REVISIONSRAPPORT. Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS. Norrbottens läns landsting. Juni Helena Backman Hans Rinander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS. Norrbottens läns landsting. Juni 2002. Helena Backman Hans Rinander"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS Norrbottens läns landsting Juni 2002 Helena Backman Hans Rinander

2 Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Bakgrund och syfte Metod Beskrivning av kassafunktionen Rutiner vid patientkassan Rutiner vid den lokala staben samt patient/kassaredovisningen Rutiner vid administrativ service Beskrivning av loggfunktionen Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 9 Bilagor 1 Kassarapport 2 Kassaavstämning 3 Makulerade besök 4 Logglista 2

3 1. Uppdrag Komrev har fått i uppdrag av landstingets revisorer att granska hanteringen kring landstingets patientkassor vid vårdcentraler och sjukhusens öppenvårdsmottagningar. Dessa rutiner stöds av landstingets vårdadministrativa system VAS. I sammanhanget ska även den loggfunktion som tillhandhåller uppgifter över det som registreras i kassafunktionen studeras. 2. Bakgrund och syfte I VAS kassafunktion hanteras/registreras samtliga patientbesök bl a till vilken vårdgivare besöket gäller samt den avgift som patienten betalar för besöket. Det är en stor mängd patientbesök per år som passerar via landstingets patientkassor vilket medför stora belopp, i alla fall med tanke på att det gäller handkassor där kontanter hanteras. Därför är det väsentligt att det finns system och rutiner för en god intern kontroll. I sammanhanget är loggfunktionen av central betydelse. En loggfunktion registrerar och lagrar automatiskt uppgifter om samtliga sökningar och registreringar som utförs i systemet. I revisionens granskning av VAS - juni påpekades bl a möjligheten att i systemet registrera en klumpsumma för olika patientavgifter vid samma besökstillfälle. Detta ansågs vid granskningen inte vara acceptabelt. Enligt granskningen saknades också en helhetsbild över hur loggningsfunktionerna- och rutinerna fungerade och att landstinget bör överväga centrala direktiv om hur dessa ska fungera i framtiden. Efter den granskningen har revisionen ytterligare uppmärksammat vissa brister i systemets kassahantering. Syftet med granskningen är att undersöka om landstingets kassafunktion- och rutiner inom VAS uppfyller de säkerhetskrav som ställs i landstingets direktiv och riktlinjer, eller som allmänt kan ställas ur sårbarhets- och säkerhetssynpunkt. 3

4 3. Metod Personal vid landstingsstabens IT-enhet har genomfört en demonstration av kassamodulen. Vi har även gjort arbetsplatsbesök vid fyra vårdcentraler samt en patientmottagning vid Sunderby sjukhus. Vidare har vi besökt den lokala staben vid Sunderby sjukhus och patient/kassaredovisningen vid Sunderby sjukhus. Dessutom har medarbetare vid administrativ service i Boden intervjuats. De tekniska VAS-rutinerna som beskrivs i rapporten har faktakontrollerats av ansvarig verksamhetsutvecklare inom IT-konsultenheten, division Service. Det som framkommit i granskningen har diskuterats med ansvariga vid landstingsstabens ekonomienhet. 4. Beskrivning av kassafunktionen Dagskassan från en vårdcentral innehåller som regel ca kr. I nuläget finns ca 120 patientkassor inom landstinget. Totalt uppgick intäkterna från patientkassorna för år 2000 till ca 72 Mkr, varav nästan 12 Mkr gällde betalningar i efterskott (faktureringar). Antalet läkarbesök i den öppna vården var under detta år nästan , varav ungefär gällde primärvården. Det handlar med andra ord om stora belopp som årligen passerar landstingets patientkassor. All hantering av kontanter ställer av naturliga skäl stora krav på intern kontroll. För att säkerställa en god intern kontroll av kassahanteringen krävs dokumenterade och fastställda rutiner. Därför har vi i vår granskning av kassahanteringen valt att studera dokumentation av rutiner samt de rutiner som i praktiken tillämpas i de olika led som är inblandade i kassahanteringen. 4.1 Rutiner vid patientkassan Landstinget saknar gemensamma regler och rutiner för hanteringen av patientkassor. I Landstingets gemensamma regler 2002 framgår det att krav på penninghantering samt rutiner för debitering ska finnas dokumenterade i divisionsplanen. Vår granskning visar att den personal som operativt arbetar med kassahantering inte känner till några sådana dokumenterade regler/rutiner avseende patientkassorna. 4

5 En genomgång av de aktuella divisionsplanerna visar att ingen division hittills behandlat penninghantering eller debiteringsrutiner i sina planer. Vid patientkassorna görs registreringar i VAS modul för ankomstregistrering. Modulen innehåller rutiner för hantering av öppenvårdsavgifter m m. Här registreras vid patientbesöket olika personuppgifter, anledning till besöket (besöksorsak), vårdgivarkategori, storlek på patientavgiften, ersättningar för sjukresor m m. Vid kontant betalning får patienten ett kvitto och vid betalning i efterskott en faktura. Har patienten frikort (högkostnadsskydd), anger VAS detta genom att systemet gör en koll mot tabellen för registrerade frikort med hjälp av patientens personnummer. I de fall en patient precis uppnår högkostnadsnivån, alternativt redan har uppnått nivån utan att uppmärksamma detta, signalerar inte systemet. Beloppet (patientavgiften) som hämtas ur VAS kommer från en tabell i systemet som anger kostnad för respektive typ av besök eller behandling. Beloppet i fältet för patientavgifter kan ändras av användaren. Det finns inga rimlighetskontroller inbyggda i detta fält. Personalen vid vårdcentralernas patientkassor upplever att de har god hjälp av landstingets Avgiftshandbok när avgiften för ett specifikt besök/behandling ska tas ut och att tveksamheter sällan uppstår. Däremot kan det vid sjukhusens mottagningar uppstå tveksamheter när det gäller avgift för patienter med remiss. Här gäller olika avgifter beroende på om den remitterande läkaren är allmänläkare eller specialist. I de fall där remissen kommer från en privatpraktiserande läkare kan det vara svårt för kassapersonalen att avgöra om denne är allmänläkare eller specialist. Detta eftersom den lista över privatläkare som finns att tillgå är både otydlig och ofullständig. Enligt uppgift finns information angående privata vårdgivare i landstingets administrativa stödsystem Avir, vilket dock inte finns tillgängligt för vårdenheterna. Vid patientkassorna på sjukhusens mottagningar uppstår ibland även tveksamheter när det gäller ersättning för patientens resekostnader. Bilersättningen utgår med ett fastställt belopp per kilometer, och det är ofta svårt för personalen att bedöma om det avstånd som patienten uppger är rimligt. Personalen upplever att vissa patienter får ut för hög ersättning (och andra för låg ersättning) av landstinget för sina bilresor. Av denna anledning efterlyser personalen datastöd där man snabbt och enkelt kan få fram det korrekta avståndet mellan olika byar/orter och det aktuella sjukhuset. I de fall flera avgifter ska registreras vid ett patientbesök, registrerar kassapersonalen på vissa vårdcentraler besöket och övriga kostnader (exempelvis för intyg eller vaccination) i en klumpsumma i fältet för patientavgifter. Detta innebär att det inte går att härleda de olika 5

6 avgifterna i systemet. Dessutom blir verksamhetsstatistiken felaktig. Inom andra vårdcentraler registreras däremot varje avgift för sig. Vid samtliga patientkassor inventeras dagligen kassans kontanter och en kassarapport tas ut ur VAS (bilaga 1). Kassarapporten innehåller uppgifter om kontering och belopp, där vissa rader genereras av systemet och andra ska ifyllas manuellt. Kassarapporten lämnar också uppgift om vilken användare (login) som genererat kassarapporten. Innan denna rapport tas fram, registreras olika avstämningsuppgifter i VAS av den person som är utsedd att avstämma och redovisa kassan. Det gäller redovisat belopp, dvs kassabehållning i kontanter, intäkter från betalningar via betalkort samt smärre utgifter som betalats med kontanta medel ur kassan, exempelvis inköp av frimärken. Därefter sker en automatisk matchning av registrerade uppgifter mot transaktionstotaler i VAS. En avstämningsrapport skrivs automatiskt när kassarapporten genereras (bilaga 2). På avstämningsrapporten redovisas eventuella differenser i kassan (över- eller underskott). Då kassabehållningen är avstämd och redovisad, signeras kassarapporten av den som genomfört avstämningen. På kassarapporten finns också en rad för arbetsledarens underskrift. Här undertecknar arbetsledaren i de fall det finns brist/överskott i kassan eller om makuleringar är gjorda. Detta tillämpas dock inte överallt. På vissa arbetsplatser undertecknas kassarapporten endast av den som avstämt kassan, även om exempelvis en kassabrist uppstått. Här bör noteras att det inte vid de studerade arbetsplatserna finns några attestlistor upprättade, som fastställer vilka personer som är behöriga att underteckna kassarapporter. Kontanterna från dagens kassabehållning läggs i en kassaväska som plomberas och sänds till bank. Vid de flesta patientkassor sker inleverans till bank dagligen, medan någon vårdcentral levererar till bank endast en gång per vecka. En ny funktion har sedan december 2001 införts i VAS kassamodul. Numera specificeras alla makuleringar som är utförda under bokföringsdagen på en särskild lista (bilaga 3) som automatiskt skrivs ut när kassarapporten genereras. I patientkassan utförs makuleringar främst i två fall: När en patient ändrar sig från att först vilja betala kontant till att betala med exempelvis betalkort. Om personalen då hunnit registrera kontantbetalning måste detta makuleras och besöket omregistreras så att korrekt betalningssätt kan anges. 6

7 När en patient i efterhand upptäcker att högkostnadsnivån passerats och vill ha återbetalning. I detta fall skiljer sig rutinerna åt vid olika arbetsplatser; på vissa ställen görs återbetalning kontant direkt till patienten (i vissa fall även om det/de besök som återbetalas avser annan vårdgivare inom landstinget), vilket medför att en/flera makuleringar av tidigare besök utförs i systemet. Vid andra patientkassor tas kopior av aktuella kvitton och uppgifterna skickas till den lokala staben som sköter utbetalning till patienten via postanvisning. Alla makuleringar som utförts under dagen finns numera specificerade i kassarapportens makuleringsbilagan (bilaga 2). På listan finns efter varje makuleringspost utrymme för den kassaansvarige att manuellt ange makuleringsorsak. Vid vissa patientkassor anges makuleringsorsak i stort sett alltid, medan man vid andra kassor väljer att inte ange någon orsak alls. På makuleringsbilagan finns även rader för underskrift av kassaansvarig respektive arbetsledare. Även här tillämpas olika rutiner vid olika kassor. Det förekommer att ingen undertecknar bilagan, att endast den kassaansvarige undertecknar bilagan men även att både kassaansvarig och arbetsledare undertecknar. Det finns inga spärrar i systemet när det gäller makuleringar av tidigare besök. Teoretiskt sett kan ett patientbesök som ägde rum flera år tillbaka i tiden makuleras. Makulering av ett tidigare besök innebär alltid att makuleringsdagens kassabehållning minskar med en summa motsvarande erlagd patientavgift vid det makulerade besöket. Generellt sett är återbetalningar till patienter som betalat för mycket ett merarbete för kassapersonalen. Dessa återbetalningar tenderar att öka i omfattning. Orsaken till att patienter nu i allt större utsträckning inte uppmärksammar att högkostnadsnivån uppnåtts kan vara att många tror att datasystemet ska signalera när så är fallet. Patienterna är vana att vid inköp på apotek automatiskt få upplysning om när högkostnadsnivån uppnåtts, och tror att samma gäller vid sjukvårdsbesök. Här bör även noteras att det, trots att återbetalning till patienter sker i betydande omfattning, står förtryckt på den senaste versionen högkostnadskorten att patienten inte kan få pengar tillbaka. Denna text ska tas bort vid nästa tryckning av högkostnadskorten. Landstinget har dock ännu inte vidtagit några åtgärder för att informera patienterna om att texten är felaktig. 4.2 Rutiner vid den lokala staben samt patient/kassaredovisningen Personalen vid patientkassorna skickar in sina kassarapporter till den lokala staben. Personalen som arbetar vid den lokala staben har inga dokumenterade rutiner att följa när det gäller hanteringen av kassarapporter. Det finns inte heller dokumenterat några interna kontrollmoment av kassarapporterna som ska utföras vid den lokala staben. 7

8 Vid den lokala staben avstäms uppgifterna på kassarapporterna med kontoutdrag från bank. Här kontrolleras att på kassarapporten uppgiven summa överensstämmer med bankens insättningsuppgifter. Personalen vid den lokala staben gör även kontroll av den kontering som finns i kassarapporten. Vissa rader på kassarapporten har en av systemet angiven kontering. På någon rad använder systemet ett inaktuellt kontonummer. Detta måste korrigeras på varje kassarapport genom att rätt kontosträng skrivs dit manuellt. I kommande version av VAS, som planeras vara i drift inom de närmaste månaderna, kommer detta att åtgärdas. Personalen kontrollerar även de konteringar som manuellt angetts vid patientkassan. Utifrån kassarapporten skapas vid den lokala staben ett bokföringsunderlag (egentligen en kopia på kassarapportens första sida med manuella kompletteringar). Bokföringsunderlaget skickas sedan till enheten administrativ service i Boden för inmatning i ekonomisystemet. Kassarapporten arkiveras i original vid den lokala staben. 4.3 Rutiner vid administrativ service Enheten för administrativ service inom division Service sköter inmatningen av landstingets samtliga kassarapporter i ekonomisystemet. Enligt medarbetare vid landstingets centrala ITenhet finns det dokumenterade rutiner, bl a på landstingets hemsida, avseende inmatning av uppgifter från kassarapporter i ekonomisystemet. Denna dokumentation är dock okänd för den personal som handlägger kassarapporterna vid administrativ service. Personalen vid administrativ service upplever att det relativt ofta förekommer fel på bokföringsunderlagen (kassarapporterna) eller att de är ofullständiga. I dessa fall skickas underlagen tillbaka till den lokala staben för korrigering/komplettering. Vid inmatningen i ekonomisystemet görs vissa maskinella kontroller. Exempelvis säger systemet ifrån om kontosträngen inte är korrekt. Även när kassarapportens summa (debet och kredit) inte är noll, signalerar systemet. Vid administrativ service görs i övrigt inga manuella kontroller. Kassarapporten registreras in i ekonomisystemet oavsett storleken på kassabrist/kassaöverskott eller summa makuleringar. 5. Beskrivning av loggfunktionen I VAS finns en loggfunktion som registrerar de åtgärder som görs i systemet. I loggen återfinns allt som respektive användare gjort i VAS, exempelvis vilka patienter som registrerats 8

9 eller sökts, vilka användare som utfört aktiviteterna, när och i vilket formulär (ett fönster inom en modul) det har skett. I funktionen går det att söka på användare, patient eller åtgärd (bilaga 4). Vad gäller kassafunktionen inom modulen ankomstregistrering angår logguppgifterna besöksdatum, klockslag, patientens personnummer, avgift och betalningstyp (kontant, fakturering eller högkostnadsskydd), inrättning, besökets status (ex vis ankommen eller makulerat), och användaridentifikation. Loggfunktionen/logglistan kan användas av kassapersonalen får att spåra orsaker till underskott eller överskott i dagskassan. Så görs också vid vissa patientkassor, där man även tar hjälp av den lokala staben. Andra patientkassor vi besökt har inte nyttjat denna möjlighet. Vid en kassa kände man inte till loggfunktionen över huvud taget. 6. Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder Granskningen av landstingets kassafunktion visar att det saknas dokumenterade och gemensamma regler och rutiner för kassahanteringen. Eftersom dokumenterade rutiner och regler är en förutsättning för en god intern kontroll, är vår bedömning att den interna kontrollen avseende kassahanteringen för närvarande inte är tillräcklig. Även om dokumenterade rutiner saknas är det också vår bedömning att kassahanteringen ute på de granskade arbetsplatserna fungerar tillfredsställande. Däremot finns inte interna kontrollsystem som bidrar till en effektiv verksamhet och som skyddar mot förlust av landstingets tillgångar i tillräcklig omfattning. Inom landstingets stab har dock en översyn av kassahanteringen nyligen påbörjats med bl a syftet att utarbeta enhetliga rutiner. Denna översyn kommer enligt de ansvariga att ge förutsättningar för en förstärkt intern kontroll. I det följande lämnas ett antal förslag till förändringar i syfte att förbättra rutinerna avseende kassahanteringen och stärka den interna kontrollen: Regler och rutiner för kassahanteringen bör upprättas och dokumenteras samt olika kontrollmoment bör fastställas. Detta bör göras för alla led som medverkar i kassahanteringen (patientkassan, lokala staben och administrativ service). Av effektivitetsskäl bör dessa regler och rutiner vara landstingsgemensamma, och inte läggas ut på divisionerna. 9

10 VAS bör förändras så att systemet larmar när en patient uppnått högkostnadsnivån. I och med detta skulle arbetet för kassapersonalen effektiviseras och servicenivån gentemot patienten höjas avsevärt. Dessutom ökar säkerheten i kassahanteringen då makuleringar av tidigare besök i princip skulle försvinna, och därmed skulle risken att felaktiga makuleringar görs minska avsevärt. Fram tills dess att en sådan utveckling av VAS är genomförd, bör rutiner angående återbetalning till patienter fastställas. Införandet av en makuleringsbilaga till kassarapporten har höjt säkerheten avsevärt eftersom den specificerar alla gjorda makuleringar och därmed minskar risken för att felaktiga makuleringar görs. Dock borde hanteringen av makuleringsbilagan tydliggöras; vem attesterar, ska makuleringsorsak anges och hur ska uppföljning/kontroll av makuleringarna göras? Automatiska spärrar i VAS bör införas när det gäller makuleringar av tidigare besök. Besök som ligger flera år tillbaka i tiden bör inte kunna makuleras vid patientkassorna. Landstingets avgiftshandbok bör kompletteras med uppgifter om privatpraktiserande läkare. Detta för att ge större säkerhet när det gäller avgiftsnivån för patienter remitterade från privata vårdgivare. Denna information finns i landstingets datasystem Avir, och bör göras tillgänglig för vårdenheterna. Det bör undersökas om kassapersonalens underlag när det gäller ersättning för patientresor med bil kan utvecklas. Detta för undvika att beräkning av ersättning sker med fel avståndsuppgift, vilket resulterar i att patienten får en felaktig ersättning. I VAS bör inte registreras en klumpsumma som avser flera olika avgifter (exempelvis för intyg och vaccination) vid ett patientbesök. Detta eftersom det i dessa fall inte går att härleda de olika avgifterna i systemet. Dessutom blir statistiken över verksamheten felaktig vid ett sådant förfarande. Det bör tydliggöras i vilka fall arbetsledare ska attestera kassarapporten. En attestlista med behöriga att attestera kassarapporter bör upprättas inom varje enhet. Samtliga patientkassor bör uppmärksammas på möjligheten av att använda VAS logglista vid olika felsökningar i kassafunktionen/ankomstregistreringen Landstinget bör även se över kassahanteringen i stort. Går det att effektivisera rutinerna? Behövs verkligen två olika led (lokala staben och administrativ service) för att administrera kassarapporterna från patientkassorna? 10

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab

Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab Beställare vård Sektionen för individuella vårdärenden 2005-05-03 Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab Privata vårdgivare Version 1.0 1 Registrering och makulering 1.1 Registrering

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Information om PMO-kassan

Information om PMO-kassan Information om PMO-kassan Innehållsförteckning Introduktion till hur kassahanteringen fungerar i PMO... 1 Anslutning... 2 Inloggning i PMOUTV via VDI... 2 Användarhandledning... 6 Behovsinventering...

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Lathundar Hälsovalskassan för Region Skåne

Lathundar Hälsovalskassan för Region Skåne Lathundar Hälsovalskassan för Region Skåne 2014-03-28 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i kontantkassorutiner...2 Granskningsansats...4 Utfört arbete...6 Iakttagelser...7 Slutsatser...10

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04 REVISIONSRAPPORT Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Laholm Leif Johansson 2004-10-04 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Nu är det slut på krångel med stämpelkort för högkostnadsskydd, kontanter och kölappar

Nu är det slut på krångel med stämpelkort för högkostnadsskydd, kontanter och kölappar 192 Nu är det slut på krångel med stämpelkort för högkostnadsskydd, kontanter och kölappar En uppsats kring ett projekt genomfört i Landstinget i Värmland nominerat för Götapriset 2013 Staffan Flodin Caroline

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013

Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013. Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Revisionsrapport 7/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna november-december 2013 Granskning av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...- 2-1. Sammanfattande

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Sjukresor - granskning av räkenskapsmaterial Landstinget i Östergötland Lars Edgren Stefan Knutsson Eva Andlert, Certifierade kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer