EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Av: Tommy Kemppainen Therése Unander

3 Förklaringar Följande termer kommer att användas i denna rapport. Spillvattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera bort använt vatten från fastigheter. Vattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera kranvatten till fastigheter. Dagvattenledning - Ett rör som har till uppgift att transportera bort smält-/regnvatten. Servisledning - Ett rör som har till uppgift att transportera kranvatten till fastigheter, transportera bort spillvatten mellan kommunens ledning och fastigheten. Fjärrvärmeledning - Ett rör som har till uppgift att leverera värme till fastigheter. Spolbrunn - Brunn som placeras på spillvattenservisledning, för att kunna renspola ledningar. Tillsynsbrunn - Brunn som placeras på spillvattenledningar och dagvattenledningar vid riktnings- eller dimensionsändring. Syftet med brunnen är att kunna spola rent avloppsledningarna då det är möjligt från markytan. Planritning Planritningen illustrerar hur ett område ska se ut efter ombyggnation. Profilritning Inom VA-projektering används profilritningar till att illustrerar de olika ledningars lägen i förhållande till mark och berg. Sektionsritning Sektionsritningen visar ledningsgraven i sektion. Rivningsritning Illustration av vilka ledningar som ska rivas i projektet. Novapoint VA Ett skalprogram till AutoCAD som används för projektering av vatten- och avloppsledningar. TVAB - Tekniska Verken i Kiruna AB. I

4 Förord Detta examensarbete har utförts som en del av samhällsbyggnadsutbildningen vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Rapporten omfattar 7,5 högskolepoäng av hela utbildningens 120 högskolepoäng. Perioden då examensarbetet har utförts är under vårterminen Tack till Tekniska Verken i Kiruna för att Ni gav oss möjligheten att genomföra detta examensarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till Ulf Nygren för den hjälp och handledning han gett oss. Vi vill också passa på att tacka Martin Lindmark för det stöd han gett oss under denna tid. Även ett tack till Stefan Johansson och Jonas Invall på WSP i Luleå för att ni tog er tid och hjälpte oss med uppstarten av projektet. Luleå Tommy Kemppainen Therése Unander II

5 Sammanfattning Denna rapport behandlar den process som utförts för att ta fram korrekta ritningar över VAledningar, teknisk beskrivning och mängdförteckning samt de olika problem som stötts på under arbetets gång. III

6 Innehållsförteckning Förnyelse VA Smedsgatan Inledning Bakgrund Syfte och mål Metod Avgränsningar Resultat Projektmöten med TVAB Ritningar Ritningsförteckning Planritning R14-01-P Höjdsättning av gata R14-01-P Rivningsritning R14-01-P Profilritning R14-01-S Detaljritning R14-01-Y Samordningsritning Teknisk beskrivning och mängdförteckning Reflektion... 5 Bilagor Projektplan 12 Ritningsförteckning R14-01-P01 Planritning R14-01-P02 Höjdsättning av gata R14-01-P03 Rivningsritning R14-01-S01 Profilritning R14-01-Y01 Detaljritning Samordningsritning 11.1 Teknisk beskrivning 10.1 Mängdförteckning Mötesprotokoll IV

7 Förnyelse VA Smedsgatan 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Vatten- och avloppsledningsnätet i delar av centrala Kiruna är ålderstiget och innebörden av detta blir att utläckaget av dricksvattnet är stort. Andra indikationer på den höga åldern är att inläckaget i spillvattenledningarna är stort och antalet stopp i ledningarna är relativt många. Det har inletts ett arbete för att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet och en åtgärdsplan för detta arbete finns. Den sträcka som är högst prioriterad omfattar hela Smedsgatan. Det har uppmärksammats ett intresse hos abonnenterna att ansluta sig till dagvatten om det finns möjlighet. Därför har Kiruna kommun som strategi att bygga ut dagvattenledningarna där dessa inte finns i dagsläget. Vi fick erbjudandet från TVAB att utföra projektet Förnyelse VA Smedsgatan där projektering av VA-system, belysning, höjdsättning av gata, framtagning av teknisk beskrivning och mängdförteckning ingick. Se bild 1 för en översiktskarta över området. Bild 1 Omfattningen av arbetet. Röda markeringen visar området som vi har arbetat inom. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

8 Förnyelse VA Smedsgatan I detta projekt har det funnits en projektorganisation där ett flertal personer med olika befattningar ingått. Projektet Förnyelse VA Smedsgatan består av fyra delar där del ett innebär projektering av bygghandling. Del två består av komplettering av projektet beroende på val av genomförande i egenregi eller entreprenad. Under del tre sker anläggning. Del fyra omfattas av relationshandlingar. Detta examensarbete har omfattats av del ett i hela projektet. Se bild 2 för de inblandade i Förnyelse av VA Smedsgatan. Styrgrupp Ordförande, Ulf Nygren TVAB Charlotta Jannok Kiruna Kommun Michael Nilsson TVAB Föredragande Projektledare Handledare examensarbete: Martin Lindmark LTU Projektledare Del 1 Ulf Nygren Projektering del 1 Projekteringsledare: Ulf Nygren Projektör: Therese Unander LTU Tommy Kemppainen LTU TVAB Distributionssystem: Bengt Niemi TVAB GIS: Joakim Gunillasson Projektering, anläggande m m del 2-4 Bild 2 Projektets organisation. 1.2 Syfte och mål Syftet med den här rapporten är att gör en beskrivning utav arbetet som gjorts för att upprätta korrekta ritningar samt tekniskbeskrivning och mängdförteckning till den förnyelse utav VAsystemet som kommer att utföras under år Examensarbetet har varit mer lagd åt det praktiska hållet, därav kommer rapportens innehåll vara en reflektion över hela arbetsgången. 1.3 Metod Strukturen av arbetet från början till slut har varit styrt av beställarparten, TVAB. Ett schema blev upplagt där vid varje möte skulle vi ha utfört olika arbeten. Som projektörer har vi haft möten med bland annat Ulf Nygren där vi har fått arbeta utefter planeringen. Se mötesprotokoll i bilaga för strukturen på mötena. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

9 Förnyelse VA Smedsgatan 1.4 Avgränsningar Den här rapporten kommer endast att beskriva den process som skribenterna genomgått för att ta fram delar till ett förfrågningsunderlag. Dessa delar består av VA-ritningar, teknisk beskrivning samt mängdförteckning till berört projekt. För förtydligande av avgränsningar se bifogad projektplan samt bifogade mötesprotokoll. 2 RESULTAT Skribenterna till denna rapport har under projektets gång haft till uppgift att fungera som projektörer åt TVAB som varit beställare av projektet Förnyelse av VA Smedsgatan. Under arbetets gång valde beställaren att utöka projektet med servisledningar för fjärrvärme som skulle projekteras till alla fastigheter inom området samt att den befintliga belysningen skulle ersättas med nya belysningsstolpar, fundament och armatur. Genom regelbundna möten med beställarna har avrapportering skett kontinuerligt, på så sätt har de kunnat ge synpunkter på ändringar som de ville ha i projektet. Processen för att leverera ritningar och AMA-delar beskrivs nedan. 3 PROJEKTMÖTEN MED TVAB Vi har haft regelbundna möten tillsammans med TVAB för att de ska kunna ge synpunkter på det arbete som togs fram. Samtidigt har vi haft chansen att ta upp olika problem eller frågor som dykt upp under arbetets gång. Dessa möten skedde via telefon och ett nätbaserat konferenssystem, netviewer. 4 RITNINGAR Projektet Förnyelse av VA Smedsgatan innebar att ta fram korrekta ritningar för nyläggning utav spillvattenledningar, vattenledningar och dagvattenledningar. För att ta fram dessa ritningar har programmet Novapoint 18.0 använts, i programmet finns en modul som är särskilt inriktat på att modellera VA-ledningar. I ett tidigt skede i projektet hölls ett startmöte för att diskutera igenom beställarens (i detta fall TVAB) önskemål och det gicks igenom bland annat hur många ritningar som skulle produceras under projektets gång, hur ledningsdragningen i stora drag skulle komma att se ut. Eftersom att ledningarna idag ligger i en sprängd ledningsgrav i berg var det bäst ur ett ekonomiskt perspektiv att lägga de nya ledningarna i befintlig ledningsgrav. Ledningsdragningen av de nya ledningarna har därför varit ganska självklar. 4.1 Ritningsförteckning Förteckning över samtliga producerade ritningar med information om ritningens nummer, ritningens namn, skala och datum. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

10 Förnyelse VA Smedsgatan 4.2 Planritning R14-01-P01 Planritningar används för att visa hur ett bestämt område ska se ut i plan efter ombyggnation. Till exempel ett nytt VA-system, dragning av väg eller nybygge av hus. Till detta projekt har endast en planritning producerats för att visa placeringen av VA-ledningar, servisledningar, brunnar, ventiler, brandposter, belysningsstolpar och el-centraler. Placeringen av samtliga ledningar till ritningen har blivit styrt efter möten med TVAB. 4.3 Höjdsättning av gata R14-01-P02 Den befintliga vägen på området ska rivas och beläggas med ny asfalt. Till detta har vi plockat ut höjder och ändrat dessa för att skapa lågpunkter på vägkanterna där dagvattnet ska rinna. 4.4 Rivningsritning R14-01-P03 Rivningsritningen specificerar vad som ska rivas och vad som ska vara kvar nere i marken. Planritningen hade blivit otydlig om det skulle framgå vilka ledningar som skulle rivas, därför producerades det en särskild rivningsritning till detta projekt för att förtydliga vilka ledningar som ska rivas och vilka som ska lämnas kvar nere i marken. Befintliga ledningar på Timmermansgatan ligger så pass nära fastigheterna och därför måste dessa lämnas kvar för att inte orsaka skador på fastigheterna vid en rivning. 4.5 Profilritning R14-01-S01 Profilritningen visar hur ledningarna går i profil nere i marken samt var markytan ligger och på så sätt kan man se hur ledningarna ligger i förhållande till markytan. Profilritningarna specificerar även ledningarnas vattengångar och vart brunnarna går från marken ned till ledningarna. 4.6 Detaljritning R14-01-Y01 Detaljritningen används för att visa principskisser över hur normala sektioner, specifika sektioner och servisanslutningar ska se ut. 4.7 Samordningsritning En samordningsritning togs fram för att visa vilka olika el-ledningar samt VA-lednignar som finns i området. För att få el-ledningarnas positioner gjordes en beställning till berörda ledningsägare inom området. Genom att samordna dessa ledningar på en ritning är det enkelt att se vad som befinner sig under marken. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

11 Förnyelse VA Smedsgatan 4.8 Teknisk beskrivning och mängdförteckning I projektet ingick det även att ta fram en tekniskbeskrivning samt en mängdbeskrivning. För att kunna utföra detta har AMA-beskrivningsverktyg använts. Genom AMAbeskrivningsverktyg får man tillgång till de relevanta AMA-koderna som beskriver vilka krav/riktlinjer som ska följa under byggnadsskedet. I detta projekt har Anläggnings AMA 07 riktlinjer följts. Tekniska beskrivningen är en beskrivning som upprättats för att tala om hur beställarsidan vill att arbetet ska utföras från det att bygget startar till dess att det avslutas. För teknisk beskrivning se bilaga. Mängdförteckningen innehåller de mängdsatta huvudrubriker som ansluter till Anläggnings AMA 07, denna har dock ingen beskrivande text som den tekniska beskrivningen har. För mängdförteckning se bilga. 5 REFLEKTION Vi är båda väldigt nöjda med det vi har åstadkommit men vägen för att komma dit har inte varit lätt. I början av projektets gång hade ingen av oss erfarenhet sedan tidigare om hur Novapoint skulle användas för att ta fram ritningar till ett VA-projekt. Den tekniska beskrivningen och mängdförteckningen var något vi aldrig hade sysslat med förut och många begrepp var oförståeliga i början. Hela arbetet har varit ett inlärningsmoment samtidigt som korrekta ritningar skulle produceras till TVAB. Större del av den tid som lagts ned på arbetet har varit att lära sig programmet Novapoint, hur nya ledningar ska skapas samtidigt som dessa sedan ska redovisas tydligt. Förutom att lära sig programmet har vi sökt mycket fakta på nätet och i böcker för att få ökad kunskap om VA-ledningar och hur ett VA-projekt går till i praktiken. De största problemen under arbetets gång har varit att få tag på fakta om hur det går till i praktiken, det finns inga handböcker eller specifik fakta då mycket beror på hur beställaren vill ha projektet utfört. Alla beställare har sina egna specifika önskemål, erfarenheter och vet vad som fungerar bäst för dem. Det är många olika faktorer som man måste ha i åtanke i projekt som detta, att få med alla komponenter och få det att fungera har varit tufft. Tommy Kemppainen & Therése Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

12 Dokument Projektplan Handbok PTPR Tillhör: Tekniska Verken i Kiruna AB Upprättad av: Ulf Nygren Sign Projektnamn Sida Granskad av: Ulf Nygren Sign Upprättat datum: Giltig från: Fastställd av: Ulf Nygren Sign Utgåva: 1:1 Ersätter: PROJEKTPLAN Förnyelse VA Smedsgatan Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Rev datum Status Revidering godkänd Ulf Nygren Fastställd Styrgrupp Upprättad Status Godkänd Ulf Nygren Granskningshandling

13 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND SYFTE PROJEKTMÅL OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR TIDPLAN EKONOMI PROJEKTORGANISATION ANSVARSFÖRDELNING OCH ARBETSUPPGIFTER STYRGRUPP PROJEKTGRUPP PROJEKTLEDARE INFORMATION OCH DOKUMENTHANTERING PROJEKTAVSLUT... 7

14 Uppdragstagare: Uppdragsgivare: Delges: Ulf Nygren Therese Unander Martin Kemppainen KKP Styrgrupp Projektgrupp Jan Fjordell Johan Siikavaara Mats Nilsson Avd C Teknik TVAB Avd C Energi TVAB Enhets C Ing Energi TVAB Avd C Marknad och info TVAB 1 Bakgrund Delar av centrala Kirunas vatten- och avloppsledningsnät är ålderstiget vilket bl a medför att utläckage av dricksvatten är stort. Den höga åldern visar sig även i att inläckaget i spillvattenledningar är högt och ett relativt stort antal stopp. Ett arbete har inletts med att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet. En åtgärdsplan finns och den högst prioriterade sträckan omfattar hela Smedsgatan. Intresse finns hos abonnenter att även ansluta sig till dagvatten om möjlighet finns varför Kiruna kommuns strategi är att bygga ut dagvattenledningar där dessa saknas. I samband med att vatten- och avloppsledningarna åtgärdas ses normalt gatustandarden över. I gatustandard avses även belysning och möjligheten till utfasning av kvicksilverarmaturer. Tekniska Verken har prövat olika metoder för att byta vatten- och avloppsledningar såsom relining, uppgrävning mm. Erfarenheten är att för Smedsgatan är uppgrävning den lämpligaste metoden. Anslutning av fjärrvärmekunder är ekonomiskt fördelaktigt att utföra samtidigt som va och gatuarbeten utförs. Projekteringen genomförs som ett examensarbete på 7,5 Hp av Therese Unander LTU och Martin Kemppainen LTU. 2 Syfte Projektet förväntas överlämna en anläggning med hög driftsäkerhet, enkel drift och mycket lång livslängd. Brister i gatustandard skall ha åtgärdats och möjlighet till anslutning av nya fjärrvärmekunder skall ha tillvaratagits. 3 Projektmål Miljömål enligt TVAB krav för entreprenader skall ha tillämpats (under upprättande) Noll klagomål från allmänheten under byggtiden Noll tillbud och olycksfall Byggkostnad på Sverigegenomsnitt 0 Kr i driftskostnad under de 5 första åren

15 Inläckage och utläckage skall vara 0 under 10 år 4 Omfattning och avgränsningar Projektet omfattar: Ledningar byts genom grävning Belysning byts om ingår i plan för byte av belysning Kiruna C Gatustandard ses över, omfattning beslutas under projektet Fjärrvärmeanslutning skall projekteras för samtliga fastigheter som berörs Anläggning av i projektet samtliga ingående delar Hela Smedsgatan med anslutningar till ledningar i angränsande gator Projektet omfattar inte: Försäljning och marknadsföring av fjärrvärme Utveckling eller användandet av ny teknik Projektet genomförs i 4 delar: 1. Projektering av bygghandling i form av examensarbete 2. Komplettering av projektering beroende på bl a val av genomförande i egenregi eller entreprenad. 3. Anläggning 4. Relationshandlingar Del 2-4 ingår inte i examensarbetet Sidoprojekt: Förnyelsebelysning Kiruna C , Enhetschef Bengt Niemi Projektet skall redovisas i: Rapport till Luleå Tekniska Universitet som håller standard för examination Bygghandlingar Relationshandlingar Skiss som visar område bidogas. 5 Tidplan Projektstart Del 1: genomförs under perioden 4 april till 30 juni Del 2-4: 2012 Projektslut Ekonomi Projektet har investeringsnummer och bekostas av Kiruna kommun. Budget för del 1 har godkänts. Handledning av examensarbetare LTU kostnadsfritt. Handledning av examensarbetare TVAB bekostas av investering. Kalkyl projektkostnad tas fram under del 1, projektering. Del 1 kostnadsberäknas till: Projekt- och projekteringsledning inklusive handledning TVAB drift TVAB GIS Summa 40 tim x 730 = Kr 20 tim x 650 = Kr 20 tim x 600 = Kr = Kr

16

17 7 Projektorganisation Styrgrupp Ordförande, Ulf Nygren TVAB Charlotta Jannok Kiruna kommun Michael Nilsson TVAB Föredragande Projektledare Projektledare Del 1 Ulf Nygren Projektledare Del 2-4 Vakant Projektering del 1 Projekteringsledare: Ulf Nygren Handledare examensarbete: Martin Lindmark LTU Projektör: Therese Unander LTU TVAB Distributionssystem: Bengt Niemi TVAB GIS: Joakim Gunillasson Projektering, anläggande m m del 2-4 Samtliga befattningar vakanta Referens: Johan Siikavaara Avd C ingenjörer TVAB Joel Ahlqvist Kiruna kommun Lars Fernqvist IT Kiruna kommun Mats Nilsson Avd C Marknad och info TVAB 8.1 Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter Styrgrupp Medlem: Rapporterar från eget verksamhetsområde. Bereder egna frågor. Godkänner och initierar behov av ytterligare utredningar och revidering av projektplan. Tillhandahåller personal för projektet. Informationsansvarig inom egen organisation. Projektgruppen bereder frågor till Styrgruppen, bedömer om frågor skall lyftas till styrgruppen samt får information över projektet. Styrgruppen sammanträder normalt inte särskilt för detta projekt utan frågorna behandlas vid de månatliga planeringsmötena mellan TVAB och Kiruna kommun Projektgrupp Medlem: Rapporterar från eget verksamhetsområde. Bereder egna frågor.

18 Godkänner och initierar behov av ytterligare utredningar och revidering av projektplan. Tillhandahåller personal för projektet. Informationsansvarig inom egen organisation. Projektgruppen bereder frågor till Styrgruppen, bedömer om frågor skall lyftas till styrgruppen samt får information över projektet. Projektgruppen garanterar LKAB: s nödvändig insyn i projektet Projektledare Leder och protokollför styrgrupps- och projektgruppsmöten. Ansvarar för att projektplan uppdateras, följs och aktiviteter utförs. Upprättar, följer upp och initierar revidering av huvudtidplan och projektbudget, Rapporterar till Styrgrupp och Projektchef som godkänner. Leder Projektgruppsmöten. Samordnar granskning och kontroll, upprättar samgranskningsutlåtande. Disponerar projektets resurser och ansvarar för ekonomisk redovisning. Ansvarar för pressinformation. 9 Information och dokumenthantering Dokumenthantering Projektdokumentation lagras under K:\TVAB projektavdelningen\projekt pågående\pågående projekt. En dokumentförteckning över rapporter, dokument etc. som finns lagrat i projektets mappstruktur samt datum på revidering ska upprättas och förvaras i mapp Dokumentförteckning. Informationsplan Information till berörda ges vid styr och projekteringsmöten. Mellan mötena distribueras viktig info och handlingar via e-post. 10 Projektavslut Slutredovisning och relationshandlingar upprättas enligt Tekniska Verkens projekthandbok. Projektet avslutas vid slutbesiktning av anläggning. Slutrapport innehållande funktion, ekonomi och tid upprättas.

19 Bilaga 1

20 12 RITNINGSFÖRTECKNING Uppdrag FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Uppdragsnummer Sign TU & TK Datum Revideringsdatum Blad nr 1 (1) Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ritningsnummer Änd Ritningens beteckning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum Fack PLANRITNINGAR [Nya dokument] R14-01-P01 HUVUDLEDNINGAR PLAN 1: R14-01-P02 HÖJDSÄTTNING AV GATA 1: R14-01-P03 RIVNING AV HUVUDLEDNINGAR PLAN 1: PROFILRITNINGAR R14-01-S01 HUVUDLEDNINGAR PROFIL 1:1000 1: DETALJRITNINGAR R14-01-Y01 DETALJRITNING 1: SAMORDNINGSRITNING ÖVERSIKTSRITNING 1: E:\Klart till möte 5\12 Ritningsfort.doc

21

22

23

24

25

26

27 Handling Sidantal 17 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kiruna kommun HÖJDSÄTTNING, VATTEN OCH AVLOPPSLEDNINGAR INOM SMEDSGATAN, TIMMERMANSGATAN, SANDSTENSGATAN OCH ADOLF HEDINSVÄGEN 11.1 Teknisk beskrivning Tekniska Verken AB i Kiruna kommun Luleå BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 4 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 5 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN... 6 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M... 7 CE FYLLNING, LAGER I MARK M M... 9 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YC Z ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR... 17

29 Dokument Sidnr Projektnamn 3(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07. B BB BBB BBB.1 BBB.11 BBB.12 BBB.13 BBB.14 BBB.3 BBB.32 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Inga särskilda markundersökningar har genomförts för detta projekt. Topografiska förhållanden Jordmåns- och vegetationsförhållanden Markytorna består av gatumark. Geotekniska förhållanden Kross och morän på berg. Förmodad bergnivå har antagits till ca 1 m under färdig mark. Geohydrologiska förhållanden Grundvatten antas befinna sig 1 m under markytan. Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Ungefärligt läge av befintliga ledningar redovisas på ritningar. Befintliga va-ledningar i form av spill-, dagvatten- och vattenledningar finns inom arbetsområdet. Befintliga el- opto- och fjärrvärmeledningar finns inom området. Entreprenören ansvarar för att erforderligt skydd av befintliga ledningar och kablar längs och inom området utförs. I god tid före schaktningsarbetenas påbörjande, skall entreprenören, för lokalisering av ledningar kontakta respektive ledningsägare och beställare för utsättning av ledningar/kablar. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

30 Dokument Sidnr Projektnamn 4(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN BBB.36 BC BCB BCB.11 BCB.3 BCB.31 BCB.32 Befintliga vägar HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Tillfällig avledning av vatten Avser eventuellt grundvatten som ska avledas från schakt. Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall före arbetets påbörjande begära utsättning av opto, el- och tele-ledningar samt övriga ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören har samordningsansvar för ledningar inom arbetsområdet. Entreprenören skall kontakta resp ledningsägare innan arbetet påbörjas. Entreprenören utför fri- och återläggning av kablar som framträder vid schaktningsarbeten. Då el-, bredband och telekablar behöver flyttas till annat läge kontaktas beställaren. Flyttning av opto, el-, bredband och teleledningar utförs av respektive ledningsägare. Om entreprenören avser att utföra ledningsflyttning utförs detta i samråd med ledningsägare och beställare. Befintliga, ej slopade ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. Befintliga ledningar/kablar i drift får ej avstängas utan beställarens tillstånd. Åtgärd för rörledning i mark Befintliga ledningar skall skyddas mot skada under byggnadstiden. Lägen för va-ledningar, fjärrvärmeledningar inklusive anordningar redovisas på ritningar. Ytterligare ledningar kan finnas inom arbetsområdet. Det åligger därför entreprenören att söka kontakt med respektive ledningsägare innan arbetet påbörjas för exakt lokalisering av ledningar etc. Befintliga ledningar ska vara i drift med undantag av kortare avbrott för in- och urkoppling. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Avser korsning av el- och/eller telekabel inom teoretisk sektion. Flera kablar inom 1,0 meter räknas som en korsande eller längsgående kabel. Friläggning samt återställning varvid kabelförläggning kringfyllning markering etc utförs enligt kabelägarens föreskrifter. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

31 Dokument Sidnr Projektnamn 5(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN Entreprenören skall i god tid före schaktningsarbetenas påbörjande förvissa sig om befintliga ledningar inom området hos ledningsägande myndighet/verk. Entreprenören skall i god tid och senast två veckor innan arbetena påbörjas skriftligen hos ledningsägaren, med kännedomskopia till beställaren, begära utsättning av ledningarna. BCB.4 BCB.7 BE BEC BED Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Åtgärd för allmän trafik Fastighetsägare ska ha normal tillgänglighet till respektive fastighet. FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Gäller betong kabelbrunnar, se ritning Gäller staket mellan punkt 4 och 5, se ritning R14-01-P01. RIVNING Rivet material som ej tillfaller beställaren skall transporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp eller deponi. BED.1111 Rivning av hel rörledning Avser befintlig spillvattenledning betong med diametern 300 och vattenledning segjärn med diametern 100. Öppna ändas som ska lämnas kvar proppas genom igengjutning. Gjutningens längd skall vara 1,0 m. Vid rivning av rörledning ska följande åtgärder utföras för att hindra och motverka att mark och yt-och grundvatten förorenas, eller på annat sätt påverkas, så att skada eller olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön. I rivning ingår även rivning av befintliga brunnar och ventiler på slopade ledningar samt markbrandposter med tillhörande värmekabel, se rivningsritning R14-01-P03. BED.112 BED.12 BED.121 Rivning av elkabel Gäller befintlig elkabel som antas gå mellan belysningsstolpar. Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m på väg, plan o d Gäller kantsten på Kiruna Söderbergsgatan mellan punkterna 5,6 och 7, se ritning R14-01-P01. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

32 Dokument Sidnr Projektnamn 6(17) Handläggare TK,TU Projektnr Datum Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text FÖRNYELSE VA SMEDSGATAN BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Rivning ska ske med rak och skarp kant. Tjocklek 130 mm. BED.1502 Rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d Befintliga vägebelysningsinstallationer är schematiskt redovisade på av beställarenupprättad skiss (ritning R14-01-P03). I denna entreprenad ingår att riva befintliga vägbelysningsinstallationer (inkl kopplingsboxar i mark) längs de sträckor där ny vägbelysning skall installeras. Befintliga belysningsstolpar är huvudakligen av typ 8 m stolpar med vinklad arm och längs Sandstensgatan, Smedsgatan och Timmermansgatan bestyckade med 250w Hg(kvicksilver)-armaturer. Längs övriga vägar är 125w Hg(kvicksilver)-armaturer installerade (samma stolptyp). Rivningsarbetet skall utföras i nära samråd med beställaren. Allt rivet materiel skall övertas av entreprenören och hanteras enligt Tekniska Verken i Kiruna AB:s Sorteringsguide som finns på B:s hemsida (www.tekniskaverkenikiruna.se). Anbudsgivare ska före anbudets inlämnande genom undersökningar på plats förvissa sig rivningsarbetets omfattning och beskaffenhet. BFE BFE.21 BJ BJB.26 BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN INOM OMRÅDE FÖR VÄG, PLAN O D, KULTURMARK Vegetationsavtagning utförs till ett djup av 0,15 m. GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN Koordinatsystem Kiruna lokala Höjdsystem RH00 Inmätning av ledning Ledningar och ventiler ska mätas in innan kringfyllning påförs. Anslutningspunkter skall kontrollavvägas. Kontrollinmätningar av ledningar skall utföras enligt krav i mätkungörelsen, krav för VA-ledningar. Redovisnig skall ske digitalt till beställaren. Dokumentidentifikation E:\Klart till möte 6\Beskrivningar\11.1 Teknisk beskrivning.doc AB Svensk Byggtjänst 2007

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA 2-50 2. Anslutning till VA-system 51 62 3. Bilagor 63-70 Version: 2015:1 Utgiven:

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 2417959000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE THOMAS REBLIN Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga förhållanden

Läs mer

Från utredningar till Förfrågningsunderlag

Från utredningar till Förfrågningsunderlag Från utredningar till Förfrågningsunderlag 31 DEL 1 Från konsultutredningar och projektering till entreprenadhandlingar: AMA Anläggning 13 Begrepp Entreprenadform Upphandlingsform Regelverk för förfrågningsunderlag

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m 1 Kod Text 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp 8 Rev BV:EB Broar BBC UNDERSÖKNINGAR O D Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av undersökningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 PM01 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: T.Allansson 1 första sida 5 sidor beskrivning

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Anläggning Provmoment: Tenta Ladokkod: A106TG Tentamen ges för: Bygg3 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Onsdag 28 oktober 2015 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, i övrigt inga hjälpmedel

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer