Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011"

Transkript

1 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011

2 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen Vägutredning Vägutredningen skall ge underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard. Arbetsplan I arbetsplaneskedet sker detaljprojektering av förslag från förstudie eller vald korridor i vägutredning. Bygghandling I bygghandlingsskedet bearbetas förslaget från arbetsplanen vidare i detalj och de tekniska handlingarna som krävs för att kunna bygga vägen, tas fram

3 Vad styr projekteringstiden? Under planerings- och projekteringsprocessen: Samhällets lagar och krav - En demokratisk process - Väglagen (VägL) & Miljöbalken (MB) Finansiering - Investeringsplaner/Budget Arkeologiska utgrävningar Markåtkomst (marklösen) Tillstånd och dispenser - Dispenser/tillstånd enl. MB - Andra tillstånd Under produktionen (byggandet): Kvalitetskrav Årstider Andra intressenter t.ex. elbolag och telebolag Upphandlingsförutsättningar

4 4. Studerat objekt Ginstleden (väg 735) från korsning med Mastvägen till cirkulationsplatsen vid Glumstensvägen. En sträcka på cirka 2,2 km

5 5. Bakgrund till förstudien Kattegattleden en turist cykelväg mellan Helsingborg och Göteborg sammanlagt mil genom 10 kommuner statligt, kommunalt och enskilt vägnät ska vara havsnära, bilfri och upplevelserik

6 Dagens utformning av vägen innebär att tillgängligheten och trafiksäkerheten är låg för oskyddade trafikanter. Väg 735 är en statlig väg och utredning sker i Trafikverkets regi

7 6. Syfte med förstudien Utreda läge av gång- och cykelväg. Avgränsa behovet av vägområde. Vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP). Vara ett underlag för Trafikverkets beslut om fortsatt arbete

8 Förutsättningar - Utredningsområde och influensområde

9 Förutsättningar kommunal planering Detaljplaner Områden väster om vägen samt kring skolan är detaljplanelagt. Detaljplaner finns för campingen, slakteriet samt stugbyn. Området för skolan samt bostadsområdet västerut är också detaljplanelagt

10 Förutsättningar - Riksintressen Utredningsområdet ligger inom Hallands kustområde och är därmed av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 MB: Inom kustområdet i Halland skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Stränderna väster om utredningsområdet, kuststräckan Träslövsläge- Agerör, är av riksintresse för naturvården med vidsträckta strandängar, ljunghedsområden, klapperstensfält och ett rikt fågelliv. Även Morups tånge är av riksintresse i egenskap av Natura2000-område

11 Förutsättningar Kulturmiljö Bebyggelseinventering - Som en del i länets miljöarbete har alla byggnader som bedömts ha ett kulturhistoriskt värde registrerats i en databas. Inventeringen utgör ett kunskapsunderlag som används i stads- och samhällsplaneringen. Inventerade byggnader finns inom utredningsområdet. Fornlämningar - Riksantikvarieämbetet har information om lämningar t.ex. äldre tiders gravplatser, boplatser etc. Fornlämningar finns i närheten av utredningsområdet

12 Förutsättningar Naturmiljö Stränderna i väster Morups tånge, naturreservat och Natura2000-område, innefattar även ett djur- och växtskyddsområde samt ett område som ingått i ängsoch betesmarkinventeringen. Detta är även den södra delen av ett långsträckt ramsar-område d.v.s. ett våtmarksområde av internationell betydelse. Strandområdet omfattas också av strandskyddsbestämmelserna. Rödlistade arter Länsstyrelsen har sökt i sina register efter rödlistade arter i närheten av utredningsområdet och funnit både rapphöna och fjärilen almsnabbvinge. Fjärilen är knuten till förekomst av almträd. Utmed vägsträckan kan det förekomma lokaler med s.k. generellt biotopskydd t.ex. alléer, stenmurar och åkerholmar. Detta undersöks också inom ramen för förstudien

13 Förutsättningar Målpunkter Campingplats Kvarnen i Olofsbo, vandrarhem Hamnen i Glommen Badplatser Morups tånge - naturreservat Långavekaskolan Fotbollsplaner... Bilderna hämtade från och

14 Förutsättningar - Dagens trafik och vägnät Årsmedeldygnstrafiken är 1690 fordon på väg 735, med stora variationer sommar/övrig tid. Andelen tung trafik är 4,7 procent. Hastighetsbegränsning 70 km/h på sträcka, 50 km/h i Olofsbo och Glommen, även 30 i anslutning till skola Kollektivtrafik Busslinje 552 och linje 7, två turer per timma och riktning. Bilden hämtad från

15 Förutsättningar - Trafiksäkerhet, olyckor 6 olyckor varav 2 fotgängarolyckor och 2 olyckor där cyklar varit inblandade under perioden En svårt skadad (cyklist) Bilden hämtad från

16 Tänkbara åtgärder Gång- och cykelväg längs Ginstleden. För att uppnå målet med hög trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet för oskyddade trafikanter Gång- och cykelvägen kan ligga nära Ginstleden eller åtskiljd från vägen med en gräsremsa. Öka standarden på busshållplatser, 5 st längs sträckan

17 Gång- och cykelväg var? Förslagsvis väster om Ginstleden för att: Längs den västra sidan finns fler målpunkter (kusten med bad, campingplats, stugby, fyren, hamnen ) Med en skiljeremsa mellan väg och gång- och cykelväg där utrymme finns. Intill Ginstleden för att minimera intrång i tomtmark där inte utrymme finns. Ansluta till Långavekaskolan för säker skolväg

18 9. Fortsatt arbete Fortsatt inventering Fortsatta studier av tänkbara åtgärder samt dess effekter och konsekvenser Samrådshandling februari 2012 Förslagshandling till länsstyrelsen mars 2012 Beslutshandling klar juni 2012 Framtagande av arbetsplan juni 2012 augusti 2013 Framtagande av bygghandling april juli 2013 Färdig gång- och cykelväg januari

19 Mikael Gustafsson Markförhandlare Mark- och ersättningsfrågor Trafikverket Investering Markförhandling Väst Halmstad Telefon:

20 Vägrätten innebär 31 Rätt för väghållaren att nyttja mark som behövs för vägen Ingen förändring av fastighetsgränser Rätt till grus, berg och andra jordmassor inom vägområdet. Vägrätt upphör när vägen dras in

21 Vägområde för allmän väg Vägområde är den mark som tas i anspråk för väganordning. Rast- och parkeringsmöjligheter Väganordning är anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Exempel på väganordning: belysning, damm, dike, slänt, vägbana, säkerhetszon

22 Rättssäkerhet = Lika inför lagen Lika fall behandlas lika Ersättningen ska vara förutsägbar Ersättningen ska efteråt kunna motiveras utifrån gällande lagstiftning

23 Ersättning Rättsenlig ersättning Huvudprincip: Marknadsvärdeförändring för fastigheten i sin helhet F.o.m. 1 aug % Annan skada

24 Reglering av intrång Vi meddelar genom brev vilket datum marken behöver tas i anspråk Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag marken togs i anspråk Intrånget regleras i allmänhet när vägen är färdigbyggd. Vid större ersättningsbelopp kan förskott betalas ut

25 Förberedelser/Projektering Tillfälligt upplåtande av mark m m före byggstart Rätt att tillträda fastighet för mätning, geotekniska undersökningar m m 34 VägL Ersättning för skador på mark, grödor, växter m m

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Välkommen till samrådsmöte Väg 953, gång- och cykelväg Gamla Särövägen 2015-05-19 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Redogörelse för vägplanens prövning 5 Presentation

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer