KSF Ny ÖP och FÖP 2012/ löpande Översiktsplan och fördjupad översiktplan Genomföra energikartläggning och upprätta åtgärdsprogram för energieffektivisering i kommunens samtliga verksamheter. KS/samtliga och bolag 2013 Energiplan Frisk luft Mål: Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas 7

8 Bara naturlig försurning Mål : Minska försurningen Giftfri miljö Mål : Giftfri miljö Upprätta rutiner som säkerställer att förorenad mark uppmärksammas vid all typ av exploatering. KS/KSF MN/MK 2011 Översiktplan Fördjupad översiktsplan Skyddande ozonskikt Mål: Minska utsläpp av gaser som påverkar ozonskiktet 8

9 Säker strålmiljö Mål: Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Förmedling av spårfilmsdosor för mätning av radon. MN/MK Ingen övergödning Mål: Minska utsläppen av gödande ämnen Delta aktivt i vattenråd för de olika avrinningsområdena inom kommunen. MN/MK ÅVAB/ ÅRAB (i områden som berörs av bolagens verksamhet) Genomföra inventering av enskilda avlopp och tillse att samtliga anläggningar i kommunen är acceptabla. MN/MK 9

10 Levande sjöar och vattendrag Mål : Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras Åtgärder Ansvar Klart Andra styrdokument Verka för att skyddsvärda miljöer i och vid sjöar, vattendrag och våtmarker bevaras. /ÅVAB Löpande Grundvatten av god kvalitet Mål: Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning Säkerställa och skydda Örens vattentäkt genom att anpassa nuvarande vattenskyddsområde. KF ÅVAB 2012 Översiktsplan Undersöka alternativ framtida reservvattentäkt för Åtvidaberg. KS/KSF/ÅVAB 2012 Översiktsplan Myllrande våtmarker Mål: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Åtgärder Ansvar Klart Andra styrdokument KS/KSF Löpande Översiktplan Fördjupad översiktsplan 10

11 Levande skogar Mål: Skogens och skogsmarkens värde skall skyddas. Åtgärder Ansvar Klart Andra styrdokument Arbeta med naturvårdsinriktade skogsbruksplaner för den kommunägda marken. KS/KSF Löpande Översiktplan Fördjupad översiktsplan KS/KSF Löpande Skogsbruksplan Ett rikt odlingslandskap Mål: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas. Medverka till att den regionala Strategin för Eklandskapet genomförs. Verka för att värdefulla och representativa jordbruksmarker bevaras. KS/KSF Löpande Översiktplan Fördjupad översiktsplan KS/KSF Löpande Översiktplan KS/KSF Löpande Översiktplan 11

12 God bebyggd miljö Mål: Bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Följa och genomföra bevarandeplan och skötselprogram för Åtvidabergs tätort enligt rapporten från det lokala naturvårdsprojeketet Åtvidabergs framtid-ekar och bebyggelse i samverkan. Genomföra ett liknande projekt för utveckling av Grebo tätort med attraktivt boende i samklang med höga naturvärden och anordningar för vistelse i närmiljön. Lyfta frågan om närmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande. KS/KSF Löpande Översiktplan Fördjupad översiktsplan KS/KSF Löpande Översiktsplan Fördjupad översiktplan KS/KSF 2012 Översiktsplan Fördjupad översiktplan KS/KSF 2012 Översiktsplan Fördjupad översiktplan Vid revidering av avfallsplanen bygga vidare på avfallshierarkin (minimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning, deponi). Utreda möjligheterna till källsortering och separat behandling av matavfall. Upprätta och fastställa vattenskyddsområden för de kommunala vattentäkterna (Öjsjön och Yxningen, utöver grundvattentäkten intill Ören). KS ÅRAB KS ÅRAB KS ÅVAB 2011 Avfallsplan 2011 Avfallsplan 2012 Översiktsplan 12

13 Ett rikt växt- och djurliv Mål: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.. KS/samtliga Löpande Översiktsplan Fördjupad översiktsplan Uppföljning För att säkerställa genomförande och effekt av beslutade åtgärder krävs uppföljning. Miljöprogrammet kommer därför att följas upp en gång per år utifrån ett antal indikatorer och redovisas i samband med ordinarie bokslut. Uppföljningen redovisas med en kort text för respektive område och en smilis som på ett pedagogiskt sätt visar aktuellt läge. Se exempel nedan. Smilis väljs utifrån läget på varje åtgärd d.v.s. det kan bli en grön, gul eller röd smilis som visar läget för aktuellt område. Exempel Målområde Begränsad klimatpåverkan En kort textmassa som beskriver nuläget och eventuella åtgärder samt en smilis som visar hur vi ligger till. Innebörd Åtgärder i miljöprogrammet bedöms kunna genomföras inom tidsramen Åtgärder i miljöprogrammet kommer att kunna genomföras inom tidsramen om ytterligare åtgärder sätts in Åtgärder i miljöprogrammet är mycket svårt eller inte möjligt att genomföra inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in Uppföljning Åtgärder Ansvar Klart Ta fram ett antal relevanta miljöindikatorer för KS/KSF 2011 uppföljning av miljöarbetet i kommunen. 13

14 Begreppsförklaring I dokumentet förekommer ett antal förkortningar i kolumnen ansvar. Dessa förklaras nedan: KS KSF MN MK ÅRAB ÅVAB = Kommunstyrelsen = Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen = Miljönämnden = Miljökontoret = Åtvidabergs Renhållning AB = Åtvidabergs Vatten AB 14

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 MILJÖMÅL MM 3 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 3.1 NATIONELLA MILJÖMÅL Bakgrunden Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala frågor såväl

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA

SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA Säkerhet och robusthet... 66 Miljömål... 69 Miljökvalitetsnormer... 71 Folkhälsomål... 72 Förorenade områden... 73 Övriga miljö- och hälsorisker... 75 65 SÄKERHET OCH ROBUSTHET

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 2.1 Politiska utgångspunkter... 4 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Foto: Karl Ingvarson. Lokala miljömål. Handlingsplan 2015-2018 SAMRÅDSVERSION. Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

Foto: Karl Ingvarson. Lokala miljömål. Handlingsplan 2015-2018 SAMRÅDSVERSION. Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx Storlom Foto: Karl Ingvarson Lokala miljömål Handlingsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx SAMRÅDSVERSION 1 Innehåll Lokala miljömål för Flens kommun samt mål och handlingsplan 2015-2018...

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Kallelse 2014-01-25 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014 kl. 08.30 Plats Ordförande Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 18 Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 19 KARLSKRONA & OMVÄRLDEN Karlskrona mitt i Östersjön Karlskronas omvärld har de senaste åren

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer