FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING Objekt nr:

2 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger Konsult: Ramböll Sverige AB, Box 5343, Göteborg, Uppdragsledare: Per Åkesson Trafik: Staffan Sandberg Kulturgeografi: Karin Blomsterberg/Pia Pettersson Miljö: Lena Åsander Kartor: Åsa Westman Rapportlayout: Sivan Bergenstein Foton: Ramböll Sverige AB, om ej annat anges Uppdragsnr:

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND Inledning Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Övergripande mål Vägplanerings- och projekteringsprocessen 11 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Markanvändning Trafik och trafikanter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Förorenad mark Naturresurser 25 3 FUNKTIONSANALYS Funktionsmål Tillgänglighet Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa 26 4 PROJEKTMÅL TÄNKBARA ÅTGÄRDER Nollalternativet Analys enligt fyrstegsprincipen Studerade alternativ 28 6 RISKHANTERING MÅLUPPFYLLELSE SAMRÅD VÄGHÅLLNINGSMYNDIGHETENS STÄLLNINGSTAGANDE FORTSATT ARBETE KÄLLFÖRTECKNING

4 4

5 Sammanfattning Brister, problem och syfte Förstudiens syfte är att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen avseende en gång- och cykelväg längs väg 770, delen Krontofta Kolhättan. Förstudien utgör ett viktigt underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljö påverkan eller inte. Den ska redovisa problem och förutsättningar samt ge förslag till tänkbara åtgärder för att lösa den aktuella bristen i trafiksystemet. Förstudien är ett delobjekt i projektet 10 mil gång-och cykelväg i Västra Götaland som Trafikverket driver tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, under perioden Syftet är att genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och förbättra anslutningar till kollektivtrafik öka möjligheterna att pendla till skola och arbete utan bil. Den nya gång- och cykelvägen kommer att innebära förbättrad trafik säkerhet för oskyddade trafikanter, som i dagsläget är att betrakta som bristfällig på grund av vägens delvis kurviga linjeföring och smala vägsektion med stötvis mycket trafik från färjetrafiken till och från Orust, och små möjligheter att röra sig på eget utrymme längs vägen. Efter denna förstudie ska en vägplan tas fram enligt Trafikverkets nya planeringsprocess som trädde i kraft den i januari Byggstart planeras till Föreslagen åtgärd Två alternativa sträckningar har föreslagits varav det västra alternativet förordas. Alternativ Väst innebär att ny gång- och cykelväg anläggs på västra sidan om väg 770 längs hela sträckan. Alternativ Öst innebär att ny gång- och cykelväg anläggs på östra sidan om väg 770 från Krontofta och fram till korsningen med väg 659 för att därefter ligga på västra sidan om vägen fram till Kolhättan. För båda alternativen gäller att de behöver kompletteras med andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 770. Exempel på åtgärder som behövs för att få en bättre trafiksäkerheten är passager med refug vid busshållplatser och utformning som påverkar hastigheten och uppmärksammar vägtrafikanter på korsande fotgängare och cyklister. 5

6 Effekter och konsekvenser Gång- och cykelvägen innebär att tillgängligheten förbättras för gående och cyklister lokalt inom området men också till kollektivtrafiken genom att hållplatserna kan nås via gång- och cykelvägen. I och med att gång- och cykeltrafiken separeras från biltrafiken blir vägmiljön både säkrare och trevligare och ökar viljan att gå och cykla vilket är positivt ur flera aspekter. Genom att befintliga gång- och cykelvägar binds samman ökar tillgängligheten i hela gång- och cykelnätet. Gång- och cykelvägen samt passagerna kommer att ge en hastighetsdämpande effekt på trafiken. Fortsatt arbete Nästa steg i det fortsatta arbetet är att samrådshandlingen efter utställelse kompletteras med en samrådsredogörelse och därefter tas en förslagshandling fram. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan medföra betydande miljö påverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 4. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om vilka föreslagna åtgärder som ska genomföras. Detta redovisas i en beslutshandling. I det fortsatta arbetet kan behov finnas att upprätta dispensansökningar gällande strandskyddsbestämmelserna samt det generella biotopskyddet. Figur 1:1 Orienteringskarta 6

7 1 Bakgrund Den 1 januari 2013 trädde ny infrastrukturlagstifning i kraft. Ett av syftena med den nya lagstiftningen är att den fysiska planläggningen ska bli effektivare och mer situationsanpassad än tidigare. Den gamla planläggningsprocessen med skedena förstudie, vägutredning och arbetsplan har ersatts av en sammanhängande planläggningsprocess, vägplan. Denna förstudie följer den gamla processen och kommer att slutföras med en beslutshandling och fortsätter därefter enligt den nya planeringsprocessen. 1.1 Inledning En förstudie är i huvudsak ett inventeringsskede där förutsättningar, viktiga intressen och kvaliteter inom ett område beskrivs inför den fortsatta planeringsoch projekteringsprocessen. Trafikverket driver tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland projektet 10 mil gång-och cykelväg i Västra Götaland. Syftet är att genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och förbättra anslutningar till kollektivtrafiken öka möjligheterna att pendla till skola och arbete. De nya gång- och cykelvägarna kommer också att innebära förbättrad trafik säkerhet för oskyddade trafikanter. Förstudien avseende gång- och cykelväg längs väg 770, delen Krontofta Kolhättan, ingår i projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Projeket genomförs enligt väglagen (VL 1971:948). 1.2 Brister, problem och syfte Väg 770 mellan Krontofta och Kolhättan har på delar av sträckan låg standard med smal vägbana och flera tvära kurvor. Vägen saknar separat gång- och cykelväg. Som oskyddad trafikant är man hänvisad till befintlig vägs sidoområde och avsaknaden av bred vägren att röra sig på längs vägen gör att trafiksituationen blir mycket osäker för den oskyddade trafikanten. Längs den cirka 1,9 kilometer långa sträckan finns många anslutningar av mindre vägar från närliggande bostadsfastigheter. Längs sträckan finns fem busshållplatslägen, relativt tätt placerade, vilket också är ett tecken på bristen på trafiksäkra gång- och cykelmöjligheter längs vägen. Svanesundsleden, det vill säga färjeförbindelsen mellan Svanesund på Orust och Kolhättan på fastlandssidan, tillför mycket trafik som har målpunkter utanför området och orsakar stötvis tät trafik i samband med färjans ankomst och avgång, vilket också skapar osäker heter för den oskyddade trafikanten. Förstudiens syfte är att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen avseende gång- och cykelvägen och den utgör ett viktigt underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan. 7

8 1.3 Aktualitet Objektet finansieras till hälften av Stenungsunds kommun, till en fjärdedel av Trafikverket och med resterande fjärdedel av Västra Götalandsregionen inom ramen för projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Hela projektet med 10 mil gång- och cykelväg pågår under perioden I den regionala infrastrukturplanen för för Västra Götaland omtalas en särskild satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. En gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Kolhättan pekas i översiktsplanen för Stenungsunds kommun ut som ett angeläget trafikprojekt. Delar av föreslagen gångoch cykelväg är redan utbyggd och aktuell sträcka mellan Krontofta och Kolhättan utgör en viktig länk för att kunna färdigställa hela sträckan mellan Ödsmål och Kolhättan. 1.4 Tidigare utredningar och beslut Inga tidigare utredningar avseende gång- och cykelvägen har gjorts. 1.5 Geografisk avgränsning Utredningsområdet sträcker sig längs väg 770, Uddevallavägen, från Krontofta i söder till Kolhättans färjeläge i norr. Se figur 1:2 över utredningsområdet. 8

9 Figur 1:2 Utredningsområdet 9

10 1.6 Övergripande mål Nationella mål Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt prop. 2008/09:93. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Inom ramen för det övergripande målet finns två jämbördiga mål: Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns behov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Lokala mål Stenungsunds kommun antog år 2010 en trafiksäkerhetspolicy, enligt vilken trafiksystemet ska utformas och planeras så att oskyddade trafikanter ges möjlighet att med lätthet ta sig till viktiga mål. I policyn framställs även ett långsiktigt mål om att kommunens tätorter ska bindas samman med cykelvägar, samt att samtliga cykelvägar ska ha belysning och hålla god standard i fråga om intilliggande växtlighet. Utbyggnaden av en gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Kolhättan pekas i kommunens ÖP ut som ett angeläget trafikprojekt i Stenungsunds kommun och efter färdigställandet av denna samt en gång- och cykelväg till Ucklum, anser kommunen att man har byggt upp ett gång- och cykelhuvudnät som är acceptabelt. 1.7 Vägplanerings- och projekteringsprocessen Enligt väglagen är förstudien i huvudsak ett inventeringsskede inför den eventuella fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Förstudiearbetet resulterar i ett dokument där viktiga intressen och kvaliteter inom ett område beskrivs och där projektmål och möjliga åtgärder för att uppnå dessa definieras. Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen, se figur 1:3. I arbetet med att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med problem i transportsystemet arbetar Trafikverket utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att steg för steg analysera hur ett problem kan lösas och tidigt ta fram ett antal olika åtgärds alternativ innan planeringen fortsätter. 10

11 Det första steget innebär att se över och försöka påverka transportbehov och transportsätt. Det andra steget innebär att se över åtgärder som leder till ett effektivare utnyttjande av det befintliga vägnätet. Det tredje steget avser att se till vilka begränsade ombyggnadsåtgärder som kan lösa problem och brister i vägnätet. Det fjärde steget avser investeringar i nya vägar eller större ombyggnadsåtgärder. Fyrstegsprincipen visas i figur 1:4. Fyrstegsprincipen VÄGLAGEN (1971:948) FÖRSTUDIE VÄG- UTREDNING ARBETSPLAN BYGGHANDLING PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN (områdesbestämmelser) BYGGLOVS- HANDLING BYGGHANDLING INTRESSE- ASPEKTER Enskilda intressen väger tungt Allmänna intressen väger tungt Påverka transportbehov och transportsätt Effektivare utnyttjande av vägnät Begränsade ombyggnadsåtgärder MILJÖBALKEN 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Figur 1:3 Den gamla planeringsprocessen Figur 1:4 Fyrstegsprincipen Den nya planeringsprocessen som trädde i kraft 1 januari 2013 innebär att en åtgärdsvalstudie enligt fyrstegsprincipen föregår vägplanen. Denna förstudie kommer efter att en beslutshandling tagits fram att övergå i den nya planeringsprocessen. En vägplan, där första skedet blir en samrådshandling, kommer då att tas fram. Figur 1:5 Den nya planeringsprocessen MILJÖBALKEN VÄGLAGEN (1971:948) VÄGPLAN/ JÄRNVÄGSPLAN Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling BYGGHANDLING PLAN- & BYGGLAGEN (2010:900) ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN (Områdesbestämmelser) BYGGLOVSHANDLING BYGGHANDLING INTRESSE- ASPEKTER Enskilda intressen väger tungt Allmänna intressen väger tungt 11

12 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning Befolkning Stenungsunds kommun hade vid årsskiftet 2011/2012 en befolkning på cirka invånare. Inom kommundelen Ödsmål, till vilken Krontofta Kolhättan hör, bodde vid samma tidpunkt cirka personer. Stenungsunds kommun som helhet har liksom Ödsmål en svagt positiv befolkningstillväxt, om än något svagare i Ödsmål. Bebyggelse Bebyggelsen inom och i anslutning till aktuellt utredningsområde ligger till allra största del på dalgångens sidor och på höjdpartierna. Antalet jordbruksfastigheter är många men det finns också spridda nyare bostadsfastigheter, framför allt på höjdpartierna. Närmast kusten finns en del fritidsbebyggelse. Näringsliv och sysselsättning På grund av den petrokemiska industrins starka fäste i Stenungsunds kommun liknar inte näringsgrensstrukturen i kommunen den för riket i helhet. Den klart dominerande näringsgrenen inom kommunen är således tillverkning och utvinning. I övrigt är det en relativt jämn fördelning av arbetstillfällen mellan vård och omsorg, handel, tjänstesektorn, utbildning och byggverksamhet. Stenungsunds kommun har en något större utpendling än inpendling, framför allt bland kvinnor. Viktiga målpunkter Inom och i anslutning till utredningsområdet finns ett flertal viktiga målpunkter. Kollektivtrafiken, hållplatslägen längs sträckan samt färjeförbindelsen över till Orust är viktiga både för arbetspendlare och gymnasieungdomar. Närmaste gymnasieskola, Nösnäsgymnasiet, ligger i södra delen av Stenungsund. För barnen i skolåldern mellan åren F-6 är närmaste skola belägen i Ödsmål, Ekenässkolan. För år 7 9 är barnen hänvisade till Kristinedalskolan och Stenungskolan som båda ligger i centrala Stenungsund. Förskola finns i Ödsmål i närheten av skolan. (Samtliga skolor ligger utanför det utsnitt som visas i karta Målpunkter). Kolhättans färjeläge och Svanesundsleden är viktiga målpunkter även för fordonstrafiken. Många pendlar från Orust/Svanesund via färjeleden. Vid färjeläget finns även en grusad parkeringsyta som används för pendelparkering. Det förekommer också att ytan används för uppställning av husbilar/husvagnar på grund av dess närhet till badstränder/-klippor. 12

13 Figur 2:1 Målpunkter 13

14 Strax norr om färjeläget finns en småbåtshamn som har såväl förhyrda platser som ett fåtal gästplatser. Kolhättans båthamn har viss service avseende el, toalett/dusch med mera. Många av båtarna på de förhyrda platserna är mindre båtar som nyttjas för dagsturer under sommarhalvåret. Utredningsområdet ligger mycket kustnära. Väster och norr om området, längs hela kustremsan, finns möjligheter till bad från både stränder och klippor. Söder om utredningsområdet finns två föreningslokaler, Ödsmåls hembygsförening med lokal Humlebråten samt Ödsmåls Bygdegård, båda belägna i Ödsmål. I lokalerna anordnas regelbundet aktiviter, så som kursverksamhet på kvällstid och julmarknad med mera. Båda lokalerna hyrs också ut för utställningar, fester och liknande. (Båda föreningslokalerna ligger utanför det kartutsnitt som visas i figur 2:1 Målpunkter.) Ödsmåls idrottsplats, med två gräsplaner samt en grusplan, är belägen cirka 1 km söder om utredningsområdet. Här bedriver Ödsmåls IK fotbollsverksamhet och har ett tiotal barn- och ungdomslag samt herrlag. Föreningens klubbstuga hyrs också ut till allmänheten. 2:2 Kolhättans färjeläge med småbåtshamnen till höger. 14

15 Befintliga ledningar Inom undersökningsområdet finns inga kommunala spill- eller vattenledningar. Avvattning av väg 770 sker genom diken som ligger på både västra och östra sidan om vägen. Till dikena ansluter dag- och dränvattenledningar från de omgivande åkarna. Vid anslutande vägar är dikena kulverterade. Strax söder om korsningen mellan väg 770 och väg 659 korsar väg 770 Hulebäcken som är kulverterad genom en stentrumma. Inom utredningsområdet finns både hög- och lågspänningskablar samt tele kablar. Öster om Korsgårdens busshållplats finns en transformatorstation. Kommunala planer, framtida markanvändning Utredningsområdet berörs inte av någon detaljplan. I dagsläget finns inga planer på exploatering i anslutning till utrednings området. Däremot finns planer på bebyggelseutveckling i Ödsmål söder om Krontofta. På östra sidan om väg 770, mellan Västra Berg och norrut mot Apleröd planeras för ny bostadsbebyggelse. 2.2 Trafik och trafikanter Fordonstrafik Väg 770 är förbindelselänk mellan Svanesund på Orust och Stenungsund via Kolhättan/Kolhättans färjeläge samt Ödsmål. Vägen kategoriseras som sekundär länsväg och har en skyltad hastighet på 70 km/h. Vägbredden är 6,3 meter från Krontofta till korsningen med väg 659, medan det på det resterande vägavsnittet norrut till Kolhättan är 6,7 meter. Cirka 800 meter söder om Kolhättans färjeläge, ansluter väg 659 från Ljungskile till väg 770. Längs vägen finns närmare 20 anslutningsvägar. De flesta är uppsamlande anslutningsvägar från bostadsbebyggelse och jordbruksfastigheter. I den norra delen av utredningsområdet finns också flera åkerinfarter med direkt anslutning till väg 770. Trafikmängderna för väg 770 varierar från fordon ÅDT i norra delen av sträckan till cirka fordon ÅDT i den södra delen. Trafikmängderna är uppräknade med 1 procent per år från mättillfället år Andelen tung trafik utgör cirka 5 procent. Under sommartid är trafikmängderna högre och beräknas för 2012 ligga på cirka ytterligare fordon i medeltal per veckodygn. Den förväntade trafikökningen från år 2012 till år 2035 bedöms ligga på cirka 0,5 procent per år vilket motsvarar cirka 2300 till 3400 fordon ÅDT, för den norra respektive södra delen av sträckan. Andelen tung trafik förväntas ligga kvar på cirka 5 procent. 15

16 Under de senaste åren har Svanesund på Orust vuxit befolkningsmässigt och det har byggts mycket bostäder som också innebär att trafikmängderna ökat. Statistik från Trafikverket (Färjerederiet) visar att antalet fordon som nyttjar Svanesundsleden, färjeleden mellan Kolhättan och Svanesund, sedan 1999 har ökat med cirka 13 procent (2011). Väg 770 har inga restriktioner beträffande transport av farligt gods. Kollektivtrafik Inom utredningsområdet finns fem hållplatslägen. Krontofta längst i söder, därefter Gamleberg, Korsgård, Viddesgärde och längst i norr Kolhättans färjeläge. Hållplatsen vid Kolhättans färjeläge är den hållplats som har överlägset flest på-/avstigande resenärer. Två hållplatser, Krontofta och Viddesgärde, saknar bussficka och utgörs endast av en hållplatsskylt i vägkanten. En hållplats, Korsgård, har bussficka med kur i riktning söderut och enbart skylt i riktning norrut, samordnad med en anslutningsväg. Gamleberg har bussficka med kur i bägge riktningar och vid Kolhättans färjeläge har hållplatsen nyligen rustats upp. Här finns såväl nya plattformar som kurer och kapacitetsmässiga möjligheter att utöka kollektivtrafiken. I anslutning till hållplatsen finns också en pendelparkering. 2:3 Gamlebergs hållplatsläge, mot söder. 16

17 Figur 2:4 Trafiknät, hastighetsbegränsningar och hållplatslägen. 17

18 Väg 770 trafikeras av två busslinjer, linje 335 och linje 378. Linje 335 trafikerar sträckan Kolhättans färjeläge-stenungsund. Linje 378 trafikerar sträckan Ödsmål Uddevalla, vissa turer även via Svanesund, och avgår med cirka fem turer per dag i vardera riktningen. Linje 335 körs med halvtimmestrafik under högtrafik och angör alla hållplatser längs den aktuella sträckan. Under lördagar trafikeras linjen med en avgång per timme. Linje 378 har endast ett fåtal avgångar per vardag. Linje 378 angör ett begränsat antal hållplatser i den norra delen av området och endast på vissa turer.på söndagar/helgdagar körs ingen busstrafik alls på sträckan. Vid Stenungsunds station finns möjligheten att ansluta till Expressbuss mot Göteborg Avståndet mellan busshållplatserna Krontofta och Gamleberg, samt mellan Gamleberg och Korsgård är cirka 300 meter och mellan Korsgård och Viddesgärde samt Viddesgärde och Kolhättans färjeläge cirka meter. Gång- och cykelnät Vid Krontofta avslutas i nuläget en befintlig gång- och cykelväg som startar i Ödsmål. Dock med avsnitt som ännu inte är utbyggda. I nuläget är det oklart när dessa kan komma att färdigställas. Då bred vägren att röra sig på saknasl ängs hela vägsträckan är gång- och cykeltrafikanterna hänvisade till att använda vägen norr om befintlig gång- och cykelväg. 2:5 Kolhättans busshållplats. 18

19 För boende på den västra sidan om vägen i den södra delen av utredningsområdet, kan den enskilda väg som löper parallellt med väg 770 användas som gång- och cykelväg inom detta område. Den enskilda vägen utgör anslutningsväg till väg 770 för en samling bostadshus och har också en koppling till gång- och cykelvägen söder om utredningsområdet. Norrut finns endast koppling mot väg 770 via en skogstig. Trafiksäkerhet I området finns inga övergångsställen eller trafikljus längs vägen. Väg 770 har ingen belysning förutom vid Kolhättans färjeläge och då endast på en cirka 300 meter lång sträcka, från färjeläget och söder ut. Under den senaste tioårsperioden ( januari 2002 augusti 2012) har polis/sjukvård rapporterat sju trafikolyckor inom aktuellt utredningsområde. På det samrådsmöte som hölls under förstudiearbetet informerade de boende i närområdet om att mörkertalet är stort och att det skett olyckor som inte fanns med i officiell statistik. En olycka registreras bara till STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) om den medfört personskada som kräver sjukvård. Av de rapporterade olyckorna var tre singelolyckor med personbil varav en med svåra skador. En olycka inträffade då en utsvängande buss körde på en fotgängare på busshållplatsen. Fotgängaren fick lindriga skador. Fyra olyckor var kollisioner mellan två eller flera personbilar och inträffade i samband med vänstersväng. Två av dessa olyckor medförde svåra skador medan de andra två orsakade lindriga skador. 2:6 Kurva med dålig sikt strax norr om Krontofta. 19

20 2.3 Miljö Områdets allmänna karaktär Väg 770 mellan Ödsmål och Kolhättan går genom den vida Ödsmålsdalgången. Dalen sträcker sig i nord-sydlig riktning, med anslutande dalgångar från öster. Dalgången avgränsas i öst av skogsklädda bergspartier. I väster övergår dalen i en mosaik av spridda skogsklädda höjdpartier med berg i dagen. De ligger som öar i böljande odlingsmark som sluttar västerut och ner mot havet. Bebyggelsen är till allra största del placerad på dalgångens båda sidor och på höjdpartierna. De flacka partierna är öppen odlingsmark. Ett litet vattendrag med tillhörande lövskogsridå korsar dalen och väg 770. Vägen tar stöd i några höjdpartier men går i huvudsak mitt över odlingsmarken. Det finns ett flertal mindre vägar som ansluter till väg 770 från bebyggelsen på dalgångens sidor. Anslutningsvägarna går tvärs över odlingsmarken i räta linjer mellan åkrarna. Vegetationen på höjdpartierna närmast vägen är till största del ädellövträd som ask, ek och lönn. Flera träd är stora och gamla och kan upplevas från vägen vilket berikar trafikantupplevelsen. I höjdpartiet på vägens västra sida finns berg i dagen precis intill vägen, både i form av mjuka klippformationer och ett nästintill lodrätt stup som vägen följer på cirka 5 meters avstånd. Viss bergskärning har sprängts för vägen i såväl söder som i norr. 2:7 Områdets allmänna karaktär. 20

21 Naturmiljö I figur 2:9 redovisas kända natur- och kulturvärden inom utredningsområdet. Underlaget består av befintlig kunskap som finns hos länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Ytterligare uppgifter som omnämns i texten har hämtats från Artdatabanken. Generellt biotopskydd och övriga naturvärden I öppet odlingslandskap omfattas biotoper som stenmurar, diken och alléer av de generella biotopskyddsbestämmelserna. I detta fall finns en lindallé som skyddas av bestämmelserna. Längs sträckan finns både grov ek och ask. Det vattendrag, Hulebäcken, som korsas av väg 770 har ett naturvärde som öringförande vattendrag. Både vattendraget och strandlinjen närmast kusten på västra sidan om utredningsområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Hotade arter Enligt uppgift från Artdatabanken finns fynd av rödlistade arter inom utredningsområdet. Dessa består av dagfjärilen silversmygare (nära hotad, NT), ejder (NT) och göktyta (NT). 2:8 Den biotopskyddade lindallén. 21

22 22 Figur 2:9 Miljöförutsättningar i utredningsområdet.

23 Kulturmiljö Det brukade landskapet mellan Krontofta och Kolhättan har ett kulturhistoriskt värde. Utredningsområdet med omnejd är en utpräglad gammal kulturbygd med ett flertal fornlämningar. De äldsta bebyggelselämningarna härrör från 1700-talet. Ödsmålsdalgången, i vilken utredningsområdet är belägen, klassas som värdefull kulturmiljö i kommunens ÖP. Inom utredningsområdet finns ett flertal fornlämningar, varav flera är registrerade i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) som fasta fornlämningar. Därmed omfattas de av lag (lag 1988:950) om kulturminnen med mera. Lämningarna inom utredningsområdet härrör främst från gravar eller boplatser. Rekreation och friluftsliv Kuststigen är en utstakad vandringsled som går genom Bohuslän i Sverige och Östfold i Norge. I anslutning till Kolhättans färjeläge har delsträckan Kolhättans färjeläge-ljungskile sin startpunkt. Ytterligare en delsträcka startar vid Svanesunds färjeläge och sträcker sig till Kyrkeröd på Orust. Skyddade och skyddsvärda områden Vissa större sammanhängande områden i landet är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena i området (enligt 4 kap 1 2 miljö balken). Kustområdet i Bohuslän är ett sådant område. Enligt 4 kap 2 MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 2:10 Startpunkt för Kuststigen vid Kolhättans färjeläge. 23

24 beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Enligt 4 kap 4 MB ska fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Inom det aktuella området finns inga naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöbelastning och miljöpåverkan Inom utredningsområdet överskrids inga gränsvärden avseende miljökvalitetsnormer. Buller från vägtrafik inom utredningsområdet har avgränsats och behandlas inte i denna förstudie då utbyggnad av gång- och cykelvägen inte påverkar eller förändrar bullersituationen negativt. 2.4 Byggnadstekniska förutsättningar Topografin inom utredningsområdet är huvudsakligen platt med undantag från vissa mindre höjdpartier. Både väster och öster om befintlig väg finns på vissa partier berg i dagen och i södra delen en nivåskillnad mellan väg och omkringliggande mark. 2:11 Stora ekar intill väg 770 vid Gamleberg. 24

25 Enligt SGU:s jordartskarta består en mindre del av marken i norra delen, vid Kolhättans färjeläge, av fyllnadsmassor. Denna mark används idag för busshållplats och parkering. Marken i området väster om vägen utgörs av postglacial lera och bitvis även av postglacial sand samt berg i dagen. Marken i området öster om vägen utgörs i huvudsak av postglacial lera. Det kan även finnas risk för förekomst av kvicklera i den norra delen av utredningsområdet. 2.5 Förorenad mark Inom utredningsområdet finns ingen identifierad eller misstänkt förorenad mark. 2.6 Naturresurser Inom utredningsområdet finns såväl jordbruks- som skogsbruksmark. Jordbruksmarken är belägen på båda sidor om väg :12 Jordbruksmark på östra sidan om väg

26 3 Funktionsanalys 3.1 Funktionsmål Tillgänglighet Väg 770 knyter samman den östra delen av Orust med Stenungsunds kommun och är en viktig länk för pendling mellan Orust och Stenungsund/Göteborg. Väg 770 samlar också upp trafiken från samhällen mellan Kolhättan och Stenungsund, där den har funktionen som förbindelse för alla typer av trafikanter. Nuvarande vägstandard är mindre god med smal vägsektion och på den aktuella sträckan finns flera kurviga partier med begränsad sikt. Hastigheten är skyltad till 70 km/h. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med sammanlagt fem hållplatser och linjer med god turtäthet mot Stenungsund. Från Stenungsund finns expressbusstrafik till Göteborg. Gång- och cykeltrafiken blandas med biltrafiken på vägen, som i många fall håller hög hastighet, vilket innebär en otrygg miljö för de oskyddade trafikanterna. Detta medför i sin tur att människor undviker att gå och cykla på vägen och att tillgängligheten för dessa trafikanter måste betraktas som låg. Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd. 3.2 Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Det finns tydliga brister när det gäller trafiksäkerheten på väg 770 eftersom oskyddade trafikanter blandas med biltrafiken som kan hålla alltför hög hastighet. Den bitvis begränsade sikten och smala vägsektionen blir i kombination med färjeläget som slutpunkt på sträckan, en osäker trafikmiljö med stötvis mycket trafik som har ett uppdrivet tempo. Dagens ordning med vändande färja i Kolhättan har drivit upp hastigheterna enligt boende som upplever en tydlig försämring jämfört med att ha fasta tider för avgångar. Det saknas helt möjligheter för fotgängare och cyklister att röra sig separerat från fordonstrafiken. Lokalt finns det behov för vuxna, barn och ungdomar att röra sig för att utöva fritidsintressen, för att träffa vänner eller för rekreation. I Ödsmål finns Ekenässkolan (F-6) som är en viktig målpunkt för barn, vid Kolhättan finns småbåtshamn och färjeförbindelse till Svanesund. Busshållplatserna är viktiga målpunkter för skolbarn som samtliga är hänvisade till buss i linjetrafik för skolskjuts. Samtliga dessa målpunkter kan nås med cykel men den trafikosäkra situationen begränsar eller omöjliggör tillgång till dem, för barn på egen hand. Strax söder om korsning med väg 659 passerar väg 770 över ett vattendrag som har ett naturvärde som öringförande vattendrag. Vattendraget är utsatt för risk med förorening från vägdagvatten och vid olycka med farligt gods. 26

Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd.

Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd. 3 Funktionsanalys 3.1 Funktionsmål Tillgänglighet Väg 770 knyter samman den östra delen av Orust med Stenungsunds kommun och är en viktig länk för pendling mellan Orust och Stenungsund/Göteborg. Väg 770

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg Kongahällavägen Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-11-07 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg

Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan: 2014-08-19 Projektnummer: 143 052 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg Skapat

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

3. Förutsättningar. Förutsättningar

3. Förutsättningar. Förutsättningar 3. Förutsättningar 3.1 Transportpolitiska mål I regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) är det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige att säkerställa

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla. Simrishamns kommun, Skåne län. Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla. Simrishamns kommun, Skåne län. Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vägutredning cykelled Brösarp/Haväng - Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne län Samrådshandling 2014-01-28 Objekt: 8850568 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning - Vägutredning cykelled

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 190, gång- och cykelväg, delen Angereds Kyrkväg-Björsared

FÖRSTUDIE Väg 190, gång- och cykelväg, delen Angereds Kyrkväg-Björsared FÖRSTUDIE Väg 190, gång- och cykelväg, delen Angereds Kyrkväg-Björsared Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSLAGSHANDLING 2013-06-11 Objekt nr: 130917 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-06-02 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg SAMRÅDSMÖTE Syfte? För Trafikverket är det att tidigt informera vad som händer och berätta om bl.a. processen och möjligheter

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering Tjänsteutlåtande Dnr T2016-02298 Dnr E2016-025988 Sida 1 (7) 2016-06-30 Handläggare Trafikkontoret Cecilia Sjödin Trafikplanering Telefon: 08-508 262 40 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Exploateringsnämnden

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen!

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen! Informationsmöte 28 maj 2015 E45/70 genom Mora Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av projektet

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN för gång- och cykelväg Ödsmål - Krontofta. Stenungsund. Bild/Karta

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN för gång- och cykelväg Ödsmål - Krontofta. Stenungsund. Bild/Karta Dnr 0031/13 Antagandehandling 2013-10-09 PLANBESKRIVNING Bild/Karta Tillhör kommunstyrelsens i Stenungsunds kommun beslut 2013-12-16 221. DETALJPLAN för gång- och cykelväg Ödsmål - Krontofta Doris Eliasson.

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Vägplan Väg 1589 GC-väg delen Björkängsgatan - Fridhemsgatan i Grimsås Tranemo kommun, Västra Götalands län

Vägplan Väg 1589 GC-väg delen Björkängsgatan - Fridhemsgatan i Grimsås Tranemo kommun, Västra Götalands län Vägplan Väg 1589 GC-väg delen Björkängsgatan - Fridhemsgatan i Grimsås Tranemo kommun, Västra Götalands län Samrådsunderlag 2013-01-17 Objektnummer: 130934 Titel: Vägplan samrådsunderlag. Väg 1589, GC-väg

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Väg 172 Gång- och cykelväg Arvika-Jössefors

Väg 172 Gång- och cykelväg Arvika-Jössefors 1(11) Väg 172 Gång- och cykelväg Arvika-Jössefors Objektnr: 733 480 Arbetsplan 2004-03-29 Beskrivning 2(11) Innehåll 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och motiv för byggande 2.1 Allmänt 2.2 Trafikförhållanden

Läs mer

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Informationsblad, juni 2014 Trafikverket och Ludvika kommun vill informera er om att beslut fattats om att genomföra

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30)

Förutsättningar. Trafik. Väg och trafik. ÅDT* 1997 (Varav tung trafik) väg 1194: 4,0 m 370 (~10) väg 1195 Karö: 4,0/5,5 m 1170 (~30) Förutsättningar Trafik Väg och trafik Skyltad hastighet på de berörda vägarna är 70 km/tim. Trafiken beräknas öka med cirka 1 % per år fram till år 2020. Bro över Karösundet Bron är byggd 1966 och har

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning. Göteborgs Stad, Västra Götalands län

FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning. Göteborgs Stad, Västra Götalands län FÖRSTUDIE Väg 570, gång- och cykelväg, Kongahällavägen - Hisingsleden och väg 563/570 Bärby korsning Göteborgs Stad, Västra Götalands län BESLUTSHANDLING 2014-04-16 Objekt nr: 130954 och 109773 Beställare:

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn VMN 11060 Förstudie Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn Samrådshandling april 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer