18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15"

Transkript

1 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga Sammanfattning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december Trafikförvaltningen vill ha synpunkter på föreslagna trafikförändringar och hur de bör prioriteras. Med hänsyn till landstingets ekonomiska ramar kommer inte alla förslagen att kunna genomföras. Synpunkterna önskas vara Trafikförvaltningen tillhanda senast den 5 maj Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bifogad skrivelse dels förslag till trafikförändringar och dels frågor om utvecklingen av bostads- och arbetsplatsområden i kommunen, som på medellång sikt påverkar behovet av kollektivtrafik inom samt till och från kommunen. Underlag för beslut - Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016, : - Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse , Remissvar: Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse godkänns och utgör Haninge kommuns remissvar. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Expedieras: Akt För verkställighet: KSF

2 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 32 (46) Sammanträdesdatum För kännedom: Landstingets trafikförvaltning, Berit Pettersson, Kent Lindgren och Mirja Thårlin

3 26 mars 2015 KS 2015/40 Samhällsutveckling Kent Lindgren Kommunstyrelsen Remissvar: Inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016, T16 (SL ) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (SL) har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december Trafikförvaltningen vill ha synpunkter på föreslagna trafikförändringar och hur de bör prioriteras. Med hänsyn till landstingets ekonomiska ramar kommer inte alla förslagen att kunna genomföras. Synpunkterna önskas vara Trafikförvaltningen tillhanda senast den 5 maj Synpunkter på förslag på trafikförändringar 2015/2016 Pendeltåg Den från december 2012 införda pendeltågstrafiken (Tumba) Älvsjö Stockholm C Arlanda C Uppsala C är ett viktigt steg för att förbättra tillgängligheten till Arlanda för Haninge kommuns invånare och företagare. Vissa av dessa tåg borde även kunna fortsätta till Haninge. Busstrafik De föreslagna trafikförändringarna för ett antal busslinjer i Haninge vad gäller linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid är kommunstyrelseförvaltningen bekymrad över. Att försämra turtätheten på direktbusslinjerna till och från Stockholm anser vi är helt fel signaler till våra invånare. Efter många remissvar under årens lopp med synpunkter på förbättrad turtäthet har dessa direktlinjer nyligen fått en förbättrad turtäthet. Busslinje 810 kommer att få många fler bussresenärer fram till att Vega station är klar. I stadsdelen Vega räknar vi med att redan under flyttar det in ca 800 personer. För busslinje 839 föreslås att sträckan Hotellbryggan Smådalarö delvis blir anropstyrd. Förvaltningen anser att det är av yttersta vikt att man säkerställer 1

4 omstigningarna mellan buss och den anropstyrda trafiken, så att det inte blir någon extra väntetid för resenärerna. Förslag till framtida förändringar och förbättringar i trafiken: Sammanfattning Haninge kommun vill framhålla en rad strategiska förändringar i enligt med följande punktlista, som närmare förklaras längre fram i dokumentet; Bussterminal i centrala Handen Pendeltågsstation i Vega Brandbergens bussterminal Förlängning av busslinje 865 till Brandbergen Ny busslinje Årsta havsbad - Handen Regionpendel Vid sidan av dessa punkter vill Haninge kommun också understryka vikten av att pendeltåg och bussar rent generellt håller uppsatta tidtabeller, att information vid störningar ges snabbt och effektivt och att vandalisering/klotter motverkas. Trafikantanläggningar Haninge är i RUFS (Regional Utvecklingsplan för Stockholms län) utpekad som regional stadskärna. Som ett led i denna utveckling studeras möjligheterna till ny bebyggelse i Handen. Nuvarande bussterminal som har låg tillgänglighet för resenärerna, byggs om med utgångspunkt i en så kallade dockningsterminal och görs attraktiv och fullt anpassad för funktionshindrade. Omdaningen av bussterminalen kompletteras med bostäder (preliminärt ca 450 st) och kommersiella lokaler i direkt anslutning till terminalen. SL har medverkat på ett positivt sätt i detaljplanearbetet. Bussterminalen beräknas vara klar under Provisorisk bussterminal utefter Nynäsvägen är utbyggd och togs i drift till tidtabellskiftet december Planering och byggande för en ny kommundel i Vega med boende pågår. Kommunfullmäktige godkände programmet för Vega redan 2006, varefter kommunstyrelsen lade uppdrag om att ta fram detaljplaner i samverkan med markägare och exploatörer. Flera detaljplaner är klara och inflyttning sker i detaljplaneområde 1. Genomförande- och finansieringsavtal för Vega pendeltågsstation tecknades mellan SL, Banverket och Haninge kommun 2 (6)

5 Tilläggsavtal till genomförande- och finansieringsavtal är klara mellan parterna. Byggstart sker i maj Haninge kommun har tagit fram ett förslag till utvecklingsprogram för Brandbergen som ska beakta möjligheterna att utveckla bebyggelse, infrastruktur inklusive kollektivtrafik med mera. Utvecklingsprogrammet ska bland annat ligga till grund för det detaljplaneuppdrag som stadsbyggnadsförvaltningen har fått för Brandbergen centrum som möjliggör utökning av centrumanläggning, bostadsbebyggelse och ombyggnad av befintlig bussterminal. Detaljplanen bedöms att kunna antas under Dialog pågår med Trafikförvaltningen angående bussterminalens utformning. Pendeltågstrafiken Under dubbelspårsutbyggnaden mellan Tungelsta-Hemfosa blir det förändringar för busslinje 835 när Söderbyvägens plankorsning med järnvägen stängs. Busslinjen kommer att trafikera den nya stäckningen från tidtabellskiftet dec Samråd har hållits mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen och Haninge kommun. Regionpendel I förra årets remissvar över SL:s förslag till trafikförändringar underströk Haninge kommun angelägenheten av att den regionpendel som föreslås i RUFS 2010 blir verklighet och då också omfattar Nynäsbanan. Regionpendeln med direkta förbindelser till större målpunkter norr om Stockholm blir en viktig del i regionförstoringen. Med dagens fordon och banstandard skulle t.ex. Arlanda nås från Handen (med tänkta stopp i Älvsjö, Stockholm, Sollentuna och Upplands Väsby) på under 45 min och Uppsala på under 60 min. Dessa perspektiv understryker regionpendelkonceptets styrka och möjlighet att betydligt vidga nuvarande region. SL har tidigare meddelat kommunen att det innan Citybanans invigning inte finns plats för en blandning av snabbare regionaltåg och långsammare pendeltåg. Detta föranleder kommunen att framhålla vikten av att planeringen av tiden efter Citybanans invigning nu inleds med sikte på introduktion av regionpendel på Nynäsbanan då. Haninge kommun vill också peka på möjligheten att redan nu introducera regionalpendelkonceptet på Nynäsbanan genom att ersätta vissa avgångar för pendeltåget med regionpendel. Busstrafik Kommunen har föreslagit tidigare att SL skulle utreda om det var möjligt att förlänga busslinje 865 från Handen till Brandbergen. Det positiva svaret var att SL planerar att undersöka behovet. Kommunen är angelägen om att följa upp tidigare föreslagen förlängning av busslinje 865 från Handen via Brandbergen och till Tyresö C. En tät och attraktiv kollektivtrafik mellan de region- 3 (6)

6 ala stadskärnorna är en grundbult i den av landstingsfullmäktige beslutade RUFS Kommunen vill se att busslinjen 865 utvecklas till en stombusslinje i enlighet Trafikförvaltningens framtagna stomnätsstrategi. I tidigare remissvar har kommunen önskat att SL ser över trafikeringen av framförallt linje 831 till följd av att Länna arbetsområde utvecklas och vill samtidigt att SL utreder hur denna linje ska kunna trafikera Haninges norra delar på ett bra sätt. Detta önskemål kvarstår. Linjen trafikerar idag Farsta Trångsund Skogås Länna. Kommunen har fått in synpunkter på förseningar för busslinje 869 från Dalarö till Gullmarsplan som ett återkommande problem. Det finns också önskemål om fler turer på morgon och kväll. Nattbussen linje 839 från Handen till Dalarö slutar gå alldeles för tidigt på helgerna. Önskemålet är att en buss också går runt 02.05, sista pendeltåget från Stockholm anländer till Handen I Årsta Havsbad pågår sedan en tid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för ca 800 fastigheter. Det kommer att bli många fler som bosätter sig permanent i Årsta Havsbad. Redan idag är det önskemål att kunna ta sig till Handen med buss, vi föreslår att SL utreder om detta är möjligt på något vis. Kommunstyrelseförvaltningen och Nobina håller på att undersöka om man kan trafikera busslinje 835 till detaljplaneområde 1 i Vega som en tillfällig lösning tills Vega station är i drift. Det vore önskvärt för de nyinflyttade i området att kunna ta buss 835 till och från Nynäsvägen för att ansluta till direktbusslinjen 810. Närtrafiken I förra årets remiss tog vi upp att närtrafiken med vinkbussar fyller en viktig funktion särskilt för många äldre och rörelsehindrades möjligheter att ta del av offentlig service, kultur, gemenskap m.m. Av detta skäl är kommunen mycket angelägen om att närtrafiken når fler områden än idag. För busslinje 891 som går mellan Brandbergen via Haninge centrum och Handens sjukhus finns det önskemål om att den skulle kunna fortsätta till Port 73. Det finns även önskemål att inrätta sådana linjer till exempel i Västerhaninge, Jordbro, Vendelsö och Dalarö. Bussar Haninge kommun har tidigare i brev till SL framhållit sitt intresse för att SL väljer att förlägga utprovningen av bussar med förnybara drivmedel och nya tekniker också till Haninge. Kommunen tror att detta skulle bidra till att också öka andelen bussar drivna med förnybara bränslen i trafiken i Haninge. Som medlem i Sveriges Ekokommuner är förnybara bränslen och attraktiv kollek- 4 (6)

7 tivtrafik mycket viktiga profilfrågor för Haninge kommun där SL:s roll givetvis är av central betydelse. Haninge kommun har nyligen antagit en Klimat- och energistrategi där transporter och hållbart resande är ett prioriterat område. Det är framförallt på kortare sträckor som Haningeborna tar bilen. En attraktiv busstrafik bör erbjuda ett alternativ till bilen. Nybyggnadsområden När det gäller nybyggnadsområden vill kommunen ge SL planeringsförutsättningar på medellång sikt. Kommunen arbetar med detaljplaneläggning i Kolartorp, Hermanstorp och Norrby. SL och Nobina håller på i samråd med kommunen att ta fram ett förslag på framtida linjenät i området med den planerade stationen i Vega som en förutsättning. Nedersta Skarplöt i Västerhaninge är ett område där detaljplaneläggning har skett. Området beräknas innehålla 500 bostäder. Tillsammans med SL förs diskussioner om att förlägga en busslinje genom området. Eftersom området kommer att byggas ut i etapper är det inte aktuellt med en busslinje För Norrby gärde och Kvarntorps industriområde har kommunen tagit fram två detaljplaner, antagna under Arbetet genomförs i samråd med Trafikverket som har tagit fram en arbetsplan för Vega trafikplats. Arbetsplanen antogs hösten Byggstart 2015/2016 och en färdig trafikplats beräknas vara klar Anläggandet av den nya pendeltågsstationen i Vega kommer i gång i maj 2015 och beräknas vara klar under SL och kommunen har planerat en busslinje från Norrby till Vega station via den nya trafikplatsen. Albybergs verksamhetsområdes första etapp som ligger utefter Dalarölänken vid trafikplats Jordbro håller på att byggas ut. Det är viktigt att området från början förses med god kollektivtrafik. SL har hittills gett uttryck för möjligheten att trafikera planområdet med en ny, vändande busslinje till och från Handen eller Jordbro. Från Haninge kommuns sida är det angeläget att så snart som möjligt efter områdets invigning etablera en tät och helst genomgående trafikering. Idag trafikeras Dalarövägen av busslinjerna 839 och 869 från Dalarö till Handen och Gullmarsplan. Som ett första steg har kommunen föreslagit att buss 839 får en provisorisk hållplats vid Dalarövägen närmast Dalarölänken under våren 2015, tills underlag finns för en ny busslinje till och från Albyberg. 5 (6)

8 Bengt Svenander kommundirektör Peter Jemtbring näringslivs- och utvecklingsdirektör 6 (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 3 11) CK2103-0327 Sida 75 RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Beslut Kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer