Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/ /2006 Förändring 1 12/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006"

Transkript

1 1/8 Nyckeltal för 1-3/ /2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12, ,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2 38,7 24,5 94,4 Avkastning på eget kapital, % 10,8 10,4 10,1 Soliditet, % 63,1 65,4 65,1 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % -24,6-25,2-32,1 Bruttoinvesteringar, milj. euro 16,1 16,3-1,2 69,5 Antal anställda i medeltal ,

2 2/8 Nyckeltal per affärsgrupper Förändring 1-3/ /2006 % 1-12/2006 Mail Communication Omsättning, milj. euro 232,7 222,4 4,6 % 869,6 Rörelsevinst, milj. euro 36,0 27,7 30,0 % 73,6 Rörelsemarginal, % 15,5 % 12,5 % 8,5 % Information Logistics Omsättning, milj. euro 51,0 44,4 14,9 % 171,3 Rörelsevinst, milj. euro 4,3 2,3 87,0 % -5,2 Rörelsemarginal, % 8,4 % 5,2 % -3,0 % Logistics Omsättning, milj. euro 151,6 121,7 24,6 % 530,0 Rörelsevinst, milj. euro 10,6 9,7 9,3 % 35,3 Rörelsemarginal, % 7,0 % 8,0 % 6,7 % Övriga funktioner Omsättning, milj. euro 4,0 4,8-16,7 % 21,6 Rörelsevinst, milj. euro -5,0-2,1-14,7 Rörelsemarginal, % -125,0 % -43,8 % -68,1 % Försäljning mellan affärsgrupper milj. euro -7,8-8,4-7,1 % -41,9 Koncernen sammanlagt Omsättning, milj. euro 431,5 384,9 12,1 % 1550,6 Rörelsevinst, milj. euro 45,9 37,6 22,1 % 89,0 Rörelsemarginal, % 10,6 % 9,8 % 5,7 %

3 3/8 Resultaträkning, miljoner euro 1-3/ /2006 Förändring 1-12/2006 % Omsättning 431,5 384,9 12,1 % 1 550,6 Övriga rörelseintäkter 1,6 1,7 8,7 Andel av intresseföretagens resultat 0,0-0,1 1,4 Material och tjänster 118,1 94,1 409,6 Ersättningar till anställda 192,6 180,5 750,7 Avskrivningar och nedskrivningar 14,9 14,7 63,8 Övriga rörelsekostnader 61,6 59,7 247,6 Rörelsevinst 45,9 37,6 22,1 % 89,0 % av omsättningen 10,6 % 9,8 % 5,7 % Finansiella intäkter och kostnader 2,3 1,1 5,4 Vinst före skatt 48,2 38,7 24,5 % 94,4 % av omsättningen 11,2 % 10,1 % 6,1 % Inkomstskatt -13,0-10,1-26,7 Räkenskapsperiodens vinst 35,2 28,6 23,1 % 67,7 % av omsättningen 8,2 % 7,4 % 4,4 % Fördelning av räkenskapsperiodens vinst Till moderbolagets ägare 35,0 28,6 67,5 Till minoriteten 0,2 0,0 0,2

4 4/8 Balansräkning, miljoner euro Tillgångar Goodwill 145,9 128,4 139,9 Övriga immateriella tillgångar 51,0 55,8 53,1 Förvaltningsfastigheter 3,8 4,7 3,9 Materiella tillgångar 342,0 353,5 347,0 Andelar i intressebolag 1,3 2,2 1,3 Övriga långfristiga placeringar 0,8 2,4 0,8 Långfristiga fordringar 3,4 2,7 2,5 Uppskjutna skattefordringar 6,2 5,5 6,3 Långfristiga tillgångar sammanlagt 554,4 555,2 554,8 Omsättningstillgångar 6,2 5,9 6,1 Kortfristiga fordringar 326,7 278,9 230,4 Finansiella tillgångar som kan säljas 6,1 7,9 6,5 Likvida medel 205,1 206,0 253,7 Kortfristiga tillgångar sammanlagt 544,1 498,7 496,7 Tillgångar sammanlagt 1 098, , ,5 Eget kapital och skulder Aktiekapital och övriga fonder 213,4 213,0 213,3 Ackumulerade vinstmedel 474,2 470,4 466,2 Minoritetsandel 0,7 0,3 0,5 Eget kapital sammanlagt 688,3 683,7 680,0 Uppskjuten skatteskuld 19,3 20,8 19,5 Långfristiga räntebärande skulder 22,8 22,9 24,8 Övriga långfristiga skulder 15,8 13,4 15,4 Långfristiga avsättningar 0,0 0,4 0,0 Långfristiga skulder sammanlagt 57,9 57,5 59,7 Kortfristiga räntebärande skulder 13,0 10,5 10,5 Övriga kortfristiga skulder 336,8 302,2 299,2 Kortfristiga avsättningar 2,5 0,0 2,1 Kortfristiga skulder sammanlagt 352,3 312,7 311,8 Eget kapital och skulder sammanlagt 1098, , ,5 Räntebärande skulder 35,8 33,4 35,3

5 5/8 Segmentrapportering, miljoner euro 1-3/ /2006 Förändring 1-12/2006 % Omsättning per äffärsgrupp Mail Communication 232,7 222,4 4,6 % 869,6 Information Logistics 51,0 44,4 14,9 % 171,3 Logistics 151,6 121,7 24,6 % 530,0 Övriga funktioner 4,0 4,8-16,7 % 21,6 - elimineringar -7,8-8,4-41,9 Sammanlagt 431,5 384,9 12,1 % 1 550,6 Rörelsevinst per affärsgrupp Mail Communication 36,0 27,7 30,0 % 73,6 Information Logistics 4,3 2,3 87,0 % -5,2 Logistics 10,6 9,7 9,3 % 35,3 Övriga funktioner -5,0-2,1-14,7 Sammanlagt 45,9 37,6 22,1 % 89,0 Personal per affärsgrupp på periodens slut Mail Communication ,5 % Information Logistics ,8 % Logistics ,5 % Övriga funktioner ,3 % 630 Sammanlagt ,8 % Omsättning per geografiskt område Finland 324,6 303,3 7,0 % 1 197,7 Övriga Norden och Baltikum 63,4 58,3 8,7 % 256,8 Övriga Europa 35,6 19,2 85,4 % 85,3 Övriga länder 7,9 4,1 92,7 % 10,8 Sammanlagt 431,5 384,9 12,1 % 1 550,6

6 6/8 Förändringar i eget kapital Hänförligt till moderbolagets ägare Fond för Om- Ackum. Mino- Eget Aktie- Övriga verkligt räknings- vinst- Samman- ritets- kapital miljoner euro kapital fonder värde differ. medel lagt andel sammanl. Eget kapital ,0 142,7 0,4-0,1 441,8 654,8 0,3 655,1 Förändring i omräkningsdifferens 0,0 0,0 Minoritetsandel 0,0 0,0 Förändring av verkligt värde 0,0 0,0 Räkenskapsperiodens vinst 28,6 28,6 28,6 Eget kapital ,0 142,7 0,4-0,1 470,4 683,4 0,3 683,7 Eget kapital ,0 142,7 0,6-0,1 466,3 679,5 0,5 680,0 Förändring i omräkningsdifferens 0,0 0,0 0,0 Minoritetsandel 0,0 0,0 Förändring av verkligt värde 0,1 0,1 0,1 Betald utdelning -27,0-27,0-27,0 Räkenskapsperiodens vinst 35,0 35,0 0,2 35,2 Eget kapital ,0 142,7 0,7-0,1 474,3 687,6 0,7 688,3

7 7/8 Finansieringsanalys, miljoner euro 1-3/ / /2006 Vinst före skatt Justeringar sammanlagt 48,2 38,7 94,4 Rörelsekapitalets förändring 12,6 13,7 56,8 Kassaflöde från rörelsen före -90,9-81,3-11,9 finansiella poster och skatter Finansiella poster netto -30,1-28,9 139,3 Betalda skatter 2,1 1,4 6,7 Kassaflöde från rörelsen -9,0-9,2-48,5-37,0-36,7 97,5 Nettokassaflöde från förvärv av koncernbolag och affärsverksamheter -7,2-6,3-27,3 Övriga investeringar i anläggningstillgångar -7,8-10,0-29,1 Försäljning av immateriella och materiella tillgångar 2,6 0,4 6,7 Nettoförändring av långfristiga lånefordringar 0,0 0,0 1,1 Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas 0,5 0,0 1,9 Erhållen utdelning 0,0 0,0 1,0 Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -11,9-15,9-45,7 Nettoförändring av kortfristiga lån 2,5-1,7-1,6 Nettoförändring av långfristiga lån -3,1-5,3-17,8 Betald utdelning 0,0 0,0-43,0 Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet -0,6-7,0-62,4 Förändring av likvida medel -49,5-59,6-10,6 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 253,7 273,3 265,1 Förändring av verkligt värde av likvida medel 1,0 0,2-0,8 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 205,2 213,9 253,7

8 8/8 Ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser, miljoner euro Säkerheter för egna skulder 5,6 5,6 5,6 Säkerhet som ställts för kocernföretg 14,0 12,2 12,2 Leasingsansvar 143,4 142,8 141,2 Derivatkontrakt, miljoner euro Valutaterminer Gängse värde 0,3 0,0 0,0 Värde för underliggande egendom 65,0 43,5 64,5 Derivatkontrakt har använts för att skydda koncernen för valutarisker och de har uppskattats enligt de tillgängliga marknadpriserna på balansdagen. Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2008

Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2008 SERVICE LIGHT LIFTING INDUSTRIAL CRANES PROCESS CRANES PORT CRANES LIFT TRUCKS YARD INFORMATION TECHNOLOGY MACHINE TOOL SERVICE Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2008 Fortsatt god orderingång och lönsamhetsförbättring

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Stärkt digitalt serviceerbjudande genom företagsförvärv

Stärkt digitalt serviceerbjudande genom företagsförvärv 1 (14) 19.8.2015 Nordic Morning-koncernens delårsrapport 1.1 30.6.2015 Stärkt digitalt serviceerbjudande genom företagsförvärv Tjänsteutbudet inom digital transformation och servicedesign stärktes genom

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer