Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete"

Transkript

1 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge antogs av kommunfullmäktige den ( 226) och ska vara en del av kommunens styrning och påverka de kommunala verksamheterna i stadsdelen under en 10-årsperiod. Kommunfullmäktige beslutade att rapportering av pågående utvecklingsarbete ska ske årligen till kommunstyrelsen i november. Det reviderade förslaget avgränsas till att behandla centrumkärnan och utvecklingen där. Målbilden som anges är Den hållbara småstaden Västerhaninge. Målet är att utveckla Västerhaninge till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar småstad. Kommunstyrelsen beslutade den ( 252) 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen påbörja arbetet i enlighet med programmets inriktning. 2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att kommunicera utvecklingsprogrammet och inleda dialog med berörda fastighetsägare och andra parter. 3. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbeta med förbättrade trafiklösningar för Västerhaninge rörande Stabergsvägen, Mulstavägen, Stavsvägen, Tungelstavägen och kopplingen till väg Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med kulturoch fritidsnämnden göra entrén till Hanvedens IP attraktivare och tryggare. Västerhaninge i siffror Målbilden att utveckla Västerhaninge till en hållbar småstad förutsätter att det finns tillräckligt underlag för kommersiell och offentlig service. Årligen följs därför befolkningsutvecklingen upp. Västerhaninges befolkning har under de senaste 10 åren ökat med cirka 9,8 procent (985 personer). Hela Haninge 1

2 kommun ökade under samma period sin befolkning med 12 procent (8 528 personer). Av den totala befolkningsökningen i Haninge kommun svarade Västerhaninge för cirka 11,6 %. Befolkningsutveckling i Västerhaninge mellan Påbörjad utveckling i Västerhaninge Under utvecklingsprogrammets första år har ett flertal åtaganden initierats i enlighet med programmets inriktning. Nedan presenteras den övergripande utvecklingen som just nu pågår i olika delar av centrala Västerhaninge. På kartan nedan visas en överblick av de platser som är aktuella. C. Åby 1:27 D. Åby 1:31 Klockargården, m.fl. B. Ribbyskolan A. Ribby Ängar Pågående utveckling i centrala Västerhaninge.

3 A. Ribby Ängar Redan i Västerhaninges utvecklingsprogram från 2001 fanns planer på att bygga bostäder på Ribby Ängar. Detta arbeta har fortsatt och första etappen som ligger i nära anslutning till centrumkärnan är färdigställd. Efter antagande av utvecklingsprogrammet 2012 har planeringen för grannfastigheterna (Ribby 1:479 och Ribby 1:478) på Ribby Ängar påbörjats. Inom fastigheten Ribby 1:479 är en planändring snart slutförd. Fastigheten har tidigare varit planlagd för bostäder, kontor och handel men aldrig blivit bebyggd. Planändringen innebär att bara bostäder tillåts vilket skapar förutsättning för att uppföra så kallade Bovieran-hus samt flerbostadshus och parhus. För den angränsande fastigheten Ribby 1:478 pågår planarbete för att ändra ändamålet till bostadsbebyggelse och parkeringsyta. Utvecklingen i område Ribby Ängar är förenlig med utvecklingsprogrammets planer för ny bebyggelse, förtätning och ökad koppling mellan centrumkärnan och jordbrukslandskapet i söder. B. Ribbyskolan Med ny bebyggelse och målet med att utveckla Västerhaninge till en hållbar småstad ökar även behovet av offentlig service. Västerhaningeområdet har ett behov av att öka kapaciteten inom förskola och skola, framförallt eftersom Åbyskolan och Parks förskola behöver rivas och ersättas. I området runt Ribbyskolan har således ett planarbete påbörjats för att möjliggöra utökad utbildningsverksamhet. Planändringen möjliggör för ny förskola i två plan med en anslutande inhägnad gård. Även den befintliga skolan kan kompletteras med en ny byggnad i två eller tre plan. C. Åby 1:27 Förtätning är en viktig del för att uppnå programmets målbild om den hållbara småstaden Västerhaninge. Området norr om Åby-rondellen pekas i programmet ut som lämplig för ny bostadsbebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden har getts i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för del av Åby 1:27 och planavdelningen ser positivt på möjligheten att förtäta i enlighet med utvecklingsprogrammet. D. Åby 1:31 Klockargården, med flera Området pekas i programmet ut som lämpligt för bostadsområde med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen. Fornlämningar finns inom området och i Haninge kommuns inventering av kulturmiljöer skrivs att Klockargården är en mycket viktig del av Västerhaninges historia som tätort och utgör ett omistligt inslag i kulturmiljön. Förberedelse för start av planarbete pågår. I detta ingår bedömning av Klockargården och dess fortsatta status i enlighet med vad som sagts i programmet. Planuppdrag planeras under senhösten 2013.

4 2. Kommunicera utvecklingsprogrammet Utvecklingsprogrammet för Västerhaninge finns publicerat på Haninge kommuns hemsida. Det finns även i tryckt version, som delas ut vid möten och sammankomster. Den kan även beställas. I området mellan kyrkan och järnvägen som gränsar till centrumanläggningen och Nynäsvägen i centrala Västerhaninge har utvecklingsarbetet precis inletts. Dialog med berörda fastighetsägare kommer att initieras för att titta på möjligheten att utveckla området i enlighet med programmet. Kommunstyrelseförvaltningen har inlett en dialog med de större fastighetsägarna i centrumkärnan som berörs av utvecklingsprogrammet. Kommunstyrelseförvaltningen avser göra en kommunikationsplan för Västerhaninges utvecklingsprogram. 3. Förbättrade trafiklösningar för Västerhaninge Arbetet med förbättrade trafiklösningar för Västerhaninge pågår i form av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Tungelstavägen och Stavsvägen. Kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen deltar i det arbetet tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting. Under workshops har lämpliga åtgärder diskuterats enligt fyrstegsprincipen. Åtgärdsvalsstudien planeras vara klar i februari Utfallet av detta arbete bedöms vara av avgörande betydelser även för Stabergsvägen och Mulstavägen. Arbetet med dessa trafiklösningar avvaktar därför tills vidare. 4. Entré till Hanvedens IP Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat arbetet med att göra entrén till Hanvedens IP attraktivare och tryggare. Entrén och vägen in till idrottsplatsen kantas av tät tallskog som skymmer sikten. Skogsmarken söder och väster om idrottsplatsen kommer därför att gallras ur för ökad sikt. Även runt idrottsplatsens läktare kommer skogen att röjas. Arbetet planeras vara klart i december Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelseförvaltningens rapport godkänns.

5 . Bengt Svenander Berit Pettersson kommundirektör Planeringschef

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det?

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det? Rapport från Riksantikvarieämbetet Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2010 Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer