INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 sfullmäktige

2

3 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR s förvaltning sfullmäktige s personal DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM DET EGNA EKONOMIOMRÅDET BILDANDET AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträkning och dess nyckeltal Resultaträkningens intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat och över-/underskott FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Finansieringsanalysen och dess nyckeltal Analys av fi nansieringsanalysen BALANSRÄKNING Balansräkning och dess nyckeltal Balansräkningens innehåll TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI MILJÖBOKSLUT REDOGÖRELSE FÖR HUR DEN INTERNA TILLSYNEN ÄR ORDNAD VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR INOM VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET...30 BUDGETUTFALL UPPNÅENDET AV MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL FULLMÄKTIGE UPPNÅENDET AV EKONOMISKA MÅL Förvaltningarnas verksamhetsberättelser Utfallet av de mål som uppställts för affärsverken UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER Driftekonomins och resultaträkningens utfall Investeringsdelens utfall Utfallet av fi nansieringsdelen Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster enligt Bundenhetsdrag Specifi kationerna till driftsekonomidelen och investeringsdelen Resultaträkning, fi nansieringskalkyl och balansräkning utan Affärsverken BOKSLUTSKALKYLER RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSKALKYL BALANSRÄKNING KONCERNKALKYLER NOTER TILL BOKSLUTET NOTER SOM BERÖR UPPGÖRANDE AV BOKSLUT NOTER TILL RESULTATRÄKNING NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN NOTER SOM BERÖR SÄKERHETER OCH BORGENSFÖRBINDELSER NOTER ANGÅENDE PERSONALEN AKTIER OCH ANDELAR NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET SÄRREDOVISADE BOKSLUT Affärsverken Sammanfattning av affärsverken UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR HANDLINGAR SOM BEKRÄFTAR BOKSLUTET...271

4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6

7 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010 År 2010 hade det förfl utit 390 år sedan staden Gamlakarleby grundades. Under året arrangerades fl era evenemang i anknytning till jubileumsåret. Av de viktigaste kan nämnas Anders Chydenius frihandelsseminariet i början av juli. Temat var Vems frihet kapitalets eller människans? Flera av vårt lands ledande påverkare inom ekonomi och näringsliv, bl.a. verkställande direktör för Näringslivets delegation Sixten Korkman och statssekreterare vid fi nansministeriet Raimo Sailas, höll sina anföranden. En lång beredning av Mellersta Österbottens inriktning inom den statliga regionförvaltningen nådde sitt slut på hösten. Statsrådet beslöt att landskapet beträffande fördelningen av regionförvaltningen riktar sig söderut, därmed hör Mellersta Österbotten till verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, och beträffande näringar och kompetens till Närings-, trafi k- och miljöcentralen i Österbotten samt beträffande trafi k och miljö till området för Närings-, trafi k- och miljöcentralen i Södra Österbotten. I enlighet med lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet inleddes verksamheten inom miljö- och hälsoskyddet för Mellersta Österbotten i början av år Samarbetsområdet inbegriper hela Mellersta Österbottens landskap samt Kronoby kommun. Avtalskommunerna gav i uppdrag att sköta de i speciallagen defi nierade miljö- och hälsoskyddsuppgifterna i kommunen på basis av värdkommunmodellen. Utarbetandet av en strategisk regionstrukturmodell för utvidgade Karleby inleddes år I denna regionstrukturmodell som anknyter till generalplanläggning fattas beslut om hur olika delområden i utvidgade Karleby utvecklas. Ekonomisk utveckling Kommunalekonomin utvecklades år 2010 i en gynnsammare riktning än väntat. Ekonomin och sysselsättningen förbättrades mera än väntat vilket ledde till att kommunalskattens skattebas utvecklades gynnsammare än prognoserna visade. Även samfundsskatten ökade snabbare än väntat. Enligt förhandsboksluten ökade kommunernas årsbidrag med ca 19 % från år Verksamhetsutgifterna ökade enligt förhandsuppgifterna med ca 4 % från året innan, verksamhetsinkomsterna med 3,5 % och skatteinkomsterna med 4 %. Trots att kommunernas inkomster var större än väntat räcker de fortfarande inte till för att täcka tjänsterna och investeringarna, utan kommunerna fortsätter att skuldsätta sig. Även i Karleby blev skatteinkomsterna större än väntat tack vare att sysselsättningen överskred det genomsnittliga värdet. Skatteinkomsterna uppgick till sammanlagt 149,3 miljoner euro vilket innebär en överskridning av budgeten med 3,7 miljoner euro. Årsbidraget är 21,1 miljoner euro vilket är ca 17,2 miljoner euro mera än uppskattningen i den reviderade budgeten, även om man under året beviljade sammanlagt 11,8 miljoner euro i tilläggsanslag. Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 1,6 miljoner euro. Investeringarnas nettoutgifter uppgick till sammanlagt 30,6 miljoner euro varav stadens andel var 11,3 miljoner euro och affärsverkens andel 19,3 miljoner euro. I slutet av året uppgick lånestocken utan affärsverken till 128,4 miljoner euro, d.v.s euro/invånare. Lånestocken inklusive affärsverken var 159,0 miljoner euro, d.v.s euro/invånare. Befolkningsutveckling Redan i ett par årtionden har Karleby hört till de tillväxtcentra där invånarantalet klart växer. År 2010 ökade stadens befolkning med 364 personer. Befolkningsökningen baserade sig till stor del på den naturliga befolkningstillväxten, d.v.s. födelseöverskottet. Antalet födda var 614 och födelseöverskottet 221 personer. Födelseöverskottet jämfört med siffran i städer av motsvarande typ är väsentligt stort. Även fl yttningsbalansen var klart positiv med en marginal på 149 invånare. Nettoinfl yttningen har redan länge varit positiv. I fjol blev också fl yttningen mellan kommunerna inom landet positiv med en marginal på 52 invånare. Faktorerna som inverkar på förändringar avseende befolkningen är strukturellt sett gynnsamma. Därmed föreligger förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling även i fortsättningen. I slutet av året var antalet invånare i Karleby invånare. Till invånarantalet var Karleby vid årsskiftet landets 22 största stad. Bokslut

8 Näringar Recessionen inverkade relativt litet på Karleby tack vare den mångsidiga näringsstrukturen. Exempelvis storindustrin och handelsbranschen påverkades knappast alls av recessionen. Permitteringar och i viss mån uppsägningar har drabbat närmast båtbranschen och programvaruindustrin inom ITC-branschen. Den positiva utvecklingen i hamnens verksamhet fortsatte och trafi krekordet från året innan slogs. Via Karleby Hamn transporterades ca 6,4 miljoner ton gods. Den totala godstrafi ken ökade med 15,6 % och den reguljära linjetrafiken med containrar ökade med 75,5 %. Hamnen var landets fjärde största allmänna hamn mätt i antal ton godstrafi k och den största hamnen för transitotrafi k. Elektrifieringen av järnvägsspåret i Yxpila, färdigställandet av mellanbangården samt VR:s fortsatta planer och stadens planer på att utveckla Silverstenshamnen skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hamnen och på storindustriområdet även i fortsättningen. Det arbete som gjorts för att göra staden bättre nåbar har burit frukt. Utbudet av flygturer utökades med nya turer och uppgår under vardagar till 7-8 turer. Det utökade utbudet av reguljära flyg påverkades bl.a. av att hangaren, alltså flygfältets övernattningshall, färdigställdes på Karleby-Jakobstad fl ygfält. Arbetslösheten minskade långsamt i början av året men under det senare halvåret var arbetslöshetsgraden redan klart lägre än året innan. År 2010 var arbetslöshetsgraden i medeltal 9,2 %. Hela landets motsvarande siffra var 10 %. Den ökade arbetslösheten bland unga är fortsättningsvis oroväckande trots att arbetskraftsmyndigheter och staden satsat på de ungas möjligheter att utbilda sig och på främjandet av sysselsättningen. I slutet av året var 17 % av de arbetslösa under 25 år. Antalet arbetsplatser har under de senaste åren ökat med fl era hundra årligen. År 2008 (den senaste tillgängliga statistiken) stannade arbetsplatsökningen upp som en följd av recessionen, ökningen var knappa 50 arbetsplatser. I Karleby var antalet arbetsplatser sammanlagt över i slutet av år I fjol lät Finlands Näringsliv göra en undersökning i vilken man utredde hur kommunerna i Finland sköter sin näringspolitik sett ur företagens synvinkel. I rapporten som beskriver företagsklimatet placerade sig Karleby på första plats beträffande så gott som alla undersökningens delfaktorer såsom det allmänna företagsklimatet, företagsnärheten i beslutsfattandet, drivfjädrarna i företagsverksamheten, servicen och strukturen. Stadens strategiarbete Stadens strategi färdigställdes i slutet av år Förankringen av strategin i olika sektorer och arbetsenheter fortgick år Sedan strategin hade godkänts inledde sektorerna beredningen av sina egna stragier och strategiprogram på basis av stadsstrategin. Strategierna har godkänts i regel år Näringsstrategin, som ingår i stadsstrategihelheten, godkändes på hösten. Stadens intressegrupper deltog i omfattande grad i beredningen av näringsstrategin. Regionutveckling De huvudsakliga instrumenten för regionutveckling är de nationella specialprogrammen såsom Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet, kunskapscentrumprogrammet samt av EU-programmen Norra Finlands målprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning och ESF-programmet för finländska fastlandet samt Utvecklingsprogrammet för landsbygden på Finlands fastland. Karlebyregionen deltar genom Kemiska kompetenscentret i ett nanotekniskt kluster och ett kluster för förnybar skogsindustri. Kompetenscentrets verksamhet och utvecklandet av det har koncentrerats på regionens industri, speciellt på utvecklandet av basservice som små och medelstora företag behöver, på specialisering och nätverksbildning inom valda branscher på nationell nivå samt på utvecklandet av kompetensen inom snäva spetsbranscher på internationell nivå. År 2010 var det första verksamhetsåret för Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO). Början av året bestod närmast av organiseringen av verksamhetsmodeller, verkställighetssätt och nätverksbildning och det egentliga utvecklingsarbetet inleddes mot slutet av året. Objekten i programmet för Karlebynejdens utveckling anknyter till utvecklandet av den regionala innovationsmiljön, utvecklandet av naturbruket samt stärkandet av utvecklingszonens dragningskraft i Karleby- och Jakobstadsregionerna. Utredningsarbetet för Karleby- och Jakobstadsregionernas utvecklingskorridor i anknytning till detta inleddes i slutet av året. Avsikten är att utreda Karleby- och Jakobstadsregionernas regionala och funktionella struktur och resurser. Målet är att ta fram regionernas styrkor, utreda förutsättningar för eventuellt fortsatt arbete och vidare val samt att ta fram konkreta åtgärder som det fortsatta arbetet borde koncentreras på. 2 Bokslut 2010

9 Högskoleundervisning och forskning Jyväskylä universitet har på ett betydande sätt utvecklat Karleby universitetscenter Chydenius som fungerar som universitetets fristående institution. Att universitetscentret utvecklats till sin nuvarande omfattning har varit möjligt med Jyväskylä universitets starka stöd och samarbetet med universiteten i Uleåborg och Vasa. Regionens näringsliv och påverkare har också understött förbundenheten till utvecklandet av universitetscentret. donerade euro till Jyväskylä universitets grundkapital. Likaså donerade staden euro till Uleåborgs universitet samt euro till Vasa universitet för motsvarande ändamål. Kokkola Power, som ingår i stadskoncernen, donerade euro till Jyväskylä universitets grundkapital. Evenemang år 2010 Stadens 390:e år inleddes med Mellersta Österbottens traditionella landskapsstafett för 59:e gången i Kelviå. Dessutom arrangerade man i Karleby FM i innebandy för fl ickor och FM i vinterbad samt många andra idrottsevenemang. Undervisningsminister Henna Virkkunen invigde Hållhagens skola på Karlebydagen den 7 september efter utbyggandet och den grundläggande reparationen av skolan. Minister Elisabeth Rehn överräcktes samma dag s Chydeniuspris. Den riksomfattande evangeliefesten arrangerades i början av juli i Kelviå. De nordiska vänorternas Nordiska Dagar hölls i Karleby i slutet av juni. Karleby och Mellersta Österbotten presenterade sig i juni i Helsingfors under ett stadsevenemang. Många organisationer arrangerade riksomfattande kongresser och evenemang i Karleby. Deltagarna fick samtidigt tillfälle att bekanta sig med staden. Märkeshändelser var bland annat: Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice fi rade sina 40 år och invigningen av utbyggnaden Kokkolan ammattiopisto 50 år Karleby-Jakobstad fl ygplats i Kronoby 50 år Kokkolan Palloveikot KPV 80 år Kokkolan Työväen Urheilijat KTU 50 år Tack Tack till alla för ett gott arbete för stadens och hela regionens bästa. De nådda resultaten framgick som en positiv utveckling under året för stadens 390-årsjubileum. Antti Isotalus stadsdirektör Bokslut

10 1.2. KARLEBY STADS FÖRVALTNING KARLEBY STADSFULLMÄKTIGE Stadsfullmäktige sammanträdde 9 gånger och behandlade 99 paragrafer år Fullmäktige består av 51 ledamöter av vilka 39 representerar icke-socialistiska och 12 socialistiska partier. Fullmäktiges sammansättning Ordförande Stefan Anderson (SFP) 1. vice ordförande Kauko Ojala (C) 2. vice ordförande Raimo Harsunen (SDP) KARLEBY STADSSTYRELSE Stadsstyrelsen sammanträdde 36 gånger och behandlade 609 paragrafer år C Anias Pentti Harmaala Mari Herlevi Reino Huhtala Jouni Kalliokoski Riitta Karhumaa Juho Kippo-Kovasin Lea Laitila Veikko Leskelä Pertti Maijala Aimo Mäkelä Anne Nurmi Pekka Ojala Kauko Palosaari Anneli Puumala Tuomo Puutio Sari Rahkola Riitta Virolainen Timo SDP Harsunen Raimo Kellosalo Anne Lahti Mauri Mustasaari Erkki Rasi Anne Sabel Roy Tastula Antero Urpilainen Jutta Urpilainen Kari KD Candelin Johan Häli Pirkko Kallis Bjarne Mehtälä Anja Nikkanen Risto Paananen Juha Passoja Terttu Salo Mauri SFP Anderson Stefan Brandt Mats Kouvo Kajsa Snellman Hans Timonen Marlén Åström Bernhard Saml Haimakainen Pentti Jukkola Janne Kivistö Matti Marjamaa Helinä VF Ahonen Eila Pohjola Vesa Tastula Seppo Sannf Puolimatka Pekka Ylitalo Alpo Gröna Taarna Terho Stadsstyrelsens sammansättning Ordförande Pekka Nurmi (C) 1. vice ordförande Kari Urpilainen (SDP) 2. vice ordförande Pentti Haimakainen (Saml) Haapalehto Seija (SDP) Häli Pirkko (KD) Kalliokoski Riitta (C) Kouvo Kajsa (SFP) Leskelä Pertti (C) Marjamaa Helinä (Saml) Paldanius Heikki (SDP) Rahkola Riitta (C) Salo Mauri (KD) Tastula Seppo (VF) Övriga av stadsfullmäktige valda organ Personalnämnden Centralvalnämnden Nämnden för kultur- och ungdomsväsendet Idrottsnämnden Landsbygdsnämnden Utbildnings- och barndagvårdsnämnden Räddningsnämnden Byggnads- och miljönämnden Social- och hälsovårdsnämnden Revisionsnämnden Tekniska nämnden Fullmäktiges valnämnd Miljö- och hälsovårdsnämnden Energidirektionen Hamndirektionen Direktionen för Työplus Vattenverksdirektionen Delegationen för polisinrättningen Nämndemän vid tingsrätten Gode män 4 Bokslut 2010

11 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Regionfullmäktige Kommittén för kommundelarna Stadsplaneringsgruppen Personalnämnden Affärsverksamhet Tekniska väsendet och miljöväsendet Hamndirektionen Vattenverksdirektionen Direktionen för Työplus Energidirektionen Tekniska nämnden Lokalförsörjning Samhällsteknisk service Byggnads- och miljönämnden Stadsmiljötjänster Koncern- och organisationsstruktur Stadsfullmäktige Valorgan Stadsstyrelsen Revisionsväsendet Revisionsnämnden Samkommuner Andra intressentorganisationer Dotterbolag och intressebolag Stiftelser Stadsdirektör Centralförvaltning Social- och hälsovårdsväsendet Social- och hälsovårdsnämnden Svenska sektionen Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Socialservice och handikappomsorg Administration Bildningsväsendet Nämnden för utbildning och fostran Finska avdelningen Svenska avdelningen Småbarnsfostran Grundläggande utbildning Utbildning på andra stadiet / gymnasier Fri bildning Nämnden för kulturoch ungdomsväsendet Kulturväsendet Museiväsendet Biblioteksväsendet Ungdomsväsendet Idrottsnämnden Idrottsväsendet Räddningsväsendet Räddningsnämnden Landsbygdsväsendet Landsbygdsnämnden Revisor Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bokslut

12 KARLEBY STADS PERSONAL Det framkom inga markanta förändringar vid avseende antalet anställa och personalstrukturen jämfört med året innan. Antalet anställningsförhållanden för viss tid uppgick den 31 december 2010 till ca 100 fl er än vid samma tidpunkt året innan, uppgifterna gäller dock endast läget under en dag. Personalens sjukdagar steg med 0,5 kalenderdagar. Lönekostnaderna steg med 6,5 procent från nivån På de ökade kostnaderna inverkade ändringarna av tjänste- och kollektivavtalen, harmoniseringen av lönerna inom småbarnsfostran och social- och hälsovårdsväsendet och nya vakanser. En stor omorganisation genomfördes i och med att småbarnsfostran överfördes på bildningsväsendet i början av Vid ingången av året inledde också miljö- och hälsoskyddsmyndigheten i Mellersta Österboetten sin verksamhet. Det här innebar att nio hälsoinspektörer och tretton veterinärer från sju kommuner övergick i stadens tjänst. Personalstrategin för blev klar på våren. Den baserar sig på de perspektiv och mål som framgår av stadens strategi. Till dessa hör att säkerställa kompetens, tillgång till personal, sunda arbetsgemenskaper och motiverad personal. Utifrån dessa har man härlett projekt och åtgärder vars utfall följs av samarbetsgruppen och personalnämnden. En enkätundersökning om arbetshälsan genomfördes i samråd med Keva. Enkäten riktades till stadens personal med undantag av social- och hälsovårdsväsendet eftersom det deltog i en motsvarande enkät Resultaten från enkäten rapporterades på olika nivåer och även på arbetsenhetsnivå. fi ck i sin helhet bra resultat. Arbetshälsan var i närheten av nivån för jämförelsematerialet, resultaten för nästan alla delområden var dock en aning bättre än jämförelsematerialet. Ett utvecklingsmål som gäller hela staden är att få praxisen med utvecklingssamtal att bli mer omfattande. Arbetsenheterna gör utifrån rapporterna upp egna planer för välbefi nnandet i arbetet. Chefsutbildningen genomfördes alltjämt som JET-utbildning i vilken deltog ca 70 personer indelade i tre grupper. Förutom fyra chefsforum ordnades också kurser i anslutning till chefsuppgifter och ledning i samband med förändringar. Utvärderingen av arbetets svårighetsgrad och löneharmoniseringen utifrån den fortsatte. Arbetet slutfördes inom småbarnsfostran och social- och hälsovårdsväsendet. Antalet anställda Heltid Deltid I bisyssla Sammanlagt Centralförvaltningen Social- och hälsovårdsväsendet* Bildningsväsendet* Tekniska servicecentret Affärsverken Regionala räddningsverket Sammanlagt Inräknade i antalet anställda är alla de personer som var fastanställda eller visstidsanställda Även anställda med sysselsättningsstöd (58 personer) har inkluderats. * Personalen inom småbarnsfostran övergick fr.o.m från social- och hälsovårdsväsendet till bildningsväsendet. Sysselsättning och aktivering I budgeten har det ställts fem mål för verksamheten. Till delfunktioner för att främja sysselsättningen har fastslagits stiftelsen Kokkotyö-säätiö, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, sommarsysselsättning, övrig sysselsättning, sysselsättning inom förvaltningarna, projektet ALMA, aktiveringsåtgärder (för att reducera arbetsmarknadsstödet) och föreningen för arbetslösa samt projekt (DYNAMO, KANTO). Enheten för sysselsättning och aktivering samordnade stadens sysselsättningsåtgärder; sysselsättning med lönesubventionering, ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, administration av projektet 6 Bokslut 2010

13 ALMA och aktivering av dem som hade fått passivt arbetsmarknadsstöd i mer än 500 dagar samt deltagande i huvudsak i egenskap av delfi nansiär i projektsamarbetet. Staden sysselsatte med lönesubvention i medeltal 75 personer per månad, sammanlagt 163 personer. I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i snitt 161 personer/månad, sammanlagt 256 personer, verksamhetsdagar. Staden anställde 300 unga och beviljade företag stöd för anställning av sammanlagt 120 unga under sommaren. Med stöd av fullmäktiges beslut från 2008 ökade åtgärderna för att minska utgifterna för arbetsmarknadsstöd med 16,3 procent från Aktiveringsgraden uppgick till 48,3 procent och hörde således till de högsta i landet bland de trettio största städerna (9/2010). Den 31 december 2010 uppgick antalet personer som omfattades av träning som tillhandahålls av stiftelsen Kokkotyö-säätiö till 551 varav 229 unga (41,6 %), kvinnor 232 (42,1 %) och män 319 (57,9 %). Antalet karlebybor som omfattades av stiftelsen Kokkotyö-säätiös åtgärder uppgick till 338 (61,3 %). Stiftelsens verksamhet fi nansierades med euro från stadens enhet för aktivering och sysselsättning, socialoch hälsovårdsväsende och ungdomstjänster och arbetskraftsförvaltningen (lönesubventioner). Dessutom fi ck man medel för verksamheten från köpta tjänster, olika projekt (ESF och rikstäckande fi nansiering) och försäljning av varor och tjänster. Den stadigvarande personalens åldersfördelning kvinnor män under 20v Bokslut

14 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM DET EGNA EKONOMIOMRÅDET Den internationella fi nanskrisen och utvecklingen av den till en skuldkris för vissa stater stämplade den ekonomiska utvecklingen år Världsekonomin har börjat repa sig och den ekonomiska tillväxten väntas bli över 4 % åren 2010 och Tillväxten beror till en del på starka stöd- och stimulansåtgärder. Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet fi ck under årets andra kvartal ett starkt uppsving. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 3,1 % år 2010, då bruttonationalprodukten året innan sjönk med 8,2 %. Produktionen år 2010 låg ungefär på samma nivå som år Nettonationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 2,3 %. Mest steg efterfrågan på grund av ökad export och privat konsumtion. Exportvolymen ökade med 5,1 % och importvolymen med 2,6 %. Värdet på Finlands export steg år 2010 med 16 % och på importen med 18 %. Den privata konsumtionen ökade med 2,6 % och den offentliga konsumtionen med 0,4 %. Investeringarna ökade med 0,8 %. Driftsöverskottet som beskriver företagens vinster ökade med 36 %, men var ännu klart mindre än under toppåret Företagen betalade nästan 40 % mer i direkta skatter än året innan, men uppskattningsvis 4 % mindre i dividender. Företagens fi nansiella ställning visade ett överskott på 9 miljarder euro. Den officiella sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för andra året i följd, 5 miljarder euro. Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt 2,9 %. Hushållens justerade realinkomst ökade med 2,3 %. Den omfattar också individuella tjänster såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster som organisationer och den offentliga sektorn producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade med 1,9 % och de sociala förmånerna med 4,1 % samt egendoms- och företagarinkomsterna med 6,2 %. Infl ationen började öka i slutet av året från en låg nivå, men i november mättes redan en tillväxthastighet på 2,5 %. Infl ationen för hela året beräknas bli 1,2 %. Kostnaderna som anknyter till boende och trafi k har ökat snabbast, men en starkare euro har dock bromsat upp ökningen av bränslepriserna. Antalet arbetslösa kvarstod år 2010 på ungefär samma nivå jämfört med året innan. Enligt statistikcentralen var antalet arbetslösa medan arbetslöshetsgraden var 8,4 % (8,2 % år 2009). Arbetslöshetsgraden för män var något högre än för kvinnor (män 9,1 %, kvinnor 7,6 %). Sysselsättningsgraden låg på samma nivå som året innan, d.v.s. på 68 %. % 25 ARBETSLÖSHETSGRADEN I ÅRSMEDELTAL hela landet Karleby Bokslut 2010

15 Enligt Österbottens TE-central var antalet arbetslösa 2011 i slutet av år 2010 vilket innebär en arbetslöshetsgrad på 9,3 % (år 2009 arbetslöshetsgrad 11,1 %). Arbetslösheten har minskat med 388 personer jämfört med året innan vilket innebär än ändring på -15,4 % på årsnivå. Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med knappa 4 % jämfört med år Kommunernas skatteinkomster ökade med ca 4 % (Karleby 0,4 %) och statsandelarna med 7,3 % (Karleby 3,2 %). Kommunernas årsbidrag ökade med 18,9 %. Antalet kommuner med negativt årsbidrag minskade från 26 till 8. Inom kommunsektorn ökade skuldsättningen i relativt rask takt, kommunernas lånestock ökade med 9,6 %, samkommunerna inkluderade ökade lånestocken med 21,3 %. Indelade i landskap var lånestocken för kommunerna i Mellersta Österbotten högst i landet per invånare. I Karleby uppgick lånestocken till /invånare (3 141 /invånare år 2009) medan medelvärdet för hela landet var /invånare. Nyckeltal/Karleby 2010 Invånarantal Inflyttnings-/utflyttningsöverskott 149 Förändring i invånarantal 364 Arbetslöshetsgrad (medeltal) * 9,2 Nya bostäder 238 Skatteprocent 19,75 Verksamhetsintäkter ** Verksamhetskostnader ** " Verksamhetsbidrag ** " Skatteinkomster ** " Statsandelar ** " Årsbidrag ** " Resultat ** " Årsbidrag, affärsverken inkluderade " Resultat, affärsverken inkluderade " Överskott/underskott " Investeringar affärsverken inkluderade " Nettoförändringar i lånestock " Lånestock, affärsverken inkluderade /inv * utan affärsverk Bokslut

16 3. BILDANDET AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3.1. RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL KARLEBY SATD * * staden och affärsverken RESULTATRÄKNING eur 1000 eur Verksamhetensintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Extraordinära poster 0 0 Räk. periodens resultat Ökn. (+) / minskn. (-) av avskr.differens Ökn. (+) / minskn. (-) av reserver Ökn. (+) / minskn. (-) av fonder Räk. periodens över/underskott NYCKELTAL Verks.intäkter/verks.kostnader % 40,6 % 37,9 % Årsbidrag/Avskrivning % 132,6 % 151,3 % Årsbidrag, /invånare Invånarantal Resultaträkningens innehåll Resultaträkningens uppgift är att visa hur räkenskapsperiodens intäkter räcker till för att täcka de kostnader som uppstår till följd av produktionen av tjänster. I den offi ciella resultaträkningen läggs fram s.k. externa poster, d.v.s. intäkter som erhållits utom staden, och kostnader som uppkommit till följd av upphandling utom staden RESULTATRÄKNINGENS INTÄKTER Resultaträkningens intäkter för uppgick år 2010 till sammanlagt 349,3 miljoner euro. Intäkterna ökade med sammanlagt 20,9 miljoner euro (6,4 %) från år Verksamhetsintäkterna Intäkter (1 000 ) BS 2010 Andel % BS 2009 Ändring Ändring % Verksamhetsintäkter , ,8 Skatteinkomster , ,4 Statsandelar , ,2 Finansiella inkomster 976 0, ,1 Sammanlagt , ,4 10 Bokslut 2010

17 Verksamhetsintäkterna uppgick till 132,2 miljoner euro och ökade med 18,1 miljoner euro ( 15,8 %). De största posterna var försäljningsintäkterna på 100,8 miljoner euro och betalningsintäkterna på 12,2 miljoner euro. Skatteinkomster Skatteinkomster (1000 ) BS 2010 Andel % BS 2009 Ändring Ändring % Kommunalskatt , ,7 Fastighetsskatt , ,3 Samfundsskatt , ,5 Sammanlagt ,4 Skatteinkomsterna uppgick år 2010 till sammanlagt 149,3 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade skatterna med 0,6 miljoner euro. Kommunalskatten ökade med 0,9 miljoner euro, dvs. ca 0,7 %, och fastighetsskatten med 0,3 miljoner euro, dvs. 4,3 %. Samfundsskatteinkomsterna sjönk med 0,6 miljoner euro, dvs. -3,5 %. Av skatteinkomsterna uppgick andelen kommunalskatt till 84,0 %, fastighetsskatt till 5,2 % och samfundsskatt till 10,8 %. Statsandelar Statsandelar (1000 ) BS 2010 BS 2009 Ändring Ändring % Allmän statsandel Social- och hälsovård Utbildning och kultur Statsandel för kommunal basservice På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna -281 Övergångsutjämning 194 Utbildning och kultur Sammanlagt ,2 Statsandelarna uppgick till sammanlagt 66,8 miljoner euro vilket innebär en ökning på 2,1 miljoner euro (3,2 %) jämfört med året innan KOSTNADER Kostnaderna uppgick till sammanlagt 330,1 miljoner euro vilket innebär en ökning på 23,1 miljoner euro (7,5 %) jämfört med året innan. Kostnader (1 000 ) BS 2010 Andel % BS 2009 Ändring Ändring % Personalkostnader , ,7 Köpta tjänster , ,4 Material, förnödenheter och varor , ,2 Understöd , ,7 Hyror , ,9 Övriga kostnader , ,0 Finansiella kostnader , ,1 Sammanlagt , ,5 Bokslut

18 Verksamhetskostnaderna uppgick till 327,2 miljoner euro. De mest betydande kostnaderna utgjordes av personalkostnader (145,9 miljoner euro) och köp av tjänster (111,0 miljoner euro). De fi nansiella kostnaderna uppgick till ca 2,9 miljoner euro VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna och visar hur mycket av kostnaderna för driftsekonomin ska täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhetsbidraget för år 2010 uppgick till 193,0 miljoner euro och försvagades jämfört med året innan med 6,3 miljoner euro. År 2010 täckte verksamhetsintäkterna 40,6 % av verksamhetskostnaderna ÅRSBIDRAG Årsbidraget åskådliggör de internt tillförda medlen totalt och beaktar inte bara verksamhetsbidraget utan även skatteinkomsterna, statsandelarna och de fi nansiella intäkterna och kostnaderna. Årsbidraget för år 2010 uppgick till 21,1 miljoner euro, 457 euro per invånare. Årsbidraget försvagades med 2,1 miljoner euro från år RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH ÖVER-/UNDERSKOTT Räkenskapsperiodens resultat belyser skillnaden mellan räkenskapsperiodens samtliga intäkter och kostnader. I resultatet har även beaktats avskrivningar som beskriver användningen av långverkande produktionsfaktorer och extraordinära poster. De poster som läggs fram efter räkenskapsperiodens resultat är poster som gäller behandlingen av resultat med vilka det går att på vissa villkor inverka på fördelningen av resultatet på olika räkenskapsperioder. Avskrivningarna uppgick till 15,9 miljoner euro. Räkenskapsperioden resultat för år 2010 uppvisade ett överskott på 5,2 miljoner euro vilket var 2,7 miljoner euro mindre än år Efter posterna som gäller behandlingen av resultat uppgick överskottet till 1,6 miljoner euro vilket var 2,3 miljoner euro mindre än år Bokslut 2010

19 4 FINANSIERING AV VERKSAMHETEN 4.1. FINANSIERINGSANALYSEN OCH DESS NYCKELTAL KARLEBY STAD ** staden och affärsverken BS 2010 BS 2009 FINANSIERINGSANALYS Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära intäkter 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringsutgifter Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Fusion invest Fusion invest. aktie försälj. 0 0 Försäljningsinkomster av tillgång.bland bestå Verksamhetens och inv. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Minskning av lånefordringar Ökning av lånefordringar Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förv. medel o. förvaltat kapital 57 2 Förändringar av omsättningstillgångar Förändringar av fordringar Förändring av räntefria skulder Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel FINANSIERINGKALKYLENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar % 61,4 % 61,7 % Intern finansiering av kapitalutgifter % 34,0 % 39,3 % Låneskötselbidrag 0,8 1,1 Likviditet, kassadagar 12 6 Invånarantal I fi nansieringsanalysen sammanställs stadens tillförda medel och medelsanvändning. Finansieringsanalysen utvisar förändringarna i kommunens kassamedel under räkenskapsperioden ANALYS AV FINANSIERINGSANALYSEN Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassafl ödet i den egentliga verksamheten, internt tillförda medel, åskådliggör de i resultaträkningen framlagda intäkternas och kostnadernas inverkan på kassafl ödet. De internt tillförda medlen uppgick till 18,3 miljoner euro år 2010 vilket är 2,5 miljoner euro mindre än år Bokslut

20 Investeringarna i fi nansieringsanalysen bildas av investeringsutgifter för, fi nansieringsandelar för och försäljningsinkomster av bestående aktiva. Investeringarna uppgick till totalt 37,3 miljoner euro år 2010 vilket är 3,5 miljoner euro mindre än år Finansieringsandelar för investeringar uppgick till 2,8 miljoner euro och försäljningsinkomsterna uppgick till 3,8 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgick till 30,7 miljoner euro vilket är 0,5 miljoner euro mera än år Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassafl öde uppgick under räkenskapsperioden till 12,3 miljoner euro netto. Av självanskaffningsutgifterna för investeringar har 53,2 procent fi nansierats med internt tillförda medel för den egentliga verksamheten. Finansieringsverksamhet Nettokassaflödet för finansieringsverksamheten uppvisade ett positivt utfall på sammanlagt 19,0 miljoner euro år Långfristiga lån lyftes för ett belopp på sammanlagt 42,0 miljoner euro och sammanlagt amorterades 27,4 miljoner euro. Ändringen i fråga om kortfristiga lån uppgick till 0,2 miljoner euro. Ändringen av likvida medel Ändringen av kassaflödet som uppstod utifrån den egentliga verksamheten och investeringarna uppvisade ett utfall på +6,7 miljoner euro. Med kassafl öden för år 2010 hade det varit möjligt att täcka betalningar ur en kassa för 12 dagar. 14 Bokslut 2010

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

BOKSLUT 2011. Stadsfullmäktige 18.6.2012 53

BOKSLUT 2011. Stadsfullmäktige 18.6.2012 53 BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 18.6.2012 53 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER 2011...1 1.2. s förvaltning...5 1.2.1. sfullmäktige...5 1.2.2. sstyrelse...5 1.2.3. s personal...7 2. DEN

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

BOKSLUT 2013. Karleby stadsfullmäktige 16.6.2014 47

BOKSLUT 2013. Karleby stadsfullmäktige 16.6.2014 47 BOKSLUT 2013 sfullmäktige 16.6.2014 47 KARLEBY STADS BOKSLUT 2013 Pärmbild: Elina Paavola INNEHÅLL KARLEBY STADS BOKSLUT 20133 VERKSAMHETSBERÄTTELSE7 1.1. Stadsdirektörens överblick över år 2013...1 1.2.

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer