INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 sfullmäktige

2

3 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR s förvaltning sfullmäktige s personal DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM DET EGNA EKONOMIOMRÅDET BILDANDET AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Resultaträkning och dess nyckeltal Resultaträkningens intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat och över-/underskott FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Finansieringsanalysen och dess nyckeltal Analys av fi nansieringsanalysen BALANSRÄKNING Balansräkning och dess nyckeltal Balansräkningens innehåll TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI MILJÖBOKSLUT REDOGÖRELSE FÖR HUR DEN INTERNA TILLSYNEN ÄR ORDNAD VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR INOM VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET...30 BUDGETUTFALL UPPNÅENDET AV MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL FULLMÄKTIGE UPPNÅENDET AV EKONOMISKA MÅL Förvaltningarnas verksamhetsberättelser Utfallet av de mål som uppställts för affärsverken UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER Driftekonomins och resultaträkningens utfall Investeringsdelens utfall Utfallet av fi nansieringsdelen Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster enligt Bundenhetsdrag Specifi kationerna till driftsekonomidelen och investeringsdelen Resultaträkning, fi nansieringskalkyl och balansräkning utan Affärsverken BOKSLUTSKALKYLER RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSKALKYL BALANSRÄKNING KONCERNKALKYLER NOTER TILL BOKSLUTET NOTER SOM BERÖR UPPGÖRANDE AV BOKSLUT NOTER TILL RESULTATRÄKNING NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN NOTER SOM BERÖR SÄKERHETER OCH BORGENSFÖRBINDELSER NOTER ANGÅENDE PERSONALEN AKTIER OCH ANDELAR NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET SÄRREDOVISADE BOKSLUT Affärsverken Sammanfattning av affärsverken UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR HANDLINGAR SOM BEKRÄFTAR BOKSLUTET...271

4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6

7 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010 År 2010 hade det förfl utit 390 år sedan staden Gamlakarleby grundades. Under året arrangerades fl era evenemang i anknytning till jubileumsåret. Av de viktigaste kan nämnas Anders Chydenius frihandelsseminariet i början av juli. Temat var Vems frihet kapitalets eller människans? Flera av vårt lands ledande påverkare inom ekonomi och näringsliv, bl.a. verkställande direktör för Näringslivets delegation Sixten Korkman och statssekreterare vid fi nansministeriet Raimo Sailas, höll sina anföranden. En lång beredning av Mellersta Österbottens inriktning inom den statliga regionförvaltningen nådde sitt slut på hösten. Statsrådet beslöt att landskapet beträffande fördelningen av regionförvaltningen riktar sig söderut, därmed hör Mellersta Österbotten till verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, och beträffande näringar och kompetens till Närings-, trafi k- och miljöcentralen i Österbotten samt beträffande trafi k och miljö till området för Närings-, trafi k- och miljöcentralen i Södra Österbotten. I enlighet med lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet inleddes verksamheten inom miljö- och hälsoskyddet för Mellersta Österbotten i början av år Samarbetsområdet inbegriper hela Mellersta Österbottens landskap samt Kronoby kommun. Avtalskommunerna gav i uppdrag att sköta de i speciallagen defi nierade miljö- och hälsoskyddsuppgifterna i kommunen på basis av värdkommunmodellen. Utarbetandet av en strategisk regionstrukturmodell för utvidgade Karleby inleddes år I denna regionstrukturmodell som anknyter till generalplanläggning fattas beslut om hur olika delområden i utvidgade Karleby utvecklas. Ekonomisk utveckling Kommunalekonomin utvecklades år 2010 i en gynnsammare riktning än väntat. Ekonomin och sysselsättningen förbättrades mera än väntat vilket ledde till att kommunalskattens skattebas utvecklades gynnsammare än prognoserna visade. Även samfundsskatten ökade snabbare än väntat. Enligt förhandsboksluten ökade kommunernas årsbidrag med ca 19 % från år Verksamhetsutgifterna ökade enligt förhandsuppgifterna med ca 4 % från året innan, verksamhetsinkomsterna med 3,5 % och skatteinkomsterna med 4 %. Trots att kommunernas inkomster var större än väntat räcker de fortfarande inte till för att täcka tjänsterna och investeringarna, utan kommunerna fortsätter att skuldsätta sig. Även i Karleby blev skatteinkomsterna större än väntat tack vare att sysselsättningen överskred det genomsnittliga värdet. Skatteinkomsterna uppgick till sammanlagt 149,3 miljoner euro vilket innebär en överskridning av budgeten med 3,7 miljoner euro. Årsbidraget är 21,1 miljoner euro vilket är ca 17,2 miljoner euro mera än uppskattningen i den reviderade budgeten, även om man under året beviljade sammanlagt 11,8 miljoner euro i tilläggsanslag. Räkenskapsperiodens överskott uppgick till 1,6 miljoner euro. Investeringarnas nettoutgifter uppgick till sammanlagt 30,6 miljoner euro varav stadens andel var 11,3 miljoner euro och affärsverkens andel 19,3 miljoner euro. I slutet av året uppgick lånestocken utan affärsverken till 128,4 miljoner euro, d.v.s euro/invånare. Lånestocken inklusive affärsverken var 159,0 miljoner euro, d.v.s euro/invånare. Befolkningsutveckling Redan i ett par årtionden har Karleby hört till de tillväxtcentra där invånarantalet klart växer. År 2010 ökade stadens befolkning med 364 personer. Befolkningsökningen baserade sig till stor del på den naturliga befolkningstillväxten, d.v.s. födelseöverskottet. Antalet födda var 614 och födelseöverskottet 221 personer. Födelseöverskottet jämfört med siffran i städer av motsvarande typ är väsentligt stort. Även fl yttningsbalansen var klart positiv med en marginal på 149 invånare. Nettoinfl yttningen har redan länge varit positiv. I fjol blev också fl yttningen mellan kommunerna inom landet positiv med en marginal på 52 invånare. Faktorerna som inverkar på förändringar avseende befolkningen är strukturellt sett gynnsamma. Därmed föreligger förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling även i fortsättningen. I slutet av året var antalet invånare i Karleby invånare. Till invånarantalet var Karleby vid årsskiftet landets 22 största stad. Bokslut

8 Näringar Recessionen inverkade relativt litet på Karleby tack vare den mångsidiga näringsstrukturen. Exempelvis storindustrin och handelsbranschen påverkades knappast alls av recessionen. Permitteringar och i viss mån uppsägningar har drabbat närmast båtbranschen och programvaruindustrin inom ITC-branschen. Den positiva utvecklingen i hamnens verksamhet fortsatte och trafi krekordet från året innan slogs. Via Karleby Hamn transporterades ca 6,4 miljoner ton gods. Den totala godstrafi ken ökade med 15,6 % och den reguljära linjetrafiken med containrar ökade med 75,5 %. Hamnen var landets fjärde största allmänna hamn mätt i antal ton godstrafi k och den största hamnen för transitotrafi k. Elektrifieringen av järnvägsspåret i Yxpila, färdigställandet av mellanbangården samt VR:s fortsatta planer och stadens planer på att utveckla Silverstenshamnen skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hamnen och på storindustriområdet även i fortsättningen. Det arbete som gjorts för att göra staden bättre nåbar har burit frukt. Utbudet av flygturer utökades med nya turer och uppgår under vardagar till 7-8 turer. Det utökade utbudet av reguljära flyg påverkades bl.a. av att hangaren, alltså flygfältets övernattningshall, färdigställdes på Karleby-Jakobstad fl ygfält. Arbetslösheten minskade långsamt i början av året men under det senare halvåret var arbetslöshetsgraden redan klart lägre än året innan. År 2010 var arbetslöshetsgraden i medeltal 9,2 %. Hela landets motsvarande siffra var 10 %. Den ökade arbetslösheten bland unga är fortsättningsvis oroväckande trots att arbetskraftsmyndigheter och staden satsat på de ungas möjligheter att utbilda sig och på främjandet av sysselsättningen. I slutet av året var 17 % av de arbetslösa under 25 år. Antalet arbetsplatser har under de senaste åren ökat med fl era hundra årligen. År 2008 (den senaste tillgängliga statistiken) stannade arbetsplatsökningen upp som en följd av recessionen, ökningen var knappa 50 arbetsplatser. I Karleby var antalet arbetsplatser sammanlagt över i slutet av år I fjol lät Finlands Näringsliv göra en undersökning i vilken man utredde hur kommunerna i Finland sköter sin näringspolitik sett ur företagens synvinkel. I rapporten som beskriver företagsklimatet placerade sig Karleby på första plats beträffande så gott som alla undersökningens delfaktorer såsom det allmänna företagsklimatet, företagsnärheten i beslutsfattandet, drivfjädrarna i företagsverksamheten, servicen och strukturen. Stadens strategiarbete Stadens strategi färdigställdes i slutet av år Förankringen av strategin i olika sektorer och arbetsenheter fortgick år Sedan strategin hade godkänts inledde sektorerna beredningen av sina egna stragier och strategiprogram på basis av stadsstrategin. Strategierna har godkänts i regel år Näringsstrategin, som ingår i stadsstrategihelheten, godkändes på hösten. Stadens intressegrupper deltog i omfattande grad i beredningen av näringsstrategin. Regionutveckling De huvudsakliga instrumenten för regionutveckling är de nationella specialprogrammen såsom Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet, kunskapscentrumprogrammet samt av EU-programmen Norra Finlands målprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning och ESF-programmet för finländska fastlandet samt Utvecklingsprogrammet för landsbygden på Finlands fastland. Karlebyregionen deltar genom Kemiska kompetenscentret i ett nanotekniskt kluster och ett kluster för förnybar skogsindustri. Kompetenscentrets verksamhet och utvecklandet av det har koncentrerats på regionens industri, speciellt på utvecklandet av basservice som små och medelstora företag behöver, på specialisering och nätverksbildning inom valda branscher på nationell nivå samt på utvecklandet av kompetensen inom snäva spetsbranscher på internationell nivå. År 2010 var det första verksamhetsåret för Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO). Början av året bestod närmast av organiseringen av verksamhetsmodeller, verkställighetssätt och nätverksbildning och det egentliga utvecklingsarbetet inleddes mot slutet av året. Objekten i programmet för Karlebynejdens utveckling anknyter till utvecklandet av den regionala innovationsmiljön, utvecklandet av naturbruket samt stärkandet av utvecklingszonens dragningskraft i Karleby- och Jakobstadsregionerna. Utredningsarbetet för Karleby- och Jakobstadsregionernas utvecklingskorridor i anknytning till detta inleddes i slutet av året. Avsikten är att utreda Karleby- och Jakobstadsregionernas regionala och funktionella struktur och resurser. Målet är att ta fram regionernas styrkor, utreda förutsättningar för eventuellt fortsatt arbete och vidare val samt att ta fram konkreta åtgärder som det fortsatta arbetet borde koncentreras på. 2 Bokslut 2010

9 Högskoleundervisning och forskning Jyväskylä universitet har på ett betydande sätt utvecklat Karleby universitetscenter Chydenius som fungerar som universitetets fristående institution. Att universitetscentret utvecklats till sin nuvarande omfattning har varit möjligt med Jyväskylä universitets starka stöd och samarbetet med universiteten i Uleåborg och Vasa. Regionens näringsliv och påverkare har också understött förbundenheten till utvecklandet av universitetscentret. donerade euro till Jyväskylä universitets grundkapital. Likaså donerade staden euro till Uleåborgs universitet samt euro till Vasa universitet för motsvarande ändamål. Kokkola Power, som ingår i stadskoncernen, donerade euro till Jyväskylä universitets grundkapital. Evenemang år 2010 Stadens 390:e år inleddes med Mellersta Österbottens traditionella landskapsstafett för 59:e gången i Kelviå. Dessutom arrangerade man i Karleby FM i innebandy för fl ickor och FM i vinterbad samt många andra idrottsevenemang. Undervisningsminister Henna Virkkunen invigde Hållhagens skola på Karlebydagen den 7 september efter utbyggandet och den grundläggande reparationen av skolan. Minister Elisabeth Rehn överräcktes samma dag s Chydeniuspris. Den riksomfattande evangeliefesten arrangerades i början av juli i Kelviå. De nordiska vänorternas Nordiska Dagar hölls i Karleby i slutet av juni. Karleby och Mellersta Österbotten presenterade sig i juni i Helsingfors under ett stadsevenemang. Många organisationer arrangerade riksomfattande kongresser och evenemang i Karleby. Deltagarna fick samtidigt tillfälle att bekanta sig med staden. Märkeshändelser var bland annat: Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice fi rade sina 40 år och invigningen av utbyggnaden Kokkolan ammattiopisto 50 år Karleby-Jakobstad fl ygplats i Kronoby 50 år Kokkolan Palloveikot KPV 80 år Kokkolan Työväen Urheilijat KTU 50 år Tack Tack till alla för ett gott arbete för stadens och hela regionens bästa. De nådda resultaten framgick som en positiv utveckling under året för stadens 390-årsjubileum. Antti Isotalus stadsdirektör Bokslut

10 1.2. KARLEBY STADS FÖRVALTNING KARLEBY STADSFULLMÄKTIGE Stadsfullmäktige sammanträdde 9 gånger och behandlade 99 paragrafer år Fullmäktige består av 51 ledamöter av vilka 39 representerar icke-socialistiska och 12 socialistiska partier. Fullmäktiges sammansättning Ordförande Stefan Anderson (SFP) 1. vice ordförande Kauko Ojala (C) 2. vice ordförande Raimo Harsunen (SDP) KARLEBY STADSSTYRELSE Stadsstyrelsen sammanträdde 36 gånger och behandlade 609 paragrafer år C Anias Pentti Harmaala Mari Herlevi Reino Huhtala Jouni Kalliokoski Riitta Karhumaa Juho Kippo-Kovasin Lea Laitila Veikko Leskelä Pertti Maijala Aimo Mäkelä Anne Nurmi Pekka Ojala Kauko Palosaari Anneli Puumala Tuomo Puutio Sari Rahkola Riitta Virolainen Timo SDP Harsunen Raimo Kellosalo Anne Lahti Mauri Mustasaari Erkki Rasi Anne Sabel Roy Tastula Antero Urpilainen Jutta Urpilainen Kari KD Candelin Johan Häli Pirkko Kallis Bjarne Mehtälä Anja Nikkanen Risto Paananen Juha Passoja Terttu Salo Mauri SFP Anderson Stefan Brandt Mats Kouvo Kajsa Snellman Hans Timonen Marlén Åström Bernhard Saml Haimakainen Pentti Jukkola Janne Kivistö Matti Marjamaa Helinä VF Ahonen Eila Pohjola Vesa Tastula Seppo Sannf Puolimatka Pekka Ylitalo Alpo Gröna Taarna Terho Stadsstyrelsens sammansättning Ordförande Pekka Nurmi (C) 1. vice ordförande Kari Urpilainen (SDP) 2. vice ordförande Pentti Haimakainen (Saml) Haapalehto Seija (SDP) Häli Pirkko (KD) Kalliokoski Riitta (C) Kouvo Kajsa (SFP) Leskelä Pertti (C) Marjamaa Helinä (Saml) Paldanius Heikki (SDP) Rahkola Riitta (C) Salo Mauri (KD) Tastula Seppo (VF) Övriga av stadsfullmäktige valda organ Personalnämnden Centralvalnämnden Nämnden för kultur- och ungdomsväsendet Idrottsnämnden Landsbygdsnämnden Utbildnings- och barndagvårdsnämnden Räddningsnämnden Byggnads- och miljönämnden Social- och hälsovårdsnämnden Revisionsnämnden Tekniska nämnden Fullmäktiges valnämnd Miljö- och hälsovårdsnämnden Energidirektionen Hamndirektionen Direktionen för Työplus Vattenverksdirektionen Delegationen för polisinrättningen Nämndemän vid tingsrätten Gode män 4 Bokslut 2010

11 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Regionfullmäktige Kommittén för kommundelarna Stadsplaneringsgruppen Personalnämnden Affärsverksamhet Tekniska väsendet och miljöväsendet Hamndirektionen Vattenverksdirektionen Direktionen för Työplus Energidirektionen Tekniska nämnden Lokalförsörjning Samhällsteknisk service Byggnads- och miljönämnden Stadsmiljötjänster Koncern- och organisationsstruktur Stadsfullmäktige Valorgan Stadsstyrelsen Revisionsväsendet Revisionsnämnden Samkommuner Andra intressentorganisationer Dotterbolag och intressebolag Stiftelser Stadsdirektör Centralförvaltning Social- och hälsovårdsväsendet Social- och hälsovårdsnämnden Svenska sektionen Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Socialservice och handikappomsorg Administration Bildningsväsendet Nämnden för utbildning och fostran Finska avdelningen Svenska avdelningen Småbarnsfostran Grundläggande utbildning Utbildning på andra stadiet / gymnasier Fri bildning Nämnden för kulturoch ungdomsväsendet Kulturväsendet Museiväsendet Biblioteksväsendet Ungdomsväsendet Idrottsnämnden Idrottsväsendet Räddningsväsendet Räddningsnämnden Landsbygdsväsendet Landsbygdsnämnden Revisor Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bokslut

12 KARLEBY STADS PERSONAL Det framkom inga markanta förändringar vid avseende antalet anställa och personalstrukturen jämfört med året innan. Antalet anställningsförhållanden för viss tid uppgick den 31 december 2010 till ca 100 fl er än vid samma tidpunkt året innan, uppgifterna gäller dock endast läget under en dag. Personalens sjukdagar steg med 0,5 kalenderdagar. Lönekostnaderna steg med 6,5 procent från nivån På de ökade kostnaderna inverkade ändringarna av tjänste- och kollektivavtalen, harmoniseringen av lönerna inom småbarnsfostran och social- och hälsovårdsväsendet och nya vakanser. En stor omorganisation genomfördes i och med att småbarnsfostran överfördes på bildningsväsendet i början av Vid ingången av året inledde också miljö- och hälsoskyddsmyndigheten i Mellersta Österboetten sin verksamhet. Det här innebar att nio hälsoinspektörer och tretton veterinärer från sju kommuner övergick i stadens tjänst. Personalstrategin för blev klar på våren. Den baserar sig på de perspektiv och mål som framgår av stadens strategi. Till dessa hör att säkerställa kompetens, tillgång till personal, sunda arbetsgemenskaper och motiverad personal. Utifrån dessa har man härlett projekt och åtgärder vars utfall följs av samarbetsgruppen och personalnämnden. En enkätundersökning om arbetshälsan genomfördes i samråd med Keva. Enkäten riktades till stadens personal med undantag av social- och hälsovårdsväsendet eftersom det deltog i en motsvarande enkät Resultaten från enkäten rapporterades på olika nivåer och även på arbetsenhetsnivå. fi ck i sin helhet bra resultat. Arbetshälsan var i närheten av nivån för jämförelsematerialet, resultaten för nästan alla delområden var dock en aning bättre än jämförelsematerialet. Ett utvecklingsmål som gäller hela staden är att få praxisen med utvecklingssamtal att bli mer omfattande. Arbetsenheterna gör utifrån rapporterna upp egna planer för välbefi nnandet i arbetet. Chefsutbildningen genomfördes alltjämt som JET-utbildning i vilken deltog ca 70 personer indelade i tre grupper. Förutom fyra chefsforum ordnades också kurser i anslutning till chefsuppgifter och ledning i samband med förändringar. Utvärderingen av arbetets svårighetsgrad och löneharmoniseringen utifrån den fortsatte. Arbetet slutfördes inom småbarnsfostran och social- och hälsovårdsväsendet. Antalet anställda Heltid Deltid I bisyssla Sammanlagt Centralförvaltningen Social- och hälsovårdsväsendet* Bildningsväsendet* Tekniska servicecentret Affärsverken Regionala räddningsverket Sammanlagt Inräknade i antalet anställda är alla de personer som var fastanställda eller visstidsanställda Även anställda med sysselsättningsstöd (58 personer) har inkluderats. * Personalen inom småbarnsfostran övergick fr.o.m från social- och hälsovårdsväsendet till bildningsväsendet. Sysselsättning och aktivering I budgeten har det ställts fem mål för verksamheten. Till delfunktioner för att främja sysselsättningen har fastslagits stiftelsen Kokkotyö-säätiö, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, sommarsysselsättning, övrig sysselsättning, sysselsättning inom förvaltningarna, projektet ALMA, aktiveringsåtgärder (för att reducera arbetsmarknadsstödet) och föreningen för arbetslösa samt projekt (DYNAMO, KANTO). Enheten för sysselsättning och aktivering samordnade stadens sysselsättningsåtgärder; sysselsättning med lönesubventionering, ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, administration av projektet 6 Bokslut 2010

13 ALMA och aktivering av dem som hade fått passivt arbetsmarknadsstöd i mer än 500 dagar samt deltagande i huvudsak i egenskap av delfi nansiär i projektsamarbetet. Staden sysselsatte med lönesubvention i medeltal 75 personer per månad, sammanlagt 163 personer. I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte deltog i snitt 161 personer/månad, sammanlagt 256 personer, verksamhetsdagar. Staden anställde 300 unga och beviljade företag stöd för anställning av sammanlagt 120 unga under sommaren. Med stöd av fullmäktiges beslut från 2008 ökade åtgärderna för att minska utgifterna för arbetsmarknadsstöd med 16,3 procent från Aktiveringsgraden uppgick till 48,3 procent och hörde således till de högsta i landet bland de trettio största städerna (9/2010). Den 31 december 2010 uppgick antalet personer som omfattades av träning som tillhandahålls av stiftelsen Kokkotyö-säätiö till 551 varav 229 unga (41,6 %), kvinnor 232 (42,1 %) och män 319 (57,9 %). Antalet karlebybor som omfattades av stiftelsen Kokkotyö-säätiös åtgärder uppgick till 338 (61,3 %). Stiftelsens verksamhet fi nansierades med euro från stadens enhet för aktivering och sysselsättning, socialoch hälsovårdsväsende och ungdomstjänster och arbetskraftsförvaltningen (lönesubventioner). Dessutom fi ck man medel för verksamheten från köpta tjänster, olika projekt (ESF och rikstäckande fi nansiering) och försäljning av varor och tjänster. Den stadigvarande personalens åldersfördelning kvinnor män under 20v Bokslut

14 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN INOM DET EGNA EKONOMIOMRÅDET Den internationella fi nanskrisen och utvecklingen av den till en skuldkris för vissa stater stämplade den ekonomiska utvecklingen år Världsekonomin har börjat repa sig och den ekonomiska tillväxten väntas bli över 4 % åren 2010 och Tillväxten beror till en del på starka stöd- och stimulansåtgärder. Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet fi ck under årets andra kvartal ett starkt uppsving. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 3,1 % år 2010, då bruttonationalprodukten året innan sjönk med 8,2 %. Produktionen år 2010 låg ungefär på samma nivå som år Nettonationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 2,3 %. Mest steg efterfrågan på grund av ökad export och privat konsumtion. Exportvolymen ökade med 5,1 % och importvolymen med 2,6 %. Värdet på Finlands export steg år 2010 med 16 % och på importen med 18 %. Den privata konsumtionen ökade med 2,6 % och den offentliga konsumtionen med 0,4 %. Investeringarna ökade med 0,8 %. Driftsöverskottet som beskriver företagens vinster ökade med 36 %, men var ännu klart mindre än under toppåret Företagen betalade nästan 40 % mer i direkta skatter än året innan, men uppskattningsvis 4 % mindre i dividender. Företagens fi nansiella ställning visade ett överskott på 9 miljarder euro. Den officiella sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för andra året i följd, 5 miljarder euro. Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt 2,9 %. Hushållens justerade realinkomst ökade med 2,3 %. Den omfattar också individuella tjänster såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster som organisationer och den offentliga sektorn producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade med 1,9 % och de sociala förmånerna med 4,1 % samt egendoms- och företagarinkomsterna med 6,2 %. Infl ationen började öka i slutet av året från en låg nivå, men i november mättes redan en tillväxthastighet på 2,5 %. Infl ationen för hela året beräknas bli 1,2 %. Kostnaderna som anknyter till boende och trafi k har ökat snabbast, men en starkare euro har dock bromsat upp ökningen av bränslepriserna. Antalet arbetslösa kvarstod år 2010 på ungefär samma nivå jämfört med året innan. Enligt statistikcentralen var antalet arbetslösa medan arbetslöshetsgraden var 8,4 % (8,2 % år 2009). Arbetslöshetsgraden för män var något högre än för kvinnor (män 9,1 %, kvinnor 7,6 %). Sysselsättningsgraden låg på samma nivå som året innan, d.v.s. på 68 %. % 25 ARBETSLÖSHETSGRADEN I ÅRSMEDELTAL hela landet Karleby Bokslut 2010

15 Enligt Österbottens TE-central var antalet arbetslösa 2011 i slutet av år 2010 vilket innebär en arbetslöshetsgrad på 9,3 % (år 2009 arbetslöshetsgrad 11,1 %). Arbetslösheten har minskat med 388 personer jämfört med året innan vilket innebär än ändring på -15,4 % på årsnivå. Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med knappa 4 % jämfört med år Kommunernas skatteinkomster ökade med ca 4 % (Karleby 0,4 %) och statsandelarna med 7,3 % (Karleby 3,2 %). Kommunernas årsbidrag ökade med 18,9 %. Antalet kommuner med negativt årsbidrag minskade från 26 till 8. Inom kommunsektorn ökade skuldsättningen i relativt rask takt, kommunernas lånestock ökade med 9,6 %, samkommunerna inkluderade ökade lånestocken med 21,3 %. Indelade i landskap var lånestocken för kommunerna i Mellersta Österbotten högst i landet per invånare. I Karleby uppgick lånestocken till /invånare (3 141 /invånare år 2009) medan medelvärdet för hela landet var /invånare. Nyckeltal/Karleby 2010 Invånarantal Inflyttnings-/utflyttningsöverskott 149 Förändring i invånarantal 364 Arbetslöshetsgrad (medeltal) * 9,2 Nya bostäder 238 Skatteprocent 19,75 Verksamhetsintäkter ** Verksamhetskostnader ** " Verksamhetsbidrag ** " Skatteinkomster ** " Statsandelar ** " Årsbidrag ** " Resultat ** " Årsbidrag, affärsverken inkluderade " Resultat, affärsverken inkluderade " Överskott/underskott " Investeringar affärsverken inkluderade " Nettoförändringar i lånestock " Lånestock, affärsverken inkluderade /inv * utan affärsverk Bokslut

16 3. BILDANDET AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3.1. RESULTATRÄKNING OCH DESS NYCKELTAL KARLEBY SATD * * staden och affärsverken RESULTATRÄKNING eur 1000 eur Verksamhetensintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Extraordinära poster 0 0 Räk. periodens resultat Ökn. (+) / minskn. (-) av avskr.differens Ökn. (+) / minskn. (-) av reserver Ökn. (+) / minskn. (-) av fonder Räk. periodens över/underskott NYCKELTAL Verks.intäkter/verks.kostnader % 40,6 % 37,9 % Årsbidrag/Avskrivning % 132,6 % 151,3 % Årsbidrag, /invånare Invånarantal Resultaträkningens innehåll Resultaträkningens uppgift är att visa hur räkenskapsperiodens intäkter räcker till för att täcka de kostnader som uppstår till följd av produktionen av tjänster. I den offi ciella resultaträkningen läggs fram s.k. externa poster, d.v.s. intäkter som erhållits utom staden, och kostnader som uppkommit till följd av upphandling utom staden RESULTATRÄKNINGENS INTÄKTER Resultaträkningens intäkter för uppgick år 2010 till sammanlagt 349,3 miljoner euro. Intäkterna ökade med sammanlagt 20,9 miljoner euro (6,4 %) från år Verksamhetsintäkterna Intäkter (1 000 ) BS 2010 Andel % BS 2009 Ändring Ändring % Verksamhetsintäkter , ,8 Skatteinkomster , ,4 Statsandelar , ,2 Finansiella inkomster 976 0, ,1 Sammanlagt , ,4 10 Bokslut 2010

17 Verksamhetsintäkterna uppgick till 132,2 miljoner euro och ökade med 18,1 miljoner euro ( 15,8 %). De största posterna var försäljningsintäkterna på 100,8 miljoner euro och betalningsintäkterna på 12,2 miljoner euro. Skatteinkomster Skatteinkomster (1000 ) BS 2010 Andel % BS 2009 Ändring Ändring % Kommunalskatt , ,7 Fastighetsskatt , ,3 Samfundsskatt , ,5 Sammanlagt ,4 Skatteinkomsterna uppgick år 2010 till sammanlagt 149,3 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade skatterna med 0,6 miljoner euro. Kommunalskatten ökade med 0,9 miljoner euro, dvs. ca 0,7 %, och fastighetsskatten med 0,3 miljoner euro, dvs. 4,3 %. Samfundsskatteinkomsterna sjönk med 0,6 miljoner euro, dvs. -3,5 %. Av skatteinkomsterna uppgick andelen kommunalskatt till 84,0 %, fastighetsskatt till 5,2 % och samfundsskatt till 10,8 %. Statsandelar Statsandelar (1000 ) BS 2010 BS 2009 Ändring Ändring % Allmän statsandel Social- och hälsovård Utbildning och kultur Statsandel för kommunal basservice På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna -281 Övergångsutjämning 194 Utbildning och kultur Sammanlagt ,2 Statsandelarna uppgick till sammanlagt 66,8 miljoner euro vilket innebär en ökning på 2,1 miljoner euro (3,2 %) jämfört med året innan KOSTNADER Kostnaderna uppgick till sammanlagt 330,1 miljoner euro vilket innebär en ökning på 23,1 miljoner euro (7,5 %) jämfört med året innan. Kostnader (1 000 ) BS 2010 Andel % BS 2009 Ändring Ändring % Personalkostnader , ,7 Köpta tjänster , ,4 Material, förnödenheter och varor , ,2 Understöd , ,7 Hyror , ,9 Övriga kostnader , ,0 Finansiella kostnader , ,1 Sammanlagt , ,5 Bokslut

18 Verksamhetskostnaderna uppgick till 327,2 miljoner euro. De mest betydande kostnaderna utgjordes av personalkostnader (145,9 miljoner euro) och köp av tjänster (111,0 miljoner euro). De fi nansiella kostnaderna uppgick till ca 2,9 miljoner euro VERKSAMHETSBIDRAG Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna och visar hur mycket av kostnaderna för driftsekonomin ska täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhetsbidraget för år 2010 uppgick till 193,0 miljoner euro och försvagades jämfört med året innan med 6,3 miljoner euro. År 2010 täckte verksamhetsintäkterna 40,6 % av verksamhetskostnaderna ÅRSBIDRAG Årsbidraget åskådliggör de internt tillförda medlen totalt och beaktar inte bara verksamhetsbidraget utan även skatteinkomsterna, statsandelarna och de fi nansiella intäkterna och kostnaderna. Årsbidraget för år 2010 uppgick till 21,1 miljoner euro, 457 euro per invånare. Årsbidraget försvagades med 2,1 miljoner euro från år RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH ÖVER-/UNDERSKOTT Räkenskapsperiodens resultat belyser skillnaden mellan räkenskapsperiodens samtliga intäkter och kostnader. I resultatet har även beaktats avskrivningar som beskriver användningen av långverkande produktionsfaktorer och extraordinära poster. De poster som läggs fram efter räkenskapsperiodens resultat är poster som gäller behandlingen av resultat med vilka det går att på vissa villkor inverka på fördelningen av resultatet på olika räkenskapsperioder. Avskrivningarna uppgick till 15,9 miljoner euro. Räkenskapsperioden resultat för år 2010 uppvisade ett överskott på 5,2 miljoner euro vilket var 2,7 miljoner euro mindre än år Efter posterna som gäller behandlingen av resultat uppgick överskottet till 1,6 miljoner euro vilket var 2,3 miljoner euro mindre än år Bokslut 2010

19 4 FINANSIERING AV VERKSAMHETEN 4.1. FINANSIERINGSANALYSEN OCH DESS NYCKELTAL KARLEBY STAD ** staden och affärsverken BS 2010 BS 2009 FINANSIERINGSANALYS Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära intäkter 0 0 Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringsutgifter Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Fusion invest Fusion invest. aktie försälj. 0 0 Försäljningsinkomster av tillgång.bland bestå Verksamhetens och inv. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Minskning av lånefordringar Ökning av lånefordringar Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förv. medel o. förvaltat kapital 57 2 Förändringar av omsättningstillgångar Förändringar av fordringar Förändring av räntefria skulder Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel FINANSIERINGKALKYLENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar % 61,4 % 61,7 % Intern finansiering av kapitalutgifter % 34,0 % 39,3 % Låneskötselbidrag 0,8 1,1 Likviditet, kassadagar 12 6 Invånarantal I fi nansieringsanalysen sammanställs stadens tillförda medel och medelsanvändning. Finansieringsanalysen utvisar förändringarna i kommunens kassamedel under räkenskapsperioden ANALYS AV FINANSIERINGSANALYSEN Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassafl ödet i den egentliga verksamheten, internt tillförda medel, åskådliggör de i resultaträkningen framlagda intäkternas och kostnadernas inverkan på kassafl ödet. De internt tillförda medlen uppgick till 18,3 miljoner euro år 2010 vilket är 2,5 miljoner euro mindre än år Bokslut

20 Investeringarna i fi nansieringsanalysen bildas av investeringsutgifter för, fi nansieringsandelar för och försäljningsinkomster av bestående aktiva. Investeringarna uppgick till totalt 37,3 miljoner euro år 2010 vilket är 3,5 miljoner euro mindre än år Finansieringsandelar för investeringar uppgick till 2,8 miljoner euro och försäljningsinkomsterna uppgick till 3,8 miljoner euro. Nettoinvesteringarna uppgick till 30,7 miljoner euro vilket är 0,5 miljoner euro mera än år Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassafl öde uppgick under räkenskapsperioden till 12,3 miljoner euro netto. Av självanskaffningsutgifterna för investeringar har 53,2 procent fi nansierats med internt tillförda medel för den egentliga verksamheten. Finansieringsverksamhet Nettokassaflödet för finansieringsverksamheten uppvisade ett positivt utfall på sammanlagt 19,0 miljoner euro år Långfristiga lån lyftes för ett belopp på sammanlagt 42,0 miljoner euro och sammanlagt amorterades 27,4 miljoner euro. Ändringen i fråga om kortfristiga lån uppgick till 0,2 miljoner euro. Ändringen av likvida medel Ändringen av kassaflödet som uppstod utifrån den egentliga verksamheten och investeringarna uppvisade ett utfall på +6,7 miljoner euro. Med kassafl öden för år 2010 hade det varit möjligt att täcka betalningar ur en kassa för 12 dagar. 14 Bokslut 2010

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer