Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun."

Transkript

1 Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer Helsingborg KUNGSGATAN HELSINGBORG

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN B/1-B/4 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, C/1-C/3 LAGER I MARK MM D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- D/1-D/7 KOMPLETTERINGAR MM F MURVERK F/1 GB KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I GB/1 ANLÄGGNINGEN L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR MM L/1 NB KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR MM I ANLÄGGNING NB/1 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Y/1

3 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/1 Förfrågningsunderlag FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM B/1 B BB BBB BBB.1 BBB.11 BBB.12 BBB.13 BBB.3 BBB.32 BBC BBC.1 BBD BBD.1 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden mm Topografiska förhållanden Befintliga höjder är redovisade på ritning M Jordmåns- och vegetationsförhållanden Befintliga träd och buskage är redovisade på ritning M Geotekniska förhållanden Geoteknisk undersökning ej utförd. Befintliga anläggningar mm Befintliga ledningar Nya spill-, dagvatten- och vattenledningar ansluts till befintliga ledningar inom kvarteret. Schakt för värmekulvert samordnas med Klippans kommun. Befintliga El-, tele-ledningar mm enligt respektive ledningsägare. Före schaktningsarbetenas påbörjande skall entreprenören kontrollera ledningars lägen samt kontakta respektive ledningsägare för utsättning och markering på plats där schaktning skall utföras, samt förvissa sig om att projekterade höjder kan följas. UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av mark och vattenförhållanden mm Det åligger entreprenören att själv på plats förvissa sig om mark och grundförhållandenas beskaffenhet INMÄTNINGAR Inmätning av mark, anläggning m m Entreprenören svarar för att mätning sker från punkter anslutna till rikets system. Förutom inmätning av nya anläggningar skall aven befintliga kablar och ledningar som påträffas inom området mätas in och redovisas på relationshandling. Inmätning avser plan- och höjdläge. All inmätning skall ske i samråd med beställarens kontrollant.

4 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/2 Förfrågningsunderlag FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM B/2 BC BCB BCB.11 BCB.3 BCB.32 BCB.4 BCB.413 BCB.42 BCB.45 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER MM HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNINGEN Tillfällig avledning av vatten Samtliga schakter skyddas mot vatten. Entreprenör utför och bekostar all erforderlig länshållning mm. Vatten får ledas till dagvattensystem efter slamavskiljning. Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall hos respektive ledningsägare göra sig underrättad om och begära markering av ledningar inom arbetsområdet. Befintliga ledningar skyddas enligt ledningsägarens föreskrifter. Ledningsägare underrättas om skada. Skada på ledning i mark skall repareras utan dröjsmål. Entreprenören utför de skydd och provisoriska upphängningar som erfordras beroende på hur schaktningsarbetena bedrivs. Schaktningsarbeten får ej påbörjas före utsättning har gjorts. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Entreprenören skyddar vegetation, mätpunkter mm som avses bevaras inom arbetsområdet, samt avgör själv med hänsyn till sitt ansvar på vilket sätt skydd skall anordnas. Befintlig kringliggande vägar samt vegetation utmed desamma, som avses användas som transportvägar till arbetsområdet, skall skyddas av entreprenören under hela byggnadstiden Gemensam syn kommer att förrättas före och efter entreprenadtiden. Entreprenören svarar för samtliga erforderliga åtgärder som krävs för att skador ej uppstår. Skyddsinhägnad av vegetationsytor Befintliga träd innanför entreprenadgräns inplankas upp till första förgreningen. Förutom trädet i gräsyta vid befintlig handikapparkering som skall bevaras, vilken skyddas genom stängsel 1.8 meter högt med radie 2 meter runt trädet, området får ej användas för etablering, upplag etc. Avspärrning av markyta Avspärrningar placeras så att trafik eller upplag inom avspärrat område omöjliggörs. Åtgärd för mätpunkt o d Mätpunkter inom arbetsområdet skall skyddas. Om polygonpunkter berörs av arbetena skall Stadsingenjörskontoret kontaktas för beslut om ev. åtgärd.

5 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/3 Förfrågningsunderlag FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN B/3 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM BCB.5 BE BEB BEB.11 BEB.18 BED BED.121 BED.15 BF BFB BFB.2 BFC Åtgärd vid skada på vegetation Skada som under entreprenadtiden uppkommer på träd och vegetation som skall bevaras, anmäls omgående till beställaren för beslut om vilka åtgärder som skall vidtas, samt om tidpunkt för utförande. Vid schakt i rotzon för träd eller buskar skall rötter sågas eller klippas av. Sårställen behandlas med Lac Balsam. Rotvattning utförs i samband med schaktningsarbeten. Öppna schakter med frilagda rötter skall täckas inom ett dygn. FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Anbudsgivare studerar på plats omfattningen av flyttning, demontering, rivning mm som erfordras för entreprenadens genomförande. Rivning skall utföras miljöanpassat. Vad som ska demonteras, och läggas på av beställaren angiven, plats för framtida bruk, ska ske i samråd mellan entreprenören och beställaren. Entreprenören anskaffar och bekostar av berörda myndigheter godkänd deponi. FLYTTNING Flyttning av stolpe, staket, skylt m m Flaggstänger och staty flyttas enligt ritning L st befintliga skyltar vid handikapparkeringar flyttas enligt ritning L Flyttning av brunn m m Avser erfoderlig flyttning av 2 st befintliga regnvattenbrunnar. RIVNING Rivning av beläggning mm på väg, plan o d Utförs i erforderlig omfattning. Rivning av anläggningskompletteringar i mark Utförs i erforderlig omfattning. TRÄDFÄLLNING, RÖJNING MM TRÄDFÄLLNING Fällning av enstaka träd Gäller alla befintliga träd som ej skall vara kvar, där ny utemiljö anläggs. RÖJNING All markvegetationen röjs som inte skall bevaras.

6 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/4 Förfrågningsunderlag FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN B/4 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM BFD BFD.1 BFD.13 BFE BFE.1 BFE.2 BFE.3 BFF BFF.1 BORTTAGNING AV STUBBAR Stubbrytning Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta Gäller röjd vegetation samt befintliga stubbar. BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för Väg, plan o d Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation och jordmån för vegetationsetablering Befintlig jordmån får återanvändas till gräsyta, under förutsättning att den uppfyller kraven för växtbädd typ 1 och 2.

7 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/5 Förfrågningsunderlag TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM C/1 C CB CBB CBB.1 CBB.11 CBB.112 CBB.13 CBB.14 CBB.2 CBB.21 CBB.22 CBB.3 CBB.311 CBB.3111 CBB.32 CBB.54 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM SCHAKT JORDSCHAKT Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Jordschakt kategori B för väg, plan o d Överbyggnad skall vara kategori B. Sten- och blockrensning i terrass för väg, plan o d Jordschakt för vegetationsyta Överbyggnad framgår av ritning L Jordschakt för byggnad Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning Jordschakt för ledning Jordschakt för va-ledning o d All organisk jord skall grävas ur. Jordschakt för va-ledning Ledningar under husgrund, i mark fram till fettavskiljare, samt för fettavskiljare Se VA-handling nr V och V Jordschakt för el- och telekabel Elledningar från fasad till fettavskiljare och ut till entreprenadgräns EL-handling nr E Jordschakt för mur, trappa o d Mur schaktas till frostfritt djup, 1.0 meter.

8 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/6 Förfrågningsunderlag TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM C/2 CE CEB CEB.1 CEB.11 CEB.112 CEB.1122 CEB.12 CEB.2 CEB.21 CEB.212 CEB.4 CEB.42 CEC FYLLNING, LAGER I MARK M M Entreprenören tillhandahåller erforderliga sidotagsmassor. Befintliga massor får användas under förutsättning att kraven enligt åberopade koder uppfylls. Sortering utförs och bekostas av entreprenören. Innan fyllning får ske skall beställarens godkännande av fyllnadsmassornas lämplighet ha inhämtats. All fyllning skall utföras i torrhet. Vid packning skall omgivningens vibrationskänslighet beaktas. FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO MM Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta Fyllning för väg, plan o d Fyllning med jord- krossmaterial för väg, plan o d Fyllning kategori B med jord- krossmaterial för väg, plan o d Fyllning för vegetationsyta Fyllning för byggnad, golv o d Fyllning för grundläggning av byggnad Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av byggnad Se K-handling K Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga,kaj, kassun, mm Fyllning för grundläggning av mur, trappa mm FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Innan ledning är betryggande överfylld eller förankrad får vatten ej tillåtas stiga så högt i ledningsgrav att uppflytning av ledning riskeras. Vid fyllnads- eller packningsarbete tillses att ledningar, brunnar mm ej skadas eller rubbas. Ledningsbädd och kringfyllning för PP-rör 0-8 grus. Omfattning enligt Se VA-handling nr V och V och EL-handling nr E

9 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/7 Förfrågningsunderlag TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM C/3 CEC.2 CEC.2111 CEC.2112 CEC.22 CEC.3 CEC.3111 CEC.3112 CEC.32 CEC.33 CEC.4 CEC.41 CEC.4111 CEC.4112 CEC.42 CEF CEF.12 CEF.1213 CEF.1214 CEF.1217 Fyllning för ledningsbädd Krossmaterial får användas. Ledningsbädd för va-ledning Ledningsbädd dränledning Ledningsbädd för el- och telekabel o d Kringfyllning Kringfyllning för va-ledning Kringfyllning för dränledning Kringfyllning för el- och telekabel o d Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Resterande fyllning Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning Resterande fyllning för dränledning Resterande fyllning för el- och telekabel o d DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER Dränerande lager för byggnad, bro, mur m m Dränerande lager av grus och krossmaterial under byggnad Dränerande lager av grus och krossmaterial mot byggnad Dränerande lager av grus och krossmaterial för terrängmur, terrängtrappa o d

10 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/8 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/1 D DB DBB.1 DBB.111 DBB.116 DBB.1213 DC DCB DCB.2 DCB.21 DCB.212 DCB.3 DCB.31 DCB.312 DCC DCC.2 DCC.24 DCC.241 DCC.2411 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M Bruksklass N2. Materialskiljande lager av geotextil Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för byggnad Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och kringfyllning i ledningsgrav i jord MARKÖVERBYGGNADER OBUNDNA ÖVERBYGGNADER FÖR VÄG, PLAN O D Förstärkningslager för väg, plan o d Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor mm Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor mm Obundet bärlager för väg, plan o d Obundet bärlager till belagda ytor Obundet bärlager kategori B till belagda ytor BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER KATEGORI FÖR VÄG, PLAN O D Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg,plan o d Bitumenbundna slitlager Slitlager av asfaltsmassa Slitlager av tät asfaltbetong (ABT) Yta makerad Asfalt, beläggs med 40 mm ABT 11 B 180

11 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/9 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/2 DCG DCG.2 DCG.21 DCL DCL.1 DCL.11 MARKBELÄGGNINGAR AV GATSTEN, BETONGMARKPLATTOR, BETONGMARKSTEN, MARKTEGEL O D Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d Alla passbitar skall maskinkapas. Beläggning av betongmarkplattor PL1 Typ Siena 233 x 78 x 80 mm,, färg carbone. I halvstensförband. Fabrikat Starka eller likv. PL2 Typ Siena 350 x 117 x 100 mm,, färg carbone. I halvstensförband. Fabrikat Starka eller likv. PL3 Typ Siena 350 x 117 x 100 mm, färg carbone. I halvstensförband. Fabrikat Starka eller likv. PL4 Typ Siena sinusplatta 350 x 350 x 60 mm färg ljusgrå. En rad/ledstråk. Fabrikat Starka eller likv. PL5 Typ Siena kupolplatta 350 x 350 x 50 mm, färg ljusgrå. Fabrikat Starka eller likv. PL6 Typ Siena 233 x 78 x 80 mm, färg ljusgrå. En rad som kontrastmarkering vid ramp, Fabrikat Starka eller likv. PL7 Typ Siena 350 x 350 x 50 mm färg ljusgrå. En rad vid fasad. Fabrikat Starka eller likv. ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR Växtbädd Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord Terrassytan skall luckras till minst 200 mm djup. Provtagning av jord skall ske enligt AL-metoden. Resultat skall överlämnas till och godkännas av beställaren innan växtbädd får läggas ut. Jordens ph-värde skall vara 6,5. Hasselfors E jord. Planhetstolerans 20 mm. DCL.112 Växtbädd typ 2 Växtbädd vid jordterrass utförs med följande tjocklekar; 200 mm för gräsyta. 500 mm för buskage och perenner. Trädgrop 1000 mm x 1000 mm, schaktdjup 1000 mm.trädgrop skall förses med dräneringsledning diam för bevattning. Dränledning läggs i slinga runt trädklump och dragés upp till överyta och proppas med dexel. Plantolerans 20 mm. DCL.2 DCL.22 Förberedelser för sådd, plantering mm Kalkning Enl. punk DCL.11 skall PH värdet vara 6.5 om så inte är fallet använder dolomit kalk för att uppnå rätt PH värde

12 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/10 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/3 STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER DCL.23 DCL.25 DD DDB DDB.1 DDB.111 DDB.2 DDC DDC.11 DDC.212 DDC.213 ritn. M3 DDD DDD.1 DDD.11 DDD.14 Gödsling Gödsling för gräs- och planteringsytor skall utföras med 10 kg fullgödselmedel per 100 m² som nedbrukas. Avjämning mm av växtbädd Avser samtliga växtbäddar. VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING MM SÅDD, PLANTERING MM Sådd och torvläggning Sådd av gräs Gräsfrö skall vara Weibulls Bas 4.0 kg/ 100 m2. Efter sådd myllas frö ned, sådd yta vältas med 100 kg gallervält. Plantering av plantskoleväxter Specifikation och växtkvalitet framgår av ritning M4. Entreprenören skall anmäla till beställaren i god tid före leverans så att kontroll av växtmaterial kan utföras vid avlastning. STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER Stöd för stamträd Föreslaget träd som ej står i hårdgjord yta skall bindas upp enligt principritning DDC Trädet och stöden binds ihop med elastisk uppbindning. Markgaller Typ Arbottura kvadratisk, varmförzinkad stål. Fabrikat Smekab eller likvärdigt. Stamskydd Typ Arbottura (a), varmförzinkad stål. Fabrikat Smekab eller likvärdigt. Enligt FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL Färdigställandeskötsel av träd, buskar mm Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar mm Vattning av träd, buskar mm Bevattning skall utföras om risk för bestående torkskador föreligger. Bevattning skall utföras i sådan omfattning att jorden genomfuktas ner till rådande torkfront med giver om minst 18 mm per vecka.

13 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/11 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/4 DDD.2 DDD.21 DDD.24 DDD.25 DE DEC DEC.1 DEC.11 DEC.2 DEC.21 DEE DEE.1 DEE.11 DEE.111 DEF DEF.3 DEF.33 Färdigställandeskötsel av gräsyta Gräsklippning, slåtter av gräsyta Gräsklippning skall utföras så att gräsets medelhöjd hålls på nivå 5-7 cm under hela säsongen. Vattning av gräsyta Se DDD.14 Kanthuggning av gräsyta Runt plattyta som angränsar till gräsyta utförs kanthuggning 2 ggr per växtsäsong. ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR KANTSTÖD Kantstöd av granit Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus Råkantsten utan fas, RV6, fabrikat Bohus gatsten och kantsten eller likvärdig. Kantstöd av betong Kantstöd av betong satta i grus med motstöd av grus Typ gatkantsten rak och i radier Fabrikat Nordform eller likvärdig. VÄG- OCH YTMARKERINGAR Väg- och ytmarkeringar med markeringsmassa Extruderad markeringsmassa Extruderad markeringsmassa på trafikyta Linjerna målas med vit trafiklinjemassa typ thermoplast bredd 100 mm. FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för elstolpe mm Fundament för elstolpe e.d för ljusarmatur Fundament för belysning skall monteras och riktas Omfattning enligt M ritning

14 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/12 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/5 DEK DEK.1 DEK.12 DEK.4 DEK.5 DEK.6 DEN DEN.11 DEN.12 DG DGB FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK Parkmöbler Bänkar Enligt ritning L Pergola, spaljé m m Enligt ritning L Papperskorgar, askkoppar m m Enligt ritning L Cykelställ e d Enligt ritning L KABELSKYDD I ANLÄGGNING Markentreprenören tillhandahåller märkband och kabelskydd samt svarar för schakt, förläggning av skydd och märkband samt återfyllning. Omfattning enligt EL-handling nr E Kabelskydd av plastprofiler Fundament för belysning skall monteras och riktas Kabelskydd av plaströr Kabelrör SNR 50 mm, E ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK All, av arbetena berörd mark skall där ej annat utförande anges återställas. Till så nära ursprungligt skick som praktiskt är möjligt. Överblivna massor forslas bort, till av E anskaffad tipp. Provisoriska vägar och planer tas bort. Efterjustering som erfordras på grund av sättningar m m utförs. Samtliga anläggningsdelar som skadas återställs. DGB.1 Återställande av väg, plan o d. DGB.6 DGB.11 DGB.15 DGB.3 Återställande av anläggningskompletteringar. Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager. Återställande av väg, plan o d med beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten od. Återställande av vegetationsyta.

15 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/13 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/6 DGB.61 DGB.7 DH DHB DHB.3 Återställande av kantstöd. Avslutande av täkt, sidotag och tipp. SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN Skötsel av vegetationsytor mm under garantitiden Entreprenören skall utföra underhåll av anläggningen under garantitiden, 2 år efter godkänd slutbesiktning enligt AF. Kontrollplan med avrapporteringssystem skall upprättas. Anläggningen skall uppvisa ett vårdat intryck under garantitiden. Kemiska bekämpningsmedel får ej användas. -Städning skall utföras 2 gång per säsong (vår- och höststädning). Gräsytor skall räfsas varvid löv, döda växtdelar, sten och främmande föremål skall tas bort. På planteringsyta skall utföras krattning över hela ytan. Ojämnheter i ytan jämnas i samband med krattningen. Städad yta skall vara fri från papper och främmande föremål. -Gödsling skall utföras 3 gånger per säsong. Gräs- och planteringsyta skall gödslas med10 kg fullgödselmedel / 100 m² fördelat på tre givor. -Gräsklippning skall utföras så ofta att gräsets medelhöjd hålles på nivå 5-7 cm under hela säsongen. -Mekanisk ogräsbehandling skall utföras 5 gånger från maj sep / säsong. Planteringsyta skall skyfflas till minst 50 mm djup. Hela ytan skall vara fri från ogräs och främmande föremål. Kring rot och växtdelar skall utföras handrensning. Kantskärning av planteringsytor runt träd skall utföras. -Bevattning skall utföras om risk för bestående torkskador föreligger. Bevattning skall utföras i sådan omfattning att jorden genomfuktas ner till rådande torkfront med givor om minst 18 mm per vecka. Större vattenmängd än att vattnet efter hand hinner sjunka eller om erosionsskador uppstår, får inte tillföras. Bevattningsdosen rättas efter markens vattenkapacitet. Som regel gäller att vattentillgången (nederbörd eller bevattning) under vegetationsperiod och vecka skall vara 18 mm. Bevattning skall inte ske under dagtid med starkt solsken. Spridare och slangar skall placeras på ett sådant sätt att hinder och skador inte uppstår eller att icke avsedda ytor och byggnader begjuts med vatten. Entreprenören skall bekosta all utrustning för bevattning. Byggherre tillhandahåller vatten. I de fall där växtmaterialet har dött, skall dessa bytas ut, görs på hösten eller våren.

16 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/14 Förfrågningsunderlag MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGS- KOMPLETTERINGAR MM D/7 DHB.312 DHB.313 DHB.314 Skötsel av träd under garantitiden Fackmässig uppbyggnadsbeskärning utförs, renskärs från döda och Brutna grenar, störar kontrolleras varvid skadade delar ersätts med nytt. Utförs en gång per år. I de fall där växtmaterialet har dött, skall dessa bytas ut, görs på hösten eller våren. Trädbindning och trädstöd kontrolleras kontinuerligt och justeras eller bytes ut vid behov. Skötsel av buskar under garantitiden Endast beskärning av brutna/intorkade skott eller grenar skall utföras. Skötsel av klippt häck under garantitiden Häckarna klipps 2 ggr/år i juni och september. Sluthöjd 120 cm. OBS! häckplantorna får ej klippas på höjden innan sluthöjden är uppnådd.

17 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/15 Förfrågningsunderlag MURVERK F/1 F FC FCF MURVERK MURVERK AV MURSTEN OCH MURBLOCK I ANLÄGGNING MURVERK AV LÄTTKLINKERBETONG I ANLÄGGNING Enligt detalj ritning L

18 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/16 Förfrågningsunderlag KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNINGEN GB/1 GB GBC KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNINGEN KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNINGEN GBC.2572 Trappa av blocksteg av betong Enligt detalj, Trappa och Ramp, ritning L

19 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/17 Förfrågningsunderlag PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, L/1 SKYDDSIMPREGNERINGAR MM L LB LC PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR MM PUTS MÅLNING M M

20 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/18 Förfrågningsunderlag KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR MM I ANLÄGGNING NB/1 NB NBD KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR MM I ANLÄGGNING GRINDAR, BOMMAR OD I ANLÄGGNING Enligt detalj, Princip Mur och Grind, ritning L

21 AMA 98 MARKBYGGNADSBESKRIVNING Kv. Gymnasiet 2, Klippans kommun AMA/19 Förfrågningsunderlag MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM Y/1 Y YC YCD YCD.1 YCD.12 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING RELATIONSHANDLING FÖR ANLÄGGNING Relationshandling för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m Relationshandling för rörledningssystem YCE YCE.11 YCE.12 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag överlämnas till beställaren för upprättande av slutliga relationshandlingar senast 1 vecka före slutbesiktning. Underlag för relationshandlingar för väg, plan od samt vegetationsyta Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR 1 (8) MARK 2(8) MARK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska anvisningar 1 6 Bilaga 1: Växtförteckning Bilaga 2: Egenkontroll, markprojektering Bilaga 3: Gränsdragningslista vid projektering Bilaga 4: Trästaket

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården. TEKNISK BESKRIVNING Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-11-07

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården. TEKNISK BESKRIVNING Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-11-07 13 1 Sidan 1 TEKNISK BESKRIVNING Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-11-07 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 13 2 Sidan 2 B INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,

Läs mer

Käppalaverket Parkering samt entré

Käppalaverket Parkering samt entré Käppalaverket Parkering samt entré Mängdförteckning med beskrivande text FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-03-21 Handläggare Mark: Wanja Strid, Sweco Handläggare Landskap: Anna Åkerberg, Sweco REV ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

K0043.000.03/10.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (43)

K0043.000.03/10.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (43) Sida 1 (43) Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Bilaga 2: Växtförteckning Denna handling ansluter till AMA 98 BYGGHANDLING GENERALKONSULT A ENLIGT ÄNDRINGS-PM M1 HS 060313 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tekniska anvisningar MARK 2013-12-12

Tekniska anvisningar MARK 2013-12-12 Tekniska anvisningar MARK 2013-12-12 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(6) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(5) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

Beskrivning avseende ANLÄGGNING

Beskrivning avseende ANLÄGGNING Beskrivning avseende ANLÄGGNING MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(13) Innehållsföreteckning: B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 4 BC HJÄLPARBETEN,

Läs mer

GRÖNKULLASKOLAN MIKLAGÅRD

GRÖNKULLASKOLAN MIKLAGÅRD 1 (1) Handlingsförteckning, Mark : Rev: Sign: Kerstin Holmberg Handlingar Bet Handlingens benämning, skala Ändringsdatum Dokument Ramhandling avseende markarbeten Ritningar M16:M01 Markplaneringsplan,

Läs mer

11.1 Markbyggnadsbeskrivning

11.1 Markbyggnadsbeskrivning Handling 11.1 Sidantal 30 11.1 Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Logo

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13 Exempel på Mall till mängdförteckning enligt MER Anläggning 13 Följande avsnitt utgör exempel på innehåll i mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13. Den upptar samtliga koder och rubriker som

Läs mer

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord BILAGA A Träd i hårdgjord yta: Skelettjord En skelettjord består av packad skärv med växtjord eller biokol nedspolad i hålrummen. Läs noga hela beskrivningen före arbetet. Typritning samt en mall för kontrollprogram

Läs mer

Skötselmanual för mark

Skötselmanual för mark Skötselmanual för mark 2011-11-11 1 Bruksgräsmatta Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning och övrigt skräp avlägsnas. Klippning Gräset hålles 5-12 cm högt. Gräset får ej vid något

Läs mer

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14 BONDÖN KANAL Muddring, Schaktning och Utfyllnad 11. 1 Teknisk beskrivning : sledare: : Granskare: Magnus Harrysson Magnus Harrysson Port Engineering Göteborg AB, Tel. 031-711 17 78 www.portengineering.se

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp 1 av 8 Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp (gräsytornas skötsel beskrivs i skötselbeskrivning för gräsytor) 2014-08-12 2 (8) Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 Avfallshantering...

Läs mer

Tekniska anvisningar och föreskrifter

Tekniska anvisningar och föreskrifter Tekniska anvisningar och föreskrifter Dessa gäller för kommunens vägar tillsammans med ett godkänt öppningstillstånd. 1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR De grundläggande bestämmelserna för vägarbeten finns i lagar,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

Turbinhallen, Centralkvarteret Nacka, Järla Sjö Bostäder

Turbinhallen, Centralkvarteret Nacka, Järla Sjö Bostäder Nacka, Järla Sjö Bostäder Mark- och grundläggningsarbeten BYGGHANDLING 2016-06-17 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Enligt AMA Anläggning 13 Handläggare landskap: U.Larsson, Bjerking Handläggare va:

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Ålands landskapsregering ÅLR 2015/8456 15.9.2016 Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Anbudsformulär [Anbudslämnaren fyller i gula fält!]

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR (NMVA)

ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR (NMVA) ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR 2 (27) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRORD... 3 ALLMÄNNA PROJEKTANVISNINGAR... 4 B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ Reviderad 2014-07-09 Innehåll plan... 4 Utemiljö... 4 Förvaltningsobjekt... 4 Vegetationsytor... 4 Markbeläggningar... 4 Fast utrustning... 5 produkter... 5 Bruksgräsmatta...

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark. i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3. ii BILAGOR 4. iii TYPRITNINGAR 5

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark. i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3. ii BILAGOR 4. iii TYPRITNINGAR 5 Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2013-04-11 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning Mark och yttre VA Utgåva 1 15 november 2016 Innehåll Förord 4 Kontaktinformation 5 Projekteringsanvisningar 6 A Allmänna anvisningar 7 Höjdsättning och tillgänglighet 7 Säkerhet

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Beläggningsprislista 2015 Kod Benämning Enhet à pris Arbetsledning tim 666, Anläggningsarbetare tim 387,

Beläggningsprislista 2015 Kod Benämning Enhet à pris Arbetsledning tim 666, Anläggningsarbetare tim 387, Beläggningsprislista 2015 Kod Benämning Enhet à pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 666,31 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 387,68 10.91.03 Utsättare tim 533,06 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Aktiviteter 4 BD:15 Grundkonstruktioner 10 100 Grundläggning 10 200 Slänt och kon 11 BD:21 Bärverk

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

GC-Port Storheden. Magnus Pettersson

GC-Port Storheden. Magnus Pettersson GC-Port Storheden Michael Andersson Lennart Holmberg Magnus Pettersson Mikael Bohm Lars-Åke Olofsson Förord Vi är fem studerande vid YTH väg & anläggningsteknik vid Luleå Tekniska universitet. Denna rapport

Läs mer

2014-12-22 2015-09-17 TEKNISK HANDBOK TEKNISKA FÖRVALTNINGEN LIDINGÖ STAD. Revisionsdatum Ändringar Ansvarig 2015-09-17 Se understrukna koder

2014-12-22 2015-09-17 TEKNISK HANDBOK TEKNISKA FÖRVALTNINGEN LIDINGÖ STAD. Revisionsdatum Ändringar Ansvarig 2015-09-17 Se understrukna koder Upprättad: Reviderad: 2014-12-22 2015-09-17 TEKNISK HANDBOK TEKNISKA FÖRVALTNINGEN LIDINGÖ STAD Revisionsdatum Ändringar Ansvarig 2015-09-17 Se understrukna koder Innehåll Inledning... 3 Läs- och användaranvisningar...

Läs mer

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön 2013-09-23 1 (5) Tekniska nämnden Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön Detta är utdrag ur skötselbeskrivningen för parkdriften i Nacka kommun. Ytterligare information om skötselbeskrivningen

Läs mer

1 (18) Dnr: ÅLR 2015/8456 Datum:

1 (18) Dnr: ÅLR 2015/8456 Datum: 1 (18) Dnr: ÅLR 2015/8456 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Dokument nr 8456V001 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Enebacken Etapp1 Bostäder i Mölnlycke Detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m fl Teknisk beskrivning med mängder enligt MER

Enebacken Etapp1 Bostäder i Mölnlycke Detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m fl Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Mängdbeskrivning Handling 10.1 Enebacken Etapp1 Bostäder i Mölnlycke Detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m fl Teknisk beskrivning med mängder enligt MER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-07-04 BET Ändringen avser

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

13.1 Anbudsformulär Södra Järnvägsgatan ombyggnation gata VA Tekniska kontoret Uddevalla

13.1 Anbudsformulär Södra Järnvägsgatan ombyggnation gata VA Tekniska kontoret Uddevalla Förfrågningsunderlag 2014-04-25 Upphandlande organisation Upphandling Uddevalla kommun Ombyggnad gata, VA, torgytor södra järnvägsgatan, Uddevalla tekniska kontoret Marina Bragd Karlsson TN 2014:78 Sista

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

GÅRDSTENSBOSTÄDER. UPPRUSTNING UTEMILJÖ Timjansgatan 1-14 och Saffransgatan och RAMBESKRIVNING MARK

GÅRDSTENSBOSTÄDER. UPPRUSTNING UTEMILJÖ Timjansgatan 1-14 och Saffransgatan och RAMBESKRIVNING MARK Beställare GÅRDSTENSBOSTÄDER Projekt MARK FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad Förslöv Landskap & Management AB Margretetorpsvägen 224 269 73 Förslöv Tel: 0431-45 00 30 E-post: info@landskapmanagement.se www.landskapmanagement.se

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 2 - Anläggning 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 2 - Anläggning 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 2 - Anläggning 2014-03-03 Sidan 2 (76) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 2. Anläggning... 7 20 Allmänt... 7 20.1 Innehåll... 7 20.2 Användning... 7 20.3 Avvikelser från föreskrifter i TH,

Läs mer