Slottsmöllans tegelbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slottsmöllans tegelbruk"

Transkript

1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden

2 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. PROGRAMMETS SYFTE OCH HU- VUDDRAG Syftet med programmet är att pröva att ändra markanvändningen vid fd Slottsmöllans tegelbruk till bostäder och handel. Programmet utreder också ett möjligt läge för en ny bro över Nissan som ersättning för Slottsmöllebron. Programmet avser att identifiera områdets förutsättningar och behov som behöver tillgodoses i framtiden och belysa hur förslaget bemöter dessa. Behovsbedömningen är uppdelad i två avsnitt eftersom planprogrammet kommer att följas av två separata detaljplaner, en för utvecklingen på Slottsmöllan fd tegelbruk och en detaljplan för ny bro över Nissan. STÄLLNINGSTAGANDE för bebyggelse på slottsmöllans fd tegelbruk Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Skäl till bedömningen Till grund för ställningstagande ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna. STÄLLNINGSTAGANDE För ny bro över nissan Kommunen bedömer att ett genomförande av en bro över Nissan kan antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser vilket medför att en MKB behöver upprättas. Skäl till bedömningen Till grund för ställningstagande ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllans tegelbruk

3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING För bebyggelse på slottsmöllans fd tegelbruk Nuvarande markanvändning Programområdet är inte detaljplanelagt sen tidigare. Programområdet har tidigare används som industriområde. Översiktsplan 2000 Översiktsplanen redovisar pågående markanvändning för verksamheter för Slottsmöllans fd tegelbruk. Platsens betydelse Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är liten). FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Platsens betydelse Internationella konventioner, Natura 2000, Unesco, Värdsarv mm Miljöbalken 3 kap: Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Inga nationella konventioner påverkar programområdet. x x Ingen påverkan på det som anges i Miljöbalken 3 kap. Det är dock god hushållning med mark att använda fd industrimark för bostadsbebyggelse. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllans tegelbruk

4 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Miljöbalken 3 kap 6 och 4 kap 1 och 2: Natur-, kulturvärden och friluftsliv Miljöbalken 4 kap 6 : Vattenkraft (gäller endast Fylleån) Miljöbalken 7 kap: Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Området ligger inom riksintresse enligt 4 kap 2 MB och inom riksintresse för Kulturmiljövård. Förslaget håller sig inom redan bebyggd mark varför påverkan på ev fornlämningar bedöms som liten. Industrimiljön ingår också i riksintresset, men bedöms i första hand avse industrimiljön kring Nissan. x x Ej aktuellt x x Ingen påverkan på Strandskydd då området ligger ca 200 meter från Nissan x x Vattenskyddsområde - ej aktuellt Byggnads- och fornminnen x x Naturreservat - ej aktuellt x x Biotopskydd - ej aktuellt x x Det finns inga kända fornminnen inom området. Ev behov av arkeologisk utredning klarläggs i det fortsatta planarbetet. Kulturhistorisk miljö x x Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Industrimiljön ingår också i riksintresset, men bedöms i första hand avse industrimiljön kring Nissan. Den nya bebyggelsens relation till närliggande kulturhistoriska miljöer kan behöva utvecklas i det fortsatta arbetet. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

5 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Naturområde i ÖP 2000, naturvärden, rödlistade arter Påverkan på människors hälsa och säkerhet. Risk för buller, luftföroreningar mm. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Det finns inga utpekade naturvärden inom området x x Bullerstörningar måste beaktas i den fortsatta planeringen genom tomtens disposition och vid utformningen av bostäder. Bebyggelsen måste också förhålla sig till transporter av farligt gods på Norra infarten. x x Försumbar påverkan av luftkvalitet x x Begränsad påverkan på trafikssystemet, vilket beskrivs i trafikutredningen. x x Utreds i det fortsatta arbetet, sannolikt ingen påverkan från Radon. Risk för olyckor x x Det bedöms inte finnas någon risk för ras, skred och andra olyckor. Skred, ras, översvämmning Förorenad mark x x Har undersökts och bör följas upp i det fortsatta arbetet. Något förhöjd halt av bly har hittats i en undersökningspunkt. Landskapsbild x x Högre byggnader planeras på tomten som kommer påverka stads- och landskapsbilden. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

6 Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Nedan följer en beskrivning av vilka miljökvalitetsnormer som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer Programmet bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer Nationella miljömål Programförslaget bedöms uppfylla de nationella miljömålen Begränsad Klimatpåverkan Förslaget är en komplettering i ett centralt läge med tillgång till kollektivtrafik och goda cykelförbindelser. Detta ger goda förutsättningar för hållbara transporter. God bebyggd miljö Bebyggelsen är en komplettering och förtätning på redan bebyggd mark i ett relativt centralt läge. Bebyggelsen bedöms kunna ge en god välfungerade bostadsmiljö med tillgång till närservice och fins strövområden. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

7 Effekter av tilltänkt markanvändning Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet, varaktighet och komplexitet beskrivs också här. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Riksintresse för kulturmiljövård påverkas av programförslaget genom att del av industrihistorien tas bort. Hur man skall hantera eventuella fornlämningar som kan finnas på tomten behöver utredas ytterligare i det fortsatta planarbetet. Nya bostäder blir utsatta för buller från Norra Infarten. Genom åtgärder som bullerplank och tyst sida kan konsekvenserna minskas och gällande riktlinjer sannolikt klaras. Landskapsbilden kommer påverkas genom att nya höga byggnader planeras på tomten. Det är dock svårt att värdera om detta är positivt eller negativt. Ett syfte med planen är att ge norra entrén till Halmstad en tydlig utformning. Effekternas sannolikhet Sannolikheten är stor att ett genomförande enligt programförslaget medför påverkan på landskapsbilden. Det är en stor sannolikhet att den nya bebyggelsen kommer påverka eventuella fornlämningar inom programområdet. Det är en liten sannolikhet att nya bostäder inte kommer klara gällande riktlinjer för buller. Effekternas betydelse och komplexitet Effekterna har stor betydelse för landskapsbilden som kommer påverkas över en lång tid framöver om programförslaget genomförs. Eventuellt kan fornlämningar inom området behöva grävas ut och därmed påverkas på ett permanent sätt. Bebyggeslen utsätts för bullerstörningar som bedöms kunna hanteras genom områdets och byggnadernas utformning för att skapa en bra boendemiljö. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

8 Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Påverkan på landskapsbilden kommer sannolikt bestå under hundratals år framöver. Påverkan på eventuella fornlämningar är permanent. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

9 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING För ny bro över nissan Nuvarande markanvändning Programområdet är inte detaljplanelagt sen tidigare. Programområdet består till största delen av natur- och vattenområden. Översiktsplan 2000 Översiktsplanen redovisar ett nytt läge för Slottsmöllebron som - ev väg. Programförslaget är förenligt med översiktsplanen. Platsens betydelse Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är liten). FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Platsens betydelse Internationella konventioner, Natura 2000, Unesco, Värdsarv mm Miljöbalken 3 kap: Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Inga nationella konventioner påverkar programområdet. x x Ingen påverkan på det som anges i Miljöbalken 3 kap. behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

10 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Miljöbalken 3 kap 6 och 4 kap 1 och 2: Natur-, kulturvärden och friluftsliv Miljöbalken 4 kap 6 : Vattenkraft (gäller endast Fylleån) Miljöbalken 7 kap: Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Området ligger inom riksintresse enligt 4 kap 2 MB och inom riksintresse för rörliga friluftslivet och riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset för rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas genom att framkomligheten påverkas, däremot kommer den visuella miljön i årummet förändras. x x Ej aktuellt x x Strandskydd gäller kring Nissan. En bro bedöms dock kunna uppföras inom strandskyddat område. x x Vattenskyddsområde - ej aktuellt Byggnads- och fornminnen x x Naturreservat - ej aktuellt x x Miljön kring Nissan är en nyckelbiotop och värdefullt naturområde enligt Naturvårdsprogrammet. x x Det kan finnas fornminnen i området. Kulturhistorisk miljö x x Riksintresse för kulturmiljövård. 10 behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

11 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Naturområde i ÖP 2000, naturvärden, rödlistade arter Påverkan på människors hälsa och säkerhet. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Utpekat som naturområde och viktigt grönt stråk i översiktsplanen x x Risk för bullerstörningar i naturmiljön kring Nissan Risk för buller, luftföroreningar mm. Risk för olyckor x x Ingen betydande påverkan på luftkvalitet x x Ny bro förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomligheten jämfört med befintlig bro. Körbanan kan separeras från gång- och cykelbanan. x x Ny bro förbättrar trafiksäkerheten. Ras och skred utreds i det fortsatta arbetet. Skred, ras, översvämmning Förorenad mark x x Ingen känd förekomst i aktuellt område. Landskapsbild x x Möjligen lokal påverkan i rummet kring Nissan 11 behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

12 Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Nedan följer en beskrivning av vilka miljökvalitetsnormer som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer Programmet bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer Nationella miljömål Programförslaget bedöms uppfylla de nationella miljömålen Begränsad Klimatpåverkan Förslaget förbättrar framkomligheten för cyklister och gående vilket är positivt. Den förbättrar också framkomligheten för biltrafiken vilket underlättar transporter med bil. God bebyggd miljö Förslaget förbättrar framkomligheten för cyklister och gående. Det ger dock en påverkan på natur- och rekreationsområden kring Nissan. 12 behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

13 Effekter av tilltänkt markanvändning Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet, varaktighet och komplexitet beskrivs också här. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Riksintresse för kulturmiljövård kan påverkas av programförslaget genom att eventuella fornlämningar kan komma att påverkas. Riksintresse för rörliga friluftslivet påverkas av en ny bro både visuellt och genom trafikbuller, framkomligheten längs Nissan bedöms inte påverkas. Naturvärden kring Nissan kan komma att påverkas både på land och i vattnet. Landskapsbilden kommer påverkas i årummet kring Nissan. Effekternas sannolikhet Sannolikheten är stor att ett genomförande enligt programförslaget medför påverkan på landskapsbilden. Det är en stor sannolikhet att den nya bron kommer påverka eventuella fornlämningar. Det är en liten sannolikhet att det rörliga friluftslivet påverkas på ett påtagligt negativt sätt. Det är sannolikt att naturvärdena kring Nissan påverkas. Effekternas betydelse och komplexitet Effekterna har stor betydelse för den lokala landskapsbilden kring Nissan som kommer påverkas över en lång tid framöver om broförslaget genomförs. Miljön är dock redan påverkad av befintlig bro. Eventuellt kan fornlämningar inom området behöva grävas ut och därmed påverkas på ett permanet sätt. 13 behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

14 Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Påverkan på landskapsbilden kommer sannolikt bestå under hundratals år framöver. Påverkan på eventuella fornlämningar är permanet. Medverkande tjänstemän: Charlotte Örnbring, Byggnadskontoret Jonas Zetterberg, white arkitekter AB Byggnadskontoret Benny Hunemark Stadsarkitekt Charlotte Örnbring Planarkitekt 14 behovsbedömning av DETALJPLAN FÖR slottsmöllan

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för utveckling av ett verksamhetsområde på del av befintlig bergtäkt. Även

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10)

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10) Kalmar kommun Behovsbedömning MKB Sid. 1 (10) Datum Beteckning 2007-10-26 Dnr: 2006-3369 Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Handläggare: Elena Kakavandi Detaljplan för Lillviken Kalmar

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING 2012-04-25, rev 2012-08-21 Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

SAMRÅD Enkelt planförfarande

SAMRÅD Enkelt planförfarande 1 Planens beteckning R 34 Antagen av BMn 2010-08-11 Vunnit laga kraft 2010-09-09 Genomförandetidens slut 2015-09-09 Detaljplan för fastigheterna Ölmestad 28:27 och del av 28:1 ÖLMESTADSSKOLAN I Reftele

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan,

Läs mer

D13. Ardala Jvst m.fl.

D13. Ardala Jvst m.fl. D13 Ändring av detaljplan för Ardala Jvst m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län D2 Ardala Jvst D3 Del av Ardala D4 Del av Ardala D5 Del av Ardala 1:2 och 1:3 D6 Del av Ardala Antagandehandling Handlingen

Läs mer

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län

Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN 2013-01-14 LAGA KRAFT 2013-02-07 2012-11-26 Dnr KS 07/953-214 Detaljplan för Del av Skolgatan samt del av kv. Orgeln Arvika kommun, Värmlands län Detaljplan för del av Skolgatan

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer