Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun"

Transkript

1 Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden t.o.m Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden senast

2 I detaljplaneprocessen upprättas ett program för detaljplan. Detta görs för att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. Avsikten med programmet är att förbättra möjligheten till insyn och påverkan innan kommunens ställningstagande är låsta och alltför stora investeringar har gjorts. Syftet med detaljplanen är att bygga en väg norr om Hok. Kommunen har länge haft planer på att förbättra trafiksituationen i Hok genom att låta trafiken från väg 799 och 817 gå utanför samhället. I samband med förändringen av vägsträckningen är det även möjligt att bygga mer bostäder vid Lillholmsområdet och även planera ett nytt område för industrier i anslutning till Hok. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott gav miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för det aktuella området. Miljö- och byggnämnden beslutade att upprätta planprogram och sända detta på samråd. Vägen finns även med i en förstudie med trafikteknisk utredning Väg 30 Växjö-Jönköping delen genom Hok, daterad , objektnummer Gällande planer Förslaget finns med i kommunens pågående översiktsplan som befinner sig i samrådsskedet. Vägsträckningen finns även med i gällande översiktsplan från 2002 samt i fördjupad översiktsplan för Hok från Området är ej tidigare detaljplanerat. FÖRSLAG Planområdet ligger norr om Hoks samhälle. Området består av kuperad tallskog där Vaggeryds kommun och Sveaskog bedriver skogsbruk. På illustrationen markeras vägen samt markanvändningsförslag från kommunens pågående översiktsplan. På illustrationen redovisas nivåerna efter varje halvmeter. En noggrannare sträckningsstudie behöver göras för att avgöra vägens läge. Möjligheterna att lägga vägen lägre ner i terrängen än bebyggelsen runt omkring bör utredas eftersom detta skulle bidra till att minska spridningen av vägbuller. Runt vägen bör även lämpligt skyddsavstånd till bostäder uppnås.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR Planförslagets syfte är att bygga en ny förbifart norr om Hok och på så sätt koppla ihop väg 799 och 817. Med detta vill kommunen uppnå större trafiksäkerhet. Eftersom befintlig väg är olycksdrabbad med många avåkningar och andra olyckstillbud. Kommunen föreslår även i översiktsplanen att området mellan den nya vägen och Vaggerydsvägen blir ett nytt verksamhetsområde. Området ligger i anslutning till järnväg, en föreslagen väg och ett industriområde. Kommunen föreslår även i översiktsplanen att Lillholmsområdet förtätas med ett 20-tal nya villatomter. Trafiken i öst-västlig riktning inne i samhället kommer att minska med en ny väg utanför samhället. Hastigheterna kommer att bli högre på den nya vägen. Vägen går igenom Hoks vattenskyddsområde som kommunen ansökt om att ta bort. Anledningen till att kommunen vill ta bort vattenskyddsområdet är att grundvattnet som tas upp på platsen har dålig kvalitet och kommunen bedömer att det vid tillfälliga problem med vattentillgången i Hok är bättre att förse samhället med tillfälliga tankar än att ta vatten ur befintlig vattentäkt. Föreslagen bebyggelse på Lillholmsområdet placeras på ett lämpligt skyddsavstånd från den nya vägen. De störningar som finns runt det föreslagna verksamhetsområdet gör att det lämpar sig som ett verksamhetsområde. Planförslaget att bygga ny väg norr om Hok höjer säkerheten i samhället. En ny väg med täta diken är säkrare och minskar konsekvenserna vid olyckor och markföroreningar från vägtrafiken. GATOR OCH TRAFIK På riksväg 30 byggs en rondell som tillsammans med rondellen i söder bidrar till att sänka hastigheterna på riksväg 30 genom samhället. Samtidigt flyter trafiken mellan väg 799 och 817 smidigare via sammanlänkningen i rondellen och trafiken leds ur samhället, vilket bland annat minskar störningarna för boende längs Stationsgatan och Vaggerydsvägen. Störningar Mellan den nya vägen och bostadsbebyggelsen lämnas ett grönt skyddsområde som minskar den visuella störningen, och som säkerhetszon för vägområdet och som dämpar buller från den nya vägen. TEKNISK FÖRSÖRJNING Kvartersmarken kommer att anslutas till kommunalt VA-nät. Dagvattnet omhändertas lokalt eventuellt kommer dammar att anläggas för att skapa en fördröjning innan vattnet leds tillbaka till naturen. Avfallet tas om hand av Vaggeryds kommun. MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE, INVERKAN PÅ MILJÖN Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Strävan är att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Den kommunala fysiska planeringen ska medverka till att de nationella miljömålen uppnås. Nedan beskrivs planens effekter på de miljökvalitetsmål som bedöms bli påverkade. Luftkvalitén i området och miljömålet frisk luft kan påverkas positivt i och med att trafiken flyter bättre. Den nya vägdragningen ger upphov till färre inbromsningar och accelerationer vilket är positivt eftersom det underlättar för fordonen att hålla en jämn hastighet, vilket är bra ur miljösynpunkt.

4 Planen medför en ökad säkerhet för Hoks tätort. De sammantagna effekterna antas ej bli betydande, vilket innebär att ingen miljöbedömning och tillhörande MKB behöver göras. Bedömningen är att byggandet av en ny väg inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. Följande miljöaspekter kommer att följas upp i planbeskrivningen: Om det är möjligt att placera vägen på en nivå under befintlig bebyggelse i Hok så att spridningen av bullret minskas. Hur vägen skall placeras i landskapet. Hur vattnet i området skall hanteras med dagvatten och diken. Kristina Axelsson Fysisk Planerare Jan-Olof Olson Stadsarkitekt Medverkande tjänstemän Ivar Pettersson, Miljö- och byggchef Dörte Schuldt Miljöinspektör

5 Planprogram för Hok 2:119 m.fl Vaggeryds kommun SVARSBLANKETT Programsamråd Syftet med ett planprogram är att få en dialog mellan kommunen och de som berörs av förslaget. Därefter? Efter programskedet följer samrådskedet, då utformas en detaljplan som skickas till berörda sakägare. Efter att sakägarna givits tid att yttra sig sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Efter samrådet och eventuella ändringar ställs planen ut för granskning under tre veckor. Slutligen antar kommunen förslaget till detaljplan, som vinner laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samrådet eller utställningen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut. Upplysningar Lämnas av Hanna Gustavsson, Kristina Axelsson, Ivar Pettersson eller av Jan-Olof Olson tele VAD TYCKER DU OM FÖRSLAGET? Skicka in dina synpunkter till: alternativt: Miljö- och byggnämnden, Vaggeryds kommun, Box 43, Skillingaryd senast Jag/vi har inget att erinra Jag/vi har följande erinran (skriv på separat handling) Namn Datum Adress Ev. fastighetsbeteckning Mailadress

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska. Klimatanpassning genom grönstruktur Låt staden grönska Klimatanpassning genom grönstruktur Grönstruktur sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Befintlig bebyggelse Blå struktur sjöar, vattendrag,

Läs mer