FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING Objekt nr:

2 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger Konsult: Ramböll Sverige AB, Box 5343, Göteborg, Uppdragsledare: Per Åkesson Trafik: Staffan Sandberg Kulturgeografi: Karin Blomsterberg/Pia Pettersson Miljö: Lena Åsander Kartor: Åsa Westman Rapportlayout: Sivan Bergenstein Foton: Ramböll Sverige AB, om ej annat anges Uppdragsnr:

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND Inledning Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Övergripande mål Vägplanerings- och projekteringsprocessen 11 2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN Markanvändning Trafik och trafikanter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Förorenad mark Naturresurser 25 3 FUNKTIONSANALYS Funktionsmål Tillgänglighet Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa 26 4 PROJEKTMÅL TÄNKBARA ÅTGÄRDER Nollalternativet Analys enligt fyrstegsprincipen Studerade alternativ 28 6 RISKHANTERING MÅLUPPFYLLELSE SAMRÅD VÄGHÅLLNINGSMYNDIGHETENS STÄLLNINGSTAGANDE FORTSATT ARBETE KÄLLFÖRTECKNING

4 4

5 Sammanfattning Brister, problem och syfte Förstudiens syfte är att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen avseende en gång- och cykelväg längs väg 770, delen Krontofta Kolhättan. Förstudien utgör ett viktigt underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljö påverkan eller inte. Den ska redovisa problem och förutsättningar samt ge förslag till tänkbara åtgärder för att lösa den aktuella bristen i trafiksystemet. Förstudien är ett delobjekt i projektet 10 mil gång-och cykelväg i Västra Götaland som Trafikverket driver tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, under perioden Syftet är att genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och förbättra anslutningar till kollektivtrafik öka möjligheterna att pendla till skola och arbete utan bil. Den nya gång- och cykelvägen kommer att innebära förbättrad trafik säkerhet för oskyddade trafikanter, som i dagsläget är att betrakta som bristfällig på grund av vägens delvis kurviga linjeföring och smala vägsektion med stötvis mycket trafik från färjetrafiken till och från Orust, och små möjligheter att röra sig på eget utrymme längs vägen. Efter denna förstudie ska en vägplan tas fram enligt Trafikverkets nya planeringsprocess som trädde i kraft den i januari Byggstart planeras till Föreslagen åtgärd Två alternativa sträckningar har föreslagits varav det västra alternativet förordas. Alternativ Väst innebär att ny gång- och cykelväg anläggs på västra sidan om väg 770 längs hela sträckan. Alternativ Öst innebär att ny gång- och cykelväg anläggs på östra sidan om väg 770 från Krontofta och fram till korsningen med väg 659 för att därefter ligga på västra sidan om vägen fram till Kolhättan. För båda alternativen gäller att de behöver kompletteras med andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på väg 770. Exempel på åtgärder som behövs för att få en bättre trafiksäkerheten är passager med refug vid busshållplatser och utformning som påverkar hastigheten och uppmärksammar vägtrafikanter på korsande fotgängare och cyklister. 5

6 Effekter och konsekvenser Gång- och cykelvägen innebär att tillgängligheten förbättras för gående och cyklister lokalt inom området men också till kollektivtrafiken genom att hållplatserna kan nås via gång- och cykelvägen. I och med att gång- och cykeltrafiken separeras från biltrafiken blir vägmiljön både säkrare och trevligare och ökar viljan att gå och cykla vilket är positivt ur flera aspekter. Genom att befintliga gång- och cykelvägar binds samman ökar tillgängligheten i hela gång- och cykelnätet. Gång- och cykelvägen samt passagerna kommer att ge en hastighetsdämpande effekt på trafiken. Fortsatt arbete Nästa steg i det fortsatta arbetet är att samrådshandlingen efter utställelse kompletteras med en samrådsredogörelse och därefter tas en förslagshandling fram. Förslagshandlingen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan medföra betydande miljö påverkan, enligt Miljöbalken 6 kap 4. Efter länsstyrelsens beslut fattar Trafikverket beslut om vilka föreslagna åtgärder som ska genomföras. Detta redovisas i en beslutshandling. I det fortsatta arbetet kan behov finnas att upprätta dispensansökningar gällande strandskyddsbestämmelserna samt det generella biotopskyddet. Figur 1:1 Orienteringskarta 6

7 1 Bakgrund Den 1 januari 2013 trädde ny infrastrukturlagstifning i kraft. Ett av syftena med den nya lagstiftningen är att den fysiska planläggningen ska bli effektivare och mer situationsanpassad än tidigare. Den gamla planläggningsprocessen med skedena förstudie, vägutredning och arbetsplan har ersatts av en sammanhängande planläggningsprocess, vägplan. Denna förstudie följer den gamla processen och kommer att slutföras med en beslutshandling och fortsätter därefter enligt den nya planeringsprocessen. 1.1 Inledning En förstudie är i huvudsak ett inventeringsskede där förutsättningar, viktiga intressen och kvaliteter inom ett område beskrivs inför den fortsatta planeringsoch projekteringsprocessen. Trafikverket driver tillsammans med Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland projektet 10 mil gång-och cykelväg i Västra Götaland. Syftet är att genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet och förbättra anslutningar till kollektivtrafiken öka möjligheterna att pendla till skola och arbete. De nya gång- och cykelvägarna kommer också att innebära förbättrad trafik säkerhet för oskyddade trafikanter. Förstudien avseende gång- och cykelväg längs väg 770, delen Krontofta Kolhättan, ingår i projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Projeket genomförs enligt väglagen (VL 1971:948). 1.2 Brister, problem och syfte Väg 770 mellan Krontofta och Kolhättan har på delar av sträckan låg standard med smal vägbana och flera tvära kurvor. Vägen saknar separat gång- och cykelväg. Som oskyddad trafikant är man hänvisad till befintlig vägs sidoområde och avsaknaden av bred vägren att röra sig på längs vägen gör att trafiksituationen blir mycket osäker för den oskyddade trafikanten. Längs den cirka 1,9 kilometer långa sträckan finns många anslutningar av mindre vägar från närliggande bostadsfastigheter. Längs sträckan finns fem busshållplatslägen, relativt tätt placerade, vilket också är ett tecken på bristen på trafiksäkra gång- och cykelmöjligheter längs vägen. Svanesundsleden, det vill säga färjeförbindelsen mellan Svanesund på Orust och Kolhättan på fastlandssidan, tillför mycket trafik som har målpunkter utanför området och orsakar stötvis tät trafik i samband med färjans ankomst och avgång, vilket också skapar osäker heter för den oskyddade trafikanten. Förstudiens syfte är att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen avseende gång- och cykelvägen och den utgör ett viktigt underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra betydande miljöpåverkan. 7

8 1.3 Aktualitet Objektet finansieras till hälften av Stenungsunds kommun, till en fjärdedel av Trafikverket och med resterande fjärdedel av Västra Götalandsregionen inom ramen för projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland. Hela projektet med 10 mil gång- och cykelväg pågår under perioden I den regionala infrastrukturplanen för för Västra Götaland omtalas en särskild satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. En gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Kolhättan pekas i översiktsplanen för Stenungsunds kommun ut som ett angeläget trafikprojekt. Delar av föreslagen gångoch cykelväg är redan utbyggd och aktuell sträcka mellan Krontofta och Kolhättan utgör en viktig länk för att kunna färdigställa hela sträckan mellan Ödsmål och Kolhättan. 1.4 Tidigare utredningar och beslut Inga tidigare utredningar avseende gång- och cykelvägen har gjorts. 1.5 Geografisk avgränsning Utredningsområdet sträcker sig längs väg 770, Uddevallavägen, från Krontofta i söder till Kolhättans färjeläge i norr. Se figur 1:2 över utredningsområdet. 8

9 Figur 1:2 Utredningsområdet 9

10 1.6 Övergripande mål Nationella mål Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål enligt prop. 2008/09:93. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Inom ramen för det övergripande målet finns två jämbördiga mål: Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns behov. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. Lokala mål Stenungsunds kommun antog år 2010 en trafiksäkerhetspolicy, enligt vilken trafiksystemet ska utformas och planeras så att oskyddade trafikanter ges möjlighet att med lätthet ta sig till viktiga mål. I policyn framställs även ett långsiktigt mål om att kommunens tätorter ska bindas samman med cykelvägar, samt att samtliga cykelvägar ska ha belysning och hålla god standard i fråga om intilliggande växtlighet. Utbyggnaden av en gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Kolhättan pekas i kommunens ÖP ut som ett angeläget trafikprojekt i Stenungsunds kommun och efter färdigställandet av denna samt en gång- och cykelväg till Ucklum, anser kommunen att man har byggt upp ett gång- och cykelhuvudnät som är acceptabelt. 1.7 Vägplanerings- och projekteringsprocessen Enligt väglagen är förstudien i huvudsak ett inventeringsskede inför den eventuella fortsatta planerings- och projekteringsprocessen. Förstudiearbetet resulterar i ett dokument där viktiga intressen och kvaliteter inom ett område beskrivs och där projektmål och möjliga åtgärder för att uppnå dessa definieras. Förstudien är det första steget i vägplaneringsprocessen, se figur 1:3. I arbetet med att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med problem i transportsystemet arbetar Trafikverket utifrån fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att steg för steg analysera hur ett problem kan lösas och tidigt ta fram ett antal olika åtgärds alternativ innan planeringen fortsätter. 10

11 Det första steget innebär att se över och försöka påverka transportbehov och transportsätt. Det andra steget innebär att se över åtgärder som leder till ett effektivare utnyttjande av det befintliga vägnätet. Det tredje steget avser att se till vilka begränsade ombyggnadsåtgärder som kan lösa problem och brister i vägnätet. Det fjärde steget avser investeringar i nya vägar eller större ombyggnadsåtgärder. Fyrstegsprincipen visas i figur 1:4. Fyrstegsprincipen VÄGLAGEN (1971:948) FÖRSTUDIE VÄG- UTREDNING ARBETSPLAN BYGGHANDLING PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN (områdesbestämmelser) BYGGLOVS- HANDLING BYGGHANDLING INTRESSE- ASPEKTER Enskilda intressen väger tungt Allmänna intressen väger tungt Påverka transportbehov och transportsätt Effektivare utnyttjande av vägnät Begränsade ombyggnadsåtgärder MILJÖBALKEN 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Figur 1:3 Den gamla planeringsprocessen Figur 1:4 Fyrstegsprincipen Den nya planeringsprocessen som trädde i kraft 1 januari 2013 innebär att en åtgärdsvalstudie enligt fyrstegsprincipen föregår vägplanen. Denna förstudie kommer efter att en beslutshandling tagits fram att övergå i den nya planeringsprocessen. En vägplan, där första skedet blir en samrådshandling, kommer då att tas fram. Figur 1:5 Den nya planeringsprocessen MILJÖBALKEN VÄGLAGEN (1971:948) VÄGPLAN/ JÄRNVÄGSPLAN Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling BYGGHANDLING PLAN- & BYGGLAGEN (2010:900) ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN (Områdesbestämmelser) BYGGLOVSHANDLING BYGGHANDLING INTRESSE- ASPEKTER Enskilda intressen väger tungt Allmänna intressen väger tungt 11

12 2 Befintliga förhållanden 2.1 Markanvändning Befolkning Stenungsunds kommun hade vid årsskiftet 2011/2012 en befolkning på cirka invånare. Inom kommundelen Ödsmål, till vilken Krontofta Kolhättan hör, bodde vid samma tidpunkt cirka personer. Stenungsunds kommun som helhet har liksom Ödsmål en svagt positiv befolkningstillväxt, om än något svagare i Ödsmål. Bebyggelse Bebyggelsen inom och i anslutning till aktuellt utredningsområde ligger till allra största del på dalgångens sidor och på höjdpartierna. Antalet jordbruksfastigheter är många men det finns också spridda nyare bostadsfastigheter, framför allt på höjdpartierna. Närmast kusten finns en del fritidsbebyggelse. Näringsliv och sysselsättning På grund av den petrokemiska industrins starka fäste i Stenungsunds kommun liknar inte näringsgrensstrukturen i kommunen den för riket i helhet. Den klart dominerande näringsgrenen inom kommunen är således tillverkning och utvinning. I övrigt är det en relativt jämn fördelning av arbetstillfällen mellan vård och omsorg, handel, tjänstesektorn, utbildning och byggverksamhet. Stenungsunds kommun har en något större utpendling än inpendling, framför allt bland kvinnor. Viktiga målpunkter Inom och i anslutning till utredningsområdet finns ett flertal viktiga målpunkter. Kollektivtrafiken, hållplatslägen längs sträckan samt färjeförbindelsen över till Orust är viktiga både för arbetspendlare och gymnasieungdomar. Närmaste gymnasieskola, Nösnäsgymnasiet, ligger i södra delen av Stenungsund. För barnen i skolåldern mellan åren F-6 är närmaste skola belägen i Ödsmål, Ekenässkolan. För år 7 9 är barnen hänvisade till Kristinedalskolan och Stenungskolan som båda ligger i centrala Stenungsund. Förskola finns i Ödsmål i närheten av skolan. (Samtliga skolor ligger utanför det utsnitt som visas i karta Målpunkter). Kolhättans färjeläge och Svanesundsleden är viktiga målpunkter även för fordonstrafiken. Många pendlar från Orust/Svanesund via färjeleden. Vid färjeläget finns även en grusad parkeringsyta som används för pendelparkering. Det förekommer också att ytan används för uppställning av husbilar/husvagnar på grund av dess närhet till badstränder/-klippor. 12

13 Figur 2:1 Målpunkter 13

14 Strax norr om färjeläget finns en småbåtshamn som har såväl förhyrda platser som ett fåtal gästplatser. Kolhättans båthamn har viss service avseende el, toalett/dusch med mera. Många av båtarna på de förhyrda platserna är mindre båtar som nyttjas för dagsturer under sommarhalvåret. Utredningsområdet ligger mycket kustnära. Väster och norr om området, längs hela kustremsan, finns möjligheter till bad från både stränder och klippor. Söder om utredningsområdet finns två föreningslokaler, Ödsmåls hembygsförening med lokal Humlebråten samt Ödsmåls Bygdegård, båda belägna i Ödsmål. I lokalerna anordnas regelbundet aktiviter, så som kursverksamhet på kvällstid och julmarknad med mera. Båda lokalerna hyrs också ut för utställningar, fester och liknande. (Båda föreningslokalerna ligger utanför det kartutsnitt som visas i figur 2:1 Målpunkter.) Ödsmåls idrottsplats, med två gräsplaner samt en grusplan, är belägen cirka 1 km söder om utredningsområdet. Här bedriver Ödsmåls IK fotbollsverksamhet och har ett tiotal barn- och ungdomslag samt herrlag. Föreningens klubbstuga hyrs också ut till allmänheten. 2:2 Kolhättans färjeläge med småbåtshamnen till höger. 14

15 Befintliga ledningar Inom undersökningsområdet finns inga kommunala spill- eller vattenledningar. Avvattning av väg 770 sker genom diken som ligger på både västra och östra sidan om vägen. Till dikena ansluter dag- och dränvattenledningar från de omgivande åkarna. Vid anslutande vägar är dikena kulverterade. Strax söder om korsningen mellan väg 770 och väg 659 korsar väg 770 Hulebäcken som är kulverterad genom en stentrumma. Inom utredningsområdet finns både hög- och lågspänningskablar samt tele kablar. Öster om Korsgårdens busshållplats finns en transformatorstation. Kommunala planer, framtida markanvändning Utredningsområdet berörs inte av någon detaljplan. I dagsläget finns inga planer på exploatering i anslutning till utrednings området. Däremot finns planer på bebyggelseutveckling i Ödsmål söder om Krontofta. På östra sidan om väg 770, mellan Västra Berg och norrut mot Apleröd planeras för ny bostadsbebyggelse. 2.2 Trafik och trafikanter Fordonstrafik Väg 770 är förbindelselänk mellan Svanesund på Orust och Stenungsund via Kolhättan/Kolhättans färjeläge samt Ödsmål. Vägen kategoriseras som sekundär länsväg och har en skyltad hastighet på 70 km/h. Vägbredden är 6,3 meter från Krontofta till korsningen med väg 659, medan det på det resterande vägavsnittet norrut till Kolhättan är 6,7 meter. Cirka 800 meter söder om Kolhättans färjeläge, ansluter väg 659 från Ljungskile till väg 770. Längs vägen finns närmare 20 anslutningsvägar. De flesta är uppsamlande anslutningsvägar från bostadsbebyggelse och jordbruksfastigheter. I den norra delen av utredningsområdet finns också flera åkerinfarter med direkt anslutning till väg 770. Trafikmängderna för väg 770 varierar från fordon ÅDT i norra delen av sträckan till cirka fordon ÅDT i den södra delen. Trafikmängderna är uppräknade med 1 procent per år från mättillfället år Andelen tung trafik utgör cirka 5 procent. Under sommartid är trafikmängderna högre och beräknas för 2012 ligga på cirka ytterligare fordon i medeltal per veckodygn. Den förväntade trafikökningen från år 2012 till år 2035 bedöms ligga på cirka 0,5 procent per år vilket motsvarar cirka 2300 till 3400 fordon ÅDT, för den norra respektive södra delen av sträckan. Andelen tung trafik förväntas ligga kvar på cirka 5 procent. 15

16 Under de senaste åren har Svanesund på Orust vuxit befolkningsmässigt och det har byggts mycket bostäder som också innebär att trafikmängderna ökat. Statistik från Trafikverket (Färjerederiet) visar att antalet fordon som nyttjar Svanesundsleden, färjeleden mellan Kolhättan och Svanesund, sedan 1999 har ökat med cirka 13 procent (2011). Väg 770 har inga restriktioner beträffande transport av farligt gods. Kollektivtrafik Inom utredningsområdet finns fem hållplatslägen. Krontofta längst i söder, därefter Gamleberg, Korsgård, Viddesgärde och längst i norr Kolhättans färjeläge. Hållplatsen vid Kolhättans färjeläge är den hållplats som har överlägset flest på-/avstigande resenärer. Två hållplatser, Krontofta och Viddesgärde, saknar bussficka och utgörs endast av en hållplatsskylt i vägkanten. En hållplats, Korsgård, har bussficka med kur i riktning söderut och enbart skylt i riktning norrut, samordnad med en anslutningsväg. Gamleberg har bussficka med kur i bägge riktningar och vid Kolhättans färjeläge har hållplatsen nyligen rustats upp. Här finns såväl nya plattformar som kurer och kapacitetsmässiga möjligheter att utöka kollektivtrafiken. I anslutning till hållplatsen finns också en pendelparkering. 2:3 Gamlebergs hållplatsläge, mot söder. 16

17 Figur 2:4 Trafiknät, hastighetsbegränsningar och hållplatslägen. 17

18 Väg 770 trafikeras av två busslinjer, linje 335 och linje 378. Linje 335 trafikerar sträckan Kolhättans färjeläge-stenungsund. Linje 378 trafikerar sträckan Ödsmål Uddevalla, vissa turer även via Svanesund, och avgår med cirka fem turer per dag i vardera riktningen. Linje 335 körs med halvtimmestrafik under högtrafik och angör alla hållplatser längs den aktuella sträckan. Under lördagar trafikeras linjen med en avgång per timme. Linje 378 har endast ett fåtal avgångar per vardag. Linje 378 angör ett begränsat antal hållplatser i den norra delen av området och endast på vissa turer.på söndagar/helgdagar körs ingen busstrafik alls på sträckan. Vid Stenungsunds station finns möjligheten att ansluta till Expressbuss mot Göteborg Avståndet mellan busshållplatserna Krontofta och Gamleberg, samt mellan Gamleberg och Korsgård är cirka 300 meter och mellan Korsgård och Viddesgärde samt Viddesgärde och Kolhättans färjeläge cirka meter. Gång- och cykelnät Vid Krontofta avslutas i nuläget en befintlig gång- och cykelväg som startar i Ödsmål. Dock med avsnitt som ännu inte är utbyggda. I nuläget är det oklart när dessa kan komma att färdigställas. Då bred vägren att röra sig på saknasl ängs hela vägsträckan är gång- och cykeltrafikanterna hänvisade till att använda vägen norr om befintlig gång- och cykelväg. 2:5 Kolhättans busshållplats. 18

19 För boende på den västra sidan om vägen i den södra delen av utredningsområdet, kan den enskilda väg som löper parallellt med väg 770 användas som gång- och cykelväg inom detta område. Den enskilda vägen utgör anslutningsväg till väg 770 för en samling bostadshus och har också en koppling till gång- och cykelvägen söder om utredningsområdet. Norrut finns endast koppling mot väg 770 via en skogstig. Trafiksäkerhet I området finns inga övergångsställen eller trafikljus längs vägen. Väg 770 har ingen belysning förutom vid Kolhättans färjeläge och då endast på en cirka 300 meter lång sträcka, från färjeläget och söder ut. Under den senaste tioårsperioden ( januari 2002 augusti 2012) har polis/sjukvård rapporterat sju trafikolyckor inom aktuellt utredningsområde. På det samrådsmöte som hölls under förstudiearbetet informerade de boende i närområdet om att mörkertalet är stort och att det skett olyckor som inte fanns med i officiell statistik. En olycka registreras bara till STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) om den medfört personskada som kräver sjukvård. Av de rapporterade olyckorna var tre singelolyckor med personbil varav en med svåra skador. En olycka inträffade då en utsvängande buss körde på en fotgängare på busshållplatsen. Fotgängaren fick lindriga skador. Fyra olyckor var kollisioner mellan två eller flera personbilar och inträffade i samband med vänstersväng. Två av dessa olyckor medförde svåra skador medan de andra två orsakade lindriga skador. 2:6 Kurva med dålig sikt strax norr om Krontofta. 19

20 2.3 Miljö Områdets allmänna karaktär Väg 770 mellan Ödsmål och Kolhättan går genom den vida Ödsmålsdalgången. Dalen sträcker sig i nord-sydlig riktning, med anslutande dalgångar från öster. Dalgången avgränsas i öst av skogsklädda bergspartier. I väster övergår dalen i en mosaik av spridda skogsklädda höjdpartier med berg i dagen. De ligger som öar i böljande odlingsmark som sluttar västerut och ner mot havet. Bebyggelsen är till allra största del placerad på dalgångens båda sidor och på höjdpartierna. De flacka partierna är öppen odlingsmark. Ett litet vattendrag med tillhörande lövskogsridå korsar dalen och väg 770. Vägen tar stöd i några höjdpartier men går i huvudsak mitt över odlingsmarken. Det finns ett flertal mindre vägar som ansluter till väg 770 från bebyggelsen på dalgångens sidor. Anslutningsvägarna går tvärs över odlingsmarken i räta linjer mellan åkrarna. Vegetationen på höjdpartierna närmast vägen är till största del ädellövträd som ask, ek och lönn. Flera träd är stora och gamla och kan upplevas från vägen vilket berikar trafikantupplevelsen. I höjdpartiet på vägens västra sida finns berg i dagen precis intill vägen, både i form av mjuka klippformationer och ett nästintill lodrätt stup som vägen följer på cirka 5 meters avstånd. Viss bergskärning har sprängts för vägen i såväl söder som i norr. 2:7 Områdets allmänna karaktär. 20

21 Naturmiljö I figur 2:9 redovisas kända natur- och kulturvärden inom utredningsområdet. Underlaget består av befintlig kunskap som finns hos länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Ytterligare uppgifter som omnämns i texten har hämtats från Artdatabanken. Generellt biotopskydd och övriga naturvärden I öppet odlingslandskap omfattas biotoper som stenmurar, diken och alléer av de generella biotopskyddsbestämmelserna. I detta fall finns en lindallé som skyddas av bestämmelserna. Längs sträckan finns både grov ek och ask. Det vattendrag, Hulebäcken, som korsas av väg 770 har ett naturvärde som öringförande vattendrag. Både vattendraget och strandlinjen närmast kusten på västra sidan om utredningsområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Hotade arter Enligt uppgift från Artdatabanken finns fynd av rödlistade arter inom utredningsområdet. Dessa består av dagfjärilen silversmygare (nära hotad, NT), ejder (NT) och göktyta (NT). 2:8 Den biotopskyddade lindallén. 21

22 22 Figur 2:9 Miljöförutsättningar i utredningsområdet.

23 Kulturmiljö Det brukade landskapet mellan Krontofta och Kolhättan har ett kulturhistoriskt värde. Utredningsområdet med omnejd är en utpräglad gammal kulturbygd med ett flertal fornlämningar. De äldsta bebyggelselämningarna härrör från 1700-talet. Ödsmålsdalgången, i vilken utredningsområdet är belägen, klassas som värdefull kulturmiljö i kommunens ÖP. Inom utredningsområdet finns ett flertal fornlämningar, varav flera är registrerade i FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) som fasta fornlämningar. Därmed omfattas de av lag (lag 1988:950) om kulturminnen med mera. Lämningarna inom utredningsområdet härrör främst från gravar eller boplatser. Rekreation och friluftsliv Kuststigen är en utstakad vandringsled som går genom Bohuslän i Sverige och Östfold i Norge. I anslutning till Kolhättans färjeläge har delsträckan Kolhättans färjeläge-ljungskile sin startpunkt. Ytterligare en delsträcka startar vid Svanesunds färjeläge och sträcker sig till Kyrkeröd på Orust. Skyddade och skyddsvärda områden Vissa större sammanhängande områden i landet är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärdena i området (enligt 4 kap 1 2 miljö balken). Kustområdet i Bohuslän är ett sådant område. Enligt 4 kap 2 MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 2:10 Startpunkt för Kuststigen vid Kolhättans färjeläge. 23

24 beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Enligt 4 kap 4 MB ska fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Inom det aktuella området finns inga naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöbelastning och miljöpåverkan Inom utredningsområdet överskrids inga gränsvärden avseende miljökvalitetsnormer. Buller från vägtrafik inom utredningsområdet har avgränsats och behandlas inte i denna förstudie då utbyggnad av gång- och cykelvägen inte påverkar eller förändrar bullersituationen negativt. 2.4 Byggnadstekniska förutsättningar Topografin inom utredningsområdet är huvudsakligen platt med undantag från vissa mindre höjdpartier. Både väster och öster om befintlig väg finns på vissa partier berg i dagen och i södra delen en nivåskillnad mellan väg och omkringliggande mark. 2:11 Stora ekar intill väg 770 vid Gamleberg. 24

25 Enligt SGU:s jordartskarta består en mindre del av marken i norra delen, vid Kolhättans färjeläge, av fyllnadsmassor. Denna mark används idag för busshållplats och parkering. Marken i området väster om vägen utgörs av postglacial lera och bitvis även av postglacial sand samt berg i dagen. Marken i området öster om vägen utgörs i huvudsak av postglacial lera. Det kan även finnas risk för förekomst av kvicklera i den norra delen av utredningsområdet. 2.5 Förorenad mark Inom utredningsområdet finns ingen identifierad eller misstänkt förorenad mark. 2.6 Naturresurser Inom utredningsområdet finns såväl jordbruks- som skogsbruksmark. Jordbruksmarken är belägen på båda sidor om väg :12 Jordbruksmark på östra sidan om väg

26 3 Funktionsanalys 3.1 Funktionsmål Tillgänglighet Väg 770 knyter samman den östra delen av Orust med Stenungsunds kommun och är en viktig länk för pendling mellan Orust och Stenungsund/Göteborg. Väg 770 samlar också upp trafiken från samhällen mellan Kolhättan och Stenungsund, där den har funktionen som förbindelse för alla typer av trafikanter. Nuvarande vägstandard är mindre god med smal vägsektion och på den aktuella sträckan finns flera kurviga partier med begränsad sikt. Hastigheten är skyltad till 70 km/h. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med sammanlagt fem hållplatser och linjer med god turtäthet mot Stenungsund. Från Stenungsund finns expressbusstrafik till Göteborg. Gång- och cykeltrafiken blandas med biltrafiken på vägen, som i många fall håller hög hastighet, vilket innebär en otrygg miljö för de oskyddade trafikanterna. Detta medför i sin tur att människor undviker att gå och cykla på vägen och att tillgängligheten för dessa trafikanter måste betraktas som låg. Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd. 3.2 Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Det finns tydliga brister när det gäller trafiksäkerheten på väg 770 eftersom oskyddade trafikanter blandas med biltrafiken som kan hålla alltför hög hastighet. Den bitvis begränsade sikten och smala vägsektionen blir i kombination med färjeläget som slutpunkt på sträckan, en osäker trafikmiljö med stötvis mycket trafik som har ett uppdrivet tempo. Dagens ordning med vändande färja i Kolhättan har drivit upp hastigheterna enligt boende som upplever en tydlig försämring jämfört med att ha fasta tider för avgångar. Det saknas helt möjligheter för fotgängare och cyklister att röra sig separerat från fordonstrafiken. Lokalt finns det behov för vuxna, barn och ungdomar att röra sig för att utöva fritidsintressen, för att träffa vänner eller för rekreation. I Ödsmål finns Ekenässkolan (F-6) som är en viktig målpunkt för barn, vid Kolhättan finns småbåtshamn och färjeförbindelse till Svanesund. Busshållplatserna är viktiga målpunkter för skolbarn som samtliga är hänvisade till buss i linjetrafik för skolskjuts. Samtliga dessa målpunkter kan nås med cykel men den trafikosäkra situationen begränsar eller omöjliggör tillgång till dem, för barn på egen hand. Strax söder om korsning med väg 659 passerar väg 770 över ett vattendrag som har ett naturvärde som öringförande vattendrag. Vattendraget är utsatt för risk med förorening från vägdagvatten och vid olycka med farligt gods. 26

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

3. Förutsättningar. Förutsättningar

3. Förutsättningar. Förutsättningar 3. Förutsättningar 3.1 Transportpolitiska mål I regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) är det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige att säkerställa

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Färjeled Nacka (Bergs oljehamn) Frihamnen

Färjeled Nacka (Bergs oljehamn) Frihamnen Färjeled Nacka (Bergs oljehamn) Frihamnen Minnesanteckningar inklusive frågor och svar från informationsmöte 4 februari 2010 om färjeled mellan Bergs oljehamn och Frihamnen. Mötet hölls på Nacka kommun.

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938

Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938 Förstudie Gång- och cykelväg Västanvik Karlsarvet längs väg 938 Leksands kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2011-03-21 Projektnummer: 102735 Yta för bild eller mönster Följande tjänstemän och konsulter

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck

Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck FÖRSTUDIE Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck Strömstads kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2012-09-07 Objekt: 130 313 Titel: Förstudie Väg 1037.01, flytt av allmän väg vid Kungbäck,

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

1.7. Övergripande mål och strategier

1.7. Övergripande mål och strategier Om Trafikverket beslutar att vidta åtgärder på befintligt stråk bör detta samordnas med ÖSCR:s planer. För att dra nytta av marknadsföringskampanjen och den publicitet denna kommer att ge, bör åtgärderna

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer