Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Ansvarig nämnd och avgränsning Metod och genomförande Projektorganisation och kvalitetssäkring Rutiner för kontantkassor i Skurups kommun Rutiner för hantering av kontantkassor och handkassor Implementering av rutinerna Riskbedömningar av kontanthanteringen Intern kontroll Rapportering till ekonomikontoret Stickprov i restaurang Rutger Restaurang Rutger Krav på kassaregister Kassalåda Kassaregister (kassaapparat) Matkuponger Slutsatser och rekommendationer Källor Intervjuer

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skurup granskat hanteringen av kontantkassor. Syftet är att bedöma huruvida kontant- och kassahanteringen i kommunen har ändamålsenliga riktlinjer och rutiner samt att ge förslag på förbättringsområden. Granskningen är genomförd under april och maj 2014 och avgränsad till restaurang Rutger. Vår bedömning är att kommunstyrelsen måste stärka sin uppsikt och interna kontroll över hanteringen av kontantkassan vid restaurang Rutger. Det finns en framtagen rutin för kontanthantering som anger vad som gäller i samband med hanteringen. Vi kan konstatera att det finns betydande brister i följsamheten till rutinen. Säkerställanden måste göras att rutinen är implementerad och att den följs av berörd personal. Det finns en allmän uppfattning hos ett flertal av de intervjuade att restaurang Rutger har obetydliga intäkter och att det därför inte behövs ett certifierat kassaregister. Enligt de uppgifter som lämnats från ekonomikontoret och serviceförvaltningen har den kontanta försäljningen uppgått till 437 tkr under Rutinen för kontanthantering anger att det kan finnas godkänd kassaapparat eller låsbar kassalåda samt att kontantkassor som årligen omsätter 100 tkr eller mer ska alltid bestå av godkänd kassaapparat. Eftersom kontanthanteringen är omfattande är vår bedömning att det ska finnas en godkänd kassaapparat. Godkänd kassaapparat/certifierat kassaregister möjliggör förbättrade interna kontroller och uppföljningar. Vi kan konstatera att det inte har gjorts någon intern kontroll av kassahanteringen vid restaurang Rutger. Det har inte heller gjorts någon uppföljning från serviceförvaltningen. Vår bedömning är att det måste göras interna kontroller samt egenkontroller för att motverka möjligheten till inkomstbortfall eller oegentligheter. Vår sammanfattande bedömning är att vi ser betydande risker med nuvarande hantering av kontantkassorna vid restaurang Rutger. Kommunstyrelsen måste vidta åtgärder för att säkerställa att det finns en fungerande rutiner som följs liksom interna kontroller. Vi lämnar följande rekommendationer beträffande förbättringsområden: Rutinerna för hantering av kontantkassor i Skurups kommun behöver uppdateras och förtydligas bland annat för att klargöra kraven på egenkontroller och interna kontroller. Med fördel kan rutinerna delas upp i två spår, en rutin för godkänd kassaapparat och en rutin för kassalåda. Rutinen behöver klargöra vem som har ansvar för de olika momenten. Kassaregistret behöver uppdateras så att det möter kraven som ställs för att uppnå en godkänd nivå. Rutinen behöver implementeras i restaurang Rutger och säkringar måste göras att all personal är införstådda med vad som gäller. Övervägande bör göras om det inte ska vara ett fåtal som svarar för försäljning och kassahantering. Kvitton måste uppfylla formella krav enligt rutinen. Restaurang Rutger måste ha en rutin som klargör vilka som har tillgång till pedagogisk lunch respektive vilken skolpersonal som ska betala själva för maten. En fungerande rutin behöver tas fram för hanteringen av matkuponger. Egenkontroller och interna kontroller bör regelbundet genomföras av kassahanteringen. 2

4 Sammanställning av den dagliga kassan samt den redovisning som görs till ekonomikontoret ska attesteras/godkännas av ansvarig chef. 3

