KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR"

Transkript

1 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box LULEÅ Telefon , telefax : Upprättad av:

2 2 (31) Denna beskrivning ansluter till AMA 98. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m Se TB Geo. BBB.11 Topografiska förhållanden Se plan- och profilritningar samt TB Geo. BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden BBB.13 Geotekniska förhållanden Se TB Geo. BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Se TB Geo. BBB.3 Befintliga anläggningar m m Se ritningar.

3 3 (31) BBB.31 Befintliga grundkonstruktioner Se ritningar. BBB.32 Befintliga ledningar Se ritningar. BBC UNDERSÖKNINGAR O D BBC.1812 Undersökningar av förekomst av föremål på sjöbotten Upptaget sjunktimmer förblir beställarens egendom och transporteras till av beställaren angiven plats. BBC.3 Undersökningar av anläggningar m m BBC.32 Undersökningar av ledningar Före arbete för ledningsbyggande skall befintliga va-ledningar framschaktas och avvägas för kontroll av läge i plan och profil. Detta skall ske där nya ledningar: - Ansluts till bef ledningar. - Korsar bef ledningar och kollisionsrisk föreligger. Eventuella avvikelser från redovisade uppgifter eller som kan påverka utförandet redovisas omgående till beställaren. BBD INMÄTNINGAR BBD.1 *Inmätning av mark, anläggning m m Entreprenören skall i god tid före påbörjande av arbete begära utsättning av befintliga ledningar av resp ledningsägare.

4 4 (31) BBE UTSÄTTNINGAR BBE.1 Utsättning för anläggningar och för grundläggning av hus All utsättning åvilar entreprenören. BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB *HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.3 *Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Ungefärligt läge på bef ledningar redovisas på ritningar. Beträffande närmare läge på befintliga el- och telekablar utförs vid korsning med nya va-ledningar i samråd med resp verk. Beträffande undersökning av bef ledningar se BBC.32. BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Vegetation som skall bevaras avspärras/hägnas in. Inhägnaden skall hindra passage av arbetsfordon. Upplag får inte anordnas eller eldning för inte ske inom inhägnaden/avspärrningen. Skada som under entreprenadtiden uppkommer på mark och vegetation som skall bevaras, anmäles omgående till beställaren för beslut om vilka åtgärder som skall vidtas samt om tidpunkt för utförande.

5 5 (31) BCB.7 *Åtgärd för allmän trafik Fordonstrafik resp gångtrafik på allmän väg skall alltid kunna ske. BCB.71 *Åtgärd för vägtrafik BCB.711 Tillfällig väg, plan o d Vägar skall hållas trafikabla under hela byggnadstiden. Arbeten vid gårds- och garageinfarter skall planeras så att biltrafik till berörda fastigheter avstänges så kort tid som möjligt. Tillfälliga anordningar som avspärrningar, trafiksignaler m m bekostas av entreprenören. BCB.712 Tillfällig gång- och körbrygga I samband med arbeten i närheten av trätub skall stor aktsamhet iakttas. Vid korsning av bef trätub för transportväg, körbrygga, dimensioneras för fordonslast enl BKR 99, 3:431, Figur 3:431a, 3x210 kn. För axakt placering av körbrygga och transportvägar tas kontakt med Billerud. BED RIVNING Allt rivet material som betong, trärester, stål samt stubbar. Ris etc transporteras till av beställaren anvisad tipp. BED.1 *Rivning av anläggning BED.11 Rivning av ledning m m

6 6 (31) BED.111 Rivning av rörledning Riven eller slopad ledning proppas i gränsen mot befintlig ledning som bibehålls. Brunnar och ventiler som inte skall vara i bruk kapas till 0,8 m under färdig mark. In- och utgående ledning i brunn i trafikyta proppas varefter brunnen igenfylles med materialtyp 2 ur tabell CE/1. Befintliga avstängningsventiler och beteckningar av gjutjärn tillvaratas och förblir beställarens egendom. BED.112 Rivning av elkabel Se elhandling. BED.12 Rivning av väg, plan o d BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Gräns mellan riven och kvarvarande beläggning skall sågas i rak linje. BED.14 *Rivning av bro, brygga, kaj, mur o d Bef kajkonstruktion (stockkaj) i Sågverksviken rivs. Trävirket rivs till 0,8 m under omgivande marknivå. Längd på kajen är ca 120 m (se bil 6). Sågverksviken, timmerintag: Kajkonstruktion består av stålspont samt kajdäck av armerad betong, rivs ca 1,5 m under marknivå. Rivningen utförs på den del som berörs av schakt för avskärande dike, längd på kaj som rivs är ca 10 m (se bil 1). Betongpelare i anslutning till ny dagvattenledning str Pelarna inkl fundament 2 st rivs i sin helhet (se bil 2).

7 7 (31) Furuholmsviken, intagskanal: Kajkonstruktion bestående av liggande betongplank rivs till 1,5 m under marknivå. Rivningen utförd för dike, längd på kaj som rivs ca 10 m (se bil 3, 4 och 5). Bräddningskanal, Furuholmsviken: Stödmurselement av betong och stålspont rivs. Rivning utförs på del som omfattar schakt för dike. Längd på mur resp stålspont som rivs ca 5,0 m (se bilaga 7). Vid båtslipen i Sågverksviken kommer vall och dike att hamna utanför båtslipen, varvid ingen rivning av denna behöver utföras, (se bilaga 8) BED.143 Rivning av mur, trappa o d BED.1431 Rivning av mur BED.154 Rivning av belysningsstolpe BEE HÅLTAGNING BEE.221 Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d Håltagning för dagvattenledning Ø 600 i bef kaj. Rörgenomföring efterlagas. BF *TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M BFB *TRÄDFÄLLNING Timmer resp massaved åtskiljs och upplägges på av beställaren anvisad plats. Eldning av skogsavfall får inte ske inom arbetsområdet.

8 8 (31) BFB.2 Fällning av enstaka träd Inom arbetsområde för ledningsschakter. BFC *RÖJNING Inom arbetsområde för ledningsschakter. BFD BORTTAGNING AV STUBBAR BFD.1 *Stubbrytning Omfattning se BFF.2. BG SPONT BGB *Tillfällig spont Kostnader för spont skall ingå i anbudet. Detta gäller såväl i handlingar angiven spont som övrig spont av entreprenören bedömd som erforderlig för arbetets bedrivande. BGB.1 Valfri sponttyp

9 9 (31) C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. CB *SCHAKT Schakt utförs för alla kablar och stolpar ingående i elentreprenad. CBB *JORDSCHAKT Grundförhållanden, se geotekniskt utlåtande och BBB.1. Där inget annat redovisas gäller såsom mätgräns följande släntlutningar: - 4:1 vid jordschakt i övrigt som skall igenfyllas Schaktmassor sorteras med hänsyn till fyllning enligt CEB samt med hänsyn till eventuella krav för fyllning på sidotipp. Om inget annat redovisas beträffande urgrävningar gäller att urgrävning skall göras av allt löst material under: - Ledningsbädd för rörledning. CBB.1 Jordschakt för väg, plan od samt vegetationsyta CBB.11 Jordschakt för väg, plan od Om inget annat anges på ritningar utförs schakt för full överbyggnad 0,5 m utanför belagd yta och därifrån utåt i släntlutning 1:1.

10 10 (31) CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan od samt sammansatt yta Fall B, avser anslutningsväg och plan för pumpstation. Ingår i CBB CBB.2 *Jordschakt för byggnad Vid grundläggning vintertid gäller att tjälad jord skall bortschaktas eller upptinas och att schaktbotten skall skyddas mot tjälning. CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering CBB.22 Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning Jordschakt för pumpstation utförs till 0,3 m under pumpkammare. CBB.3 *Jordschakt för ledning CBB.31 *Jordschakt för rörledning CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d För oisolerad grunt liggande ledning och tjälfarlighetsgrupp 3 och 4 gäller: I hårdgjord yta: - Jordschaktning för ledning utförs om inte annat redovisas till minst 2,0 m under färdig markyta. - Jordschaktning för brunnar, ventiler och brandposter utförs till min 2,4 m under färdig mark (dock till min 0,15 m under uk brunn) och med bottenbredd min 0,3 m utanför brunn samt därifrån med lutning 3:1 till uk överbyggnad/utspetsning. I vegetationsyta: - Jordschaktning för ledning utförs om inget annat redovisas till minst 1,7 m under färdig markyta. - Jordschaktning för brunnar, ventiler och brandposter utförs till min 2,2 m under färdig mark (dock till min 0,15 m under uk brunn) och med bottenbredd min 0,3 m utanför brunn samt därifrån med lutning 4:1 till uk växtbädd.

11 11 (31) För ovanstående fall utförs utspetsning mellan schakt för brunn och schakt för ledning i lutning 1:3 i ledningens längdriktning. För regnvattenutsläpp vid tjälfarlighetsgrupp 3 och 4 gäller att urschaktning utförs till 1,0 m under rör från 1,0 m utanför rörända och bakåt på en längd av 2 m under ledningen samt därefter utspetsning 1:3. Vid schakt intill bef ledningar vidtas åtgärd för att hindra frysning eller tjällyftning i dessa ledningar. CBB.3111 Jordschakt för va-ledning CBB.312 Jordschakt för trumma CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d Utförs för elkabel till pumpstation. Omfattning se elritning. Minsta tillåtna krökningsradie för kabel skall vara 20 x grövsta kabeldiameter. CBB.6 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m CBB.61 Jordschakt för dike CBB.612 Jordschakt för överdike Se tvärsektioner och planritningar. CBB.71 *Avtäckning av berg Där inget annat redovisas gäller avtäckningsklass II. CBB.723 Urgrävning för ledning

12 12 (31) CBB.726 Urgrävning av moränvall på land Urgrävning av flis- och trärester för moränvall på land, Furuholmsviken, omfattning enligt ritning M10:03, se även TB Geo. CBB.727 Urgrävning av område för muddermassor på land Omfattning se ritning M10:011. CBB.8 Speciell jordschakt CBB.812 Jordschakt av jord- och ytblock 3,0-5,0 m 3 CBC *BERGSCHAKT Där inget annat redovisas gäller släntlutning 4:1 vid schakt som skall återfyllas och 1:1 i övriga fall. CBC.3 *Bergschakt för ledning CBC.31 *Bergschakt för rörledning CBC.311 Bergschakt för va-ledning o d CBC.3111 Bergschakt för va-ledning CBC.75 Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock

13 13 (31) CE *FYLLNING, LAGER I MARK M M Om inget annat redovisas gäller släntlutningar som för motsvarande schakt. Vid fyllning i bank gäller dock lutning 1:1 för sprängsten och 1:1,5 för jord. Beträffande sidotag hänvisas till ortens grusleverantörer. Fyllning utförs för alla kablar och stolpar ingående i elentreprenad och alla ledningar ingående i VVS-entreprenad. CEB *FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M CEB.1 *Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta CEB.11 *Fyllning för väg, plan o d Bräddningskanal och intagskanal i Furuholmsviken samt båtslip och timmerintag i Sågverksviken fylls igen med moränmassor till omgivande marknivå dvs till ungefär mellan +2,0 till +2,4 (se ritning M10:01 och M10:21). Fyllningen packas enligt tabell CE/3. CEB.1123 Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta CEB.2 *Fyllning för byggnad, golv o d CEB.21 *Fyllning för grundläggning av byggnad CEB.212 *Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av byggnad Grundläggning för pumpstation utgörs av makadam 16-32, t = 300 mm. CEB.51 *Fyllning mot byggnad Fyllning utförs med materialtyp 2, tabell CE/1. Packning får inte ske med vält.

14 14 (31) CEB.75 Fyllning för damm, bassäng, kanal o d Fyllning för stödvallar av berg/morän i vattenområden, se ritningar och geoteknisk beskrivning. Denciteten för berg är 1,7 ton/m 3. CEB.77 Fyllning för deponi Fyllning för jordvallar på land utförs med moränmassor. Omfattning enligt plan och tvärsektioner. Marken anpassas så att lutning från vall till dike sker. CEB.78 Fyllning för jordvallar av bergmassor Moränvall i Sågverksviken fylls i botten av sektionen med bergmassor i sektion 0/000 till ca 0/015 (på land) samt i sektion 0/270-0/370 (i vatten). CEB.79. CEC Fyllning efter urgrävning för moränvall på land Fyllning med moränmassor, omfattning enligt ritning M10:03 och TB Geo. *FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M CEC.13 Fyllning efter urgrävning till viss nivå för ledning CEC.2 *Fyllning för ledningsbädd CEC.21 *Ledningsbädd för rörledning Bädd skall utföras med materialtyp 2 tabell CE/1. CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning

15 15 (31) CEC.212 Ledningsbädd för trumma CEC.2121 Ledningsbädd för vägtrumma CEC.22 *Ledningsbädd för el- och telekabel o d CEC.3 Kringfyllning CEC.31 *Kringfyllning för rörledning Kringfyllning skall utföras med materialtyp 2, tabell CE/1. CEC.311 Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 *Kringfyllning för va-ledning CEC.312 Kringfyllning för trumma CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma CEC.32 *Kringfyllning för el- och telekabel o d CEC.33 *Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Kringfyllning skall utföras med materialtyp 2, tabell CE/1. Detta gäller även stödblock. CEC.4 *Resterande fyllning CEC.41 Resterande fyllning för rörledning

16 16 (31) CEC.411 Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 *Resterande fyllning för va-ledning CEC.412 Resterande fyllning för trumma CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d CEE.33 Tätning och avjämning av bergfyllning (stödvallar berg/morän) Tätning av bergöveryta med sprängsten mm. Se normalsektion M10:51. CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL CFC AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL CFC.1 Avlämnande av massor på tipp Överskottsmassor, stubbar, ris, spån/flismassor mm transporteras till Billeruds tipp beläget ca 2,5 km norr om industriområdet. Tippavgifter ingår.

17 17 (31) D *MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DBB *LAGER AV GEOTEXTIL DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil DBB.11 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning DBB.111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d Geotextil bruksklass 3 i skyddsvall. DBB.121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav Vävd geotextil bruksklass 2 enligt ritning M10:30. DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST DBG Hästskoformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark Styrofoam 300, t = 60 mm och b = 600 mm. DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OD DCB.232 Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager Avser anslutningsväg och plan i anslutning till pumpstation, t = 300 mm.

18 18 (31) DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan od DCB.323 Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager Avser anslutningsväg och plan för pumpstation, t = 150 mm bärlager DCB.341 Slitlager av grus Avser anslutningsväg och plan för pumpstation, t = 50 mm DCK *SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD DCK.22 Erosionsskydd av sten mm, t = 700 mm, se normalsektion M10:51. DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m DEF.20 *Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m Fundament skall vara koniskt, kvadratisk tväryta med måtten 20x20 cm, h = 50 cm. Stolpe skall vara i dim Ø 32 mm, L = 125 cm. DEF.23 *Skylt för röranläggning m m DEF.231 Skylt för va-anläggning

19 19 (31) DEF.2311 *Skylt för brunn, avstängningsanordning m m Tryckledningens brytpunkter: VSP + avstånd i meter. Brunnar, ventiler, skyddsrör och ledningars utlopp i diken distanseras från byggnad eller stolpe i samråd med beställaren. Skylt på byggnad eller belysningsstolpe placeras 1,5 m ovan markytan. Största distanseringsavstånd = 15 m. Skylt av lättmetall med instansade siffror. Skylt fästes på stolpe med bandjärn och på vägg med skruv. Bandjärn och skruv skall vara varmförzinkade. Kulör på skyltar enligt beställarens standard. DEK.6 Utmärkning av läge för intagssil Vid läge för intagssil placeras flytboj typ Måsen art Fabr Svenska Flytblock AB. Bojen förankras med 2 st ankringstyngder typ SJÖFARTSVERKET art och kättingar HLZ 125 art med schackel art På boj fästes 2 st skyltar av målad aluminiumplåt med text ANKRING FÖRBJUDEN. Ensmärken (4 st) placeras enligt ritning M00:01. Exakt placering bestämmes efter det att silen är på plats. Stolpar till ensmärken utförs av galv rörstolpe Ø 50 typ MEAG eller likvärdigt. Stolpe placeras i fundament MEAG art nr Märken utförs som liksidiga trianglar med 1,0 m sida. Material: Trä. Färg: Orange Lysfärg.

20 20 (31) DEN *KABELSKYDD I ANLÄGGNING DEN.1 *Skydd för kablar i mark DEN.12 *Kabelskydd av plaströr Se elhandling. DEP.24 Utskovsanordning Utsläpp av överskottsvatten sker via utskovsanordning i vardera invallning (placering se ritning M10:01 och M10:21. Utförande enligt bilaga 9a. Utskovsanordning för moränvallar inkl enkel stenbeklädnad. Placering se ritning M10:011. Utförande enligt bilaga 9b. DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK All av arbetena berörd mark eller anläggning skall, där ej annat utförande anges, återställas till så nära ursprungligt skick som praktiskt är möjligt och i samråd med berörda markägare. DGB.1 *Återställande av väg, plan o d Asfaltytor återställs med förstärkningslager 60 cm, kross cm, bärlager 15 cm och ABT mm. DGB.11 Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager

21 21 (31) DGB.33 *Återställande av naturmarksyta Skogsmark återställs så att allt avröjt material bortforslas med skadade träd och buskar avlägsnas. Ytan avjämnas så att god anslutning och vattenavrinning till omgivande terräng erhålls. Marken påförs 5 cm matjord som insås med Weibulls Sol/Tallbacke V205, 1,5 kg/100 m 2.

22 22 (31) EBE *BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING EBE.2 Betonggjutning kategori B EBE.21 Betonggjutning kategori B vid nybyggnad EBE.215 Betonggjutning kategori B vid nybyggnad i terräng EBE.2151 *Betonggjutning kategori B vid nybyggnad av ledning EBE *Förankring med stödblock mot jord Ovan grundv.nivå Under grundv.nivå Ledning Morän grus sand Silt Morän grus sand Silt φ 150 Böj 30 - Typ 1 Typ 1 Typ 1 Böj 45 Typ 1 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Böj 60 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Böj 90 Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 T-rör Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Ledn.ände Typ 1 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Stöden utförs av betong II-K300, T, vattentät. Mått och armering Ks 40 enligt följande. Typ 1 BxHxT = 0,5 x 0,5 x 0,15 m, oarmerad Typ 2 BxHxT = 0,8 x 0,7 x 0,15 m, φ 10 c 150, rutnät Typ 3 BxHxT = 1,2 x 0,8 x 0,20 m, φ 12 c 170, rutnät Typ 4 BxHxT = 1,9 x 0,8 x 0,20 m, φ 12 c 140, rutnät

23 23 (31) P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Om inget annat föreskrivs gäller principritningar enligt AMA 98. PB *RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB *RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV PBB.2 Ledningar av stålrör PBB.21 Ledning av stålrör av olegerat stål PBB.4 *Ledning av betongrör PBB.42 *Ledning av betongrör, avloppsrör PBB.421 *Ledning av betongrör, normalavloppsrör Rör skall vara ALFA Standardrör eller likvärdigt och skall uppfylla hållfasthetsklass 165 och vara armerade. Intagsledning Ø 1000 utförs med trumöga typ ALFA V med galler eller likvärdigt. Utloppsledning Ø 1000 förses med köldskydd typ Tuwe eller likvärdigt. In- och utloppsledning förankras de 3 yttersta rören med förankringsjärn och expanderbult. Dessa monteras utvändigt över fogen, ett på var sida 60 från hjässan räknat.

24 24 (31) PBB.5 Ledning av plaströr PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör PBB.5121 *Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. Vattenledningar utförs i PE-100 rör och dim PN 10. Rören fogas med spegelsvets och/eller elsvetsmuffar. PBD RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD Läggningsbotten skall vara fri från sten, block, skrot, sjunktimmer, löst material od innan sänkning sker. Ledning skall vid sänkning kunna styras utan brytning eller vridning. Under och efter sänkningen skall ledningens läge kontrolleras av dykare varvid ledningens läge justeras i erforderlig omfattning. Efter slutjustering av läget skall ledningen läges- och nivåbestämmas, kontrolleras att den ej ligger över stenar och andra uppskjutande föremål och vikterna videofilmas. Minsta avstånd mellan ledning och stenar större än 20 cm eller andra från botten uppskjutande större föremål får ej understiga 1 m. Om ledning ligger an mot utstickande berg skall ledning flyttas i plan i samråd med beställaren. Sedan ledning installerats skall entreprenören genom dykarundersökning samt läges- och nivåbestämning av ledningssträckning kontrollera att ledning kommit i föreskrivet läge i plan och profil och ej ligger böjs över stenar och andra uppskjutande föremål. Samtliga belastningsvikter skall ha kontakt med botten. Bottenjustering skall beroende på omständigheterna ske genom nedschaktning eller spolning av ledning alternativt utfyllnad eller viktunderstöttning med makadam mm. Ledning skall skyddas mot förskjutning, sättning eller upplyftning.

25 25 (31) PBD.5 Ledning av plaströr på stöd PBD.51 Ledning av plaströr, tryckrör på stöd PBD.512 Ledning av PE-rör, tryckrör på stöd PBD.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör på stöd Intagsledning för råvatten skall vara av PE 100 dim 280/246,8 PN 10 inkl belastningsvikter. Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. Rören fogas med spegelsvets och/eller elsvetsmuffar. PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING PCC.1 Förankring på rörledning PCC.13 Förankring av ledning i vatten Intagsledning, råvatten förses med belastningsvikter typ GEM-vikter. PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE.1 *Inre inspektion av ledning

26 26 (31) PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning TV-inspektion skall utföras av samtliga självfallsledningar med undantag av ändledning utan brun eller fritt utlopp i närvaro av beställarens kontrollant. Filmning skall inspelas på videoband. Protokoll upprättas. Protokoll och videoband överlämnas till beställaren före slutbesiktningen. Filmningen skall ske sedan överbyggnaden påförts, undantag får göras beträffande bärlagret. Beställaren kommer att utföra TV-inspektion av samtliga självfallsledningar med undantag av ändledning utan brunn eller fritt utlopp sedan överbyggnaden påförts, undantag får göras beträffande bärlagret. Filmningen spelas in på videoband och protokoll upprättas. Entreprenören anmäler minst 2 veckor i förväg då filmning är lämplig att utföra och skall entreprenören ha ledningsnätet rengjort före filmningen. Filmningen skall ske i ett sammanhang. Aktuella gator skall vara i sådant skick att inspelningsbuss kan ta sig fram. PCE.2 Yttre inspektion av ledning PCE.22 Yttre inspektion av ledning under vatten PCF RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCF.2 Rengöring av självfallsledning Samtliga ledningar och brunnar renspolas före slutbesiktningen samt före ibruktagandet när detta sker före slutbesiktningen. Före TV-filmning skall ledningar vara renspolade.

27 27 (31) PD *BRUNNAR O D I MARK PDB *BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Bef brunnar som skall bibehållas justeras i höjd. PDB.1 *Nedstigningsbrunn på avloppsledning PDB.11 *Nedstigningsbrunn av betong Betäckningar skall vara: - i hårdgjord yta typ Alcliff teleskop nr eller likv - i gräsyta VAV A-6 - i övrig mark markerat btg-lock PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Utförs för dagvattenledningar 800 mm. Betäckning enligt profilritning. PDB.115 Nedstigningsbrunn för ledning Ø 1000 Utförs med elementbottendel typ Skanska med stigarrör Ø 1000 mm. PDY.1 Pumpbrunn PDY.11 Prefab råvattenstation Se ritning M10:14. PE *ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

28 28 (31) PEB *AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK PEB.1 *Avstängningsanordning på tryckrörsledning PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning PEB.1111 *Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning Avstängningsventil förses med bottenplatta typ gångbaneplatta 35x35x7 cm. För distributionsledningar i övrigt utförs mjuktätande ventiler, typ Hawle eller likvärdig, med muffanslutning. Nyckelstång av rundstål φ 25 mm. Betäckning av teleskop typ Alcliff nr eller likvärdigt i hårdgjorda ytor. Fast betäckning i övrigt. PEC.7 Råvattenintag Intagssil med silhuv och trädäck enligt ritning M10:12. Intaget förses med flytboj och ensmärken på land.

29 29 (31) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC *PROVNING AV ANLÄGGNING YBC.3 Provning av rörledning m m YBC.31 Provning av vattenledning YBC.311 *Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 *Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB YBC.34 Provning av avloppsledning YBC.341 *Täthetsprovning av avloppsledning Plaströr och betongrör täthetsprovas enligt VAV P50. Toleransklass A. YBC.343 *Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning Utförs enligt VAV P50. Toleransklass A. YBC.35 Provning av brunn på avloppsledning YBC.351 *Täthetsprovning av brunn på avloppsledning Inga läckage får förekomma. YBC.352 *Provning, avvägning av brunn på avloppsledning

30 30 (31) YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING YCD *RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCD.1 *Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m YCD.12 *Relationshandlingar för rörledningssystem Ledningsdokumentation skall utföras på databas. Detta skall omfatta inmätning och höjdbestämning av VA-ledningar. Datablad skall ha följande beteckningar: S = Spillvattenavloppsledning NB = Nedstigningsbrunn IB = Inspektions- /tillsyns-/ rensbrunn SG = Spillvattenavlopp - förgreningspunkt SF = Spillvattenavlopp - förbindelsepunkt D = Dagvattenavloppsledning DNB = Nedstigningsbrunn DIB = Inspektions- /tillsyns-/ rensbrunn RB = Rännstensbrunn DG = Dagvattenavlopp - förgreningspunkt DF = Dagvattenavlopp - förbindelsepunkt V = Vattenledning AV = Avstängningsventil - huvudledning BP = Brandpost SP = Spolpost SV = Avstängningsventil - servisledning VG = Vattenledning - förgreningspunkt VF = Vattenledning - förbindelsepunkt VS = Vinkeländring

31 31 (31) Inmätning utförs beträffande: - Ledningsbrytpunkt i plan - Brunnar, centrum på brunn (ej centrum på lock) - Armatur - Krokrör, grenrör, T-rör, vårtrör och proppade avsättningar Höjdbestämning utförs beträffande: - Samtliga ledningars änd- och brytpunkter - In- och utgående ledningar i brunnar - Överkant brunnar - Servislednings förbindelsepunkt (i tomtgräns). YCE *UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING SWECO Infrastructure AB Mark & Vatten

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Avseende "Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg"

Avseende Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg ^//Ju/CF Vår referens 2010-12-21 Jonas Pettersson rnr" Anbudsnr. Kalix Kommun Roland Sandberg Tekniska Försörj ningsförvaltningen 952 81 KALIX Anbudskomplettering Avseende "Utförande av invallning av havsvikar

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14 BONDÖN KANAL Muddring, Schaktning och Utfyllnad 11. 1 Teknisk beskrivning : sledare: : Granskare: Magnus Harrysson Magnus Harrysson Port Engineering Göteborg AB, Tel. 031-711 17 78 www.portengineering.se

Läs mer

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Aktiviteter 4 BD:15 Grundkonstruktioner 10 100 Grundläggning 10 200 Slänt och kon 11 BD:21 Bärverk

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

K0043.000.03/10.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (43)

K0043.000.03/10.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (43) Sida 1 (43) Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Bilaga 2: Växtförteckning Denna handling ansluter till AMA 98 BYGGHANDLING GENERALKONSULT A ENLIGT ÄNDRINGS-PM M1 HS 060313 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13 Exempel på Mall till mängdförteckning enligt MER Anläggning 13 Följande avsnitt utgör exempel på innehåll i mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13. Den upptar samtliga koder och rubriker som

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Ålands landskapsregering ÅLR 2015/8456 15.9.2016 Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Anbudsformulär [Anbudslämnaren fyller i gula fält!]

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Handling 11.1 Sidantal 23 Teknisk beskrivning (TB) Förfrågningsunderlag Upprättad på uppdrag av. SKANDINAVISK ansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN namn 2(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B C D P FÖRARBETEN,

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

1 (18) Dnr: ÅLR 2015/8456 Datum:

1 (18) Dnr: ÅLR 2015/8456 Datum: 1 (18) Dnr: ÅLR 2015/8456 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Dokument nr 8456V001 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer

Östra kajen, Karlsborg

Östra kajen, Karlsborg Handling KB01 Sidantal 1 ( 26) Östra kajen, Karlsborg Mängdförteckning med beskrivning Förfrågningsunderlag 20120420 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA 2-50 2. Anslutning till VA-system 51 62 3. Bilagor 63-70 Version: 2015:1 Utgiven:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR 1 (8) MARK 2(8) MARK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska anvisningar 1 6 Bilaga 1: Växtförteckning Bilaga 2: Egenkontroll, markprojektering Bilaga 3: Gränsdragningslista vid projektering Bilaga 4: Trästaket

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR (NMVA)

ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR (NMVA) ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR 2 (27) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRORD... 3 ALLMÄNNA PROJEKTANVISNINGAR... 4 B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Datum: 21.09.2015

1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Datum: 21.09.2015 1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0 300 och 500 4020, i Geta

Läs mer

Nytt budgetboende Bosön

Nytt budgetboende Bosön Nytt budgetboende Bosön Bosön, Lidingö MÄNGDBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSHANDLING 2009-09-25 WSP Samhällsbyggnad 121 88 STOCKHOLM-GLOBEN Tel: 08-688 60 00 Handläggare landskap: Lina Sofia Engström Handläggare

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (56) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 15 B 15 Fastställd: 2015-05-18 Rev: Fastställare: : Lennart Lorick i:\projekt\02projektgrupper\material- och metodval\uppdrag 2014\b15\b15 fastställd

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 2417959000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE THOMAS REBLIN Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga förhållanden

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer