Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen SVENSK STANDARD SS Fastställd Utgåva 2 Byggritningar Ritningsnumrering Construction drawings Numbering of drawings ICS Språk: svenska Publicerad: januari 2004 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

2 Sida 2 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Innehåll Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Ritningsnumrets uppbyggnad Ansvarig part Klassificering Numrering Systematisk lägeskod Löpnummer Skrivsätt Dokumentation... 7 Bilaga A (informativ) Tabeller... 8 Bilaga B (informativ) Eempel Bilaga C (informativ) Litteraturförteckning Sida Dokumentet består av 22 sidor. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS Förlag AB, STOCKHOLM Telefon: Telefa: E-post: Internet:

3 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 3 Orientering Denna svenska standard utgör en omarbetning av tidigare utgåva från Viktiga orsaker till omarbetningen är dels att BSAB-systemet, som låg till grund för den förra utgåvan, har ersatts av en ny version, BSAB 96, dels att ett par av de standarder som refererades har utgått och ersatts av andra. Standarden bygger på etablerade arbetssätt och beteckningsmetoder inom byggsektorn. Detta innebär bland annat att standarden anger enkla metoder som kan tillämpas utan särskilda överenskommelser i projekt. Vägledande för denna standard har också varit att ritningsnumren skall vara stabila under en ritnings livscykel. De skall kunna inordnas hos olika ägare eller nyttjare och i olika processer. Klassificeringen är därför sådan att ritningsnumret inte innehåller information om ritningens hantering, t.e. projektskede eller någon parts organisatoriska indelning. Ritningsnumreringen är avsedd att användas både som tet på ritningen och för namngivning av filer vid projektering med datorstöd. Arbetet med omarbetningen har haft som grund resultatet av en förstudie som bedrevs som ett projekt inom det nationella forsknings- och utvecklingsprogrammet IT Bygg och Fastighet Samordning har skett med samtidigt pågående arbete med revidering av Bygghandlingar 90 del 1 och 2, och gränsdragning har skett mot arbetet med standard SS-EN och rekommendationer för dokumenthantering.

4 Sida 4 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Omfattning Denna standard redovisar principer och koder för numrering av ritningar som används i bygg- och förvaltningsprocesserna. Den omfattar ritningar för husbyggnader med tillhörande installationer, inredning och utrustning samt markarbeten. Standardens ramverk ger även utrymme för tillämpning inom anläggningsområdet. Ritningsnumreringen tjänar primärt för identifiering och särskiljande av enskilda dokument. Ritningsnumret skall därför vara unikt i det sammanhang numret används, vilket kan vara ett projekt eller en delprocess i bygg- och förvaltningsprocesserna. Identifieringsbehovet ställer inga krav på strukturerade beteckningar. Ritningsnumret tjänar även för sortering av utskrivna dokument likväl som datafiler. Därför innehåller numret koder som karakteriserar ritningen dess typ och innehåll. Betydelsen av dessa koder skall vara uppenbar för en någorlunda rutinerad användare. Det medför kravet att kodernas kompleitet skall vara låg och att ritningsnumret skall innehålla ett begränsat antal tecken. Avsikten är inte att uttömmande beskriva ritningens egenskaper eller beteckna de objekt som ritningen representerar. För det ändamålet fordras mer sofistikerat stöd, till eempel elektronisk dokumenthantering. 2 Normativa hänvisningar Vid tillämpning av denna standard skall följande beaktas: SS , utg.1 SS-EN ISO Byggritningar Beteckningar och förkortningar Byggritningar Beteckningssystem Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader (ISO :1998) SS-EN ISO Byggritningar Beteckningssystem Del 2: Rumsnamn och rumsnummer (ISO : 1998) SS-ISO 7200 SS-EN Ritningsregler Huvudfält Dokumenthantering Del 1: Principer och metoder 3 Termer och definitioner 3.1 ritningsnummer unik identifierande beteckning för en ritning använd i visst sammanhang ANM.: Sammanhanget är ett projekt, en process eller organisation. Nummer kan bestå av såväl bokstäver och siffror som andra tecken. I SS-ISO 7200 används termen registrerings- eller identifieringsnummer. Termen ritningsnummer är etablerad i byggsammanhang. 3.2 ansvarig part företag eller organisation som har uppdraget att framställa ritningen 3.3 systematisk lägeskod beteckning som på ett strukturerat sätt anger del av en byggnad eller anläggning ANM.: Systematik baseras för byggnader på SS-EN ISO Vanlig struktur är hierarkisk med hus, husdel, våning, våningsdel.

5 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 5 4 Ritningsnumrets uppbyggnad Ritningsnumret består av tre delar, varav en kan utelämnas vid tillämpning av denna standard. Del 2 behöver alltså inte användas om inte det enskilda projektet eller objektet så kräver. Del 1: Ansvarig part Del 2: Klassificering (kan utelämnas) Del 3: Numrering Tillsammans utgör delarna den unika beteckningen för ritningen. 4.1 Ansvarig part Ansvarig part betecknas med versala bokstäver, A Z, eller med en kombination av bokstäver och siffror 0 9, enligt tabellerna A.1och A.2 med kommentarer i bilaga A. Beteckningar för ansvarig part betraktas som specifika inom varje projekt. 4.2 Klassificering Syftet med denna del är att kunna gruppera ritningarna enligt någon princip som är relevant för användningen. Denna del är inte nödvändig med hänsyn till behovet av identifiering av ritningen. Följande principer för klassificering tillämpas: 1. ritningens innehåll (redovisade system, objekt eller arbetsart vid ritningens användning) 2. redovisningssätt (kategori av ritning). Respektive indelningsgrunder skall hållas åtskilda inom beteckningen. Rekommendationer för klassificering finns i tabellerna A.3 och A.4 i bilaga A. I fall där dessa tabeller ej är tillämpliga kan annan klassificering tillämpas, vilket skall dokumenteras enligt avsnitt Numrering Denna del skall tillsammans med övriga delar i numret ge ritningen den unika beteckningen. Detta sker på följande sätt: med systematisk lägeskodning eller med löpande numrering. Principer för numrering skall samordnas mellan ansvariga parter Systematisk lägeskod Denna metod används för ritningar som avbildar en del med avgränsat läge inom en byggnad eller anläggning, om inte projektet eller objektet är av ringa omfattning. Ritningen betecknas efter den del av byggnaden eller anläggningen som avbildas. Lägeskodning tillämpas främst på planer, sektioner och fasader. Antal tecken i lägeskoden anpassas efter det enskilda projektets storlek och utformning. Lägeskoden skall vara lika uppbyggd på alla parters ritningar inom ett och samma projekt. Uppbyggnaden av lägeskoden för det enskilda projektet skall dokumenteras eller förklaras t.e. genom en tydlig lokaliseringsfigur. Byggnader indelas i hus, husdelar, våningar och våningsdelar, enligt SS-EN ISO , vilka alla kan ingå i beteckningen på ritningen och lägeskoden byggs upp i denna följd.

6 Sida 6 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Eempel: Lägeskod för planritning Hus 1 Husdel 2 Våning 3 Våningsdel 4 För anläggningar används den lägesindelning som bestämts, t.e. delområden och anläggningsdelar. Rumsritningar numreras normalt efter rumsnummer i enlighet med SS-EN ISO Ritningar på andra objekt som har en identifierande beteckning kan numreras efter denna. Det kan t.e. gälla prefabricerade element eller elcentraler Löpnummer Denna metod tillämpas för ritningar vilka inte beskriver en del med avgränsat läge inom byggnaden eller anläggningen. Löpnummer innebär att ritningarna numreras i löpande följd. Antalet tecken i löpnumret anpassas efter det enskilda projektets storlek och utformning. Alla nummer i en löpnummerserie skall alltid innehålla lika många tecken Grupperande numrering Användning av löpnummer underlättas om ritningar av samma typ kommer i en följd. Detta görs genom att dela upp nummerserien i olika intervall. En gemensam indelningsgrund för detta skall tillämpas i projektet. Grupperingens indelning skall inte överlappa den klassificering som används i del 2. Eempel: nummer omfattar planritningar, mått och litterering nummer omfattar planritningar undertak nummer omfattar ytskikt, golv och väggar nummer omfattar brandskydd nummer omfattar rivning. 5 Skrivsätt De tre delarna åtskiljs med bindestreck (-). I de fall ett ritningsnummer endast har två delar är det den klassificerande delen, del 2, som har utelämnats. Del 2 skrivs med en avskiljande punkt mellan koderna för de använda klassificeringsprinciperna. Eempel (med klassificerande del): Ritningsnummer V Ansvarig part Klassifikation Ritningens innehåll Redovisningssätt Nummer V

7 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 7 Eempel (klassificerande del utelämnad): Ritningsnummer L-123 Ansvarig part Nummer L Dokumentation Denna standard tillåter variation av tillämpningen beroende på byggnadsverkets eller projektets art. Följande beteckningar används för att referera till den metod som tillämpas för det aktuella ändamålet: Metod A: Metod B: Metod C: Metod D: Tabell A.3 och A.4 i bilaga A används för den klassificerande delen. BSAB-systemet samt tabell A.4 i bilaga A används för den klassificerande delen. Den klassificerande delen utelämnas. Annan, särskilt angiven klassifikation för andra tillämpningsområden används. Tillämpning enligt BSAB-systemet innebär att underindelning av grupperna i del 2, klassificering, kan göras enligt BSAB-systemet, i enlighet med systemutgivarens, AB Svensk Byggtjänst, rekommendationer.

8 Sida 8 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Bilaga A (informativ) Tabeller Numrering inom parentes efter rubriker hänvisar till den normativa delens avsnitt. Ansvarig part (4.1) Tabellerna för ansvarig part tillämpas i ritningsnumrets första del. De baseras på gällande standard, SS Beteckningarna täcker dock inte alla förekommande kategorier av parter och i många sammanhang används andra beteckningar eller andra betydelser av dessa. Beteckningarna enligt dessa tabeller bör dock betraktas som reserverade. De bör inte användas i någon annan betydelse. Beteckningarna för projektörer m.fl, överensstämmer med tillämpningen i SB-Rekommendationer 11, CADlager och med Bygghandlingar 90 del 8. Tabell A.1 Beteckningar för projektörer Beteckning Beskrivning, betydelse A E F G I K L M P R S V W Arkitekt Elprojektör Förvaltare Geotekniker Inredningsarkitekt Byggnadskonstruktör Landskapsarkitekt Markprojektör Projekt- och entreprenadgemensamt Va-projektör Styr- och övervakningsprojektör Vvs-projektör, eller ventilationsprojektör när både v- och vs-projektör finns Vs-projektör, när både v- och vs-projektör finns För övriga projektörer saknas dokumenterad prais som direkt kan tillämpas i denna del men andra bokstäver kan t.e. användas enligt följande: B = Bergprojektör, D = Dataprojektör, H = Hissprojektör och T = Trafik- och vägprojektör. Vid behov används två tecken för beteckningen. Eempel: BR = Brandprojektör, SK = Storköksprojektör. Utfyllnad till lika antal tecken för alla deltagande parter behöver inte göras. Genom att kombinera bokstaven enligt tabell med ett andra tecken kan man ge plats för flera projektörer inom samma fackområde eller specialprojektörer.

9 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 9 Eempel A.1 A2 Annan arkitekt för deluppdrag inom projektet. Om det finns flera arkitekter kan dessa betecknas A1, A2, A3 osv. EC Elprojektör för delprojekt C. Indelningen kan utgå från delprojekt, etapp eller motsvarande. Tabell A.2 Beteckningar för entreprenörer Beteckning BE EE GE HE KE ME RE SE TE VE Beskrivning, betydelse Byggentreprenör Elentreprenör Generalentreprenör Hissentreprenör Kylentreprenör Markentreprenör Rörentreprenör Styrentreprenör Totalentreprenör Ventilationsentreprenör Beteckningar för entreprenörer enligt tabell A.2 överensstämmer med SS Andra beteckningar kan användas i enlighet med rådande prais. När tabellerna utökas med projektspecifika beteckningar bör dokumentation för tilläggen upprättas. Klassificering (4.2) Den klassificerande delen av ritningsnumret anger dels ritningens innehåll, dels redovisningssätt eller kategori av ritning. Tillämpning kan ske enligt metod A D enligt avsnitt 6. Ritningens innehåll, tillämpning enligt metod A: Tabell A.3 över koder för ritningens innehåll utgår från den redovisning som normalt kan förekomma vid husbyggnad. Tabellen syftar till att kunna göra en praktisk gruppering av ritningarna, för att sortera dem i utskrivet skick och som filer vid lagring i datorsystem. Gruppindelningen baseras på vad som är prais, och indelningsgrunderna varierar för tabellens olika delar. Indelningen bygger på tidigare rekommendationer, t.e. Bygghandlingar 90 Del 2 (utgåva 1). Tabell A.3 överensstämmer med BSAB-systemets byggdelstabell för de grupper som är markerade med ett kryss i kolumnen längst till höger. Kryss inom parentes betecknar preliminära, ej fastställda, BSAB-koder vid tidpunkten för denna standards utgivning. Genomgående tillämpas två tecken för ritningsinnehåll. Koden betecknar ritningens huvudsakliga innehåll, men inslag som kan hänföras till andra grupper kan ingå i ritningen. Vid behov av ytterligare detaljindelning kan numreringens del 3 användas med principen grupperad numrering. Detta kan t.e. tillämpas för särskiljande av rivnings- och nybyggnadsarbeten, eller för olika system inom vvs, el och tele.

10 Sida 10 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Gruppen 10, 20, 40, 50 och 60 benämns sammansatt. Med detta menas att om ritningen samlat redovisar flera av de övriga delgrupperna i respektive huvudgrupp bör den hänföras till sammansatt redovisning. Sammansatt redovisning för flera av huvudgrupperna, t.e. samordningsritningar, redovisas under delgrupp 01. Användning av tillämpningsmetod (A, B, C eller D) hålls enhetlig för varje ansvarig part. Koder som ej återfinns i denna tabell betraktas som reserverade. De bör således inte användas. Tabell A.3 Koder för ritningens innehåll Huvudgrupp Kod Delgrupp Kommentar, tillämpning BSAB 0 Sammansatt 01 Sammansatt redovisning Situationsplan, samordningsritningar 1 Mark 10 Sammansatt redovisning 11 Schakt, terrassering 15 Grundkonstruktioner Pålning, grundsulor 16 Överbyggnader Överbyggnadstyper, nivåer och mått 17 Planteringar, vegetation 18 Markkompletteringar Utrustning m.m. 2 Bärverk 20 Sammansatt redovisning 21 Platsgjuten betong 22 Armering i platsgjuten betong 23 Förtillverkad betong 24 Stålkonstruktioner 25 Träkonstruktioner 26 Murverkskonstruktioner 3 reserverad för anläggning () 4 Rumsbildning 40 Sammansatt redovisning Planer, sektioner, fasader av husritningar 41 Yttertak och ytterbjälklag Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet 42 Yttervägg Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg 43 Inre rumsbildande byggdelar Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inomhus, golvkonstruktioner, undertak 44 Invändiga ytskikt Golvbeläggningar, väggbeklädnader 45 Huskompletteringar Balkonger, loftgångar, skärmtak, entrétrappor, invändiga trappor, skyltning 46 Rumskompletteringar Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknande specialinredningar. 49 Övrigt (forts.)

11 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 11 Huvudgrupp Kod Delgrupp Kommentar, tillämpning BSAB 5 Va-, vvs-, kyla 50 Sammansatt redovisning av va-, vvs-, kyl- och processmediesystem Används när flera system ritas på samma ritning, t.e. både tappvatten och avlopp 51 Va m.m. i mark utanför hus Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärmeoch gasnät m.m. () 52 Försörjningssystem Tappvatten, ånga, gas m m 53 Avloppsvattensystem m.m. Avlopp, dammsugning, soptransport m m. 54 Brandsläckningssystem 55 Kylsystem 56 Värmesystem 57 Luftbehandlingssystem 6 El- och telesystem 60 Sammansatt redovisning av eloch telesystem 61 El- och telekanalisationssystem 63 Elkraftsystem Transformator, ställverk, belysning, motor, elvärme m.m. 64 Telesystem Telefon, larm, signalsystem, data, nät m.m. 66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation 7 Transportsystem m.m. 71 Hissystem 73 Rulltrappssystem och rullrampssystem 74 Kransystem 75 Rörpostsystem 8 Styr- och övervakning 76 System med maskindriven port, grind, dörr m.m. 81 Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift 82 Styr- och övervakningssystem för processinstallationer Övrigt 99 Fri för projektspecifik tillämpning Kan användas för brand, säkerhet, ytredovisning etc. Ritningens innehåll, tillämpning enligt metod B: Som alternativ till koder enligt tabell A.3 kan koder enligt BSAB-systemet (BSAB 96) användas - metod B. ANM.: Tabeller och tillämpningsanvisningar för dessa utfärdas av AB Svensk Byggtjänst.

12 Sida 12 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Val av detaljeringsnivå för BSAB-koder avgörs av behovet av gruppering. Kriterium kan vara anpassad redovisning för olika entreprenader eller annan indelning av arbetena. Koden bestäms av ritningens huvudsakliga innehåll. Vid tillämpning av BSAB-koder för ritningsnumrering utelämnas punkten i BSAB-koden. Eempel: byggdelskoden 64.CB skrivs 64CB, utan avskiljande punkt. Redovisningssätt (kategori av ritning) Koderna för ritningens innehåll enligt metod A, B eller D kan kombineras med kod för kategori av ritning enligt tabell A.4. Mellan dessa sätts punkt (.). Ritningskategorierna utgår från Bygghandlingar 90 del 1. Tabell A.4 Koder för ritningskategorier.0 sammansatta ritningar.1 planritningar.2 sektioner (snitt, profiler).3 fasadritningar.4 uppställningsritningar.5 förteckningsritningar.6 detaljritningar.7 samordningsritningar.8 scheman Eempel A Innerväggstyper (förteckningar) Innerväggar, detaljer Schema, kraft Uppställning apparatskåp (styr) Samordningsritningar (flera huvudgrupper)

13 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 13 Bilaga B (informativ) Eempel I denna bilaga ges eempel på tillämpningen av de olika reglerna i standarden var för sig. Vidare visas ett eempel med en ritningsförteckning för ett fingerat projekt där ett flertal olika ritningar från olika fackområden redovisas. Eemplen är inte kompletta de omfattar inte alla möjliga varianter eller alla förekommande ritningar. De eempel som redovisas är ett urval. Numrering inom parentes efter rubriker hänvisar till den normativa delens avsnitt. Löpnummer (4.3.2) Eempel B.1 Tillämpning enligt metod C samt numrering med löpnummer. Följande ritningar kan tänkas ingå i småhusentreprenad: A-01 Situationsplan A-02 Planritning källarvåning A-03 Planritning bottenvåning A-04 Takplan yttertak A-05 Fasader och sektioner A-06 Terrass A-07 Innertrappor A-08 Detaljer väggar A-09 Detaljer yttertak A-10 Övriga detaljer L-01 Planteringar och markutrustning K-01 Grundläggning K-02 Källarväggar K-03 Bjälklag över källarvåning K-04 Regelstomme bottenvåning K-05 Takstolar K-06 Detaljer V-01 Vatten och avlopp, planritning V-02 Värme och ventilation, planritning E-01 Elinstallation, källarvåning E-02 Elinstallation, bottenvåning E-03 Elinstallation, schema Eftersom en av parterna har fler än 9 ritningar har man valt att genomgående ha två tecken i löpnumret.

14 Sida 14 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Löpnummerserier för olika skeden Olika detaljeringsgrad i olika skeden ger behov av olika många ritningar. Genom att ha skilda löpnummerserier med olika många tecken kan man enkelt särskilja ritningarna från respektive skede. Eempel B.2 ritning nr ritning nr ritning nr används i program- och förslagshandlingsskede används i huvudhandlingsskede används i bygghandlingsskede Systematisk lägeskod (4.3.1) I ett projekt med en utbredd plan som inte ryms på en enda ritning kan man dela in ytan i så många våningsdelar som erfordras för redovisningen i olika skalor Figur B.1 Eempel på indelning av en byggnadsplan Delarna i eemplet benämns 1 och 2 för presentation i skala 1:100. För skala 1:50 underindelas de i del 11, 12, 13, 14 respektive 21 och 22. De punktstreckade linjerna är konnektionslinjer. Eempel B.3 I detta eempel används metod C med systematisk lägeskodning. A-11 Planritning, våning 1, del 1, skala 1:100 A-12 Planritning, våning 1, del 2, skala 1:100 A-111 Planritning, våning 1, del 11, skala 1:50 A-112 Planritning, våning 1, del 12, skala 1:50 A-113 Planritning, våning 1, del 13, skala 1:50 A-114 Planritning, våning 1, del 14, skala 1:50 A-121 Planritning, våning 1, del 21, skala 1:50 A-122 Planritning, våning 1, del 22, skala 1:50 Ansvarig part Våning Våningsdel A

15 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 15 Grupperande numrering ( ) Eempel B.4 I detta eempel används används metod C med gruppering för att skilja olika system. E-11 El, kanalisation (ritning 1) E-12 El, kanalisation (ritning 2) E-21 El, kraft belysning, (ritning 1) E-31 Tele, (ritning 1) Ansvarig part Grupp (kanalisation/kraft/tele) Nummer inom gruppen E Kombinationer Det går även att kombinera gruppindelningen med lägeskod eller löpnummer. Eempel B.5 I detta eempel används används metod C med gruppering för att skilja olika system. För planritningarna används systematisk lägeskod. Den första siffran i numret används här för grupp. Observera att det inte finns något samband mellan denna och koder för klassificering. Om klassificering erfordras används även del 2 i ritningsnumret. V-001 VA i mark, servisledningar, situationsplan V-002 VA i mark, profilritningar V-111 Avlopp, tappvatten, våning 1, del 1 V-122 Avlopp, tappvatten, våning 2, del 2 V-200 Värme, schema V-211 Värme, våning 1, del 1 V-221 Värme, våning 2, del 1 Ansvarig part Grupp (VA/avlopp/värme) Våning Våningsdel V Grupperingen (indelningen i system e.dyl.) ges normalt högre prioritet än lägeskoden. Därför inleds numreringen med beteckning för grupp. Det innebär att ritningar sorteras efter det begreppet.

16 Sida 16 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Eempel B.6 I detta eempel används används metod C med systematisk lägeskod samt gruppering för att skilja olika typer av konstruktionsritningar vid stomme av platsgjuten betong. Här används en underindelning placerad efter lägeskoden. Om underindelningen läggs sist kommer ritningarna vid sortering i nummerföljd att följa läget i byggnaden/anläggningen. Läggs den först blir sorteringen efter typen av redovisning. K-1111 Hus 1, väggar våning 1, våningsdel 1, mått K-1112 Hus 1, väggar våning 1, våningsdel 1, armering K-1113 Hus 1, bjälklag över våning 1, våningsdel 1, mått K-1114 Hus 1, bjälklag över våning 1, våningsdel 1, armering Ansvarig part Hus Våning Våningsdel Redovisn (väggar/bjl, mått/arm) K Ritningsförteckning Eempel B.7 Nedan följer utdrag ur ritningsförteckningar för ett fingerat projekt. Här används alla tre delarna av ritningsnumret (metod A). Del 2 innehåller kod både för ritningsinnehåll och redovisningssätt. Princip för numrering i del 3 är att planritningar ges lägeskodning med hus, husdel och våning. Husdelarna benämns trapphus 1 och trapphus 2. För övriga grupper av ritningar sker numrering med löpnummer inom varje grupp enligt klassifikationen, dvs. numreringen börjar med 001 i varje grupp. I detta eempel förutsätts att det finns flera olika hus. Därför behövs tre tecken i numreringen. Det innebär att varje löpnumrerad grupp kan omfatta 99 ritningar utan att nummerserierna för löpnummer och lägeskod överlappar varandra. Ritningar för övriga hus har inte tagits med då de är upprepningar i eemplet. Kolumnen Not hänvisar till kommentarer i anslutning till varje tabell. Kolumnerna för ändringsbeteckning, datum och ändringsdatum som skall finnas i en ritningsförteckning har utelämnats här.

17 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 17 Figur B.2 Lokaliseringsfigur, hus 1, trapphus 1 och 2 Ritn nr Ritningens innehåll Skala Not SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR (A) A Situationsplan 1:500 1 A Planritning, hus 1, källarvåning (våning 1), översikt 1:100 2 A Planritning, hus 1, entrévåning (våning 2), översikt 1:100 A Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 1 1:50 A Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 2 1:50 A Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 3 1:50 A Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 1 1:50 A Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 2 1:50 A Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 3 1:50 A Huvudsektioner, hus 1 1:50 3 A Fasad A, B, hus 1 1:50 4 A Fasad C, D, hus 1 1:50 A Takplan, hus 1 1:100 YTTERVÄGGAR, ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR A Entrépartier, förteckning 1:20 A Utvändiga fönster, förteckning 1:50 A Horisontella detaljsnitt 1:10 A Vertikala detaljsnitt 1:10 RUMSBILDNING, HUSKOMPLETTERINGAR A Entréer raka trapphus, uppställning 1:50 A Innerväggar, typer 1:5 5 A Innerväggar, detaljer A Trappor typ 1-4, uppställning 1:50 RUMSKOMPLETTERINGAR A Kök 1-3, uppställning 1:50 A Tvättstugor, uppställning 1:50 A Skåpsnickerier, förteckning 1:50 A Fönsterbänkar, förteckning 1:20 Noter (A): 1. Situationsplanen redovisar såväl mark som hus, därav klassificeringen 01 i del För översiktsritningarna används lägeskod för våning, men för trapphus anges 0 då alla (båda) husdelar ingår. 3. Sektioner och fasader skiljs sinsemellan och från planer genom kod för ritningskategori. Sektioner och fasader kan även ges lägeskoder om man skapar ett system inom projektet. 4. Fasadritningarna har löpnumrerats. 5. Väggtyper är förteckningsritningar.

18 Sida 18 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Ritn nr Ritningens innehåll Skala Not BYGGNADSKONSTRUKTIONER (K) K Föreskrifter och allmänna anvisningar 6 SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR K Schakt för hus 1:500 K Pålplan 1:500 K Hus 1, trapphus 1, grundplan och golv på mark, mått 1:50 7 K Hus 1, trapphus 1, bjälklag över våning 1, mått 1:50 8 K Hus 1, trapphus 1, bjälklag över våning 2, mått 1:50 K Hus 1, trapphus 1, bjälklag över våning 3, mått 1:50 K Hus 1, trapphus 1, takstolsplan 1:50 K Hus 1, trapphus 2, grundplan och golv på mark, mått 1:50 K Hus 1, trapphus 2, bjälklag över våning 1, mått 1:50 K Hus 1, trapphus 2, bjälklag över våning 2, mått 1:50 K Hus 1, trapphus 2, bjälklag över våning 3, mått 1:50 K Hus 1, trapphus 1, grundplan och golv på mark, armering 1:50 9 K Hus 1, trapphus 1, bjälklag över våning 1, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 1, bjälklag över våning 2, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 1, bjälklag över våning 3, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 2, grundplan och golv på mark, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 2, bjälklag över våning 1, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 2, bjälklag över våning 2, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 2, bjälklag över våning 3, armering 1:50 K Hus 1, trapphus 2, takstolsplan 1:50 10 DETALJER OCH ELEVATIONER K Hus 1, väggelevationer, mått 1:50 K Hus 1, grunddetaljer samt sektioner genom ytterväggar 1:20 11 K Hus 1, väggelevationer, armering 1:50 KONSTRUKTIONSDELAR 12 K Terrasser våning 3, detaljer 1:20:1:10 K Balkongplattor BPL1-BPL3S, förteckningar 1:20, 1:10 K Balkongplattor BPL4-BPL7, förteckningar 1:20, 1:10 K Stålpelare, förteckningar 1:10, 1:5 K Utfackningsväggar trapphus 1-2, fasader mot gata 1:0 13 K Utfackningsväggar trapphus 1-2, fasader mot gård 1:50 K Utfackningsväggar, detaljer 1:20, 1:10 Noter (K): 6. Föreskrifter och anvisningar gäller alla typer av konstruktioner, därför klassificeringen Måttritningarna redovisar alla typer av konstruktioner, därför klassificeringen 20, sammansatt. Om enbart platsgjuten betong redovisas används istället För planritningarna tillämpas samma numrering med lägeskoder i hus för alla projektörer. 9. Ritningarna innehåller armering i platsgjuten betong, därför klassificeringen Takstolsplanen klassas som en träkonstruktion. 11. Gemensamma detaljer för platsgjuten betong, därför klassificeringen Löpande numrering tillämpas här för varje typ av konstruktion (grupp). 13. Utfackningsväggar ingår inte i bärverk, därför har kod 42 för yttervägg använts.

19 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 19 Ritn nr Ritningens innehåll Skala Not VVS-INSTALLATIONER (V) VA UTVÄNDIGT V Planritning, utvändig VA och värmekulvertar 1: VATTEN, AVLOPP OCH VÄRME V Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 1, vatten, avlopp och värme 1: V Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 2, vatten, avlopp och värme 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 3, vatten, avlopp och värme 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 1, vatten, avlopp och värme 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 2, vatten, avlopp och värme 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 3, vatten, avlopp och värme 1:50 V Hus 1, undercentral 1:20 17 V Värmesystem, schema 18 LUFTBEHANDLING V Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 1, luftbehandling 1:50 15 V Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 2, luftbehandling 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 3, luftbehandling 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 1, luftbehandling 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 2, luftbehandling 1:50 V Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 3, luftbehandling 1:50 V Hus 1, fläktrum 1:20 17 V Luftbehandlingssystem, schema 18 INSTALLATIONSSAMORDNING 19 V Hus 1, schakt, trapphus 1 1:50, 1:10 20 V Hus 1, schakt, trapphus 2 1:50, 1:10 V Hus 1, samordning i ledningsstråk 1:20, 1:10 Noter (V): 14. Löpnumrering, ingen lägeskod. 15. Klassificering används för att skilja olika system (52 tappvatten, 53 avloppsvatten, 56 värme och 57 för luftbehandling). När flera system redovisas tillsammans används För planritningarna tillämpas samma numrering med lägeskoder i hus för alla projektörer. 17. Undercentral och fläktrum omfattar planer, uppställningar och detaljer, därav ritningskategori Schema omfattar alla hus. 19. Samordningsritningar betraktas som sammansatt på huvudgruppsnivå, kod 01. De kan även innehålla el. 20. Schaktritningarna är lägesnumrerade efter trapphus De innehåller både planer och sektioner.

20 Sida 20 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Ritn nr Ritningens innehåll Skala Not SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR (EL) E Yttre el, belysning, motorvärmare, servis 1:500 KRAFT OCH BELYSNING 21 E Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 1, kraft och belysning 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 2, kraft och belysning 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 3, kraft och belysning 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 1, kraft och belysning 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 2, kraft och belysning 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 3, kraft och belysning 1:50 E Kraft, schema TELE (telefon, porttel, data, centralantenn) 21 E Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 1, tele 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 2, tele 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 1, våning 3, tele 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 1, tele 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 2, tele 1:50 E Planritning, hus 1, trapphus 2, våning 3, tele 1:50 E Telenät, schema Not (E): 21. För planritningarna tillämpas samma numrering med lägeskoder i hus för alla projektörer.

21 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Sida 21 Ritn nr Ritningens innehåll Skala Not MARKRITNINGAR (M och L) 22 M Befintlig mark 1:500 M Utgångslinjer måttsättning och utsättning, koordinater 1:500 L Överbyggnader, del 1 1: L Överbyggnader, del 2 1:200 L Överbyggnader, del 3 1:200 L Överbyggnader, del 4 1:200 L Plantering och utrustning, del 1 1: L Plantering och utrustning, del 2 1:200 L Plantering och utrustning, del 3 1:200 L Plantering och utrustning, del 4 1:200 L Vätförteckning L Planteringar, detaljer 1:20 L Utrustning, detaljer 1:20, 1:10 Noter (M och L): 22. För markritningar behövs inte lika många tecken i numreringen. 23. Överbyggnader redovisar överbyggnadstyper, nivåer och mått. 24. För de kombinerade ritningarna för plantering och utrustning har koden 17, Plantering, använts med motivet att detta är det huvudsakliga innehållet. Ritn nr Ritningens innehåll Skala Not INREDNINGSRITNINGAR 25 I Planritning, hus 1, våning 1, inredning lokal 1:50 I Planritning, hus 1, våning 1, beredningskök 1:50 26 I Hus 1, våning 1, specialritad inredning, uppställning 1:20 I Hus 1, våning 1, specialritad inredning, detaljer 1:5, 1:1 Noter (I): 25. Inredningsritningar har enbart löpnummer då inredning bara förekommer i en lokal. 26. I detta fall har inredningsarkitekten även utfört köksritningen. Om en särskild köksprojektör anlitats, skall detta framgå av beteckningen för ansvarig part.

22 Sida 22 SIS fleranvändarlicens: Lunds Universitetsbibliotek; Biblioteksdirektionen Bilaga C (informativ) Litteraturförteckning Följande publikationer bör beaktas vid praktisk tillämpning av ritningsnumrering: Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90, del 1, Redovisningsformer, utgåva 2, SIS Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90, del 2, Redovisningsteknik, utgåva 2, SIS Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90, del 8, Redovisning med CAD, SIS SB-Rekommendationer 11, CAD-lager, Rekommendationer för tillämpning av SS-ISO med BSAB 96 (ver 2:02). Utgåva 2, AB Svensk Byggtjänst Skriften ersätter bilaga A i Bygghandlingar 90, del 8 och korrigerar avsnitt 2.7. BSAB 96 System och tillämpningar, AB Svensk Byggtjänst, 1999.

Riktlinjer filbenämningar ritningar

Riktlinjer filbenämningar ritningar Riktlinjer filbenämningar ritningar Skapad: 2014-01-31 Senast ändrad: R 4.4 Saija Thacker Donald Sjölund Karin Sjöndin 2014-01-31 2014-01-31 2(9) Förord Denna riktlinje ska användas vid namngivning av

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2. Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Regionfastigheter koder och benämningar Version 2017-01-04 Ansvarig

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening AA-F-BDD-T-0001_04 04 Manual Digital Design - MDD 1.1 1 (16) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening MDD Bilaga 04 Ingående element i filnamn Krav och riktlinjer OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia.

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn

Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn 2005-01-31 Avdelningen för Konstruktionsteknik Tillämpning av BSAB ritningsnumrering och lagernamn Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. CAD-manual - ritningsnumrering och lagerhantering...3 3. Ritningsnumrering...4

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 -

Anvisning ritningshantering. Version 20150122 - Anvisning ritningshantering Version 20150122 - Innehållsförteckning Allmänt... 3 2. Informationssamordning... 3 2.1 Organisation... 3 2.22. Krav på mjukvara... 3 3. Filhantering... 4 3.11. Skrivsätt...

Läs mer

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad

Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Årjängs kommun Samhällsbyggnadskontoret Standard för CAD gäller vid ny- och ombyggnad Reviderad Årjäng 2013-03-01 Samhällsbyggnadskontoret Box 906 Storgatan 66 672 29 Årjäng 1 Revideringshistorik Signatur

Läs mer

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01 Sida 1 (9) Urval: Dokument.Dokument börjar med 1003 Dokument.Dokumenttyp lika med Ritning 1003.00.01 01 Ritning Situationsplan A03-71-01 Situationsplan 1995-09-22 00:00:00 1003.00.04 01 Ritning 60:01 Situationsplan

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Ytterligare genomgång av några bra att kunna saker i AutoCad (ritar Ö1) Genomgång av Övningsuppgift 3 Lite ritteknik Årets barnsjukdomar workspace,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR

KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR 2014-08-25 Rev.1 Sida 1 av 21 BESKRIVNING: KRAVSPECIFIKTION FÖR HANDLINGAR, Rev.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAVSPECIFIKATION FÖR HANDLINGAR... 4 2 INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg

Förord. Stockholm i april Urban Månsson Helena Dahlberg Förord De första svenska rekommendationerna avseende tillämpningen av standarden SS-ISO 13567 Teknisk produktdokumentation Organisation och benämning av cad-lager fanns i Bygghandlingar 90 Del 8, Redovisning

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Innehållsförteckning 1... 5 2... 5 3... 6 4 er... 6 5 WBS-kod... 10 6 Teknikområde... 11 7 Tekniskt system

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING

DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING DIREKTIV FÖR DIGITAL DOKUMENTHANTERING Dat. 2014-09-29 Rev. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun CAD-DIREKTIV PROJEKTNAV Tekniska serviceförvaltningen tillhandahåller inget projektnav. Projektörerna

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING

ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANVISNINGAR FÖR CAD- PROJEKTERING ANSVARIG: ULF HÄGGROT CAD-Anvisningar 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 3 2 KRAV PÅ CAD-SYSTEM... 3 2.1 CAD-PROGRAM / APPLIKATION...3 2.2 AVVIKANDE PROGRAMVARA...3

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn

Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Bilaga 5e tillämpningsanvisning version 2011:FFi Exempel leveransspecifikation: relationshandlingar till förvaltning Namn Relationshandlingar till förvaltning Syftet med leveransen relationshandlingar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

ÖVERGRIPANDE CADMANUAL för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 1 av 6 för FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 av 6 1. INLEDNING Projektering ska utföras enligt Bygghandlingar 90 del 1 8 och Svensk Standard (SIS) där inget annat anges i denna CAD-manual. Senaste

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

Distanskurs Informationsleveranser

Distanskurs Informationsleveranser Filhantering Namngivning av filer Skrivsätt Ansvarig part Klassificering Numrering Beskrivande tillägg Filnamn för modellfiler Filnamn för andra dokument och datafiler Applikationer och filformat Tekniska

Läs mer

Kontrollplan enligt PBL kap

Kontrollplan enligt PBL kap Dnr B 2016-001291 Ankom 2016-11-15 Adress: Sida 1 av 10 Byggherre Byggherre namn Propio Tollare 3 AB Adress Box 3621 103 59 Stockholm Kontaktperson John Hunter Telefon 073-313 3283 E-postadress john@propio.se

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2012

SVENSK STANDARD SS :2012 SVENSK STANDARD SS 137006:2012 Fastställd/Approved: 2012-05-08 Publicerad/Published: 2012-05-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.080.40; 91.100.30; 92.200.20 Betongkonstruktioner

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

Version 2.0. Regler för CAD-hantering

Version 2.0. Regler för CAD-hantering Regler för CAD-hantering REGLER FÖR CAD-HANTERING 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning..... 3 1.2 CAD samordning 4 1.3 Tillämpning i olika skeden....... 4 1.4 Säkerhetskopiering.4 1.5 Virusskydd.....

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Handling nr 6.2.1 Lunds Kommuns Fastighets AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING HUS OCH MARK 2016-02-15 Östra Tullgatan 3, 211 28 Malmö Tel: 040 59 94 00 Fax: 040 49 62 60 Uppdragsnummer:

Läs mer

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning: förvaltning baserad på Bygghandlingar

Läs mer

Totalentreprenader och rambeskrivningar

Totalentreprenader och rambeskrivningar Totalentreprenader och rambeskrivningar Får en rambeskrivning en teknisk beskrivning för upphandling av en totalentreprenad se ut hur som helst? Ja, det förefaller så när man får se de mycket varierande

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Founding Spheroidal graphite cast iron Defect classification

Founding Spheroidal graphite cast iron Defect classification SVENSK STANDARD Fastställd 2004-02-20 Utgåva 1 Gjutning Segjärn Klassificering av defekter Founding Spheroidal graphite cast iron Defect classification ICS 77.140.80 Språk: svenska Publicerad: april 2004

Läs mer

Anvisning för ritningsdokumentation

Anvisning för ritningsdokumentation Anvisning för ritningsdokumentation Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB Utgåva 2007-06-15 (rev 2011-10-04) 1 (14) I NNEHÅLL. I NNEHÅLL... 2 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 CAD-standard...

Läs mer

Innovativ Projektledning KRESP

Innovativ Projektledning KRESP Innovativ Projektledning AGENDA AMA i projekteringen AMA i produktion Frågor och diskussion Innovapro och Rickard Borg Grundare av Projektledningsföretaget Innovapro Sverige AB Tidigare erfarenhet från

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter

Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansva rig Pe r Erland sson Bilaga 6 Region service Instruktioner för Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter 2016-05-02 Ansvarig Ulrika Palmqvist Instruktioner

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av

Datum Ändr.bet A Leveransegenskaper (leveransmeddelande) Upprättad av Malmö stad serviceförvaltningen stadsfastigheter Bilaga 5 Leveransspecifikation shandlingar till förvaltning Syfte relationshandlingar till förvaltning att beskriva krav på innehåll och struktur i relationshandlingar

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST. I samband med att HG hyr lokaler av HV har nedanstående ansvarsfördelning upprättats mellan HG och HV.

ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST. I samband med att HG hyr lokaler av HV har nedanstående ansvarsfördelning upprättats mellan HG och HV. sid 1 (8) GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gällande fastigheten Knarrarnäs 4 ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST Hyresvärd, nedan kallad HV Hyresgäst, nedan kallad I samband med att hyr lokaler av HV har

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

Bygghandlingar, hus A

Bygghandlingar, hus A 1 (6) RITN. NR MODELL FIL BET RITNINGENS INNEHÅLL STATUS/ ETAPP FOR- MAT SKALA RITN. ÄNDR. A Textdokument Beslagning B Beslagningsunderlag BasH/HG A4 2012-01-26 2012-03-26 Staldorrar D Dörruppställning,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Åtgärdsprogram, förstudie och skissritningar bifogas. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson

Jan-Anders Jönsson fi2 förvaltningsinformation utvecklingsstrateg Anders Moberg Gunilla Qvarnström projtools Marcus Eriksson Noteringar möten med intressegrupp informationsleveranser Plats: Föreningen för Förvaltningsinformation, Drottninggatan 26 Stockholm Närvarande: Per Erlandsson Regionservice Skåne Henrik Sjöberg Landstinget

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

SPECIFIKATION HANDLINGAR

SPECIFIKATION HANDLINGAR SPECIFIKATION HANDLINGAR KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

BILAGA KONSTRUKTÖR KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA KONSTRUKTÖR KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01

Akademiska Hus Syd AB Riktlinjer avseende underhållsinstruktioner 2008-06-01 kademiska Hus Syd B 2008-06-01 kademiska Hus Syd B Får ej kopieras eller användas utan tillstånd Distribution: kademiska Hus Syd B 2/36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LLMÄNN RIKTLINJER... 3 1.1 INLEDNING... 3

Läs mer

IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-04-13 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-05-07 Innehållsförteckning 1 Innehållstyp... 4 2 Handling... 7 3 Dokumentstatus...

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik 1 BIM i ett bostadsprojekt Handledning Bilaga: Information, arbetssätt och systematik En förenklad beskrivning De vanliga verktygen Byggmästarens behov av information och resultat har styrt arbetssätt

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.309 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson

F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik. Johan Jönsson F2. Introduktion till Rit och Redovisningsteknik Johan Jönsson Bygghandlingar Ritningar Linjens betydelse Skalor Måttsättning Namnruta Ritningsnumrering Lagerhantering Ritnings/modellfiler och layouter

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Exempelritningar. Större fasadändring. eskilstuna.se/bygga

Exempelritningar. Större fasadändring. eskilstuna.se/bygga Exempelritningar Större fasadändring eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar

Läs mer

BIP - Building Information Properties

BIP - Building Information Properties Presentation av projekt finansierat av SBUF projekt 12933 BIP Deltagare Arbetsgrupp Sölve Harr, Sweco Malin Knoop, WSP Jan Back, ÅF Hans Lif, Ramböll Med flera adjungerade vid fler tillfällen Sökande Andreas

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 32202:2011

SVENSK STANDARD SS 32202:2011 SVENSK STANDARD SS 32202:2011 Fastställd/Approved: 2011-05-23 Publicerad/Published: 2011-07-06 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 01.100.30; 92.100.20 Byggritningar Beteckningar och

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst

BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst BSAB och klassifikation för produktmodellering och design Slutrapport förstudie 2001-04-10 AB Svensk Byggtjänst Anders Ekholm, LTH Detta projekt har genomförts med finansiering från IT Bygg och Fastighet

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR

2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Rev datum 2011-03-01 2 LEVERANS- OCH UTFÖRANDEKRAV AVSEENDE RITNINGAR Leveranskrav avseende ritningar Allmänt Projektering och upprättande av handlingar ska utföras helt i överensstämmelse med de datasystem

Läs mer

Handledning digital MB Brounderhåll

Handledning digital MB Brounderhåll 2010-04-28 1 (8) Handledning digital MB Brounderhåll 1 INLEDNING Digital MB Brounderhåll är ett programpaket och hjälpmedel för upprättande av objektspecifik mängdbeskrivning (MB), mängdförteckning (MF)

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-09-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer