Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr (8)

2 STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande en ökning med 300 procent. I resultatet ingår överskottsmedel från SPP med 3,5 Mkr som har resultatförts som intäkter av engångskaraktär Kundintäkterna för 2000 uppgick till Mkr 173,3 ( 67,0) motsvarande en ökning med 159 procent. Ökningen förklaras bland annat av mer än tredubblade kundintäkter i Tyskland. Vinst per aktie efter skatt, ökade till 1,79 kr (0,25) motsvarande en ökning med 616 procent. Exklusive SPP uppgick vinst per aktie efter skatt till 1.62 kr. Antalet aktier ökade med till genom riktad nyemission under året. Styrelsen föreslår en utdelning med 0,75 kr vilket är en höjning med 0,05 kr eller 7 procent. Avtalsportföljen uppgick den sista december 2000 till 334 Mkr (96) motsvarande en ökning med 246 procent. Viktiga händelser 2000 I Sverige förvärvades krediter av SEB med en kapitalfordran om Mkr. Avtal slöts samtidigt om framtida leveranser av förfallna konsumentkrediter. En riktad nyemission om 141,7 Mkr genomfördes varav Deutsche Bank tecknade sig för 10 0 Mkr. Banken blev därmed störste ägare i Hoist och innehar idag 19,95 procent av kapital och röster samt en teckningsoption på ytterligare aktier till kurs 40 kr per aktie. I Tyskland övertogs krediter med en kapitalfordran om Mkr under befintligt vinstdelningsavtal samt förvärv av krediter med en kapitalfordran om 120 Mkr från Allianz Bank. Antalet krediter under bearbetning i koncernen uppgick i december 2000 till ( ) motsvarande en ökning med 54 procent. Kapitalfordran uppgick till Mkr ( 6 000) motsvarande en ökning med 73 procent. Peter Buttenschön utsågs till VD i moderbolaget och koncernchef i samband med bolagsstämman i maj. Dietmar Karthaus utsågs till ny medlem av den verkställande ledningen i Hoist Kreditverwaltung AG. Hans Pettersson utsågs till tf VD i Hoist Kredit AB. Utsikter för framtiden Befintliga portföljer kommer att generera fortsatt tillväxt i kundintäkter de närmaste åren. Nya förvärv kommer att ytterligare öka tillväxten. För år 2001 förväntas ett resultat före skatt om miljoner kronor. 2(8)

3 KONCERNEN Verksamheten Hoist är en tjänsteindustri i samarbete med europeiska kreditinstitut och är inriktad på förfallna konsumentkrediter. Efter förvärv av en kreditportfölj startar vi ett långsiktigt arbete tillsammans med den enskilde kunden i syfte att uppnå ett för denne skräddarsytt avtal som leder till skuldfrihet och optimala intäkter för oss. Genom erfarenhet har vi god kunskap om vilka intäkter en kreditportfölj kan generera och därmed också hur mycket vi kan betala vid ett förvärv. Våra IT-system är speciellt utformade för vår verksamhet och gör det möjligt att analysera utfallet i varje portfölj. De gör det också möjligt att på daglig basis analysera utfallen av kundavtalen samt tecknade nya kundavtal. Hoist bedriver verksamhet i Tyskland och Sverige. Koncernens totala antal krediter inklusive krediter med vinstdelning uppgick per den december 2000 till jämfört med sista december Det motsvarar en ökning på 54 procent. Koncernens totala kapitalfordran steg med 73 procent till Mkr den 31 december 2000 jämfört med Mkr 31 december Intäkter och resultat Under fjärde kvartalet uppgick koncernens kundintäkter till 76,6 Mkr (22,3), vilket innebär en ökning med 243 procent jämfört med Under fjärde kvartalet ingår SEB portföljens intäkter och kostnader för perioden juni till december Kundintäkter KSEK För helåret 2000 uppgick koncernens kundintäkter till 173,3 Mkr (67,0) motsvarande en ökning med 159 procent. Ökningen beror på ett mer än tredubbelt utfall av kundintäkter i Tyskland samt förvärvet av SEB portföljen i Sverige. Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2). I resultatet ingår överskottsmedel från SPP med 3,5 Mkr som har resultatförts som intäkter av engångskaraktär Resultatet efter skatt redovisas till 27,7 Mkr (2,9). Den låga skattebelastningen under året förklaras av att förlustavdrag har kunnat utnyttjas i Tyskland. Koncernens kundintäkter och avtalsportfölj Kundintäkter 173 Mkr 67 Mkr IB Avtalsportfölj 96 Mkr ej jämförbart UB Avtalsportfölj 334 Mkr 96 Mkr 3(8)

4 Avtalsportföljen är summan av beräknade framtida kundintäkter med avdrag för förväntat bortfall. Tyskland stark tillväxt och lönsamhet Den tyska verksamheten visade stark tillväxt i kundintäkter och är klart störst i koncernen. Utvecklingen jämfört med 1999 framgår av nedanstående tabell. Antalet krediter ökade med 40 procent till Den totala kapitalfordran steg med 45 procent till Mkr. Kundintäkterna ökade med 260 procent till 101 Mkr. Den tyska avtalsportföljen uppgick till 224 Mkr den 31 december 2000 jämfört med 54 Mkr den 31 december Under året övertogs krediter med en kapitalfordran om Mkr under befintligt vinstdelningsavtal. I juli 2000 verkställdes köp och tillträde av krediter med en kapitalfordran på 120 Mkr f rån Allianz Bank. Kreditportföljer och kundintäkter, Tyskland Kundintäkter (Mkr) 101,5 28,6 Antal ägda krediter Antal krediter m vinstdeln *) Total kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) *)ytterligare krediter tillkommer 2001 enligt avtal Sverige fördubbling av verksamheten Genom förvärvet av SEB-portföljen har verksamheten i Sverige fördubblats. Kundintäkterna totalt uppgick under året till 71,1 Mkr jämfört med 37,9 Mkr under1999. SEB portföljen har intäktsförts under fjärde kvartalet avseende intäkter och kostnader för perioden juni till december Antalet krediter ökade med 166 procent till Den totala kapitalfordran steg med 145 procent till Mkr. Kundintäkterna ökade med 88 procent till 71 Mkr Den svenska avtalsportföljen uppgick till 110 Mkr den 31 december 2000 jämfört med 40 Mkr den 31 december Kreditportföljer och kundintäkter, Sverige Kundintäkter (Mkr) 71,1 37,9 Antal krediter (st) Kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Sålda och avvecklade verksamheter. Vid slutet av året tecknades avtal om försäljning av en portfölj i Finland bestående av 690 krediter och en kapitalfordran på 19,0 Mkr. Verksamheten i Finland avvecklades under sista kvartalet. Resultatpåverkan är marginell. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i kreditportföljer uppgick till 387,7 Mkr under året (11,6) och i anläggningstillgångar till 2,3 Mkr (1,9). 4(8)

5 Finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 47,6 Mkr (1,6 för jämförbara verksamheter). Likvid för nyemissioner 14,8 respektive 141,7 Mkr betalades in i januari och i oktober Likvida medel uppgick till 35,0 Mkr (16,7) vid periodens utgång. Personal Antalet anställda uppgick den 31 december 2000 till 183 personer (165) varav 161 (137) i Tyskland. Övriga upplysningar Från SPP allokerade överskottsmedel har efter nuvärdesberäkning intäktsförts med 3,5 Mkr, varav en första utbetalning om 0,8 Mkr gjorts i september I slutet av året tecknade Hoist Sverige uppdragsavtal med Collector Credit AB avseende hantering av vissa av Hoists krediter med en kapitalfordran överstigande 500 Tkr per kredit. Collector innehar en option att förvärva vissa av dessa krediter. Detta innebär ingen resultatpåverkan i Hoist. Utsikter för framtiden Befintliga portföljer kommer att generera fortsatt tillväxt i kundintäkter de närmaste åren. Nya förvärv kommer att ytterligare öka tillväxten. För år 2001 förväntas ett resultat före skatt om miljoner kronor. Förslag till utdelning för år 2001 Styrelsen föreslår en utdelning med 0,75 kronor per aktie för verksamhetsåret Notering och aktieägarstruktur Hoist är noterat på Stockholmsbörsens O-listan sedan 7 maj Störste ägare är Deutsche Bank AG med knappt 20 procent av kapital och röster samt en teckningsoption på ytterligare aktier till kurs 40 kr per aktie. Övriga betydande ägare är en familjestiftelse upprättad av Erik Fällström med ca 9,9 procent av kapital och röster samt styrelsens ordförande Mikael Wirén via bolag med ca 9,9 procent. Årsredovisning Årsredovisning för verksamhetsåret 2000 beräknas publiceras vecka 14, Årsredovisningen kommer att skickas ut till aktieägare och hållas tillgänglig för allmänheten på bolagets kontor, Kungsgatan 33, Stockholm Kommande rapporttillfällen och bolagsstämma Delårsrapport kvartal 1/01 26 april 2001 Ordinarie bolagsstämma 26 april 2001 Delårsrapport kvartal 2/01 21 augusti 2001 Delårsrapport kvartal 3/01 25 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 i februari 2002 Stockholm 5 februari 2001 HOIST International AB (publ) Peter Buttenschön Verkställande direktör 5(8)

6 Hoist International AB (publ) Definitiv bokslutskommuniké för 2000 jan-dec jan-dec RESULTATRÄKNING (KKr) 12 månader 12 månader Kundintäkter brutto Övriga rörelseintäkter Brutto rörelseintäkter Avskrivning kreditportföljer och vinstdelningsavtal Andelar kundintäkter till tredje part vid vinstdelningsavtal Inkasserad moms i Tyskland Övriga direkta kostnader Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivning på anläggningstillgångar Resultat före finansiella poster Finansnetto Rörelseresultat före avvecklade verksamheter SPP medel Resultat från 1999 avvecklade verksamheter Rörelseresultat före skatt Skatt på årets resultat 1) Uppskjuten skatt 1) Periodens resultat december 31 december BALANSRÄKNING (KKr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa Tillgångar Eget Kapi tal Skulder Avsättning för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Skulder Summa Skulder & Eget Kapital december 31 december NYCKELTAL Vinst per aktie efter skatt exklusive SPP 1) 2) 1,62 0,25 Eget kapital per aktie 2) 18,95 9,97 Avkastning på eget kapital % 3) 15,9 3,2 Soliditet % Bokförd Kreditvolym Mkr (8)

7 Total kapitalfordran Mkr Total avtalsportfölj Mkr Antal aktier tusental Aktiekurs ultimo (köp) kr 43,80 34,00 not 1 Beräknad verklig skatt och resultatförd uppskjuten skatt not 2 Efter utspädning p g a teckningsoptioner not 3 Nettoavkastning i procent av genomsnittligt justerat kapital jan-dec jan-dec KASSAFLÖDESANALYS (KKr) 12 månader 12 månader Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Inbetalningar från andra parter Utbetalningar till anställda inkl skatter och avgifter Utbetalningar till andra leverantörer Ränteutgifter netto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Förvärv av kreditfordringar Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringar Finansiering Likvid för nyemissioner Avvecklade verksamheter Netto likvid från övrig a skulder och fordringar Amortering och nyupplåning netto Betald aktieutdelning Kassaflöde från finansiering Totalt NETTO KASSAFLÖDEN Likvida medel vid periodens början Totalt netto Kassaflöde Kursdifferens 169 Likvida medel vid periodens utgång (8)

8 Hoist är en tjänsteindustri i samarbete med europeiska kreditinstitut och är inriktad på förfallna konsumentkrediter. Efter förvärv av en kreditportfölj startar vi ett långsiktigt arbete tillsammans med den enskilde kunden i syfte att uppnå ett för denne skräddarsytt avtal som leder till skuldfrihet och optimala intäkter för oss. Genom erfarenhet har vi god kunskap om vilka intäkter en kreditportfölj kan generera och därmed också hur mycket vi kan betala vid ett förvärv. Våra IT-system är speciellt utformade för vår verksamhet och gör det möjligt att analysera utfallet i varje portfölj. De gör det också möjligt att på daglig basis analysera utfallen av kundavtalen samt tecknade nya kundavtal. Hoists verksamhet startade i Sverige Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland. Den tyska verksamheten är numera klart störst i koncernen. Hoist är marknadsledare på den mycket stora tyska marknaden. De erfarenheter och relationer som vi fått i Tyskland gör oss beredda att etablera oss i andra närliggande europeiska länder. Hoists affärsidé stämmer väl överens med ambitionerna hos många banker att fokusera på kärnverksamheten och låta specialister ta hand om mer perifera verksamheter. Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. HOIST International AB (publ) Kungsgatan 33 Box Stockholm Tel Fax (8)

Delårsrapport Januari-mars 2000

Delårsrapport Januari-mars 2000 Delårsrapport Januari-mars 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Hoists verksamhet fortsätter att utvecklas mycket stabilt. Kundintäkterna växer kraftigt i Tyskland och är fortsatt stabilt

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Renodling av verksamheten

Renodling av verksamheten Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Renodling av verksamheten Ny strategi: o Kraftfull renodling av Framfab som globalt internetkonsultföretag o Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer