BOKSLUT Karleby stadsfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT 2013. Karleby stadsfullmäktige 16.6.2014 47"

Transkript

1 BOKSLUT 2013 sfullmäktige

2

3 KARLEBY STADS BOKSLUT 2013

4 Pärmbild: Elina Paavola

5 INNEHÅLL KARLEBY STADS BOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stadsdirektörens överblick över år s förvaltning sfullmäktige sstyrelse s personal DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM DET EGNA EKONOMIOMRÅDET UTVECKLINGEN AV STADENS VERKSAMHET OCH EKONOMI SAMT VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR BEDÖMNING AV DEN SANNOLIKA FRAMTIDA UTVECKLINGEN BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH OSÄKERHETSFAKTORERNA MILJÖBOKSLUT REDOGÖRELSE FÖR HUR DEN INTERNA TILLSYNEN ÄR ORDNAD BILDANDET AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträknin och dess nyckeltal Resultaträkningens intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat och över-/underskott Finansiering av verksamheten Finansieringsanalysen och dess nyckeltal Analys av fi nansieringsanalysen Den fi nansiella ställningen och förändringar i den Balansräkning och dess nyckeltal Balansräkningens innehåll TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT...43 BUDGETUTFALL UPPNÅENDET AV MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL FULLMÄKTIGE UPPNÅENDET AV EKONOMISKA MÅL Sektorernas verksamhetsberättelser Utfallet av de mål som uppställts för affärsverken UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER Driftsekonomins och resultaträkningens utfall Investeringsdelens utfall Utfallet av finansieringsdelen Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster enligt bundenhetsdrag Specifi kationerna till driftsekonomidelen och investeringsdelen Resultaträkning, fi nansieringskalkyl och balansräkning utan affärsverken BOKSLUTSKALKYLER RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSKALKYL BALANSRÄKNING KONCERNKALKYLER NOTER TILL BOKSLUTET NOTER SOM BERÖR UPPGÖRANDE AV BOKSLUT NOTER TILL RESULTATRÄKNING NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN NOTER SOM BERÖR SÄKERHETER OCH BORGENSFÖRBINDELSER NOTER ANGÅENDE PERSONALEN AKTIER OCH ANDELAR NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET SÄRREDOVISADE BOKSLUT AFFÄRSVERKEN Sammanfattning av affärsverken UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR HANDLINGAR SOM BEKRÄFTAR BOKSLUTET...291

6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8

9 1.1. STADSDIREKTÖRENS ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2013 Anders Chydenius -frihandelsseminariet har redan blivit en tradition i Karleby arrangerades seminariet i slutet av juni under temat Europas framtid - räcker vårt kunnande som konkurrensfördel? Seminariet behandlade Europas och Finlands ställning i den globala konkurrensen om investeringar och arbetsplatser mångsidigt ur såväl statsekonomins, utbildningens, industrins som den gemensamma eurovalutans synvinkel. På seminariet talade bland annat fi nansminister Jutta Urpilainen, bergsrådet Jorma Eloranta samt Sirkka Hämäläinen-Lindfors som fungerat som Europeiska centralbankens direktionsledamot. Stadsorganisationens verksamhet och utveckling präglades 2013 av den allt stramare kommunala ekonomin, evakueringen av anställda på grund av problem med inomhusluften i fastigheter samt av beredningen och verkställandet av anpassningsprogrammet. Staden förde även samarbetsförhandlingar som gällde permittering av hela personalen. Trots osäkerhet och förbryllelse har personalen visat hög arbetsmotivation genom att delta i spartalkot. Serviceproduktionen har sparåtgärderna till trots kunnat säkerställas genom effektivering av verksamheten. Denna bedömning stöds av Epsi Ratings riksomfattande undersökning i början av hösten där invånare i 75 städer och kommuner bedömde hur nöjda de är med tjänsterna i sin kommun. På landskapsnivå var man nöjdast i Mellersta Österbotten med kommunala tjänster. Karleby placerade sig i jämförelsen på nionde plats vilket innebär en förbättring med sex platser från året innan. Ekonomisk utveckling Enligt förhandsboksluten för 2013 har kommunekonomin utvecklats i en bättre riktning än väntat. Resultatet förbättrades jämfört med året innan tack vare effektivering av verksamheterna. Betydande besparingar nåddes i personalutgifter och tillväxten av de totala utgifterna halverades. Inom beskattningen höjde posterna av engångsnatur skatteinkomsterna som ökade med 6,8 procent jämfört med året innan. Å andra sidan försvagades resultatet av nedskärningen av statsandelar och av ökad efterfrågan på uppdrag och tjänster. Trots det bättre resultatet än väntat räckte inte kommunernas årsbidrag till för att helt täcka avskrivningarna. Antalet kommuner som uppvisade ett negativt årsbidrag uppgick till 36 vilket är hälften mindre än Kommunernas lånebestånd var 13,8 miljarder euro och ökade med 13,4 procent dvs. med 1,6 miljarder euro jämfört med året innan. I Karleby uppgick skatteinkomsterna till sammanlagt 171,7 miljoner euro, ett belopp som överskred budgeten med 1,8 miljoner euro. Andelen poster av engångsnatur inom kommunalskatten var 1,6 miljoner euro, en ökning på 10,0 procent jämfört med Verksamhetsintäkterna ökade med 5,4 procent, verksamhetskostnaderna med 3,1 procent och verksamhetsbidraget med 1,0 procent. Årsbidraget var 22,2 miljoner euro vilket var 10,0 miljoner euro mera än den ursprungliga budgeten, även om man under 2013 beviljade sammanlagt 7,8 miljoner euro i tilläggsanslag. Årsbidraget var 0,5 miljoner euro större än avskrivningarna. Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 3,2 miljoner euro vilket var 11,2 miljoner euro bättre än den ursprungliga budgeten. Detta berodde utöver beskattningens poster av engångsnatur också på den mycket låga räntenivån tack vare vilken räntekostnaderna underskreds med 3,2 miljoner euro. Dessutom var Affärsverket Karleby Hamns överskott 6,1 miljoner euro större än beräknat. Av detta belopp var 2,4 miljoner euro intäktsföring av avskrivningsdifferens. Investeringarnas nettoutgifter var sammanlagt 34,2 miljoner euro. Av detta belopp var stadens andel 13,8 miljoner euro och affärsverkens andel 20,5 miljoner euro. Utan affärsverken var lånebeståndet 205,3 miljoner euro, dvs euro/invånare och med affärsverken 250,9 miljoner euro, alltså euro/invånare. Bokslut

10 Befolkningsutveckling 2013 överskred invånarantalet i Karleby ett nytt tusental då siffran i slutet av året var Till invånarantalet är Karleby vårt lands 23:e största stad. Invånarantalet i Karleby har fortsatt att öka stabilt. En behärskad tillväxt som har kunnat förutspås har anpassats till servicestrukturen och -produktionen. Befolkningsökningen koncentreras i vårt land till tillväxtcentrum. Karleby har hängt mycket bra med i den rådande utvecklingstrenden ökade stadens invånarantal med ca 250 personer. Befolkningsökningen baserade sig i hög grad på naturlig befolkningsökning, dvs. på födelseöverskott. Den naturliga befolkningsökningen var 171 personer och antalet födda 596. De senaste åren har fl yttningsbalansen med undantag av några år varit positiv. I fjol var infl yttningsöverskottet ca 80 invånare i hög grad tack vare betydande invandring. Flyttningsrörelsen mellan kommuner var nätt och jämt negativ. 170 personer fl yttade till Karleby från utlandet och 74 personer fl yttade utomlands från Karleby. Staden har nu över utländska invånare. Antalet utländska invånare har fördubblats på knappa tio år och tiodubblats på ett tjugotal år. Näringar Kommunernas framgång och företagens framgång i regionen går hand i hand. Karleby placerade sig på 11:e plats av 50 kommuner i en utredning av Näringslivets centralförbund i vilken förbundet mätte näringspolitiken och företagsvänligheten. Enligt företagsledningen erbjuder företagsverksamheten ett gott företagsklimat. Samma antyder även en regional konkurrenskraftanalys enligt vilken Karlebynejdens förbättring med 10 platser sedan 1995 bland de 25 största ekonomiska regionerna har varit den bästa förbättringen. Analysen utgick från tio faktorer som beskriver regionens ändring och dynamik vilka anknyter till region- och kommunekonomin, den regionala dragningskraften, sysselsättningsutvecklingen och kompetensen. De senaste åren har detta även framgått konkret som byggande och näringslivets investeringar. Även om man under året har kunnat förnimma små tecken på tillväxt fortsatte den ekonomiska nedgången redan för andra året i vårt land. Detta har naturligtvis också haft följder för Karleby. Även om omfattande uppsägningar eller permitteringar har kunnat undvikas har man i många företag samt utbildnings- och forskningsorganisationer fört samarbetsförhandlingar. De starka branscherna handeln och industrin har fortsatt med omfattande investeringar i staden. K-Citymarket öppnades i april. Affärscentret, som även på riksnivå är omfattande, har en areal på ca m2. I slutet av året öppnades ett modernt affärscentrum i tidigare K-Citymarkets renoverade fastighet. Likaså på hösten öppnade Prisma i Karleby sin ca m2 stora utbyggnad. Byggandet av arbetsplatsområdet i Heinola har framskridit raskt och i praktiken är området färdigbyggt. Kokkolan Industrial Park Karleby storindustriområdets fl aggskepp Boliden Kokkola och Freeport Cobalt (tidigare OMG) har systematiskt fortsatt med effektiveringen av sin produktion och med investeringar som främjar miljövänligare produktion. Boliden Kokkolas investeringar inriktas på en anläggning för återvinning av silver, byggandet pågår redan. Produktionen startar Woikoski Oy:s investeringar har de senaste åren i lång utsträckning koncentrerats till Karleby. Luftgasfabriken togs i bruk i slutet av året. Investeringarna fortsätter och vätegasfabriken tas i bruk sommaren Båtindustrin i vårt land har redan i några år levt i osäkerhet. Karlebys största båttillverkare har dock kunnat förse marknaden med nya båtmodeller och t.o.m. ökat sin omsättning helt avvikande från den allmänna trenden. Finnmarins Grandezza 33 OC belönades på båtmässan i Helsingfors i motorbåtsklassen. Minor Offshore 36 av Sarin Boats valdes till årets motorbåt år 2013 på båtmässan i London. Byggandet av Österbottenbanans dubbelspår och ombyggnaden av banan har pågått i fl era år och fortsätter ännu de närmaste åren. Byggandet har gett regionens företag arbete. Projektet är den största enskilda investeringen i Finlands järnvägars historia och förbättrar väsentligt regionens infra. För Karleby hamn var 2013 ett rekordår mätt i antalet fartyg (614) och omsättning (22 miljoner euro). Även hamnens totala trafi k nådde nästan rekordnivån (7,854 miljoner ton), en ökning med 5,9 procent jämfört med året innan. Karleby Hamn var 2013 Finlands största hamn vad gäller behandling av bulkgods, dvs. lösgod, och den tredje största allmänna hamnen efter Fredrikshamn-Kotka och Helsingfors var arbetslöshetsgraden i Karleby i genomsnitt 9,5 procent. Året innan var arbetslöshetsgraden 8,8 procent. Hela landets motsvarande siffror var 11,1 och 9,4 procent. Det är en stor utmaning för arbetsmarknaden att få arbetslösheten bland unga att svänga. Trots ungdomsgarantin som trädde i 2 Bokslut 2013

11 kraft 2013 har arbetslösheten bland ungdomar fortfarande ökat. Antalet arbetsplatser har ökat med mer än på 2000-talet. I slutet av 2011 (senaste statistikförda uppgiften) fanns det knappa arbetsplatser i Karleby. Strategiarbete Stadsfullmäktige godkände i oktober stadens strategi för fullmäktigeperioden samt visionen fram till Strategin bereddes som en inkluderande process. Arbetet inleddes med fullmäktiges utvärderingsenkät. Kommuninvånarna fi ck ta ställning och ge förslag till strategin. Detta genomfördes som en webbenkät i vilken deltog över 800 stadsinvånare. Även ungdomsfullmäktige gav under beredningen sin syn på strategin. Ibruktagandet av strategin inom sektorerna och i verksamheten sker Regionutveckling Karlebyregionens kemiska kompetenscentrum har deltagit i ett kluster inom nanoteknologi och i ett kluster för förnybar skogsindustri. Programperioden avslutades i slutet av Kompetenscentrets resurser har på ett väsentligt sätt medverkat till uppkomsten av nationella och internationella nätverk och utnyttjandet av dem. Tack vare det har man kommit in i olika ramprogram och kunnat utnyttja deras resurser. Som ett bevis på utfört arbete belönades Finlands kompetenskluster inom nanoteknologi och Karlebyregionens kompetenscentrum inom nanoteknologi för bästa praxis i OSKE - Nanolla Paremmaksi -funktionen. Karleby ansökte tillsammans med städerna Kajana och St. Michel till förfarandet för tillväxtavtal samt till det nationella programmet INKA (innovativa städer). Målet för INKA-programmet är att ge upphov till företag som baserar sig på hög kompetens och att på så sätt påskynda uppkomsten av innovationskluster. Även om ansökan inte godkändes som sådan kan det omfattande beredningsarbetet i regionen och i nätverken utnyttjas i fortsättningen. Med programmet för den gröna industrins lösningar (WITERA) är det möjligt att via nätverksbildning inom projekt delta i genomförandet av INKA-städernas program. Yrkesutbildning på mellanstadiet och högskoleutbildning samt forskning I preliminära planer hotades nybörjarplatserna inom yrkesutbildningen på ungdomsstadiet i Mellersta Österbotten av orimligt stora nedskärningar fram till Nedskärningarna skulle ha inverkat negativt på regionutvecklingen och på tillfredsställandet av näringslivets behov av arbetskraft. Arbetet som gjordes för att bevara nybörjarplatserna bar frukt och i undervisningsministeriets slutliga beslut jämkades nedskärningarna på ett sätt som utbildningsarrangörerna kan leva med och tryggar utbudet på kompetent arbetskraft för landskapets näringsliv. Verksamheten i Jyväskyläs, Uleåborgs och Vasa universitets gemensamma Karleby universitetscenter Chydenius (KYC) utvecklades i positiv riktning och stärktes bl.a. med en forskningsdirektör inom företagsamhet i samarbete med Vasa universitet. I slutet av året beslöt statsrådet om yrkeshögskolornas tillstånd som förutsätts enligt ny lag. Yrkeshögskolan Centria beviljades ett tillsvidare gällande tillstånd, dvs. ett permanent tillstånd. I beslutet ingår en utvecklingsskyldighet enligt vilken yrkeshögskolan före 2017 måste utreda möjligheterna att koncentrera utbildningen på ungdomsstadiet till ett campus. Evenemang 2013 Mellersta Österbottens kammarorkester inledde höstsäsongen med ledning av sin nya konstnärliga ledare Sakari Oramo. Kammarorkesterns konserter och stadsteaterns föreställningar utgör en stark bas för stadens kulturår. De kompletteras av många andra aktörer i vår stad som har ett rikt kulturoch musikutbud. Som traditionella evenemang och evenemang under utveckling fortsatte Karlebys vinterdans, Karleby XV vinteraccordeon, Mustakari in Memories, Lochteås 35:e kyrkomusikfestspel, Karleby sommarvecka, Karleby Veneziad och West Coast Kokkola Operas operavinter. Som ett nytt evenemang arrangerade staden och ungdomsaktörer i Karleby ett gemensamt drogfritt evenemang NollPunkt för ungdomarna i Karleby som avslutning på det gångna skolåret. Bokslut

12 Inom idrott var den mest betydande händelsen Kokkolan Tiikerits FM i volleyboll. Tiikerit fi ck också i uppdrag att arrangera landskampen i volleyboll mellan Finland och Tjeckien i Karleby. Finlands näst största fotbollsturnering Kokkola Cup lockade tusentals spelare med familjer till Karleby på sommaren. Kokkolan Hermes fyllde 60 år. Jubileumsår fi rades också av bland annat - Rooska gården 200 år - Gymnastikföreningen Nordan 90 år - Krigsinvalidernas Brödraförening, Karleby avdelning 70 år - Radio YLE Keski-Pohjanmaa 70 år - Seniorlärarna i Karleby 60 år - Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto 50 år - Kokkolan Sotaveteraanit 50 år - Gamlakarleby ryttare 50 år - Ykspihlajan Eläkeläiset 50 år - Jordbyggnad B. Dahbacka Ab 50 år - Kokkolan Kansalliset seniorit 40 år - Karleby hjärtförening 40 år - Vi Norrifrån 40 år - Kokkolan Työväenlaulajat 40 år - Apex Automation 20 år - Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu 20 år Evenemang och besök - Nationella släktforskningsdagar - Riksomfattande evangeliefest - Nationella utvecklingsstördas kyrkhelg - Täckning av minnesmärke för avlidna veteraner vid Anna begravningsplats - Invigning av nya inkvarterings- och sammanträdesutrymmen i lotsstationen Pilot på Tankar - Invigning av Karlebynejdens Instituts Institutshus - Invigning av närmotionsplatsen Onninpolku vid Furuåsens verksamhetscenter - Invigning av den nya tandkliniken i Björkhagen - Karleby besöktes av bl.a. Sveriges, Israels, Kubas och Georgias ambassadörer samt av - Freeport Cobalt koboltfabrikens vd Steve Higgins Tack Tack till alla för ett gott arbete för stadens och hela regionens bästa. De nådda resultaten utgör en god grund för fortsatt arbete. Antti Isotalus stadsdirektör 4 Bokslut 2013

13 1.2. KARLEBY STADS FÖRVALTNING KARLEBY STADSFULLMÄKTIGE Stadsfullmäktige sammanträdde 12 gånger och behandlade 122 paragrafer år Fullmäktige består av 51 ledamöter. Fullmäktiges sammansättning Ordförande Stefan Anderson I vice ordförande Tapani Hankaniemi II vice ordförande Raimo Hentelä C Hankaniemi Tapani Herlevi Reino Innanen Sari Kemppainen Ari Laitila Veikko Maijala Aimo Ojala Kauko Ojanperä Kaija Orjala Tapani Pajunpää Tapio Paloranta Johanna Puumala Tuomo Tofferi Petri Virolainen Timo SDP Harju-Karhula Tarja Hentelä Raimo Kant Esa Kellosalo Anne Lahti Mauri Mustasaari Erkki Rasi Anne Sabel Roy Urpilainen Jutta Urpilainen Kari KOK Haimakainen Pentti Jukkola Janne Kauppi Sanna-Maija Nokso-Koivisto Pekka Nurmi Pekka Puurula Juha Winter Hannele SFP Anderson Stefan Brandt Mats Kouvo Kajsa Liimatta-Åström Katja Snellman Hans Timonen Marlén KD Lindqvist Erik Paananen Juha Rahnasto Raimo Rasmus Jarmo Salo Mauri Sannf Kemppainen Irma Leppälä Pekka Puolimatka Pekka Sillanpää Timo Ylitalo Alpo VF Aarnos Eila Tastula Seppo Gröna Cygnel Hanna Taarna Terho KARLEBY STADSSTYRELSE Stadsstyrelsen sammanträdde 33 gånger och behandlade 778 paragrafer år Stadsstyrelsens sammansättning Ordförande Veikko Laitila (C) I vice ordförande Kari Urpilainen (SDP) II vice ordförande Mauri Salo (KD) Haimakainen Pentti (Saml) Herlevi Reino (C) Jokela Anne (C) Kemppainen Irma (Sannf) Kouvo Kajsa (SFP) Orjala Sirpa (SDP) Tastula Seppo (VF) Winter Hannele (Saml) Övriga av stadsfullmäktige valda organ Stadsstrukturnämnden Centralvalnämnden Nämnden för kultur- och ungdomsväsendet Idrottsnämnden Landsbygdsnämnden Nämnden för utbildning och fostran Räddningsnämnden Byggnads- och miljönämnden Social- och hälsovårdsnämnden Revisionsnämnden Fullmäktiges valnämnd Miljö- och hälsovårdsnämnden Energidirektionen Hamndirektionen Direktionen för Työplus Vattenverksdirektionen Delegationen för polisinrättningen Nämndemän vid tingsrätten Gode män Bokslut

14 s organisation av förtroendevalda Stadsfullmäktige 51 Centralvalnämnden Revisionsnämnden Stadsstyrelsen 11 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 7 Personalsektionen 5 Samkommuner Koncernbolag m.m. Byggnadsoch miljönämnden 10 Stadsstrukturnämnden 10 Nämnden för utbildning och fostran 10 Finska sektionen 8 Svenska sektionen 8 Direktionen för Karlebynejdens institut 8 Skoldirektioner Kultur- och ungdomsnämnden 10 Idrottsnämnden 10 Social- och hälsovårdsnämnden Svenska sektionen Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsnämnd 5*) + 6 Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd Landsbygdsnämnden 7 Direktionen för Affärsverket Karleby Energi 7 Direktionen för Affärsverket Karleby Hamn 7 Direktionen för Affärsverket Karleby Vatten 7 Direktionen för Affärsverket Työplus Råd Delegationer Kommittéer *) Karleby verksamhetsområde, Karleby och Kronoby Bokslut 2013

15 1.2.3.KARLEBY STADS PERSONAL Den 31 december 2013 uppgick antalet anställningsförhållanden vid staden till Av dem uppgick antalet ordinarie anställda till (57 fl era än år 2012) och visstidsanställda till 981(63 mindre än år 2012). I siffrorna syns övergången från visstidsanställningar till ordinarie anställningar, något som skett speciellt inom social- och hälsovårdväsendet. Till den visstidsanställda personalen ingår också alla timlärare. I siffrorna ingår också personer som har anställts med sysselsättningsmedel. Deras antal uppgick i slutet av året till 23 (34 år 2012). Siffrorna omfattar inte de 343 s.k. halvordinarie brandmän som under året var anställda vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Antalet anställda sysselsatta visstidsanställda ordinarie Antalet heltidsanställda uppgick i slutet av 2013 till sammanlagt Av de ordinarie anställda var 78,5 procent kvinnor och 21,5 procent män. Personalens genomsnittliga ålder år 2013 uppgick till 47 år 11 månader (48 år 7 månader år 2012). Antalet anställda som gick i pension uppgick till 119 arbetstagare/tjänsteinnehavare Antalet årsverken uppgick till 3 008,3. Antalet sjukfrånvaron bland personalen fortsatte att sjunka Antalet sjukfrånvarodagar uppgick till kalenderdagar vilket är dagar mindre än Antalet sjukfrånvarodagar per person uppgick till 15,0 kalenderdagar, år 2012 var motsvarande siffra 15,4. För sjukledigheter betalades lön till ett belopp av euro vilket var euro mera än året innan. Folkpensionsanstalten betalade dagpenning för sjukledigheter till ett belopp av euro. Kostnaderna för staden uppgick därmed till euro. Totalbeloppet av löner och arvoden uppgick 2013 till 132,6 miljoner euro (2,2 miljoner euro mera än 2012). Till löner och arvoden räknas semesterlöneskulden, men inte lönebikostnader. Den stadigvarande personalens åldersfördelning män kvinnor Bokslut

16 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM DET EGNA EKONOMIOMRÅDET Allmänt Finlands totalproduktion sjönk för andra året i rad. Totalproduktionen började avta 2012 under det andra kvartalet och den ekonomiska regressionen fortsatte under det första kvartalet Enligt fi nansministeriets prognos krympte Finlands bruttonationalprodukt i fjol med -1,2 procent och 2014 beräknas tillväxten vara återhållsamma 0,8 procent. Den av staten, kommunerna, arbetspensionsfonder och andra socialskyddsfonder bestående offentliga ekonomins finansiella ställning har trots regeringens omfattande anpassningsåtgärder försvagats med ca tre miljarder euro på grund av att totalproduktionen sjunkit. De närmaste årens svaga ekonomiska tillväxt räcker inte ensam till att korrigera obalansen inom den offentliga ekonomin. Den offentliga skulden ökar ytterligare både nominellt och i förhållande till totalproduktionen. Skuldkvoten stiger till 60 procent I fjol minskade sysselsättningen snabbt och arbetslöshetsgraden steg. Det långvariga svaga konjunkturläget har lett till att företagen har börjat förbättra sin lönsamhet genom friställningar. Sysselsättningsläget och konsumenternas försvagade förtroende har lett till att den privata konsumtionen har sjunkit Den försvagade sysselsättningen och något sjunkande reella inkomster begränsar inkomstutvecklingen ännu Då den inhemska efterfrågan hålls svag är det sannolikt att servicedominansen i ekonomin avtar och därför inverkar den ekonomiska tillväxten inte speciellt mycket på sysselsättningen. De produktiva investeringarna krympte i fjol då det svaga konjunkturläget sköt fram inledandet av investeringsprojekt. De nominella inkomsterna ökade enligt uppskattning med två procent ,4 procentenheter förklaras med avtalshöjningar. Löntagarnas sammanlagda disponibla realinkomster krympte i fjol med 1,1 procent framför allt till följd av den försvagade sysselsättningen. Inflationen 2013 beräknas bli 1,4 procent. Mellersta Österbotten Det positiva med år 2013 är att den s.k. andra recessionen inte blev så omfattande som många förutspådde. Finland är ett exportberoende land och därmed rätt konjunkturkänsligt vad gäller globala ekonomiska problem. Budgetåret 2013 färgades också av Nokias ras och de svåra tiderna inom pappersindustrin. Därtill förlängde problemen med euron den ekonomiska krisen. Trots detta har Finland klarat sig. En utmaning är fortfarande även i Finland både hushållens och speciellt de offentliga samfundens skuldsättning. I fortsättningen begränsas utvecklingen utöver ovan nämnda faktorer även av det minskande utbudet på arbetskraft. Arbetsproduktivitetens betydelse betonas ytterligare. % ARBETSLÖSHETSGRADEN I ÅRSMEDELTAL 14 hela landet Karleby Bokslut 2013

17 Om läget jämförs med föregående år 2012 ökade omsättningen inom alla näringsgrenar i Mellersta Österbotten. Ifall denna trend fortsätter kommer den att synas även i sysselsättningen Tron på Mellersta Österbottens framtid stärks även av betydande investeringar inom industrin Investeringarna fortsätter även Även befolkningsutvecklingen fortsatte i positiv riktning i Mellersta Österbotten, dock enbart vad gäller. Invånarantalet i Karleby ökade med 200 personer och i det övriga landskapet minskade befolkningen med över 150 invånare. Beträffande arbetslösheten var arbetslöshetssiffrorna de lägsta i Österbotten (6,8 %) och i Mellersta Österbotten (8,5 %) i hela landet av landskapen i Fasta Finland. Följande var landskapen Nyland (8,9 %) och Sydösterbotten (9,3 %). Arbetslösheten i Mellersta Österbotten ökade under året bara med fem procent medan siffran för hela landet var ca 15 procent ökade arbetslösheten mera än En ökad arbetslöshet är inte enbart ett negativt fenomen eftersom den antyder att människor fortfarande aktivt söker arbete. På landsbygden låg arbetslösheten på sju procents nivå och i landskapscentret på nio procent. Nyckeltal/Karleby 2013 Invånarantal Inflyttnings-/utflyttningsöverskott +80 Förändring i invånarantal +251 Arbetslöshetsgrad (medeltal) 9,5 Nya bostäder 202 Skatteprocent 20,50 Verksamhetsintäkter* Verksamhetskostnader* " Verksamhetsbidrag* " Skatteinkomster* " Statsandelar* " Årsbidrag* " Resultat* " Årsbidrag, affärsverken inkluderade " Resultat, affärsverken inkluderade " 579 Överskott/underskott " Investeringar affärsverken inkluderade " Nettoförändring i lånestock " Lånestock, affärsverken inkluderade /inv *utan affärsverk Bokslut

18 3. UTVECKLINGEN AV STADENS VERKSAMHET OCH EKONOMI SAMT VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR Utvecklingen av stadens verksamhet och ekonomi Utgångspunkten för beredningen av budgeten för 2013 och ekonomiplanen för var stabilisering av ekonomin. Verksamhetsutgifternas tillväxt kunde inte brytas 2012 enligt budgeten vilket försvårade uppgörandet av budgeten för Inkomstbasen försvagades väsentligt på grund av nedskärningarna av statsandelar. Detta inverkade på budgeten för 2013 med 6,5 miljoner euro och på planeringsåren med 17,0 miljoner euro. För stabilisering av ekonomin beslöt man stärka inkomstbasen 2013 genom att höja både kommunalskatten och fastighetsskatter bereddes och följdes ett anpassningsprogram i vilket ingår fl era anpassningsåtgärder på olika nivåer. Dessa inverkade för sin del på att bokslutet för 2013 är bättre än väntat. Inkomstposterna i budgeten 2013 har höjts under året sammanlagt med 1,35 miljoner euro, och 7,8 miljoner euro har beviljats i tilläggsanslag. Detta försvagade verksamhetsbidraget med 6,45 miljoner euro. Anslagen överskreds mindre än väntat och verksamhetsbidraget i den ursprungliga budgeten (utan affärsverken) underskreds med 1,1 miljoner euro. Utöver de av fullmäktige 2013 godkända ändringarna av inkomstposter och anslag underskreds inkomstposterna som är bindande i förhållande till fullmäktige med euro. De nettobindande resultatenheternas verksamhetsbidrag underskreds med euro. De väsentligaste underskridningarna av inkomstposter och verksamhetsbidrag som inte har ansökts under redovisningsåret var underskridningen av miljöhälsovårdsnämndens inkomstpost med euro underskridningen av social- och hälsoväsendets inkomstpost med euro; Karlebys andel av verksamheten var euro och Kronobys andel euro underskridningen av inkomstposten för nämnden för utbildning och fostran med euro underskridningen av verksamhetsbidraget för lönereserveringen som är underställd stadsstyrelsen med euro underskridningen av verksamhetsbidraget för sysselsättningsreserveringen som är underställd stadsstyrelsen med euro. Den behandlas i fullmäktige underskridningen av verksamhetsbidraget för utkomststöd inom social- och hälsoväsendet med euro och arbetsmarknadsstödets kommunandel med euro Även stadsstyrelsens och nämndernas utgifter underskreds, vilket innebär att verksamhetsbidraget som helhet inte överskred den ändrade budgeten. Resultatet för 2013 utan affärsverken visade ett underskott på 6,4 miljoner euro vilket är 7,3 miljoner euro bättre än väntat. Det officiella resultatet visar ett överskott på 3,2 miljoner euro. Överskottet i balansräkningen inklusive tidigare överskott uppgår till 10,9 miljoner euro. Karlebys nettoinvesteringar var sammanlagt 34,2 miljoner euro, en underskridning av budgeten med 11,7 miljoner euro. Lånebeståndet ökade med 18,0 miljoner euro och uppgick till 250,9 miljoner euro vilket var 14 miljoner euro mindre än i budgeten. Väsentliga händelser och ändringar i verksamheten 2013 Den nya hälsovårdslagen överförde ansvaret för ordnandet av prehospital akutsjukvård från kommunerna till sjukvårdsdistrikten fr.o.m Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har producerat sjukvårdsdistrikten sjuktransporter i anknytning till prehospital akutsjukvård i Karleby- och Jakobstadsregionen. Hälsovårdslagen förutsatte omfattande ändringar vad 10 Bokslut 2013

19 gäller ordnandet av prehospital akutsjukvård, vilket ledde till att kostnaderna för den ökade under övergångsåret Det godkända servicenivåbeslutet trädde i kraft i sin helhet 2014 då kostnaderna ökar väsentligt. Ordnandet av prehospital akutsjukvård övergår till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts verksamhet fr.o.m Ingen enighet nåddes 2013 med samkommunen Korpelan Voima om Karlebys medlemskap i samkommunen, inte heller om eventuell ersättning för de anslutna kommunernas andelar. En rättsprocess pågår i ärendet. Stadsstyrelsen har godkänt grundandet av fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman för administrering av fastigheten på Vingesgatan 18. Av kommuner ägda affärsverk ska enligt ändringen av kommunallagen bolagiseras ifall de konkurrerar på marknaden med andra företag. Bolagiseringen kommer att inverka väsentligt även på Karlebys ekonomi eftersom verksamheten i Affärsverket Karleby Energi och i Affärsverket Karleby Hamn måste bolagiseras. Åtgärderna för att grunda bolagen och för att överföra egendomen från staden till bolagen måste göras före utgången av Bolagiseringsåtgärderna bereds på så sätt att bolagen kan fortsätta sin verksamhet störningsfritt fr.o.m I anknytning till bolagiseringen intäktsförde Affärsverket Karleby Hamn 2,4 miljoner euro i gjorda avskrivningsdifferenser. s avskrivningsplan har ändrats och avskrivningstider förkortats i enlighet med rekommendationen av bokföringsnämndens kommunsektion på så sätt att planen har tagits i bruk vid beräkningen av avskrivningar av investeringar som blivit färdiga Förkortningen av avskrivningstiderna kommer att inverka försvagande på stadens ekonomi eftersom investeringarna framtida år kommer att vara märkbart stora speciellt på grund av ersättningsinvesteringar för fastigheter som har problem med inomhusluften. Å andra sidan ger förkortningen av avskrivningstiderna en rättare bild av stadens ekonomi. Lagen om skatteredovisning ändrades så att restskatt som tidigare redovisades i januari följande år nu redovisades i december och har bokförts i bokslutet för Detta inverkade på bokslutet för 2013 med 1,6 miljoner euro. Bokslut

20 4. BEDÖMNING AV DEN SANNOLIKA FRAMTIDA UTVECKLINGEN Resultatet för räkenskapsperioden 2013 visade ett överskott på 3,2 miljoner euro vilket var 11,2 miljoner euro bättre än resultatet enligt budgeten. Avvikande från bokslutsprognosen visade balansräkningen för 2013 inget underskott utan balansräkningens ackumulerande överskott uppgår till 10,9 miljoner euro. Skatteinkomstekonomins underskott var -6,4 miljoner euro vilket var 7,3 miljoner euro mindre än beräknat. Anpassningsprogrammet för ekonomin har beretts och den har följts år Programmet följs fortfarande. Målet är att balansera ekonomin och att bryta skuldsättningen. Med hjälp av anpassningsåtgärderna var räkenskapsperiodens resultat klart bättre än den ursprungliga budgeten. Å andra sidan ökade stadens lånebestånd ytterligare. Överskottet i det offi ciella resultatet grundar sig på affärsverkens överskott. Bolagiseringen av affärsverken från början av 2015 innebär allt mindre spelrum för stadens skatteinkomstekonomi. I budgeten för 2014 ingår ett icke hänfört sparmål på 4,3 miljoner euro vad gäller personalutgifterna. Beloppet kan minskas med andra nya besparingar. Trots sparmålet visar resultatet i budgeten ett underskott på 0,9 miljoner euro. Stadsstyrelsen har beslutat om permittering av personalen för att nå tillräckliga besparingar. För att kunna hålla budgeten för 2014 och ekonomiplanen för förutsätts både strukturella ändringar och kritisk granskning av servicenätverket och -nivån. Detta förutsätter att anpassningsprogrammet uppdateras och följs. I ekonomiplanen ingår stärkandet av inkomstbasen genom skattehöjningar på så sätt att inkomstskatten höjs 2015 och fastighetsskatterna höjs De av staten planerade nya nedskärningarna kommer att ytterligare försvaga kommunernas inkomstbas, eftersom redan beslutade nedskärningar av statsandelar för Karlebys del inverkar med 57,1 miljoner euro under Investeringsnivån kommer att vara hög hela planeringsperioden närmast på grund av betydande ersättningsinvesteringar i skolor. Nyckeltalen i anknytning till investeringsfi nansieringen kommer därför fortfarande att vara synnerligen låga. Intern fi nansiering av investeringar, dvs. årsbidragets andel av den egna anskaffningsutgiften för investeringar, sjunker enligt bokslutet för 2014 till 36 procent medan siffran 2013 var 60 procent väntas den interna fi nansieringen förbättras något. Avskrivningarna enligt plan täcker bara något över hälften av de egna anskaffningsutgifterna för investeringar under planeringsperioden Eftersom den interna fi nansieringen inte räcker till investeringar kommer lånebeståndet att ytterligare öka. Låneskötselbidragets nyckeltal understiger 1, vilket innebär att mera lån måste upptas eller egendom säljas för att klara av amorteringar på främmande kapital. Stadens lånebestånd är redan nu klart högre än i landet i genomsnitt, därför är ränteutvecklingen en betydande fi nansieringsrisk i fortsättningen. Förverkligandet av stadens anpassningsprogram kommer att inverka på ekonomins framtida utveckling på så sätt att skuldsättningen trots investeringsbehov kan brytas. Bolagiseringen av affärsverken inverkar väsentligt på stadens ekonomi, och deras intäktsföring och stärkande inverkan på balansräkningen borde kunna bevaras på nuvarande nivå. Den framtida utvecklingen påverkas av hur den offentliga ekonomin utvecklas som helhet och dess hållbarhetsgap samt statens beslut om åtgärder för att stabilisera ekonomin. 12 Bokslut 2013

Bokslut 2014. Karleby stadsfullmäktige 15.6.2015 40

Bokslut 2014. Karleby stadsfullmäktige 15.6.2015 40 Bokslut 2014 sfullmäktige 15.6.2015 40 KARLEBY STADS BOKSLUT 2014 Pärmbild: Elina Paavola INNEHÅLL KARLEBY STADS BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2014...1 s förvaltning...5 sfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner Bokföringsnämndens kommunsektion Handels- och industriministeriet Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut för kommuner och samkommuner ISBN 951-755-860-0

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM REDOVISNING OCH LÄMNANDE AV UPPLYSNINGAR OM MILJÖASPEKTER I BOKSLUT FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM REDOVISNING OCH LÄMNANDE AV UPPLYSNINGAR OM MILJÖASPEKTER I BOKSLUT FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM REDOVISNING OCH LÄMNANDE AV UPPLYSNINGAR OM MILJÖASPEKTER I BOKSLUT FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2009 ISBN

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 3 BUDGETUTFALLET... 24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 3 BUDGETUTFALLET... 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 Bestämmelser om verksamhetsberättelsen... 3 2.2 Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Karleby Energi 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 31.12.2012 Affärsverket Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som svarar för energiförsörjningen i Karleby och som idkar affärsverksamhet

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 1. Sjukvårdsdistriktets ägarpolitik Målet för samkommunens ägarpolitik är att trygga en långsiktig verksamhet i samkommunen

Läs mer