FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING Objekt nr:

2 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger Konsult: Ramböll Sverige AB, Box 5343, Göteborg, Uppdragsledare: Per Åkesson Trafik: Staffan Sandberg Kulturgeografi: Karin Blomsterberg/Pia Pettersson Miljö: Lena Åsander Kartor: Åsa Westman Rapportlayout: Sivan Bergenstein Foton: Ramböll Sverige AB, om ej annat anges Uppdragsnr:

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND Inledning Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Övergripande mål Vägplanerings- och projekteringsprocessen 11 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Markanvändning Trafik och trafikanter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Förorenad mark Naturresurser 25 3 FUNKTIONSANALYS Funktionsmål Tillgänglighet Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa 26 4 PROJEKTMÅL TÄNKBARA ÅTGÄRDER Nollalternativet Analys enligt fyrstegsprincipen Studerade alternativ 28 6 RISKHANTERING MÅLUPPFYLLELSE SAMRÅD VÄGHÅLLNINGSMYNDIGHETENS STÄLLNINGSTAGANDE FORTSATT ARBETE KÄLLFÖRTECKNING

4 4

5 Sammanfattning Brister, problem och syfte Förstudiens syfte är att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen avseende en gång- och cykelväg längs väg 770, delen Krontofta Kolhättan. Förstudien utgör ett viktigt underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljö påverkan eller inte. Den ska redovisa problem och förutsättningar samt ge förslag till tänkbara åtgärder för att lösa den aktuella bristen i trafiksystemet. Förstudien är ett delobjekt i projektet 10 mil gång-och cykelväg i Västra Götaland som Trafikverket driver tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, under perioden Syftet är att genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och förbättra anslutningar till kollektivtrafik öka möjligheterna att pendla till skola och arbete utan bil. Den nya gång- och cykelvägen kommer att innebära förbättrad trafik säkerhet för oskyddade trafikanter, som i dagsläget är att betrakta som bristfällig på grund av vägens delvis kurviga linjeföring och smala vägsektion med stötvis mycket trafik från färjetrafiken till och från Orust, och små möjligheter att röra sig på eget utrymme längs vägen. Efter denna förstudie ska en vägplan tas fram enligt Trafikverkets nya planeringsprocess som trädde i kraft den i januari Byggstart planeras till Föreslagen åtgärd Två alternativa sträckningar har föreslagits varav det västra alternativet förordas. Alternativ Väst innebär att ny gång- och cykelväg anläggs på västra sidan om väg 770 längs hela sträckan. Alternativ Öst innebär att ny gång- och cykelväg anläggs på östra sidan om väg 770 från Krontofta och fram till korsningen med väg 659 för att därefter ligga på västra sidan om vägen fram till Kolhättan. För båda alternativen gäller att de behöver kompletteras med andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 770. Exempel på åtgärder som behövs för att få en bättre trafiksäkerheten är passager med refug vid busshållplatser och utformning som påverkar hastigheten och uppmärksammar vägtrafikanter på korsande fotgängare och cyklister. 5

6 Effekter och konsekvenser Gång- och cykelvägen innebär att tillgängligheten förbättras för gående och cyklister lokalt inom området men också till kollektivtrafiken genom att hållplatserna kan nås via gång- och cykelvägen. I och med att gång- och cykeltrafiken separeras från biltrafiken blir vägmiljön både säkrare och trevligare och ökar viljan att gå och cykla vilket är positivt ur flera aspekter. Genom att befintliga gång- och cykelvägar binds samman ökar tillgängligheten i hela gång- och cykelnätet. Gång- och cykelvägen samt passagerna kommer att ge en hastighetsdämpande effekt på trafiken. Fortsatt arbete Nästa steg i det fortsatta arbetet är att samrådshandlingen efter utställelse kompletteras med en samrådsredogörelse och därefter tas en förslagshandling fram. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan medföra betydande miljö påverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 4. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om vilka föreslagna åtgärder som ska genomföras. Detta redovisas i en beslutshandling. I det fortsatta arbetet kan behov finnas att upprätta dispensansökningar gällande strandskyddsbestämmelserna samt det generella biotopskyddet. Figur 1:1 Orienteringskarta 6

7 1 Bakgrund Den 1 januari 2013 trädde ny infrastrukturlagstifning i kraft. Ett av syftena med den nya lagstiftningen är att den fysiska planläggningen ska bli effektivare och mer situationsanpassad än tidigare. Den gamla planläggningsprocessen med skedena förstudie, vägutredning och arbetsplan har ersatts av en sammanhängande planläggningsprocess, vägplan. Denna förstudie följer den gamla processen och kommer att slutföras med en beslutshandling och fortsätter därefter enligt den nya planeringsprocessen. 1.1 Inledning En förstudie är i huvudsak ett inventeringsskede där förutsättningar, viktiga intressen och kvaliteter inom ett område beskrivs inför den fortsatta planeringsoch projekteringsprocessen. Trafikverket driver tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland projektet 10 mil gång-och cykelväg i Västra Götaland. Syftet är att genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och förbättra anslutningar till kollektivtrafiken öka möjligheterna att pendla till skola och arbete. De nya gång- och cykelvägarna kommer också att innebära förbättrad trafik säkerhet för oskyddade trafikanter. Förstudien avseende gång- och cykelväg längs väg 770, delen Krontofta Kolhättan, ingår i projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Projeket genomförs enligt väglagen (VL 1971:948). 1.2 Brister, problem och syfte Väg 770 mellan Krontofta och Kolhättan har på delar av sträckan låg standard med smal vägbana och flera tvära kurvor. Vägen saknar separat gång- och cykelväg. Som oskyddad trafikant är man hänvisad till befintlig vägs sidoområde och avsaknaden av bred vägren att röra sig på längs vägen gör att trafiksituationen blir mycket osäker för den oskyddade trafikanten. Längs den cirka 1,9 kilometer långa sträckan finns många anslutningar av mindre vägar från närliggande bostadsfastigheter. Längs sträckan finns fem busshållplatslägen, relativt tätt placerade, vilket också är ett tecken på bristen på trafiksäkra gång- och cykelmöjligheter längs vägen. Svanesundsleden, det vill säga färjeförbindelsen mellan Svanesund på Orust och Kolhättan på fastlandssidan, tillför mycket trafik som har målpunkter utanför området och orsakar stötvis tät trafik i samband med färjans ankomst och avgång, vilket också skapar osäker heter för den oskyddade trafikanten. Förstudiens syfte är att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen avseende gång- och cykelvägen och den utgör ett viktigt underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan. 7

8 1.3 Aktualitet Objektet finansieras till hälften av Stenungsunds kommun, till en fjärdedel av Trafikverket och med resterande fjärdedel av Västra Götalandsregionen inom ramen för projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Hela projektet med 10 mil gång- och cykelväg pågår under perioden I den regionala infrastrukturplanen för för Västra Götaland omtalas en särskild satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. En gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Kolhättan pekas i översiktsplanen för Stenungsunds kommun ut som ett angeläget trafikprojekt. Delar av föreslagen gångoch cykelväg är redan utbyggd och aktuell sträcka mellan Krontofta och Kolhättan utgör en viktig länk för att kunna färdigställa hela sträckan mellan Ödsmål och Kolhättan. 1.4 Tidigare utredningar och beslut Inga tidigare utredningar avseende gång- och cykelvägen har gjorts. 1.5 Geografisk avgränsning Utredningsområdet sträcker sig längs väg 770, Uddevallavägen, från Krontofta i söder till Kolhättans färjeläge i norr. Se figur 1:2 över utredningsområdet. 8

9 Figur 1:2 Utredningsområdet 9

10 1.6 Övergripande mål Nationella mål Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt prop. 2008/09:93. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Inom ramen för det övergripande målet finns två jämbördiga mål: Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns behov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Lokala mål Stenungsunds kommun antog år 2010 en trafiksäkerhetspolicy, enligt vilken trafiksystemet ska utformas och planeras så att oskyddade trafikanter ges möjlighet att med lätthet ta sig till viktiga mål. I policyn framställs även ett långsiktigt mål om att kommunens tätorter ska bindas samman med cykelvägar, samt att samtliga cykelvägar ska ha belysning och hålla god standard i fråga om intilliggande växtlighet. Utbyggnaden av en gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Kolhättan pekas i kommunens ÖP ut som ett angeläget trafikprojekt i Stenungsunds kommun och efter färdigställandet av denna samt en gång- och cykelväg till Ucklum, anser kommunen att man har byggt upp ett gång- och cykelhuvudnät som är acceptabelt. 1.7 Vägplanerings- och projekteringsprocessen Enligt väglagen är förstudien i huvudsak ett inventeringsskede inför den eventuella fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Förstudiearbetet resulterar i ett dokument där viktiga intressen och kvaliteter inom ett område beskrivs och där projektmål och möjliga åtgärder för att uppnå dessa definieras. Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen, se figur 1:3. I arbetet med att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med problem i transportsystemet arbetar Trafikverket utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att steg för steg analysera hur ett problem kan lösas och tidigt ta fram ett antal olika åtgärds alternativ innan planeringen fortsätter. 10

11 Det första steget innebär att se över och försöka påverka transportbehov och transportsätt. Det andra steget innebär att se över åtgärder som leder till ett effektivare utnyttjande av det befintliga vägnätet. Det tredje steget avser att se till vilka begränsade ombyggnadsåtgärder som kan lösa problem och brister i vägnätet. Det fjärde steget avser investeringar i nya vägar eller större ombyggnadsåtgärder. Fyrstegsprincipen visas i figur 1:4. Fyrstegsprincipen VÄGLAGEN (1971:948) FÖRSTUDIE VÄG- UTREDNING ARBETSPLAN BYGGHANDLING PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN (områdesbestämmelser) BYGGLOVS- HANDLING BYGGHANDLING INTRESSE- ASPEKTER Enskilda intressen väger tungt Allmänna intressen väger tungt Påverka transportbehov och transportsätt Effektivare utnyttjande av vägnät Begränsade ombyggnadsåtgärder MILJÖBALKEN 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Figur 1:3 Den gamla planeringsprocessen Figur 1:4 Fyrstegsprincipen Den nya planeringsprocessen som trädde i kraft 1 januari 2013 innebär att en åtgärdsvalstudie enligt fyrstegsprincipen föregår vägplanen. Denna förstudie kommer efter att en beslutshandling tagits fram att övergå i den nya planeringsprocessen. En vägplan, där första skedet blir en samrådshandling, kommer då att tas fram. Figur 1:5 Den nya planeringsprocessen MILJÖBALKEN VÄGLAGEN (1971:948) VÄGPLAN/ JÄRNVÄGSPLAN Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling BYGGHANDLING PLAN- & BYGGLAGEN (2010:900) ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN (Områdesbestämmelser) BYGGLOVSHANDLING BYGGHANDLING INTRESSE- ASPEKTER Enskilda intressen väger tungt Allmänna intressen väger tungt 11

12 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning Befolkning Stenungsunds kommun hade vid årsskiftet 2011/2012 en befolkning på cirka invånare. Inom kommundelen Ödsmål, till vilken Krontofta Kolhättan hör, bodde vid samma tidpunkt cirka personer. Stenungsunds kommun som helhet har liksom Ödsmål en svagt positiv befolkningstillväxt, om än något svagare i Ödsmål. Bebyggelse Bebyggelsen inom och i anslutning till aktuellt utredningsområde ligger till allra största del på dalgångens sidor och på höjdpartierna. Antalet jordbruksfastigheter är många men det finns också spridda nyare bostadsfastigheter, framför allt på höjdpartierna. Närmast kusten finns en del fritidsbebyggelse. Näringsliv och sysselsättning På grund av den petrokemiska industrins starka fäste i Stenungsunds kommun liknar inte näringsgrensstrukturen i kommunen den för riket i helhet. Den klart dominerande näringsgrenen inom kommunen är således tillverkning och utvinning. I övrigt är det en relativt jämn fördelning av arbetstillfällen mellan vård och omsorg, handel, tjänstesektorn, utbildning och byggverksamhet. Stenungsunds kommun har en något större utpendling än inpendling, framför allt bland kvinnor. Viktiga målpunkter Inom och i anslutning till utredningsområdet finns ett flertal viktiga målpunkter. Kollektivtrafiken, hållplatslägen längs sträckan samt färjeförbindelsen över till Orust är viktiga både för arbetspendlare och gymnasieungdomar. Närmaste gymnasieskola, Nösnäsgymnasiet, ligger i södra delen av Stenungsund. För barnen i skolåldern mellan åren F-6 är närmaste skola belägen i Ödsmål, Ekenässkolan. För år 7 9 är barnen hänvisade till Kristinedalskolan och Stenungskolan som båda ligger i centrala Stenungsund. Förskola finns i Ödsmål i närheten av skolan. (Samtliga skolor ligger utanför det utsnitt som visas i karta Målpunkter). Kolhättans färjeläge och Svanesundsleden är viktiga målpunkter även för fordonstrafiken. Många pendlar från Orust/Svanesund via färjeleden. Vid färjeläget finns även en grusad parkeringsyta som används för pendelparkering. Det förekommer också att ytan används för uppställning av husbilar/husvagnar på grund av dess närhet till badstränder/-klippor. 12

13 Figur 2:1 Målpunkter 13

14 Strax norr om färjeläget finns en småbåtshamn som har såväl förhyrda platser som ett fåtal gästplatser. Kolhättans båthamn har viss service avseende el, toalett/dusch med mera. Många av båtarna på de förhyrda platserna är mindre båtar som nyttjas för dagsturer under sommarhalvåret. Utredningsområdet ligger mycket kustnära. Väster och norr om området, längs hela kustremsan, finns möjligheter till bad från både stränder och klippor. Söder om utredningsområdet finns två föreningslokaler, Ödsmåls hembygsförening med lokal Humlebråten samt Ödsmåls Bygdegård, båda belägna i Ödsmål. I lokalerna anordnas regelbundet aktiviter, så som kursverksamhet på kvällstid och julmarknad med mera. Båda lokalerna hyrs också ut för utställningar, fester och liknande. (Båda föreningslokalerna ligger utanför det kartutsnitt som visas i figur 2:1 Målpunkter.) Ödsmåls idrottsplats, med två gräsplaner samt en grusplan, är belägen cirka 1 km söder om utredningsområdet. Här bedriver Ödsmåls IK fotbollsverksamhet och har ett tiotal barn- och ungdomslag samt herrlag. Föreningens klubbstuga hyrs också ut till allmänheten. 2:2 Kolhättans färjeläge med småbåtshamnen till höger. 14

15 Befintliga ledningar Inom undersökningsområdet finns inga kommunala spill- eller vattenledningar. Avvattning av väg 770 sker genom diken som ligger på både västra och östra sidan om vägen. Till dikena ansluter dag- och dränvattenledningar från de omgivande åkarna. Vid anslutande vägar är dikena kulverterade. Strax söder om korsningen mellan väg 770 och väg 659 korsar väg 770 Hulebäcken som är kulverterad genom en stentrumma. Inom utredningsområdet finns både hög- och lågspänningskablar samt tele kablar. Öster om Korsgårdens busshållplats finns en transformatorstation. Kommunala planer, framtida markanvändning Utredningsområdet berörs inte av någon detaljplan. I dagsläget finns inga planer på exploatering i anslutning till utrednings området. Däremot finns planer på bebyggelseutveckling i Ödsmål söder om Krontofta. På östra sidan om väg 770, mellan Västra Berg och norrut mot Apleröd planeras för ny bostadsbebyggelse. 2.2 Trafik och trafikanter Fordonstrafik Väg 770 är förbindelselänk mellan Svanesund på Orust och Stenungsund via Kolhättan/Kolhättans färjeläge samt Ödsmål. Vägen kategoriseras som sekundär länsväg och har en skyltad hastighet på 70 km/h. Vägbredden är 6,3 meter från Krontofta till korsningen med väg 659, medan det på det resterande vägavsnittet norrut till Kolhättan är 6,7 meter. Cirka 800 meter söder om Kolhättans färjeläge, ansluter väg 659 från Ljungskile till väg 770. Längs vägen finns närmare 20 anslutningsvägar. De flesta är uppsamlande anslutningsvägar från bostadsbebyggelse och jordbruksfastigheter. I den norra delen av utredningsområdet finns också flera åkerinfarter med direkt anslutning till väg 770. Trafikmängderna för väg 770 varierar från fordon ÅDT i norra delen av sträckan till cirka fordon ÅDT i den södra delen. Trafikmängderna är uppräknade med 1 procent per år från mättillfället år Andelen tung trafik utgör cirka 5 procent. Under sommartid är trafikmängderna högre och beräknas för 2012 ligga på cirka ytterligare fordon i medeltal per veckodygn. Den förväntade trafikökningen från år 2012 till år 2035 bedöms ligga på cirka 0,5 procent per år vilket motsvarar cirka 2300 till 3400 fordon ÅDT, för den norra respektive södra delen av sträckan. Andelen tung trafik förväntas ligga kvar på cirka 5 procent. 15

16 Under de senaste åren har Svanesund på Orust vuxit befolkningsmässigt och det har byggts mycket bostäder som också innebär att trafikmängderna ökat. Statistik från Trafikverket (Färjerederiet) visar att antalet fordon som nyttjar Svanesundsleden, färjeleden mellan Kolhättan och Svanesund, sedan 1999 har ökat med cirka 13 procent (2011). Väg 770 har inga restriktioner beträffande transport av farligt gods. Kollektivtrafik Inom utredningsområdet finns fem hållplatslägen. Krontofta längst i söder, därefter Gamleberg, Korsgård, Viddesgärde och längst i norr Kolhättans färjeläge. Hållplatsen vid Kolhättans färjeläge är den hållplats som har överlägset flest på-/avstigande resenärer. Två hållplatser, Krontofta och Viddesgärde, saknar bussficka och utgörs endast av en hållplatsskylt i vägkanten. En hållplats, Korsgård, har bussficka med kur i riktning söderut och enbart skylt i riktning norrut, samordnad med en anslutningsväg. Gamleberg har bussficka med kur i bägge riktningar och vid Kolhättans färjeläge har hållplatsen nyligen rustats upp. Här finns såväl nya plattformar som kurer och kapacitetsmässiga möjligheter att utöka kollektivtrafiken. I anslutning till hållplatsen finns också en pendelparkering. 2:3 Gamlebergs hållplatsläge, mot söder. 16

17 Figur 2:4 Trafiknät, hastighetsbegränsningar och hållplatslägen. 17

18 Väg 770 trafikeras av två busslinjer, linje 335 och linje 378. Linje 335 trafikerar sträckan Kolhättans färjeläge-stenungsund. Linje 378 trafikerar sträckan Ödsmål Uddevalla, vissa turer även via Svanesund, och avgår med cirka fem turer per dag i vardera riktningen. Linje 335 körs med halvtimmestrafik under högtrafik och angör alla hållplatser längs den aktuella sträckan. Under lördagar trafikeras linjen med en avgång per timme. Linje 378 har endast ett fåtal avgångar per vardag. Linje 378 angör ett begränsat antal hållplatser i den norra delen av området och endast på vissa turer.på söndagar/helgdagar körs ingen busstrafik alls på sträckan. Vid Stenungsunds station finns möjligheten att ansluta till Expressbuss mot Göteborg Avståndet mellan busshållplatserna Krontofta och Gamleberg, samt mellan Gamleberg och Korsgård är cirka 300 meter och mellan Korsgård och Viddesgärde samt Viddesgärde och Kolhättans färjeläge cirka meter. Gång- och cykelnät Vid Krontofta avslutas i nuläget en befintlig gång- och cykelväg som startar i Ödsmål. Dock med avsnitt som ännu inte är utbyggda. I nuläget är det oklart när dessa kan komma att färdigställas. Då bred vägren att röra sig på saknasl ängs hela vägsträckan är gång- och cykeltrafikanterna hänvisade till att använda vägen norr om befintlig gång- och cykelväg. 2:5 Kolhättans busshållplats. 18

19 För boende på den västra sidan om vägen i den södra delen av utredningsområdet, kan den enskilda väg som löper parallellt med väg 770 användas som gång- och cykelväg inom detta område. Den enskilda vägen utgör anslutningsväg till väg 770 för en samling bostadshus och har också en koppling till gång- och cykelvägen söder om utredningsområdet. Norrut finns endast koppling mot väg 770 via en skogstig. Trafiksäkerhet I området finns inga övergångsställen eller trafikljus längs vägen. Väg 770 har ingen belysning förutom vid Kolhättans färjeläge och då endast på en cirka 300 meter lång sträcka, från färjeläget och söder ut. Under den senaste tioårsperioden ( januari 2002 augusti 2012) har polis/sjukvård rapporterat sju trafikolyckor inom aktuellt utredningsområde. På det samrådsmöte som hölls under förstudiearbetet informerade de boende i närområdet om att mörkertalet är stort och att det skett olyckor som inte fanns med i officiell statistik. En olycka registreras bara till STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) om den medfört personskada som kräver sjukvård. Av de rapporterade olyckorna var tre singelolyckor med personbil varav en med svåra skador. En olycka inträffade då en utsvängande buss körde på en fotgängare på busshållplatsen. Fotgängaren fick lindriga skador. Fyra olyckor var kollisioner mellan två eller flera personbilar och inträffade i samband med vänstersväng. Två av dessa olyckor medförde svåra skador medan de andra två orsakade lindriga skador. 2:6 Kurva med dålig sikt strax norr om Krontofta. 19

20 2.3 Miljö Områdets allmänna karaktär Väg 770 mellan Ödsmål och Kolhättan går genom den vida Ödsmålsdalgången. Dalen sträcker sig i nord-sydlig riktning, med anslutande dalgångar från öster. Dalgången avgränsas i öst av skogsklädda bergspartier. I väster övergår dalen i en mosaik av spridda skogsklädda höjdpartier med berg i dagen. De ligger som öar i böljande odlingsmark som sluttar västerut och ner mot havet. Bebyggelsen är till allra största del placerad på dalgångens båda sidor och på höjdpartierna. De flacka partierna är öppen odlingsmark. Ett litet vattendrag med tillhörande lövskogsridå korsar dalen och väg 770. Vägen tar stöd i några höjdpartier men går i huvudsak mitt över odlingsmarken. Det finns ett flertal mindre vägar som ansluter till väg 770 från bebyggelsen på dalgångens sidor. Anslutningsvägarna går tvärs över odlingsmarken i räta linjer mellan åkrarna. Vegetationen på höjdpartierna närmast vägen är till största del ädellövträd som ask, ek och lönn. Flera träd är stora och gamla och kan upplevas från vägen vilket berikar trafikantupplevelsen. I höjdpartiet på vägens västra sida finns berg i dagen precis intill vägen, både i form av mjuka klippformationer och ett nästintill lodrätt stup som vägen följer på cirka 5 meters avstånd. Viss bergskärning har sprängts för vägen i såväl söder som i norr. 2:7 Områdets allmänna karaktär. 20

21 Naturmiljö I figur 2:9 redovisas kända natur- och kulturvärden inom utredningsområdet. Underlaget består av befintlig kunskap som finns hos länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Ytterligare uppgifter som omnämns i texten har hämtats från Artdatabanken. Generellt biotopskydd och övriga naturvärden I öppet odlingslandskap omfattas biotoper som stenmurar, diken och alléer av de generella biotopskyddsbestämmelserna. I detta fall finns en lindallé som skyddas av bestämmelserna. Längs sträckan finns både grov ek och ask. Det vattendrag, Hulebäcken, som korsas av väg 770 har ett naturvärde som öringförande vattendrag. Både vattendraget och strandlinjen närmast kusten på västra sidan om utredningsområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Hotade arter Enligt uppgift från Artdatabanken finns fynd av rödlistade arter inom utredningsområdet. Dessa består av dagfjärilen silversmygare (nära hotad, NT), ejder (NT) och göktyta (NT). 2:8 Den biotopskyddade lindallén. 21

22 22 Figur 2:9 Miljöförutsättningar i utredningsområdet.

23 Kulturmiljö Det brukade landskapet mellan Krontofta och Kolhättan har ett kulturhistoriskt värde. Utredningsområdet med omnejd är en utpräglad gammal kulturbygd med ett flertal fornlämningar. De äldsta bebyggelselämningarna härrör från 1700-talet. Ödsmålsdalgången, i vilken utredningsområdet är belägen, klassas som värdefull kulturmiljö i kommunens ÖP. Inom utredningsområdet finns ett flertal fornlämningar, varav flera är registrerade i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) som fasta fornlämningar. Därmed omfattas de av lag (lag 1988:950) om kulturminnen med mera. Lämningarna inom utredningsområdet härrör främst från gravar eller boplatser. Rekreation och friluftsliv Kuststigen är en utstakad vandringsled som går genom Bohuslän i Sverige och Östfold i Norge. I anslutning till Kolhättans färjeläge har delsträckan Kolhättans färjeläge-ljungskile sin startpunkt. Ytterligare en delsträcka startar vid Svanesunds färjeläge och sträcker sig till Kyrkeröd på Orust. Skyddade och skyddsvärda områden Vissa större sammanhängande områden i landet är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena i området (enligt 4 kap 1 2 miljö balken). Kustområdet i Bohuslän är ett sådant område. Enligt 4 kap 2 MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 2:10 Startpunkt för Kuststigen vid Kolhättans färjeläge. 23

24 beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Enligt 4 kap 4 MB ska fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Inom det aktuella området finns inga naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöbelastning och miljöpåverkan Inom utredningsområdet överskrids inga gränsvärden avseende miljökvalitetsnormer. Buller från vägtrafik inom utredningsområdet har avgränsats och behandlas inte i denna förstudie då utbyggnad av gång- och cykelvägen inte påverkar eller förändrar bullersituationen negativt. 2.4 Byggnadstekniska förutsättningar Topografin inom utredningsområdet är huvudsakligen platt med undantag från vissa mindre höjdpartier. Både väster och öster om befintlig väg finns på vissa partier berg i dagen och i södra delen en nivåskillnad mellan väg och omkringliggande mark. 2:11 Stora ekar intill väg 770 vid Gamleberg. 24

25 Enligt SGU:s jordartskarta består en mindre del av marken i norra delen, vid Kolhättans färjeläge, av fyllnadsmassor. Denna mark används idag för busshållplats och parkering. Marken i området väster om vägen utgörs av postglacial lera och bitvis även av postglacial sand samt berg i dagen. Marken i området öster om vägen utgörs i huvudsak av postglacial lera. Det kan även finnas risk för förekomst av kvicklera i den norra delen av utredningsområdet. 2.5 Förorenad mark Inom utredningsområdet finns ingen identifierad eller misstänkt förorenad mark. 2.6 Naturresurser Inom utredningsområdet finns såväl jordbruks- som skogsbruksmark. Jordbruksmarken är belägen på båda sidor om väg :12 Jordbruksmark på östra sidan om väg

26 3 Funktionsanalys 3.1 Funktionsmål Tillgänglighet Väg 770 knyter samman den östra delen av Orust med Stenungsunds kommun och är en viktig länk för pendling mellan Orust och Stenungsund/Göteborg. Väg 770 samlar också upp trafiken från samhällen mellan Kolhättan och Stenungsund, där den har funktionen som förbindelse för alla typer av trafikanter. Nuvarande vägstandard är mindre god med smal vägsektion och på den aktuella sträckan finns flera kurviga partier med begränsad sikt. Hastigheten är skyltad till 70 km/h. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med sammanlagt fem hållplatser och linjer med god turtäthet mot Stenungsund. Från Stenungsund finns expressbusstrafik till Göteborg. Gång- och cykeltrafiken blandas med biltrafiken på vägen, som i många fall håller hög hastighet, vilket innebär en otrygg miljö för de oskyddade trafikanterna. Detta medför i sin tur att människor undviker att gå och cykla på vägen och att tillgängligheten för dessa trafikanter måste betraktas som låg. Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd. 3.2 Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Det finns tydliga brister när det gäller trafiksäkerheten på väg 770 eftersom oskyddade trafikanter blandas med biltrafiken som kan hålla alltför hög hastighet. Den bitvis begränsade sikten och smala vägsektionen blir i kombination med färjeläget som slutpunkt på sträckan, en osäker trafikmiljö med stötvis mycket trafik som har ett uppdrivet tempo. Dagens ordning med vändande färja i Kolhättan har drivit upp hastigheterna enligt boende som upplever en tydlig försämring jämfört med att ha fasta tider för avgångar. Det saknas helt möjligheter för fotgängare och cyklister att röra sig separerat från fordonstrafiken. Lokalt finns det behov för vuxna, barn och ungdomar att röra sig för att utöva fritidsintressen, för att träffa vänner eller för rekreation. I Ödsmål finns Ekenässkolan (F-6) som är en viktig målpunkt för barn, vid Kolhättan finns småbåtshamn och färjeförbindelse till Svanesund. Busshållplatserna är viktiga målpunkter för skolbarn som samtliga är hänvisade till buss i linjetrafik för skolskjuts. Samtliga dessa målpunkter kan nås med cykel men den trafikosäkra situationen begränsar eller omöjliggör tillgång till dem, för barn på egen hand. Strax söder om korsning med väg 659 passerar väg 770 över ett vattendrag som har ett naturvärde som öringförande vattendrag. Vattendraget är utsatt för risk med förorening från vägdagvatten och vid olycka med farligt gods. 26

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer