E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd"

Transkript

1 E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

2 E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Vi har tagit fram en vägplan med utgångspunkten att vägen ska göras om i befintlig sträckning till en mötesfri +-väg med hastigheten 00 km/tim. Planen ställs ut för granskning under perioden december 0 5 januari 04. Ökad trafik när hamnen växer och bostäder tillkommer Sträckan uppnår idag inte tillräcklig standard när det gäller kapacitet och trafiksäkerhet. s hamn är en strategiskt viktig hamn för Stockholmsregionen. Genom sin korta inseglingsled och sina goda vägförbindelser passar hamnen mycket bra för effektiva godstransporter till och från Finland, Åland och Estland. s hamn ska byggas om. Detta resulterar i ökad kapacitet och genererar mer trafik. Ett av kommuns övergripande mål är att utveckla som en viktig del av en ökad befolkningstillväxt. Omvandlingen från fritidshus till permanenta bostäder tillsammans med planeringen av nya bostadsområden kommer likaså att medföra en ökad trafik på sträckan. 00 km/tim när det blir mötesfri trafik De gemensamma kriterierna för europavägar samt en nationellt genomförd hastighetsöversyn motiverar att ge sträckan E8-00 km/ tim som skyltad hastighet. Den berörda vägsträckan har idag 90 km/tim och 00 km/tim kommer att börja gälla när vägen har gjorts mötesfri med mitträcke och korsningarna gjorts trafiksäkrare. När vägen rustats upp möter den de krav som gäller för hastighetsgränsen 00 km/tim på mötesfria landsvägar. Förslag till åtgärder I vägplanen avgörs vilken sektionsindelning och fördelning av omkörningssträckor som ska användas, lämpliga korsningstyper och busshållplatslägen samt möjligheten att nå dessa på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt. I vägplanen föreslås också en cykelförbindelse mellan och som dels nyttjar befintligt lokalnät, dels blir nybyggt och där Sträckan trafikeras av en stor andel tung trafik, till och från s hamn. viktiga målpunkter på fångas upp. Vägplanen omfattar tillkomst av en ny trafikkontrollplats utmed sträckan. Större förändringar efter samråd Vid sakägarsammanträdet i november 0 presenterade vi tänkbara vägåtgärder. Efter inkomna synpunkter på förslaget har vi arbetat om vägplanen. Förändringarna i vägplanen presenteras nedan samt på översiktskartorna den här foldern. Korsningsutformning: Samtliga korsningar tillåter både höger- och vänstersvängar, förutom Ridderholms vägskäl där det enbart tillåts högersvängar Norra anslutningen vid stängs helt. Körfältsindelning: Körfältsindelning mellan vägskäl och vägskäl har ändrats till två körfält från mot och ett körfält från mot. Körfältsindelning mellan vägskäl och till efter Breviksbron har ändrats till ett körfält i vardera riktningen. Körfältsindelning mellan Söderudden vägskäl och Tomta vägskäl har ändrats till ett körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelförbindelse: Gång- och cykelförbindelse mellan vägskäl och vägskäl har ändrats till att den följer befintlig väg norr om väg E8. Gång- och cykelförbindelse mellan vägskäl och Brevik vägskäl har ändrats till ligga på södra sidan om väg E8. Miljöaspekter Längs sträckan finns många värdefulla miljöintressen som vi tar hänsyn till i projektet. Exempelvis finns fasta fornlämningar och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Anläggande av busshållplatser och gång- och cykelväg innebär att mark behöver tas i anspråk i anslutning till den befintliga vägen. Markanspråken planeras så att de i så liten utsträckning som möjligt kommer i konflikt med dessa miljöintressen. E8 är idag en barriär, både visuellt i landskapet och fysiskt för natur och friluftsliv. De planerade vägåtgärderna kommer delvis att förstärka barriäreffekten eftersom ett mitträcke sätts upp. För att möjliggöra säkra passager för bland annat friluftsliv ska vi anlägga ett flertal planskilda gång- och cykelpassager. Viltstängsel föreslås anpassas där behov finns för att leda vilt genom planskild passage och så kallade viltsläpp. Vägplanens alternativ innebär generellt högre bullernivåer eftersom vägens ombyggnad medför en hastighetshöjning. Vissa fastigheter får dock förbättrad bullersituation eftersom bulleråtgärder vidtas lokalt. Bullerskyddsåtgärder ska vidtas där det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och samhällsekonomiskt rimligt. Bullerskyddsåtgärder föreslås där beräkningar redovisar att åtgärder krävs. Åtgärderna kan vara fönster- och fasadåtgärder på bostäder och bullerdämpande plank vid uteplatser. Tidplan Vägplanen finns nu tillgänglig för granskning och där alla kan komma in med synpunkter. Vägplanen beräknas bli fastställd tidigast i slutet av 04. Därefter upprättas den bygghandling som blir underlag för produktionen. Möjlig byggstart blir tidigast år 05 och hela ombyggnationen beräknas vara avslutad under 0. Samråd Förstudie (00) Samråd uppdaterad Förstudie (mars, 0) Beslut om betydande miljöpåverkan (juli, 0) Informationsmöte (april, 0) Kort om E8 mellan och : Vägen trafikeras av en stor andel tung trafik och dispenstrafik för tunga, breda och långa transporter. Den har beskrivits i media som en av landets 55 farligaste vägar. Många trafikolyckor sker längs sträckan, olyckor med dödlig utgång har skett. Gång och cykeltrafik har svårt att ta sig fram och korsa vägen. Vägbredden är cirka meter. Syftet med projektet är att: Förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikgrupper. Minska risken för mötesolyckor. Förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel. Förbättra möjligheterna för näringslivets transporter till och från s hamn. Anpassa vägens kapacitet till den ökade trafiken. Bidra till den regionala utvecklingen. Planläggningsprocessen Projektet övergick januari 0 till den nya planläggningsprocessen och planläggningstyp. Detta innebär att projektet har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning som godkändes av Länsstyrelsen den 5 november 0. Sakägarsammanträde (november, 0) Här är vi nu Granskning ( dec 0 5 jan 04) Fastställelseprövning (hösten 04)

3 Större förändringar i vägförslaget viken gående

4 viken gående Vreta Handel vägskäl: Förändrad korsningsutformning: Norra anslutningen flyttad västerut och södra anslutningen ligger kvar i befintligt läge. Tillkommit: och nya busshållplatser på väg E8 i båda riktningarna. Utgått: Bussvändslinga med busshållplatser norr om korsningen.

5 Brantbacken vägskäl: Förändrad korsningsutformning: Södra anslutningen öppnas för trafik i alla riktningar, anslutningen är flyttad västerut. vägskäl: mot flyttad väster om korsningen. Utgått:. viken gående

6 vägskäl: Tillkommit: och cyklister (rörbro) på västra sidan av väg 0. Utgått:. vägskäl: Förändrad korsningsutformning: Norra anslutningen stängs för trafik. mot flyttad väster om korsningen. viken Brevik vägskäl: Förändrad korsningsutformning: Befintlig korsning öppen för trafik i alla riktningar. Utgått: och cyklister (rörbro) Tillkommit: Passage för gående och cyklister i plan. gående

7 Söderudden vägskäl: Utgått:. viken gående

8 Aspnäs vägskäl: 0 km/h vid Aspnäs vägskäl och fram till. viken gående

9 Granskning av vägplan december 0 5 januari 04 Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen. Telefon: Texttelefon: Förslag till vägplan finns tillgänglig under perioden december 0-5 januari 04 hos: Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna kommunhus Ankaret, Estunavägen 4, Trafikverkets hemsida, kapellskar Du kan skicka dina skriftliga synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen Region Stockholm, Box 80, 78 8 Borlänge eller via e-post till Märk kuvert respektive mejl med ärendenummer TRV 0/78. Synpunkter vill vi ha senast den 5 januari 04. Representanter från Trafikverket kommer att finnas tillgängliga i kommun för att svara på frågor kring vägplanens granskningshandling. Exakt datum och tid informeras via projektets webbsida, Mer information och kontakt Mer information hittar du på projektets webbsida där du också kan läsa mer om den nya planprocessen som projektet följer och som trädde i kraft den januari 0. Du är också välkommen att kontakta projektledare Karin Stadler, via e-post se eller telefon TRAFIKVERKET. DECEMBER 0. LAYOUT: GRAFISK FORM, TRAFIKVERKET. FOTO: TRAFIKVERKET OCH BO MALTANSKI.

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

E20 Götene Mariestad. Planläggningsbeskrivning

E20 Götene Mariestad. Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2019-04-10 E20 Götene Mariestad Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som

Läs mer

Samråd väg 562 Nolby- Resecentrum samt Information Dubbelspår Dingersjö- Sundsvall. november 2016

Samråd väg 562 Nolby- Resecentrum samt Information Dubbelspår Dingersjö- Sundsvall. november 2016 Samråd väg 562 Nolby- Resecentrum samt Information Dubbelspår Dingersjö- Sundsvall november 2016 Dagordning 1. Inledning 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för vägplanens och järnvägsplanens

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken. Indragning av väg 801 och 844. Samrådshandling

E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken. Indragning av väg 801 och 844. Samrådshandling E22 förbi Söderköping, inkl. väg 210 Skärgårdslänken Indragning av väg 801 och 844 Samrådshandling 2016-11-28 Presentation Jonas Danielsson, Projektledare Trafikverket Gabriella Strand, Projektingenjör

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

Informationsmöte. 16 december GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge

Informationsmöte. 16 december GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge Informationsmöte 16 december 2014 GC-väg Uppsala- Lövstalöt- Björklinge Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Närvarolista 4. Redogörelse för vägplanens prövning 5. Presentation

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, val av lokalisering 2017-09-11 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan

Ny väg 268 E4 Grana. Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan Ny väg 268 E4 Grana Samrådshandling för val av lokalisering Vägplan 1 Syfte Ny väg alternativt ombyggnad av befintlig väg 268 mellan E4 och Grana Trafikverket utreder sedan några år hur man kan förbättra

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Samrådsmöte 22 september Väg 56, Kvicksund- Västjädra

Samrådsmöte 22 september Väg 56, Kvicksund- Västjädra Samrådsmöte 22 september 2016 Väg 56, Kvicksund- Västjädra Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Redogörelse för dagordningen 3. Information formell handläggning 4. Allmänna frågor 5. Översiktlig presentation

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö-Häggebotorp Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-02-01 Projektnummer: 87 833 346 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 261 Ekerövägen. PM 3 Ändringar efter granskning av vägplan. Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län

Väg 261 Ekerövägen. PM 3 Ändringar efter granskning av vägplan. Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län PM 3 Ändringar efter granskning av vägplan Väg 261 Ekerövägen Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län TRV 2012/19667 Fastställelsehandling 2016-10-17 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av plan

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås Informationsmöte Gimsbärke 13 september 2018 Presentation TRAFIKVERKET Åsa Bergqvist,

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg TEKNISKT PM TRAFIKANALYS E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands län Vägplan, 2016-11-03 Projektnummer: 128078 Trafikverket Postadress: Box 110, 54

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-30 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Planläggningsbeskrivning

Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2015-11-03 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka

Läs mer

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad

Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad Sträckan Huvudsta Duvbo genom Solna, Sundbyberg och Stockholm Välkommen! Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg PM TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Vägplan, 2018-01-29 GRANSKNINGSHANDLING Innehåll Beslutsunderlag för val av övergripande

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Planläggningsbeskrivning

Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2015-03-18 Rv 27 Förbi Backaryd Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som

Läs mer

E45 Rengsjön-Älvros. Planläggningsbeskrivning

E45 Rengsjön-Älvros. Planläggningsbeskrivning Planläggningsbeskrivning 2018-12-19 E45 Rengsjön-Älvros Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg Jönköpings kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Yta för bild Ett samarbete med: Trafikverket 551 91 Jönköping E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Vindelns kommun, Västerbottens län. Samrådshandling/

Vindelns kommun, Västerbottens län. Samrådshandling/ GSPROGRAM VÄGPLAN rbetsplan Väg E12, väg ny gc-väg E12, ny Tegsnäset gc-väg - Granö Vindelns Tegsnäset kommun, Västerbottens - Granölän Samrådshandling/2014-04-26 Vindelns kommun, Västerbottens län Trafikverket

Läs mer

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen!

Informationsmöte 28 maj E45/70 genom Mora. Välkommen! Informationsmöte 28 maj 2015 E45/70 genom Mora Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av projektet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG , rev

ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-05-25, rev. 2016-01-12 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av del av byggnadsplan för Håtö 2:4 berörande Håtö 2:1, 2:4, 2:79, 2:80, 2:81, 2:85 och 2:86

Läs mer

Samrådsmöte Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö

Samrådsmöte Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö Samrådsmöte 2014-06-03 Vägplan Väg 63, förbi Hjulsjö Presentation Magnus Persson Projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket Gustav Silverin Uppdragsledare ÅF Marie Holms Bitr.

Läs mer

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Samrådsmöte. 29 maj TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.

Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås. Samrådsmöte. 29 maj TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1. Väg E16 Borlänge Djurås Etapp 2 & 3 Norr Amsberg Sifferbo och Sifferbo Djurås Samrådsmöte TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 29 maj 2019 Presentation TRAFIKVERKET Patrick Svärd, projektledare

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 27 förbi Bor. Värnamo kommun Jönköpings län. 11 september 2018

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 27 förbi Bor. Värnamo kommun Jönköpings län. 11 september 2018 Samrådsmöte Vägplan Väg 27 förbi Bor Värnamo kommun Jönköpings län 11 september 2018 Dagordning 1. Presentation av de närvarande 2. Bakgrund 3. Vad är en vägplan? 4. Miljö 5. Vägplanens förslag 6. Marklösen

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Väg 576, Turinge kyrka, gång- och cykelväg

Väg 576, Turinge kyrka, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 576, Turinge kyrka, gång- och cykelväg Nykvarns kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-09-17 Uppdragsnummer: 138441 Diarienummer: TRV 2015/4326 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg 51 delen Kvarntorp - Almbro

Väg 51 delen Kvarntorp - Almbro SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 51 delen Kvarntorp - Almbro Örebro och Kumla Kommuner, i Örebro Län Granskningshandling, 2017-10-19 Projektnummer: 146953 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0

TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 1 TMALL 0794 Presentation bilder sommar v 1.0 Dagordning Mötet öppnas Presentation av medverkande Närvarolista Redogörelse för vägplanens prövning Presentation av det upprättade förslaget inklusive hur

Läs mer

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan

Samråd på orten. 16 oktober Väg E16, Genomfart Hofors. Vägplan och Detaljplan Samråd på orten 16 oktober 2014 Väg E16, Genomfart Hofors Vägplan och Detaljplan 1. Sammanträdet öppnas 2. Kontaktpersoner, presentation 3. Närvarolista 4. Trafikverkets och kommunens planeringsprocess

Läs mer

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna

Öppet hus 30 augusti. E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna. Foto Länsstyrelsen Dalarna. Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus 30 augusti E45, ny sträckning, Vattnäs-Trunna Foto Länsstyrelsen Dalarna Foto Länsstyrelsen Dalarna Öppet hus - Vad händer ikväll Trafikverket, konsulten ÅF och Orsa kommun finns på plats för

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Samråd på orten 14 juni Väg 50 Nykyrka- Brattebrobacke. Välkommen!

Samråd på orten 14 juni Väg 50 Nykyrka- Brattebrobacke. Välkommen! Samråd på orten 14 juni 2016 Väg 50 Nykyrka- Brattebrobacke Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation

Läs mer

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby)

Samrådsmöte på orten 9 november Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Samrådsmöte på orten 9 november 2016 Väg 56, Bie- Alberga (St. Sundby) Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av 2 justeringspersoner 3. Redogörelse för dagordningen 4. Information formell handläggning 5.

Läs mer

Rv. 50 Nykyrka Brattebro backe Indragning av del av Rv. 50 mellan Södra kärra Brattebrobacke

Rv. 50 Nykyrka Brattebro backe Indragning av del av Rv. 50 mellan Södra kärra Brattebrobacke Rv. 50 Nykyrka Brattebro backe Indragning av del av Rv. 50 mellan Södra kärra Brattebrobacke TMALL 0141 Presentation v 1.0 Presentation av deltagare Jonas Danielsson, Projektledare Trafikverket Linnéa

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

E14, Hålland Åre kommun. Samrådsmöte

E14, Hålland Åre kommun. Samrådsmöte E14, Hålland Åre kommun Samrådsmöte 2016-11-22 Presentation av medverkande Trafikverket: Majid Nasrollah Jörgen Näslund Stjärne Therese Svedberg Projektledare Projektingenjör Markförhandlare Sweco: Peter

Läs mer

Samrådsmöte. Välkommen. 14 juni Väg 136 Rälla - Ekerum TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samrådsmöte. Välkommen. 14 juni Väg 136 Rälla - Ekerum TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte 14 juni 2017 Väg 136 Rälla - Ekerum Välkommen 1 Presentation Mikael Hårrskog, Projektledare Trafikverket Helen Knutson, MarkförhandlareTrafikverket Peter Sieurin,

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun

Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Information om projekt Riksväg 50/66, genomfart Ludvika, Bergslagsdiagonalen, Ludvika kommun Informationsblad, juni 2014 Trafikverket och Ludvika kommun vill informera er om att beslut fattats om att genomföra

Läs mer

Samrådsmöte Vägplan direktramper väg 40 E6. Samråd med allmänheten 21 Januari 2013

Samrådsmöte Vägplan direktramper väg 40 E6. Samråd med allmänheten 21 Januari 2013 Samrådsmöte Vägplan direktramper väg 40 E6 Samråd med allmänheten 21 Januari 2013 Dagordning 1. Medverkande 2. Syfte med dagens möte 3. Planeringsprocessen enligt väglagen 4. Syfte med förstudien 5. Förutsättningar

Läs mer

Projekt Maland och Tunadalsspåret. Järnvägsplan Tunadal- Granskningshandling. Öppet hus i Sköns församlingsgård

Projekt Maland och Tunadalsspåret. Järnvägsplan Tunadal- Granskningshandling. Öppet hus i Sköns församlingsgård Projekt Maland och Tunadalsspåret Järnvägsplan Tunadal- Granskningshandling Öppet hus i Sköns församlingsgård 2017-10-18 Hållpunkter för kvällen 17:00-18.30 Möjlighet att titta på samrådsmaterialet samt

Läs mer

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg

Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 132 Huskvarna Lekeryd, gång- och cykelväg Jönköpings kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-08-16 Yta för bild Ett samarbete med: Trafikverket 551 91 Jönköping E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Yttrande över samrådshandling - vägplan för riksväg 56 Bie-Alberga

Yttrande över samrådshandling - vägplan för riksväg 56 Bie-Alberga Kommunstyrelsen 2018-05-03 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:217 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (1) Kommunstyrelsen Yttrande över samrådshandling - vägplan för riksväg 56 Bie-Alberga

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10, Kulleribacken Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2016-04-25 Projektnummer: 139633 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post:

Läs mer

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst

Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Ljungby-Växjö, delen Sjöatorp-Forsa & Trafikplats Alvesta Väst Alvesta Kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2015-10-01 Projektnummer: V87733364 & 145081 1 (8) Trafikverket Postadress:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo

E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo SAMRÅDSHANDLING E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo Östersunds kommun, Jämtlands län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ 2016-03-14. Förkortad version. Projektnummer: 139569 Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E10, Kulleribacken. Kiruna kommun, Norrbottens län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10, Kulleribacken Kiruna kommun, Norrbottens län Vägplan, 2015-11-12 Projektnummer: 139633 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post:

Läs mer

Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg. 15 juni Utformning och miljö

Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg. 15 juni Utformning och miljö Samrådsmöte Samrådshandling Väg 108, Staffanstorp- Lund, mötesfri landsväg 15 juni 2016 Utformning och miljö Lokalisering Val av lokalisering genom breddning av befintlig väg på nordöstra sidan för att

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Väg 97 S Sunderbyn - Sävast. Vägplan. Samrådsmöte Mats Elgcrona projektledare

Väg 97 S Sunderbyn - Sävast. Vägplan. Samrådsmöte Mats Elgcrona projektledare Väg 97 S Sunderbyn - Sävast Vägplan Samrådsmöte 2014-10-27 Mats Elgcrona projektledare Innehåll Presentation: Inledning Presentation av medverkande Vägplanens formella handläggning - information om markfrågor

Läs mer

Planbeskrivning E18 Norrtälje - Kapellskär

Planbeskrivning E18 Norrtälje - Kapellskär GRANSKNINGSHANDLING Planbeskrivning E18 Norrtälje - Kapellskär Norrtälje kommun, Stockholms län Planbeskrivning 2013-12-11 Uppdragsnummer: 107340 Dokumenttitel: Granskningshandling Skapat av: Per Thunmarker,

Läs mer

Öppet hus 6:e november E14/E45 förbi Brunflo. Välkommen

Öppet hus 6:e november E14/E45 förbi Brunflo. Välkommen Öppet hus 6:e november 2017 E14/E45 förbi Brunflo Välkommen Hållpunkter för kvällen 16:00-16:30 Möjlighet att titta på samrådsmaterialet samt att få och ge information. Kaffe och fika finns. 16:30-17:00

Läs mer

Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning)

Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning) 2016-12-08 1 (6) PM, dnr 2016.741 Enligt fastighetsförteckning Förslag till förändring av det kommunala vägnätet i Ulricehamns kommun del av Vistaforsvägen (Begäran om indragning) 1. Kommunens förslag

Läs mer

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18810 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå E-post:

Läs mer

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av projekt Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du

Läs mer

E18 Norrtälje - Kapellskär

E18 Norrtälje - Kapellskär Miljökonsekvensbeskrivning E18 Norrtälje - Kapellskär Norrtälje kommun Stockholms län Granskningshandling 2013-03-21, reviderad 2013-09-27 Uppdragsnummer: 107340 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning, E18

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län,

22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län, 0 50 100 200 Meter Bild 5.3 Exempel på möjlig utformning av cirkulationsplats 22 Trafikverket Förstudie Samrådshandling, Cirkulationsplats Gäddvik, väg 968/616, Luleå kommun, Norrbottens län, 8211979 5.4

Läs mer

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord

Remissvar från Sveriges MotorCyklister avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Region Nord Till n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Remissvar från avseende Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 N2017/05430/TIF Region Nord SMC har gått

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad, planskild gång- och cykelpassage vid Karleby

Väg 26 mellan Skövde och Mariestad, planskild gång- och cykelpassage vid Karleby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 26 mellan Skövde och Mariestad, planskild gång- och cykelpassage vid Karleby Mariestads kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2019-04-05 Projektnummer: 160226 Yta för bild TMALL

Läs mer

Väg 557 Vekerum- Stilleryd, ny gc-väg delen väg 554-väg 558, Karlshamns kommun. Samråd Planutformning

Väg 557 Vekerum- Stilleryd, ny gc-väg delen väg 554-väg 558, Karlshamns kommun. Samråd Planutformning Väg 557 Vekerum- Stilleryd, ny gc-väg delen väg 554-väg 558, Karlshamns kommun Samråd Planutformning 2017-07-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 5 Redogörelse för

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Lidköping och Götene kommuner, Västra Götalands län 2013-07-01 1 Titel:, Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby Dokumentslag:

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn

Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Öppet hus Tvärförbindelse Södertörn Läs mer om projektet! www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn Teckenförklaring Utredningsområde 0 1 2 3 4 km Lantmäteriet, Geodatasamverkan Så jobbar vi med Utredningsområdet

Läs mer

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten

Syfte med plan: Att möjliggöra ombyggnation på genomfarten, väg 45/70 genom Mora, för att öka kapaciteten Samrådshandling 2017-05-05 Dnr: MK BN 2017/00186 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Plan: Detaljplan för genomfart Mora Läge för plan: se karta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg E14 Vik Frönäset. Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan, Projektnummer:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg E14 Vik Frönäset. Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E14 Vik Frönäset Åre kommun, Jämtlands län Vägplan, 2017-02-10 Projektnummer: 101587 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 388, 831

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5.

Innehållsförteckning. Inledning ÖVRIGA HANDLINGAR. 1. Sammanfattning av vägutredningen 2. Samråd 3. Beslut 4. Motiv för beslut 5. Inledning Denna beslutshandling innehåller en sammanfattning av den vägutredning och miljökonsekvensbeskrivning som finns redovisad i rapporten "Samrådshandling 2006-12". För mer detaljerade beskrivningar

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

Rv 23/119 Stoby, kollektivtrafik Trafikutredning

Rv 23/119 Stoby, kollektivtrafik Trafikutredning Beställare: Trafikverket Kristianstad Box 543 291 25 KRISTIANSTAD Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hjälmaregatan 3 211 18 Malmö Mats Hörnfeldt Stefan Krii/ Marcelo

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Samrådsmöte. Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken Rolfs PLACERA EN BILD FRÅN PROJEKTET HÄR TMALL 0141 Presentation v 1.

Samrådsmöte. Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken Rolfs PLACERA EN BILD FRÅN PROJEKTET HÄR TMALL 0141 Presentation v 1. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samrådsmöte Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken Rolfs PLACERA EN BILD FRÅN PROJEKTET HÄR 2018-11-05 Dagordning Presentation av deltagare Bakgrund Syftet med samrådsmötet

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015

VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö. Möte på orten. 2 juni 2015 VÄGPLAN Väg 63 Förbi Hjulsjö Möte på orten 2 juni 2015 Presentation Mattias Broberg Projektledare Trafikverket Fredrik Sunnhed Biträdande projektledare Trafikverket Eric Westerlund Markförhandlare Trafikverket

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

VÄG 56 KVICKSUND - VÄSTJÄDRA. PM- Analys av ombyggnad till mötesfri landsväg

VÄG 56 KVICKSUND - VÄSTJÄDRA. PM- Analys av ombyggnad till mötesfri landsväg VÄG 56 KVICKSUND - VÄSTJÄDRA PM- Analys av ombyggnad till mötesfri landsväg PM 2015-11-20 Reviderad: 2015-11-24 Upprättad av: Karl Borgstrand/ Tomas Cederlöf Granskad av: Anders Nyström 2015-12-16 Uppdragsnr:

Läs mer

E18 Trafikplats Stäket

E18 Trafikplats Stäket SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR VÄGPLAN E18 Trafikplats Stäket Järfälla kommun, Stockholms län Granskningshandling: 2014-04-15 Uppdragsnummer: 137355 Dokumenttitel: E18 Trafikplats Stäket Skapat av: Gunnestedt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer