Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg"

Transkript

1 SAMRÅDSUNDERLAG Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan: Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Väg 953, gång- och cykelväg Skapat av: Martin Swahn Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2014/10444 Projektnummer: Version: 0.1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Julia Matwinska Uppdragsansvarig: Martin Swahn, Ramböll Distributör: Trafikverket, Göteborg. Telefon: , Texttelefon:

3 Innehåll 1 Sammanfattning Beskrivning av projektet Bakgrund Behov av förändringar Ändamål Analys enligt fyrstegsprincipen Planläggningsprocess Befintliga förhållanden Geografisk avgränsning Miljöförutsättningar Brister och möjligheter i landskapet Funktionsanalys Projektmål Konsekvenser Miljöeffekter och miljökonsekvenser Påverkan på allmänna intressen Övriga effekter och konsekvenser Fortsatt arbete Åtgärdsförslag Beslut om betydande miljöpåverkan Lagkrav för miljö Riktlinjer beträffande speciella frågeställningar Kommande steg i planläggningsprocessen

4 1 Sammanfattning Kungsbacka kommun har utarbetat dokumentet Gång- och cykelplan som beskriver hur kommunen vill utveckla infrastrukturen för oskyddade trafikanter. Denna vägplan behandlar planerna på en gång- och cykelväg längs med väg 953, Gamla Särövägen, i Kungsbacka kommun. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg vilket leder till bristfällig säkerhet för oskyddade trafikanter. Genom att anlägga en gång- och cykelväg på denna sträcka knyts Särö centrum på ett tydligare sätt ihop med kommunens norra delar. Föreslagna sträckningar har utmynnat i två alternativ; väster och öster om väg 953. I det östliga alternativet anläggs passager över väg 953 till befintliga gång- och cykelvägar i söder och i norr. Med en separerad gång och cykelväg ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister på sträckan. Idag är dessa trafikanter hänvisade till väggrenen vilket medför stora säkerhetsproblem. Genom att ansluta den planerade vägen till befintliga gång- och cykelvägar i norr och söder skapas ett sammanhängande stråk i nord-sydlig riktning i området. Detta ökar trafiksäkerheten, minskar olycksrisken och främjar tillgängligheten till lokal service i söder samt till busshållplatser i området. En viss minskning av persontransporter med bil kan komma att bli en effekt, detta bedöms främst ske med korta lokala resor. Möjligheten att på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig till och från busshållplatser ökar när den nya gång- och cykelvägen ansluts till hållplatserna. Ett ökat cyklande och/eller gående kan medföra minskat behov av lokala transporter med bil och buss. Vid anläggande av gång- och cykelvägen på den östra sidan om väg 953 berörs ett vattendrag som är biotopskyddat enligt miljöbalkens bestämmelser. Det västliga alternativet gör intrång i en fastighet mitt på sträckan. Denna vägplan-samrådsunderlag kommer efter samråd med allmänheten och utställning att arbetas vidare med i en vägplan-samrådshandling. 4

5 2 Beskrivning av projektet 2.1 Bakgrund Kungsbacka kommun har för avsikt att anlägga ett kommunomfattande nät av gång- och cykelvägar och har tagit fram ett planeringsinstrument, Gång- och cykelplan Utöver utbyggnadsplanering innehåller dokumentet planeringsprinciper för gång- och cykelvägar i kommunen. Enligt planen bör det inom den nordvästra delen av kommunen skapas ett nät med två nord-sydliga stråk, ett kustnära och ett centralt. Gamla Säröbanan från Kullaviks centrum ner till Särö Västerskog utgör det kustnära stråket, medan det centrala stråket går utmed Gamla Särövägen ner till Särö centrum och sedan vidare på Östra Särövägen fram till anslutningen mot väg 954, Guntoftavägen. Sträckan längs väg 953 mellan Hagryd dalavägen i norr och Liabovägen i söder har konstaterats vara en saknad länk i kommunens cykelnät. I figuren nedan visas befintliga gång- och cykelvägar samt kommunens bedömning om övriga sträckor avseende oskyddade trafikanter. Aktuell vägsträcka för denna vägplan är den rödmarkerade delen av väg 953. Figur 1 Kungsbacka kommuns gång- och cykelnät enligt gång- och cykelplanen för

6 Väg 953, Gamla Särövägen, sträcker sig parallellt med väg 158, Säröleden. Vägen är belägen i Kungsbacka kommun, cirka sju kilometer nordväst om Kungsbacka tätort. Gamla Särövägen kommer fortsättningsvis att benämnas väg 953. Figur 2 Väg 953, Gamla Särövägens, lokalisering i Kungsbacka kommun. Vägsystem och biltrafik Väg 953 sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Kullaviksvägen i norr och Västra Särövägen i söder. Flera vägar ansluter till väg 953, oftast genom en trevägskorsning där anslutande trafik har väjningsplikt. Inom utredningsområdet är vägen till stora delar mycket rak och cirka 6 meter bred. På majoriteten av sträckan är den skyltade hastigheten 70 km/h. Längst i norr och längst i söder är den skyltade hastigheten 50 km/h. Trafikflödet på väg 953 mättes 2004 av Trafikverket till cirka 3000 fordon per årsmedeldygn varav cirka fyra procent utgörs av tung trafik, inklusive busstrafik. Mätningen är gjord norr om vägens korsning med väg 957, men flödet bedöms vara i samma storleksordning även söder om korsningen. Jämfört med en tidigare genomförd mätning på väg 953 hade trafikflödet minskat något varför ingen uppräkning till år 2013 görs. Väg 953 är inte utpekad som rekommenderad transportled för farligt gods. 6

7 Figur 3 Trafikflöden och hastighetsbegräsningar i området. Kollektivtrafik Väg 953 trafikeras av Blå Express som kör mellan Särö och Göteborg samt av linje 720 som kör mellan centrala Kungsbacka och Snipen. Blå Express körs måndag till fredag i halvtimmmestrafik, med undantag för högtrafik då den körs i 20-minuterstrafik. Lördag och söndag körs Blå Express i timmestrafik. Linje 720 körs i halvtimmestrafik måndag till fredag och timmestrafik under lördag och söndag. Längs väg 953 finns en hållplats inom utredningsområdet, Maleviksvägen, som trafikeras av både Blå Express och linje 720. Hållplatsen har god standard med bussficka och väderskydd samt är tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. 7

8 Figur 4 Kollektivtrafiken i området. 8

9 2.2 Behov av förändringar Målpunkter Längs väg 953 består bebyggelsen framförallt av småhusbebyggelse i söder och enstaka verksamheter. Från väg 953 går ett antal tvärvägar som ansluter till jordbruksfastigheter och småhusbebyggelse. Söder om väg 953 är Särö centrum lokaliserat med livsmedelsbutik och service såsom skola, idrottsplats och vårdcentral. Norr om utredningsområdet, i anslutning till väg 953, ligger samhället Malevik som främst består av småhusbebyggelse. Malevik har även en skola som heter Fullriggaren med cirka 400 elever mellan år 0-9. Norr om Malevik ligger samhället Kullavik som likt Särö centrum erbjuder ett bredare utbud av service. Befintliga gång- och cykelvägar finns genom Särö centrum samt väster om väg 953 i norr och i söder. Malevik Figur 5 Målpunkter i närområdet till väg

10 Trafiksäkerhet Under perioden har det inträffat fem olyckor längs väg 953 och tio olyckor i korsningen mellan väg 953 och väg 955, enligt statistik från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). I samtliga olyckor längs sträckan var oskyddade trafikanter inblandade, med lindriga personskador som följd. De flesta olyckorna skedde i korsningen vid Särö centrum. Olyckorna i korsningen mellan väg 953 och väg 954 var mellan motorfordon och mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Ombyggnationen av korsningen har våren 2014 påbörjats. Figur 6 Olycksstatistik från STRADA mellan åren

11 2.3 Ändamål De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken. Målen ämnar vara en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet. Det övergripande transportpolitiska målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål vilka beskrivs nedan. Figur 7 Schematisk illustration av Funktions- och Hänsynsmålen samt det Övergripande transportpolitiska målet. Funktionsmålet Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 11

12 2.4 Analys enligt fyrstegsprincipen Den 1 januari 2013 införde Trafikverket en ny planläggningsprocess som innebär att vägplanen skall föregås av en åtgärdsvalsstudie. Då projektet påbörjades som en förstudie 2012 i enlighet med den gamla processen finns ingen åtgärdsvalsstudie i enlighet med den nya planläggningsprocessen för objektet. Till grund till projektet ligger däremot kommunens Gång- och cykelplan I gång- och cykelplanen konstateras att det centrala stråket behöver kompletteras med en gång- och cykelväg utmed väg 953 mellan Hagryd dalavägen och Liabovägen. För planering av vägsystemet använder Trafikverket en metod, fyrstegsprincipen, för prövning av alternativa lösningar. Innan ny- och ombyggnad av infrastruktur föreslås ska alternativa lösningar analyseras och övervägas i fyra steg. Genom analyser har respektive steg bedömts. Figur 8 Fyrstegsprincipen Steg 1: Påverka transportbehov och arbetssätt För aktuellt projekt kan problemen med dålig tillgänglighet och trafiksäkerhet inte lösas med påverkansåtgärder enligt steg ett. Steg 2: Effektivare utnyttjande av vägnät Då det saknas alternativa vägar för gång- och cykeltrafiken längs väg 953 kan inte heller åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 2 användas för att uppnås projektmålen. Steg 3: Begränsade ombyggnadsåtgärder Eftersom sträckan idag saknar någon form av separat väg för gående och cyklister kan inte detta steg användas. Steg 4: Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder För att uppnå projektmålen krävs ombyggnadsåtgärder som innebär en ny gång- och cykelväg. 12

13 2.5 Planläggningsprocess Planeringen för byggandet av en väg eller en järnväg följer en process där Trafikverket, olika organisationer och myndigheter samt allmänhet medverkar. Denna process regleras i lag och syftar till att den aktuella vägen eller järnvägen i så stor utsträckning som möjligt skall involveras i övrig samhällsplanering. Till exempel skall den planerade byggnationen prövas mot gällande miljökrav, kommunernas planering och den enskildes intressen. Det är viktigt att synpunkter på den planerade vägen eller järnvägen ges möjlighet att komma fram, detta gäller såväl myndigheters som organisationers och privatpersoners åsikter. Under de olika skedena i planläggningsprocessen analyseras och beskrivs väg- eller järnvägsanläggningens lokalisering och effekter på omgivningen. Planläggningsprocessen för väg och järnväg syftar till att lokaliseringen och detaljutformningen läggs fast. Planeringen av en väg- eller järnvägsanläggning är indelade i fyra steg, vilka beskrivs i figuren nedan. För varje steg i processen blir planen mer och mer detaljerad. Figur 9 Handlingens namn benämns vägplan eller järnvägsplan. I det inledande skedet, samrådsunderlag, väger det allmänna intresset tungt. Ju närmre en fastställd handling projektet kommer desto tyngre väger de enskilda intressena. 13

14 3 Befintliga förhållanden 3.1 Geografisk avgränsning I figuren nedan ses det utredningsområde som vägplanen har att förhålla sig till. Utredningsområdet anger det område inom vilket lösningen till projektmålen kommer att finnas. Ett vidare begrepp är influensområde som omfattar ett större geografiskt område som på ett eller annat sätt påverkas och påverkar den valda lösningen. Figur 10 Utredningsområde. 14

15 3.2 Miljöförutsättningar Landskapet inom och i närheten av utredningsområdet karaktäriseras av ett odlingslandskap där de öppna landskapsrummen avgränsas av skogsbevuxna höjdpartier. I figur 11 redovisas kända natur- och kulturintressen samt andra miljöaspekter inom utredningsområdet. Underlaget består av befintlig kunskap som finns hos länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Kungsbacka kommun. Inom utredningsområdet finns två konstaterade fornlämningar, Släp 116:1 och Släp 117:1. En ansökan om arkeologisk utredning samt arkeologisk förundersökning är inlämnad till länsstyrelsen. Jordbruksmarken kring väg 953 är av klass 4-6 på länsstyrelsens 10-gradiga skala där klass 10 står för den bästa jordbruksmarken. Figur 11 Natur- och kulturintressen inom eller i närheten av utredningsområdet. På västra sidan om väg 953 sträcker sig ett vägdike som endast bitvis och under delar av året är vattenfyllt. Öster om väg 953 finns ett vattendrag som på delar av sträckan har ett relativt naturligt lopp och på andra sträckor, främst i norr, har rätats ut för att anpassas 15

16 till jordbruksmark och till vägen. Det har sin början i ett bergigt skogsområde norr om Hagryd och rinner sedan söderut, först parallellt med vägen och därefter på varierat avstånd från vägen. I den södra delen är vattendraget kantat med buskar och träd, i övrigt dominerar vassen. Vattendraget är kulverterat förbi rampen till väg 158, väg 955 samt ett verksamhetsområde. Det fortsätter sedan västerut med en naturlig bäckfåra omgiven av trädridåer till utloppet i havet vid Bukärr. I enlighet med gällande lagstiftning för småvatten i jordbruksmark bedöms vattendraget omfattas av biotopskydd på sträckan utmed väg 953. Medelvattenföring i vattendraget uppgår till mindre än en kubikmeter per sekund varför anmälan om vattenverksamhet krävs vid påverkan av vattendraget. Vattendrag omfattas av ett generellt strandskydd på 100 meter oavsett storlek, med syfte att hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten och att skydda växt- och djurlivet. Figur 12 Vattendrag och diken inom utredningsområdet. Utredningsområdet sträcker sig genom detaljplanelagt område enligt figur 13. Det finns planer för exploatering av ett område väster om vägen för någon typ av verksamhet. I detaljplan för bostäder norr om Bukärr centrum, se figur 14, finns gång- och cykelväg redovisad på väster sida om väg

17 Figur 13 Detaljplanelagd mark och planerad exploatering i närheten av väg 953. Figur 14 Detaljplan för bostäder norr om Bukärr centrum. 17

18 3.3 Brister och möjligheter i landskapet Terrängförutsättningarna för att placera en gång- och cykelväg utmed väg 953 är goda. Det är till största del öppen, plan jordbruksmark förutom i trånga sektioner förbi fastigheter på västra sidan. Mellan fastigheterna och vägen finns träd och plank som eventuellt berörs av placering av gång- och cykelväg på den västra sidan. På den östra sidan följer vattendraget vägen vilket innebär en komplikation då vattendraget sannolikt behöver flyttas eller kulverteras på del av sträckan. Ingrepp kräver att anmälan om vattenverksamhet lämnas in till länsstyrelsen. 4 Funktionsanalys Allmänt Funktionsanalysen analyserar det befintliga vägnätets funktion mot de transportpolitiska målen. Tillgängligt transportsystem Det finns i dagsläget ingen sammanhängande gång- och cykelväg utmed väg 953. Oskyddade trafikanter är hänvisade att gå och cykla utmed vägkanten. Trafiken och hastigheten har en negativ inverkan på oskyddade trafikanters vilja och möjlighet att nyttja vägen. Hög transportkvalitet Väg 953 är en del av transportsystemet mellan Kullavik i norr och Särö centrum i söder. Ur gång- och cykelperspektiv är transportkvalitén låg eftersom vägen saknar en separerad gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter. Vägen har ingen asfalterad vägren som skulle kunna erbjuda utrymme för gående och cyklister. Positiv regional utveckling Ett väl utbyggt gång- och cykelnät bidrar till ökade naturupplevelser, arbetspendling samt ett hälsosammare transportsätt. Utbyggnad och komplettering av gång- och cykelvägar i Kungsbacka kommun bedöms ha viss påverkan på den regionala utvecklingen. Säker trafik Trafiksäkerheten utmed väg 953 för oskyddade trafikanter är i dagsläget låg, särskilt under de mörka årstiderna. God miljö Avsaknaden av en separerad gång- och cykelväg kan innebära att bilen används även för en del kortare sträckor. Bedömningen görs att avsaknaden av gång- och cykelväg inte påverkar den lokala miljön negativt på ett påtagligt sätt. Jämställt vägtransportsystem Med en gång- och cykelväg ökar valfriheten och fler ges möjlighet att gå och cykla samt åka kollektivt. Detta främjar jämställdheten. 18

19 Sammanfattande problem- och värdebeskrivning Tillgängligheten, transportkvalitén och trafiksäkerheten inom utredningsområdet är låg för oskyddade trafikanter. Avsaknaden av en gång- och cykelväg påverkar jämställdheten negativt och minskar i viss mån den lokala och regionala utvecklingen. 5 Projektmål Specifika projektmål för denna vägplan är: Transportsystemets utformning, funktion och användning skall förbättras. Förutsättningar för att inga dödsfall eller svåra olyckor skall inträffa skall främjas Skapa god tillgänglighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister som färdas längs med och tvärs väg 953. Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, det vill säga busshållplatserna. 6 Konsekvenser 6.1 Miljöeffekter och miljökonsekvenser Konsekvenserna blir olika beroende på om gång- och cykelvägen placeras på den västra eller östra sidan. Effekten av att placera en gång- och cykelväg på den västra sidan blir att de två fornlämningarna, Släp 116:1 och Släp 117:1, kan påverkas. Om gång- och cykelvägen läggs på den östra sidan berörs endast fornlämningen Släp 117:1. Konsekvenserna av påverkan kan bedömas först när den arkeologiska utredningen och förundersökningen är utförd. Troligen kommer slutundersökning att krävas före eventuellt borttagande av fornlämning. Vattendraget öster om väg 953 påverkas endast om gång- och cykelvägen placeras på den östra sidan eller om vägen behöver flyttas österut för att ge plats åt gång- och cykelväg på västra sidan. Den sträcka av vattendraget som berörs har formen av ett rakt dike utan högre vegetation. Konsekvensen av en flytt av vattendraget bedöms som liten. Väster om väg 953 finns ett dike som behöver flyttas och hög vegetation där några träd kan behöva avverkas om gång- och cykelbanan läggs på den västra sidan. Konsekvensen av det bedöms som liten. Oavsett om gång- och cykelvägen placeras på den västra eller östra sidan om väg 953 kommer jordbruksmark av klass 4-6 att bebyggas vilket är en negativ konsekvens. Konsekvensen blir dock liten eftersom ytan som berörs är relativt begränsad. Om gång- och cykelvägen läggs på den västra sidan om väg 953 kommer fastigheter att beröras, främst en friliggande bostadsfastighet mitt på sträckan som ligger mycket nära körbanan idag. Konsekvenserna är beroende av hur gång- och cykelvägen leds förbi fastigheten, vilket kommer att studeras i detalj i senare projekteringsskede. 6.2 Påverkan på allmänna intressen Vid anläggande av gång- och cykelvägen på den östra sidan om väg 953 eller flytt av vägen österut berörs vattendraget som är biotopskyddat enligt miljöbalkens bestämmelser. 19

20 Vattendrag omfattas också av ett generellt strandskydd på 100 meter med syfte att hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten och att skydda växt- och djurlivet. Enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2013 behöver inte separat dispens sökas för åtgärder inom strandskyddat område eller för generella biotopskydd om de behandlas inom en vägplan som fastställs. 6.3 Övriga effekter och konsekvenser Med en separerad gång och cykelväg ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister på sträckan. Idag är dessa trafikanter hänvisade till väggrenen vilket medför stora säkerhetsproblem. Genom att ansluta den planerade vägen till befintliga gång- och cykelvägar i norr och söder skapas ett sammanhängande stråk i nord-sydlig riktning i området. Detta ökar trafiksäkerheten, minskar olycksrisken och främjar tillgängligheten till lokal service i söder samt till busshållplatser i området. En viss minskning av persontransporter med bil kan komma att bli en effekt, detta bedöms främst ske med korta lokala resor. Möjligheten att på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig till och från busshållplatser ökar när den nya gång- och cykelvägen ansluts till hållplatserna. Ett ökat cyklande och/eller gående kan medföra minskat behov av lokala transporter med bil och buss. Trafiksäkerhetsmässigt är alternativ väst att föredra då inga nya plankorsningar behöver anläggas då anslutande gång- och cykelvägar är belägna på väg 953:s västra sida. Alternativ öst har dock fördelen av mindre intrång i befintliga fastigheter. 20

21 7 Fortsatt arbete 7.1 Åtgärdsförslag För att uppnå projektmålen bedöms åtgärder inom fyrstegsprincipens steg 4 Nyinvesteringar vara nödvändiga. Detta i kombination med steg 1, informationsinsatser och steg 2, gång- och cykelvägvisning. Grundförslaget är en trafikseparerad gång- och cykelväg parallellt med väg 953. Den nybyggda gång- och cykelvägen föreslås bli 2,5 meter bred, belagd med asfalt och utrustad med belysning. Befintlig vägbelysning utgår. Ny vägbelysning föreslås i korsningen väg 953 och Hagaryd dalavägen. Figur 15 Åtgärdsförslag Två alternativa åtgärdsförslag har tagits fram, Alternativ västra och Alternativ östra. Alternativ västra ansluter till befintlig gång- och cykelväg i söder och anläggs sedan väster om väg 953 med separerande dike mellan gång- och cykelvägen och vägen. Alternativ östra anläggs med separerande dike öster om väg 953 och med passager över väg 953 i norr och söder som ansluter till befintlig gång- och cykelväg. 21

22 7.2 Beslut om betydande miljöpåverkan Denna vägplan-samrådsunderlag ska ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 7.3 Lagkrav för miljö Ansökan om arkeologisk utredning och förundersökning är inlämnad till Länsstyrelsen. Slutundersökning kan komma att krävas före borttagande av fornlämning. Anmälan om vattenverksamhet kommer att krävas om gång- och cykelbanan placeras på den östra sidan om väg 953 så att vattendraget där påverkas. 7.4 Riktlinjer beträffande speciella frågeställningar Ej aktuellt. 7.5 Kommande steg i planläggningsprocessen Denna vägplan-samrådsunderlag kommer efter samråd med allmänheten och utställning att arbetas vidare med i en vägplan-samrådshandling. 22

23 Trafikverket, Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17. Telefon: , Texttelefon: :

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Rastplats Bocksliden, Skoterport

Rastplats Bocksliden, Skoterport RAPPORT Rastplats Bocksliden, Skoterport Lycksele, Västerbotten Samrådshandling 2016-10-10 Projektnummer: 880803 Dokumenttitel: Samrådshandling Skapat av: Kristina Lidén Lindgren Dokumentdatum: 2016-10-10

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd.

Tillgängligheten till kollektivtrafiken kan förbättras eftersom två av hållplatserna saknar både plattformar och väderskydd. 3 Funktionsanalys 3.1 Funktionsmål Tillgänglighet Väg 770 knyter samman den östra delen av Orust med Stenungsunds kommun och är en viktig länk för pendling mellan Orust och Stenungsund/Göteborg. Väg 770

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län

ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket Uppsala, Sigtuna och Knivsta kommun. Uppsala och Stockholms län Ärendenummer: TRV 2017/30977 Kortversion Därför görs en åtgärdsvalsstudie ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING

Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING Ny ÅVC Svenljunga TRAFIKUTREDNING 2016-09-26 Uppdrag 268606, ÅVC Svenljunga Trafik Titel på PM: Ny ÅVC Svenljunga- Trafikutredning Datum: 2016-09-26 Medverkande Beställare: Svenljunga kommun Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion.

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion. Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 1 Introduktion Yta för bild Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg E20, Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg 2016-12-12 Tekniskt PM Förorenad mark TEKNISKT PM FÖRORENAD MARK E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg

Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 954, Guntoftavägen, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands Län Vägplan, 2015-03-31 Projektnummer: 108130 TMALL 0093 PM ändringar efter granskning av

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

E6 Kungälvsmotet (Öst)

E6 Kungälvsmotet (Öst) VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING E6 Kungälvsmotet (Öst) Kungälvs kommun, Västra Götalands län PM Avvattning och ledningar, 2014-07-04 Projektnummer: 102131 Dokumenttitel: Granskningshandling E6 Kungälvsmotet

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga Degerfors o Karlskoga kn T-län Vägplan: 2013-12-16 Projektnummer: 133 560 Dokumenttitel: Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Väg 282, ny gång- och cykelväg Edsbro

Väg 282, ny gång- och cykelväg Edsbro SAMRÅDSUNDERLAG Väg 282, ny gång- och cykelväg Edsbro Norrtälje kommun, Stockholms län Vägplan 2014-11-10 Projektnummer: 144595 Yta för bild TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer