Antaget av kommunfullmäktige , 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-24, 76"

Transkript

1 Antaget av kommunfullmäktige , 76 Eksjö kommuns årsredovisning 2013

2

3 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning... 7 Koncernkassaflödesanalys... 8 Koncernbalansräkning... 9 Nothänvisningar, koncernen Kommunen Omvärld och framtid Ekonomisk översikt och analys Uppföljning av kommunstyrelsens övergripande mål Fem år i sammandrag Varifrån kommer kommunens pengar? Hur används pengarna? Personalekonomisk redovisning Driftredovisning Investeringsredovisning och resultatbudget Resultaträkning och kassaflödesanalys Balansräkning Nothänvisningar Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar Vart gick kommunens pengar? Politik Kommunfullmäktiges beredningar Förvaltningen Kommunledningskontoret Kost och städ Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn Överförmyndaren Eksjö kommuns revisorer Bolagen Eksjö Stadshus AB AB Eksjö Industribyggnader Eksjö Energi AB Eksjöbostäder AB Eksjö Kommunfastigheter AB eksjo.nu ab Höglandets kommunalförbund Bilaga 1 Styrkort 2013 Bilaga 2 Diagram över respektive perspektiv Revisionsberättelse Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige avseende det gångna verksamhetsåret. Fotografer, omslagsbilder: Åsa Johansson (Gamla stan), Sven-Åke Svensson (elbil och Skedhultsdagen), Roger Hvitman (barn vid dator) Övriga bilder: Personal inom kommunen Produktion: Ekonomiavdelningen, Kommunikationsavdelningen mars 2014

4 Politisk och förvaltningsorganisation Valnämnden 5 ledamöter Kommunrevisionen 7 ledamöter Överförmyndarnämnd 3 ledamöter Tillstånds- och myndighetsnämnden 8 ledamöter Kommunfullmäktige 49 ledamöter (28 ersättare) Kommunstyrelsen 19 ledamöter (19 ersättare) Två fasta beredningar: Välfärdsberedningen Utvecklingsberedningen 8 ledamöter per beredning Fyra utskott: Ledningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Barn- och ungdomsutskottet Socialutskottet 5 ledamöter per utskott Förvaltningen Kommundirektör Kommunledningskontoret Centrala verksamheter Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn

5 Eksjö 610 år! I mitten av 1990-talet togs ett mycket strategiskt och djärvt beslut av kommunfullmäktige i Eksjö kommun. Vi var då mitt i en nationell finansiell svår situation vilket avspeglade sig på kommunernas intäkter. Kommunaliseringen av skolan och införandet av LASS/LSS med mera ställde också stora krav på kommunerna. Dessa tuffa utmaningar frestade också på samarbetsklimatet inom organisationen Eksjö kommun, men också inom hela kommunen. Då beslutade kommunfullmäktige att år 2003 ska vi i Eksjö fira 600-årsjubileum. Ett beslut som signalerade framtidstro! Från beslut till genomförandet av jubileumsåret lärde vi oss Det går lättare om vi samarbetar! blev ett fantastiskt år tack vare ett enormt engagemang och vilja till samverkan mellan medborgarna/föreningslivet, näringslivet och kommunen. När vi nu ska göra bokslut för 2013 ser vi att mycket är sig likt men också att mycket förändrats. Ekonomin, denna ständiga kamp med resurser som inte svarar upp mot det vi önskar oss. Vår ambition/ vilja överstiger den ökning av resurser vi årligen har. Väldigt mycket tid lägger vi på diskussioner omkring ekonomin, nu som då. Vad vi däremot lärt oss är se helheten och hur mycket bättre det blir om vi samarbetar. En förvaltning, en bolagskoncern, mera fokus på kommunkoncernen. eksjo.nu, Emilkraften, Eksjö Stadsutveckling, kommunbygderåd, delägda bolag tillsammans med näringslivet är exempel på detta. Medvetenheten som vuxit fram inom kommunstyrelsen om varandras problem i de olika verksamheterna, bolagen och organisationer har gett oss förutsättningar att ge relevanta uppdrag för att hitta lösningar. Alla har känt till bakgrunden och förutsättningarna vilket är en bra grund för realistiska beslut. När jag ser tillbaka på många bokslut, de olika utvärderingar som gjorts och de erfarenheter vi därmed har fått vill jag poängtera ordet engagemang. Jag vill uttrycka min beundran till all personal i olika roller Lennart Bogren, kommunstyrelsens ordförande till och med den 7 februari 2014 för ert engagemang. Det är i mötet med brukaren, eleven, medborgaren det avgörs hur kvalitén på våra tjänster upplevs. Jag har mött så många som uttrycker hur positiv man är till det jobb ni utför. Engagemanget inom näringslivet. Framtidstro och framtidssatsningar trots kärva tider. Aktiva i kommunens näringslivsarbete och olika gemensamma satsningar. Vilket engagemang! Föreningslivet som gjort att vi upplevt ett jubileumsår varje år sen 2003 genom olika evenemang av hög klass. Tusentals timmar satsas i ideellt arbete för våra ungdomar. Jag har haft förmånen att under 15 år ha uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun. I den rollen har jag fått möta och samarbeta med er alla. Tack för all uppmuntran och allt stöd genom åren. Nu ser vi framåt och fortsätter engagera oss och samverka för kommunens bästa. Lennart Bogren, kommunstyrelsens ordförande 5

6 Sammanställd redovisning Kommunkoncernen Koncernens resultat, vinst 26,3 mnkr Koncernens investeringar uppgår till 98 mnkr Koncernstruktur Eksjö Stadshus AB är moderbolag för de helägda bolagen Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Energi ELIT AB och Eksjö Elnät AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader. De delägda bolagen Eksjö Fordonsutbildning AB ägs till 40 procent och ITolv AB ägs till 35 procent av Eksjö Stadshus AB. I koncernen ingår också näringslivsbolaget eksjo.nu som ägs till 50 procent. Vid sidan av bolagen ingår Höglandets kommunalförbund där ägarandel medtagits i relation till medfinansieringsinsatsen 18,6 procent. Starkt resultat 2013 Koncernen Eksjö kommun redovisar ett relativt starkt resultat 2013 med 26,3 mnkr vilket är väldigt nära 2012 års resultat på 26,6 mnkr. Dock är kommunens och bolagens bidrag till koncernens resultat omkastade mot Kommunens del i årets resultat uppgick till 18,5 mnkr (7,0 mnkr) medan bolagen svarade för 7,8 mnkr (19,6 mnkr). Det redovisade resultatet före skatt i kommunkoncernen uppgick till 24,8 mnkr (27,5 mnkr). Omsättning Den totala omsättningen för kommunkoncernen, uttryckt i verksamhetens intäkter inkl skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgick till 1 359,7 mnkr vilket är en ökning med 47,7 mnkr. Av ökningen kommer 46 mnkr från kommunen och 1,7 mnkr från bolagen. Finansnetto Kommunkoncernens finansnetto har försämrats med 6,6 mnkr under året. De finansiella kostnaderna har minskat med 0,3 mnkr och uppgick till 28,1 mnkr. Den genomsnittliga räntan på koncernens långfristiga låneskuld uppgick till 3,2 procent (3,3 procent 2012). Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Eksjö Stadshus AB Eksjö Energi AB - Eksjö Elnät AB - Eksjö Elit AB AB Eksjö Industribyggnader Eksjöbostäder AB Eksjö Kommunfastigheter AB Delägare i : Eksjö Fordonsutbildning AB Itolv AB Delägare i: eksjö.nu 6

7 Investeringar Den samlade investeringsvolymen uppgick till 98 mnkr (154 mnkr). Bolagskoncernen investerade 75 mnkr och kommunen 23 mnkr. Stor del av bolagskoncernens investeringar hänför sig till Eksjöbostäder AB:s och Eksjö kommunfastigheter AB:s investeringar i bostäder och verksamhetslokaler, samt Eksjö Energi AB:s investeringar i fjärrvärmeanläggningar. Tillgångar och skulder Koncernens anläggningstillgångar uppgår till mnkr (1 432 tkr), en ökning med 54 mnkr. Omsättningstillgångarna har ökat med 3 mnkr till 240 mnkr. Den långfristiga skulden uppgick vid årets slut till 920 mnkr (858 mnkr), vilket är en ökning med 62 mnkr. Hela skulden ligger hos bolagen. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgår till 26,3 procent (25,6 procent). Den förhållandevis låga soliditeten beror på att flera bolag med stor del av kommunkoncernens balansomslutning har låg soliditet. Kommunens soliditet uppgår till 64,4 procent, medan motsvarande siffra för bolagskoncernen Eksjö Stadshus AB är 9,0 procent. Redovisningsprinciper Eksjö Fordonsutbildning AB och ITolv AB redovisas som intresseföretag i bolagskoncernen Eksjö Stadshus AB. I kommunkoncernens sammanställda redovisning ingår inte Eksjö Fordonsutbildning AB och ITolv AB med hänvisning till rekommendation från RKR (Rådet för kommunal redovisning) 8.2 Sammanställda räkenskaper c) som anger att företag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag kan undantas från den sammanställda redovisningen. Koncernresultaträkning (mnkr) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen (Noter avser koncernen) Not Verksamhetens intäkter 1 262,0 267,5 533,1 536,8 Verksamhetens kostnader , , , ,9 Avskrivningar 3-15,2-14,4-74,2-71,2 Återbetalda AFA-premier 16,9 17,9 16,9 17,9 Verksamhetens nettokostnader -815,0-778,1-776,9-729,5 Skatteintäkter 4 678,9 637,6 678,9 637,6 Utjämning 5 147,7 137,6 147,7 137,6 Finansiella intäkter 6 7,8 9,9 3,2 10,1 Finansiella kostnader 7-0,9-0,2-28,1-28,4 Resultat efter finansiella poster 18,5 7,0 24,8 27,5 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattekostnader 8 0,0 0,0 1,5-0,8 Årets resultat 9 18,5 7,0 26,3 26,6 7

8 Kassaflödesanalys koncernen (mnkr) Koncernen Koncernen Den löpande verksamheten Årets resultat 26,3 26,6 Avskrivningar och nedskrivningar 74,1 71,2 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kostnadsförd avsättning - Pensioner 0,1 1,3 Kostnadsförd avsättning - Skatter -1,7-0,1 Övriga poster -11,7-12,8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 87,1 86,2 Ökning(-) minskning(+) förråd 6,5 0,7 Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar 13,1-43,9 Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -29,7 89,9 Medel från den löpande verksamheten 77,0 132,9 Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar -123,0-156,8 Försäljning av materialla anläggningstillgångar 25,3 1,2 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -18,2-1,0 Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar 0,0 2,4 Medel från investeringsverksamhet -115,9-154,2 Finansieringsverksamheten Upptagning lån/avbetalning lån netto 61,3 49,3 Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar 0,0 1,8 Medel från finansieringsverksamheten 61,3 51,1 Årets kassaflöde 22,4 29,8 Likvida medel vid årets början 58,2 28,4 Likvida medel vid årets slut 80,6 58,2 8

9 Koncernbalansräkning (mnkr) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen Noter avser koncernen Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Mark, byggnader och tekniska anläggningar ,3 205, , ,0 - Maskiner och inventarier 11 43,5 43,2 76,2 74,2 - Pågående anläggningar 12 0,0 0,0 26,5 50,7 Finansiella anläggningstillgångar - Värdepapper, andelar, bostadsrätter 13 19,3 17,2 36,8 18,6 - Långfristiga fordringar ,7 117,7 5,0 5,0 Summa anläggningstillgångar 388,8 384, , ,5 Omsättningstillgångar Förråd/exploateringsfastigheter 0,5 0,5 3,4 9,8 Kortfristiga fordringar ,1 107,7 156,0 169,1 Kassa och bank 56,6 54,9 80,6 58,2 Summa omsättningstillgångar 161,3 163,2 240,0 237,1 Summa tillgångar 550,1 547, , ,6 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 16 - Ingående eget kapital 335,9 328,9 428,2 401,6 - Årets resultat 18,5 7,0 26,3 26,6 Summa eget kapital 354,4 335,9 454,5 428,2 Avsättningar 17 11,9 11,8 32,1 33,6 Skulder Långfristiga skulder 18 0,0 0,0 919,6 858,3 Kortfristiga skulder ,7 199,6 319,8 349,6 Summa skulder 183,7 199, , ,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 550,1 547, , ,6 64,4% 61,4% 26,3% 25,6% Panter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Pensionsförpliktelser Ställda säkerheter

10 Nothänvisningar koncernen (tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt redovisningen 533,1 536,8 varav Energi, vatten och miljö 163,0 158,2 Fastighetsförvaltning 141,9 136,7 Vård och omsorgsavgifter (exkl hyra särskilt boende) 5,2 3,9 Barnomsorgsavgifter 10,6 10,2 Driftbidrag från staten 38,8 49,9 Ersättning från försäkringskassan (intäkter LASS*) 83,3 78,3 Övrigt 90,3 99,6 Summa 533,1 536,8 * LASS = Lagen om assistansersättning, betalas ut av försäkringskassan till assistansutföraren. Intäkten för de 20 första timmarna per vecka ska betalas tillbaka, vilket generar en kostnad som specifi ceras under not 2. Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt redovisning , ,9 Summa , ,9 Not 3 Avskrivningar Fastigheter och anläggningar -59,4-58,2 Inventarier och maskiner -14,8-13,0 Summa -74,2-71,2 Not 4 Skatteintäkter Kommunalskatt 677,8 629,6 Slutavräkning* -3,6 7,5 Mellankommunal utjämning 4,7 0,5 Summa 678,9 637,6 *Avräkningsbelopp per invånare Slutavräkning föregående år (korrigering) 24 7 Preliminär avräkning innevarande år Not 5 Generella statsbidrag m.m. Utjämningsbidrag inkomstutjämning 120,6 104,0 Utjämningsavgift kostnadsutjämning -7,6-4,2 LSS utjämningsbidrag 0,0 0,2 LSS utjämningsavgift -2,1 0,0 Regleringsbidrag 7,5 8,0 Kommunal fastighetsavgift 29,3 29,5 Summa 147,7 137,6 Not 6 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel 0,9 1,7 Andelar i intresseföretag 1,2 8,4 Övriga fi nansiella intäkter 1,1 0,1 Summa 3,2 10,1 Not 7 Finansiella kostnader Räntor på lån -27,3-28,3 Ränta pensionskostnader -0,3-0,1 Ändrad kalkylränta -0,5 0,0 Summa -28,1-28,4 10

11 Nothänvisningar, koncernen (tkr) Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året -0,5-0,4 Uppskjuten skatt 2,0-0,4 Summa 1,5-0,8 Not 9 Årets resultat Resultat före skatt 24,8 27,5 Skatt 1,5-0,8 Summa 26,3 26,6 Not 10 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående bokfört värde 907,3 853,9 Nyanskaffningar 91,4 121,6 Försäljning, avyttring -13,4-38,6 Årets avskrivning -31,5-29,6 Utgående bokfört värde 953,8 907,3 Fjärrvärmeanläggningar Ingående bokfört värde 261,4 265,1 Nyanskaffningar 36,1 14,6 Årets avskrivning -20,4-18,4 Utgående bokfört värde 277,1 261,4 Vatten- och avloppsanläggningar Ingående bokfört värde 86,7 75,6 Nyanskaffningar 0,8 15,5 Årets avskrivning -4,8-4,4 Utgående bokfört värde 82,7 86,7 Avfallsbehandlingsanläggningar Ingående bokfört värde 0,7 0,5 Nyanskaffningar 0,3 0,3 Försäljning, avyttring 0,0 0,0 Årets avskrivning -0,1-0,1 Utgående bokfört värde 0,9 0,7 Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Ingående bokfört värde 28,0 28,6 Nyanskaffningar 1,7 2,1 Årets avskrivning -2,7-2,7 Utgående bokfört värde 27,0 28,0 Not 11 Maskiner, inventarier och verktyg Maskiner, inventarier och verktyg Ingående bokfört värde 74,2 79,2 Nyanskaffningar 16,9 15,3 Försäljning, avyttring 0,0-7,4 Årets avskrivning -14,9-13,0 Utgående bokfört värde 76,2 74,2 11

12 Nothänvisningar, koncernen (tkr) Not 12 Pågående anläggningar Pågående nyanläggningar Ingående redovisat värde 50,7 63,3 Årets förändringar - Överfört till färdigställda materiella anläggningstillgångar -50,7-63,9 - Under året nedlagda kostnader 26,5 51,3 Utgående redovisat värde 26,5 50,7 Not 13 Värdepapper, andelar, bostadsrätter Andelar i intresseföretag 15,9 15,1 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20,9 3,5 Utgående redovisat värde 36,8 18,6 Not 14 Långfristiga fordringar Förlagslån Kommuninvest 3,2 3,2 Övriga långfristiga fordringar 1,8 1,8 Utgående redovisat värde 5,0 5,0 Not 15 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 60,7 74,5 Övriga kortfristiga fordringar 14,9 43,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 80,4 51,0 Utgående redovisat värde 156,0 169,1 Not 16 Eget kapital Bundet eget kapital Ingående bundna reserver 29,1 17,5 Förskjutning mellan bunda och fria reserver 4,8 11,6 Summa bundet eget kapital 33,9 29,1 Fritt eget kapital Ingående balanserat resultat 399,1 384,1 Förskjutning mellan bundna och fria reserver -4,8-11,6 Årets resultat 26,3 26,6 Summa fritt eget kapital 420,6 399,1 Utgående bokfört värde 454,5 428,2 Not 17 Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser 9,5 9,4 Uppskjutna skatter 19,5 21,2 Övriga avsättningar 3,0 3,0 Utgående redovisat värde 32,0 33,5 Not 18 Långfristiga skulder Skulder till banker och krediitinstitut 919,6 858,3 Utgående redovisat värde 919,6 858,3 Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 66,6 99,6 Skulder till banken 24,8 25,5 Övriga kortfristiga skulder 52,9 77,7 Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 175,6 146,7 Utgående redovisat värde 319,9 349,6 12

13 Omvärld och framtid Ekonomisk utveckling Internationell konjunkturutveckling 2013 stärktes världsekonomin med en tillväxt i BNP på 3,0 procent (3,2 procent 2012). Även om BNPtillväxten var lägre än 2012 ser prognoserna ljusare ut framåt och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bedömer att BNP i världen växer med 3,9 procent I Europa har länderna olika förutsättningar och det bedöms ta lång tid innan läget stabiliserats. I USA har konjunkturförbättringen kommit längre, där tillväxten varit större och arbetslöshet har stabiliserats. Svensk ekonomi Första delen av 2013 utvecklades svensk ekonomi svagt. Efter sommaren ökade tillväxten och flera prognosmakare bedömer att utvecklingen fortsätter Förklaringen till de positiva tillväxtprognoserna är ökad export och ökade investeringar, både för näringsliv och offentliga verksamheter. BNP växte med 0,9 procent 2013 och SKL bedömer att tillväxten i BNP 2014 landar på 2,6 procent. En starkt bidragande faktor är att hushållen kommer att konsumera mera, nu har hushållen ett historiskt sett högt sparande. Kommunernas ekonomi Kommunerna redovisar totalt ett positivt resultat Preliminära prognoser visar ett överskott på 2,4 procent av skatteintäkter och bidrag. En stor del av överskottet beror på tillfälliga poster (återbetalning av AFA-premier). För 2014 finns inga beslut om mer återbetalning av AFA-premier eller andra större engångsintäkter. Kostnadstrycket förväntas öka inom kommunerna på grund av demografi och ökade krav på skola, vård och omsorg. SKL:s prognos är att till 2014 kommer kommunernas resultat mer än halveras och blir 1,0 procent av intäkterna från skatter och bidrag. Framåt ser också SKL att skattehöjningar totalt i kommunsektorn blir nödvändiga om statsbidragen inte räknas upp med kostnadsökningarna samtidigt som kostandstrycket ökar på grund av demografi och ökade krav på verksamheterna. Befolkning Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till personer, vilket innebär en ökning med personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan Förvaltningsberättelse två enskilda år sedan Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med personer. Folkmängden minskade i 77 av Sveriges 290 kommuner under Resterande 213 kommuner ökade befolkningen I Eksjö kommun ökade folkmängden med 96 invånare till invånare. Störst procentuella ökning i länet har Sävsjö kommun, följt av Jönköping, Habo och Eksjö kommuner. Det som framför allt förklarar ökningen för Eksjö kommuns del är det positiva flyttningsnettot på invånare Födelseöverskottet för 2013 är -19 invånare vilket är en förbättring jämfört med 2012 och dess -41. Under 2013 föddes 178 barn en ökning med 14 barn jämfört med år Bostadsmarknad Totalt finns det lägenheter i kommunen, varav 44 procent i flerbostadshus och 56 procent i småhus. I kommunens bostadsföretag, Eksjöbostäder AB, finns totalt lägenheter. Antalet outhyrda lägenheter har under 2013 i genomsnitt uppgått till 3 lägenheter, vilket ger en uthyrningsgrad på 100 procent. Under 2013 har påbörjats eller uppförts 31 lägenheter i enbostadshus, varav 21 av dem har uppförts i centralorten. Inga lägenheter producerades i flerbostadshus under 2013 i kommunen. Eksjöbostäder planerar att uppföra ett 20-tal flerbostadslägenheter i kvarteret Lunden. Det finns lediga tomter för småhusbebyggelse vid bland annat norra delen av Talluddasjön, Prästhagen inom centralorten, samt i de flesta övriga orter i kommunen. Arbetsmarknad De största arbetsplatserna inom Eksjö kommun återfinns inom den offentliga sektorn, där Höglandssjukhuset, Eksjö Garnison och Eksjö kommun har de flesta anställda. En mycket stor del av kommunens omfattande pendling riktar sig just till dessa arbetsställen och branscher. Pendling sker också i viss omfattning till främst trä- och verkstadsindustri. Eksjö kommun har under många år haft en större inpendling än utpendling. Inpendlingsöverskottet uppgår i snitt till cirka den gångna femårsperioden. Pendlingsutbytet sker i första hand inom Höglandet och där Nässjö och Vetlanda kommuner svarar för den största inpendlingen. Kvinnor som arbetar inom vård och omsorg står för merparten av inpendlingen. 13

14 Ekonomisk översikt och analys Årets resultat Eksjö kommuns resultat för 2013 ger ett överskott med 18,5 mnkr. Överskottet är 2,1 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 16,4 mnkr. Fig 1 Årets resultat , mnkr Förvaltningen/sektorerna har bedrivit verksamhet över sina budgetanslag. Verksamheten har kostat netto 816,2 mnkr, vilket är 22,9 mnkr mer än budgeterat varav 3,9 mnkr är beviljade åtgärder finansierade med AFA-medel. Sektorernas överskidande vägs upp framförallt av återbetalda premier från AFA (16,9 mnkr) men också bättre utfall på skatteintäkter och utjämningsbidrag. Årets resultat motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är något högre än det resultatmål på 2,0 procent som budgeterades för Fig 2 Årets resultat i procent av skatteintäkter och bidrag , mnkr Årets resultat i mnkr visas för de senaste fem åren i figur 1 och resultatuppfyllelsen i procent av skatteintäkter och bidrag visas i figur 2. I genomsnitt under femårsperioden har resultatet motsvarat 1,7 procent av skatteintäkter och bidrag. Nettokostnaderna och skatteintäkterna För att god ekonomisk hushållning ska upprätthållas krävs att utvecklingen av nettokostnaden är i balans med utvecklingen av skatteintäkter och utjämningsbidrag över tiden. Hur denna utveckling sett ut de senaste 5 åren illustreras i figur ökade nettokostnaden med 4,7 procent och skatteintäkten med 6,6 procent. Men justeras nettokostnaden för AFA-medlen, som är en jämförelsestörande post, ökade nettokostnaden med 6,9 procent, vilket överskrider ökningen av skatteintäkten. Ökningen av nettokostnader och skatteintäkter mellan 2012 och 2013 är hög historiskt sett och beror på att kommunen övertagit verksamheten hemsjukvård från landstinget och också skatteväxlat för detta. Under den senaste femårsperioden har skatteintäkterna ökat mer än nettokostnaden, men justeras nettokostnaden för AFA-medlen, blir situationen den omvända, att nettokostnaderna Fig 3 Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling procent 6, exkl AFA exkl AFA Förvaltningsberättelse

15 ökat med mer än skatteintäkten. Det är nödvändigt att balansen mellan utvecklingen av kostnader och skatteintäkter fortsätter att vara i balans även utan AFA-medel för att inte riskera framtida minusresultat. Fig 4 Budgetavvikelse Budgetutfall Årets resultat uppgår till 18,5 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Verksamhetens nettokostnad uppvisar ett underskott mot budget med 2,4 mnkr. Förvaltningen/sektorerna redovisar ett underskott med 22,9 mnkr varav 3,9 mnkr är beviljade åtgärder finansierade med AFAmedel. Politisk verksamhet och kommunledningskontoret redovisar ett överskott mot budget, övriga redovisar underskott. Bland de negativa budgetavvikelserna är sociala sektorns avvikelse beloppsmässigt störst med 16,2 mnkr. För analys av verksamheternas resultat hänvisas till driftredovisningen sid 34 och verksamhetsberättelse sid Fig 5 Nettoinvesteringar och avskrivningar , mnkr I figur 4 framgår de budgetavvikelser för såväl verksamheternas nettokostnad som det totala resultatet. Budgetföljsamheten har tidigare varit god, men de fyra senaste åren har det varit en negativ avvikelse. Den trenden behöver brytas för att kommunens ekonomi ska kunna utvecklas positivt. Investeringar och avskrivningar Nettoinvesteringarna 2013 har uppgått till 23,0 mnkr, vilket är i nivå med de senaste åren. De största investeringarna har skett i gator och vägar. Nettoinvesteringsvolymen under den senaste femårsperioden är i genomsnitt cirka 25 mnkr. Avskrivningarna ligger runt mnkr per år. Av figur 5 framgår de årliga nettoinvesteringarna och avskrivningarna för åren Självfinansiering av investeringar Den finansiella målsättningen att investeringarna ska självfinansieras till 100 procent har uppfyllts Av figur 6 framgår hur utvecklingen sett ut de senaste fem åren. Fig 6 Självfinansiering av investeringar , mnkr Kvarstående skatteintäkter när driften är betald, mnkr 38,8 25, ,4 33,9 Årets nettoinvesteringar, mnkr 24,7 26,4 26,3 23,4 23,0 Självfi nansieringsgrad av investeringar, % 157% 95% 87% 96% 147% Förvaltningsberättelse 15

16 Låneskuld Kommunen har inte någon låneskuld sedan Inom koncernen finns dock låneskuld. Soliditetsutveckling Fig 7 Soliditetsutveckling , % Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Soliditetsmålet på kort sikt är att soliditeten årligen ska stärkas samt på lång sikt uppnå 80 procent. Vid bokslutet 2013 hade soliditeten ökat från 61,4 procent 2012 till 64,4 procent. Pensionsförmåner intjänade före 1998 (493 mnkr) redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om även denna del tas med i soliditetsberäkningen blir soliditeten negativ, -25,2 procent (-23,4 procent 2012). Figur 7 visar soliditetens utveckling Borgensåtagande Fig 8 Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande uppgick till 947 mnkr, se figur 8. All upplåning som verkställs i de kommunala bolagen sker medkommunal borgen som säkerhet. Borgensåtagandet har under året ökat med 60 mnkr. Ökningen utgör i huvudsak in ökad upplåning hos Eksjö Energi AB, AB Industribyggnader och Eksjö kommunfastigheter. Uppgift om storleken på borgensförbindelser för respektive bolag med mera, se not 19 på sidan 42. Risken för förluster som sammanhänger med kommunens borgen bedöms som liten. Under 2013 har inga förluster på grund av borgen förekommit. Pensionsåtagande och pensionskostnader Kommunens pensionsåtagande i form av ansvarsförbindelse uppgick vid årsskiftet till 493 mnkr. Denna post ingår inte i balansräkningen utan redovisas inom linjen. Utöver detta finns i balansräkningen en avsättning för pensioner på 9 mnkr. Ansvarsförbindelsen har under året ökat med 29 mnkr. Anledningen till ökningen är sänkning av diskonteringsräntan 16 Förvaltningsberättelse

17 som används för ansvarsförbindelser i kommunerna (RIPS). Pensionsförpliktelsen som redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen avser nuvarande och före detta kommunanställdas intjänade pensionsrätt före Avsättning i balansräkningen avser intjänad pensionsrätt under tiden till den del som inte betalas ut som individuell del. Kommunens kostnader för pensioner uppgick 2013 till 56,3 mnkr, en ökning med 2,9 mnkr från föregående år, se figur 9. Känslighetsanalys Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer. I figur 10 beskrivs vilken inverkan några av dessa har, beräknat på 2012 års förutsättningar. Fig 9 Pensionskostnader, mnkr Löpande pensionsutbetalningar 16,8 17,3 18,3 19,7 20,5 Avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) 24,6 25,6 26,2 27,8 31,1 Förmånsbestämd ålderspension (försäkringspremie) 5,4 5,2 4,6 5,9 4,7 46,8 48,1 49,1 53,4 56,3 I kostnaderna ingår särskild löneskatt med 24,26 procent Kommunens ekonomiska utveckling Årets resultat motsvarar drygt det budgeterade resultatet på 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Sektorerna/förvaltningen har överskridit sina ramar vilket vägs upp främst av tillfälliga medel från AFA men också av större skatteintäkter och utjämningsbidrag än budgeterat. Det är positivt att budgeterat resultat och god ekonomisk hushållning uppnås men det är problematiskt för framtiden om verksamhetens utfall avviker stort från budgetramarna. För att kommunen ska ha en god ekonomisk utveckling krävs att ekonomiska ramar och ambitionsnivån i verksamheterna balanserar. Fig 10 Känslighetsanalys Löneökning med 1 % 6,9 mnkr Prisökning varor och tjänster 1 % 3,5 mnkr 10 heltidstjänster ( kr/mån) 3,6 mnkr Förändrad utdebitering 10 öre 3,2 mnkr Förändrad befolkning 100 personer 4,5 mnkr Budgetöverskidande från sektorerna aviserades tidigt och prognoserna under året har stämt mycket väl med utfallet. Det finns ljusglimtar i prognoser över tillväxten i omvärlden som kan påverka skatteunderlaget positivt för kommunen framåt ökade också befolkningen för tredje året i rad, vilket är positivt även för skatteintäkternas utveckling. Det är också positivt att kommunens budgeterade resultat för 2014 uppgår till 2 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är gränsen för god ekonomisk hushållning. Utmaningen är, att utan tillskott av AFA-medel, och med de behov och krav som finns på kommunens verksamheter också uppnå det resultatet i bokslutet Förvaltningsberättelse 17

18 Övergripande verksamhetsuppföljning Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan fler år tillbaka skett med metoden balanserad styrning. De övergripande målen finns redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika fullmäktigeprogrammen. I samband med att budgetdirektiv upprättas, görs en prioritering av de viktigaste målen för planperioden. Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verksamhets-/affärsområden, nämligen: attraktivitet, utveckling och omsorg om barn och unga, utveckling och omsorg om vuxna, hållbar utveckling. Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar på främst på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund, ledarskapmedarbetarskap m.m. Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, den ena dimension beskriver hur väl den kommunala verksamheten svarar mot respektive verksamhets-/ affärsområde. Den andra dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån ovan angivna perspektiv. Styrkortet är gemensamt för hela förvaltningen och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avviker väsentlig i förhållande till målet ska handlingsplaner sättas in. Måluppfyllelsen redovisas i spridningsdiagram i form av en femgradig skala, där värdet fem avser full måluppfyllelse. Samtliga mål och deras senaste mätvärde med i förhållande till tidigare mätning finns redovisade i bilaga 1. Resultat av den övergripande verksamhetsuppföljningen På följande sidor redovisas måluppfyllelsen i spridningsdiagram för respektive verksamhetsområde. Måluppfyllelsen i förhållande till de fyra olika perspektiven finns redovisade i bilaga Övergripande verksamhetsuppföljning

19 Uppföljning av verksamhetsområdet attraktivitet De flesta målen inom verksamhetsområdet attraktivitet uppnås eller nästan uppnås. Bostadsproduktionen är fortfarande låg i förhållande till behov och mål. Kundnöjdheten avseende enkelhet och bra bemötande i kontakten med kommunen uppgår enligt senaste brukarundersökning till 98 procent vilket är bättre än det angivna målet om 90 procent kundnöjdhet. Besöksfrekvensen vid turistbyrån har gått ned med besökande. En del av förklaringen är att kommunen avyttrat vandrarhemsverksamheten till den privata marknaden. Antalet besökare vid museet och biblioteken har också gått ner något medan de ökat vid simhallen. Verksamhetens sjukfrånvaro har förbättrats. Ramavtalstroheten är hög medan förtroendet för de ekonomiska styrprocesserna bland budgetansvariga minskat under Verksamheten klarar även budgetmålet om 0 procent i avvikelse och levererar ett överskott på 1,8 procent. Förbättringsområdet gäller främst produktionen av bostäder. Attraktivitet Förståelse för Övergripande verksamhetsuppföljning 19

20 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg av barn och unga Utvecklingen av vårddygn på institutioner för unga är alltjämt hög. Under 2013 har vårddygn på institutioner ianspråktagits. Motsvarande uppgift för året innan var vårddygn. Resultat är en förklaring till den negativa budgetavvikelsen. Den sociala sektorn har inlett ett förändrat arbetssätt och satsar mer på specialinriktade insatser för de tyngsta individärendena, vilket är en av åtgärderna för att nå ett grönt resultat och därmed en ökad måluppfyllelse. Utvärderingen av öppenvårdsinsatserna för unga ska ske årligen och vid avslutad insats ska en utvärderingsenkät fyllas i. Av 240 ärenden har endast 21 st utvärderats. Däremot har målet om en snabb återkoppling kring öppenvårdsinsatserna förbättrats. Av 107 ärenden fick 97 svar inom 10 dagar vilken ger en måluppfyllelse om 91 procent. Kunskapsmålen inom skolan uppnås inte och resultatet har jämfört med 2012 försämrats ytterligare från 82,8 procent till 73,6 procent. Målsättningen om att 100 procent av eleverna ska uppnå godkänt i alla ämnen samt uppnå minst godkänt resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 uppnås därmed inte. Lusten att lära och finna skolarbetet intressant har ökat även om skillnaderna är stora mellan årskurserna. I åk 5 anger 80,2 procent av eleverna att de känner lust att lära, medan 40,7 procent anger det i årskurs 8. Utvärderingen av öppenvårdsinsatserna för unga ska ske årligen och vid avslutad insats ska en utvärderingsenkät fyllas i. Av 240 ärenden har endast 21 st utvärderats. Däremot har målet om en snabb återkoppling kring öppenvårdsinsatserna förbättrats. Av 107 ärenden fick 97 svar inom 10 dagar vilken ger en måluppfyllelse om 91 procent. Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet har minskat medan frisktalen försämrats. Förståelsen för ekonomiska samband och förtroendet för ekonomiska styrprocesser har ökat något under Men ramaavtalstroheten har minskat. Verksamhetsområdet ger ett underskott för det gångna räkenskapsåret. Förbättringsområdena gäller främst kunskapsmålen, lusten att lära, uppväxt och vård i trygg invand miljö samt att hålla budget. Utveckling och omsorg om barn och unga ansvar Förståelse för 20 Övergripande verksamhetsuppföljning

Antaget av kommunfullmäktige 2015-04-23, 200

Antaget av kommunfullmäktige 2015-04-23, 200 Antaget av kommunfullmäktige 2015-04-23, 200 Eksjö kommuns årsredovisning 2014 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

Eksjö kommuns årsredovisning 2012. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-26, 63

Eksjö kommuns årsredovisning 2012. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-26, 63 Eksjö kommuns årsredovisning 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-26, 63 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Godkänd av kommunfullmäktige 2012-03-29, 48. Eksjö kommuns årsredovisning 2011

Godkänd av kommunfullmäktige 2012-03-29, 48. Eksjö kommuns årsredovisning 2011 Godkänd av kommunfullmäktige 2012-03-29, 48 Eksjö kommuns årsredovisning 2011 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Godkänt av kommunfullmäktige , 78

Godkänt av kommunfullmäktige , 78 Godkänt av kommunfullmäktige 2016-04-21, 78 Eksjö kommuns årsredovisning 2015 Innehåll Organisationsschema politiskt och förvaltningen... 4 Inledning... 5 Koncernen Sammanställd redovisning... 6 Koncernresultaträkning...

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer