KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR"

Transkript

1 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box LULEÅ Telefon , telefax : Upprättad av:

2 2 (31) Denna beskrivning ansluter till AMA 98. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m Se TB Geo. BBB.11 Topografiska förhållanden Se plan- och profilritningar samt TB Geo. BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden BBB.13 Geotekniska förhållanden Se TB Geo. BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Se TB Geo. BBB.3 Befintliga anläggningar m m Se ritningar.

3 3 (31) BBB.31 Befintliga grundkonstruktioner Se ritningar. BBB.32 Befintliga ledningar Se ritningar. BBC UNDERSÖKNINGAR O D BBC.1812 Undersökningar av förekomst av föremål på sjöbotten Upptaget sjunktimmer förblir beställarens egendom och transporteras till av beställaren angiven plats. BBC.3 Undersökningar av anläggningar m m BBC.32 Undersökningar av ledningar Före arbete för ledningsbyggande skall befintliga va-ledningar framschaktas och avvägas för kontroll av läge i plan och profil. Detta skall ske där nya ledningar: - Ansluts till bef ledningar. - Korsar bef ledningar och kollisionsrisk föreligger. Eventuella avvikelser från redovisade uppgifter eller som kan påverka utförandet redovisas omgående till beställaren. BBD INMÄTNINGAR BBD.1 *Inmätning av mark, anläggning m m Entreprenören skall i god tid före påbörjande av arbete begära utsättning av befintliga ledningar av resp ledningsägare.

4 4 (31) BBE UTSÄTTNINGAR BBE.1 Utsättning för anläggningar och för grundläggning av hus All utsättning åvilar entreprenören. BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB *HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.3 *Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Ungefärligt läge på bef ledningar redovisas på ritningar. Beträffande närmare läge på befintliga el- och telekablar utförs vid korsning med nya va-ledningar i samråd med resp verk. Beträffande undersökning av bef ledningar se BBC.32. BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Vegetation som skall bevaras avspärras/hägnas in. Inhägnaden skall hindra passage av arbetsfordon. Upplag får inte anordnas eller eldning för inte ske inom inhägnaden/avspärrningen. Skada som under entreprenadtiden uppkommer på mark och vegetation som skall bevaras, anmäles omgående till beställaren för beslut om vilka åtgärder som skall vidtas samt om tidpunkt för utförande.

5 5 (31) BCB.7 *Åtgärd för allmän trafik Fordonstrafik resp gångtrafik på allmän väg skall alltid kunna ske. BCB.71 *Åtgärd för vägtrafik BCB.711 Tillfällig väg, plan o d Vägar skall hållas trafikabla under hela byggnadstiden. Arbeten vid gårds- och garageinfarter skall planeras så att biltrafik till berörda fastigheter avstänges så kort tid som möjligt. Tillfälliga anordningar som avspärrningar, trafiksignaler m m bekostas av entreprenören. BCB.712 Tillfällig gång- och körbrygga I samband med arbeten i närheten av trätub skall stor aktsamhet iakttas. Vid korsning av bef trätub för transportväg, körbrygga, dimensioneras för fordonslast enl BKR 99, 3:431, Figur 3:431a, 3x210 kn. För axakt placering av körbrygga och transportvägar tas kontakt med Billerud. BED RIVNING Allt rivet material som betong, trärester, stål samt stubbar. Ris etc transporteras till av beställaren anvisad tipp. BED.1 *Rivning av anläggning BED.11 Rivning av ledning m m

6 6 (31) BED.111 Rivning av rörledning Riven eller slopad ledning proppas i gränsen mot befintlig ledning som bibehålls. Brunnar och ventiler som inte skall vara i bruk kapas till 0,8 m under färdig mark. In- och utgående ledning i brunn i trafikyta proppas varefter brunnen igenfylles med materialtyp 2 ur tabell CE/1. Befintliga avstängningsventiler och beteckningar av gjutjärn tillvaratas och förblir beställarens egendom. BED.112 Rivning av elkabel Se elhandling. BED.12 Rivning av väg, plan o d BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Gräns mellan riven och kvarvarande beläggning skall sågas i rak linje. BED.14 *Rivning av bro, brygga, kaj, mur o d Bef kajkonstruktion (stockkaj) i Sågverksviken rivs. Trävirket rivs till 0,8 m under omgivande marknivå. Längd på kajen är ca 120 m (se bil 6). Sågverksviken, timmerintag: Kajkonstruktion består av stålspont samt kajdäck av armerad betong, rivs ca 1,5 m under marknivå. Rivningen utförs på den del som berörs av schakt för avskärande dike, längd på kaj som rivs är ca 10 m (se bil 1). Betongpelare i anslutning till ny dagvattenledning str Pelarna inkl fundament 2 st rivs i sin helhet (se bil 2).

7 7 (31) Furuholmsviken, intagskanal: Kajkonstruktion bestående av liggande betongplank rivs till 1,5 m under marknivå. Rivningen utförd för dike, längd på kaj som rivs ca 10 m (se bil 3, 4 och 5). Bräddningskanal, Furuholmsviken: Stödmurselement av betong och stålspont rivs. Rivning utförs på del som omfattar schakt för dike. Längd på mur resp stålspont som rivs ca 5,0 m (se bilaga 7). Vid båtslipen i Sågverksviken kommer vall och dike att hamna utanför båtslipen, varvid ingen rivning av denna behöver utföras, (se bilaga 8) BED.143 Rivning av mur, trappa o d BED.1431 Rivning av mur BED.154 Rivning av belysningsstolpe BEE HÅLTAGNING BEE.221 Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d Håltagning för dagvattenledning Ø 600 i bef kaj. Rörgenomföring efterlagas. BF *TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M BFB *TRÄDFÄLLNING Timmer resp massaved åtskiljs och upplägges på av beställaren anvisad plats. Eldning av skogsavfall får inte ske inom arbetsområdet.

8 8 (31) BFB.2 Fällning av enstaka träd Inom arbetsområde för ledningsschakter. BFC *RÖJNING Inom arbetsområde för ledningsschakter. BFD BORTTAGNING AV STUBBAR BFD.1 *Stubbrytning Omfattning se BFF.2. BG SPONT BGB *Tillfällig spont Kostnader för spont skall ingå i anbudet. Detta gäller såväl i handlingar angiven spont som övrig spont av entreprenören bedömd som erforderlig för arbetets bedrivande. BGB.1 Valfri sponttyp

9 9 (31) C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. CB *SCHAKT Schakt utförs för alla kablar och stolpar ingående i elentreprenad. CBB *JORDSCHAKT Grundförhållanden, se geotekniskt utlåtande och BBB.1. Där inget annat redovisas gäller såsom mätgräns följande släntlutningar: - 4:1 vid jordschakt i övrigt som skall igenfyllas Schaktmassor sorteras med hänsyn till fyllning enligt CEB samt med hänsyn till eventuella krav för fyllning på sidotipp. Om inget annat redovisas beträffande urgrävningar gäller att urgrävning skall göras av allt löst material under: - Ledningsbädd för rörledning. CBB.1 Jordschakt för väg, plan od samt vegetationsyta CBB.11 Jordschakt för väg, plan od Om inget annat anges på ritningar utförs schakt för full överbyggnad 0,5 m utanför belagd yta och därifrån utåt i släntlutning 1:1.

10 10 (31) CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan od samt sammansatt yta Fall B, avser anslutningsväg och plan för pumpstation. Ingår i CBB CBB.2 *Jordschakt för byggnad Vid grundläggning vintertid gäller att tjälad jord skall bortschaktas eller upptinas och att schaktbotten skall skyddas mot tjälning. CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering CBB.22 Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning Jordschakt för pumpstation utförs till 0,3 m under pumpkammare. CBB.3 *Jordschakt för ledning CBB.31 *Jordschakt för rörledning CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d För oisolerad grunt liggande ledning och tjälfarlighetsgrupp 3 och 4 gäller: I hårdgjord yta: - Jordschaktning för ledning utförs om inte annat redovisas till minst 2,0 m under färdig markyta. - Jordschaktning för brunnar, ventiler och brandposter utförs till min 2,4 m under färdig mark (dock till min 0,15 m under uk brunn) och med bottenbredd min 0,3 m utanför brunn samt därifrån med lutning 3:1 till uk överbyggnad/utspetsning. I vegetationsyta: - Jordschaktning för ledning utförs om inget annat redovisas till minst 1,7 m under färdig markyta. - Jordschaktning för brunnar, ventiler och brandposter utförs till min 2,2 m under färdig mark (dock till min 0,15 m under uk brunn) och med bottenbredd min 0,3 m utanför brunn samt därifrån med lutning 4:1 till uk växtbädd.

11 11 (31) För ovanstående fall utförs utspetsning mellan schakt för brunn och schakt för ledning i lutning 1:3 i ledningens längdriktning. För regnvattenutsläpp vid tjälfarlighetsgrupp 3 och 4 gäller att urschaktning utförs till 1,0 m under rör från 1,0 m utanför rörända och bakåt på en längd av 2 m under ledningen samt därefter utspetsning 1:3. Vid schakt intill bef ledningar vidtas åtgärd för att hindra frysning eller tjällyftning i dessa ledningar. CBB.3111 Jordschakt för va-ledning CBB.312 Jordschakt för trumma CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d Utförs för elkabel till pumpstation. Omfattning se elritning. Minsta tillåtna krökningsradie för kabel skall vara 20 x grövsta kabeldiameter. CBB.6 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m CBB.61 Jordschakt för dike CBB.612 Jordschakt för överdike Se tvärsektioner och planritningar. CBB.71 *Avtäckning av berg Där inget annat redovisas gäller avtäckningsklass II. CBB.723 Urgrävning för ledning

12 12 (31) CBB.726 Urgrävning av moränvall på land Urgrävning av flis- och trärester för moränvall på land, Furuholmsviken, omfattning enligt ritning M10:03, se även TB Geo. CBB.727 Urgrävning av område för muddermassor på land Omfattning se ritning M10:011. CBB.8 Speciell jordschakt CBB.812 Jordschakt av jord- och ytblock 3,0-5,0 m 3 CBC *BERGSCHAKT Där inget annat redovisas gäller släntlutning 4:1 vid schakt som skall återfyllas och 1:1 i övriga fall. CBC.3 *Bergschakt för ledning CBC.31 *Bergschakt för rörledning CBC.311 Bergschakt för va-ledning o d CBC.3111 Bergschakt för va-ledning CBC.75 Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock

13 13 (31) CE *FYLLNING, LAGER I MARK M M Om inget annat redovisas gäller släntlutningar som för motsvarande schakt. Vid fyllning i bank gäller dock lutning 1:1 för sprängsten och 1:1,5 för jord. Beträffande sidotag hänvisas till ortens grusleverantörer. Fyllning utförs för alla kablar och stolpar ingående i elentreprenad och alla ledningar ingående i VVS-entreprenad. CEB *FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M CEB.1 *Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta CEB.11 *Fyllning för väg, plan o d Bräddningskanal och intagskanal i Furuholmsviken samt båtslip och timmerintag i Sågverksviken fylls igen med moränmassor till omgivande marknivå dvs till ungefär mellan +2,0 till +2,4 (se ritning M10:01 och M10:21). Fyllningen packas enligt tabell CE/3. CEB.1123 Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta CEB.2 *Fyllning för byggnad, golv o d CEB.21 *Fyllning för grundläggning av byggnad CEB.212 *Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av byggnad Grundläggning för pumpstation utgörs av makadam 16-32, t = 300 mm. CEB.51 *Fyllning mot byggnad Fyllning utförs med materialtyp 2, tabell CE/1. Packning får inte ske med vält.

14 14 (31) CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal o d Fyllning för stödvallar av berg/morän i vattenområden, se ritningar och geoteknisk beskrivning. Denciteten för berg är 1,7 ton/m 3. CEB.77 Fyllning för deponi Fyllning för jordvallar på land utförs med moränmassor. Omfattning enligt plan och tvärsektioner. Marken anpassas så att lutning från vall till dike sker. CEB.78 Fyllning för jordvallar av bergmassor Moränvall i Sågverksviken fylls i botten av sektionen med bergmassor i sektion 0/000 till ca 0/015 (på land) samt i sektion 0/270-0/370 (i vatten). CEB.79. CEC Fyllning efter urgrävning för moränvall på land Fyllning med moränmassor, omfattning enligt ritning M10:03 och TB Geo. *FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M CEC.13 Fyllning efter urgrävning till viss nivå för ledning CEC.2 *Fyllning för ledningsbädd CEC.21 *Ledningsbädd för rörledning Bädd skall utföras med materialtyp 2 tabell CE/1. CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning

15 15 (31) CEC.212 Ledningsbädd för trumma CEC.2121 Ledningsbädd för vägtrumma CEC.22 *Ledningsbädd för el- och telekabel o d CEC.3 Kringfyllning CEC.31 *Kringfyllning för rörledning Kringfyllning skall utföras med materialtyp 2, tabell CE/1. CEC.311 Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 *Kringfyllning för va-ledning CEC.312 Kringfyllning för trumma CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma CEC.32 *Kringfyllning för el- och telekabel o d CEC.33 *Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Kringfyllning skall utföras med materialtyp 2, tabell CE/1. Detta gäller även stödblock. CEC.4 *Resterande fyllning CEC.41 Resterande fyllning för rörledning

16 16 (31) CEC.411 Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 *Resterande fyllning för va-ledning CEC.412 Resterande fyllning för trumma CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d CEE.33 Tätning och avjämning av bergfyllning (stödvallar berg/morän) Tätning av bergöveryta med sprängsten mm. Se normalsektion M10:51. CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL CFC AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL CFC.1 Avlämnande av massor på tipp Överskottsmassor, stubbar, ris, spån/flismassor mm transporteras till Billeruds tipp beläget ca 2,5 km norr om industriområdet. Tippavgifter ingår.

17 17 (31) D *MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DBB *LAGER AV GEOTEXTIL DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil DBB.11 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning DBB.111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d Geotextil bruksklass 3 i skyddsvall. DBB.121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav Vävd geotextil bruksklass 2 enligt ritning M10:30. DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST DBG Hästskoformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark Styrofoam 300, t = 60 mm och b = 600 mm. DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OD DCB.232 Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager Avser anslutningsväg och plan i anslutning till pumpstation, t = 300 mm.

18 18 (31) DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan od DCB.323 Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager Avser anslutningsväg och plan för pumpstation, t = 150 mm bärlager DCB.341 Slitlager av grus Avser anslutningsväg och plan för pumpstation, t = 50 mm DCK *SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD DCK.22 Erosionsskydd av sten mm, t = 700 mm, se normalsektion M10:51. DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m DEF.20 *Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m Fundament skall vara koniskt, kvadratisk tväryta med måtten 20x20 cm, h = 50 cm. Stolpe skall vara i dim Ø 32 mm, L = 125 cm. DEF.23 *Skylt för röranläggning m m DEF.231 Skylt för va-anläggning

19 19 (31) DEF.2311 *Skylt för brunn, avstängningsanordning m m Tryckledningens brytpunkter: VSP + avstånd i meter. Brunnar, ventiler, skyddsrör och ledningars utlopp i diken distanseras från byggnad eller stolpe i samråd med beställaren. Skylt på byggnad eller belysningsstolpe placeras 1,5 m ovan markytan. Största distanseringsavstånd = 15 m. Skylt av lättmetall med instansade siffror. Skylt fästes på stolpe med bandjärn och på vägg med skruv. Bandjärn och skruv skall vara varmförzinkade. Kulör på skyltar enligt beställarens standard. DEK.6 Utmärkning av läge för intagssil Vid läge för intagssil placeras flytboj typ Måsen art Fabr Svenska Flytblock AB. Bojen förankras med 2 st ankringstyngder typ SJÖFARTSVERKET art och kättingar HLZ 125 art med schackel art På boj fästes 2 st skyltar av målad aluminiumplåt med text ANKRING FÖRBJUDEN. Ensmärken (4 st) placeras enligt ritning M00:01. Exakt placering bestämmes efter det att silen är på plats. Stolpar till ensmärken utförs av galv rörstolpe Ø 50 typ MEAG eller likvärdigt. Stolpe placeras i fundament MEAG art nr Märken utförs som liksidiga trianglar med 1,0 m sida. Material: Trä. Färg: Orange Lysfärg.

20 20 (31) DEN *KABELSKYDD I ANLÄGGNING DEN.1 *Skydd för kablar i mark DEN.12 *Kabelskydd av plaströr Se elhandling. DEP.24 Utskovsanordning Utsläpp av överskottsvatten sker via utskovsanordning i vardera invallning (placering se ritning M10:01 och M10:21. Utförande enligt bilaga 9a. Utskovsanordning för moränvallar inkl enkel stenbeklädnad. Placering se ritning M10:011. Utförande enligt bilaga 9b. DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK All av arbetena berörd mark eller anläggning skall, där ej annat utförande anges, återställas till så nära ursprungligt skick som praktiskt är möjligt och i samråd med berörda markägare. DGB.1 *Återställande av väg, plan o d Asfaltytor återställs med förstärkningslager 60 cm, kross cm, bärlager 15 cm och ABT mm. DGB.11 Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager

21 21 (31) DGB.33 *Återställande av naturmarksyta Skogsmark återställs så att allt avröjt material bortforslas med skadade träd och buskar avlägsnas. Ytan avjämnas så att god anslutning och vattenavrinning till omgivande terräng erhålls. Marken påförs 5 cm matjord som insås med Weibulls Sol/Tallbacke V205, 1,5 kg/100 m 2.

22 22 (31) EBE *BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING EBE.2 Betonggjutning kategori B EBE.21 Betonggjutning kategori B vid nybyggnad EBE.215 Betonggjutning kategori B vid nybyggnad i terräng EBE.2151 *Betonggjutning kategori B vid nybyggnad av ledning EBE *Förankring med stödblock mot jord Ovan grundv.nivå Under grundv.nivå Ledning Morän grus sand Silt Morän grus sand Silt φ 150 Böj 30 - Typ 1 Typ 1 Typ 1 Böj 45 Typ 1 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Böj 60 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Böj 90 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 T-rör Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Ledn.ände Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Stöden utförs av betong II-K300, T, vattentät. Mått och armering Ks 40 enligt följande. Typ 1 BxHxT = 0,5 x 0,5 x 0,15 m, oarmerad Typ 2 BxHxT = 0,8 x 0,7 x 0,15 m, φ 10 c 150, rutnät Typ 3 BxHxT = 1,2 x 0,8 x 0,20 m, φ 12 c 170, rutnät Typ 4 BxHxT = 1,9 x 0,8 x 0,20 m, φ 12 c 140, rutnät

23 23 (31) P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. PB *RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB *RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV PBB.2 Ledningar av stålrör PBB.21 Ledning av stålrör av olegerat stål PBB.4 *Ledning av betongrör PBB.42 *Ledning av betongrör, avloppsrör PBB.421 *Ledning av betongrör, normalavloppsrör Rör skall vara ALFA Standardrör eller likvärdigt och skall uppfylla hållfasthetsklass 165 och vara armerade. Intagsledning Ø 1000 utförs med trumöga typ ALFA V med galler eller likvärdigt. Utloppsledning Ø 1000 förses med köldskydd typ Tuwe eller likvärdigt. In- och utloppsledning förankras de 3 yttersta rören med förankringsjärn och expanderbult. Dessa monteras utvändigt över fogen, ett på var sida 60 från hjässan räknat.

24 24 (31) PBB.5 Ledning av plaströr PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör PBB.5121 *Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. Vattenledningar utförs i PE-100 rör och dim PN 10. Rören fogas med spegelsvets och/eller elsvetsmuffar. PBD RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD Läggningsbotten skall vara fri från sten, block, skrot, sjunktimmer, löst material od innan sänkning sker. Ledning skall vid sänkning kunna styras utan brytning eller vridning. Under och efter sänkningen skall ledningens läge kontrolleras av dykare varvid ledningens läge justeras i erforderlig omfattning. Efter slutjustering av läget skall ledningen läges- och nivåbestämmas, kontrolleras att den ej ligger över stenar och andra uppskjutande föremål och vikterna videofilmas. Minsta avstånd mellan ledning och stenar större än 20 cm eller andra från botten uppskjutande större föremål får ej understiga 1 m. Om ledning ligger an mot utstickande berg skall ledning flyttas i plan i samråd med beställaren. Sedan ledning installerats skall entreprenören genom dykarundersökning samt läges- och nivåbestämning av ledningssträckning kontrollera att ledning kommit i föreskrivet läge i plan och profil och ej ligger böjs över stenar och andra uppskjutande föremål. Samtliga belastningsvikter skall ha kontakt med botten. Bottenjustering skall beroende på omständigheterna ske genom nedschaktning eller spolning av ledning alternativt utfyllnad eller viktunderstöttning med makadam mm. Ledning skall skyddas mot förskjutning, sättning eller upplyftning.

25 25 (31) PBD.5 Ledning av plaströr på stöd PBD.51 Ledning av plaströr, tryckrör på stöd PBD.512 Ledning av PE-rör, tryckrör på stöd PBD.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör på stöd Intagsledning för råvatten skall vara av PE 100 dim 280/246,8 PN 10 inkl belastningsvikter. Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. Rören fogas med spegelsvets och/eller elsvetsmuffar. PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING PCC.1 Förankring på rörledning PCC.13 Förankring av ledning i vatten Intagsledning, råvatten förses med belastningsvikter typ GEM-vikter. PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE.1 *Inre inspektion av ledning

26 26 (31) PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning TV-inspektion skall utföras av samtliga självfallsledningar med undantag av ändledning utan brun eller fritt utlopp i närvaro av beställarens kontrollant. Filmning skall inspelas på videoband. Protokoll upprättas. Protokoll och videoband överlämnas till beställaren före slutbesiktningen. Filmningen skall ske sedan överbyggnaden påförts, undantag får göras beträffande bärlagret. Beställaren kommer att utföra TV-inspektion av samtliga självfallsledningar med undantag av ändledning utan brunn eller fritt utlopp sedan överbyggnaden påförts, undantag får göras beträffande bärlagret. Filmningen spelas in på videoband och protokoll upprättas. Entreprenören anmäler minst 2 veckor i förväg då filmning är lämplig att utföra och skall entreprenören ha ledningsnätet rengjort före filmningen. Filmningen skall ske i ett sammanhang. Aktuella gator skall vara i sådant skick att inspelningsbuss kan ta sig fram. PCE.2 Yttre inspektion av ledning PCE.22 Yttre inspektion av ledning under vatten PCF RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCF.2 Rengöring av självfallsledning Samtliga ledningar och brunnar renspolas före slutbesiktningen samt före ibruktagandet när detta sker före slutbesiktningen. Före TV-filmning skall ledningar vara renspolade.

27 27 (31) PD *BRUNNAR O D I MARK PDB *BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Bef brunnar som skall bibehållas justeras i höjd. PDB.1 *Nedstigningsbrunn på avloppsledning PDB.11 *Nedstigningsbrunn av betong Betäckningar skall vara: - i hårdgjord yta typ Alcliff teleskop nr eller likv - i gräsyta VAV A-6 - i övrig mark markerat btg-lock PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Utförs för dagvattenledningar 800 mm. Betäckning enligt profilritning. PDB.115 Nedstigningsbrunn för ledning Ø 1000 Utförs med elementbottendel typ Skanska med stigarrör Ø 1000 mm. PDY.1 Pumpbrunn PDY.11 Prefab råvattenstation Se ritning M10:14. PE *ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

28 28 (31) PEB *AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK PEB.1 *Avstängningsanordning på tryckrörsledning PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning PEB.1111 *Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning Avstängningsventil förses med bottenplatta typ gångbaneplatta 35x35x7 cm. För distributionsledningar i övrigt utförs mjuktätande ventiler, typ Hawle eller likvärdig, med muffanslutning. Nyckelstång av rundstål φ 25 mm. Betäckning av teleskop typ Alcliff nr eller likvärdigt i hårdgjorda ytor. Fast betäckning i övrigt. PEC.7 Råvattenintag Intagssil med silhuv och trädäck enligt ritning M10:12. Intaget förses med flytboj och ensmärken på land.

29 29 (31) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC *PROVNING AV ANLÄGGNING YBC.3 Provning av rörledning m m YBC.31 Provning av vattenledning YBC.311 *Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 *Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB YBC.34 Provning av avloppsledning YBC.341 *Täthetsprovning av avloppsledning Plaströr och betongrör täthetsprovas enligt VAV P50. Toleransklass A. YBC.343 *Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning Utförs enligt VAV P50. Toleransklass A. YBC.35 Provning av brunn på avloppsledning YBC.351 *Täthetsprovning av brunn på avloppsledning Inga läckage får förekomma. YBC.352 *Provning, avvägning av brunn på avloppsledning

30 30 (31) YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING YCD *RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCD.1 *Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m YCD.12 *Relationshandlingar för rörledningssystem Ledningsdokumentation skall utföras på databas. Detta skall omfatta inmätning och höjdbestämning av VA-ledningar. Datablad skall ha följande beteckningar: S = Spillvattenavloppsledning NB = Nedstigningsbrunn IB = Inspektions- /tillsyns-/ rensbrunn SG = Spillvattenavlopp - förgreningspunkt SF = Spillvattenavlopp - förbindelsepunkt D = Dagvattenavloppsledning DNB = Nedstigningsbrunn DIB = Inspektions- /tillsyns-/ rensbrunn RB = Rännstensbrunn DG = Dagvattenavlopp - förgreningspunkt DF = Dagvattenavlopp - förbindelsepunkt V = Vattenledning AV = Avstängningsventil - huvudledning BP = Brandpost SP = Spolpost SV = Avstängningsventil - servisledning VG = Vattenledning - förgreningspunkt VF = Vattenledning - förbindelsepunkt VS = Vinkeländring

31 31 (31) Inmätning utförs beträffande: - Ledningsbrytpunkt i plan - Brunnar, centrum på brunn (ej centrum på lock) - Armatur - Krokrör, grenrör, T-rör, vårtrör och proppade avsättningar Höjdbestämning utförs beträffande: - Samtliga ledningars änd- och brytpunkter - In- och utgående ledningar i brunnar - Överkant brunnar - Servislednings förbindelsepunkt (i tomtgräns). YCE *UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING SWECO Infrastructure AB Mark & Vatten

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Avseende "Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg"

Avseende Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg ^//Ju/CF Vår referens 2010-12-21 Jonas Pettersson rnr" Anbudsnr. Kalix Kommun Roland Sandberg Tekniska Försörj ningsförvaltningen 952 81 KALIX Anbudskomplettering Avseende "Utförande av invallning av havsvikar

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Datum: 21.09.2015

1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Datum: 21.09.2015 1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0 300 och 500 4020, i Geta

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Roger Johansson Hans Lundgren

Roger Johansson Hans Lundgren Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Käppalaverket Parkering samt entré

Käppalaverket Parkering samt entré Käppalaverket Parkering samt entré Mängdförteckning med beskrivande text FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-03-21 Handläggare Mark: Wanja Strid, Sweco Handläggare Landskap: Anna Åkerberg, Sweco REV ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

11.1 Markbyggnadsbeskrivning

11.1 Markbyggnadsbeskrivning Handling 11.1 Sidantal 30 11.1 Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Logo

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD...

AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD... AlA 5 HANINGE KMMUN M-511 SKGS EKEBY og-d I-n INKM.... BEDÖMD..... REGLERAD....... Produion Kund nr: Fakturaunderlag bj.nrlegetfakt.nr: T-20'07-04=''- Datum: 2007-06-14 Vår ref: Ted lindberg rg nr kund:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion Grundläggningsarbeten Projektering Produktion Byggprocessen Utredning Projektering Upphandling Byggproduktion Förvaltning Rivning Markarbeten, projektering Markförhållanden Ledningar Grundläggningsmetod

Läs mer

m e g awa l l G A R D E N

m e g awa l l G A R D E N m e g awa l l G A R D E N Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Källbäcksryd 1:267 m.fl. Rydsgatan

Källbäcksryd 1:267 m.fl. Rydsgatan . Rydsgatan Nybyggnad av bostäder Rambeskrivning - Mark och yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Borås 2013-07-01 Upprättad av: Mark och Landskap i Väst AB Sturegatan 31 503 42 Borås Tfn: 033-10

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

Bender L- och T-Stöd

Bender L- och T-Stöd Bender L- och T-Stöd Benders stödmurselement tillverkas som standard med en grå rollad yta. Vi kan även erbjuda vissa modeller med slät yta, grafisk design eller gjutna mot matris. Elementen är försedda

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer