KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR"

Transkript

1 KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR Rev.1 Sida 1 av 21

2 BESKRIVNING: KRAVSPECIFIKTION FÖR HANDLINGAR, Rev.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR INLEDNING OCH SYFTE ÖVERGRIPANDE REGLER Ansvar Beställarkrav Organisation Kommunikation Järfälla Kommuns egna mallar Tillämpbar status på handlingar Datering Filformat Konverting Filnamn Säkerhetskopiering Virusskydd Data-samordnare Uppdragstagare Säkerhet Leveranser av digitala handlingar Projekteringsanvisningar Ritningsanvisningar Handlingar Dokumentförteckning Ritningar Generellt Ritningsram Skrivfält Lokaliseringsfigur Ändringstabell Namnruta Handlingsstatus Ritfält Ritningsnummer Sida 2 av 21

3 4.2.6 Informationsutbyte Textformat Textstorlek Plan / Våningar Tillämpbara BSAB-koder Modellfiler Ritningsdefinitionsfiler Plottfiler Lagerhantering Linjetypskala Symbolhantering Ändringshantering Tabeller Sida 3 av 21

4 DATUM: KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR 2 INLEDNING OCH SYFTE Kraven framställda i Kravspecifikation för handlingar tjänar till Järfälla Kommuns behov om att få underlag levererade genom en specifik standard. 3 ÖVERGRIPANDE REGLER 3.1 Ansvar Kravspecifikationen levereras som.pdf och får inte på något sätt modiferas av annan part än beställaren. 3.2 Beställarkrav Kraven ska efterföljas, avvikelser får inte förekomma. Ritningar ska upprättas med absoluta mått. All den mjukvara som krävs för att leverera handlingar enligt detta dokument ska tillhandahållas av uppdragstagaren. Järfälla Kommuns egna grafiska profil (logotype) är den enda profil som får förekomma på handlingar. Uppdragstagare är heller inte tillåtna att ange företagsnamn eller annan typ av kontaktuppgift på handlingar utan särskilt medgivande från beställaren. 3.3 Organisation Järfälla Kommuns huvudpart ska utse en datasamordnare vars uppgift är att samverka allt utbyte av information mellan organisationer efter beställarens krav. 3.4 Kommunikation Utbyte av handlingar och filer ska ske via mailväxling, med undantag för relationshandling som levereras via en cd-skiva alternativt USB. CD-skivan eller USB-stickan ska innehålla en mappstruktur som redovisas separat längre fram i denna kravspecifikation. 3.5 Järfälla Kommuns egna mallar Järfälla Kommun tillhandahåller och kräver att följande mallar används: Ritningsförteckning Ritningsram (inkl. namnruta/huvudfält och ändringstabell) Mall för beskrivningar Dokumentförteckning Adresslista Miljöplan Mötesprotokoll Driftkortsmall Injusteringsprotokoll Sida 4 av 21

5 Uteprovningsprotokoll Funktionsprotokoll Kvalitets och provningsprotokoll Kvalitetsprotokoll för installation i apparatutrymmen Kontrollplan, checklista Projektering styr och övervakning Arbetsmoment, omfattning enligt yttre provning/injustering Kontrollplan av skyddsjordning Isolationsmätning starkström Utlösningstider jordfelsbrytare/jordfelsindikering Gruppförteckningar Datasamordnaren tillhandahåller ovanstående mallar av beställaren varefter datasamordnaren i sin tur distribuerar vidare ut i projektnätverket. Vid behov av att upprätta en handling som inte kan hanteras av Järfälla Kommuns mallar, ska dettas meddelas beställaren via datasamordnaren innan leverans. Detta för att beställaren ska beredas tillfälle att på egen hand kunna styra handlingens utformning. 3.6 Tillämpbar status på handlingar 3.7 Datering 3.8 Filformat Programhandling (PH) Bygglovshandling (BLH) Förfrågningsunderlag (FU) Bygghandling (BH) Relationshandling (RH) Handlingsstatus ska anges som preliminär fram till dess att beställaren gett sitt slutliga godkännande. Handlingen godkänts av beställare märks med tillämbar status enligt ovan. och vid beställarens slutliga godkännande av handling tas handlingsstatusen bort Preliminär anges i stället för det sedliga begreppet förhandskopia. Samtliga handlingar ska dateras med datum enligt överenskommelse med beställare. Filformaten som är tillåtna:.doc /.docx.xls /.xlsx.pdf.gp4.dwg.zip Sida 5 av 21

6 .rar 3.9 Konverting 3.10 Filnamn Uppdragstagare är inte tillåtna att arbeta i program som kräver filkonvertering innan distribution. Filnamn ska vara detsamma som ritningsnummer respektive dokument rubrik/beskrivningstyp Säkerhetskopiering Uppdragstagare bör förvissa sig om sin egen möjlighet till att säkerhetskopiera handlingar under arbetet på externt media. Leveransförseningar på grund av datahaveri och dylikt accepteras inte Virusskydd Samtliga uppdragstagare som tar fram och/eller levererar handlingar till Järfälla Kommun ska inneha antivirusprogram. Antivirusprogrammet ska hållas uppdaterat, och filer bör genomsökas efter virus innan distribution. Data-samordnare ska med omedelbar verkan meddelas om någon uppdragstagare uppmärksammar att denne har virus eller observerar att någon annan i projektnätverket ovetande distribuerat fil med virus Data-samordnare Data-samordnaren är kvalitetsansvarig gentemot denna kravspecifikation, och utser egenhändigt ansvariga personer som ska administrera handlingarna till att följa beställarens krav innan leverans sker. Det åligger även den utsedda data-samordnaren att vid behov kalla till och hålla samordningsmöten. Beställare ska endast erhålla sam granskade digitala handlingar från samordnaren. Beställare Data-samordnare Uppdragstagare 3.14 Uppdragstagare 3.15 Säkerhet Uppdragstagare ska kommunicera frågor beträffande utformning av handlingar gentemot data-samordnaren och inte beställaren. Beställare ska meddela data-samordnare om särskilda säkerhetskrav ska beaktas i det enskilda projektet. Sida 6 av 21

7 3.16 Leveranser av digitala handlingar Leveranser ska ske i komprimerat format, t.ex. genom användning av WinZip eller WinRAR Projekteringsanvisningar Järfälla Kommuns projekteringsanvisningar finns samlade i ett och samma dokument som beställaren levererar till data-samordnaren. Samtliga konsulter ska ta del av informationen och tillämpa punkterna i görligast mån Ritningsanvisningar Järfälla Kommuns dokument om Ritningsanvisningar redogör ritningnamn m.m. 4. Handlingar 4.1 Dokumentförteckning Förteckning upprättas vid beställarens påkallande. 1. Beställare distribuerar tom mall till data-samordnaren 2. Uppdragstagare lämnar besked till data-samordnare om handlingens namn och datum. Data-samordnaren sammanställer och distribuerar beställaren. Sida 7 av 21

8 3. Beställare anger handlingsnummer och distribuerar data-samordnaren, som vidarebefordrar informationen till berörda uppdragstagare. Sida 8 av 21

9 DATUM: Ritningar Generellt Häri angivna krav baseras på termologin och de rekommendationer som återfinnes i Bygghandlingar 90. Beställarens särskilda krav är intrigerade och redovisas inte utmärkandes Ritningsram Ritningsramen inkluderar redan vid leverans: Metrisk referensskala Centreringsmärke Vikmärken Sida 9 av 21

10 DATUM: Skrivfält Den heldragna linjen som separerar skriv- från ritfältet ska vara kvar och får inte tas bort eller justeras. I skrivfältet ska följande anges: Föreskrifter: materialkvalitet, särskilt produktval, ytbehandling, hänvisning till föreskrifter Förklaringar: samtliga symboler och förkortningar Hänvisningar: referensmöjlighet till kompletterande ritning Ovanstående uppgifter får inte förekomma i ritfältet. Sida 10 av 21

11 DATUM: Lokaliseringsfigur Lokaliseringsfiguren ska innehålla en schematisk situationsplan (med norrpil) och en schematisk planfigur över byggnaden. Om byggnaden är högre än ett plan ska även en schematisk sektion genom byggnaden finnas med. Figuren bör placeras ovanför ändringstabell, men kan även placeras bredvid namnrutan vid behov. Figuren ska vara justerad lika på alla rintningar. Schematisk sektion genom byggnaden Schematisk planfigur över byggnaden Schmematisk sitiuationsplan med norrpil Ändringstabell Ändringstabellen används enligt nedan anvisning vid revidering. 17. Ändringstecken 18. Antal ändringar 19. Vad ändringen innebär (PM1) 20. Vem som har gjort ändringen 21. När ändringen utfördes Tabellen får max innehålla fem rader. Vid behov till en sjätte rad anges ändringarna i första raden. Sida 11 av 21

12 DATUM: Namnruta 1. Status 2. Projektplats 3. Förvaltningsenhet/Anläggningsnummer 4. Fastighetsbeteckning 5. Projektörsbeteckning* 6. Företagsnamn och telefonnummer* 7. Leverantörens uppdragsnummer* 8. Ritad av anges per initial* 9. Handläggare anges per initial* 10. Datum 11. Ansvarig anges per initial* 12. Leverantörens objektets id* 13. Detaljer (se ritningsanvisningar) 14. Skala för A1 och A3 15. Ritningsnummer 16. Revideringsbeteckning** *Anges inte vid förfrågningshandling **Anges inte vid relationshandling Handlingsstatus 22. Handlingsstatus 23. Datum Sida 12 av 21

13 DATUM: Ritfält Hänvisningsstreck ska vara sneda. Fältet ska innehålla grafisk skala vilken erhålls från beställaren, med lämplig placering Ritningsnummer Ritnings numrering enligt följande princip: E-63N Se dokumentet Ritningsanvisning Informationsutbyte Data-samordnaren ska se till att leverera ritningsram och namnruta, samt arkitektens modellfiler så att projektören kan skapa sina ritningsdefinitionsfiler. Projektören x-reffar in arkitektens och sina egna modeller i ritningsdefinitionsfilen. Arkitektens modellfiler får inte ändras, flyttas, roteras eller skalas om när dess läge och storlek fastställts. Figur Samband mellan modellfiler, ritningsdefinitionsfiler, och ritningar. Sida 13 av 21

14 All projektering skall vara modellorienterad. All information sparas i modell- eller kompletteringsfiler som refereras ihop till den slutliga presentationen, dvs ingen information skrivs in direkt i ritningsdefinitionsfilen. Varje ritning skall utformas som en separat ritningsdefinitionsfil, dvs fliksystem får ej användas. Modellfiler och komplementfiler skall refereras med relativa sökvägar och som OVERLAY Textformat Textstorlek ISOCP, ISOCP2 alternativt Arial gäller. 2,5 mm ordinarie text, 3,5 mm rubriker. Versaler gäller Plan / Våningar Lägsta plan i byggnad anges som första plan, dvs plan Tillämpbara BSAB-koder Modellfiler Se Ritningsanvisningar (levereras av beställaren). Arkitekt upprättar modell och distribuerar ut till projektnätverket via datasamordnaren. Modellfiler benämns enligt följande princip: A_40_P_0010_4010 Modellfiler ska vara rensade från: X-reffar Oanvändbara lager och block (purge) Tomma block rensas (audit) Ej fullständiga block Se dokumentet Ritningsanvisningar (levereras av beställaren) Ritningsdefinitionsfiler Ritningsdefinitionsfiler benämns enligt följande princip: E-63N Plottfiler Se dokumentet Ritningsanvisningar (levereras av beställaren). Plottfiler ska inte förekomma. Sida 14 av 21

15 Lagerhantering Järfälla Kommun tillämpar BSAB 96. Under inga omständigheter får information sparas under lager 0. X-reffar ska läggas under eget lager, tex A_xref Färger/Penntjocklek/linjetjocklek Röd(1)=0,25 mm Gul(2)=1,00 mm Grön(3)=0,35 mm Cyan(4)=0,18 mm Blå(5)=1,40 mm Magenta(6)=0,70 mm Vit(7)=0,5 mm Ljusgrå(9)=0,10 mm Mörk cyan(12)=0,13 mm Penntjocklek ställs alltid default och JFK.ctb-fil levereras av beställaren Linjetypskala Linetypescale = 1 MSlinetypescale = 1 PSlinetypescale = Symbolhantering Symboler skall vara utförda som block, dvs. inga shaper får förekomma. Symboler och beteckningar skall vara enligt branschstandard (i förekommande fall). Som riktlinje bör block skapas på lager 0, men sättas in på det lager som det har sin tillhörighet till. Detta för att andra konsulter ska kunna ändra färg på de symboler som ska redovisas på deras respektive underlag Ändringshantering Tabeller Exempel A Ändringar i modellfiler ska markeras med revideringsmoln så snart modellerna börjat användas som projekteringsunderlag för övriga konsulter, dvs även om de inte blivit officiellt låsta nollhandlingar. Då reviderade modellfiler skickas ska ett följebrev bifogas i vilket utförda ändringar specificeras. Sida 15 av 21

16 PLANRITNING PLAN 2 DEL 10, SEKTIONSRITNING A-A, B-B PLAN 2, DEL 20, UPPSTÄLLNINGSRITNING UTV. DÖRRAR STÅL UPPSTÄLLNINGSRITNING INV. DÖRRAR TRÄ DETALJRITNING VÄGGSEKTIONER DETALJRITNING TAK LUFTBEHANDLING PLANRITNING PLAN 3, DEL 1, LUFTBEHANDLING, TA1-FA1 SNITT, FLÄKTRUM 210 PLAN 3, DEL 5, LUFTBEHANDLING, TA1 FA1 SEKTIONSRITNING, FLÄKTRUM PLAN 3, DEL 5, LUFTBEHANDLING LB01 PRINCIPSCHEMA, FLÄKTRUM PLAN 3, DEL 3, LUFTBEHANDLING FLÖDESSCHEMA LUFTBEHANDLING, TA1-FA1 DETALJRITNING, RUM A200 PLAN 3, DEL 2, RÖRSYSTEM, VÄRME PLANRITNING PLAN 2, DEL 1, RÖRSYSTEM, VÄRME SNITT, FLÄKTRUM 210 PLAN 2, DEL 10, RÖRSYSTEM, KYLA DETALJRITNING, RUM A200 PLAN 3, DEL 3, RÖRSYSTEM, VÄRME SEKTIONSRITNING, FLÄKTRUM PLAN 3, DEL 3, RÖRSYSTEM, VÄRME PRINCIPSCHEMA, KYLRUM PLAN 3, DEL 3, RÖRSYSTEM FLÖDESSCHEMA EL- OCH TELEKANALISATION PLANRITNING PLAN 2, DEL 1, ELKRAFTSYSTEM PLANRITNING PLAN 2, DEL 10, TELESYSTEM PLANRITNING PLAN 2, DEL 10, Sida 16 av 21

17 ELKRAFTSYSTEM SCHEMA BYGGNAD 00 MARKPLANERINGSPLAN BYGGNAD 00 PLANTERING- OCH UTRUSTNINGSPLAN BYGGNAD 00 VA-PLAN TABELL X.X BETECKNINGAR FÖR PROJEKTÖRER A AK B BL BR D E F FU G GL H I K KA KK L M MI P Arkitekt Akustikkonsult Bergsprojektör Belysningskonsult Brandprojektör Dataprojektör Elprojektör Förvaltare Fuktkonsult Geotekniker Glaskonsult Hissprojektör Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Kontrollansvarig enligt PBL Kökskylsprojektör Landskapsarkitekt Markprojektör Miljökonsult Projekt- och entreprenadgemensamt Sida 17 av 21

18 R S SK SP T TS V W VA-projektör Styr- och övervakningsprojektör Storköksprojektör Sprinklerprojektör Trafik- och vägprojektör Tillgänglighetssakkunnig VVS-projektör, eller ventilationsprojektör när både V- och VS-projektör finns VS-projektör, när både V- och VSprojektör finns TABELL X.X BETECKNINGAR FÖR ENTREPRENÖRER BE EE HE KE KKE LE ME RE SE SKE SPE SÖE TE UE Byggentreprenör Elentreprenör Hissentreprenör Kylentreprenör Kökskylsentreprenör Luftbehandlingsentreprenör Markentreprenör Rörentreprenör Styrentreprenör Storköksentreprenör Sprinklerentreprenör Styr- och övervakningsentreprenör Totalentreprenör Utförandeentreprenör TABELL X.X KODER FÖR RITNINGSKATEGORIER.0 Sammansatta ritningar.1 Planritningar.2 Sektioner (snitt, profiler) Sida 18 av 21

19 .3 Fasadritningar.4 Uppställningsritningar.5 Förteckningsritningar.6 Detaljritningar.7 Samordningsritningar.8 Scheman.9 3D-modeller TABELL X.X KODER FÖR RITNINGSKATEGORIER FÖR MODELLFILER SA P S F U T D Sammansatta ritningar Planer Sektioner (snitt, profiler) Fasadritningar Uppställningsritningar Förteckningsritningar Detaljritningar - Samordningsritningar SC 3D Scheman 3D-modell TABELL X.X KODER FÖR RITNINGENS INNEHÅLL Huvudgrupp Kod Delgrupp 0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning 1 Mark 10 Sammansatt redovisning 11 Schakt, terrasering 15 Grundkonstruktion 16 Överbyggnader 17 Planteringar, vegetation 18 Markkompletteringar 2 Bärverk 20 Sammansatt redovisning 21 Platsgjuten betong Sida 19 av 21

20 22 Armering i platsgjuten betong 23 Förtillverkad betong 24 Stålkonstruktioner 25 Träkonstrutioner 26 Murverkskonstruktioner 27 Bärverk i hus stomme 3 Reserverad för anläggning 4 Rumsbildning 40 Sammansatt redovisning 41 Yttertak och ytterbjälklag 42 Yttervägg 43 Inre rumsbildande byggdelar 44 Invändiga ytskikt 45 Huskompletteringar 46 Rumskompletteringar 49 Övrigt 5 VA-, VVS-, Kyla 50 Sammansatt redovsning av VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem 51 VA mm. I mark utanför hus 52 Försörjningssystem 53 Avloppsvattensystem mm. 54 Brandsläckningssystem 55 Kylsystem 56 Värmesystem 57 Luftbehandlingssystem 6 El- och telesystem 60 Sammansatt redovisning av eloch telesystem 61 El- och telekanalisationssystem 63 Elkraftsystem 64 Telesystem 66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation 7 Transportsystem mm. 71 Hissystem Sida 20 av 21

21 73 Rulltrappssystem och rullrampssystem 74 Kransystem 75 Rörpostsystem 76 System med maskindriven port, grind, dörr mm. 8 Styr- och övervakning 81 Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift 82 Styr- och övervakningssystem för processinstallationer Övrigt 99 Fri för projektspecifik tillämpning (t.ex. brand, säkerhet, redovisning area) Sida 21 av 21

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen. 2013-10-28 http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se SVENSK STANDARD SS 03 22

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus

AB FAMILJEBOSTÄDER. Ny-/Ombyggnad flerbostadshus Bilaga 5 AB FAMILJEBOSTÄDER Kv Ny-/Ombyggnad flerbostadshus FB PROJEKT NR: Kravspecifikation digitala relationshandlingar AB FAMILJEBOSTÄDER Bygg och Teknikavdelning Stockholm 20-03-01 Sidan 2 av Innehållsförteckning

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Innehållsförteckning 1... 5 2... 5 3... 6 4 er... 6 5 WBS-kod... 10 6 Teknikområde... 11 7 Tekniskt system

Läs mer

Kontrollplan enligt PBL kap

Kontrollplan enligt PBL kap Dnr B 2016-001291 Ankom 2016-11-15 Adress: Sida 1 av 10 Byggherre Byggherre namn Propio Tollare 3 AB Adress Box 3621 103 59 Stockholm Kontaktperson John Hunter Telefon 073-313 3283 E-postadress john@propio.se

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring)

SS 32222 (ritningsnummer, ändringsbeteckning, innehåll, skala, datum, ändringsdatum, senaste ändring) Bilaga 5 och 4 Leveransspecifikation Projekthandlingar till projekt Syfte projekthandlingar till projekt för att säkerställa innehåll och struktur för produktion och slutlig leverans av relationshandlingar

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Inglasat uterum/inglasad balkong

Inglasat uterum/inglasad balkong Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

Totalentreprenader och rambeskrivningar

Totalentreprenader och rambeskrivningar Totalentreprenader och rambeskrivningar Får en rambeskrivning en teknisk beskrivning för upphandling av en totalentreprenad se ut hur som helst? Ja, det förefaller så när man får se de mycket varierande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR

Datum 2011-09-30. Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter. Driftenhet Kalmar Hus 26, Länssjukhuset 391 85 KALMAR Riktlinjer CAD/digital förvaltningsinformation och framställningsmall för Projektsammanfattning/CAD-manual Datum 2011-09-30 Landstinget i Kalmar län, Landstingsfastigheter Stab och byggenheten Hus 04,

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav

Bilaga 1: Mappstruktur Bilaga 2: Modellfil (syntax) Bilaga 3a: Namnruta Bilaga 3b: Ritningsflikar Bilaga 4: Disciplinspecifika krav CAD-anvisningar 1. Övergripande bestämmelser 2. Standarder begrepp och tillämpning 3. Modellstruktur och modellfiler 4. Övriga dokument/filer utformning och innehåll 5. Information specifikt för Kommunfastigheter

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Kravspecifikation för CAD-hantering

Kravspecifikation för CAD-hantering 1 (21) Kravspecifikation för CAD-hantering Utgåva Datum Rev. av Version 4-2 2010-12-14 Lundek Fastighetskontoret Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr Nacka kommun Granitvägen

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB

IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB IT-Manual för Digitala Relationshandlingar AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB 1 Innehållsförteckning övergripande Del 1 Allmän del Sidorna 7-11 Del 2 Förteckning över handlingar Sidorna 12-22 Del 3 Allmänna krav

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Program och verktyg för digital projekthantering Väg

Program och verktyg för digital projekthantering Väg KRAV Version KRAV Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Version Dorota Jensen Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Investering 2017-01-13 Dokumenttitel Innehållsförteckning Syfte... 2 Omfattning...

Läs mer

CAD-manual och dokumenthantering

CAD-manual och dokumenthantering Pålslunds avloppsreningsverk Sida 1 (16) VÄRNAMO KOMMUN, TEKNISKA KONTORET PÅLSLUNDS AVLOPPSRENINGSVERK CAD-manual och dokumenthantering Upprättad av: Pehrsco AB Pålslunds avloppsreningsverk Sida 2 (16)

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument:

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital TRV 2012:063 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Digital, TRV 2012:063, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Metadata för digital, TRV 2012:062 TRVK Program

Läs mer

CAD-manual. Rev nr Datum Omfattning Granskad av Godkänd av Slutgiltig version C.Schunnesson A.Sandgren 2 3

CAD-manual. Rev nr Datum Omfattning Granskad av Godkänd av Slutgiltig version C.Schunnesson A.Sandgren 2 3 CAD-manual Rev nr Datum Omfattning Granskad av Godkänd av 1 160704 Slutgiltig version C.Schunnesson A.Sandgren 2 3 CAD-manual Sida 2 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 3 2.1 CAD-samordningsmöte...

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Projekteringsanvisning CAD

Projekteringsanvisning CAD Projekteringsanvisning CAD Handbok 2003:2 Fortifikationsverket Projekteringsanvisning CAD 2003-11 Projekteringsanvisning CAD FORTV 2003-11 Flik nr Innehåll 1 Allmänt 2 Organisation 3 Teknik 4 Katalogstruktur

Läs mer

SPECIFIKATION HANDLINGAR

SPECIFIKATION HANDLINGAR SPECIFIKATION HANDLINGAR KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner

Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Instruktion för utrymnings- och insatsplaner Innehållsförteckning 1. Syfte och omfattning... 3 1.1. Utrymningsplaner... 3 1.2. Insatsplaner... 3 2. Ansvar... 3 3. Genomförande... 4 3.1. Utrymningsplaner...

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2

Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Kävlinge kommun. Version 1.2 Kravspecifikationen är upprättad av Kävlinge

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting

Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Anvisning gällande upprättande av förvaltningsdokumentation brand inom Västerbottens Läns Landsting Dokumentstatus: Utgåva nummer: 4 Datum aktuell version: 2017-02-14 Sida: 2 (5) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14

KRAVSPECIFIKATION. för Utförande av teknisk dokumentation. Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 KRAVSPECIFIKATION för Utförande av teknisk dokumentation Utgåva nr. 7.2.1 Fastställd 2015-04-14 Denna kravspecifikation är upprättad av Landstinget i Uppsala län. KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION 7.2.1

Läs mer

Information om bygglovshandlingarna

Information om bygglovshandlingarna Information om bygglovshandlingarna Fastighetens bygglovshandlingar hittar du i en mapp med flera undermappar. Undermapparna innehåller bygglovsärenden med minst en bygglovshandling t.ex. en fasadritning.

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01 kademiska Hus Syd B 2008-06-01 kademiska Hus Syd B Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: kademiska Hus Syd B 2/36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LLMÄNN RIKTLINJER... 3 1.1 INLEDNING... 3

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Upprättad av Knut Sahlström Fastställd av FKO ledningsgrupp Status Utgåva 1.3 Datum 2006-12-30 Dokumentnummer Godkänd Signatur Ärendenummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter Material-

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Åtgärdsprogram, förstudie och skissritningar bifogas. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig

Läs mer

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering

TRVK Digital projekthantering Väg, TRV 2012:063 Mall för upprättande av Objektspecifik handledning för digital projekthantering TRVK Program och TRV 2012:055 1 1 Inledning 1.2 Referenser TRVK Program och, TRV 2012:055, refererar till och ska användas tillsammans med följande dokument: TRVK Digital, TRV 2012:063 Mall för upprättande

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 11 Styr- och övervakningssystem 3 Exempelmallar.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 INFORMATION...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN GRÄNSPOLISEN, ARLANDA TEKNISK BESKRIVNING TELETEKNISKA SÄKERHETSSYSTEM BILDÖVERFÖRINGSSYSTEM - TV-ÖVERVAKNINGSSYSTEM BILAGA 2 CAD-ANVISNING Antal sidor 1+39 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar

Akademiska Hus AB Region Syd Riktlinjer avseende relationshandlingar Akademiska Hus AB Region Syd 2014-07-01 Akademiska Hus AB Region Syd Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: Akademiska Hus AB Region Syd Process Dok.typ Bolag Tomas Ringdahl 140701

Läs mer

_A6IW BYGGSUPPORTEN AB

_A6IW BYGGSUPPORTEN AB _A6IW BYGGSUPPORTEN AB KONTROLLPLAN ENLIGT 10 kap 6 plan & bygglagen Samhai!sby2c,n.'.r4mnden FOUANDE INGAR I TJANSTEN: 2016-02- 0 :3 Uppratta kontrollplan Medverka vid tekniskt samrad Besok pa arbetsplatsen

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport Samhällsbyggnad Gävle Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg

TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Trafikverkets tekniska krav TRV publ nr 2012:055 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Program och verktyg för digital projekthantering Väg Publikationsnummer:

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0

ProjectWise PDB Investera. Beställare. Monika Wistedt, PRtd , Ver TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 ProjectWise PDB Investera Beställare Monika Wistedt, PRtd 2017-10-26, Ver. 1.2 Innehåll Översikt Mappstruktur Produkter & Dokumentset Skapa dokument Behörigheter/Roller Synlighet

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-09-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Projektkonfigurationen i Chaos desktop

Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen i Chaos desktop Projektkonfigurationen är en väsentlig del av Chaos desktop. Den innehåller all konfiguration i projektet. Konfigurationen ligger i chaosdesktop.xml, som ligger i

Läs mer