Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19"

Transkript

1 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen

2 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Paus tillfälle att studera förslaget 7 Allmänna synpunkter på förslaget 8 Övriga frågor 9 Mötet avslutas Genomgång med varje sakägare, enskilda synpunkter

3 Presentation Julia Matwinska, projektledare Trafikverket Anders Wallergård, projektledare Kungsbacka kommun Linda Melin, marklösen Trafikverket Daniel Josefson, marklösen Kungsbacka kommun Jonas Ylander, uppdragsledare Ramböll Camilla Wenke, miljöansvarig Ramböll Mikaela Rudling, VA-projektör Ramböll

4 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista

5 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning

6 Många inblandade Vem gör vad? Kommunen Tar initiativ till projektet och driver det. Trafikverket Äger vägen och bevakar att projektet drivs enligt deras process. Konsulten Ramböll utför utrednings- och projekteringsarbete på uppdrag från kommunen.

7 Gång- och cykelplan Att ta sig fram till fots eller med cykel ska vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom kommunens tätorter. För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter till fots eller med cykel ska en attraktiv GC-väg finnas med hög framkomlighet och säkerhet.

8 Gång- och cykelplan Planeringsverktyg beslutat av kommunfullmäktige Belysa gång- och cykeltrafikanters behov i trafiken Kartläggning av dagens situation Planering av förbättringsåtgärder Höja cykelns status i planeringen

9 Särö Kullavik Grönt: Till största delen separerad GCväg el. blandtrafik på vägar med max 30 km/h. Gult: Blandtrafik på vägar med låga trafikflöden. Rött: Blandtrafik på vägar med stora trafikflöden.

10 Särö Kullavik à två sammanhängande nordsydliga GC-stråk: ett kustnära och ett centralt. Påbörjad planering: Guntoftavägen, väg 954 Östra Särövägen, väg 955 Gamla Särövägen, väg 953 Framtida planering: Sandövägen, väg 950 Västra Särövägen, väg 955

11 Gamla Särövägen syfte Saknad länk i det centrala GCstråket. Förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

12 Planeringsprocessen 2.0 TDOK 2013:0006

13 Planering av väg- och järnvägsprojekt Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning en undersökning av OM? VAR? HUR?

14 OM? - Åtgärdsval Processen startar när ett problem i transportsystemet vägar eller järnvägar identifierats. Åtgärdsval handlar om att man stegvis försöker hitta lösningar på problem genom att: 1. Tänka om påverka behov och beteende 2. Optimera effektivare utnyttjande av befintligt system 3. Bygga om begränsade ombyggnader 4. Bygga nytt Nyinvestering/större ombyggnad Först lösa problem genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om ej möjligt, gå vidare till byggåtgärd, steg 3 och 4. Om lösningen på problemet är en om- eller nybyggnad som prioriteras i planerna går projektet vidare till väg- och järnvägsplan

15 VAR och HUR? Framtagande av väg- eller järnvägsplan Var ska vägen/järnvägen gå och hur ska den utformas? Länsstyrelsen tar beslut om betydande miljöpåverkan. Alternativa placeringar och utformningar studeras Större projekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Planläggningsmoment Utredningsarbete Ev. Tillåtlighetsprövning Utformning av förslag till väg-/järnvägsplan. Väg- och järnvägsplan fastställs

16 Möjlighet att påverka Samråd under hela processen Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet lämna synpunkter. Fastställelseprövning Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar kan göras mot planen

17 HUR? - Bygghandling De slutliga bygghandlingarna tas fram. Teknisk beskrivning (ritningar och krav på hur projektet ska byggas. Tillstånd enligt miljöbalken

18 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget

19 Vägplan väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen

20 Föreslagna åtgärder Gång- och cykelbana på västra sidan av väg 953 Flytt av väg 953 i sidled max 3 m på en sträcka av ca 250 m

21 0/000-0/500 Friliggande gång- och cykelväg Kantstöd mellan väg 953 och gång- och cykelväg

22 0/500-1/060 Friliggande gång- och cykelväg Kantstöd Gång- och cykelpassage Omläggning dagvattenledning

23

24

25 Kantstöd

26

27 Natur och kultur Fornlämningarna, Släp 116:1 och Släp 117:1, påverkas. Arkeologiska utredningen är beställd från Länsstyrelsen Jordbruksmark av klass 4-6 Riksintressen Turism och rörligt friluftsliv Obruten kust

28 Natur och kultur Vattendrag öster om väg 953. Biflöde till Weabäcken. Ingreppet kräver att anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen Dike i jordbruksmark väster om väg 953. Dispensen från biotopskydd behandlas inom vägplanen

29 Bäckomgrävning Ca 70 m omgrävning

30 Fortsatt arbete Färdigställande av vägplan Upprätta bygghandling

31 Tidplan Samråd med sakägare och allmänhet: 19 maj 2015 Granskning av vägplan för allmänheten: sommar/höst 2015 Fastställelseprövning: höst 2015/vår 2016 Möjlig byggstart: vår

32 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar

33 Samråd Markförhandling TDOK 2012:

34 Daniel Josefson Markförhandlare Markåtkomst och ersättningsfrågor Kungsbacka kommun E-post: Telefon: (direkt)

35 Förberedelser/Projektering Trafikverket och dess konsulter har rätt att få tillträde till fastighet för: mätning och utstakning grundundersökningar (t.ex. arkeologi, geoteknik) förberedande åtgärder Vid dessa arbeten ska: skador om möjligt undvikas träd i trädgård ej fällas eller skadas utan ägarens medgivande Skador skall ersättas (34 Väglagen)

36 Vägrätt Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 Väglagen) Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg och andra jordmassor inom vägområdet. (30 Väglagen) Ingen förändring av fastighetsgränser. Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 Väglagen)

37 Vägområde

38 Mark under byggtiden Vägområde Yta som används under byggnadstiden, t.ex. för massupplag

39 Typer av vägar Allmän väg = Väg där stat eller kommun är väghållare Enskild väg = Väg som inte är allmän väg. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer

40 Besiktningar/Gränsmarkeringar Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart om risk finns för skador. Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget har färdigställts återutsätts skadade/förlorade markeringar av Lantmäteriet

41 Vem kan få ersättning? Fastighetsägare Servitutshavare Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer Vad ersätts? Markintrånget Minskning av fastighetens marknadsvärde 25 %-påslag på markintrång Annan skada Uppräkning med index och ränta Inlösen av fastighet - Synnerligt men för fastigheten eller del därav - Tidig inlösen i undantagsfall ( a + 55 b Väglagen)

42 Ersättningsberäkning jordbruk - Mark - Försvårad brukning - Förlängda ägoavstånd - Passage av väg - Fältkantverkan - Försvårad betesdrift och ökat stängselbehov - Anpassningskostnader - Annan skada (t.ex. skördeskador)

43 Ersättningsberäkning skog Markvärdet Förtidig avverkning Storm och torkskador Virkesvärde

44 Ersättningsberäkning tomtmark Markvärdet Förstörda tomtanläggningar: träd, buskar, staket Annan skada

45 Reglering av intrång Trafikverket meddelar genom brev vilket datum marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad. Intrånget regleras i allmänhet när vägen är färdigbyggd. Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag marken togs i anspråk

46 Ombudskostnader vid ersättningsförhandlingar Det finns inte någon skyldighet för Trafikverket att svara för ombudskostnader vid frivilliga förhandlingar. Detta hindrar dock inte att markägaren och Trafikverket ändå fritt kan avtala om detta. Trafikverket ersätter ombudskostnader under vissa förutsättningar (t.ex. ska ersättningen överstiga 1/2 basbelopp). Före anlitande av ombud, kontakta Trafikverket!

47 Rättegångskostnader Första instans (Mark- och miljödomstolen) Trafikverket svarar för egna och motpartens skäliga kostnader. Högre instans (Mark- och miljööverdomstolen, HD) Trafikverket svarar för egna och motpartens skäliga kostnader om målet förts vidare av Trafikverket. Om målet förts vidare av fastighetsägaren och förloras i högre instans får fastighetsägaren stå sina egna kostnader men normalt inte Trafikverkets

48 Skatt Ersättningen är normalt skattepliktig. Rådgör med Skatteverket eller er revisor. Moms ska i vissa fall betalas på den del av ersättningen som utgår för skogsprodukter eller skog. På utbetald ersättning för ränta gör Trafikverket preliminärskatteavdrag och inbetalar till Skatteverket (enbart för privatpersoner och dödsbon)

49 Under byggtiden Vanligen förekommande störningar: Transporter och trafikomläggningar Buller Vibrationer Luftföroreningar (damm, avgaser) Tillfällig grundvattenpåverkan Vid skador/störningar, kontakta markförhandlaren!

50 Tack för uppmärksamheten! Några ytterligare frågor?

51 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Paus tillfälle att studera förslaget

52 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Paus tillfälle att studera förslaget 7 Allmänna synpunkter på förslaget

53 Diskussion

54 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Paus tillfälle att studera förslaget 7 Allmänna synpunkter på förslaget 8 Övriga frågor

55 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Paus tillfälle att studera förslaget 7 Allmänna synpunkter på förslaget 8 Övriga frågor 9 Mötet avslutas

56 Kontaktinformation Samrådsmaterialet finns tillgängligt på /projekt / se Halland under tiden 20 maj till 9 juni Vi vill ha dina synpunkter under mötet eller skriftligt till: Ärendemottagningen, Region Väst, Box 810, Borlänge eller via e-post till senast den 9 juni Ange ärendenummer TRV 2014/ För ytterligare information och framförande av synpunkter kontakta Julia Matwinska, projektledare, telefon Linda Melin, markförhandlare, telefon Anders Wallergård, projektledare Kungsbacka kommun, telefon

57 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation av det upprättade förslaget 6 Information om ersättningsfrågor och marklösenförhandlingar Paus tillfälle att studera förslaget 7 Allmänna synpunkter på förslaget 8 Övriga frågor 9 Mötet avslutas Genomgång med varje sakägare, enskilda synpunkter

58 Tack för er medverkan!. nu finns det tid för enskilda samtal