EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Av: Tommy Kemppainen Therése Unander

3 Förklaringar Följande termer kommer att användas i denna rapport. Spillvattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera bort använt vatten från fastigheter. Vattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera kranvatten till fastigheter. Dagvattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera bort smält-/regnvatten. Servisledning - Ett rör som har till uppgift att transportera kranvatten till fastigheter, transportera bort spillvatten mellan kommunens ledning och fastigheten. Fjärrvärmeledning - Ett rör som har till uppgift att leverera värme till fastigheter. Spolbrunn - Brunn som placeras på spillvattenservisledning, för att kunna renspola ledningar. Tillsynsbrunn - Brunn som placeras på spillvattenledningar och dagvattenledningar vid riktnings- eller dimensionsändring. Syftet med brunnen är att kunna spola rent avloppsledningarna då det är möjligt från markytan. Planritning Planritningen illustrerar hur ett område ska se ut efter ombyggnation. Profilritning Inom VA-projektering används profilritningar till att illustrerar de olika ledningars lägen i förhållande till mark och berg. Sektionsritning Sektionsritningen visar ledningsgraven i sektion. Rivningsritning Illustration av vilka ledningar som ska rivas i projektet. Novapoint VA Ett skalprogram till AutoCAD som används för projektering av vatten- och avloppsledningar. TVAB - Tekniska Verken i Kiruna AB. I

4 Förord Detta examensarbete har utförts som en del av samhällsbyggnadsutbildningen vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Rapporten omfattar 7,5 högskolepoäng av hela utbildningens 120 högskolepoäng. Perioden då examensarbetet har utförts är under vårterminen Tack till Tekniska Verken i Kiruna för att Ni gav oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till Ulf Nygren för den hjälp och handledning han gett oss. Vi vill också passa på att tacka Martin Lindmark för det stöd han gett oss under denna tid. Även ett tack till Stefan Johansson och Jonas Invall på WSP i Luleå för att ni tog er tid och hjälpte oss med uppstarten av projektet. Luleå Tommy Kemppainen Therése Unander II

5 Sammanfattning Denna rapport behandlar den process som utförts för att ta fram korrekta ritningar över VAledningar, teknisk beskrivning och mängdförteckning samt de olika problem som stötts på under arbetets gång. III

6 Innehållsförteckning Förnyelse VA Smedsgatan Inledning Bakgrund Syfte och mål Metod Avgränsningar Resultat Projektmöten med TVAB Ritningar Ritningsförteckning Planritning R14-01-P Höjdsättning av gata R14-01-P Rivningsritning R14-01-P Profilritning R14-01-S Detaljritning R14-01-Y Samordningsritning Teknisk beskrivning och mängdförteckning Reflektion... 5 Bilagor Projektplan 12 Ritningsförteckning R14-01-P01 Planritning R14-01-P02 Höjdsättning av gata R14-01-P03 Rivningsritning R14-01-S01 Profilritning R14-01-Y01 Detaljritning Samordningsritning 11.1 Teknisk beskrivning 10.1 Mängdförteckning Mötesprotokoll IV

7 Förnyelse VA Smedsgatan 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Vatten- och avloppsledningsnätet i delar av centrala Kiruna är ålderstiget och innebörden av detta blir att utläckaget av dricksvattnet är stort. Andra indikationer på den höga åldern är att inläckaget i spillvattenledningarna är stort och antalet stopp i ledningarna är relativt många. Det har inletts ett arbete för att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet och en åtgärdsplan för detta arbete finns. Den sträcka som är högst prioriterad omfattar hela Smedsgatan. Det har uppmärksammats ett intresse hos abonnenterna att ansluta sig till dagvatten om det finns möjlighet. Därför har Kiruna kommun som strategi att bygga ut dagvattenledningarna där dessa inte finns i dagsläget. Vi fick erbjudandet från TVAB att utföra projektet Förnyelse VA Smedsgatan där projektering av VA-system, belysning, höjdsättning av gata, framtagning av teknisk beskrivning och mängdförteckning ingick. Se bild 1 för en översiktskarta över området. Bild 1 Omfattningen av arbetet. Röda markeringen visar området som vi har arbetat inom. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

8 Förnyelse VA Smedsgatan I detta projekt har det funnits en projektorganisation där ett flertal personer med olika befattningar ingått. Projektet Förnyelse VA Smedsgatan består av fyra delar där del ett innebär projektering av bygghandling. Del två består av komplettering av projektet beroende på val av genomförande i egenregi eller entreprenad. Under del tre sker anläggning. Del fyra omfattas av relationshandlingar. Detta examensarbete har omfattats av del ett i hela projektet. Se bild 2 för de inblandade i Förnyelse av VA Smedsgatan. Styrgrupp Ordförande, Ulf Nygren TVAB Charlotta Jannok Kiruna Kommun Michael Nilsson TVAB Föredragande Projektledare Handledare examensarbete: Martin Lindmark LTU Projektledare Del 1 Ulf Nygren Projektering del 1 Projekteringsledare: Ulf Nygren Projektör: Therese Unander LTU Tommy Kemppainen LTU TVAB Distributionssystem: Bengt Niemi TVAB GIS: Joakim Gunillasson Projektering, anläggande m m del 2-4 Bild 2 Projektets organisation. 1.2 Syfte och mål Syftet med den här rapporten är att gör en beskrivning utav arbetet som gjorts för att upprätta korrekta ritningar samt tekniskbeskrivning och mängdförteckning till den förnyelse utav VAsystemet som kommer att utföras under år Examensarbetet har varit mer lagd åt det praktiska hållet, därav kommer rapportens innehåll vara en reflektion över hela arbetsgången. 1.3 Metod Strukturen av arbetet från början till slut har varit styrt av beställarparten, TVAB. Ett schema blev upplagt där vid varje möte skulle vi ha utfört olika arbeten. Som projektörer har vi haft möten med bland annat Ulf Nygren där vi har fått arbeta utefter planeringen. Se mötesprotokoll i bilaga för strukturen på mötena. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

9 Förnyelse VA Smedsgatan 1.4 Avgränsningar Den här rapporten kommer endast att beskriva den process som skribenterna genomgått för att ta fram delar till ett förfrågningsunderlag. Dessa delar består av VA-ritningar, teknisk beskrivning samt mängdförteckning till berört projekt. För förtydligande av avgränsningar se bifogad projektplan samt bifogade mötesprotokoll. 2 RESULTAT Skribenterna till denna rapport har under projektets gång haft till uppgift att fungera som projektörer åt TVAB som varit beställare av projektet Förnyelse av VA Smedsgatan. Under arbetets gång valde beställaren att utöka projektet med servisledningar för fjärrvärme som skulle projekteras till alla fastigheter inom området samt att den befintliga belysningen skulle ersättas med nya belysningsstolpar, fundament och armatur. Genom regelbundna möten med beställarna har avrapportering skett kontinuerligt, på så sätt har de kunnat ge synpunkter på ändringar som de ville ha i projektet. Processen för att leverera ritningar och AMA-delar beskrivs nedan. 3 PROJEKTMÖTEN MED TVAB Vi har haft regelbundna möten tillsammans med TVAB för att de ska kunna ge synpunkter på det arbete som togs fram. Samtidigt har vi haft chansen att ta upp olika problem eller frågor som dykt upp under arbetets gång. Dessa möten skedde via telefon och ett nätbaserat konferenssystem, netviewer. 4 RITNINGAR Projektet Förnyelse av VA Smedsgatan innebar att ta fram korrekta ritningar för nyläggning utav spillvattenledningar, vattenledningar och dagvattenledningar. För att ta fram dessa ritningar har programmet Novapoint 18.0 använts, i programmet finns en modul som är särskilt inriktat på att modellera VA-ledningar. I ett tidigt skede i projektet hölls ett startmöte för att diskutera igenom beställarens (i detta fall TVAB) önskemål och det gicks igenom bland annat hur många ritningar som skulle produceras under projektets gång, hur ledningsdragningen i stora drag skulle komma att se ut. Eftersom att ledningarna idag ligger i en sprängd ledningsgrav i berg var det bäst ur ett ekonomiskt perspektiv att lägga de nya ledningarna i befintlig ledningsgrav. Ledningsdragningen av de nya ledningarna har därför varit ganska självklar. 4.1 Ritningsförteckning Förteckning över samtliga producerade ritningar med information om ritningens nummer, ritningens namn, skala och datum. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

10 Förnyelse VA Smedsgatan 4.2 Planritning R14-01-P01 Planritningar används för att visa hur ett bestämt område ska se ut i plan efter ombyggnation. Till exempel ett nytt VA-system, dragning av väg eller nybygge av hus. Till detta projekt har endast en planritning producerats för att visa placeringen av VA-ledningar, servisledningar, brunnar, ventiler, brandposter, belysningsstolpar och el-centraler. Placeringen av samtliga ledningar till ritningen har blivit styrt efter möten med TVAB. 4.3 Höjdsättning av gata R14-01-P02 Den befintliga vägen på området ska rivas och beläggas med ny asfalt. Till detta har vi plockat ut höjder och ändrat dessa för att skapa lågpunkter på vägkanterna där dagvattnet ska rinna. 4.4 Rivningsritning R14-01-P03 Rivningsritningen specificerar vad som ska rivas och vad som ska vara kvar nere i marken. Planritningen hade blivit otydlig om det skulle framgå vilka ledningar som skulle rivas, därför producerades det en särskild rivningsritning till detta projekt för att förtydliga vilka ledningar som ska rivas och vilka som ska lämnas kvar nere i marken. Befintliga ledningar på Timmermansgatan ligger så pass nära fastigheterna och därför måste dessa lämnas kvar för att inte orsaka skador på fastigheterna vid en rivning. 4.5 Profilritning R14-01-S01 Profilritningen visar hur ledningarna går i profil nere i marken samt var markytan ligger och på så sätt kan man se hur ledningarna ligger i förhållande till markytan. Profilritningarna specificerar även ledningarnas vattengångar och vart brunnarna går från marken ned till ledningarna. 4.6 Detaljritning R14-01-Y01 Detaljritningen används för att visa principskisser över hur normala sektioner, specifika sektioner och servisanslutningar ska se ut. 4.7 Samordningsritning En samordningsritning togs fram för att visa vilka olika el-ledningar samt VA-lednignar som finns i området. För att få el-ledningarnas positioner gjordes en beställning till berörda ledningsägare inom området. Genom att samordna dessa ledningar på en ritning är det enkelt att se vad som befinner sig under marken. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

11 Förnyelse VA Smedsgatan 4.8 Teknisk beskrivning och mängdförteckning I projektet ingick det även att ta fram en tekniskbeskrivning samt en mängdbeskrivning. För att kunna utföra detta har AMA-beskrivningsverktyg använts. Genom AMAbeskrivningsverktyg får man tillgång till de relevanta AMA-koderna som beskriver vilka krav/riktlinjer som ska följa under byggnadsskedet. I detta projekt har Anläggnings AMA 07 riktlinjer följts. Tekniska beskrivningen är en beskrivning som upprättats för att tala om hur beställarsidan vill att arbetet ska utföras från det att bygget startar till dess att det avslutas. För teknisk beskrivning se bilaga. Mängdförteckningen innehåller de mängdsatta huvudrubriker som ansluter till Anläggnings AMA 07, denna har dock ingen beskrivande text som den tekniska beskrivningen har. För mängdförteckning se bilga. 5 REFLEKTION Vi är båda väldigt nöjda med det vi har åstadkommit men vägen för att komma dit har inte varit lätt. I början av projektets gång hade ingen av oss erfarenhet sedan tidigare om hur Novapoint skulle användas för att ta fram ritningar till ett VA-projekt. Den tekniska beskrivningen och mängdförteckningen var något vi aldrig hade sysslat med förut och många begrepp var oförståeliga i början. Hela arbetet har varit ett inlärningsmoment samtidigt som korrekta ritningar skulle produceras till TVAB. Större del av den tid som lagts ned på arbetet har varit att lära sig programmet Novapoint, hur nya ledningar ska skapas samtidigt som dessa sedan ska redovisas tydligt. Förutom att lära sig programmet har vi sökt mycket fakta på nätet och i böcker för att få ökad kunskap om VA-ledningar och hur ett VA-projekt går till i praktiken. De största problemen under arbetets gång har varit att få tag på fakta om hur det går till i praktiken, det finns inga handböcker eller specifik fakta då mycket beror på hur beställaren vill ha projektet utfört. Alla beställare har sina egna specifika önskemål, erfarenheter och vet vad som fungerar bäst för dem. Det är många olika faktorer som man måste ha i åtanke i projekt som detta, att få med alla komponenter och få det att fungera har varit tufft. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

12 Dokument Projektplan Handbok PTPR Tillhör: Tekniska Verken i Kiruna AB Upprättad av: Ulf Nygren Sign Projektnamn Sida Granskad av: Ulf Nygren Sign Upprättat datum: Giltig från: Fastställd av: Ulf Nygren Sign Utgåva: 1:1 Ersätter: PROJEKTPLAN Förnyelse VA Smedsgatan Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Ulf Nygren Fastställd Styrgrupp Upprättad Status Godkänd Ulf Nygren Granskningshandling

13 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND SYFTE PROJEKTMÅL OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR TIDPLAN EKONOMI PROJEKTORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING OCH ARBETSUPPGIFTER STYRGRUPP PROJEKTGRUPP PROJEKTLEDARE INFORMATION OCH DOKUMENTHANTERING PROJEKTAVSLUT... 7

14 Uppdragstagare: Uppdragsgivare: Delges: Ulf Nygren Therese Unander Martin Kemppainen KKP Styrgrupp Projektgrupp Jan Fjordell Johan Siikavaara Mats Nilsson Avd C Teknik TVAB Avd C Energi TVAB Enhets C Ing Energi TVAB Avd C Marknad och info TVAB 1 Bakgrund Delar av centrala Kirunas vatten- och avloppsledningsnät är ålderstiget vilket bl a medför att utläckage av dricksvatten är stort. Den höga åldern visar sig även i att inläckaget i spillvattenledningar är högt och ett relativt stort antal stopp. Ett arbete har inletts med att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet. En åtgärdsplan finns och den högst prioriterade sträckan omfattar hela Smedsgatan. Intresse finns hos abonnenter att även ansluta sig till dagvatten om möjlighet finns varför Kiruna kommuns strategi är att bygga ut dagvattenledningar där dessa saknas. I samband med att vatten- och avloppsledningarna åtgärdas ses normalt gatustandarden över. I gatustandard avses även belysning och möjligheten till utfasning av kvicksilverarmaturer. Tekniska Verken har prövat olika metoder för att byta vatten- och avloppsledningar såsom relining, uppgrävning mm. Erfarenheten är att för Smedsgatan är uppgrävning den lämpligaste metoden. Anslutning av fjärrvärmekunder är ekonomiskt fördelaktigt att utföra samtidigt som va och gatuarbeten utförs. Projekteringen genomförs som ett examensarbete på 7,5 Hp av Therese Unander LTU och Martin Kemppainen LTU. 2 Syfte Projektet förväntas överlämna en anläggning med hög driftsäkerhet, enkel drift och mycket lång livslängd. Brister i gatustandard skall ha åtgärdats och möjlighet till anslutning av nya fjärrvärmekunder skall ha tillvaratagits. 3 Projektmål Miljömål enligt TVAB krav för entreprenader skall ha tillämpats (under upprättande) Noll klagomål från allmänheten under byggtiden Noll tillbud och olycksfall Byggkostnad på Sverigegenomsnitt 0 Kr i driftskostnad under de 5 första åren

15 Inläckage och utläckage skall vara 0 under 10 år 4 Omfattning och avgränsningar Projektet omfattar: Ledningar byts genom grävning Belysning byts om ingår i plan för byte av belysning Kiruna C Gatustandard ses över, omfattning beslutas under projektet Fjärrvärmeanslutning skall projekteras för samtliga fastigheter som berörs Anläggning av i projektet samtliga ingående delar Hela Smedsgatan med anslutningar till ledningar i angränsande gator Projektet omfattar inte: Försäljning och marknadsföring av fjärrvärme Utveckling eller användandet av ny teknik Projektet genomförs i 4 delar: 1. Projektering av bygghandling i form av examensarbete 2. Komplettering av projektering beroende på bl a val av genomförande i egenregi eller entreprenad. 3. Anläggning 4. Relationshandlingar Del 2-4 ingår inte i examensarbetet Sidoprojekt: Förnyelsebelysning Kiruna C , Enhetschef Bengt Niemi Projektet skall redovisas i: Rapport till Luleå Tekniska Universitet som håller standard för examination Bygghandlingar Relationshandlingar Skiss som visar område bidogas. 5 Tidplan Projektstart Del 1: genomförs under perioden 4 april till 30 juni Del 2-4: 2012 Projektslut Ekonomi Projektet har investeringsnummer och bekostas av Kiruna kommun. Budget för del 1 har godkänts. Handledning av examensarbetare LTU kostnadsfritt. Handledning av examensarbetare TVAB bekostas av investering. Kalkyl projektkostnad tas fram under del 1, projektering. Del 1 kostnadsberäknas till: Projekt- och projekteringsledning inklusive handledning TVAB drift TVAB GIS Summa 40 tim x 730 = Kr 20 tim x 650 = Kr 20 tim x 600 = Kr = Kr

16

17 7 Projektorganisation Styrgrupp Ordförande, Ulf Nygren TVAB Charlotta Jannok Kiruna kommun Michael Nilsson TVAB Föredragande Projektledare Projektledare Del 1 Ulf Nygren Projektledare Del 2-4 Vakant Projektering del 1 Projekteringsledare: Ulf Nygren Handledare examensarbete: Martin Lindmark LTU Projektör: Therese Unander LTU TVAB Distributionssystem: Bengt Niemi TVAB GIS: Joakim Gunillasson Projektering, anläggande m m del 2-4 Samtliga befattningar vakanta Referens: Johan Siikavaara Avd C ingenjörer TVAB Joel Ahlqvist Kiruna kommun Lars Fernqvist IT Kiruna kommun Mats Nilsson Avd C Marknad och info TVAB 8.1 Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter Styrgrupp Medlem: Rapporterar från eget verksamhetsområde. Bereder egna frågor. Godkänner och initierar behov av ytterligare utredningar och revidering av projektplan. Tillhandahåller personal för projektet. Informationsansvarig inom egen organisation. Projektgruppen bereder frågor till Styrgruppen, bedömer om frågor skall lyftas till styrgruppen samt får information över projektet. Styrgruppen sammanträder normalt inte särskilt för detta projekt utan frågorna behandlas vid de månatliga planeringsmötena mellan TVAB och Kiruna kommun Projektgrupp Medlem: Rapporterar från eget verksamhetsområde. Bereder egna frågor.

18 Godkänner och initierar behov av ytterligare utredningar och revidering av projektplan. Tillhandahåller personal för projektet. Informationsansvarig inom egen organisation. Projektgruppen bereder frågor till Styrgruppen, bedömer om frågor skall lyftas till styrgruppen samt får information över projektet. Projektgruppen garanterar LKAB: s nödvändig insyn i projektet Projektledare Leder och protokollför styrgrupps- och projektgruppsmöten. Ansvarar för att projektplan uppdateras, följs och aktiviteter utförs. Upprättar, följer upp och initierar revidering av huvudtidplan och projektbudget, Rapporterar till Styrgrupp och Projektchef som godkänner. Leder Projektgruppsmöten. Samordnar granskning och kontroll, upprättar samgranskningsutlåtande. Disponerar projektets resurser och ansvarar för ekonomisk redovisning. Ansvarar för pressinformation. 9 Information och dokumenthantering Dokumenthantering Projektdokumentation lagras under K:\TVAB projektavdelningen\projekt pågående\pågående projekt. En dokumentförteckning över rapporter, dokument etc. som finns lagrat i projektets mappstruktur samt datum på revidering ska upprättas och förvaras i mapp Dokumentförteckning. Informationsplan Information till berörda ges vid styr och projekteringsmöten. Mellan mötena distribueras viktig info och handlingar via e-post. 10 Projektavslut Slutredovisning och relationshandlingar upprättas enligt Tekniska Verkens projekthandbok. Projektet avslutas vid slutbesiktning av anläggning. Slutrapport innehållande funktion, ekonomi och tid upprättas.

19 Bilaga 1

20 12 RITNINGSFÖRTECKNING Uppdrag FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Uppdragsnummer Sign TU & TK Datum Revideringsdatum Blad nr 1 (1) Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ritningsnummer Änd Ritningens beteckning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum Fack PLANRITNINGAR [Nya dokument] R14-01-P01 HUVUDLEDNINGAR PLAN 1: R14-01-P02 HÖJDSÄTTNING AV GATA 1: R14-01-P03 RIVNING AV HUVUDLEDNINGAR PLAN 1: PROFILRITNINGAR R14-01-S01 HUVUDLEDNINGAR PROFIL 1:1000 1: DETALJRITNINGAR R14-01-Y01 DETALJRITNING 1: SAMORDNINGSRITNING ÖVERSIKTSRITNING 1: E:\Klart till möte 5\12 Ritningsfort.doc

21

22

23

24

25

26

27 Handling Sidantal 17 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kiruna kommun HÖJDSÄTTNING, VATTEN OCH AVLOPPSLEDNINGAR INOM SMEDSGATAN, TIMMERMANSGATAN, SANDSTENSGATAN OCH ADOLF HEDINSVÄGEN 11.1 Teknisk beskrivning Tekniska Verken AB i Kiruna kommun Luleå BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 4 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 5 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN... 6 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M... 7 CE FYLLNING, LAGER I MARK M M... 9 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YC Z ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR... 17

29 Dokument Sidnr Projektnamn 3(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07. B BB BBB BBB.1 BBB.11 BBB.12 BBB.13 BBB.14 BBB.3 BBB.32 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Inga särskilda markundersökningar har genomförts för detta projekt. Topografiska förhållanden Jordmåns- och vegetationsförhållanden Markytorna består av gatumark. Geotekniska förhållanden Kross och morän på berg. Förmodad bergnivå har antagits till ca 1 m under färdig mark. Geohydrologiska förhållanden Grundvatten antas befinna sig 1 m under markytan. Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Ungefärligt läge av befintliga ledningar redovisas på ritningar. Befintliga va-ledningar i form av spill-, dagvatten- och vattenledningar finns inom arbetsområdet. Befintliga el- opto- och fjärrvärmeledningar finns inom området. Entreprenören ansvarar för att erforderligt skydd av befintliga ledningar och kablar längs och inom området utförs. I god tid före schaktningsarbetenas påbörjande, skall entreprenören, för lokalisering av ledningar kontakta respektive ledningsägare och beställare för utsättning av ledningar/kablar. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

30 Dokument Sidnr Projektnamn 4(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN BBB.36 BC BCB BCB.11 BCB.3 BCB.31 BCB.32 Befintliga vägar HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Tillfällig avledning av vatten Avser eventuellt grundvatten som ska avledas från schakt. Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall före arbetets påbörjande begära utsättning av opto, el- och tele-ledningar samt övriga ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören har samordningsansvar för ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören skall kontakta resp ledningsägare innan arbetet påbörjas. Entreprenören utför fri- och återläggning av kablar som framträder vid schaktningsarbeten. Då el-, bredband och telekablar behöver flyttas till annat läge kontaktas beställaren. Flyttning av opto, el-, bredband och teleledningar utförs av respektive ledningsägare. Om entreprenören avser att utföra ledningsflyttning utförs detta i samråd med ledningsägare och beställare. Befintliga, ej slopade ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. Befintliga ledningar/kablar i drift får ej avstängas utan beställarens tillstånd. Åtgärd för rörledning i mark Befintliga ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. Lägen för va-ledningar, fjärrvärmeledningar inklusive anordningar redovisas på ritningar. Ytterligare ledningar kan finnas inom arbetsområdet. Det åligger därför entreprenören att söka kontakt med respektive ledningsägare innan arbetet påbörjas för exakt lokalisering av ledningar etc. Befintliga ledningar ska vara i drift med undantag av kortare avbrott för in- och urkoppling. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Avser korsning av el- och/eller telekabel inom teoretisk sektion. Flera kablar inom 1,0 meter räknas som en korsande eller längsgående kabel. Friläggning samt återställning varvid kabelförläggning kringfyllning markering etc utförs enligt kabelägarens föreskrifter. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

31 Dokument Sidnr Projektnamn 5(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Entreprenören skall i god tid före schaktningsarbetenas påbörjande förvissa sig om befintliga ledningar inom området hos ledningsägande myndighet/verk. Entreprenören skall i god tid och senast två veckor innan arbetena påbörjas skriftligen hos ledningsägaren, med kännedomskopia till beställaren, begära utsättning av ledningarna. BCB.4 BCB.7 BE BEC BED Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Åtgärd för allmän trafik Fastighetsägare ska ha normal tillgänglighet till respektive fastighet. FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Gäller betong kabelbrunnar, se ritning Gäller staket mellan punkt 4 och 5, se ritning R14-01-P01. RIVNING Rivet material som ej tillfaller beställaren skall transporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp eller deponi. BED.1111 Rivning av hel rörledning Avser befintlig spillvattenledning betong med diametern 300 och vattenledning segjärn med diametern 100. Öppna ändas som ska lämnas kvar proppas genom igengjutning. Gjutningens längd skall vara 1,0 m. Vid rivning av rörledning ska följande åtgärder utföras för att hindra och motverka att mark och yt-och grundvatten förorenas, eller på annat sätt påverkas, så att skada eller olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön. I rivning ingår även rivning av befintliga brunnar och ventiler på slopade ledningar samt markbrandposter med tillhörande värmekabel, se rivningsritning R14-01-P03. BED.112 BED.12 BED.121 Rivning av elkabel Gäller befintlig elkabel som antas gå mellan belysningsstolpar. Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Gäller kantsten på Kiruna Söderbergsgatan mellan punkterna 5,6 och 7, se ritning R14-01-P01. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

32 Dokument Sidnr Projektnamn 6(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Rivning ska ske med rak och skarp kant. Tjocklek 130 mm. BED.1502 Rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d Befintliga vägebelysningsinstallationer är schematiskt redovisade på av beställarenupprättad skiss (ritning R14-01-P03). I denna entreprenad ingår att riva befintliga vägbelysningsinstallationer (inkl kopplingsboxar i mark) längs de sträckor där ny vägbelysning skall installeras. Befintliga belysningsstolpar är huvudakligen av typ 8 m stolpar med vinklad arm och längs Sandstensgatan, Smedsgatan och Timmermansgatan bestyckade med 250w Hg(kvicksilver)-armaturer. Längs övriga vägar är 125w Hg(kvicksilver)-armaturer installerade (samma stolptyp). Rivningsarbetet skall utföras i nära samråd med beställaren. Allt rivet materiel skall övertas av entreprenören och hanteras enligt Tekniska Verken i Kiruna AB:s Sorteringsguide som finns på B:s hemsida (www.tekniskaverkenikiruna.se). Anbudsgivare ska före anbudets inlämnande genom undersökningar på plats förvissa sig rivningsarbetets omfattning och beskaffenhet. BFE BFE.21 BJ BJB.26 BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN INOM OMRÅDE FÖR VÄG, PLAN O D, KULTURMARK Vegetationsavtagning utförs till ett djup av 0,15 m. GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN Koordinatsystem Kiruna lokala Höjdsystem RH00 Inmätning av ledning Ledningar och ventiler ska mätas in innan kringfyllning påförs. Anslutningspunkter skall kontrollavvägas. Kontrollinmätningar av ledningar skall utföras enligt krav i mätkungörelsen, krav för VA-ledningar. Redovisnig skall ske digitalt till beställaren. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT ROBUSTA NÄT Rekommendationer FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen Utgåva 2, 2011-10-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer 4 1.2 Syftet med dokumentet

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer