KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR"

Transkript

1 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box LULEÅ Telefon , telefax : Upprättad av:

2 2 (31) Denna beskrivning ansluter till AMA 98. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m Se TB Geo. BBB.11 Topografiska förhållanden Se plan- och profilritningar samt TB Geo. BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden BBB.13 Geotekniska förhållanden Se TB Geo. BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Se TB Geo. BBB.3 Befintliga anläggningar m m Se ritningar.

3 3 (31) BBB.31 Befintliga grundkonstruktioner Se ritningar. BBB.32 Befintliga ledningar Se ritningar. BBC UNDERSÖKNINGAR O D BBC.1812 Undersökningar av förekomst av föremål på sjöbotten Upptaget sjunktimmer förblir beställarens egendom och transporteras till av beställaren angiven plats. BBC.3 Undersökningar av anläggningar m m BBC.32 Undersökningar av ledningar Före arbete för ledningsbyggande skall befintliga va-ledningar framschaktas och avvägas för kontroll av läge i plan och profil. Detta skall ske där nya ledningar: - Ansluts till bef ledningar. - Korsar bef ledningar och kollisionsrisk föreligger. Eventuella avvikelser från redovisade uppgifter eller som kan påverka utförandet redovisas omgående till beställaren. BBD INMÄTNINGAR BBD.1 *Inmätning av mark, anläggning m m Entreprenören skall i god tid före påbörjande av arbete begära utsättning av befintliga ledningar av resp ledningsägare.

4 4 (31) BBE UTSÄTTNINGAR BBE.1 Utsättning för anläggningar och för grundläggning av hus All utsättning åvilar entreprenören. BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB *HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.3 *Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Ungefärligt läge på bef ledningar redovisas på ritningar. Beträffande närmare läge på befintliga el- och telekablar utförs vid korsning med nya va-ledningar i samråd med resp verk. Beträffande undersökning av bef ledningar se BBC.32. BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Vegetation som skall bevaras avspärras/hägnas in. Inhägnaden skall hindra passage av arbetsfordon. Upplag får inte anordnas eller eldning för inte ske inom inhägnaden/avspärrningen. Skada som under entreprenadtiden uppkommer på mark och vegetation som skall bevaras, anmäles omgående till beställaren för beslut om vilka åtgärder som skall vidtas samt om tidpunkt för utförande.

5 5 (31) BCB.7 *Åtgärd för allmän trafik Fordonstrafik resp gångtrafik på allmän väg skall alltid kunna ske. BCB.71 *Åtgärd för vägtrafik BCB.711 Tillfällig väg, plan o d Vägar skall hållas trafikabla under hela byggnadstiden. Arbeten vid gårds- och garageinfarter skall planeras så att biltrafik till berörda fastigheter avstänges så kort tid som möjligt. Tillfälliga anordningar som avspärrningar, trafiksignaler m m bekostas av entreprenören. BCB.712 Tillfällig gång- och körbrygga I samband med arbeten i närheten av trätub skall stor aktsamhet iakttas. Vid korsning av bef trätub för transportväg, körbrygga, dimensioneras för fordonslast enl BKR 99, 3:431, Figur 3:431a, 3x210 kn. För axakt placering av körbrygga och transportvägar tas kontakt med Billerud. BED RIVNING Allt rivet material som betong, trärester, stål samt stubbar. Ris etc transporteras till av beställaren anvisad tipp. BED.1 *Rivning av anläggning BED.11 Rivning av ledning m m

6 6 (31) BED.111 Rivning av rörledning Riven eller slopad ledning proppas i gränsen mot befintlig ledning som bibehålls. Brunnar och ventiler som inte skall vara i bruk kapas till 0,8 m under färdig mark. In- och utgående ledning i brunn i trafikyta proppas varefter brunnen igenfylles med materialtyp 2 ur tabell CE/1. Befintliga avstängningsventiler och beteckningar av gjutjärn tillvaratas och förblir beställarens egendom. BED.112 Rivning av elkabel Se elhandling. BED.12 Rivning av väg, plan o d BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Gräns mellan riven och kvarvarande beläggning skall sågas i rak linje. BED.14 *Rivning av bro, brygga, kaj, mur o d Bef kajkonstruktion (stockkaj) i Sågverksviken rivs. Trävirket rivs till 0,8 m under omgivande marknivå. Längd på kajen är ca 120 m (se bil 6). Sågverksviken, timmerintag: Kajkonstruktion består av stålspont samt kajdäck av armerad betong, rivs ca 1,5 m under marknivå. Rivningen utförs på den del som berörs av schakt för avskärande dike, längd på kaj som rivs är ca 10 m (se bil 1). Betongpelare i anslutning till ny dagvattenledning str Pelarna inkl fundament 2 st rivs i sin helhet (se bil 2).

7 7 (31) Furuholmsviken, intagskanal: Kajkonstruktion bestående av liggande betongplank rivs till 1,5 m under marknivå. Rivningen utförd för dike, längd på kaj som rivs ca 10 m (se bil 3, 4 och 5). Bräddningskanal, Furuholmsviken: Stödmurselement av betong och stålspont rivs. Rivning utförs på del som omfattar schakt för dike. Längd på mur resp stålspont som rivs ca 5,0 m (se bilaga 7). Vid båtslipen i Sågverksviken kommer vall och dike att hamna utanför båtslipen, varvid ingen rivning av denna behöver utföras, (se bilaga 8) BED.143 Rivning av mur, trappa o d BED.1431 Rivning av mur BED.154 Rivning av belysningsstolpe BEE HÅLTAGNING BEE.221 Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d Håltagning för dagvattenledning Ø 600 i bef kaj. Rörgenomföring efterlagas. BF *TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M BFB *TRÄDFÄLLNING Timmer resp massaved åtskiljs och upplägges på av beställaren anvisad plats. Eldning av skogsavfall får inte ske inom arbetsområdet.

8 8 (31) BFB.2 Fällning av enstaka träd Inom arbetsområde för ledningsschakter. BFC *RÖJNING Inom arbetsområde för ledningsschakter. BFD BORTTAGNING AV STUBBAR BFD.1 *Stubbrytning Omfattning se BFF.2. BG SPONT BGB *Tillfällig spont Kostnader för spont skall ingå i anbudet. Detta gäller såväl i handlingar angiven spont som övrig spont av entreprenören bedömd som erforderlig för arbetets bedrivande. BGB.1 Valfri sponttyp

9 9 (31) C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. CB *SCHAKT Schakt utförs för alla kablar och stolpar ingående i elentreprenad. CBB *JORDSCHAKT Grundförhållanden, se geotekniskt utlåtande och BBB.1. Där inget annat redovisas gäller såsom mätgräns följande släntlutningar: - 4:1 vid jordschakt i övrigt som skall igenfyllas Schaktmassor sorteras med hänsyn till fyllning enligt CEB samt med hänsyn till eventuella krav för fyllning på sidotipp. Om inget annat redovisas beträffande urgrävningar gäller att urgrävning skall göras av allt löst material under: - Ledningsbädd för rörledning. CBB.1 Jordschakt för väg, plan od samt vegetationsyta CBB.11 Jordschakt för väg, plan od Om inget annat anges på ritningar utförs schakt för full överbyggnad 0,5 m utanför belagd yta och därifrån utåt i släntlutning 1:1.

10 10 (31) CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan od samt sammansatt yta Fall B, avser anslutningsväg och plan för pumpstation. Ingår i CBB CBB.2 *Jordschakt för byggnad Vid grundläggning vintertid gäller att tjälad jord skall bortschaktas eller upptinas och att schaktbotten skall skyddas mot tjälning. CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering CBB.22 Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning Jordschakt för pumpstation utförs till 0,3 m under pumpkammare. CBB.3 *Jordschakt för ledning CBB.31 *Jordschakt för rörledning CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d För oisolerad grunt liggande ledning och tjälfarlighetsgrupp 3 och 4 gäller: I hårdgjord yta: - Jordschaktning för ledning utförs om inte annat redovisas till minst 2,0 m under färdig markyta. - Jordschaktning för brunnar, ventiler och brandposter utförs till min 2,4 m under färdig mark (dock till min 0,15 m under uk brunn) och med bottenbredd min 0,3 m utanför brunn samt därifrån med lutning 3:1 till uk överbyggnad/utspetsning. I vegetationsyta: - Jordschaktning för ledning utförs om inget annat redovisas till minst 1,7 m under färdig markyta. - Jordschaktning för brunnar, ventiler och brandposter utförs till min 2,2 m under färdig mark (dock till min 0,15 m under uk brunn) och med bottenbredd min 0,3 m utanför brunn samt därifrån med lutning 4:1 till uk växtbädd.

11 11 (31) För ovanstående fall utförs utspetsning mellan schakt för brunn och schakt för ledning i lutning 1:3 i ledningens längdriktning. För regnvattenutsläpp vid tjälfarlighetsgrupp 3 och 4 gäller att urschaktning utförs till 1,0 m under rör från 1,0 m utanför rörända och bakåt på en längd av 2 m under ledningen samt därefter utspetsning 1:3. Vid schakt intill bef ledningar vidtas åtgärd för att hindra frysning eller tjällyftning i dessa ledningar. CBB.3111 Jordschakt för va-ledning CBB.312 Jordschakt för trumma CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d Utförs för elkabel till pumpstation. Omfattning se elritning. Minsta tillåtna krökningsradie för kabel skall vara 20 x grövsta kabeldiameter. CBB.6 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m CBB.61 Jordschakt för dike CBB.612 Jordschakt för överdike Se tvärsektioner och planritningar. CBB.71 *Avtäckning av berg Där inget annat redovisas gäller avtäckningsklass II. CBB.723 Urgrävning för ledning

12 12 (31) CBB.726 Urgrävning av moränvall på land Urgrävning av flis- och trärester för moränvall på land, Furuholmsviken, omfattning enligt ritning M10:03, se även TB Geo. CBB.727 Urgrävning av område för muddermassor på land Omfattning se ritning M10:011. CBB.8 Speciell jordschakt CBB.812 Jordschakt av jord- och ytblock 3,0-5,0 m 3 CBC *BERGSCHAKT Där inget annat redovisas gäller släntlutning 4:1 vid schakt som skall återfyllas och 1:1 i övriga fall. CBC.3 *Bergschakt för ledning CBC.31 *Bergschakt för rörledning CBC.311 Bergschakt för va-ledning o d CBC.3111 Bergschakt för va-ledning CBC.75 Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock

13 13 (31) CE *FYLLNING, LAGER I MARK M M Om inget annat redovisas gäller släntlutningar som för motsvarande schakt. Vid fyllning i bank gäller dock lutning 1:1 för sprängsten och 1:1,5 för jord. Beträffande sidotag hänvisas till ortens grusleverantörer. Fyllning utförs för alla kablar och stolpar ingående i elentreprenad och alla ledningar ingående i VVS-entreprenad. CEB *FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M CEB.1 *Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta CEB.11 *Fyllning för väg, plan o d Bräddningskanal och intagskanal i Furuholmsviken samt båtslip och timmerintag i Sågverksviken fylls igen med moränmassor till omgivande marknivå dvs till ungefär mellan +2,0 till +2,4 (se ritning M10:01 och M10:21). Fyllningen packas enligt tabell CE/3. CEB.1123 Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta CEB.2 *Fyllning för byggnad, golv o d CEB.21 *Fyllning för grundläggning av byggnad CEB.212 *Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av byggnad Grundläggning för pumpstation utgörs av makadam 16-32, t = 300 mm. CEB.51 *Fyllning mot byggnad Fyllning utförs med materialtyp 2, tabell CE/1. Packning får inte ske med vält.

14 14 (31) CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal o d Fyllning för stödvallar av berg/morän i vattenområden, se ritningar och geoteknisk beskrivning. Denciteten för berg är 1,7 ton/m 3. CEB.77 Fyllning för deponi Fyllning för jordvallar på land utförs med moränmassor. Omfattning enligt plan och tvärsektioner. Marken anpassas så att lutning från vall till dike sker. CEB.78 Fyllning för jordvallar av bergmassor Moränvall i Sågverksviken fylls i botten av sektionen med bergmassor i sektion 0/000 till ca 0/015 (på land) samt i sektion 0/270-0/370 (i vatten). CEB.79. CEC Fyllning efter urgrävning för moränvall på land Fyllning med moränmassor, omfattning enligt ritning M10:03 och TB Geo. *FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M CEC.13 Fyllning efter urgrävning till viss nivå för ledning CEC.2 *Fyllning för ledningsbädd CEC.21 *Ledningsbädd för rörledning Bädd skall utföras med materialtyp 2 tabell CE/1. CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning

15 15 (31) CEC.212 Ledningsbädd för trumma CEC.2121 Ledningsbädd för vägtrumma CEC.22 *Ledningsbädd för el- och telekabel o d CEC.3 Kringfyllning CEC.31 *Kringfyllning för rörledning Kringfyllning skall utföras med materialtyp 2, tabell CE/1. CEC.311 Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 *Kringfyllning för va-ledning CEC.312 Kringfyllning för trumma CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma CEC.32 *Kringfyllning för el- och telekabel o d CEC.33 *Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Kringfyllning skall utföras med materialtyp 2, tabell CE/1. Detta gäller även stödblock. CEC.4 *Resterande fyllning CEC.41 Resterande fyllning för rörledning

16 16 (31) CEC.411 Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 *Resterande fyllning för va-ledning CEC.412 Resterande fyllning för trumma CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d CEE.33 Tätning och avjämning av bergfyllning (stödvallar berg/morän) Tätning av bergöveryta med sprängsten mm. Se normalsektion M10:51. CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL CFC AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL CFC.1 Avlämnande av massor på tipp Överskottsmassor, stubbar, ris, spån/flismassor mm transporteras till Billeruds tipp beläget ca 2,5 km norr om industriområdet. Tippavgifter ingår.

17 17 (31) D *MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DBB *LAGER AV GEOTEXTIL DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil DBB.11 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning DBB.111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d Geotextil bruksklass 3 i skyddsvall. DBB.121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav Vävd geotextil bruksklass 2 enligt ritning M10:30. DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST DBG Hästskoformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark Styrofoam 300, t = 60 mm och b = 600 mm. DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OD DCB.232 Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager Avser anslutningsväg och plan i anslutning till pumpstation, t = 300 mm.

18 18 (31) DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan od DCB.323 Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager Avser anslutningsväg och plan för pumpstation, t = 150 mm bärlager DCB.341 Slitlager av grus Avser anslutningsväg och plan för pumpstation, t = 50 mm DCK *SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD DCK.22 Erosionsskydd av sten mm, t = 700 mm, se normalsektion M10:51. DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m DEF.20 *Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m Fundament skall vara koniskt, kvadratisk tväryta med måtten 20x20 cm, h = 50 cm. Stolpe skall vara i dim Ø 32 mm, L = 125 cm. DEF.23 *Skylt för röranläggning m m DEF.231 Skylt för va-anläggning

19 19 (31) DEF.2311 *Skylt för brunn, avstängningsanordning m m Tryckledningens brytpunkter: VSP + avstånd i meter. Brunnar, ventiler, skyddsrör och ledningars utlopp i diken distanseras från byggnad eller stolpe i samråd med beställaren. Skylt på byggnad eller belysningsstolpe placeras 1,5 m ovan markytan. Största distanseringsavstånd = 15 m. Skylt av lättmetall med instansade siffror. Skylt fästes på stolpe med bandjärn och på vägg med skruv. Bandjärn och skruv skall vara varmförzinkade. Kulör på skyltar enligt beställarens standard. DEK.6 Utmärkning av läge för intagssil Vid läge för intagssil placeras flytboj typ Måsen art Fabr Svenska Flytblock AB. Bojen förankras med 2 st ankringstyngder typ SJÖFARTSVERKET art och kättingar HLZ 125 art med schackel art På boj fästes 2 st skyltar av målad aluminiumplåt med text ANKRING FÖRBJUDEN. Ensmärken (4 st) placeras enligt ritning M00:01. Exakt placering bestämmes efter det att silen är på plats. Stolpar till ensmärken utförs av galv rörstolpe Ø 50 typ MEAG eller likvärdigt. Stolpe placeras i fundament MEAG art nr Märken utförs som liksidiga trianglar med 1,0 m sida. Material: Trä. Färg: Orange Lysfärg.

20 20 (31) DEN *KABELSKYDD I ANLÄGGNING DEN.1 *Skydd för kablar i mark DEN.12 *Kabelskydd av plaströr Se elhandling. DEP.24 Utskovsanordning Utsläpp av överskottsvatten sker via utskovsanordning i vardera invallning (placering se ritning M10:01 och M10:21. Utförande enligt bilaga 9a. Utskovsanordning för moränvallar inkl enkel stenbeklädnad. Placering se ritning M10:011. Utförande enligt bilaga 9b. DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK All av arbetena berörd mark eller anläggning skall, där ej annat utförande anges, återställas till så nära ursprungligt skick som praktiskt är möjligt och i samråd med berörda markägare. DGB.1 *Återställande av väg, plan o d Asfaltytor återställs med förstärkningslager 60 cm, kross cm, bärlager 15 cm och ABT mm. DGB.11 Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager

21 21 (31) DGB.33 *Återställande av naturmarksyta Skogsmark återställs så att allt avröjt material bortforslas med skadade träd och buskar avlägsnas. Ytan avjämnas så att god anslutning och vattenavrinning till omgivande terräng erhålls. Marken påförs 5 cm matjord som insås med Weibulls Sol/Tallbacke V205, 1,5 kg/100 m 2.

22 22 (31) EBE *BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING EBE.2 Betonggjutning kategori B EBE.21 Betonggjutning kategori B vid nybyggnad EBE.215 Betonggjutning kategori B vid nybyggnad i terräng EBE.2151 *Betonggjutning kategori B vid nybyggnad av ledning EBE *Förankring med stödblock mot jord Ovan grundv.nivå Under grundv.nivå Ledning Morän grus sand Silt Morän grus sand Silt φ 150 Böj 30 - Typ 1 Typ 1 Typ 1 Böj 45 Typ 1 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Böj 60 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Böj 90 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 T-rör Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Ledn.ände Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Stöden utförs av betong II-K300, T, vattentät. Mått och armering Ks 40 enligt följande. Typ 1 BxHxT = 0,5 x 0,5 x 0,15 m, oarmerad Typ 2 BxHxT = 0,8 x 0,7 x 0,15 m, φ 10 c 150, rutnät Typ 3 BxHxT = 1,2 x 0,8 x 0,20 m, φ 12 c 170, rutnät Typ 4 BxHxT = 1,9 x 0,8 x 0,20 m, φ 12 c 140, rutnät

23 23 (31) P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. PB *RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB *RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV PBB.2 Ledningar av stålrör PBB.21 Ledning av stålrör av olegerat stål PBB.4 *Ledning av betongrör PBB.42 *Ledning av betongrör, avloppsrör PBB.421 *Ledning av betongrör, normalavloppsrör Rör skall vara ALFA Standardrör eller likvärdigt och skall uppfylla hållfasthetsklass 165 och vara armerade. Intagsledning Ø 1000 utförs med trumöga typ ALFA V med galler eller likvärdigt. Utloppsledning Ø 1000 förses med köldskydd typ Tuwe eller likvärdigt. In- och utloppsledning förankras de 3 yttersta rören med förankringsjärn och expanderbult. Dessa monteras utvändigt över fogen, ett på var sida 60 från hjässan räknat.

24 24 (31) PBB.5 Ledning av plaströr PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör PBB.5121 *Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. Vattenledningar utförs i PE-100 rör och dim PN 10. Rören fogas med spegelsvets och/eller elsvetsmuffar. PBD RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD Läggningsbotten skall vara fri från sten, block, skrot, sjunktimmer, löst material od innan sänkning sker. Ledning skall vid sänkning kunna styras utan brytning eller vridning. Under och efter sänkningen skall ledningens läge kontrolleras av dykare varvid ledningens läge justeras i erforderlig omfattning. Efter slutjustering av läget skall ledningen läges- och nivåbestämmas, kontrolleras att den ej ligger över stenar och andra uppskjutande föremål och vikterna videofilmas. Minsta avstånd mellan ledning och stenar större än 20 cm eller andra från botten uppskjutande större föremål får ej understiga 1 m. Om ledning ligger an mot utstickande berg skall ledning flyttas i plan i samråd med beställaren. Sedan ledning installerats skall entreprenören genom dykarundersökning samt läges- och nivåbestämning av ledningssträckning kontrollera att ledning kommit i föreskrivet läge i plan och profil och ej ligger böjs över stenar och andra uppskjutande föremål. Samtliga belastningsvikter skall ha kontakt med botten. Bottenjustering skall beroende på omständigheterna ske genom nedschaktning eller spolning av ledning alternativt utfyllnad eller viktunderstöttning med makadam mm. Ledning skall skyddas mot förskjutning, sättning eller upplyftning.

25 25 (31) PBD.5 Ledning av plaströr på stöd PBD.51 Ledning av plaströr, tryckrör på stöd PBD.512 Ledning av PE-rör, tryckrör på stöd PBD.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör på stöd Intagsledning för råvatten skall vara av PE 100 dim 280/246,8 PN 10 inkl belastningsvikter. Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. Rören fogas med spegelsvets och/eller elsvetsmuffar. PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING PCC.1 Förankring på rörledning PCC.13 Förankring av ledning i vatten Intagsledning, råvatten förses med belastningsvikter typ GEM-vikter. PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE.1 *Inre inspektion av ledning

26 26 (31) PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning TV-inspektion skall utföras av samtliga självfallsledningar med undantag av ändledning utan brun eller fritt utlopp i närvaro av beställarens kontrollant. Filmning skall inspelas på videoband. Protokoll upprättas. Protokoll och videoband överlämnas till beställaren före slutbesiktningen. Filmningen skall ske sedan överbyggnaden påförts, undantag får göras beträffande bärlagret. Beställaren kommer att utföra TV-inspektion av samtliga självfallsledningar med undantag av ändledning utan brunn eller fritt utlopp sedan överbyggnaden påförts, undantag får göras beträffande bärlagret. Filmningen spelas in på videoband och protokoll upprättas. Entreprenören anmäler minst 2 veckor i förväg då filmning är lämplig att utföra och skall entreprenören ha ledningsnätet rengjort före filmningen. Filmningen skall ske i ett sammanhang. Aktuella gator skall vara i sådant skick att inspelningsbuss kan ta sig fram. PCE.2 Yttre inspektion av ledning PCE.22 Yttre inspektion av ledning under vatten PCF RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCF.2 Rengöring av självfallsledning Samtliga ledningar och brunnar renspolas före slutbesiktningen samt före ibruktagandet när detta sker före slutbesiktningen. Före TV-filmning skall ledningar vara renspolade.

27 27 (31) PD *BRUNNAR O D I MARK PDB *BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Bef brunnar som skall bibehållas justeras i höjd. PDB.1 *Nedstigningsbrunn på avloppsledning PDB.11 *Nedstigningsbrunn av betong Betäckningar skall vara: - i hårdgjord yta typ Alcliff teleskop nr eller likv - i gräsyta VAV A-6 - i övrig mark markerat btg-lock PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Utförs för dagvattenledningar 800 mm. Betäckning enligt profilritning. PDB.115 Nedstigningsbrunn för ledning Ø 1000 Utförs med elementbottendel typ Skanska med stigarrör Ø 1000 mm. PDY.1 Pumpbrunn PDY.11 Prefab råvattenstation Se ritning M10:14. PE *ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

28 28 (31) PEB *AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK PEB.1 *Avstängningsanordning på tryckrörsledning PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning PEB.1111 *Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning Avstängningsventil förses med bottenplatta typ gångbaneplatta 35x35x7 cm. För distributionsledningar i övrigt utförs mjuktätande ventiler, typ Hawle eller likvärdig, med muffanslutning. Nyckelstång av rundstål φ 25 mm. Betäckning av teleskop typ Alcliff nr eller likvärdigt i hårdgjorda ytor. Fast betäckning i övrigt. PEC.7 Råvattenintag Intagssil med silhuv och trädäck enligt ritning M10:12. Intaget förses med flytboj och ensmärken på land.

29 29 (31) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC *PROVNING AV ANLÄGGNING YBC.3 Provning av rörledning m m YBC.31 Provning av vattenledning YBC.311 *Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 *Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB YBC.34 Provning av avloppsledning YBC.341 *Täthetsprovning av avloppsledning Plaströr och betongrör täthetsprovas enligt VAV P50. Toleransklass A. YBC.343 *Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning Utförs enligt VAV P50. Toleransklass A. YBC.35 Provning av brunn på avloppsledning YBC.351 *Täthetsprovning av brunn på avloppsledning Inga läckage får förekomma. YBC.352 *Provning, avvägning av brunn på avloppsledning

30 30 (31) YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING YCD *RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCD.1 *Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m YCD.12 *Relationshandlingar för rörledningssystem Ledningsdokumentation skall utföras på databas. Detta skall omfatta inmätning och höjdbestämning av VA-ledningar. Datablad skall ha följande beteckningar: S = Spillvattenavloppsledning NB = Nedstigningsbrunn IB = Inspektions- /tillsyns-/ rensbrunn SG = Spillvattenavlopp - förgreningspunkt SF = Spillvattenavlopp - förbindelsepunkt D = Dagvattenavloppsledning DNB = Nedstigningsbrunn DIB = Inspektions- /tillsyns-/ rensbrunn RB = Rännstensbrunn DG = Dagvattenavlopp - förgreningspunkt DF = Dagvattenavlopp - förbindelsepunkt V = Vattenledning AV = Avstängningsventil - huvudledning BP = Brandpost SP = Spolpost SV = Avstängningsventil - servisledning VG = Vattenledning - förgreningspunkt VF = Vattenledning - förbindelsepunkt VS = Vinkeländring

31 31 (31) Inmätning utförs beträffande: - Ledningsbrytpunkt i plan - Brunnar, centrum på brunn (ej centrum på lock) - Armatur - Krokrör, grenrör, T-rör, vårtrör och proppade avsättningar Höjdbestämning utförs beträffande: - Samtliga ledningars änd- och brytpunkter - In- och utgående ledningar i brunnar - Överkant brunnar - Servislednings förbindelsepunkt (i tomtgräns). YCE *UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING SWECO Infrastructure AB Mark & Vatten

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN 2000-05-08 Senast reviderad 2003-12-19 FÖRHANDSKOPIA 2004-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 E E1 Obundna material Inledning E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning Detta kapitel omfattar krav som gäller vägens underbyggnad, dvs. terrassen och den del av vägkroppen

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och 2015-04-22 Sidan 2 (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 3. Konstbyggnader, tekniska anläggningar och... 5 30. Allmänt... 5 30.1 Definitioner...

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING

KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING KÄLLARVÄGG MONTERINGSANVISNING Schakt och dränering Schakta så djupt som figur 1 visar. Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Vid skarvar läggs filterduken omlott 250 mm. OBS! Schaktmassor

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer