Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008"

Transkript

1 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt

2 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/ /2007 Ränteintäkter Ränteintäkter från utlåning Räntestöd som styrts till kunder Ränteintäkter från export- och specialgarantiverksamheten Ränteintäkter från borgenfordringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Övrigt räntestöd RÄNTENETTO Provisionsintäkter och -kostnader netto Vinst/ förluster för poster som redovisas till verkligt värde 8) Placeringsintäkter Fordringsbevis 0 0 Aktier och andelar Förvaltningsfastigheter Andel av intresseföretagens resultat Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Ersättningar till anställda Löner och arvoden Lönebikostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Nedskrivningar av fordringar, borgen- och garantiförluster Kredit- och borgenförluster 2) Kreditförlustsersättning från staten Exportgaranti- och specialgarantiverksamheten RÖRELSEVINST Inkomstskatter Räkenskapsperiondens och tidigare räkenskapsperiodens skatter Uppskjutna skatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST var av Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoriteten

3 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Not TILLGÅNGAR Fordringar på kreditinstitut Fordringar på kunder Lån Garantifordringar Fordringar för export- och specialgarantiverksamheten Placeringstillgångar Fordringsbevis Placeringar i ägarintresseföretag Andra aktier och andelar Förvaltningsfastigheter Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Fastigheter Övriga materiella tillgångar Övriga tillgångar Kreditförlustfordringar från staten Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar SKULDER Skulder till kreditinstitut 4) Skulder till övriga samfund 4) Till allmänheten emitterade skuldebrev 4) Derivatinstrument 3) Avsättningar Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skatteskulder Kapitallån

4 EGET KAPITAL Aktieägarnas andel av eget kapital Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Fria fonder Fond för inhemskt verksamhet Fond för exporgaranti- och specialborgensverksamhet Övriga fonder Balanserad vinst Minoritetens andel av eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare Fond för Fond Fond exportgaranti- och Balanserade Summa Aktie- Överkurs- Reserv- för verkligt för inhemsk specialgaranti- Övriga vinstmedel inkl Minoritets- eget kapital fond fond värde verksamhet verksamhet fonder årets resultat Totalt andel kapital Eget kapital Finansiella tillgångar som kan säljas - förändring av verkligt värde beloppet överfört till resultaträkningen Övriga poster redovisade mot balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa intäkter och utgifter under perioden Överföring till fonderna Utdelning av dividender Eget kapital Eget kapital Finansiella tillgångar som kan säljas - förändring av verkligt värde Övriga poster redovisade mot balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa intäkter och utgifter under perioden Överföringar till reservfond Överföringar mellan fonder Utdelning av dividender Eget kapital

6 Kassaflödesanalys för koncernen 1-6/ /2007 Den löpande verksamheten Uttag av beviljade lån Återbetalning av lånefordringar Gjorda investeringar Överlåtelsevinster från investeringar Erhållna räntor Betalda räntor Erhållna räntestöd Erhållna provisionsintäkter Erhållna betalningar på övriga rörelseintäkter Betalningar av rörelsekostnader Betalda ersättningar Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten (A) Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Överlåtelseintäkter från övriga placeringar Erhållna utdelningar från investeringar Kassaflöden från investeringsverksamheten (B) Finansieringsverksamheten Avgiftsbelagd emission Uttag av lån Återbetalning av lån Betalningarna på derviatinstrument Kassaflöden från finsieringsverksamheten (C) Förändring av kassaflöden ( A+B+C) ökning (+)/minskning (-) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

7 Noter till redovisningen Redovisningsprinciper Finnveras delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapporter -standarden såsom den har godkänts av EU. Eftersom Finnvera är emittent av skuldebrev som är föremål för offentligt handel har bokslut upprätts i enlighet med IFRS-standarder från och med Segmentsrapportering Segmentrapportering i Finnvera baserar sig på bolagets interna indelning i affärsområden och på basen av organisationsstrukturen. I koncernbokslutet har transaktioner samt fordringar och skulder mellan segmenten eliminerats. KONCERNENS RESULTAT, TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIG SEGMENT Tillväxt- och Kapital- Mikro- Regional internationaliserings- Export- placeringsfinansiering finansiering finansiering finansiering verksamhet Elimineringar Totalt Räntenetto Provisionsnetto Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga kostnader** Rörelseresultat Fordringar från allmänheten och kunder Summa tillgångar Summa skulder KONCERNENS RESULTAT, TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIGT SEGMENT Tillväxt- och Kapital- Mikro- Regional internationaliserings- Export- placeringsfinansiering finansiering finansiering finansiering verksamhet Elimineringar Totalt Räntenetto Provisionsnetto Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Fordringar från allmänheten och kunder Summa tillgångar Summa skulder *) Verksamhetskostnader = Administrationskostnader + övriga rörelsekostnader - avskrivningar **) Vinster/förluster för tillgångar värderade till verkligt värde +placeringsverksamhetens nettointäkter + affärsverksamhetens övriga intäkter

8 2. NEDSKRIVNING AV FORDRINGAR, BORGENS- OCH GARANTIFÖRLUSTER Krediter och övriga fordringar nedskrivs, när det föreligger objektiva bevis som tyder på att värdet av tillgångarna har minskat. Objektivt bevis på kundens förmåga att klara av sina förpliktelser baserar sig på kundernas riskklassifiering samt bolagets erfarenhet och ledningens bedömning om betalningsstöringars inverkan på återvinning av lånefordringar. Beräkningsgrunder för nedskrivningar har preciserats under 2007 och redovisade kredit- och borgenförluster för första halvårsperioden var tusen euro ( tusen euro). 3. DERIVATINSTRUMENT 6/ /2007 Verkligt värde Verkligt värde Nominellt Verkligt värde Verkligt värde Nominellt fordringar skulder värde fordringar skulder värde Räntederivat Valutaderivat Summa derivat Derivatinstrumenten säkrar inlåningen. Derivatinstrumenten samt de underliggande skulderna har redovisast till verkilgt värde och värdeförändringarna har redovisats i resultaträkningen (Fair value option). 4. FÖRÄNDRINGAR I SKULDER Skulder till kreditinstitut och övriga samfund Nominellt Bokförings- Nominell- Effektiv- Förfallodag värde värde ränta räntan Bokföringsvärde Lyfta lån Återbetalningar Förändringar i verkligt värde Bokföringsvärde Till allmänheten emitterade skuldebrev Nominellt Bokförings- Nominell Effektiv- Förfallodag värde värde ränta räntan Bokföringsvärde Emitterade skuldebrev Återbetalningar 0 0 Förändringar i verkligt värde Bokföringsvärde Inlåning har värderats till verkligt värde, när den har skyddats med derivatinstrument ( Fair value option). Kapitallån Bokföringsvärde

9 5. EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN 6/ /2007 Åtaganden utanför balansräkningen Borgen Export- och specialgarantiers totalansvar Bindande finansieringslöften UPPGIFTER OM NÄRSTÅENDE Affärsverksamhet med statliga bolag (Statsbolag och intresseföretag med Finansierings Inköp av tjänster Låne- Borgensminst 20 % ägoandel) intäkter saldo saldo NYCKELTAL OCH BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR NYCKELTALEN Soliditet % 32,3 29,1 Kapitaltäckningsgrad 16,8 17,7 Förhållande kostnader - intäkter 0,4 0,4 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen eget kapital + minoritetsandel + ackumuleradce bokslutsdispositioner Soliditet % minskad med latenta skatter * 100 Balansens slutsumma Kapitaltäckningsgrad Har beräknats i enlighet med Finansinspektionens föreskrift no förvaltningskostnader + avskrivningar och nedskirvningar för immateriella och materiella tillgångar + affärsverksahetens övriga kostnader Förhållande kostnader - intäkter räntenetto+ intäkter för placeringar + provisionsnetto + nettointäkter för värdepappers- och valutahandel + nettointäkter för finansiella tillgångarna som kan säljas+ nettointäkter för förvaltningsfatstighetert + övriga intäkter + andel av intresseföretagens resultat 8. Vinst och förlust för finansiella instrument värderade till verkligt värde 6/ /2007 Derivatinstrument Skulder till verkligt värde Valutakursdifferenser Kapitalplaceringarnas värdeförändring

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Kaupthing Bunadarbanki hf.

Kaupthing Bunadarbanki hf. Kaupthing Bunadarbanki hf. Delårsrapport januari juni 2003 Isländska kronor Innehåll sida sida Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter... 3 Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer