TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA"

Transkript

1 TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma genom att hälsa samtliga välkomna med ett glatt Hej allihopa. Han förklarade att pga. bytet av datum för stämman så hade det inte gått att boka Nilsellsalen där stämman normalt hållits de senaste åren. 2 Val av ordförande för stämman Erik Persson valdes till ordförande för stämman. 3 Val av sekreterare för stämman Klas Lindqvist valdes till sekreterare för stämman. 4 Val av 2 st justerare av stämmoprotokollet Anne-Li Konrad och Yngve Wikström valdes att justera stämmoprotokollet. 5 Fastställande av dagordning Det förslag till dagordning som delats ut tillsammans med övriga mötesunderlag fastställdes. 6 Mötets behöriga utlysande Stämman förklarades vara behörigen utlyst. 7 Upprättande av röstlängd En närvarolista cirkulerades och skrevs på av de närvarande. Följande 37 fastigheter av totalt 119 var representerade på stämman: Grytstigen 1, 3, 17, 19, 25, 31, 33, 45, 49, 51, 55, 63, 73, 75, 77, 85, 91, 93, 109, 117, 119, 127, 131, 40, 42, 58, 64, 70, 74, 100, 102, 106, 110, 112, 114, 118, 128 Inga formella fullmakter anmäldes men Nils Thun anmälde att det formellt är Anette Thun som står som fastighetsägare till Grytstigen 3. Det beslutades att den upprättade närvarolistan vid behov kunde användas som röstlängd. Ordföranden påminde om att varje fastighet har en röst oavsett hur många delägare som finns. 8 Fastställande av övriga frågor att behandla under 21 Stämman fastställde att följande frågor skulle behandlas under 21: Gunnar Tolf, angående bildande av en grupp för att lösa problemen i längan Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2012 Erik Persson undrade om stämman ansåg att det var nödvändigt att styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp. Stämman ansåg inte att detta var nödvändigt. Gunnar Tolf påpekade dock att avståndet mellan föreningens UC och Himmelsbodafälten inte var så stor som 3 km utan bara 1,5 km. Ordföranden hänvisade till den redogörelse som lämnats av revisorerna i årets revisionsberättelse och påpekade att det den här gången hade varit speciellt svårt att sammanställa ett bokslut i tid till stämman. Sida 1

2 Eftersom kassören inte var närvarande hjälptes ordföranden och revisor Lennart Ström åt att föredra den ekonomiska redovisningen för år 2012 och att svara på följande frågor som ställdes: Maud Bick undrade vad som ingår i Gemensamma aktiviteter. Svar: Kontot innehåller sådant som t.ex. förtäring vid vår- och höststädningarna, julgran inklusive transport till Grytstigen och bortforsling efter jul (bortforslingen är speciellt dyr) Jukka Huotari undrade vad Osäkra fordringar innebär. Svar: Det handlar här om den fastighetsägare som inte betalat sina fastighetsägarbidrag under lång tid och hela tiden låg efter med betalningarna. Det hade därför ansetts osäkert när pengarna skulle kunna inkomma till föreningen. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes och lades till handlingarna. 10 Revisionsberättelse för år 2012 Ordföranden läste upp förslagen i revisorernas berättelse och påpekade speciellt att samtliga anläggningar redovisar ett överskott för år Revisor Lennart Ström underströk dessutom att trots svårigheterna vid sammanställningen av bokslutet, se revisionsberättelsen, hade revisorerna kunnat konstatera att inga oegentligheter hade förekommit och att alla pengar som skulle finnas i föreningen verkligen fanns där. Revisionsberättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna. 11 Fastställande av balans- och resultaträkning Balans- och resultaträkningarna fastställdes. 12 Beslut om disposition av resultatet från verksamhetsåret 2012 Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att överskottet i de olika anläggningarna överförs i ny räkning. 13 Styrelsens ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 14 Val av styrelse samt styrelseordförande I enlighet med valberedningens förslag valdes följande personer till styrelse för år 2013: Ordinarie ledamöter: Erik Persson Grytstigen 49 Kvarstår 1 år Janne Asplund Grytstigen 110 Kvarstår 1 år Berit Hasselqvist Grytstigen 77 Omval 2 år Lennart Ström Grytstigen 40 Nyval 2 år Britt Tolf Grytstigen 100 Nyval 1 år Suppleanter: Lars Lindén Grytstigen 64 Omval 1 år Yvonne Marténg Grytstigen 63 Omval 1 år Erik Persson utsågs till ordförande för 1 år. 15 Val av revisorer och revisorssuppleant Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för 2013: Ordinarie revisorer: Ulla Wenström Grytstigen 58 Omval 1 år Lennart Karlsson Grytstigen 119 Nyval 1 år Revisorssuppleant: Klas Lindqvist Grytstigen 70 Omval 1 år Sida 2

3 16 Val av valberedning och suppleant Följande valberedning valdes: Sumoud Sulaiman Grytstigen 75 Eva Johansson Grytstigen 112 Kjell Skytt Grytstigen 83 Sumoud Sulaiman utsågs till sammankallande. 17 Motioner Inga motioner hade inkommit men styrelsen presenterade följande fyra propositioner: 1. Ändring av prissättningen på parkeringsplatser som hyrs ut till föreningen och som hyrs ut av föreningen. a. Föreningen hyr en P-plats av vissa boende och har då hittills betalat 1 500,- kr per plats och år. Styrelsen föreslog en höjning och att föreningen i fortsättningen ska betala 1 600,- kr per plats och år och att hyran ska betalas ut med 400,- kr per plats och kvartal. Styrelsen avser att skriva ett kontrakt med 3 månaders uppsägningstid med de som hyr ut sin P-plats till föreningen. b. Styrelsen föreslog att när föreningen hyr ut en P-plats inom området till en boende skall hyran höjas och i fortsättningen vara 2 000,- kr per plats och år. Hyran ska betalas in med 500,- kr per plats och kvartal. Styrelsen avser att skriva ett kontrakt med 3 månaders uppsägningstid med de som hyr P-plats inom området av föreningen. c. Styrelsen föreslog att hyran för en P-plats på E-parkeringen skulle höjas till 1.400,- kr per plats och kvartal. Hyran ska betalas in med 350,- kr per plats och kvartal. Styrelsen avser att skriva ett kontrakt med 3 månaders uppsägningstid med de som hyr P-plats på E-parkeringen av föreningen. Ordföranden påpekade också att en P-plats på våra parkeringar, inom området och på E-parkeringen, inte får hyras ut till någon som inte bor i området. Detta har beslutats på stämman för ett antal år sedan och beslutet gäller. Ordföranden nämnde dessutom att i det fall en fastighetsägare kommer överens med en annan fastighetsägare (inom området) om att överföra rätten till t.ex. ett garage från den ena fastigheten till den andra (den ena fastigheten utgår ur GA 11 eller GA 11-1 och den andra går in i samma GA) så måste detta formellt ske med en anmälan till Lantmäteriet. Lantmäteriet tar betalt för att göra en sådan omregistrering. Först när detta är klart hos Lantmäteriet har den nya fastigheten rätt till garaget. Den fastighet som lämnar garaget har då naturligtvis istället rätt till en vanlig P-plats. Styrelsen ska i ett sådant fall informeras om förändringen så att kassören kan debitera fastighetsägarbidraget på rätt fastighet. 2. Ändrad datering av kvartalsfakturorna Det händer då och då, vid försäljning av en fastighet, att säljare och köpare inte gör upp om vem av dessa som ska betala fastighetsägarbidraget. Detta är en sak som ska ingå i den likvidavräkning som normalt görs vid själva köpetillfället. En del mäklare/banken struntar dock i att ta upp detta och det blir därför lätt en konflikt mellan säljare och köpare. I vissa fall har säljare och köpare då önskat att kassören ska dela upp fastighetsägarbidraget och skicka en delfaktura till vardera parten. Ordföranden underströk att detta inte är föreningens sak att hålla reda på och betonade att i fortsättningen kommer föreningen att tillämpa principen att den som står som fastighetsägare vid ingången av det kvartal som fakturan avser, kommer att anses vara ansvarig för att fastighetsägarbidraget inkommer till föreningen. Sida 3

4 För att undvika missförstånd kring detta föreslog styrelsen att fakturorna i fortsättningen ska dateras den första dagen i den första månaden i varje kvartal, dvs. 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, men med samma förfallodagar som hittills gällt. Förfallodagarna kommer alltså även i fortsättningen att vara 28 februari, 31 maj, 31 augusti och 30 november. Styrelsen planerade att kunna sätta igång det nya systemet fr.o.m. det tredje kvartalet Ordföranden påminde också om att det är mycket viktigt, speciellt vid betalning över Internet, att man alltid måste skriva fakturanummer och husnummer på betalningen så att kassören vet vem som har betalat. Det slarvas ganska ofta med detta, men här behövs en skärpning av de fastighetsägare som inte redan gör detta. 3. Slutprognos för VVS-arbetskostnad Det finns ännu inte någon sluträkning för utbyte av avstängningsventilerna för varmt och kallt tappvatten samt renoveringen av avloppsrör och varmvattencirkulation (inklusive nödvändig ombyggnad av inspektionsbrunnarna). Vintern satte stopp för arbetet på ett brutalt sätt i och med all den myckna snö vi har fått i år. Arbetet kommer nu att återupptas i och med att det blir möjligt att återigen komma åt brunnarna på gavlarna. Eftersom de inspektionsbrunnar som byggdes vid renoveringen av kulvertsystemet är för små för att det ska vara möjligt att komma ner under husgavlarna och koppla nya rör (främst nu för varmvattencirkulationen) så måste brunnarna byggas om. Nya aluminiumlock kommer då att monteras istället för de små runda brunnslocken. Styrelsen hade önskat att det skulle vara möjligt att presentera den exakta kostnaden för renoveringen på stämman men detta måste tyvärr vänta tills arbetena är färdiga. Det beror delvis också på att det visat sig att det krävde olika mycket arbete i olika fastigheter pga. det sätt husen har byggts från början och på vilka reparationer som redan gjorts i vissa hus. Planen är nu att det sista arbetet ska vara genomfört i mitten av april. På extrastämman beslutade föreningen att ge styrelsen i uppdrag att ta upp ett banklån för att tills vidare täcka kostnaderna för utbyte av avstängningsventilerna för varmt och kallt tappvatten samt renoveringen av avloppsrör och varmvattencirkulation (inklusive nödvändig ombyggnad av inspektionsbrunnarna). Det visade sig att SE-banken, där föreningen varit kund sedan området bildades på 1970-talet, förhalade godkännandet av ett lån genom att vara otydliga i vilka underlag de behövde och därför hela tiden krävde nya handlingar från föreningen. Styrelsen ändrade därför sin strategi och bad istället, de fastighetsägare som hade anmält att de önskade lösa sin del av kostnaden kontant, om ett förskott på 8 000,- kr. Med hjälp av de pengar som då kom in kunde de första fakturorna betalas. Att så många som 75 fastigheter har sagt att de vill betala kontant och det faktum att den första kalkylen med stor sannolikhet visade för hög kostnad, innebär troligen att föreningen inte kommer att behöva låna hela det belopp som först planerades. Som det ser ut nu beräknas den återstående delen av arbetet uppgå till ca ,- kr. Den slutliga kostnaden kommer naturligtvis att fördelas lika på de 119 fastigheterna. De som ska betala kontant kommer troligen att få skjuta till ytterligare medel (ev. ca kr) och de som väljer att betala genom att delta i ett lån kommer att få dela på räntan för lånet. Eftersom bilden ser helt annorlunda ut nu än vid den extra stämman konstaterades att vi nu har att välja på att ta upp ett lån i bank eller att låna ur föreningens reparationsfond. Jukka Huotari föreslog att föreningen skulle ta en del av kostnaden för renoveringen från reparationsfonden. Styrelsen föreslår dock nu dels att ett belopp motsvarande överskottet år 2012, dvs ,- kr tas av reparationsfonden samt att ett lån ska tas upp i bank. Detta för att inte minska reparationsfonden alltför mycket. (Vid lån i bank planeras den första amorteringen ske i kvartal 2 i år.) Anne-Li Konrad påminde om att den extra stämman redan beslutat att inte ta av reparationsfonden men stämman ansåg ändå att man skulle kunna utnyttja överskottet från Sida 4

5 Stämman beslutade att ett belopp motsvarande 2012 års överskott i GA 1, ,- kr, får disponeras för utbytet av avstängningsventilerna för varmt och kallt tappvatten samt renoveringen av avloppsrör och varmvattencirkulation (inklusive nödvändig ombyggnad av inspektionsbrunnarna). Conny Nilsson undrade varför inte ROT-avdrag nämnts i sammanhanget. Styrelsen förklarade att en samfällighetsförening inte kan få ROT-avdrag. Efter den systemändring som gjordes för ett par år sedan kan ROT-avdrag numera bara erhållas efter ansökan från det företag som utfört arbetet, i samband med att företaget direkt fakturerar en fastighetsägare. I det här fallet är det inte möjligt att låta fakturera alla 119 fastighetsägarna separat eftersom anläggningen tillhör föreningen. Ordföranden avslutade punkten om renoveringen med att understryka att renoveringsarbetet har flutit på bra med väldigt få incidenter. Han beklagade dock att Grytstigen 7 befann sig i ett sådant skick att det inte var möjligt att genomföra renoveringen där, Det innebar dessutom att längan 1 17 f.n. inte kunde få röret för varmvattencirkulation utbytt. Styrelsen arbetar vidare med att få en lösning på det problemet. 4. Problemet med trånga parkeringsrutor Styrelsen får då och då önskemål om att göra parkeringsrutorna bredare. Styrelsen har tillsammans med Birger Borg funderat över vad som kan göras åt detta och över vilka kostnader det skulle medföra. Att bredda rutorna i hela området skulle medföra att åtta P-rutor behövde ersättas. Förutom kostnaderna för själva anläggandet av nya P-rutor tillkommer kostnader för att flytta stolpar och motorvärmaruttag m.m. Frågan är då samtidigt vem som skall betala en sådan ombyggnad. Det hade dessutom visat sig att det inte finns tillräckligt med mark inom området för att göra en sådan utbyggnad. Det måste i så fall bli en utbyggnad av E-parkeringen som vi arrenderar. Botkyrkabyggen, som äger marken runt E-parkeringen, hade dock helt motsatt sig en utbyggnad av E-parkeringen nedanför det stora parkeringsgaraget (som är den mark som möjligen skulle kunna vara tillgänglig). Vid kontakterna med Botkyrkabyggen hade det dock framgått att det återigen är möjligt för boende i vårt område hyra P-plats av Botkyrkabyggen i det stora parkeringsgaraget. Med dessa kunskaper i bagaget vill styrelsen därför avsluta frågan om att bredda P-rutorna. Ordföranden passade samtidigt på att tacka Birger Borg för det arbete han lagt ner på detta. 18 Ersättning till styrelse och revisorer Ordföranden påminde om att vid stämman 2012 hade Yngve Wikström föreslagit en höjning av styrelsens arvode till ,- kr men efter de diskussioner som då varit hade beslutet blivit att arvodet skulle stanna vid ,- kr för Till detta kommer ett schablonbelopp på 2 000,- kr för porto och telefonkostnader och 3 000,- kr för revisionskostnader. Ordföranden föreslog nu att stämman 2013 skulle följa Yngve Wikströms förslag och denna gång höja arvodet till ,- kr. Yngve Wikström föreslog att ordförande och kassör skulle tilldelas en större andel av arvodet än övriga styrelsemedlemmar. Bakgrunden till detta är att erfarenheten visar att det nästan alltid är dessa två poster som har den största arbetsbelastningen. Stämman beslutade enligt förslaget att arvodet till styrelsen för 2013 ska vara ,- kr. Stämman beslutade samtidigt att uppdra åt styrelsen att se över fördelningen av styrelsearvodet så att ordförande och kassör i fortsättningen tilldelas en större andel av arvodet än övriga styrelsemedlemmar. Stämman beslutade om ett schablonbelopp för ordförande och kassör på 2 000,- kr för utlägg för bl.a. porton och telefonkostnader. Stämman beslutade avsätta ett belopp på 3 000,- kr för revisionskostnader. 19 Budget för verksamhetsåret 2013 Stämman fastställde förslaget till budget i enlighet med det utsända förslaget. Sida 5

6 20 Förslag till utdebiteringar 2013 Det konstaterades att i förslaget till utdebitering hade beloppet för Extra parkering utanför området (EP2 13 st) felaktigt angivits till 375,- kr/kvartal, medan den nyss fastställda budgeten angav 350,- kr/kvartal. Avgiften för Extra parkering utanför området (EP2 13 st) justerades till 350,- kr/kvartal. Stämman fastställde förslaget till utdebitering i de olika gemensamhetsanläggningarna och för extra parkeringar. Det noterades samtidigt att för de som ska delta i lånet för VVS-renoveringen kommer amortering och ränta att tillkomma. 21 Övriga frågor fastställda i 8 a) Styrelsen tog upp följande frågor: Vårstädningen 2013: Efter viss diskussion planerades en senareläggning av vårstädningen, pga. den stora mängden kvarvarande snö och den ihärdiga kylan, till den 27 april Områdesbasarna kommer dessförinnan att kallas till sedvanlig rundvandring i området. Ordföranden kommer att hålla uppsikt när kommunen kommer att sopa och komma överens med Goran om när det är dags att sopa gränder och parkeringar. En sopmaskin kommer då att sopa bort vintergruset från gränder och parkeringar. Detta bör ske i veckan före vårstädningen. Man ska därför innan dess sopa ut gruset från väggarna så att sopmaskinen får med sig så mycket som möjligt. Det är också lämpligt att kratta bort så mycket grus som möjligt från gräsmattorna längs Grytstigen så att kommunens sopmaskin får med sig så mycket som möjligt därifrån. Vid vårstädningen är det dags för områdesbasarna att lämna över nycklarna till nästa på tur, enligt den turordning som finns upptagen i årsmöteshandlingarna. En ny lista kommer att delas ut när bytena har gjorts. En rättelse i årsmöteshäftet: Sedan häftet trycktes har öppettiderna hos SRV i Skyttbrink ändrats. Nu gäller att det är öppet kl på lördagar och söndagar. b) Bildande av en grupp för att lösa problemen i längan Gunnar Tolf påminde om att han och Britt vid förra årets stämma tagit upp frågan om tillgång för samfällighetsföreningen till den fastighet som befinner sig i obeskrivlig misär. Han hade sedan dess haft en mängd kontakter med bl.a. kommunstyrelsens ordförande och många fler personer för att undersöka vilka möjligheter som fanns att lösa problemen. Han informerade om att Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade beslutat att det inte finns någon sanitär olägenhet i det här fallet. Detta för att alla problem finns inom fastigheten Ärendet hade därmed avskrivits. Gunnar Tolf föreslog nu att styrelsen skulle få i uppdrag att bilda en arbetsgrupp inom området som skulle få i uppdrag att snarast sammanställa vilka åtgärder som vidtagits och eventuellt komma med idéer om vad som man kunna gå vidare med. Ingvar Säfkvist ansåg att man borde kunna använda argumentet att vederbörande boende redan tidigare hade avhysts från ett tidigare boende. Stämman förordade att den föreslagna arbetsgruppen bildas genom styrelsens försorg. 22 Ordföranden har ordet Ordföranden tackade för förtroendet att få fortsätta styrelsearbetet tackade de som på många andra sätt hjälper till med vissa uppgifter i det fördolda uppmanade alla att titta på föreningens hemsida där finns t.ex. ritningar som kan användas vid t.ex. underhåll och ombyggnad ett USB-minne kan dessutom lånas från styrelsen om man vill kopiera ritningar till den egna datorn uppmanade alla att komma med förslag och önskemål om vad som bör finnas på hemsidan och vad som kan förbättras och kompletteras påminde om att områdesbasarna byts ut vid vårstädningen och att dessa har nycklar till redskapsförrådet, om man inte har det själv. De har dessutom nyckel till mittendörren i UC om man behöver låna en av stegarna som förvaras där. Sida 6

7 informerade om att styrelsen ibland får in klagomål mot att man inte informerar grannar om att man ska renovera och t.o.m. bygga om uppmanade de som ska genomföra byggnadsarbete i sitt hus att komma överens med grannarna om när det är mer eller mindre lämpligt att utföra t.ex. bullrande arbeten. uppmanade de som ska ha fest att varsko grannarna i förväg påminde om att det är förbjudet att parkera i gränderna man kör sakta in för att lasta/lasta ur och sedan ut igen så snart som möjligt man hinner som regel också gå på toaletten om det är nödvändigt uppmanade alla att inte bara köra sakta dvs. att krypköra!!! i gränderna utan även ute på Grytstigen påminde om att när man flyttar från området ska den vita fastighetspärmen lämnas över till den nya fastighetsägaren Sumoud Sulaiman påpekade att det under förra sommaren hade varit problem med att en gräsklippare varit borta en längre tid. Ordföranden uppmanade alla som lånar gräsklipparen och även andra redskap att ställa tillbaka dem efter det att de använts. Det är inte OK att behålla föreningens utrustningar på sin egen gård när de inte används. Ordföranden uppmanade alla att anmäla till styrelsen om något går sönder. Janne Asplund, Grytstigen 110 tar emot sådana anmälningar. Det är inte meningen att någon ska bli betalningsskyldig, utan att redskap och klippare ska fungera när nästa person behöver använda dem. Om bensinen tar slut så köper man ny bensin och lämnar kvittot till kassören, så betalar denne ut pengarna till ditt konto. Ordföranden påminde också om Grannsamverkan mot brott. Ulla och Henry Säfström och Ulla Persson sätter upp information på anslagstavlan på UC när det kommer något nytt. 23 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Stämmoprotokollet kommer att delas ut till samtliga fastighetsägare i brevlådorna. 24 Avtackning av styrelseledamöter Tina Jurén avsade sig sin plats i styrelsen under sommaren 2012 och har nu flyttat till Tullinge. Yalcin Selek som avgår ur styrelsen var inte närvarande på stämman och kommer senare att avtackas av den nya styrelsen på lämpligt sätt. 25 Stämmans avslutning Ordföranden tackade alla för intresset under stämman och påminde om att nästa gång vi samlas är vid vårstädningen. Vid protokollet: Justerat: Klas Lindqvist Erik Persson Anne-Li Konrad Yngve Wikström Stämmosekreterare Ordförande Sida 7

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 10 Mars 2014 Plats: Nisellsalen, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2014 års stämma genom

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 14 Mars 2012 Plats: Nisellsalen, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade stämman med att hälsa

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 9 Mars 2015 Plats: Nisellsalen, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Eva Johansson, öppnade föreningsstämman genom

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman.

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman. Protokoll fört vid föreningsstämman med Ankarsmeden/Låssmedens Samfällighetsförening söndagen den 24 mars 2013 klockan 18.00 i Högalids Folkhögskolans matsal. 1 Mötets öppnande och upprop Ordförande Hans-Erik

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan),

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), 2016-03-17 Dagordning 1. Stämman öppnas...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Fråga om stämman är behörigen kallad...3

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING MÅNDAGEN 18 APRIL 2013, Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING MÅNDAGEN 18 APRIL 2013, Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA I EDESÖ SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING MÅNDAGEN 18 APRIL 2013, 18.30 Matteus skola, Aulan, Vanadisvägen 16, Stockholm 1 Stämmans öppnande Styrelseledamot Anna Sandberg öppnade stämman.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

Norröra Samfällighetsförening

Norröra Samfällighetsförening Norröra Samfällighetsförening Årsstämman 2015-07-18 Bilagor: Närvarolista Ekonomisk redovisning GA 1-2 Ekonomisk redovisning GA 6 Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Budgetförslag GA 1-2 Budgetförslag

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Markus Andersson hälsade alla välkomna och Årsstämman öppnades.

1 Årsstämmans öppnande Markus Andersson hälsade alla välkomna och Årsstämman öppnades. Holma Östra Samfällighetsförening, Svedala 2013-02-12 Sida 1(3) Närvarande: 10 hushåll av 92 Styrelsenärvarande: Markus Andersson, Roger Hansson, Anna Käck, Jenny Nilsson, Ambjörn Persson. Frånvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll ordinarie föreningsstämma Protokoll ordinarie föreningsstämma Dag Plats Önneredshallen, Påvelund Tid kl 19:00 20:00 Närvarande 22 fastigheter enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Roland Norlén (RN) hälsade alla välkomna och höll

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7)

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7) Årsstämma 2015 2015.03.26 2015 2015.03.26 1(7) 1 Fråga om mötets behöriga utlysande... 3 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman... 3 3 Val av två justerare och tillika rösträknare... 3 4 Styrelsens

Läs mer

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475

(Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 PROTOKOLL (Fyra sidor) fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Org nr 716412-9475 Tid: Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-ca 19.00 Plats: Kungsholmen,

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsmöte i Skogsbyns Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsmöte i Skogsbyns Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsmöte 2008-03-18 i Skogsbyns Samfällighetsförening Plats: Grå kvartersgård 1. Årsmötets öppnande och behöriga utlysande. Föreningens ordförande Björn Klebe hälsade alla närvarande

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG Sidan 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll en sammanställning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen Protokoll fört vid årsmötet 2008 för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet Tid: 2008-06-15 kl. 10.00-11.45 Plats: Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen 1 Ordförande förklarar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016

Protokoll Årsmöte. Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Protokoll Årsmöte Årsmöte, Brännögården söndagen den 6 mars 2016 Närvarande: 29 personer inklusive styrelsen var närvarande på årsmötet. 26 av dessa var röstberättigade. 1 Mötets öppnande Matts Eriksson

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Brf Gullvivan Protokoll årsstämma 2014 14 Protokoll årsstämma Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med: Datum: 2015-04-20 Brf Gullvivan, Munka-Ljungby Tid: 19:00 Plats: Skyddsrummet, Växthusvägen 1 Öppnande

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad.

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Sid1(5) Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Ordförande Bo Hellberg öppnade mötet. 1 Stämmans behöriga utlysande Då handlingarna skickades

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007 BRF Målarprinsen Föreningsstämma Strandskolans Matsal Den 25 april 2007 Stämmoprotokoll 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Jonas Carvbo hälsade alla närvarande varmt välkoma och förklarade mötet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

4 Upprop Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista. Föreningsstämma Datum: 2011-05-26 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Grimm. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

Kolviks samfallighetsforening

Kolviks samfallighetsforening Kolviks samfallighetsforening Protokoll fran arsmote 2009 Plats: Stora Hemmestaskolans matsal Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00 Motets oppnande Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer