EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Av: Tommy Kemppainen Therése Unander

3 Förklaringar Följande termer kommer att användas i denna rapport. Spillvattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera bort använt vatten från fastigheter. Vattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera kranvatten till fastigheter. Dagvattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera bort smält-/regnvatten. Servisledning - Ett rör som har till uppgift att transportera kranvatten till fastigheter, transportera bort spillvatten mellan kommunens ledning och fastigheten. Fjärrvärmeledning - Ett rör som har till uppgift att leverera värme till fastigheter. Spolbrunn - Brunn som placeras på spillvattenservisledning, för att kunna renspola ledningar. Tillsynsbrunn - Brunn som placeras på spillvattenledningar och dagvattenledningar vid riktnings- eller dimensionsändring. Syftet med brunnen är att kunna spola rent avloppsledningarna då det är möjligt från markytan. Planritning Planritningen illustrerar hur ett område ska se ut efter ombyggnation. Profilritning Inom VA-projektering används profilritningar till att illustrerar de olika ledningars lägen i förhållande till mark och berg. Sektionsritning Sektionsritningen visar ledningsgraven i sektion. Rivningsritning Illustration av vilka ledningar som ska rivas i projektet. Novapoint VA Ett skalprogram till AutoCAD som används för projektering av vatten- och avloppsledningar. TVAB - Tekniska Verken i Kiruna AB. I

4 Förord Detta examensarbete har utförts som en del av samhällsbyggnadsutbildningen vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Rapporten omfattar 7,5 högskolepoäng av hela utbildningens 120 högskolepoäng. Perioden då examensarbetet har utförts är under vårterminen Tack till Tekniska Verken i Kiruna för att Ni gav oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till Ulf Nygren för den hjälp och handledning han gett oss. Vi vill också passa på att tacka Martin Lindmark för det stöd han gett oss under denna tid. Även ett tack till Stefan Johansson och Jonas Invall på WSP i Luleå för att ni tog er tid och hjälpte oss med uppstarten av projektet. Luleå Tommy Kemppainen Therése Unander II

5 Sammanfattning Denna rapport behandlar den process som utförts för att ta fram korrekta ritningar över VAledningar, teknisk beskrivning och mängdförteckning samt de olika problem som stötts på under arbetets gång. III

6 Innehållsförteckning Förnyelse VA Smedsgatan Inledning Bakgrund Syfte och mål Metod Avgränsningar Resultat Projektmöten med TVAB Ritningar Ritningsförteckning Planritning R14-01-P Höjdsättning av gata R14-01-P Rivningsritning R14-01-P Profilritning R14-01-S Detaljritning R14-01-Y Samordningsritning Teknisk beskrivning och mängdförteckning Reflektion... 5 Bilagor Projektplan 12 Ritningsförteckning R14-01-P01 Planritning R14-01-P02 Höjdsättning av gata R14-01-P03 Rivningsritning R14-01-S01 Profilritning R14-01-Y01 Detaljritning Samordningsritning 11.1 Teknisk beskrivning 10.1 Mängdförteckning Mötesprotokoll IV

7 Förnyelse VA Smedsgatan 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Vatten- och avloppsledningsnätet i delar av centrala Kiruna är ålderstiget och innebörden av detta blir att utläckaget av dricksvattnet är stort. Andra indikationer på den höga åldern är att inläckaget i spillvattenledningarna är stort och antalet stopp i ledningarna är relativt många. Det har inletts ett arbete för att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet och en åtgärdsplan för detta arbete finns. Den sträcka som är högst prioriterad omfattar hela Smedsgatan. Det har uppmärksammats ett intresse hos abonnenterna att ansluta sig till dagvatten om det finns möjlighet. Därför har Kiruna kommun som strategi att bygga ut dagvattenledningarna där dessa inte finns i dagsläget. Vi fick erbjudandet från TVAB att utföra projektet Förnyelse VA Smedsgatan där projektering av VA-system, belysning, höjdsättning av gata, framtagning av teknisk beskrivning och mängdförteckning ingick. Se bild 1 för en översiktskarta över området. Bild 1 Omfattningen av arbetet. Röda markeringen visar området som vi har arbetat inom. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

8 Förnyelse VA Smedsgatan I detta projekt har det funnits en projektorganisation där ett flertal personer med olika befattningar ingått. Projektet Förnyelse VA Smedsgatan består av fyra delar där del ett innebär projektering av bygghandling. Del två består av komplettering av projektet beroende på val av genomförande i egenregi eller entreprenad. Under del tre sker anläggning. Del fyra omfattas av relationshandlingar. Detta examensarbete har omfattats av del ett i hela projektet. Se bild 2 för de inblandade i Förnyelse av VA Smedsgatan. Styrgrupp Ordförande, Ulf Nygren TVAB Charlotta Jannok Kiruna Kommun Michael Nilsson TVAB Föredragande Projektledare Handledare examensarbete: Martin Lindmark LTU Projektledare Del 1 Ulf Nygren Projektering del 1 Projekteringsledare: Ulf Nygren Projektör: Therese Unander LTU Tommy Kemppainen LTU TVAB Distributionssystem: Bengt Niemi TVAB GIS: Joakim Gunillasson Projektering, anläggande m m del 2-4 Bild 2 Projektets organisation. 1.2 Syfte och mål Syftet med den här rapporten är att gör en beskrivning utav arbetet som gjorts för att upprätta korrekta ritningar samt tekniskbeskrivning och mängdförteckning till den förnyelse utav VAsystemet som kommer att utföras under år Examensarbetet har varit mer lagd åt det praktiska hållet, därav kommer rapportens innehåll vara en reflektion över hela arbetsgången. 1.3 Metod Strukturen av arbetet från början till slut har varit styrt av beställarparten, TVAB. Ett schema blev upplagt där vid varje möte skulle vi ha utfört olika arbeten. Som projektörer har vi haft möten med bland annat Ulf Nygren där vi har fått arbeta utefter planeringen. Se mötesprotokoll i bilaga för strukturen på mötena. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

9 Förnyelse VA Smedsgatan 1.4 Avgränsningar Den här rapporten kommer endast att beskriva den process som skribenterna genomgått för att ta fram delar till ett förfrågningsunderlag. Dessa delar består av VA-ritningar, teknisk beskrivning samt mängdförteckning till berört projekt. För förtydligande av avgränsningar se bifogad projektplan samt bifogade mötesprotokoll. 2 RESULTAT Skribenterna till denna rapport har under projektets gång haft till uppgift att fungera som projektörer åt TVAB som varit beställare av projektet Förnyelse av VA Smedsgatan. Under arbetets gång valde beställaren att utöka projektet med servisledningar för fjärrvärme som skulle projekteras till alla fastigheter inom området samt att den befintliga belysningen skulle ersättas med nya belysningsstolpar, fundament och armatur. Genom regelbundna möten med beställarna har avrapportering skett kontinuerligt, på så sätt har de kunnat ge synpunkter på ändringar som de ville ha i projektet. Processen för att leverera ritningar och AMA-delar beskrivs nedan. 3 PROJEKTMÖTEN MED TVAB Vi har haft regelbundna möten tillsammans med TVAB för att de ska kunna ge synpunkter på det arbete som togs fram. Samtidigt har vi haft chansen att ta upp olika problem eller frågor som dykt upp under arbetets gång. Dessa möten skedde via telefon och ett nätbaserat konferenssystem, netviewer. 4 RITNINGAR Projektet Förnyelse av VA Smedsgatan innebar att ta fram korrekta ritningar för nyläggning utav spillvattenledningar, vattenledningar och dagvattenledningar. För att ta fram dessa ritningar har programmet Novapoint 18.0 använts, i programmet finns en modul som är särskilt inriktat på att modellera VA-ledningar. I ett tidigt skede i projektet hölls ett startmöte för att diskutera igenom beställarens (i detta fall TVAB) önskemål och det gicks igenom bland annat hur många ritningar som skulle produceras under projektets gång, hur ledningsdragningen i stora drag skulle komma att se ut. Eftersom att ledningarna idag ligger i en sprängd ledningsgrav i berg var det bäst ur ett ekonomiskt perspektiv att lägga de nya ledningarna i befintlig ledningsgrav. Ledningsdragningen av de nya ledningarna har därför varit ganska självklar. 4.1 Ritningsförteckning Förteckning över samtliga producerade ritningar med information om ritningens nummer, ritningens namn, skala och datum. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

10 Förnyelse VA Smedsgatan 4.2 Planritning R14-01-P01 Planritningar används för att visa hur ett bestämt område ska se ut i plan efter ombyggnation. Till exempel ett nytt VA-system, dragning av väg eller nybygge av hus. Till detta projekt har endast en planritning producerats för att visa placeringen av VA-ledningar, servisledningar, brunnar, ventiler, brandposter, belysningsstolpar och el-centraler. Placeringen av samtliga ledningar till ritningen har blivit styrt efter möten med TVAB. 4.3 Höjdsättning av gata R14-01-P02 Den befintliga vägen på området ska rivas och beläggas med ny asfalt. Till detta har vi plockat ut höjder och ändrat dessa för att skapa lågpunkter på vägkanterna där dagvattnet ska rinna. 4.4 Rivningsritning R14-01-P03 Rivningsritningen specificerar vad som ska rivas och vad som ska vara kvar nere i marken. Planritningen hade blivit otydlig om det skulle framgå vilka ledningar som skulle rivas, därför producerades det en särskild rivningsritning till detta projekt för att förtydliga vilka ledningar som ska rivas och vilka som ska lämnas kvar nere i marken. Befintliga ledningar på Timmermansgatan ligger så pass nära fastigheterna och därför måste dessa lämnas kvar för att inte orsaka skador på fastigheterna vid en rivning. 4.5 Profilritning R14-01-S01 Profilritningen visar hur ledningarna går i profil nere i marken samt var markytan ligger och på så sätt kan man se hur ledningarna ligger i förhållande till markytan. Profilritningarna specificerar även ledningarnas vattengångar och vart brunnarna går från marken ned till ledningarna. 4.6 Detaljritning R14-01-Y01 Detaljritningen används för att visa principskisser över hur normala sektioner, specifika sektioner och servisanslutningar ska se ut. 4.7 Samordningsritning En samordningsritning togs fram för att visa vilka olika el-ledningar samt VA-lednignar som finns i området. För att få el-ledningarnas positioner gjordes en beställning till berörda ledningsägare inom området. Genom att samordna dessa ledningar på en ritning är det enkelt att se vad som befinner sig under marken. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

11 Förnyelse VA Smedsgatan 4.8 Teknisk beskrivning och mängdförteckning I projektet ingick det även att ta fram en tekniskbeskrivning samt en mängdbeskrivning. För att kunna utföra detta har AMA-beskrivningsverktyg använts. Genom AMAbeskrivningsverktyg får man tillgång till de relevanta AMA-koderna som beskriver vilka krav/riktlinjer som ska följa under byggnadsskedet. I detta projekt har Anläggnings AMA 07 riktlinjer följts. Tekniska beskrivningen är en beskrivning som upprättats för att tala om hur beställarsidan vill att arbetet ska utföras från det att bygget startar till dess att det avslutas. För teknisk beskrivning se bilaga. Mängdförteckningen innehåller de mängdsatta huvudrubriker som ansluter till Anläggnings AMA 07, denna har dock ingen beskrivande text som den tekniska beskrivningen har. För mängdförteckning se bilga. 5 REFLEKTION Vi är båda väldigt nöjda med det vi har åstadkommit men vägen för att komma dit har inte varit lätt. I början av projektets gång hade ingen av oss erfarenhet sedan tidigare om hur Novapoint skulle användas för att ta fram ritningar till ett VA-projekt. Den tekniska beskrivningen och mängdförteckningen var något vi aldrig hade sysslat med förut och många begrepp var oförståeliga i början. Hela arbetet har varit ett inlärningsmoment samtidigt som korrekta ritningar skulle produceras till TVAB. Större del av den tid som lagts ned på arbetet har varit att lära sig programmet Novapoint, hur nya ledningar ska skapas samtidigt som dessa sedan ska redovisas tydligt. Förutom att lära sig programmet har vi sökt mycket fakta på nätet och i böcker för att få ökad kunskap om VA-ledningar och hur ett VA-projekt går till i praktiken. De största problemen under arbetets gång har varit att få tag på fakta om hur det går till i praktiken, det finns inga handböcker eller specifik fakta då mycket beror på hur beställaren vill ha projektet utfört. Alla beställare har sina egna specifika önskemål, erfarenheter och vet vad som fungerar bäst för dem. Det är många olika faktorer som man måste ha i åtanke i projekt som detta, att få med alla komponenter och få det att fungera har varit tufft. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

12 Dokument Projektplan Handbok PTPR Tillhör: Tekniska Verken i Kiruna AB Upprättad av: Ulf Nygren Sign Projektnamn Sida Granskad av: Ulf Nygren Sign Upprättat datum: Giltig från: Fastställd av: Ulf Nygren Sign Utgåva: 1:1 Ersätter: PROJEKTPLAN Förnyelse VA Smedsgatan Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Ulf Nygren Fastställd Styrgrupp Upprättad Status Godkänd Ulf Nygren Granskningshandling

13 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND SYFTE PROJEKTMÅL OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR TIDPLAN EKONOMI PROJEKTORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING OCH ARBETSUPPGIFTER STYRGRUPP PROJEKTGRUPP PROJEKTLEDARE INFORMATION OCH DOKUMENTHANTERING PROJEKTAVSLUT... 7

14 Uppdragstagare: Uppdragsgivare: Delges: Ulf Nygren Therese Unander Martin Kemppainen KKP Styrgrupp Projektgrupp Jan Fjordell Johan Siikavaara Mats Nilsson Avd C Teknik TVAB Avd C Energi TVAB Enhets C Ing Energi TVAB Avd C Marknad och info TVAB 1 Bakgrund Delar av centrala Kirunas vatten- och avloppsledningsnät är ålderstiget vilket bl a medför att utläckage av dricksvatten är stort. Den höga åldern visar sig även i att inläckaget i spillvattenledningar är högt och ett relativt stort antal stopp. Ett arbete har inletts med att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet. En åtgärdsplan finns och den högst prioriterade sträckan omfattar hela Smedsgatan. Intresse finns hos abonnenter att även ansluta sig till dagvatten om möjlighet finns varför Kiruna kommuns strategi är att bygga ut dagvattenledningar där dessa saknas. I samband med att vatten- och avloppsledningarna åtgärdas ses normalt gatustandarden över. I gatustandard avses även belysning och möjligheten till utfasning av kvicksilverarmaturer. Tekniska Verken har prövat olika metoder för att byta vatten- och avloppsledningar såsom relining, uppgrävning mm. Erfarenheten är att för Smedsgatan är uppgrävning den lämpligaste metoden. Anslutning av fjärrvärmekunder är ekonomiskt fördelaktigt att utföra samtidigt som va och gatuarbeten utförs. Projekteringen genomförs som ett examensarbete på 7,5 Hp av Therese Unander LTU och Martin Kemppainen LTU. 2 Syfte Projektet förväntas överlämna en anläggning med hög driftsäkerhet, enkel drift och mycket lång livslängd. Brister i gatustandard skall ha åtgärdats och möjlighet till anslutning av nya fjärrvärmekunder skall ha tillvaratagits. 3 Projektmål Miljömål enligt TVAB krav för entreprenader skall ha tillämpats (under upprättande) Noll klagomål från allmänheten under byggtiden Noll tillbud och olycksfall Byggkostnad på Sverigegenomsnitt 0 Kr i driftskostnad under de 5 första åren

15 Inläckage och utläckage skall vara 0 under 10 år 4 Omfattning och avgränsningar Projektet omfattar: Ledningar byts genom grävning Belysning byts om ingår i plan för byte av belysning Kiruna C Gatustandard ses över, omfattning beslutas under projektet Fjärrvärmeanslutning skall projekteras för samtliga fastigheter som berörs Anläggning av i projektet samtliga ingående delar Hela Smedsgatan med anslutningar till ledningar i angränsande gator Projektet omfattar inte: Försäljning och marknadsföring av fjärrvärme Utveckling eller användandet av ny teknik Projektet genomförs i 4 delar: 1. Projektering av bygghandling i form av examensarbete 2. Komplettering av projektering beroende på bl a val av genomförande i egenregi eller entreprenad. 3. Anläggning 4. Relationshandlingar Del 2-4 ingår inte i examensarbetet Sidoprojekt: Förnyelsebelysning Kiruna C , Enhetschef Bengt Niemi Projektet skall redovisas i: Rapport till Luleå Tekniska Universitet som håller standard för examination Bygghandlingar Relationshandlingar Skiss som visar område bidogas. 5 Tidplan Projektstart Del 1: genomförs under perioden 4 april till 30 juni Del 2-4: 2012 Projektslut Ekonomi Projektet har investeringsnummer och bekostas av Kiruna kommun. Budget för del 1 har godkänts. Handledning av examensarbetare LTU kostnadsfritt. Handledning av examensarbetare TVAB bekostas av investering. Kalkyl projektkostnad tas fram under del 1, projektering. Del 1 kostnadsberäknas till: Projekt- och projekteringsledning inklusive handledning TVAB drift TVAB GIS Summa 40 tim x 730 = Kr 20 tim x 650 = Kr 20 tim x 600 = Kr = Kr

16

17 7 Projektorganisation Styrgrupp Ordförande, Ulf Nygren TVAB Charlotta Jannok Kiruna kommun Michael Nilsson TVAB Föredragande Projektledare Projektledare Del 1 Ulf Nygren Projektledare Del 2-4 Vakant Projektering del 1 Projekteringsledare: Ulf Nygren Handledare examensarbete: Martin Lindmark LTU Projektör: Therese Unander LTU TVAB Distributionssystem: Bengt Niemi TVAB GIS: Joakim Gunillasson Projektering, anläggande m m del 2-4 Samtliga befattningar vakanta Referens: Johan Siikavaara Avd C ingenjörer TVAB Joel Ahlqvist Kiruna kommun Lars Fernqvist IT Kiruna kommun Mats Nilsson Avd C Marknad och info TVAB 8.1 Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter Styrgrupp Medlem: Rapporterar från eget verksamhetsområde. Bereder egna frågor. Godkänner och initierar behov av ytterligare utredningar och revidering av projektplan. Tillhandahåller personal för projektet. Informationsansvarig inom egen organisation. Projektgruppen bereder frågor till Styrgruppen, bedömer om frågor skall lyftas till styrgruppen samt får information över projektet. Styrgruppen sammanträder normalt inte särskilt för detta projekt utan frågorna behandlas vid de månatliga planeringsmötena mellan TVAB och Kiruna kommun Projektgrupp Medlem: Rapporterar från eget verksamhetsområde. Bereder egna frågor.

18 Godkänner och initierar behov av ytterligare utredningar och revidering av projektplan. Tillhandahåller personal för projektet. Informationsansvarig inom egen organisation. Projektgruppen bereder frågor till Styrgruppen, bedömer om frågor skall lyftas till styrgruppen samt får information över projektet. Projektgruppen garanterar LKAB: s nödvändig insyn i projektet Projektledare Leder och protokollför styrgrupps- och projektgruppsmöten. Ansvarar för att projektplan uppdateras, följs och aktiviteter utförs. Upprättar, följer upp och initierar revidering av huvudtidplan och projektbudget, Rapporterar till Styrgrupp och Projektchef som godkänner. Leder Projektgruppsmöten. Samordnar granskning och kontroll, upprättar samgranskningsutlåtande. Disponerar projektets resurser och ansvarar för ekonomisk redovisning. Ansvarar för pressinformation. 9 Information och dokumenthantering Dokumenthantering Projektdokumentation lagras under K:\TVAB projektavdelningen\projekt pågående\pågående projekt. En dokumentförteckning över rapporter, dokument etc. som finns lagrat i projektets mappstruktur samt datum på revidering ska upprättas och förvaras i mapp Dokumentförteckning. Informationsplan Information till berörda ges vid styr och projekteringsmöten. Mellan mötena distribueras viktig info och handlingar via e-post. 10 Projektavslut Slutredovisning och relationshandlingar upprättas enligt Tekniska Verkens projekthandbok. Projektet avslutas vid slutbesiktning av anläggning. Slutrapport innehållande funktion, ekonomi och tid upprättas.

19 Bilaga 1

20 12 RITNINGSFÖRTECKNING Uppdrag FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Uppdragsnummer Sign TU & TK Datum Revideringsdatum Blad nr 1 (1) Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ritningsnummer Änd Ritningens beteckning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum Fack PLANRITNINGAR [Nya dokument] R14-01-P01 HUVUDLEDNINGAR PLAN 1: R14-01-P02 HÖJDSÄTTNING AV GATA 1: R14-01-P03 RIVNING AV HUVUDLEDNINGAR PLAN 1: PROFILRITNINGAR R14-01-S01 HUVUDLEDNINGAR PROFIL 1:1000 1: DETALJRITNINGAR R14-01-Y01 DETALJRITNING 1: SAMORDNINGSRITNING ÖVERSIKTSRITNING 1: E:\Klart till möte 5\12 Ritningsfort.doc

21

22

23

24

25

26

27 Handling Sidantal 17 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kiruna kommun HÖJDSÄTTNING, VATTEN OCH AVLOPPSLEDNINGAR INOM SMEDSGATAN, TIMMERMANSGATAN, SANDSTENSGATAN OCH ADOLF HEDINSVÄGEN 11.1 Teknisk beskrivning Tekniska Verken AB i Kiruna kommun Luleå BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 4 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 5 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN... 6 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M... 7 CE FYLLNING, LAGER I MARK M M... 9 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YC Z ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR... 17

29 Dokument Sidnr Projektnamn 3(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07. B BB BBB BBB.1 BBB.11 BBB.12 BBB.13 BBB.14 BBB.3 BBB.32 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Inga särskilda markundersökningar har genomförts för detta projekt. Topografiska förhållanden Jordmåns- och vegetationsförhållanden Markytorna består av gatumark. Geotekniska förhållanden Kross och morän på berg. Förmodad bergnivå har antagits till ca 1 m under färdig mark. Geohydrologiska förhållanden Grundvatten antas befinna sig 1 m under markytan. Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Ungefärligt läge av befintliga ledningar redovisas på ritningar. Befintliga va-ledningar i form av spill-, dagvatten- och vattenledningar finns inom arbetsområdet. Befintliga el- opto- och fjärrvärmeledningar finns inom området. Entreprenören ansvarar för att erforderligt skydd av befintliga ledningar och kablar längs och inom området utförs. I god tid före schaktningsarbetenas påbörjande, skall entreprenören, för lokalisering av ledningar kontakta respektive ledningsägare och beställare för utsättning av ledningar/kablar. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

30 Dokument Sidnr Projektnamn 4(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN BBB.36 BC BCB BCB.11 BCB.3 BCB.31 BCB.32 Befintliga vägar HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Tillfällig avledning av vatten Avser eventuellt grundvatten som ska avledas från schakt. Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall före arbetets påbörjande begära utsättning av opto, el- och tele-ledningar samt övriga ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören har samordningsansvar för ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören skall kontakta resp ledningsägare innan arbetet påbörjas. Entreprenören utför fri- och återläggning av kablar som framträder vid schaktningsarbeten. Då el-, bredband och telekablar behöver flyttas till annat läge kontaktas beställaren. Flyttning av opto, el-, bredband och teleledningar utförs av respektive ledningsägare. Om entreprenören avser att utföra ledningsflyttning utförs detta i samråd med ledningsägare och beställare. Befintliga, ej slopade ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. Befintliga ledningar/kablar i drift får ej avstängas utan beställarens tillstånd. Åtgärd för rörledning i mark Befintliga ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. Lägen för va-ledningar, fjärrvärmeledningar inklusive anordningar redovisas på ritningar. Ytterligare ledningar kan finnas inom arbetsområdet. Det åligger därför entreprenören att söka kontakt med respektive ledningsägare innan arbetet påbörjas för exakt lokalisering av ledningar etc. Befintliga ledningar ska vara i drift med undantag av kortare avbrott för in- och urkoppling. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Avser korsning av el- och/eller telekabel inom teoretisk sektion. Flera kablar inom 1,0 meter räknas som en korsande eller längsgående kabel. Friläggning samt återställning varvid kabelförläggning kringfyllning markering etc utförs enligt kabelägarens föreskrifter. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

31 Dokument Sidnr Projektnamn 5(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Entreprenören skall i god tid före schaktningsarbetenas påbörjande förvissa sig om befintliga ledningar inom området hos ledningsägande myndighet/verk. Entreprenören skall i god tid och senast två veckor innan arbetena påbörjas skriftligen hos ledningsägaren, med kännedomskopia till beställaren, begära utsättning av ledningarna. BCB.4 BCB.7 BE BEC BED Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Åtgärd för allmän trafik Fastighetsägare ska ha normal tillgänglighet till respektive fastighet. FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Gäller betong kabelbrunnar, se ritning Gäller staket mellan punkt 4 och 5, se ritning R14-01-P01. RIVNING Rivet material som ej tillfaller beställaren skall transporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp eller deponi. BED.1111 Rivning av hel rörledning Avser befintlig spillvattenledning betong med diametern 300 och vattenledning segjärn med diametern 100. Öppna ändas som ska lämnas kvar proppas genom igengjutning. Gjutningens längd skall vara 1,0 m. Vid rivning av rörledning ska följande åtgärder utföras för att hindra och motverka att mark och yt-och grundvatten förorenas, eller på annat sätt påverkas, så att skada eller olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön. I rivning ingår även rivning av befintliga brunnar och ventiler på slopade ledningar samt markbrandposter med tillhörande värmekabel, se rivningsritning R14-01-P03. BED.112 BED.12 BED.121 Rivning av elkabel Gäller befintlig elkabel som antas gå mellan belysningsstolpar. Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Gäller kantsten på Kiruna Söderbergsgatan mellan punkterna 5,6 och 7, se ritning R14-01-P01. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

32 Dokument Sidnr Projektnamn 6(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Rivning ska ske med rak och skarp kant. Tjocklek 130 mm. BED.1502 Rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d Befintliga vägebelysningsinstallationer är schematiskt redovisade på av beställarenupprättad skiss (ritning R14-01-P03). I denna entreprenad ingår att riva befintliga vägbelysningsinstallationer (inkl kopplingsboxar i mark) längs de sträckor där ny vägbelysning skall installeras. Befintliga belysningsstolpar är huvudakligen av typ 8 m stolpar med vinklad arm och längs Sandstensgatan, Smedsgatan och Timmermansgatan bestyckade med 250w Hg(kvicksilver)-armaturer. Längs övriga vägar är 125w Hg(kvicksilver)-armaturer installerade (samma stolptyp). Rivningsarbetet skall utföras i nära samråd med beställaren. Allt rivet materiel skall övertas av entreprenören och hanteras enligt Tekniska Verken i Kiruna AB:s Sorteringsguide som finns på B:s hemsida (www.tekniskaverkenikiruna.se). Anbudsgivare ska före anbudets inlämnande genom undersökningar på plats förvissa sig rivningsarbetets omfattning och beskaffenhet. BFE BFE.21 BJ BJB.26 BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN INOM OMRÅDE FÖR VÄG, PLAN O D, KULTURMARK Vegetationsavtagning utförs till ett djup av 0,15 m. GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN Koordinatsystem Kiruna lokala Höjdsystem RH00 Inmätning av ledning Ledningar och ventiler ska mätas in innan kringfyllning påförs. Anslutningspunkter skall kontrollavvägas. Kontrollinmätningar av ledningar skall utföras enligt krav i mätkungörelsen, krav för VA-ledningar. Redovisnig skall ske digitalt till beställaren. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Roger Johansson Hans Lundgren

Roger Johansson Hans Lundgren Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby SI D. 1/4 BYGGMOTE Tid: 2007-10-17 Plats: NeC plats kontor, Närvarande: namn sign foretag Henrik Svensson HS NGG Gert Österberg GO Vattenfall Göran Buss GB Vattenfall Nils Annas N EL TEL Networks Kennerth

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion Grundläggningsarbeten Projektering Produktion Byggprocessen Utredning Projektering Upphandling Byggproduktion Förvaltning Rivning Markarbeten, projektering Markförhållanden Ledningar Grundläggningsmetod

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Avseende "Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg"

Avseende Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg ^//Ju/CF Vår referens 2010-12-21 Jonas Pettersson rnr" Anbudsnr. Kalix Kommun Roland Sandberg Tekniska Försörj ningsförvaltningen 952 81 KALIX Anbudskomplettering Avseende "Utförande av invallning av havsvikar

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer