Väg 557 Vekerum- Stilleryd, ny gc-väg delen väg 554-väg 558, Karlshamns kommun. Samråd Planutformning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 557 Vekerum- Stilleryd, ny gc-väg delen väg 554-väg 558, Karlshamns kommun. Samråd Planutformning"

Transkript

1 Väg 557 Vekerum- Stilleryd, ny gc-väg delen väg 554-väg 558, Karlshamns kommun Samråd Planutformning

2 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 5 Redogörelse för vägplanens prövning 6 Presentation av det upprättade förslaget 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar 8 Redogörelse för hur enskilda vägar berörs Paus tillfälle att studera förslaget 9 Allmänna synpunkter på förslaget 10 Övriga frågor 11 Mötet avslutas Genomgång med varje sakägare, enskilda synpunkter

3 5 Redogörelse för vägplanens prövning; Planering av väg- och järnvägsprojekt Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning en undersökning av OM? VAR? HUR? Nuvarande skede

4 5 Redogörelse för vägplanens prövning; VAR och HUR? Framtagande av väg- eller järnvägsplan Var ska vägen/järnvägen gå och hur ska den utformas? Länsstyrelsen tar beslut om betydande miljöpåverkan. Alternativa placeringar och utformningar studeras. Större projekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Planläggningsmoment Utredningsarbete Ev. Tillåtlighetsprövning Utformning av förslag till väg-/järnvägsplan. Väg- och järnvägsplan fastställs

5 5 Redogörelse för vägplanens prövning; Möjlighet att påverka Samråd under hela processen Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet lämna synpunkter. Fastställelseprövning Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar kan göras mot planen

6 Bakgrund Korta avstånd vilket ger goda förutsättningar för resor med cykel avseende såväl arbetspendling som rekreation. Viktiga förbindelser bland annat för transporter och arbetspendling. Hög andel tunga fordon tillsammans med avsaknaden av separata gång- och cykelmöjligheter

7 Tidigare utredningar och beslut Förstudie daterad Teknisk utredning daterad Beslut från Länsstyrelsen om att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, daterat

8 Lokalisering och utformning Gång- och cykelvägen föreslås byggas på den norra sidan av väg 557. Gång- och cykelvägen föreslås placeras i höjd med väg 557. Gång- och cykelvägen föreslås i första hand separeras från väg 557 med en skiljeremsa eller där det så går nyttja gammal vägbank. Där detta inte är möjligt av utrymmesskäl föreslås ett räcke alternativt GCM-stöd

9 Lokalisering och utformning Sektion 0/000 0/130 (Korsning) Den nya gång- och cykelvägen föreslås separeras från väg 557 med räcke förbi korsningen. Korsningen kommer att breddas för att ge plats åt en passage. Busshållplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas

10 Lokalisering och utformning Sektion 0/000 0/130 (Korsning)

11 Lokalisering och utformning Sektion 0/130 0/440 Den nya gång- och cykelvägen föreslås separeras från väg 557 med räcke. En utfart föreslås att stängas

12 Lokalisering och utformning Sektion 0/130 0/

13 Lokalisering och utformning Sektion 0/440 0/490 (Passage Giselbergsvägen) Passage anordnas med refug 6 m in från väg

14 Lokalisering och utformning Sektion 0/490 0/740 Den nya gång- och cykelvägen föreslås nyttja gammal vägbank

15 Lokalisering och utformning Sektion 0/490 0/

16 Lokalisering och utformning Sektion 0/740 1/190 Den nya gång- och cykelvägen föreslås separeras från väg 557 med räcke

17 Lokalisering och utformning Sektion 0/740 1/

18 Lokalisering och utformning Sektion 1/190 1/210 (Passage över Blekinge kustbana) Trafikverket utreder tre olika alternativ av passage över Blekinge kustbana. De tre olika som studeras är: Påhängd bro. Ny bro tätt inpå befintlig bro. Ny bro i nytt läge

19 Lokalisering och utformning Sektion 1/210 1/730 Den nya gång- och cykelvägen föreslås separeras från väg 557 med räcke

20 Lokalisering och utformning Sektion 1/210 1/

21 Lokalisering och utformning Sektion 1/730 2/000 Den nya gång- och cykelvägen föreslås nyttja gammal vägbank

22 Lokalisering och utformning Sektion 1/730 2/

23 Lokalisering och utformning Sektion 2/000 2/140 Den nya gång- och cykelvägen föreslås separeras från väg 557 med räcke

24 Lokalisering och utformning Sektion 2/000 2/

25 Lokalisering och utformning Sektion 2/140 2/440 Den nya gång- och cykelvägen föreslås separeras från väg 557 med målad linje. Busshållplatserna är under utredning

26 Lokalisering och utformning Sektion 2/140 2/

27 Konsekvenser och åtgärdsförslag Ökad möjlighet för gång- och cykeltrafik. Mark tas i anspråk, utformning anpassad för att minska intrång. Biotopskyddsobjekten inom aktuellt område bedöms inte påverkas. Effekterna beträffande kulturmiljö är små. Planerad gång- och cykelväg projekteras för att undvika påverkan på befintliga dikningsföretag på sträckan. Friluftsliv och rekreation i området bedöms få positiva effekter. Aktuella åtgärder bedöms inte påverka situationen beträffande buller eller vibrationer. Sammantaget är konsekvenserna av aktuella åtgärder främst positiva

28 Påverkan under byggnadstiden Stor del av det planerade arbetet kommer att kunna bedrivas inom befintligt vägområde. Markområden kan behövas tillfälligt under byggtiden för upplag, maskiner, byggmaterial med mera. Arbetet kan också innebära störningar i form av buller, vibrationer och byggtrafik. Trafiken kommer att påverkas under byggtiden, men väg 557 kommer vara öppen för trafik

29 Tidplan och fortsatta arbeten Granskningshandling september Länsstyrelsens yttrande i november Fastställelse december Byggstart i början av

30 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar; Vägrätt Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 Väglagen) Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg och andra jordmassor inom vägområdet. (30 Väglagen) Ingen förändring av fastighetsgränser. Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 Väglagen)

31 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar; Mark under byggtiden Vägområde Yta som används under byggnadstiden, t.ex. för massupplag

32 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar; Besiktningar/Gränsmarkeringar Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart om risk finns för skador. Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget har färdigställts återutsätts skadade/förlorade markeringar av Lantmäteriet

33 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar; Ersättning Vem kan få ersättning? Fastighetsägare Servitutshavare Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer Vad ersätts? Markintrånget Minskning av fastighetens marknadsvärde 25 %-påslag på markintrång Annan skada Uppräkning med index och ränta Inlösen av fastighet - Synnerligt men för fastigheten eller del därav - Tidig inlösen i undantagsfall ( a + 55 b Väglagen)

34 7 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar; Delägare samfälligheter För delägare i samfälligheter som ej förvaltas av en samfällighetsförening kommer Trafikverket enbart kontakta och skriva avtal med de delägare där ersättningssumman överstiger tre procent av prisbasbeloppet. Övriga delägare får själva framställa ett yrkande om ersättning till Trafikverket

35 Paus Fika Tillfälle att studera förslaget

36 Allmänna synpunkter på förslaget

37 Övriga frågor

38 Kontakt För mer information och frågor kring projekt: Andreas Rydström, projektledare Trafikverket, telefon , mail För information och frågor kring marklösen: Michael Mårtensson, markförhandlare Trafikverket, telefon , mail

39 11 Mötet avslutas Genomgång med varje sakägare, enskilda synpunkter

Samråd Vägplan. Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samråd Vägplan. Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samråd Vägplan Väg 174 Norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg 2017-10-03 Välkomna till samrådsmöte angående ny gång- och cykelväg utmed väg 174 i norra Bovallstrand! Folkets

Läs mer

Väg 321 Gång- och cykelväg Gärdsta Åre kommun, Jämtlands län. Samrådsmöte

Väg 321 Gång- och cykelväg Gärdsta Åre kommun, Jämtlands län. Samrådsmöte Väg 321 Gång- och cykelväg Gärdsta Åre kommun, Jämtlands län Samrådsmöte 2015-11-10 Presentation Jimmy Dahlbom, Projektledare, Trafikverket 010-123 31 09 Bertil Jansson, Markförhandlare, Trafikverket 010-123

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte

Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun. Samrådsmöte Väg 592, gång- och cykelväg Fillsta-Målsta, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-03-24 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Kerstin Holmgren, Trafikverket Bertil Jansson Markförhandlare,

Läs mer

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte

Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun. Samrådsmöte Väg 593, gång- och cykelväg genom Hackås, Bergs kommun Samrådsmöte 2016-03-01 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 Bertil Jansson Markförhandlare, Trafikverket 010-123 73

Läs mer

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25

Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun. Samrådsmöte 2015-02-25 Väg 592, gång- och cykelväg genom Hara, Östersunds kommun Samrådsmöte 2015-02-25 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Björn Wedin, Projektingenjör, Trafikverket 010-124

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 942, Mariedal vänstersvängfält

Välkommen till samrådsmöte. Väg 942, Mariedal vänstersvängfält Välkommen till samrådsmöte Väg 942, Mariedal vänstersvängfält 2013-11-28 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det

Läs mer

E45 Rengsjön - Älvros, Härjedalens kommun. Samrådsmöte

E45 Rengsjön - Älvros, Härjedalens kommun. Samrådsmöte E45 Rengsjön - Älvros, Härjedalens kommun Samrådsmöte 2019-01-23 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket Annika Krylén, Markförhandlare, Trafikverket Jan Vallin, Uppdragsledare, WSP Bo Eskebaek,

Läs mer

Väg 829, Lövberga -Alanäs, Strömsunds kommun. Samrådsmöte

Väg 829, Lövberga -Alanäs, Strömsunds kommun. Samrådsmöte Väg 829, Lövberga -Alanäs, Strömsunds kommun Samrådsmöte 2018-12-11 Presentation Björn Wedin, Projektledare, Trafikverket 010-124 28 23 David Ring, Markförhandlare, Trafikverket 010-123 43 36 Niklas Dahlström,

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Samråd på orten Rörbäcksnäs

Samråd på orten Rörbäcksnäs Samråd på orten Rörbäcksnäs 2017-01-12 Projektet och projektmål 2 2017-01-13 Projektet Scandinavian Mountains Airport ska bygga ut och anpassa flygplatsen i Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun. Eftersom

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Väg 638 Ullån - Duved. Samrådsmöte 23 November 2015

Väg 638 Ullån - Duved. Samrådsmöte 23 November 2015 Väg 638 Ullån - Duved Samrådsmöte 23 November 2015 DAGORDNING: 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Tidplan 5. Presentation av upprättat vägförslag 6. Redogörelse för

Läs mer

Vägplan Samråd. Väg 1559/ 1534 Gång- och cykelväg i Mårdaklev, Svenljunga kommun

Vägplan Samråd. Väg 1559/ 1534 Gång- och cykelväg i Mårdaklev, Svenljunga kommun Vägplan Samråd Väg 1559/ 1534 Gång- och cykelväg i Mårdaklev, Svenljunga kommun 1 2014-04-01 1 2014-04-01 10 mil gång- och cykelväg 70 delprojekt - fyra områden Samverkansprojekt Västra Götalandsregionen,

Läs mer

TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0

TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 1 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Dagordning Mötet öppnas Presentation av medverkande Närvarolista Redogörelse för vägplanens prövning Presentation av det upprättade förslaget inklusive hur

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Örtagården- Västerås Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen!

Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning. 4 oktober 2017 Kl och vi avrundar vid Välkommen! Samråd på orten Ny mötesstation Ombenning 4 oktober 2017 Kl. 18.00 och vi avrundar vid 19.30. Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Thomas Johansson, Bitr. projektledare

Läs mer

Väg 345 gång- och cykelväg Strömsund Ulriksfors, Strömsunds kommun. Samrådsmöte

Väg 345 gång- och cykelväg Strömsund Ulriksfors, Strömsunds kommun. Samrådsmöte Väg 345 gång- och cykelväg Strömsund Ulriksfors, Strömsunds kommun. Samrådsmöte 2015-09-21 Presentation Marie Svahn, Projektledare Trafikverket Bertil Jansson, Markförhandlare, Trafikverket Oskar Haggren

Läs mer

Väg 659 Såå-Vik. Samrådsmöte 24 November 2015

Väg 659 Såå-Vik. Samrådsmöte 24 November 2015 Väg 659 Såå-Vik Samrådsmöte 24 November 2015 DAGORDNING: 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Tidplan 5. Presentation av upprättat vägförslag 6. Redogörelse för innehållet

Läs mer

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Strömsholm- Kolbäck

Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Strömsholm- Kolbäck Samrådsmöte, Vägplan, GC-väg Strömsholm- Kolbäck Kvällens upplägg (enligt dagordning) 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän 5 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Samrådsmöte 4 april Väg 635 delen Koppslahyttan- Halvarsgårdarna

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Samrådsmöte 4 april Väg 635 delen Koppslahyttan- Halvarsgårdarna TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte 4 april 2016 Väg 635 delen Koppslahyttan- Halvarsgårdarna Presentation Trafikverket Kristina Wilander Lindström Projektledare Anna Stenvard Markförhandlare Sweco

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Gång- och cykelväg väg 939, Torpavägen - Torkelstorpsvägen

Välkommen till samrådsmöte. Gång- och cykelväg väg 939, Torpavägen - Torkelstorpsvägen Välkommen till samrådsmöte Gång- och cykelväg väg 939, Torpavägen - Torkelstorpsvägen 2015-12-08 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning

Läs mer

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 2014-08-25. Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Samråd i Hällaryds kommunalhus 18:30 Väg 620, ny gångoch cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Välkomna till samrådsmöte angående Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats

Läs mer

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Kövra-Månsåsen. Samrådsmöte

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Kövra-Månsåsen. Samrådsmöte Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Kövra-Månsåsen Samrådsmöte 2015-01-15 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Bertil Jansson, Markförhandlare, Trafikverket 010-123

Läs mer

Väg 97 S Sunderbyn - Sävast. Vägplan. Samrådsmöte Mats Elgcrona projektledare

Väg 97 S Sunderbyn - Sävast. Vägplan. Samrådsmöte Mats Elgcrona projektledare Väg 97 S Sunderbyn - Sävast Vägplan Samrådsmöte 2014-10-27 Mats Elgcrona projektledare Innehåll Presentation: Inledning Presentation av medverkande Vägplanens formella handläggning - information om markfrågor

Läs mer

Samrådsmöte. 12 maj E18 Köping-Västjädra. Vägplan

Samrådsmöte. 12 maj E18 Köping-Västjädra. Vägplan Samrådsmöte 12 maj 2016 E18 Köping-Västjädra Vägplan Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Val av justeringspersoner 5. Redogörelse för vägplanens prövning Trafikplats

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

Cirkulationsplats Gäddvik. Vägplan. Samrådsmöte Malin Fahller projektledare

Cirkulationsplats Gäddvik. Vägplan. Samrådsmöte Malin Fahller projektledare Cirkulationsplats Gäddvik Vägplan Samrådsmöte 2016-10-12 Malin Fahller projektledare Dagordning Inledning Presentation av medverkande Bakgrund och målsättning Planläggningsprocessen Förslag till ny vägplan

Läs mer

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Svenstavik-Kövra. Samrådsmöte

Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Svenstavik-Kövra. Samrådsmöte Väg 321, Svenstavik- Månsåsen delen Svenstavik-Kövra Samrådsmöte 2015-01-14 Presentation Kerstin Holmgren, Projektledare, Trafikverket 010-123 73 92 Bertil Jansson, Markförhandlare, Trafikverket 010-123

Läs mer

Vägplan Rastplats Kiruna. Kirunaprojektet

Vägplan Rastplats Kiruna. Kirunaprojektet Vägplan Rastplats Kiruna Kirunaprojektet 2018-11-21 2 2018-11-21 Trafikverket Ellen Petäjävaara, delprojektledare Linda Lundqvist, projektingenjör Elise Kieri, markförhandlare Sweco Anna Keisu, uppdragsledare

Läs mer

Samråd på Folkets hus 18: Väg 174, nya gångoch cykelvägar vid Hunnebostrand och Bovallstrand

Samråd på Folkets hus 18: Väg 174, nya gångoch cykelvägar vid Hunnebostrand och Bovallstrand Samråd på Folkets hus 18:00 2015-03-24 Väg 174, nya gångoch cykelvägar vid Hunnebostrand och Bovallstrand Välkomna till samrådsmöte angående nya gång- och cykelvägar utmed väg 174 på delarna Bovallstrand

Läs mer

Samrådsmöte v 632 Riskreducerande åtgärder Baggböle

Samrådsmöte v 632 Riskreducerande åtgärder Baggböle Samrådsmöte v 632 Riskreducerande åtgärder Baggböle Innehåll Presentation: Presentation av deltagarna Syftet med mötet Geologiska och geotekniska förutsättningar Planläggningsprocessen Markåtkomst och

Läs mer

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Junosuando Gun-Marie Mårtensson Projektledare

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Junosuando Gun-Marie Mårtensson Projektledare Samrådsmöte MaKS projektet Väg 395 Junosuando 2014-04-10 Gun-Marie Mårtensson Projektledare Dagordning Mötets öppnande Godkännande av dagordning Presentation av deltagarna Upprop och anteckning av övriga

Läs mer

Gång- och cykelväg utmed väg 574, Kareby-Kode. Informations- och samrådsmöte

Gång- och cykelväg utmed väg 574, Kareby-Kode. Informations- och samrådsmöte Gång- och cykelväg utmed väg 574, Kareby-Kode Informations- och samrådsmöte 2017-05-04 Välkomna till informations- och samrådsmöte angående Gång- och cykelväg utmed väg 574, Kareby-Kode Kungälvs kommun

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön

Samrådsmöte på orten Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön Samrådsmöte på orten 20160323 Väg 84 delen Älvros - Hunnilsjön DAGORDNING FÖR SAMRÅDSMÖTE 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens formella handläggning

Läs mer

Samrådshandling E20 förbi Mariestad

Samrådshandling E20 förbi Mariestad Samrådshandling E20 förbi Mariestad Samrådsmöte för väg 2968, 2970 och enskilda vägar Lyrestads församlingshem 2018-06-18 Välkomna till samrådsmöte avseende väg 2968, 2970 och enskilda vägar för pågående

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Samrådsmöte. Samrådsunderlag. E20 Tollered Ingared GC-väg. Lerums och Alingsås kommuner Västra Götalands län. 7 februari 2019

Samrådsmöte. Samrådsunderlag. E20 Tollered Ingared GC-väg. Lerums och Alingsås kommuner Västra Götalands län. 7 februari 2019 Samrådsmöte Samrådsunderlag E20 Tollered Ingared GC-väg Lerums och Alingsås kommuner Västra Götalands län 7 februari 2019 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av de närvarande 3. Bakgrund 4. Vad

Läs mer

Samråd på orten 14 juni Väg 50 Nykyrka- Brattebrobacke. Välkommen!

Samråd på orten 14 juni Väg 50 Nykyrka- Brattebrobacke. Välkommen! Samråd på orten 14 juni 2016 Väg 50 Nykyrka- Brattebrobacke Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation

Läs mer

Öppet hus 6:e november E14/E45 förbi Brunflo. Välkommen

Öppet hus 6:e november E14/E45 förbi Brunflo. Välkommen Öppet hus 6:e november 2017 E14/E45 förbi Brunflo Välkommen Hållpunkter för kvällen 16:00-16:30 Möjlighet att titta på samrådsmaterialet samt att få och ge information. Kaffe och fika finns. 16:30-17:00

Läs mer

Samrådsmöte, E6 Tingstadsmotet- Bäckebolsmotet, additionskörfält och bulleråtgärder. 20 januari Vladimir Milosevic Projektledare

Samrådsmöte, E6 Tingstadsmotet- Bäckebolsmotet, additionskörfält och bulleråtgärder. 20 januari Vladimir Milosevic Projektledare Samrådsmöte, E6 Tingstadsmotet- Bäckebolsmotet, additionskörfält och bulleråtgärder 20 januari 2016 Vladimir Milosevic Projektledare Dagordning 1. Presentation av deltagare 2. Presentation av projekt 3.

Läs mer

Samråd om ny gång- och cykelbana sträckan Arvika Västra sund. Hörsalen, ANC i Arvika 17 mars 2015

Samråd om ny gång- och cykelbana sträckan Arvika Västra sund. Hörsalen, ANC i Arvika 17 mars 2015 Samråd om ny gång- och cykelbana sträckan Arvika Västra sund Hörsalen, ANC i Arvika 17 mars 2015 Dagordning Inledning och presentaion av deltagare Bakgrund Ill projektet Redogörelse av planeringsprocessen

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Svenstavik Måndag 4/

Välkomna till samråd! Rastplats Svenstavik Måndag 4/ Välkomna till samråd! Rastplats Svenstavik Måndag 4/12 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Daniel Schwartz, Projektledare Tomas Vickman, Projektingenjör Ida Magni, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Väg 77 Uppsala länsgräns till trafikplats Rösa. 6 nov nov nov 2017

Väg 77 Uppsala länsgräns till trafikplats Rösa. 6 nov nov nov 2017 Väg 77 Uppsala länsgräns till trafikplats Rösa 6 nov 2017 7 nov 2017 15 nov 2017 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Samråd på orten 12 mars E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Samråd på orten 12 mars E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Samråd på orten 12 mars 2015 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Väg 56 Vägplan X-länsgräns - Hedesunda. Samrådsmöte

Väg 56 Vägplan X-länsgräns - Hedesunda. Samrådsmöte Väg 56 Vägplan X-länsgräns - Hedesunda Samrådsmöte 2016-04-26 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Planläggningsprocessen 5. Presentation av förslaget till vägplan

Läs mer

Samrådsmöte 12 februari Väg 66 Östra Tandö - Bu

Samrådsmöte 12 februari Väg 66 Östra Tandö - Bu Samrådsmöte 12 februari 2014 Väg 66 Östra Tandö - Bu Välkommen! 2 2014-02-14 Mötets upplägg 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan

Läs mer

Samrådsmöte 30 september Väg 1000 delen från Fryksåsvägen till Lillågatan i Orsa

Samrådsmöte 30 september Väg 1000 delen från Fryksåsvägen till Lillågatan i Orsa Samrådsmöte 30 september 2014 Väg 1000 delen från Fryksåsvägen till Lillågatan i Orsa Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan

Läs mer

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger

E4 Kongberget Gnarp. Samråd planutformning. Harmånger E4 Kongberget Gnarp Samråd planutformning Harmånger 2015-02-18 Det här är vi Projektledare Kerstin Holmgren, Trafikverket 010-123 73 92 Markförhandlare Tomas Sundin, Trafikverket 010-123 74 40 Projekteringsledare

Läs mer

Samrådsmöte. Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken Rolfs PLACERA EN BILD FRÅN PROJEKTET HÄR TMALL 0141 Presentation v 1.

Samrådsmöte. Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken Rolfs PLACERA EN BILD FRÅN PROJEKTET HÄR TMALL 0141 Presentation v 1. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken Rolfs PLACERA EN BILD FRÅN PROJEKTET HÄR 2018-11-05 Dagordning Presentation av deltagare Bakgrund Syftet med samrådsmötet

Läs mer

Samråd på orten 19 maj Järnvägsbroar över riksväg 50 i Grängesberg

Samråd på orten 19 maj Järnvägsbroar över riksväg 50 i Grängesberg Samråd på orten 19 maj 2015 Järnvägsbroar över riksväg 50 i Grängesberg Välkommen 2 2015-05-20 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Presentation av projektet 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse

Läs mer

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015 VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö Möte på orten 2 juni 2015 Presentation Mattias Broberg Projektledare Trafikverket Fredrik Sunnhed Biträdande projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket

Läs mer

Samrådsmöte 5 och 6 mars E18 Köping-Västjädra

Samrådsmöte 5 och 6 mars E18 Köping-Västjädra Samrådsmöte 5 och 6 mars 2019 E18 Köping-Västjädra Dagordning 1. Inledning 2. Information formell handläggning 3. Presentation av projektet och förändringar 4. Allmänna frågor 5. Fika 6. Stationssystem

Läs mer

Väg 86, Bergsåker Kovland, delen förbi Kovland. Samrådsmöte på orten Samrådshandling i vägplan

Väg 86, Bergsåker Kovland, delen förbi Kovland. Samrådsmöte på orten Samrådshandling i vägplan Väg 86, Bergsåker Kovland, delen förbi Kovland Samrådsmöte på orten Samrådshandling i vägplan 2016-09-13 Presentation Trafikverket Investering Mitt: Annica Boström, Projektledare, 070-211 55 64 Margareta

Läs mer

Samråd väg 616, delen Solberga Tunge och väg 604, delen Tega - Staby. Ytterbyskolans matsal

Samråd väg 616, delen Solberga Tunge och väg 604, delen Tega - Staby. Ytterbyskolans matsal Samråd 18.30-20.30 2014-11-25 väg 616, delen Solberga Tunge och väg 604, delen Tega - Staby Ytterbyskolans matsal Inledning Presentation av deltagare Genomgång Dagordning 1. FIKA 2. Inledning och presentation

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Gång- och cykelväg väg 939, Torpavägen - Torkelstorpsvägen

Välkommen till samrådsmöte. Gång- och cykelväg väg 939, Torpavägen - Torkelstorpsvägen Välkommen till samrådsmöte Gång- och cykelväg väg 939, Torpavägen - Torkelstorpsvägen 2015-08-20 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Palokorva - Junosuando Gun-Marie Mårtensson Projektledare

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Palokorva - Junosuando Gun-Marie Mårtensson Projektledare Samrådsmöte MaKS projektet Väg 395 Palokorva - Junosuando 2014-12-08 Gun-Marie Mårtensson Projektledare Dagordning Mötets öppnande Presentation av deltagarna Godkännande av dagordning Upprop och anteckning

Läs mer

Samrådsmöte med sakägare. Väg 40 Nässjö - Eksjö TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samrådsmöte med sakägare. Väg 40 Nässjö - Eksjö TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte med sakägare Väg 40 Nässjö - Eksjö 2014-12-11 Dagordning 1. Sammanträdet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista (har skett vid insläppet) 4. Val

Läs mer

Väg E16/70, Borlänge Djurås, Etapp 1 Mellsta - Väg 293/Norr Amsberg Samrådsmöte Norr Amsberg

Väg E16/70, Borlänge Djurås, Etapp 1 Mellsta - Väg 293/Norr Amsberg Samrådsmöte Norr Amsberg TMALL 0141 Presentation v 1.0 Väg E16/70, Borlänge Djurås, Etapp 1 Mellsta - Väg 293/Norr Amsberg Samrådsmöte Norr Amsberg 2015-03-31 Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen

Läs mer

Samrådsmöte 17 maj Väg 83, Bollnäs Arbrå (Vallsta)

Samrådsmöte 17 maj Väg 83, Bollnäs Arbrå (Vallsta) Samrådsmöte 17 maj 2016 Väg 83, Bollnäs Arbrå (Vallsta) Välkommen 2 2016-05-17 Dagordning Mötets öppnande Presentation av medverkande Planläggningsprocessen Presentation av upprättat vägförslag Information

Läs mer

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg E45 Viltstängsel och faunabro Jinchun Song/ Anders Lindmark Projektledare

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg E45 Viltstängsel och faunabro Jinchun Song/ Anders Lindmark Projektledare Samrådsmöte MaKS projektet Väg E45 Viltstängsel och faunabro 2014-09-25 Jinchun Song/ Anders Lindmark Projektledare Dagordning Mötets öppnande Presentation av deltagarna Godkännande av dagordning Upprop

Läs mer

Väg 940 Forsbäck-E6. Vägplan samrådshandling. Varmt välkomna till samråd

Väg 940 Forsbäck-E6. Vägplan samrådshandling. Varmt välkomna till samråd Väg 940 Forsbäck-E6 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Vägplan samrådshandling Varmt välkomna till samråd 2013-11-28 Dagordning 1. Presentation av oss 2. Val av protokolljusterare 3. Registrering av närvarande

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 173, GC-väg Färgelanda - Stigen

Samrådsmöte. Väg 173, GC-väg Färgelanda - Stigen Samrådsmöte Väg 173, GC-väg Färgelanda - Stigen Dagordning 1. Presentation av oss från Trafikverket och Sweco 2. Syfte med dagens möte 3. Bakgrund till projektet 4. Vägplaneringsprocessen 5. Förutsättningar

Läs mer

Tidigt samrådsmöte med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda. Väg 47/187 Utbyggnad körfält

Tidigt samrådsmöte med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda. Väg 47/187 Utbyggnad körfält Tidigt samrådsmöte med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda Väg 47/187 Utbyggnad körfält 2019-02-04 Dagordning öppet hus 2019-02-04 Presentation av föredragande (Trafikverket) Presentation

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Gång- och cykelväg Väg 750 Buddbyn- Svartbjörnsbyn. Vägplan. Samrådsmöte Björn Hansson projektledare

Gång- och cykelväg Väg 750 Buddbyn- Svartbjörnsbyn. Vägplan. Samrådsmöte Björn Hansson projektledare Gång- och cykelväg Väg 750 Buddbyn- Svartbjörnsbyn Vägplan Samrådsmöte 2019-01-31 Björn Hansson projektledare Dagordning Presentation av deltagare Kort om projektets bakgrund Syftet med samrådsmötet Vägplanens

Läs mer

Väg 84, Genomfart Ljusdal Samrådsmöte

Väg 84, Genomfart Ljusdal Samrådsmöte TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Väg 84, Genomfart Ljusdal Samrådsmöte 2018-01-10 Program/ Agenda 18.00 Inledning/ presentation 18.10 Projektet Väg 84, genomfart Ljusdal, vägplan Bakgrund /Mål

Läs mer

Informationsmöte Rännberg Kurvrätning och profiljustering av Rännbergsbacken. Samuel Nilsson Projektledare. TMALL 0141 Presentation v 1.

Informationsmöte Rännberg Kurvrätning och profiljustering av Rännbergsbacken. Samuel Nilsson Projektledare. TMALL 0141 Presentation v 1. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Informationsmöte Rännberg 2018-05-16 Kurvrätning och profiljustering av Rännbergsbacken Samuel Nilsson Projektledare Dagordning 1. Presentation Trafikverket, Sweco samt Markentreprenader

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 27 förbi Bor. Värnamo kommun Jönköpings län. 11 september 2018

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 27 förbi Bor. Värnamo kommun Jönköpings län. 11 september 2018 Samrådsmöte Vägplan Väg 27 förbi Bor Värnamo kommun Jönköpings län 11 september 2018 Dagordning 1. Presentation av de närvarande 2. Bakgrund 3. Vad är en vägplan? 4. Miljö 5. Vägplanens förslag 6. Marklösen

Läs mer

Samrådsmöte E12 Röbäck- Norra länken

Samrådsmöte E12 Röbäck- Norra länken Samrådsmöte E12 Röbäck- Norra länken Innehåll Presentation: Syftet med mötet Presentation av deltagarna Planläggningsprocessen Markåtkomst och ersättningsfrågor Förutsättningar Miljö Presentation av planförslag

Läs mer

Gång och cykelled mellan Förslöv och Fogdarp inom Båstads kommun, Skåne Län

Gång och cykelled mellan Förslöv och Fogdarp inom Båstads kommun, Skåne Län 2009-05-26 Vägverket 1 Välkomna till markägarsammanträde angående Gång och cykelled mellan Förslöv och Fogdarp inom Båstads kommun, Skåne Län 2009-06-09 kl. 18.00 Förslövs skola, Aulan 2009-07-10 Vägverket

Läs mer

Samråd på orten Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan. 22 februari Välkommen!

Samråd på orten Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan. 22 februari Välkommen! Samråd på orten Rämshyttetunneln, Bergslagsbanan 22 februari 2018 Välkommen! Presentation Mathias Johansson, Projektledare Trafikverket Maria Hellsten, Markförhandlare Trafikverket Maria Mellberg, Uppdragsledare

Läs mer

Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län

Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län 2008-10-31 Vägverket 1 Välkomna till markägarsammanträde angående Väg 19 delen Tomelilla Brösarp - Degeberga inom Tomelilla, Simrishamns och Kristianstads kommuner, Skåne Län 2008-10-27,-28,-29,-30 kl.

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 574, delen Anråsvägen-Bråland gång- och cykelväg. Stenungsunds kommun Västra Götalands län.

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 574, delen Anråsvägen-Bråland gång- och cykelväg. Stenungsunds kommun Västra Götalands län. Samrådsmöte Vägplan Väg 574, delen Anråsvägen-Bråland gång- och cykelväg Stenungsunds kommun Västra Götalands län 22 oktober 2018 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av de närvarande 3. Bakgrund

Läs mer

Samrådsmöte 22 september Väg 56, Kvicksund- Västjädra

Samrådsmöte 22 september Väg 56, Kvicksund- Västjädra Samrådsmöte 22 september 2016 Väg 56, Kvicksund- Västjädra Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Redogörelse för dagordningen 3. Information formell handläggning 4. Allmänna frågor 5. Översiktlig presentation

Läs mer

Samråd vägplan Väg 77 Uppsala länsgräns trafikplats Rösa. Etapp 3, Salmunge tpl Rösa Norrtälje kommun, Stockholms län

Samråd vägplan Väg 77 Uppsala länsgräns trafikplats Rösa. Etapp 3, Salmunge tpl Rösa Norrtälje kommun, Stockholms län Samråd vägplan 2019-01-16 Väg 77 Uppsala länsgräns trafikplats Rösa Etapp 3, Salmunge tpl Rösa Norrtälje kommun, Stockholms län Åsa Eriksson, projektledare Dagordning Presentation av närvarande Trafikverket

Läs mer

Tidschema för kvällen

Tidschema för kvällen Samråd Ombyggnad väg 562 Nolby- Resecentrum 21 februari 2017 Tidschema för kvällen 17.30 18.30 Tillfälle att studera sträckningen och ställa enskilda frågor 18.30 19.30 Allmän information 19.30 20.30 Tillfälle

Läs mer

Samrådsmöte. Riskobjekt väg 721 Gammelgården Simon Lövgren Projektledare

Samrådsmöte. Riskobjekt väg 721 Gammelgården Simon Lövgren Projektledare Samrådsmöte Riskobjekt väg 721 Gammelgården 2016-12-06 Simon Lövgren Projektledare Dagordning Mötets öppnande Presentation av deltagarna Planeringsprocessen Markåtkomst och ersättningsfrågor Presentation

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen

Samrådsmöte. Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp. Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Samrådsmöte Vägplan(er) Väg 2578 Gång- och cykelväg, Gamla Läckövägen- Alvetorp Väg 2578 Gång- och cykelväg, Alvetorp - Kyrkhagen Lidköpings Kommun Västra Götalands län 17 Februari 2014 2 2014-02-12 Dagordning

Läs mer

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Masugnsbyn - Merasjärvi Kenneth Enbom

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Masugnsbyn - Merasjärvi Kenneth Enbom Samrådsmöte MaKS projektet Väg 395 Masugnsbyn - Merasjärvi 2013-10-14 Kenneth Enbom Dagordning Mötets öppnande Godkännande av dagordning Presentation av deltagarna Upprop och anteckning av övriga närvarande

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Delen Junosuando - Masugnsbyn Kenneth Enbom Projektledare

Samrådsmöte MaKS projektet. Väg 395 Delen Junosuando - Masugnsbyn Kenneth Enbom Projektledare Samrådsmöte MaKS projektet Väg 395 Delen Junosuando - Masugnsbyn 2013-11-12 Kenneth Enbom Projektledare Dagordning Mötets öppnande Godkännande av dagordning Presentation av deltagarna Upprop och anteckning

Läs mer

E16 förbi Yttermalung

E16 förbi Yttermalung E16 förbi Yttermalung Agenda Allmänt om projektet Förutsättningar MKB och miljö Markfrågor 2 Bakgrund brister Mycket genomfartstrafik Låg hastighet genom Yttermalung Olycksdrabbat vägavsnitt Stort antal

Läs mer

Samrådsmöte. 9 februari E45 Vattnäs-Trunna. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Välkommen

Samrådsmöte. 9 februari E45 Vattnäs-Trunna. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Välkommen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte 9 februari 2017 E45 Vattnäs-Trunna Välkommen Presentation Åsa Bergqvist, Projektledare Trafikverket Martin Lind, Projektingenjör Trafikverket Mattias Arvids, Markförhandlare

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum. 29 april 2015

Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum. 29 april 2015 Samrådsmöte väg 136, Ottenby - Borgholm delen korsning vid Ekerum 29 april 2015 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Val av justeringsmän 5. Information om den

Läs mer

Väg 791 Krångfors, riskreducerande åtgärder. Samrådsmöte Val av lokaliseringsalternativ

Väg 791 Krångfors, riskreducerande åtgärder. Samrådsmöte Val av lokaliseringsalternativ Väg 791 Krångfors, riskreducerande åtgärder Samrådsmöte Val av lokaliseringsalternativ 2018-04-09 2 2018-04-11 Presentation Trafikverket: Fredrik Olofsson projektledare Jim Sundqvist markförhandlare Annika

Läs mer

Samrådsmöte E22 Nygård- Gladhammar delen Nygård-Bälö. 25 februari 2014

Samrådsmöte E22 Nygård- Gladhammar delen Nygård-Bälö. 25 februari 2014 Samrådsmöte E22 Nygård- Gladhammar delen Nygård-Bälö 25 februari 2014 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Redogörelse för dagordningen 3. Information om den formella handläggningen 4. Presentation av vägförslaget

Läs mer

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen Öppet hus 15:a mars 2017 E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo Välkommen Medverkande: Trafikverket: Ulrika Sundgren, projektledare Per-Olof Pehrsson, biträdande projektledare Sara Gidlund, projektingenjör

Läs mer

Samrådsmöte. Väg 535, delen Åstebo-Bårhult

Samrådsmöte. Väg 535, delen Åstebo-Bårhult Samrådsmöte Väg 535, delen Åstebo-Bårhult 2015-11-30 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Enskilda samtal 5 Bakgrund 6 Vägplaneprocessen 7 Information om ersättningsfrågor

Läs mer

Samråd på orten E45/70 genom Mora. 22 Februari Välkommen!

Samråd på orten E45/70 genom Mora. 22 Februari Välkommen! Samråd på orten E45/70 genom Mora 22 Februari 2017 Välkommen! Presentation Åsa Bergqvist, Projektledare Trafikverket Mathias Johansson, Bitr projektledare Trafikverket Britta Brömses, Projektingenjör Trafikverket

Läs mer

Korsning E4 / väg 352, Björnavägen. Samrådsmöte VÄGFÖRSLAGET

Korsning E4 / väg 352, Björnavägen. Samrådsmöte VÄGFÖRSLAGET Korsning E4 / väg 352, Björnavägen. Samrådsmöte 2018-05-03 VÄGFÖRSLAGET Dagordning Presentation av medverkande Formell handläggning Projekttidplan Presentation av det upprättade förslaget Information om

Läs mer

Välkomna till Samråd. 28 aug 2018 Kl:18:00 20:00. Projekt: Väg 587/570, Gunnesby, ny passage och trafiksäkerhetsåtgärder

Välkomna till Samråd. 28 aug 2018 Kl:18:00 20:00. Projekt: Väg 587/570, Gunnesby, ny passage och trafiksäkerhetsåtgärder Planeringsprocessen 2.0 TDOK 2013:0006 Välkomna till Samråd 28 aug 2018 Kl:18:00 20:00 Projekt: Väg 587/570, Gunnesby, ny passage och trafiksäkerhetsåtgärder Agenda Presentation, Syfte med möte Planläggningsprocessen

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 Presentation TRAFIKVERKET Åsa Bergqvist,

Läs mer

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby)

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Samrådsmöte på orten 9 november 2016 Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av 2 justeringspersoner 3. Redogörelse för dagordningen 4. Information formell handläggning 5.

Läs mer