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund I kommunen förekommer kontantförsäljning på sju olika ställen. Med kontantkassa avses i detta fall en kassa där försäljning sker från kommunens sida av vara eller tjänst och kunden gör en kontant betalning. Med kontant betalning likställs betalning med kontokort samt även kuponger, klippkort och liknande betalningsmedel. Kommunens revisorer ser kontanthanteringen som ett riskområde. Kontanthantering i kommunal verksamhet är en förtroendefråga. Bristande kontanthantering i kommunal verksamhet kan skada kommunens förtroende hos medborgarna. Mot den bakgrunden önskar revisorerna göra översiktlig granskning av de riktlinjer och rutiner som är kopplade till kontantförsäljningen samt intervjuer för att kontrollera att riktlinjer och rutiner följs. Genom granskningen vill revisorerna säkerställa att kontantkassehanteringen i kommunen sköts på ett tillfredsställande sätt Syfte och revisionsfrågor Granskningens syfte är att bedöma huruvida kontant- och kassahanteringen i kommunen har ändamålsenliga riktlinjer och rutiner samt att ge förslag på förbättringsområden. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för kontant- och kassahantering? Är riktlinjer och rutiner kända av personalen? Efterlevs riktlinjer och rutiner? Vilka risker ser kommunstyrelsen med kontanthanteringen? Hur säkerställer kommunstyrelsen att hanteringen sker ändamålsenligt och med beaktande av regler och rutiner? 2.3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Granskningen utgår från följande revisionskriterier: Riktlinjer och rutiner framtagna av Skurups kommun Skatteförfarandelag (2011:1244) Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, SKVFS 2009:1 (ändrad juni 2014 SKVFS 2014:9) Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister, SKVFS 2009:3 (ändrad juni : 10) 2.4. Ansvarig nämnd och avgränsning Granskningen avser kommunstyrelsen och är avgränsad till hanteringen av kontantkassor vid restaurang Rutger. 4

6 2.5. Metod och genomförande Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med ekonomichef, redovisningskamrer, två förvaltningsekonomer på serviceförvaltningen, verksamhetschef kosthåll och service, chef kostchef och ekonomibiträde. I samband med granskningen har ett stickprov gjorts i kontanthanteringen på restaurang Rutger. Granskningen har genomförts under april och maj Projektorganisation och kvalitetssäkring Granskningen har utförts av Iréne Dahl, certifierad kommunal yrkesrevisor med bistånd av Karin Torstensson, auktoriserad revisor, Anna Hammarsten, revisionsmedarbetare samt Michelle Jansson, praktikant. Jakob Smith, certifierad kommunal yrkesrevisor, har svarat för kvalitetssäkringen. Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet. Det för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 5

7 3. Rutiner för kontantkassor i Skurups kommun 3.1. Rutiner för hantering av kontantkassor och handkassor Kommunstyrelsen fastställde , 73, rutiner för hantering av kontantkassor och handkassor och det finns en uppdaterad rutin från Med kontantkassa avses att försäljning sker från kommunens sida, av vara eller tjänst, och där kunden erlägger kontant betalning. Med kontant betalning likställs betalning via bank-/kreditkort. Det framgår av rutinen att följande gäller beträffande kontantkassor: Ytterst ansvarig för kontantkassan är verksamhetschefen. Det är verksamhetschefens ansvar att personal som anförtros med uppdraget att hantera kontantkassa är lämplig och väl insatt i hur kassan ska hanteras och redovisas. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinerna följs. Kontantkassa kan bestå av godkänd kassaapparat eller låsbar kassalåda. Används kassalåda ska kvittoblock och stämpel med kommunens namn och organisationsnummer finnas. Lådan ska hållas inlåst i kassaskåp eller motsvarande säkert utrymme då den inte används. Kontantkassor som årligen omsätter 100 tkr eller mer ska alltid bestå av godkänd kassaapparat. Kvitto måste inte lämnas med automatik. Om kunden kräver kvitto måste emellertid sådant lämnas. På kvittot ska det framgå att det är Skurups kommun som är säljare, kommunens organisationsnummer samt moms. Redovisning av kassans behållning ska ske via insättning på konto i Skurups sparbank, alternativt via Sparbankens servicebox för de som har avtal om detta. Samtidigt ska kassarapport skickas till kommunkassan, ekonomienheten. Till kassarapporten ska fogas kopia på insättningskvitto, tömningskvitto från eventuell kassaapparat samt kvitton från kvittoblock. Speciell kassarapport som finns på intranätet ska alltid användas. Redovisning ska ske så fort kassans behållning överstiger 5 tkr eller minst en gång årligen Implementering av rutinerna I samband med att kommunstyrelsen fastställde rutiner för hantering av kontant- och handkassor togs beslut för egen del att rutinerna skulle implementeras i verksamheterna 1. Vid intervjuerna kan det konstateras att rutinerna inte förefaller vara helt kända hos personalen inom granskad kostenhet. De är kända till vissa delar som exempelvis att kvitto med automatik inte behöver lämnas och att kassans behållning ska sättas in på konto eller läggas i bankens servicebox. Intervjuade på restaurang Rutger anger att de inte har kännedom om 1 KS , 73, kommunstyrelsens beslut för egen del, p. 3 6

8 de fastställda rutinerna. Det saknas således uppföljning eller säkring av att personalen är införstådda med rutinerna. Däremot är rutinerna kända bland ekonomerna Riskbedömningar av kontanthanteringen Det har inte gjorts någon riskbedömning inom förvaltningen som kopplats till kontanthanteringen på restaurang Rutger. Den förklaring som ges är att kontanthanteringen har varit av mindre omfattning Intern kontroll Serviceförvaltningen har inte genomfört interna kontroller eller stickprov av kontanthanteringen inom kosthållsenheten Rutger. Det görs ingen fortlöpande uppföljning inom kostenheten avseende kontanthanteringen. Enligt intervju med förvaltningsekonomen kommer en intern kontroll av kontanthanteringen att göras under 2014 avseende kontanthanteringen hos Information Skurup och Biorama. Det saknas även intern kontroll/uppföljning av hur mycket mat som levereras från köket till försäljning genom restaurangen. Ingen avstämning görs av levererad mat kopplat till intäkter och försäljning Rapportering till ekonomikontoret Regelbundet redovisas kassabehållningen från Rutger till ekonomikontoret tillsammans med dagliga tömningskvitton och en sammanställning för perioden. Kvittoremsorna stäms inte av på ekonomikontoret. Såväl från utfall av stickprov samt vad som angetts i intervjuerna framgår att det görs manuella justeringar, exempelvis om det är fel datum eller annat som behöver rättas till. Den som gjort ändringen gör ingen signering på listan och det lämnas ingen förklaring av orsaken. Enligt intervjuerna görs ingen uppföljning inom verksamheten/förvaltningen av de manuella ändringarna. Sammanställningen som redovisas är endast underskriven av den person som sammanställt kassabehållningen. Det saknas signering av ansvarig chef vilket skulle vara ett kontrollmoment. Redovisningskamreren gör ingen närmare kontroll av kassaremsorna eller stämmer av dem. Uppfattningen är att sådana kontroller ska göras inom berörd förvaltning och vara klara när de når ekonomikontoret. Ekonomikontoret stämmer av att belopp enligt sammanställningen är i överensstämmelse med insatt belopp. 7

9 4. Stickprov i restaurang Rutger 4.1. Restaurang Rutger Restaurang Rutger lagar förutom mat till lunchgäster (kommunanställda och pensionärer) mat till Flintebro och Lillgårdens särskilda boenden, hemmaboende pensionärer i Skurup och Skivarp med omnejd (matdistribution), grundskoleelever (Rutgerskolan och Mackleanskolan) samt förskolebarn (Vångens förskola). Restaurangen är öppen för lunchgäster måndagar kl , lördagar och söndagar kl och helgdagar För pensionärer kostar lunchen 55: - och för kommunanställda 60: -. Önskas dessert kostar det ytterligare 6: -. Restaurangen säljer mat som kan avhämtas och det är samma priser som gäller. Restaurangen tillämpar endast kontant betalning eller betalning med matkupong. Det sker ingen betalning med kort. Det lämnas ingen rabatt för lunchkuponger. Det är enligt de intervjuade mellan betalande matgäster dagligen. Enligt uppgifter som tagits fram av ekonomikontoret och serviceförvaltningen hade restaurang Rutger en momspliktig försäljning under 2013 på 596 tkr, varav 439 tkr avser försäljning till pensionärer och kommunanställda. Resterande avser försäljning till föreningar m fl. Restaurangen har hanterat 437 tkr i form av kontanta medel. Uppgift lämnas också att restaurangens kommuninterna försäljning till förskole- och skolverksamheten samt äldreomsorgen sammantaget uppgick till 10,2 mkr Krav på kassaregister Enligt Skatteförfarandelagen 2 har kommuner inte skyldighet att använda kassaregister eftersom de är befriade från skattskyldighet. Det framgår av nämnda lagrum att skyldighet att använda kassaregister inte gäller den som bara i obetydlig omfattning 3 säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Kommunstyrelsen har i beslut för egen del gjort en strängare tolkning vilket vi uppfattar som ett led i kommunens ambition att säkerställa att samtliga intäkter redovisas. Det framgår med tydlighet av rutinerna för kontantkassor i Skurups kommun att kontantkassa kan bestå av godkänd kassaapparat eller låsbar kassalåda. Rutinerna föreskriver också att kontantkassor som årligen omsätter 100 tkr eller mer ska alltid bestå av godkänd kassaapparat Kassalåda Restaurang Rutger har en kassalåda som används vid försäljning av frukost till eleverna samt frukt och grönsaksbitar. Frukosten kostar 8: - och eleverna kan köpa 10 kuponger för 80: -. Kontanter läggs i kassalådan och uppskattningen enligt de intervjuade är att ca elever äter frukost dagligen. Frukt och grönsaksbitar kostar 4: kap, 5, p. 2 3 Definieras i lagen som försäljning uppgående till högst fyra basbelopp. 8

10 Inga kvitton lämnas i samband med frukosten och det finns inget kvittoblock och stämpel - vilket kommunens rutiner för kontantkassor förskriver. Det uppges i samband med intervjuerna att inga kvitton efterfrågas. Kassalådan är låsbar och förvaras i låsbart skåp. Varje dag räknas kassalådan samman och beloppet förs in i en lista. En gång i veckan sätts pengarna in på kommunens bankkonto. Det är olika personer inom kostenheten på Rutger som hanterar kontantkassan Kassaregister (kassaapparat) I restaurang Rutger finns en kassaapparat som är ca 10 år. Det har inte varit någon som kontrollerat kassaapparaten från kommunens sida. Vid problem kan de ringa ett telefonnummer för service. Kassaapparaten är inte certifierad/godkänd. Varje dag skrivs det ut ett sammanfattande kvitto från maskinen (kassaavslut). Det sammanfattande kvittot bifogas med redovisningen av pengarna och räknas ihop i en sammanställning som skickas till ekonomikontoret. I samband med stickprovet har följande iakttagelser gjorts beträffande kassaregistret: Inget godkänt kassaregister trots krav i kommunens rutiner. Det finns ingen beskrivning av hur kassaregistret fungerar, dvs. en systemdokumentation. Det är många som hanterar kassaregistret (12 15 personer) och det görs ingen individuell inloggning i kassaapparaten. Därmed är det oklart vem i personalen som handhar kassaapparaten. Kvitto lämnas endast på uppmaning från kunden. Det framgår av rutinerna för kontantkassor i Skurups kommun att kvitto inte behöver lämnas med automatik. Om kunden önskar kvitto måste ett sådant lämnas. När kvitto skrivs ut åtföljs det av en gul kopia. Kopian sparas inte och skälet uppges vara att ingen frågat efter dem. Efterfrågas inte kvitto kommer inte kopian ut från registret. Kvittot saknar formella uppgifter. Enligt kommunens rutiner för kontantkassor ska det framgå av kvittot att Skurups kommun är säljare samt kommunens organisationsnummer vilket saknas. Moms redovisas på kvittot men det framgår inte med tydlighet att det handlar om moms. Det finns vissa uppgifter på kvittot som inte kan tolkas. Antalet lådöppningar i kassaapparaten framgår inte av det dagliga kassaavslutet. Kassalådan kan öppnas utan markering att det är försäljning. Det finns ingen rutinbeskrivning för hur kassaregistret ska hanteras av restaurangens personal. Oklarhet finns också beträffande vem som har det övergripande ansvaret för kassaregistret. Olika tekniska felinställningar i kassaapparaten har inte åtgärdats. Det gäller exempelvis datum. De servicemöjligheter som finns nyttjas inte. 9

11 Det finns ingen rutin för vem som får ändra i kassaregistret och hur ändringar ska förklaras och signeras. Kassan räknas och sammanställs av en person och utan signering av närmaste chef. Det kommer även in pengar från de andra kökens kassalådor (alla säljer frukost) som hanteras på motsvarande sätt. Specifikationen av kontantredovisningen - som lämnas till ekonomikontoret - är inte attesterat av ansvarig chef. Insättningskvittot skickas också till ekonomikontoret. Kassaapparaten har en fysisk placering som gör att kunden har svårt att se vilket belopp som slås in i kassaapparaten. Kontanter förvaras i ett kassaskåp, många vet var nyckeln finns Matkuponger Det saknas en nerskriven rutin för hur matkupongerna ska hanteras från beställning hos tryckeriet till hur kupongerna ska redovisas som betalningsmedel. Matkuponger säljs främst till pensionärer som äter i restaurangen. Kunder kan betala med matkuponger istället för kontanter vilket vissa äldre tycker är bekvämt. Kostchefen beställer matkuponger hos ett tryckeri och det finns inga uttalade krav att de ska ha serienummer, vara numrerade eller identifierbara på annat sätt. Kupongerna säljs i buntar som innehåller 10 kuponger och priset är enligt prislistan och inga mängdrabatter. Kupongerna ses inte som någon värdehandling av verksamhetsansvariga eller förvaltningsekonom. Det är kostchefen som har hand om kupongerna och de finns i en skrivbordslåda. Dagligen finns 3-4 buntar tillgängliga för försäljning i restaurangen. De intervjuade uppger att 550: - slås in i kassaapparaten vid försäljningen och när pensionären äter tar restaurangen emot en kupong men då görs ingen registrering i kassaregistret. Mottagna matkuponger sparas inte. Det görs ingen uppföljning av matkupongerna eller avstämning i övrigt. Det finns även möjlighet för lärarpersonal och kommunanställda att äta lunch men då gäller kontant betalning eller rapportering av personnummer till lönkontoret för löneavdrag. Vissa lärare har s.k. pedagogiska måltider och äter tillsammans med eleverna. Det finns enligt de som intervjuats en pedagogisk måltid per 20 elever. Emellertid uppger de intervjuade att det är svårt att veta vilka som ska äta pedagogiska måltider och vilka lärare som ska betala själva. Det finns inget kontrollsystem men det händer att stickprov tas. Inga matkuponger har tagits fram för de pedagogiska måltiderna eller för skolpersonal som betalar själva. 10

12 5. Slutsatser och rekommendationer Vår bedömning är att kommunstyrelsen måste stärka sin uppsikt och interna kontroll över hanteringen av kontantkassan vid restaurang Rutger. Det finns en framtagen rutin för kontanthantering som anger vad som gäller i samband med hanteringen. Vi kan konstatera att det finns betydande brister i följsamheten till rutinen. Säkerställanden måste göras att rutinen är implementerad och att den följs av berörd personal. Det finns en allmän uppfattning hos ett flertal av de intervjuade att restaurang Rutger har obetydliga intäkter och att det därför inte behövs ett certifierat kassaregister. Enligt de uppgifter som lämnats från ekonomikontoret och serviceförvaltningen har den kontanta försäljningen uppgått till 437 tkr under Rutinen för kontanthantering anger att det kan finnas godkänd kassaapparat eller låsbar kassalåda samt att kontantkassor som årligen omsätter 100 tkr eller mer ska alltid bestå av godkänd kassaapparat. Eftersom kontanthanteringen är omfattande är vår bedömning att det ska finnas en godkänd kassaapparat. Godkänd kassaapparat/certifierat kassaregister möjliggör förbättrade interna kontroller och uppföljningar. Vi kan konstatera att det inte har gjorts någon intern kontroll av kassahanteringen vid restaurang Rutger. Det har inte heller gjorts någon uppföljning från serviceförvaltningen. Vår bedömning är att det måste göras interna kontroller samt egenkontroller för att motverka möjligheten till inkomstbortfall eller oegentligheter. Vår sammanfattande bedömning är att vi ser betydande risker med nuvarande hantering av kontantkassorna vid restaurang Rutger. Kommunstyrelsen måste vidta åtgärder för att säkerställa att det finns en fungerande rutiner som följs liksom interna kontroller. Våra slutsatser beträffande revisionsfrågorna: Finns ändamålsenliga riktlinjer? Det finns rutiner för kontantkassor i Skurups kommun. Kommunstyrelsen tog beslut om riktlinjerna 2011 och sedan har mindre justering/revidering gjorts av ekonomikontoret Trots befintliga riktlinjer ser vi vikten av att rutinerna får en ny genomlysning och uppdatering. Det för att rutinerna ska bli tydligare samt innehålla krav på kontrollmoment och attest. Vi ser också behovet av separata rutiner för godkänd kassaapparat, kassalåda och matkuponger. Är riktlinjer och rutiner kända av personalen och följs de? Vår bedömning är att rutinerna inte är implementerade hos verksamhetsansvarig personal eller de som svarar för skötseln av kontantkassan på restaurang Rutger. Det framgår av intervjuerna att personalen inte har full insikt om innehållet i rutinerna. Vår bedömning är att kommunstyrelsen måste säkerställa att rutinerna är implementerade inom serviceförvaltningen inklusive kostenheten. Vi har genom stickproven konstaterat att det finns brister i följsamheten till rutinerna. Vilka risker ser kommunstyrelsen med kontanthanteringen? Kommunstyrelsen har inte gjort någon riskbedömning när det gäller kontanthantering. Det kan bero på att det funnits en allmän uppfattning att kontanthanteringen vid restaurangen har 11

13 varit av ringa betydelse. Emellertid kan vi konstatera att restaurang Rutger hanterar stora belopp vilket bör föranleda en riskhantering. Vi ser att kommunstyrelsen måste skärpa den interna kontrollen av kontantkassorna eftersom det finns risker med nuvarande hantering. Hur säkerställer kommunstyrelsen att hanteringen sker ändamålsenligt och att regler och rutiner beaktas? Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har gjort något säkerställande att hanteringen sker ändamålsenligt och utifrån regler/rutiner. Enligt intervjuer som gjorts kommer serviceförvaltningen/ekonomikontoret att göra en intern kontroll av kontanthanteringen inom Skurups kommun. Den interna kontrollen kommer att genomföras under Vi bedömer att det är angeläget att en sådan kontroll genomförs. Vi lämnar följande rekommendationer beträffande förbättringsområden: Rutinerna för hantering av kontantkassor i Skurups kommun behöver uppdateras och förtydligas bland annat för att klargöra kraven på egenkontroller och interna kontroller. Med fördel kan rutinerna delas upp i två spår, en rutin för godkänd kassaapparat och en rutin för kassalåda. Rutinen behöver klargöra vem som har ansvar för de olika momenten. Kassaregistret behöver uppdateras så att det möter kraven som ställs för att uppnå en godkänd nivå. Rutinen behöver implementeras i restaurang Rutger och säkringar måste göras att all personal är införstådda med vad som gäller. Övervägande bör göras om det inte ska vara ett fåtal som svarar för försäljning och kassahantering. Kvitton måste uppfylla formella krav enligt rutinen. Restaurang Rutger måste ha en rutin som klargör vilka som har tillgång till pedagogisk lunch respektive vilken skolpersonal som ska betala själva för maten. En fungerande rutin behöver tas fram för hanteringen av matkuponger. Egenkontroller och interna kontroller bör regelbundet genomföras av kassahanteringen. Sammanställning av den dagliga kassan samt den redovisning som görs till ekonomikontoret ska attesteras/godkännas av ansvarig chef. Skurup den 27 augusti 2014 Iréne Dahl Certifierad kommunal revisor EY 12

14 6. Källor 6.1. Intervjuer Jan Ingvarsson, ekonom, serviceförvaltningen samt nyanställd förvaltningsekonom Anki J:son Svensson, verksamhetschef kosthåll och service Lina Jönsson, kostchef Susan Lindroth, redovisningskamrer Birgitta Persson, ekonomichef Maria Eriksson, ekonomibiträde 13

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Fritidsnämnden föreslås besluta. att godkänna delrapporten om internkontrollarbetet för år 2012 och lägga den till handlingarna

Fritidsnämnden föreslås besluta. att godkänna delrapporten om internkontrollarbetet för år 2012 och lägga den till handlingarna Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelning Ärende nr: 3 Datum: 2012-09-04 Ärende: Delrapport om internkontrollarbetet för år 2012 Sammanfattning: Fritidsnämnden beslutade 2012-02-23

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering"

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2010-11-02 17 (25) 198 Dnr 2010/186 Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten Revisionsrapport Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten mm vid Anders Ljungsteds gymnasium. Linköpings kommun Datum: 2009-02-09 Författare: Stefan Knutsson Lars Edgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Krav på certifierade kassaregister

FÖRBUNDSINFO. Krav på certifierade kassaregister Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 34 november 2009 Krav på certifierade kassaregister De församlingar och samfälligheter som säljer varor i skattepliktig näringsverksamhet mot kontant- och/eller

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX

Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX Sida 1(9) 2004-09-08 Högsta domstolen Yttrande i Högsta domstolens mål nr X XXXX-XX YTTRANDE Det är inte förenligt med bokföringslagen (1999:1078) att verifiera konto- eller kreditkortsfordringar som under

Läs mer

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13 * Skatteverket 1(11) Lars Lundh/Conny Svensson 010-574 99 95/ 010-573 50 01 www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 Solna 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se * Skatteverket

Läs mer

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Representation Regler och rutiner Härjedalens kommun 31 mars 2016 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..4 2.Resultat 5 3. Revisionell bedömning.8 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund I

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning 1.1 Bakgrund A-son har varit föremål för Revisorsnämndens

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

5 -+ Svedala kommun. Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock. Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare

5 -+ Svedala kommun. Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock. Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare 5 -+ Svedala kommun Granskning av Svedala kommuns hantering av frågor kring SommarRock Teodora Heim, projektledare Per Stomberg, kvalitetssäkrare Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 3. Granskningsresultat...

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet.

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet. Tjänsteskrivelse 1 (4) 2013-01-24 SN 2012.0026 Handläggare: Anette Lundh Socialnämnden Svar på rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Revisionsrapport Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Piteå kommun juni 2009 Linda Marklund 2009-06-11 Linda Marklund, projektledare Helena Lundberg, uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Revisionsrapport Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömningar och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort

Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort 2015-06-29 Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Tjänst, Näringsverksamhet) Datum: 2015-06-29 Dnr: 131 356228-15/111 1 Sammanfattning I främst

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

RevisionsraPPort / 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2015. Hylte kommun. Granskning av hantering av drivmedels- och kreditkort

RevisionsraPPort / 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2015. Hylte kommun. Granskning av hantering av drivmedels- och kreditkort RevisionsraPPort / 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2015 Hylte kommun Granskning av hantering av drivmedels- och kreditkort EY EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 21. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Kirurgklinikens anordnande av kurser Vi har genom vårt revisionskontor funnit anledning

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Uppföljning av 2006 års granskningar

Uppföljning av 2006 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2006 års granskningar Krokoms kommun 4 september 2009 Erik Palmgren Revisionskonsult 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer