Viktiga händelser 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser 2005"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Viktiga händelser Finansiella nyckeltal 3 VD-ord 4 Nordeaaktien 6 Vision och strategi 10 Verksamhetsstyrning och finansiella mål 12 Nordeas marknader, kunder och produkter 14 Privata kunder 16 Små och medelstora kunder 20 Stora företagskunder 21 Finansiella institutioner 22 Nordeas personal 24 Företagets samhällsansvar 27 Förvaltningsberättelse 28 Riskhantering och Basel II 33 Corporate governance 47 Segmentrapportering 54 Retail Banking 56 Corporate and Institutional Banking 58 Asset Management & Life 60 Group Treasury 62 Femårsöversikt 64 Kvartalsöversikt 65 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Redogörelse för redovisade intäkter och kostnader 68 Kassaflödesanalyser 69 Noter 72 Förslag till vinstdisposition 132 Revisionsberättelse 133 Definitioner och begrepp 134 Kreditbetyg 135 Koncernstruktur 135 Styrelse 136 Koncernledning 138 Nordeas organisation 139 Årsstämma 140 Finansiell kalender 141 Innehåll Bolagsstyrningsrapport 2005 Rapport om intern kontroll 2005 I II

3 Viktiga händelser 2005 Januari Nordea blir en av de första bankerna som marknadsför och säljer internationella fonder i Polen, efter att ha fått tillstånd av de polska myndigheterna. Nordeas private banking-verksamhet utses till den bästa i Norden av tidskriften Euromoney. I motiveringen nämns Nordeas omfattande private bankingerbjudande och kompetens inom kapitalförvaltning. Mars Nordea slutför programmet för återköp av aktier inom ramen för det bemyndigande som gavs av bolagsstämman Totalt 139 miljoner aktier, eller cirka 5 procent av aktierna i bolaget, har återköpts. April Bolagsstämman 2005 bemyndigar styrelsen att återköpa aktier motsvarande högst en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget. Bemyndigandet gäller till nästa årsstämma. Nordeas resultat för första kvartalet visar en vinstökning på 10 procent jämfört med första kvartalet Juni Nordeas system för elektronisk fakturering, e-invoice, tilldelas pris av tidskriften The Banker. I motiveringen heter det att Nordeas e-invoice ger kunderna mervärde utan några större investeringar. Nordea ingår avtal om att köpa Sampos polska livoch pensionsbolag, för att slå samman dem med Nordeas polska livbolag. Det obligatoriska pensionssystemet är ett av det snabbast växande segmenten på den polska marknaden för långsiktigt sparande, med en förväntad tillväxt på cirka 20 procent per år. September Nordea utses för andra året i rad till Best Bank in Sweden av tidskriften The Banker. I motiveringen heter det att Nordea fortsätter att förbättra sitt finansiella resultat såväl som sitt erbjudande till kunderna. Oktober Nordeas delårsrapport för tredje kvartalet visar en ökning i rörelseresultatet på 30 procent jämfört med samma period Trots en kraftigt förhöjd aktivitetsnivå förblir kostnaderna i stort sett oförändrade. Nordeas styrelse beslutar inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman att bolaget ska återköpa högst 50 miljoner egna aktier, motsvarande cirka 2 procent av det totala antalet aktier. November Nordea lanserar flerförvaltarfonder, ett av de snabbast växande segmenten på fondmarknaderna i Europa och USA. Flerförvaltarfonder har ett världsomspännande urval av tredjepartsförvaltare som investerar i europeiska och globala aktier. Nordea slutför återköpet av egna aktier enligt styrelsens beslut i oktober. Nordea fokuserar på Sverige för att öka tillväxten, och ska under de kommande två åren stärka sin rådgivningskapacitet genom att öka antalet rådgivare och specialister med upp till 500 personer. Nordea ska också öppna nya kontor och mötesplatser. December De polska myndigheterna godkänner Nordeas köp av Sampos polska liv- och pensionsbolag, som tillkännagavs i juni. Augusti Nordea ingår ett strategiskt avtal med The Bank of New York om global depåverksamhet. Nordea blir därigenom den främsta leverantören av värdepapperstjänster till institutionella kunder i Norden och Östersjöregionen. Nordeas resultat för andra kvartalet visar en ökning av rörelseresultatet med 33 procent jämfört med samma period Volymerna fortsatte att öka inom alla affärsområden, samtidigt som kostnaderna var oförändrade. 2 Nordea Årsredovisning 2005

4 Finansiella nyckeltal Resultaträkning Koncernen Miljoner euro Förändr. % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Årets resultat Balansräkning 31 dec 31 dec Miljarder euro Förändr. % Belåningsbara statsskuldförbindelser och övriga räntebärande värdepapper 43,4 38,4 13 Utlåning till kreditinstitut 31,6 24,8 27 Utlåning till allmänheten 188,5 161,1 17 Derivatinstrument 28,9 26,4 9 Övriga tillgångar 33,1 29,4 13 Summa tillgångar 325,5 280,1 16 Skulder till kreditinstitut 29,8 30,2 1 In- och upplåning från allmänheten 115,6 104,7 10 Skulder till försäkringstagare 26,8 23,5 14 Emitterade värdepapper 82,6 59,6 39 Derivatinstrument 28,6 26,7 7 Efterställda skulder 7,8 5,8 34 Övriga skulder och minoritetsintressen 21,4 16,9 27 Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) 1 12,9 12,7 2 Summa skulder och eget kapital 325,5 280,1 16 Nyckeltal Förändr. % Vinst per aktie (EPS) euro 0,86 0,74 16 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,86 0,74 16 Aktiekurs, euro 8,79 7,43 18 Totalavkastning, % 27,5 29,8 8 Eget kapital per aktie 1,2, euro 4,98 4,63 8 Utestående aktier 2, miljoner Avkastning på eget kapital, % 18,0 16,9 7 Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation, % 6,8 7,3 7 Kapitaltäckningsgrad, % 9,2 9,5 3 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) avser eget kapital exklusive minoritetsintressen och omvärderingsreserver. 2 Se fotnoter till Förändringar i eget kapital, not 41. Nordea Årsredovisning

5 Nordeas bästa år, hittills Tack vare ett kontinuerligt förbättringsarbete och starkt kundfokus har vi ökat produktiviteten och lyckats utnyttja den starka marknadstillväxten. Vi har uppnått en avkastning på eget kapital på 18 procent klart högre än de finansiella målen som ställdes upp Vår strikta kostnadskontroll har haft effekt. I nominella tal har kostnaderna gått ner med 6 procent sedan I reella tal är minskningen nästan 15 procent. Vår strävan att dra maximal nytta av Nordeas storlek, stordriftsfördelar och bredd har gett övertygande resultat som gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare. Jag är förvissad om att vi kommer att fortsätta på vägen mot att infria våra höjda ambitioner. Stabilitet, lönsamhet och tillväxt Nordeas utveckling från 2002 och fram till i dag kan delas in i tre faser. Denna framgångsrika utveckling har banat väg för vår nya ambition att uppnå en marknadsledande ställning och lönsam intäktstillväxt samtidigt som vi bibehållit en oförändrad kostnadsnivå och hög kvalitet i kreditportföljen. Att stärka och stabilisera våra finanser var den främsta uppgiften under den första fasen. Vi klarade detta främst genom att minska volatiliteten i resultatet, effektivisera kapitalanvändningen och fokusera på kreditkvalitet. Detta var stabilitetsfasen. När våra finanser hade stabiliserats började vi förbättra lönsamheten genom att fokusera på vår kärnverksamhet, minska komplexiteten i verksamheten och rationalisera processerna. Vi etablerade en kultur präglad av strikt kostnadskontroll. Denna fas kallar jag för lönsamhetsfasen. Nu befinner vi oss i en ny fas som jag vill beskriva som tillväxtfasen. Det är nu som Nordeas storlek, stordrift och bredd ger oss stora möjligheter till lönsam intäktstillväxt samtidigt som vi ska upprätthålla vår strikta kostnadskontroll och riskhantering. Stark tillväxt och rekordresultat under var det bästa året hittills för Nordea. Samtliga affärsområden redovisar rekordresultat. Rörelseresultatet ökade med 25 procent på jämförbar basis och avkastningen på eget kapital var 18 procent. En stark organisk tillväxt bidrog till att intäkterna ökade med 7 procent trots fortsatt kraftig marginalpress. Kostnaderna var oförändrade trots avsevärt högre aktivitetsnivå och betydligt större affärsvolymer. Återförda reserveringar för kreditförluster översteg nya, vilket avspeglar ett sunt affärsklimat och en väl avvägd riskhantering. Till följd av det förbättrade finansiella resultatet föreslår styrelsen en utdelning på 0,35 euro per aktie för procent över fjolårets utdelning. Förslaget överensstämmer med Nordeas utdelningspolicy. Resultaten överträffar målen I november 2004 presenterade vi våra finansiella mål för att markera våra höjda ambitioner. Det främsta målet är att stegvis höja avkastningen på eget kapital till samma nivå som de bästa av våra nordiska konkurrenter. Målsättningen för 2005 var att nå en avkastning på eget kapital på 15 procent. Från 2007 är målsättningen 17 procent, eller att ligga i linje med de främsta nordiska bankerna. Under 2005 levererade vi en avkastning på eget kapital på 18 procent alltså överträffar vi redan nu målet för Bakom detta ligger en stark utveckling i samtliga affärsområden som gynnats av nylanseringen av våra kundprogram, introduktionen av enhetliga 4 Nordea Årsredovisning 2005

6 affärsmodeller inom Retail Banking och Private Banking samt lanseringar av nya kundkoncept och produkter, inklusive gränsöverskridande produktlanseringar. Våra intäkter ökar snabbare än våra kostnader. Under 2005 steg intäkterna med 7 procent medan kostnaderna var oförändrade. Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsökningen är betydligt större än vad som förutsattes när målen ställdes upp Vår huvudstrategi att göra fler affärer med befintliga kunder samtidigt som vi har strikt kontroll över kostnader och risker har visat sig vara den rätta. Det är inte dramatiska kostnadsnedskärningar som ligger bakom det starka resultatet, utan en engagerad insats från alla i koncernen att arbeta efter de enkla nyckelorden och deviserna: fokus, snabbhet och prestation, minska komplexiteten och från för många till bara en. Dessa nyckelord och deviser ingår nu i vår företagskultur och alla medarbetare känner till och använder dem. Vårt generella anseende har förbättrats under de senaste två åren i alla länder. Utvärderingsinstitutet Morningstar har höjt betygen avsevärt på våra nya och omstrukturerade fonder. Den årliga Greenwichundersökningen bekräftar att vi har en oomtvistlig ledande ställning i segmentet nordiska storföretag. Undersökningar visar att Retails privat- och företagskunder blir allt nöjdare. Våra medarbetare är trots ständiga förändringar nöjdare och mer motiverade än genomsnittet bland anställda i den nordiska banksektorn, och utvecklingen har varit positiv under de senaste två åren. Vi ska förbättra oss ännu mer Goda konjunkturutsikter för de nordiska länderna gör att den starka affärsutvecklingen under 2005 förväntas fortsätta under Vi kan knappast räkna med att utvecklingen fortsätter i samma takt som under 2004 och 2005, men jag är ändå övertygad om att vi har goda förutsättningar att fortsätta att ta vara på tillväxtmöjligheter så kostnadseffektivt som möjligt. Vi är väl förberedda på att bli mer offensiva på marknaden. Vår stora kundbas ger oss en unik möjlighet att öka försäljningen, inte minst i Sverige, den största marknaden i Norden, där vi har lanserat en rad tillväxtinitiativ. Detta medför naturligtvis ett ökat kostnadstryck. Detta ska motverkas genom ständiga förbättringar, som kommer att få allt större draghjälp av att vi omsätter lean banking i tanke och handling, och genom ytterligare strukturåtgärder för att minska kostnaderna. Nordea har varit pionjär inom gränsöverskridande bankverksamhet och dessa erfarenheter kan vi nu dra nytta av om och om igen för att upprätthålla en lönsam tillväxt. Jag vill tacka alla medarbetare för deras fantastiska insatser som ledde fram till rekordresultatet för Med vänlig hälsning Lars G Nordström VD-ord Nordea Årsredovisning

7 Nordeaaktien Nordeas börsvärde uppgick vid slutet av 2005 till 23,7 miljarder euro. Totalavkastningen under 2005, dvs utdelning plus aktiens värdeökning, var 27,5 procent. Föreslagen utdelning är 0,35 euro (0,28 euro) per aktie. Aktieägar- och utdelningspolicy Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med toppkvartilen i gruppen jämförbara europeiska banker. Totalavkastning skapas genom ökning av marknadsvärdet per aktie och genom utdelningar. Värdet ska höjas genom att målmedvetet arbeta för varaktiga intäktsökningar och fortsatt strikt kostnadskontroll. Överskottskapital delas ut till aktieägarna. Nordea har som policy att lämna en hög utdelning. Policyn är att utdelningen normalt ska överstiga 40 procent av årets resultat. Nordea ska säkerställa konkurrenskraftig och förutsägbar utdelning. Föreslagen utdelning för 2005 motsvarar en utdelningskvot på 40 procent Aktiekurs per månad 2005 SEK Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Högst Lägst Totalavkastning Totalavkastningen (TSR) under 2005 uppgick till 27,5 procent (29,8 procent) rankades Nordea som nummer 10 i gruppen jämförbara europeiska banker i fråga om TSR (2003 och 2004 var Nordea nummer 3). Genomsnittlig TSR för jämförelsegruppen var 29,5 procent. Aktiekursens utveckling 2005 Nordeas börsvärde uppgick i slutet av 2005 till 23,7 miljarder euro, jämfört med 21,1 miljarder euro vid utgången av Mätt efter börsvärde var Nordea det femte största företaget i Norden och det största bland nordiska finanskoncerner. Nordeas aktiekurs steg under året med 23,1 procent på Stockholmsbörsen, från 67,00 kronor den 30 december 2004 till 82,50 kronor den 30 december Dagskursen för Nordeas aktie (stängningskurs på Stockholmsbörsen) varierade under 2005 mellan 64,25 kronor och 84,25 kronor Aktiekursutvecklingen, 6 mars 2000* 30 december 2005 % * Datum då fusionen mellan MeritaNordbanken och Unidanmark tillkännagavs Nordea DJ STOXX European banks Stockholmsbörsens finansindex SX40 steg med 29,6 procent och Dow Jones index för europeiska banker gick upp med 21,6 procent. Sedan den 6 mars 2000, då MeritaNordbanken och Unidanmark gick samman, har Nordeaaktien stigit med 80,1 procent och överträffat Dow Jones index för europeiska banker (+28,4 procent). Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm (SEK), Helsingfors (EUR) och Köpenhamn (DKK). Den 28 februari 2005 avnoterade Nordea EUR-aktien från Stockholmsbörsen. En handelspost motsvarar 500 aktier i Stockholm och Helsingfors och 200 aktier i Köpenhamn. Nordeaaktiens utveckling kan följas på och där kan man även jämföra aktiens utveckling med våra konkurrenters och med olika index samt hitta historiska data om aktiekursen. Likviditet Nordeaaktien var den mest likvida nordiska finansaktien under 2005, med en genomsnittlig daglig handelsvolym på cirka 108 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 13,8 miljoner aktier. Omsätt- 6 Nordea Årsredovisning 2005

8 TSR för jämförelsegruppen 1,% Commerzbank 74,2 4,2 110,9 HypoVereinsbank 53,4 8,1 45,4 Société Générale 45,3 8,8 34,1 Unicredito 44,1 3,2 17,1 KBC 43,4 56,0 28,5 Danske Bank 38,6 23,7 23,4 Swedbank 35,7 20,8 44,7 BNP Paribas 32,9 9,3 34,5 SEB 31,3 24,5 54,0 Nordea 27,5 29,8 47,9 DnB NOR 25,4 38,3 47,2 Allied Irish Bank 21,9 25,4 1,2 HBOS 21,8 22,5 18,0 Erste Bank 21,4 61,9 54,6 ABN AMRO 19,3 9,2 29,4 SHB 18,1 20,6 31,4 Bank of Ireland 12,6 15,8 14,9 Lloyds TSB 10,8 12,8 11,0 Barclays 8,8 21,3 38,0 Royal Bank of Scotland 3,8 10,0 16, 2 1 Jämförelsegrupp enligt Nordeas definition. Källa: Bloomberg ningen på de tre börserna tillsammans uppgick till omkring 27,7 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 3,5 miljarder aktier. Av den totala omsättningen av Nordeaaktier 2005 omsattes cirka 81 procent på Stockholmsbörsen, 10 procent på Helsingforsbörsen och 9 procent på Köpenhamnsbörsen. I Stockholm var Nordeas aktie den näst mest omsatta aktien för andra året i rad. Nordeaaktien ingår i en rad nationella index, liksom i europeiska och globala index inom MSCI, Dow Jones STOXX, FTSE och S&P. Med en vikt på 6,37 procent var Nordea det näst största bolaget i det svenska OMX-indexet vid utgången av I MSCI Europe var Nordeas vikt 0,33 procent, i Dow Jones STOXX European Banks 1,42 procent, i FTSE Europe 0,37 procent och i S&P Euro 350 0,34 procent. Återköp av egna aktier Den 21 mars 2005 slutförde Nordea Bank AB (publ) återköpet av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2004 och beslut av styrelsen den 27 oktober Totalt återköptes 139 miljoner aktier eller cirka 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Den 8 april 2005 beslutade ordinarie bolagsstämma att sätta ned aktiekapitalet genom indragning, utan återbetalning, av de aktier som återköpts under 2004 och fram till den 21 januari Följaktligen innehar Nordea Bank AB (publ) fortfarande aktier som köpts enligt styrelsens beslut den 27 oktober Styrelsen i Nordea Bank AB (publ) beslutade den 26 oktober 2005 att bolaget, inom ramen för bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma den 8 april 2005, skulle återuppta återköpsprogrammet om högst 50 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 2 procent av aktierna i bolaget). Syftet med återköpsprogrammet är att omfördela medel till bolagets aktieägare och på så sätt öka vinsten per aktie på längre sikt. Den 25 november slutförde Nordea återköpsprogrammet från den 26 oktober genom att köpa 50 miljoner egna aktier. Aktierna köptes till ett genomsnittligt pris på 80,4753 svenska kronor per aktie. Vid utgången av 2005 uppgick innehavet av egna aktier i Nordea Bank AB (publ), köpta enligt de två styrelsebesluten 2004 och 2005, till totalt aktier. Avsikten är att vid ordinarie bolagstämma den 5 april 2006 föreslå en nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, utan återbetalning, av återköpta aktier. Aktier som har återköpts medför inte någon rösträtt. Aktuell information om återköp av egna aktier finns på Vinst och eget kapital per aktie Årets resultat uppgick till miljoner euro, vilket motsvarar 0,86 euro per aktie. Eget kapital per aktie uppgick till 4,98 euro vid utgången av Föreslagen utdelning Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) föreslår en utdelning på 0,35 euro per aktie. Den totala utdelningen för 2005 skulle då bli 908 miljoner euro, vilket motsvarar 40 procent av årets resultat efter skatt. Direktavkastningen, beräknad på aktiekursen den 30 december 2005, blir 4,0 procent. Utdelningen uttrycks i euro, men utbetalning görs i lokal valuta för det land där aktierna är registrerade. Utbetalning av utdelning kan göras i euro om aktieägaren har ett eurokonto registrerat i värdepappersregistret i fråga. Finansiell kalender 2006 Ordinarie bolagsstämma Första datum för notering exklusive utdelning Utbetalning av utdelning Första kvartalet Andra kvartalet Tredje kvartalet 5 april 6 april 19 april 3 maj 19 juli 25 oktober Aktiekapital Bolagsstämman beslutade 2005 att sätta ned aktiekapitalet med ,94 euro. Minskningen genomfördes i september 2005 genom indragning, utan återbetalning, av de aktier som tidigare återköpts av Nordea. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till ,46 euro. Nedsättningsbeloppet avsattes till en fond som kan användas i enlighet med bolagsstämmans beslut. Samtliga aktier i Nordea medför rösträtt och varje aktie motsvarar en röst vid bolagsstämmorna. Nordea Bank AB (publ) får på bolagsstämma inte rösta för innehav av egna aktier. Nordeaaktien Nordea Årsredovisning

9 Fördelning av aktier, vid utgången av 2005 Antal Antal ute- Antal Fördelning av aktier aktieägare Aktieägare, % stående aktier aktier, % ,41% ,93% ,51% ,46% ,90% ,25% ,13% ,28% ,05% ,08% Summa ,00% ,00% Aktiedata för 5 år Aktiekurs, SEK 82,50 67,00 54,00 38,40 55,50 Högst/lägst 84,25 / 64,25 67,75 / 48,70 54,50 / 33,20 63,50 / 30,20 79,00 / 45,80 Börsvärde, euro 23,7 miljarder 21,2 miljarder 17,5 miljarder 12,6 miljarder 17,7 miljarder Utdelning, euro 0,35 1 0,28 0,25 0,23 0,23 Direktavkastning 4,0% 2 3,6% 4,4% 4,8% 3,8% TSR 27,5% 29,8% 47,9% 28,1% 19,8% DJ STOXX European banks index 21,6% 10,3% 20,7% 26,7% 10,0% P/E (verkligt) 10,2 10,8 11, P/B 1,76 1,62 1,39 1,03 1,49 Eget kapital per aktie, euro 4,98 4,59 4,28 4,06 4,00 Vinst per aktie, euro 0,86 0,69 0,51 0,30 0,53 Utestående aktier Föreslagen. 2 Beräknad utifrån betalningsdagens öppningskurs, för 2005 per 30 december. 3 Exklusive aktier som innehas av Nordea Bank AB (publ). Förändring i aktiekapitalet Nominellt värde Antal aktier Nominell förändr. Totalt antal Aktiekapital Datum per aktie, 8 SEK emitterade aktier MSEK aktier MSEK 17-dec-97 Nyemission 7, , jan-00 Nedsättning 3 188,2 Nyemission 4, , apr-00 Nedsättning 2 091,1 Nyemission 3, , jun-00 Nyemission 3, , aug-00 Nyemission 2 3, , dec-00 Nyemission 2 3, , EUR 4 EUR EUR 10-jan-01 Konvertering 3 0, miljoner 20-feb-01 Nyemission 2 0, , ,33 15 maj-01 Nyemission 2 0, , ,89 14-dec-01 Nyemission 2 0, , ,38 31 maj-02 Nyemission 2 0, , ,46 25 sep-02 5 Nyemission 2 0, , ,68 07-okt-03 Nedsättning 6 0, , ,12 26-okt-04 Nedsättning 6 0, , ,40 19-sep-05 Nedsättning 6 0, , ,46 1 Anteciperad i balansräkningen 31 december 1999, registrering 28 januari Konvertering av obligationer. 3 Från SEK till EUR. 4 0,39632 euro 5 Den 1 september 2002 återbetalade Nordea AB (publ) i förtid det utestående lånebeloppet om ,28 euro. Bolaget har därefter inte några utestående konvertibla förlagslån. 6 Indragning av aktier som återköpts och innehas av Nordea. 7 Antalet aktier som återköpts och innehas av koncernen är aktier. 8 Per den 1 januari 2006 har nominellt värde ersatts av kvotvärde i enlighet med den nya aktiebolagslagen. 8 Nordea Årsredovisning 2005

10 Det finns inga utestående konvertibla förlagslån eller optioner för personal/ledning i Nordea. Aktieägare Med cirka aktieägare registrerade vid utgången av 2005 är Nordeaaktien en av de mest spridda aktierna i Norden. I Danmark är antalet registrerade aktieägare i Nordea cirka , i Finland och i Sverige, där antalet ökade med under 2005, är siffran Den största kategorin aktieägare är svenska institutionella investerare som innehar 28,7 procent av aktierna i Nordea, jämfört med 25,5 procent vid utgången av Den största enskilda aktieägaren är svenska staten med ett innehav på 19,9 procent vid årets slut. Den 13 januari 2005 meddelade svenska staten att man skulle sälja aktier i Nordea för att kvarstå på samma ägarandel som man hade innan återköpsprogrammet startade den 27 oktober 2004, det vill säga 19,5 procent. Följaktligen sålde svenska staten cirka 26 miljoner aktier under Genom återköpsprogrammet som fullföljdes under fjärde kvartalet 2005 ökade svenska statens innehav till 19,9 procent. Kommunikation med marknaden Ett stort antal aktieanalytiker och institutionella investerare följer Nordeaaktiens utveckling. Nordea strävar efter att tillhöra de ledande bolagen i Europa i fråga om öppen, tydlig och relevant information till aktieägare och andra intressenter. Under 2005 har Nordea ytterligare höjt kvaliteten på koncernens finansiella rapporter och presentationer. Nordea förlitar sig i hög grad på Internet i sin kommunikation med aktieägare och investerare. All väsentlig finansiell information om Nordeakoncernen återfinns på koncernens hemsidor. Den dagliga kontakten med investerare och analytiker sköts av Investor Relations. Årsredovisning Årsredovisningen finns tillgänglig på engelska och svenska. Årsredovisningen skickas automatiskt till alla aktieägare med ett innehav på aktier eller mer. Ett sammandrag av årsredovisningen finns på engelska och på de fyra nordiska språken. Den fullständiga årsredovisningen och sammandraget kan erhållas på begäran. Rapporterna kan hämtas och beställas via Nordeas hemsida på Aktieägarstruktur, 31 december 2005 Svenska institutioner (28,7%) Internationellt ägande (25,8%) Svenska staten (19,9%) Danska institutioner (6,3%) Finska allmänheten (6,2%) Finska institutioner (5,6%) Danska allmänheten (4,7%) Svenska allmänheten (2,8%) De största registrerade 1 aktieägarna i Nordea, vid utgången av 2005 Aktiekapital Antal aktier och röster, % Svenska staten ,9 Nordea Danmark-fonden ,0 Alecta ,1 Robur Fonder ,8 SHB/SPP Fonder ,7 SEB Fonder ,9 AMF Pension ,7 Nordea Fonder ,6 Skandia Livförsäkring ,3 Andra AP-fonden ,1 Tredje AP-fonden ,0 Första AP-fonden ,0 Fjärde AP-fonden ,9 Länsförsäkringar Fonder ,6 Govt of Singapore Investment Corporation ,5 Nordeas vinstandelsstiftelse ,5 Franklin Templeton Funds ,5 Abu Dhabi Investment ,4 AMF Pension Fonder ,4 Sjunde AP-fonden ,4 Övriga ,7 Totalt antal utestående aktier , 0 Källa: Värdepapperscentralerna i Sverige och Finland, SIS Ägarservice och Nordea Bank Danmarks register över aktieägare. 1 Exkl förvaltarregistrerade innehav. Nordea Årsredovisning

11 Vision och strategi Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Kännetecken Nordea kännetecknas av: Stor kundbas God distributionsförmåga Fördelar genom storlek, stordrift och bredd Stor kapitalbas och högt börsvärde Mission Gör det möjligt Genom att erbjuda ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper Nordea kunderna att nå sina mål. Vision Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential. Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer att vara verksamma. Vi ska etablera en position på utvalda marknader och segment utanför våra kärnmarknader baserat på starka kompetenser. Vi ska ha en ledande och effektiv flerkanalsdistribution, inklusive en topplacering inom elektroniska tjänster. Vi ska vara ett företag som visar samhällsansvar och som inger förtroende och tillit. Nordea har definierat ett antal gemensamma värderingar och nyckelord som identifierar, driver på och bestämmer inriktningen för alla aktiviteter, såväl interna som externa. Värderingar och nyckelord Fokus Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare Vi koncentrerar oss på våra styrkor och kärnverksamheter, och vi upphör med aktiviteter vid behov Snabbhet Vi erbjuder ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar Vi är snabba, anpassar oss till marknadsvillkoren och tvekar inte att verkställa beslut som har fattats Prestation Vi strävar efter att leverera bättre lösningar och resultat än våra konkurrenter Vi blir ständigt bättre i allt vi gör, och uppfyller våra åtaganden Minska komplexiteten från för många till bara en. Strategiska teman Nordea har sammanhängande affärsstrategier som stödjer koncernens vision och finansiella mål och som baserats på gemensamma strategiska teman. Intäktstillväxt Nordea ska stärka sin ledande ställning på marknaderna i Norden och Baltikum genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv. 10 Nordea Årsredovisning 2005

12 Den stora kundbasen ska utnyttjas generellt genom att öka affärsvolymen med befintliga kunder. Samtidigt ska Nordea öka antalet kunder i de mest lönsamma segmenten. Intäktstillväxten ska främjas av ökat kundfokus och effektiv försäljning i alla kanaler som säkerställer att varje kund erbjuds rätt tjänst och lösning. Priserna på produkter och tjänster ska vara rättvisa och överskådliga, och därigenom öka kundernas lojalitet och förbättra kundrelationerna. Nordea ska utveckla bankens tillgänglighet och på så sätt öka bekvämligheten för kunderna. Målet är att uppnå ökad användning av e-tjänster. Operativ effektivitet Att säkerställa operativ effektivitet, strikt kostnadskontroll och reducerad komplexitet har högsta prioritet i hela koncernen. Nordea ska öka effektiviteten och kvaliteten i samtliga processer genom att dra nytta av sin storlek, bredd och kompetens. Produktutveckling, uppfinningsrikedom och kortare tid från idé till lansering har hög prioritet. Effektiv kapitalanvändning Nordea ska uppnå effektiv kapitalanvändning genom aktiv kapitalförvaltning, tillämpning av riktlinjerna för economic profit i kundrelationer och prestationsmätning samt effektiva affärsmodeller. Genom avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten och oursourcing av icke-kärnverksamhet bibehåller Nordea fokus på affärsverksamheten. Nuvarande låga riskprofil inom alla affärsområden ska behållas och intäkts- och riskspridningen ska fortsätta. Personal Nordea ska vara den bästa arbetsgivaren på en konkurrensutsatt arbetsmarknad genom att locka till sig och utveckla resultatinriktade medarbetare samt säkerställa att personalen känner hög motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Vision och strategi Nordea ska fortsätta att förbättra driftsmodeller och tillämpa tillverkningsindustrins Lean-metoder på bankprocesserna och stödfunktionerna, för att öka kundnöjdheten och kvaliteten och minska processkostnaderna. IT-infrastrukturen ska uppgraderas och antalet gränssnitt mellan applikationer som stöder samma funktion ska reduceras. Nordea ska utveckla medarbetarnas förmåga att leda andra och verkställa beslut. Nordea Årsredovisning

13 Verksamhetsstyrning och finansiella mål Verksamhetsstyrning Det övergripande syftet med Nordeas modell för planering och verksamhetsstyrning (Planning and Performance Management Model - PPMM) är att rikta hela koncernens fokus på att skapa värde för aktieägarna, säkerställa att strategier verkställs samstämmigt och fokuserat samt stödja utvecklingen av en gemensam företagskultur i Nordea så att vi blir en bank. Nordeas modell för planering och verksamhetsstyrning (PPMM) Det tre huvudkomponenterna i PPMM är Balanced Scorecard för att omsätta strategi i handling, rullande finansiella prognoser för att alltid ha en aktuell bild av framtida finansiella resultat och servicenivåavtal för att fokusera på kostnadskontroll och högre kvalitet på interna tjänster. Balanced Scorecard Nordea använder Balanced Scorecard som ett ledningsverktyg för att driva på förändringsprocesser och omsätta vår strategi i verksamheten. Vi har valt ut ett antal strategiska områden där förändringar krävs. Dessa områden kallas strategiska fokusområden och indelas i olika teman. För varje fokusområde definieras en prestationsindikator, inklusive en långsiktig målsättning för ambitionsnivån. Både finansiella och icke-finansiella prestationsindikatorer används. Vissa prestationsindikatorer economic profit, intäkter, kostnader, antal heltidsanställda och index för personalnöjdhet är obligatoriska från koncernnivå via affärsområdesnivå ner till affärsenhetsnivå för att säkerställa samstämmighet mellan samtliga nivåer i koncernen. Dessutom används specialanpassade prestationsindikatorer för olika delar och nivåer i organisationen för att främja rätt agerande. För att vi ska nå upp till målen för våra Kv 4 Strategiöversyn fokusområden och teman identifieras strategiska initiativ. När den långsiktiga målsättningen för varje prestationsindikator och de strategiska initiativen har harmoniserats omsätts strategin i verksamheten. Balanced Scorecard har haft en tydlig inverkan på Nordeas prestationsinriktning och har stärkt vår styrningsprocess avsevärt. Rullande finansiella prognoser För att alltid ha en uppdaterad bild av framtida finansiella resultat har rullande finansiella prognoser införts på koncernnivå, inom varje affärsområde och inom Group Processing & Technology. De rullande finansiella prognoserna omfattar fem kvartal och uppdateras kvartalsvis. På så sätt försäkrar vi oss om att vi fokuserar på framtiden och potentiella behov av förbättringsåtgärder, istället för tidigare prestationer. Servicenivåavtal Servicenivåavtal används för att främja en gemensam förståelse för tjänster, prioriteringar och ansvarsområden mellan interna tjänsteleverantörer, t ex IT, och mottagare av tjänster, främst affärsområdena. Servicenivåavtal är interna affärsavtal mellan leverantörer och beställare som anger vilka tjänster som ska levereras i enlighet med avtalade servicenivåer, volymer och priser. Huvudsyftet är att prioritera kostnadskontroll och höja kvaliteten på levererade tjänster. Ledningsprocess anpassad till PPMM En gång i kvartalet har koncernchefen strategigenomgångar med alla affärsområden och koncernfunktioner för att följa upp hur strategin verkställs och efterlevs. Ledningsprocessen, som bygger på PPMM, stödjer en lagbaserad ledningskultur och ökar ledningens ansvar med tydligt definierade mål och åtgärder, samtidigt som den ökar fokus på den strategiska inriktningen och verkställandet. Den tillämpade ledningsprocessen säkerställer att strategin beaktas i det dagliga arbetet inte bara en gång om året. Kv 3 Strategiöversyn Balanced scorecard Kv 2 Strategiöversyn Kv 1 Strategiöversyn Economic profit Economic profit är den övergripande prestationsindikatorn som mäter värdeskapande ur ett aktieägarperspektiv. Economic profit beräknas för flera dimensioner utifrån kunder, produkter och affärsorganisation. Economic profit beräknas som riskjusterat resultat minus kapitalkostnad. Riskjusterat resultat baseras 12 Nordea Årsredovisning 2005

14 på verkliga intäkter och kostnader, förväntade kreditförluster och en schablonskatt. Förväntade kreditförluster motsvarar ett antagande om långsiktiga genomsnittliga kreditförluster. För att säkerställa god jämförbarhet tillämpas dessutom en standardskattesats för att normalisera resultatet. Kapitalkostnaden är det uppskattade avkastningskravet för att aktieägare ska investera i Nordeaaktier multiplicerat med economic capital. Procentsatsen fastställs utifrån den långfristiga riskfria räntan, genomsnittlig riskpremie för att investera i aktier och Nordeaaktiens volatilitet jämfört med aktier i allmänhet. Economic capital baseras på en sammanställning av de olika riskerna som mynnar ut i ett totalt kapitalbehov. Förluster är oundvikliga inom de verksamheter som Nordea bedriver, och därför krävs en kapitalbuffert. Economic capital är det kapital som krävs för att täcka oväntade förluster. Finansiella mål Nordeas finansiella mål för perioden presenterades i november Målen avspeglar Nordeas ambition att nå ledande positioner på alla de nordiska marknaderna, att etablera plattformar på utvalda marknader och i utvalda segment i Europa och att fokusera på intäktsökning med oförändrade kostnader för att säkerställa lönsamhet i nivå med de bästa jämförbara bankerna i Norden. Totalavkastning Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i övre kvartilen i gruppen jämförbara nordiska och europeiska finanskoncerner, uttryckt som totalavkastning. Avkastning på eget kapital Hög avkastning på eget kapital är ett viktigt mått på värdeskapande. Nordea prioriterar lönsam tillväxt. Målet är att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent från 2005 och 17 procent, eller i nivå med de bästa jämförbara bankerna i Norden, från Kostnader Ökad kostnadseffektivitet fick högsta prioritet hösten Det mål som fastställdes var oförändrade kostnader 2003 och 2004 jämfört med Målet uppnåddes 2004, med kostnader som var 2 procent lägre än 2003 och 7 procent lägre än Kostnads Economic profit = riskjusterat resultat medvetenhet och minskad komplexitet har fortfarande högsta prioritet och målet med oförändrade kostnader har därför förlängts. Nordea strävar efter att hålla 2004 års kostnadsnivå fram till och med 2007, exklusive kostnader hänförliga till livförsäkringsverksamheten och avskrivningar på operationella leasingobjekt. Kostnad/intäktsrelation Kostnad/intäktsrelationen betraktas i Nordea som en understödjande prestationsindikator som främst används för styrning av interna fortlöpande förbättringsprocesser. På koncernnivå eftersträvar Nordea kontinuerliga förbättringar i kostnad/intäktsrelationen. Kostnad/intäktsrelationen var 56 procent 2005, jämfört med 60 procent Kapitalpolicy Utdelningar Nordea strävar efter att bibehålla en flexibel kapitalstruktur där överskottskapital återförs till aktieägarna genom utdelningar och kapitalutskiftning. Nordea har som mål att säkerställa konkurrenskraftig och förutsägbar utdelning med en utdelningskvot som överstiger 40 procent av årets resultat. Föreslagen utdelning för 2005 är 0,35 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningskvot på 40 procent av årets resultat, jämfört med 0,28 euro per aktie eller 40 procent av årets resultat Primärkapitalrelation En effektiv kapitalanvändning bidrar till att uppnå lönsamhetsmålet och till att skapa aktieägarvärde. Nordea strävar efter en primärkapitalrelation över 6,5 procent och en kapitaltäckningsgrad på minst 9 procent. Vid slutet av 2005 var Nordeas primärkapitalrelation 6,8 procent, jämfört med 7,3 procent vid slutet av Definitioner och begrepp se sidan 134. kapitalkostnad intäkter kostnader förväntade kreditförluster kapitalkostnad i procent standardskatt x economic capital Verksamhetsstyrning och finansiella mål Prestationsmått Mål Totalavkastning, % #10 #3 I övre kvartilen av jämförbara europeiska finanskoncerner Avkastning på eget kapital, % 18,0 14,5 Över 15 procent under 2005 och över 17 procent, eller i linje med de främsta jämförbara bankerna i Norden, från och med 2007 Kostnader 1, miljoner euro Samma kostnadsnivå som under 2004 fram till och med 2007 Understödjande prestationsindikator Kostnad/intäktsrelation Fortlöpande förbättring 1 Exklusive kostnader hänförliga till livförsäkringsverksamheten och avskrivningar på operationella leasingobjekt. Nordea Årsredovisning

15 Nordeas marknader, kunder och produkter Kundfokus och kundnöjdhet har högsta prioritet i Nordea. Alla kunder får ett tydligt värdeerbjudande. Under 2005 skärptes fokus på produkter och marknader ytterligare. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. I Danmark, Finland, Norge och Sverige är Nordea en fullservicebank med landsomfattande kontorsnät bestående av över bankkontor, telefonbank och Internetbank. Östersjöregionen är Nordeas framväxande hemmamarknad. Nordea har idag verksamhet i alla de baltiska länderna samt i Polen och Ryssland. I Polen och Baltikum drivs bankkontoren under Nordeas varumärke och verksamheterna ägs till 100 procent av Nordea. I Ryssland äger Nordea 26,4 procent av aktierna i International Moscow Bank (IMB). Utanför Norden och Östersjöregionen är verksamheten inriktad på att stödja kärnkunder via egna enheter eller tillsammans med partners. Nordea är en ledande internationell shippingbank. Nordea erbjuder private banking från Luxemburg och Schweiz, och säljer placeringsfonder och kapitalförvaltningstjänster på marknaderna i Europa och Nordamerika. Stark ekonomisk tillväxt på Nordeas hemmamarknader Nordea bedriver verksamhet på marknader med stark ekonomisk tillväxt. Under 2005 var BNP-tillväxten i alla de nordiska länderna högre än genomsnittet för euroområdet. Dessutom bidrog den starka ekonomiska tillväxten i Baltikum och Polen till tillväxten i Nordeas utlåningsvolymer på dessa marknader. Nordea har en intäktsbas med god spridning, där 30 procent av intäkterna kommer från Sverige, 28 procent från Finland, 25 procent från Danmark, 15 procent från Norge och 2 procent från Polen och Baltikum. Nordeas kundbas Nordea har den största kundbasen av alla finanskoncerner i Norden och Östersjöregionen, med 9,4 miljoner privatkunder, företagskunder och stora företagskunder Privattransaktioner via olika kanaler Antal transaktioner, miljoner Manuella transaktioner kontoren Manuella transaktioner kuvertbetalningar Kortbetalningar Betalningar via automat Autogiro Betalningar via nätbanken Kontantuttag i automat Nordea Årsredovisning 2005

16 Omkring 50 procent av hushållen i Norden gör affärer med Nordea, och enligt externa undersökningar har Nordea en ledande position som företagsbank. I Polen och de tre baltiska länderna betjänar Nordea över kunder via ett kontorsnät bestående av 71 bankkontor. Nordea köpte under 2005 Sampos liv- och pensionsbolag i Polen, vilket ytterligare förstärkte Nordeas plattform för fortsatt lönsam tillväxt på den polska marknaden. Nordea förvärvade en kundbas på aktiva pensionssparare med förvaltade tillgångar på cirka 600 miljoner euro. Nordeas samtliga kunder får ett tydligt värdeerbjudande: Brett urval av finansiella produkter och kundlösningar som skapar mervärde genom kontinuerliga innovationer Kunddriven, högklassig relationshantering Snabb och smidig tillgång till banken via flera distributionskanaler, ledande inom bankverksamhet på Internet Rättvis och överskådlig prissättning som stärker kundlojaliteten och kundrelationerna Effektivt, pålitligt och ansvarsfullt affärsutövande. Distribution Nordeas distributionsstrategi bygger på tillgänglighet, bekvämlighet och försäljning via flera kanaler. Kunderna avgör när, var och hur de vill samverka med banken. Kundrelationerna sköts via elva regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. Regionbankerna är indelade i 71 regioner och över bankkontor som för Nordea närmare kunderna. Den lokala närvaron innebär att Nordea är en integrerad del av de lokala samhällena. Vidare betjänas kunderna genom Nordeas Internetbanktjänster och kontaktcentra som sysselsätter personer och hanterar 10 miljoner samtal per år. Kunder som behöver specifik rådgivning i komplicerade ekonomiska frågor kan vända sig till företagsrådgivare, personliga bankmän och rådgivare inom Private Banking. Nordea har personliga bankmän och över 600 rådgivare inom Private Banking i de nordiska länderna. Kontaktcentren gör det enkelt att komma i kontakt med Nordea även när kontoren är stängda. All information om produkter, priser och tjänster, t ex kundprogram, finns på Nordeas hemsida och på Internetbanken. Det är också på Internetbanken som kunderna gör de flesta av sina vardagliga bankärenden, såsom betalning av räkningar och överföringar, och får en fullständig överblick över sin finansiella ställning. 52 procent av hushållens betalningar och 66 procent av alla aktietransaktioner görs via Internet. Möjligheten att köpa produkter via Nordeas hemsida har förbättrats under 2005, vilket har gjort det enklare att ansöka om eller beställa olika produkter, och försäljningen via den här kanalen har förbättrats avsevärt. Nordeas marknader, kunder och produkter Nordea Årsredovisning

17 Marknadspositioner Danmark Privatkunder, tal Företagskunder, tal 73 E-bankkunder, tal 780 Kontor 340 Anställda Marknadsandelar Privatkunder hypotekslån 16,9 konsumtionskrediter 15,3 inlåning 21,4 Företagskunder utlåning 20,2 inlåning 23,5 Placeringsfonder 20,1 Liv- och pensionsförsäkringar 14,7 Courtage 8,1 Finland Privatkunder, tal Företagskunder, tal 331 E-bankkunder, tal Kontor 388 Anställda Marknadsandelar Privatkunder hypotekslån 31,7 konsumtionskrediter 30,1 inlåning 33,9 Företagskunder utlåning 35,3 inlåning 40,7 Placeringsfonder 25,4 Liv- och pensionsförsäkringar 31,9 Courtage 4,8 Norge Privatkunder, tal 665 Företagskunder, tal 76 E-bankkunder, tal 351 Kontor 129 Anställda Marknadsandelar Privatkunder hypotekslån 11,8 konsumtionskrediter 11,2 inlåning 8,4 Företagskunder utlåning 16,7 inlåning 16,8 Placeringsfonder Liv- och pensionsförsäkringar 8,4 Courtage 7,8 Sverige Privatkunder, tal Företagskunder, tal 434 E-bankkunder, tal Kontor 253 Anställda Marknadsandelar Privatkunder hypotekslån 15,8 konsumtionskrediter 9,2 inlåning 18,4 Företagskunder utlåning 14 inlåning 22,7 Placeringsfonder 14,6 Liv- och pensionsförsäkringar 1,6 Courtage 3,1 Polen och Baltikum Privatkunder, tal 370 Företagskunder, tal 47 E-bankkunder, tal 111 Kontor 71 Anställda Privatkunder Kundfokus och förbättrad kundnöjdhet har högsta prioritet i Nordea. Banken har överskådliga kundprogram med olika service- och prisnivå. Privatkunderna delas in i segment utifrån affärsvolym och servicebehov. Kärnkunder kunder som har en affärsvolym på över euro och som köper mer än fem Nordeaprodukter får förmånligare priser och har dessutom en namngiven personlig bankman. Våra priser till privatkunder grundar sig på tre nivåer: Priser till baskunder baseras på köp av en enda produkt Mellankunder, som har byggt upp en bredare affärsrelation med banken, får reducerade priser på flera produkter För kärnkunder baseras prissättningen på det faktum att kunderna anförtror Nordea en betydande affärsvolym, vilket ger volymfördelar. 16 Nordea Årsredovisning 2005

18 Produktområden i fokus Marknaden för finansiella tjänster i Norden förväntas uppvisa hög tillväxt under de närmaste åren, med tillväxttal över BNP till följd av stigande förmögenhet och högre fastighetspriser. Nordea har ett bra utgångsläge för att utnyttja dessa tillväxtmöjligheter. Fokus ligger fortsatt på att befästa marknadspositionen inom området kort och konsumtionslån samt att öka tillväxten inom bolån och sparprodukter. Kort och konsumtionslån Det finns en betydande potential bland befintliga kunder för volymtillväxt inom konsumtionslån och ökad andel kreditkortsinnehavare. Olika traditioner på marknaderna gör att andelen kunder med kreditkort varierar. Sammantaget har en tredjedel av kunderna inom kundprogrammen kreditkort Bostadslån till privatkunder Miljarder euro Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Konsumtionslån per land Miljarder euro Nordea håller för närvarande på att renodla produkterbjudandena inom kort och konsumtionslån. Konsumtionslån utan säkerhet säljs främst till befintliga kunder genom att utnyttja hela kraften i Nordeas flerkanalsstrategi, om möjligt utifrån i förväg godkända kreditlimiter. Nordea Finans, som är ett av de största finansbolagen i Norden, tillhandahåller butikskrediter arrangemang där Nordea har ett avtal med butikerna och erbjuder finansiering i samband med försäljning av vitvaror, hemelektronik etc Dec 04 Mars 05 Juni 05 Sept 05 Dec 05 Danmark Finland Norge Sverige Avancerade kort som omfattar t ex försäkringar är främst avsedda för kärnkunder. Ett mer standardiserat korterbjudande ska tas fram som huvudsakligen riktar sig mot baskunder och nya kunder. Bolåneprodukter Bolåneprodukter är en av inkörsportarna både för att skapa långsiktiga kundrelationer och för att attrahera nya kunder, och ger möjlighet till korsförsäljning av hela produktutbudet för att tillgodose kundens alla bankbehov. Nordeas konkurrensfördel är ett brett produktutbud som kompletteras av sälj- och rådgivningsverktyg i hela organisationen. De personliga bankmännen är väl insatta i de enskilda kundernas behov och i de olika finansiella lösningarna. Trots stadigt förbättrade marknadsandelar finns det fortfarande utrymme att öka Nordeas andel av bolånemarknaden upp till den naturliga marknadsandelen som innehas för de flesta övriga bankprodukter Internationella kort per land 1000-tal Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Danmark Finland Norge Sverige Produktutvecklingen på bolåneområdet har under 2005 koncentrerats på utveckling av produkter och koncept enligt de strategiska riktlinjerna: Den kompletta bolånelösningen, som säkerställer bostadsfinansiering för olika skeden i kundens liv. Dessa lösningar omfattar allt från bosparande för kunder som ännu inte har köpt bostad och produkter för förstagångsköpare, till boendekapitalprodukter som Nordea Årsredovisning

19 omfattar krediter för pensionssparande för kunder i de senare faserna av bolånecykeln. Med utgångspunkt från värdeökningen på fastigheter i alla de nordiska länderna har Nordea under konceptet Boendekapital lanserat BoFlex-produkter anpassade efter respektive marknad: BoFlex i Sverige, AsuntoJousto i Finland och Nordea Prioritet i Danmark. I Norge har en andra boendekapitalprodukt lanserats. I Danmark och Norge baseras BoFlex-produkterna på befintliga boendekapitalprodukter. I samband med lanseringen genomfördes en massiv gemensam marknadsföringskampanj under hösten, och försäljningssiffrorna har hittills varit mycket bra. En rad andra satsningar har gjorts under 2005, bland annat nylansering av derivatprodukter i Sverige och lansering av en räntetaksprodukt i Norge. Finansiering av fritidshus i vissa områden i Frankrike och Spanien är klart för lansering från mitten av januari Sparande Utöver vanliga sparkonton erbjuder Nordea sina privatkunder ett komplett produkturval, från traditionella fondprodukter till strukturerade produkter, livförsäkringar och Private Banking. För att utnyttja marknadsmöjligheterna fokuserar Nordea på att hålla hög takt i produktutvecklingen. Produktutvecklingstakten inom sparandeområdet är mycket hög och riktar sig till olika marknadssegment, bland annat Private Banking. Nordea förstärkte under 2005 resurserna och kompetensnivån inom sparande- och Volymer (Miljarder euro) Privatkunder ,1 miljoner Private Banking 145 1,3 miljoner Personlig bankman Standardiserade 24 1,6 miljoner koncept Standardiserade 6 6,2 miljoner koncept Baskunder Mellankunder Kärnkunder Nordea strävar efter att erbjuda ett komplett produkturval via ett distributionsnät med flera kanaler, och på så sätt säkerställa att kunderna möter en enda bank och väljer rätt kanal, oavsett om det är det lokala bankkontoret, telefonen eller Internet. En av Nordeas främsta fördelar i detta hänseende är antalet kunder som redan är vana vid att använda Internet för traditionella banktjänster. placeringstjänster på retailområdet i Sverige, Finland och Norge genom att anställa ett stort antal specialister som stöd för de personliga bankmännen. Den starka fokuseringen på sparandeområdet fortsätter 2006 med omfattande rekrytering av sparande- och livförsäkringsspecialister i framför allt Sverige. Lanseringen av Nordeas Placeringsplan slutfördes under året i alla de nordiska länderna, vilket ytterligare underlättar tillväxten inom sparandeområdet. Verktyget är ett avancerat rådgivningskoncept som används av utbildade rådgivare på bankkontoren. Det omvandlar professionella råd baserade på kundens förmögenhets- och riskprofil till mycket ändamålsenliga och begripliga kundlösningar. Verktyget användes vid omkring kundmöten under Liv- och pensionsförsäkringar Nordea Life & Pensions utvecklar och säljer liv- och pensionsprodukter för företag och privatpersoner. Nordea är bland de tre främsta på liv- och pensionsmarknaden i hela Norden, utom i Sverige, och har ett komplett produktutbud med bland annat traditionella produkter, fondförsäkringsprodukter och riskprodukter. Under 2005 har Nordea framgångsrikt lanserat en ny pensionssparprodukt i Danmark ( Vækstpension ), Norge ( Vekstpensjon ) och Sverige ( Kapitalpension ) där avkastningen baseras på marknadsavkastningen. I Norge har Nordea också varit bland de första att erbjuda en fullskalig lösning avseende den nya obligatoriska tjänstepensionsplanen ( Obligatoriska Tjenestemands Pension ). I Finland har en unik produkt lanserats inom ramen för Nordeas fondförsäkringserbjudande, Nordea Choice. Genom den här produkten erbjuder Nordea sina kunder organiserad tillgång till ett urval externa fondförvaltare som kompletterar Nordeas erbjudande inom europeiska och globala aktier. Som ett led i den strategiska tillväxtplanen för Nordea Life & Pensions har Nordea påskyndat utbyggnaden av en distributionsplattform i Sverige genom att upprätta en säljkår inriktad på retailkunder. Vidare ska man förstärka säljverksamheten på företagssidan och utveckla ett mäklarsamarbete. Denna utbyggnad fortsätter under 2006 och Kunder i de fyra nordiska länderna. 18 Nordea Årsredovisning 2005

20 Placeringsfonder Nordea är ledande inom retailfonder i Norden, med ett kapital under förvaltning på 43,8 miljarder euro och en marknadsandel på 18 procent vid slutet av Att Nordea är ledande framgår också av förmågan att utveckla och lansera en rad nya placeringsfonder. Genom att tillämpa en ny placeringsstrategi på många av sina befintliga aktieprodukter har Nordea kunnat förbättra placeringsresultaten rejält och därmed även Morningstars rating för många av fonderna. Detta är anledningen till att Nordea nu har flest antal fonder i Norden med fyra och fem stjärnor. Det nya produktsortimentet, som kallas nya, mer flexibla produkter, lanserades första gången Under 2005 har framför allt lanseringen av fonderna Aktivera Ränta och Nordea Stabil varit mycket lyckosam. Aktivera Ränta skiljer sig från traditionella obligationsfonder genom tillämpning av mer flexibla placeringsriktlinjer med bibehållen riskkontroll. Nordea Stabil är bland de första fonderna i Norden som är tillgänglig för ett stort antal kunder och som förvaltas med målet att skapa stabil, absolut avkastning i stället för relativ avkastning. Aktivera Ränta har nu lanserats i hela Norden. Nordea Stabil har lanserats i Danmark. Lanseringarna av dessa båda produkter har genererat ett nettoinflöde på 1,9 miljarder euro Private Banking Private Banking-tjänster erbjuds förmögna privatkunder och medelstora institutioner. Nordea Private Bankings helhetssyn på förmögenhet inbegriper en vittomfattande rådgivning där hänsyn tas till familj och affärsrelationer när förslag lämnas på hur kundens sammanlagda förmögenhet bör struktureras. Nordea betjänar över private banking-kunder, hade mer än 35 miljarder euro i kapital under förvaltning vid slutet av 2005 och är den ledande privatbanken i Norden. För andra året i rad tilldelade Euromoney Nordea utmärkelsen The Best Nordic Private Bank. Nordea Private Banking har under 2005 utökat antalet rådgivare väsentligt för att förbättra servicen till befintliga kunder och stödja den starka tillväxten av nya kunder och lanseringen av nya produkter. Förutom de nya fondprodukterna som har utvecklats och lanserats under 2005 har Nordea erbjudit nordiska och framför allt europeiska kunder en rad andra nya produkter, inklusive strukturerade produkter och alternativa fondliknande produkter. De senare omfattar hedgefonder, högavkastande fonder och penningmarknadsfonder. Totalt antal lanserade fonder Sverige Norge Danmark Finland Norden Antal lanserade fonder Nettoinflöde i nya fonder Nordea SEB Sampo Robur Danske Bank Handelsbanken DnB Antal fonder med 4 eller 5 stjärnor jämfört med konkurrenterna Nordea Årsredovisning

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea

2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Christian Clausen vd och koncernchef Årsstämman i Stockholm mars 2011 Huvudbudskap 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Starkare än före finanskrisen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer