TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad"

Transkript

1 TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson

2 Innehåll B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 5 BB FÖRARBETEN... 5 BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D... 5 BBB.11 Topografiska förhållanden... 5 BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden... 5 BBB.13 Geotekniska förhållanden... 5 BBB.14 Geohydrologiska förhållanden... 5 BBB.17 Utförda inventeringar av skaderisker... 6 BBB.32 Befintliga ledningar... 6 BBB.35 Fornminnen... 6 BBB.36 Befintliga vägar, planer o d... 6 BBC UNDERSÖKNINGAR O D... 6 BBC.1 Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m... 6 BBC.17 Inventering av skaderisker... 6 BBC.32 Undersökningar av ledningar... 6 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M 7 BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING... 7 BCB.11 Tillfällig avledning av vatten... 7 BCB.112 Grundvattensänkning eller portrycksänkning... 7 BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning... 7 BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark... 8 BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark... 8 BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m... 8 BCB.45 Åtgärd för mätpunkt o d... 8 BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation... 8 BCB.7 Åtgärd för allmän trafik... 8 BCB.711 Tillfällig väg, plan o d... 8 BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning... 8 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 9 BED RIVNING... 9 BED.1 Rivning av anläggning... 9 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 9 BFB TRÄDFÄLLNING... 9 BFC RÖJNING... 9 BFD BORTTAGNING AV STUBBAR... 9 BFD.12 Stubbrytning inom område för väg, plan o d... 9 BFD.13 Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta... 9 BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN BFE.2 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d 10 BFE.22 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d, skogsmark BFE.31 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, kulturmark BFF UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN BFF.3 Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation BFF.4 Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån (20)

3 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS BJB.23 Inmätning av väg, plan o d BJB.26 Inmätning av ledning BJB.27 Inmätning av mark- och vattenförhållanden BJB.271 Inmätning av jordöveryta BJB.272 Inmätning av bergöveryta BJB.273 Inmätning av vegetation BJB.3 Utsättning BJB.33 Utsättning för väg, plan o d BJB.36 Utsättning för ledning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 12 CB SCHAKT CBB JORDSCHAKT CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d CBB.3112 Jordschakt för dränledning CBB.612 Jordschakt för överdike, terrängdike o d CBB.7 Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m CBB.71 Avtäckning av berg CBC BERGSCHAKT CBC.31 Bergschakt för rörledning CE FYLLNING, LAGER I MARK M M CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M CEC.2 Fyllning för ledningsbädd CEC.21 Ledningsbädd för rörledning CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning CEC.3 Kringfyllning CEC.31 Kringfyllning för rörledning CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning CEC.3112 Kringfyllning för dränledning CEC.32 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m 14 CEC.411 Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning CEC.7 Strömningsavskärande fyllning D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 14 DBB LAGER AV GEOTEXTIL DBB.1212 Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord DBB.1224 Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning för dränledning 14 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M.. 14 DEF.20 Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m DEF.2311 Skylt för brunn, avstängninganordning m m DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK DGB.12 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager DGB.3 Återställande av vegetationsyta DGB.33 Återställande av naturmarksyta DGB.9 Återställning efter framschaktning av ledningar (20)

4 P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav.. 16 PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav 16 PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav. 16 PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCB.1 Anslutningar av va-ledningar PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning PCF.2121 Rengöring av avloppsledning genom spolning PD BRUNNAR O D I MARK PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSANLÄGGNING PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong normalutförande PDB.22 Tillsynsbrunn av plast PDB.32 Rensbrunn av plast PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång PDB.6 Dränbunn på dränledning PDB.62 Dränbrunn av plast PDY.4 Infiltrationskassetter PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PEB.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning PEC.82 Vattenmätaranordning Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING. 18 YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING YBC.3 Kontroll av rörledning m m YBC.3113 Tryck och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB 18 YBC.34 Provning av avloppsledning YBC.341 Täthetsprovning av avloppsledning YBC.3412 Täthetsprovning av självfallsledning YBC.342 Deformationsprovning av avloppsledning YBC.343 Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning YBC.35 Provning av brunn på avloppsledning YBC.351 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING YCD RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCD.11 Relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta YCD.12 Relationshandlingar för rörledningssystem YE VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER (20)

5 Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10. B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M Det åligger anbudsgivare att, före anbudets avgivande, på platsen förvissa sig om byggnadernas och arbetsområdets utseende och belägenhet samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. Där inget annat anges gäller att Entreprenören ska utföra arbetet. BB FÖRARBETEN BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D På uppdrag av har WSP Samhällsbyggnad Gävle utfört geoteknisk undersökning för området. Se handling MUR Ullna Strand, Täby BBB.11 Topografiska förhållanden Området ligger i Täby kommun. BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden Se: Handling MUR, Ullna Strand, Täby BBB.13 Geotekniska förhållanden Allmänt Se Handling MUR, Ullna Strand, Täby BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Se Handling MUR, Ullna Strand, Täby (20)

6 BBB.17 Utförda inventeringar av skaderisker Riskanalys avseende vibrationer har ej utförts för planerade arbeten. Se vidare BBC.17 BBB.32 Befintliga ledningar Troligtvis finns inga befintliga ledningar i området Men påträffas vid lokalisering och schakt ledningar som ej angivits i handlingen ska dessa omedelbart anmälas till Beställaren för utredning och beslut om åtgärd. BBB.35 Fornminnen Fornlämningar finns i närområdet och ska skyddas mot åverkan se, Täby Kommuns detaljplan för nordvästra delen av Arningen-Ullna inom kommundelen Arninge. Ritning D263 upprättad 7/ Påträffas andra fornminne än ovan angivna ska förfarande ske enligt fornminneslagen. BBB.36 Befintliga vägar, planer o d Eventuell berörd trafik ska kunna fortgå utan rubbningar under byggtiden. BBC BBC.1 UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m BBC.17 Inventering av skaderisker I nuläget omges inte berört arbetsområde av andra hus, detta kan dock ändras under projektets gång. Vägar, trottoarer etc finns dock redan på plats i närområdet. Alla fastigheter inom avståndet 50 m skall besiktigas och även skorstenar skall provtryckas etc. En bedömning av omfattning av behov av montering och avläsning av vibrationsmätare skall utföras. Tillåtna vibrationer sätts enligt bedömning i relation till valda arbetsmetoder för att undvika att skador uppstår på byggnader till följd av packnings- och sprängningsarbeten. Ansvar för uppkomna skador för tredje man ingår i entreprenaden. Inventering av risk vid arbeten som kan orsaka skada ska utföras. BBC.32 Undersökningar av ledningar Befintlig ledning som framschaktats för kontroll av höjd- och planläge ska omgående mätas in och utan dröjsmål redovisas till Beställaren så att tillfälle ges att justera ritning utan att det fortsatta arbetet hindras. 6 (20)

7 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M Kompletterande undersökningar som kan erfordras för arbetstekniska bedömningar ska utföras. BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.11 Tillfällig avledning av vatten Vatten som avleds ska vara avskilt från ev. oljor och sedimenterat/avslammat före bortledning i rörledningar eller diken. Avledning får ej ske till spillvattenledningar. Under hela entreprenadtiden ska erforderliga överpumpningar och överkopplingar av befintliga ledningar på sådant sätt att driften under byggskedet ej påverkas utföras Ledning och dike som använts vid avledning av länsvatten återställs i ursprungligt skick efter arbetenas avslutande. Nyttjade ledningar renspolas. Avledning av vatten ska utföras på sådant sätt att skador ej uppstår på omgivande mark eller ledningar. BCB.112 Grundvattensänkning eller portrycksänkning Vid schaktarbeten ska grundvattennivån sänkas till minst 0,5 meter under schaktbotten vid varje givet tillfälle. Erforderliga länshållningar och grundvattenavsänkningar dimensioneras och kostnader för grundvattensänkningar ingår i entreprenaden. BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Det finns troligen inga ledningar i området i dagsläget. Schaktning med maskin får ej utföras på närmare avstånd än 1 m från kablar, vattenoch avloppsledningar samt fjärrvärmeledningar. Försörjning av va och el ska upprätthållas under hela entreprenadtiden och får ej brytas annat än för kortvariga och föranmälda arbeten. Teleförsörjning får överhuvudtaget inte brytas. Tillstånd lämnas av resp. ledningsägare. Innan några schaktnings-, spontnings- eller pålningsarbeten får igångsättas ska aktuella samlings- och ledningskartor från ledningsägarna införskaffas samt ska det begäras och bekostas utsättning av befintliga ledningars och kablars lägen. Åtgärder ska vidtas så att befintliga ledningar, kablar och deras isolering skyddas. Nödvändiga förstärkningsarbeten vid korsning under befintliga kablar och ledningar ska utföras. 7 (20)

8 Tillfälliga anordningar för skydd ska tas bort senast vid tidpunkt för slutrengöring. BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark Utförda ledningar i tidigare entreprenad skall skyddas under byggtiden Påträffas ledning eller kabel som inte markerats på ledningsplan eller som skadats ska anmälan omedelbart göras till ledningsägaren. BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Troligtvis finns inga ledningar i området. Före det egentliga arbetets utförande ska korsnings- och anslutningspunkter för kontroll av befintliga ledningars läge, och typ framgrävas Om rör måste blottläggas ska detta ske på sätt som ej skadar ledning eller dess isolering. Nödvändiga förstärkningsarbeten vid korsning under befintliga ledningar ska utföras. BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Mark utanför arbetsområdet får ej tagas i anspråk utan överenskommande med markägaren. BCB.45 Åtgärd för mätpunkt o d Mätpunkter ska skyddas i samband med schaktningsarbeten. Skada på mätpunkt ska utan dröjsmål anmälas till Beställaren. BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation Avbrutna grenar ska sågas av vid närmaste oskadade förgrening. Snittytor görs jämna. BCB.7 Åtgärd för allmän trafik Föreskrifter i "Säkerhet vid arbete på väg" upprättade av Trafikverket ska följas. BCB.711 Tillfällig väg, plan o d Om tillfällig väg erfodras ombesörjes och bekostas denna av Entreprenören. BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning Trafikanordningsplan ska upprättas och godkännas av Beställaren innan några arbeten får påbörjas. Trafikanordningsplan ska upprättas senast 2 veckor före påbörjat arbete. Under byggtidens ska tillfälliga trafikanordningar, skyltning, avstängning m m, enligt trafikanordningsplan upprättas. 8 (20)

9 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Material som ska flyttas eller rivas, återvändas på plats eller sparas och läggas i förråd, ska rengöras och hanteras så att det i minsta möjliga mån skadas. Material som ska läggas i förråd eller dyl ska rengöras från sand, asfaltrester och andra föroreningar. BED RIVNING BED.1 Rivning av anläggning För överblivet rivningsmaterial, osorterade massor o dyl. vilket borttransporteras till tipp, eventuell tippavgift bekostas av entreprenören. BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M BFB TRÄDFÄLLNING Trädfällning inom arbetsområdet begränsas till den omfattning som erfordras för arbetets genomförande och utförs efter samråd med Beställaren. Träd som inte påverkas av permanent byggnad eller anläggning få ej fällas utan Beställarens medgivande. BFC RÖJNING Röjning inom arbetsområdet begränsas till den omfattning som erfordras för arbetets genomförande. Kompletterande röjning för transportvägar, upplagsplatser o.d. utförs efter samråd med Beställare. Eldning av avfall från röjning får endast göras efter tillstånd från Brandförsvaret och Miljöförvaltningen. BFD BORTTAGNING AV STUBBAR Avser stubbar och träd enligt BFB, borttransporteras till av beställaren anvisad plats BFD.12 Stubbrytning inom område för väg, plan o d Avser stubbar och träd enligt BFB, borttransporteras till av beställaren anvisad plats BFD.13 Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta Avser stubbar och träd enligt BFB, borttransporteras till av beställaren anvisad plats 9 (20)

10 BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Borttagen jordmån och markvegetation skall förbli fastighetsägarens egendom och skall i tillämliga fall återanvändas. Jordmån och markvegetation som ej kan återanvändas skall transporteras till av beställaren anvisad plats. BFE.2 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Vegetationsavtagning ska utföras inom gränsen för arbetsområde, och inom schaktens dagöppning BFE.22 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d, skogsmark Avtagning översta skiktet inom ett område för ledningsschaktens dagöppning BFE.31 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, kulturmark Markvegetation och jordmån ska återanvändas för återställning av naturmarksyta. Markvegetation tjocklek=0,1m och jordmån tjocklek=0,3 m avseende schakter för tryckgrop och mottagningsgrop. BFF UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Markvegetation och jordmån ska återanvändas inom entreprenaden Se även DGB.33 BFF.3 Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation Ingår i BFE.22. BFF.4 Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån Ingår i BFE.22 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS I samband med slutbesiktning ska alla upprättade mätningsprotokoll och beräkningar överlämnas till Beställaren. REFERENSSYSTEM FÖR MÄTNING Koordinatsystem i plan ska vara: 10 (20)

11 Sweref Höjdsystem ska vara RH 2000 Före byggstart ska kontroller att samtliga fixar och planpunkter erforderliga för utförande utföras. Protokoll med mätresultat ska överlämnas till Beställaren. Ansvarig mätningsingenjör ska vara behörig enligt vad som anges i Mätningskungörelsen (SFS 1974:339 13) Mätningsansvarig får ej bytas ut utan Beställarens godkännande. Alla mätningsprotokoll och beräkningar ska överlämnas till Beställaren efter anmodan. Alla mätningsprotokoll och beräkningar ska föras och förvaras på sådant sätt att kontroll utan svårigheter kan utföras. I samband med slutbesiktning ska alla upprättade mätningsprotokoll och beräkningar överlämnas till Beställaren. BJB.23 Inmätning av väg, plan o d I samråd med beställaren skall kontrollavvägningar av befintliga anslutande hårdgjorda ytor till handlingen ingående hårdgjorda ytor utföras Entreprenören ska upprätta kontrollprogram enligt SIS/TS 21143:2009 avsnitt Kontrollprogrammet ska godkännas av beställaren innan mätningar påbörjas. BJB.26 Inmätning av ledning Om okänd ledning påträffas ska beställaren direkt meddelas. Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser, ändpunkter, ledningar skall mätas in och koordinat- och höjdbestämmas, plushöjd på vattengång anges. BJB.27 BJB.271 BJB.272 BJB.273 Inmätning av mark- och vattenförhållanden Inmätning av jordöveryta Inmätning av bergöveryta Inmätning av vegetation BJB.3 Utsättning Utsättningsdata och förteckning med beskrivning över polygonpunkter/höjdfixar kommer att överlämnas till utsedd entreprenör. För utsättning används befintliga stompunkter och nypunkter. 11 (20)

12 BJB.33 Utsättning för väg, plan o d Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata. BJB.36 Utsättning för ledning Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata. C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M CB SCHAKT CBB JORDSCHAKT Schaktarbeten ska utföras i enlighet med Arbetsmiljöverkets handbok Schakta säkert. Schaktning ska utföras på ett sådant sätt att skador och sättningar ej uppstår på befintliga konstruktioner. Schaktmassor ska uppläggas så att de kan användas för fyllning med packning. För schaktbarhetsklass och schaktbarheten i jorden, se BBB.13. Vid befintliga ledningar och kablar ska schaktning utföras för hand. Schaktbotten/terrass får ej frysa. Entreprenören skall anmäla till kontrollant när kontroll av schaktbotten eller ledningsbädd kan utföras. Innan schaktningsarbetena påbörjas ska resp. ledningsägare kontaktas för markering av läget på mark av befintliga kablar och ledningar. Ledningarnas och kablarnas ungefärliga läge redovisas på ritningarna. CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d Schaktning med maskin får inte ske närmare än 1 m från befintlig ledning eller kabel förrän denna frilagts. Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck ej uppkommer Schaktmassor får inte läggas upp så att de orsakar skred i grop. Markyta närmast släntkrön ska hållas fri från alla slags massor. 12 (20)

13 CBB.3112 Jordschakt för dränledning CBB.612 Jordschakt för överdike, terrängdike o d Schaktmassor skall läggas upp inom, eller i anslutning till arbetsområdet i samråd med beställare. CBB.7 Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m CBB.71 Avtäckning av berg I förekommande fall skall avtäckningsklass vara klass II CBC BERGSCHAKT Kontroll/besiktning ska göras vid närliggande byggnad. Tillstånd ska sökas hos vederbörande myndighet etc. Sprängningsarbeten ska utföras som försiktig sprängning. Dokumentation av markskakningar ska utföras med vibrationsmätare för mätning av vibrationerna från sprängningen. Mätning ska ske i byggnads grundkonstruktion. Mätning skall ske under den tid sprängningarna pågår och utföras i enlighet med svensk standard, SS Kontroller av erhållna resultat och anpassa sin verksamhet utifrån uppmätta värden skall ske fortlöpande CBC.31 Bergschakt för rörledning Sprängplan skall lämnas till Beställaren senast 1 vecka innan sprängningsarbete ska utföras. Sprängplan ska innehålla uppgift om håldimension, hålsättning, håldjup, sprängämnesorter och dimensioner, laddningskoncentrationer, laddningsmängd per hål, beräknad största samverkande laddning, tändartyp, tändplan och intervallnummer och där så erfordras stickmått. Justering av sprängplan ska, sedan erfarenhet vunnits beträffande schaktningsresultat, vid behov göras efter samråd med beställaren. CE CEC CEC.2 FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för ledningsbädd CEC.21 Ledningsbädd för rörledning Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. 13 (20)

14 CEC.2111 CEC.2112 CEC.3 CEC.31 CEC.3111 CEC.3112 Ledningsbädd för va-ledning o d Ledningsbädd för dränledning Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning Kringfyllning för dränledning CEC.32 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m CEC.411 Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Packas enligt tabell CE/4 CEC.7 Strömningsavskärande fyllning Fyllningen ska ansluta tätt mot ledningar och mot ledningsgravens väggar och botten. D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DBB LAGER AV GEOTEXTIL DBB.1212 Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord Lägst bruksklass N2. DBB.1224 Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning för dränledning Bruksklass N3 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M Fundament skall grundläggas enligt leverantörens anvisningar. 14 (20)

15 DEF.20 Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m För samtliga nya brunnar och avstängare mm ska montage och distansmarkering/skylt utföras. Påträffas oskyltade/felskyltade/felriktade bef. va-anordningar inom arbetsområdet skall dessa skyltas. DEF.2311 Skylt för brunn, avstängninganordning m m DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK Återställningsarbetet inkluderar även åtgärder på betäckningar, brunnar, förankringar, kabel- och rörledningsskydd samt kabel- och ledningsmarkeringar. DGB.12 DGB.3 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager Återställande av vegetationsyta DGB.33 Återställande av naturmarksyta Återställning av vegetationsytor görs med tillvaratagen jordmån och markvegetation. Avser återställning för alla vegetationsytor. DGB.9 Återställning efter framschaktning av ledningar Avser komplett arbete med ledningsbädd, kringfyllnad, resterande fyllning samt återställande av väg, plan, vegetationsyta o d. P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Ledningar ska ha utvändig markering enligt Täby kommuns standard. PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1. Rör och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Alla anslutningar och kopplingar dimension 63 förses med stödhylsa, även mindre dimensioner om fabrikanten av kopplingen förespråkar det. 15 (20)

16 PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav Fogtyp: PE-rör stumsvetsat PE100 PN10 PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCB.1 Anslutningar av va-ledningar Anordningar skall utföras och monteras efter tillverkarens och nedanstående anvisningar Anordning skall avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga föroreningar skall avlägsnas. Tätning skall vara av NBR- eller EPDM-gummi. Flänsförband skall vara av hållfasthetsklass 8,8,fzv Koppling skall vara neutral mot rörets material och skall vara likvärdigt korrosionsskyddad som röret som skall sammanfogas. Skruvar skall vara av rostfritt stål i kvalitet A2 och muttrar i kvalitet A4 elektrolytförzinkade eller behandlade mot skärning på annat godkänt sätt. PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning Anslutning till befintlig ledning ska utföras med dragfast koppling i minst samma tryckklass som ny ledning PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning Samtliga självfallsledningar, även servisledningar som är åtkomliga via brunn, ska tv-inspekteras. TV-inspektionen dokumenteras med protokoll enligt P93 på USBminne. TV-inspektionen ska utföras efter packning och återfyllning upp till färdig nivå. Protokoll och USB-minne överlämnas till beställaren minst 10 dagar innan slutbesiktning. 16 (20)

17 PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning Bakteriologiskt vattenprov ska tas i samråd med beställaren. Godkänt vattenprov ska visas innan vattenledningar får tas i drift. Provtagning ska utföras enligt VAV P77. Referensprov tas från anslutande ledningsnät som matar till ny vattenledning. Analys ska utföras av ackrediterat labb. Beställaren ska delges kopia på vattenprovsvar. Beställaren beslutar om inkoppling får ske. Desinfektion av ledningen ska endast utföras vid ej godkänt vattenprov. Desinfektion ska utföras i samråd med beställaren. Desinfektion ska utföras enligt VAV P77. Desinfektionen utförs med klor i form av natriumhypokloritlösning. PCF.2121 Rengöring av avloppsledning genom spolning Rengöring ska utföras med högtrycksspolning och samtidig slamsugning PD BRUNNAR O D I MARK Förtillverkade delar till brunnar av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSANLÄGGNING Förtillverkade delar till brunn av plast ska vara verifierade till nivå 1 och märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartscertifierade till motsvarande nivå. Brunnar ska vara av samma fabrikat som anslutande rör och rördelar. Brunnsbetäckningar får inte ligga "stumt" på brunnen. Betäckningens överyta ska kunna justeras ca 50 mm under markytan samt >150 mm över färdiga markytan. Betäckning på brunnar ska vara med körbar betäckning där de ligger i vägar. PDB.111 PDB.22 Nedstigningsbrunn av betong normalutförande Tillsynsbrunn av plast PDB.32 Rensbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. PDB.522 PDB.6 PDB.62 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång Dränbunn på dränledning Dränbrunn av plast PDY.4 Infiltrationskassetter Utjämningsmagasin (Ej infiltration) typ PipLife STORMBOX eller likvärdig. 17 (20)

18 PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PEB.1 PEB.11 Avstängningsanordning på tryckrörsledning Avstängningsanordning på va-ledning PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning Ventil inkl. teleskopsgarnityr PEC.82 Vattenmätaranordning Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING För att säkerställa en fullt fungerande anläggning skall provning utföras på komplett anläggning inom arbetsområdet. Inkluderar provning av befintlig VA-lösning med ledningar och brunnar utförda i tidigare entreprenad. YBC.3 Kontroll av rörledning m m Kontrollprogram och kontrollplaner ska upprättas och godkännas av beställaren innan entreprenad inleds. Beställaren ska kallas och beredas tillfälle att närvara vid kontroller. Resultatet ska omgående meddelas beställaren. Protokoll ska finnas tillgängligt senast en vecka efter utförd kontroll. All kontroll ska utföras efter återfylld rörgrav. Protokoll över utförda provningar överlämnas till beställaren senast 10 arbetsdagar före slutbesiktning. YBC.3113 Tryck och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB Kontroll ska utföras enligt VAV P78. Ledningar mm som inte uppfyller krav enligt VAV P78 ska repareras eller läggas om. Likaså repareras alla vid okulärbesiktning konstaterade skador och läckor även om täthetkontrollens villkor uppfyllts. Täthetskontroll sker genom proppning av ledning i den punkt vid vilken anslutning till i drifttaget nät kommer att ske. I övrigt får provtryckning ske mot ny ventil. 18 (20)

19 YBC.34 Provning av avloppsledning YBC.341 Täthetsprovning av avloppsledning Samtliga självfallsledningar skall etappvis täthetsprovas enligt VAV P91 och filmas YBC.3412 Täthetsprovning av självfallsledning Kontroll ska utföras enligt Svenskt Vattens publikation P91. För godkännande krävs att toleransklass A är uppfylld. Ledning som inte uppfyller toleransklass A ska åtgärdas. Kontroll utförs med luft och grundvattennivån förutsätts till marknivå. Observera att täthetskontroll med luft endast får utföras av ackrediterad provare. Kontroll av eget arbete kan ske före återfyllning och med länshållen grav, detta ersätter inte kontroll av rörledning i återfylld grav. YBC.342 Deformationsprovning av avloppsledning Utföres enligt VAV P91 Deformationskontroll får utföras med fast tolk eller mätande instrument. För godkänd ledning utan värdeminskningsavdrag krävs att toleransklass A uppfylls. För deformation som vid kontroll faller inom toleransklass C ska värdeminskningsavdrag göras. Ledning som ej uppfyller toleransklass C ska åtgärdas. Värdeminskningen ska beräknas på hela ledningslängden för den aktuella sträckan mellan brunnarna. YBC.343 Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning Kontroll ska utföras enligt Svenskt Vattens publikation P91. Kontroll ska utföras samtidigt som inre inspektion av självfallsledning och med kameravagnens inclinometer. För godkänd ledning utan värdeminskningsavdrag krävs att toleransklass A uppfylls. För riktningsavvikelse som vid kontroll faller inom toleransklass B respektive C ska värdeminskningsavdrag göras. Ledning som ej uppfyller toleransklass C ska åtgärdas. Värdeminskningen ska beräknas på hela ledningslängden för den aktuella sträckan mellan anslutande brunnar 19 (20)

20 YBC.35 Provning av brunn på avloppsledning YBC.351 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning Utföres enligt VAV P91 Ledning och brunn får provas gemensamt. För godkännande krävs att toleransklass A är uppfylld. Brunn som inte uppfyller toleransklass A ska åtgärdas. Kontroll utförs med luft och grundvattennivån förutsätts till markninvå. Observera att täthetskontroll med luft endast får utföras av ackrediterad personal. YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning Utföres enligt VAV P91 För godkänd brunn utan värdeminskningsavdrag krävs att toleransklass A uppfylls. För brunnsnivå som vid kontroll faller inom toleransklass B respektive C ska värdeminskningsavdrag göras. Brunn som ej uppfyller toleransklass C ska åtgärdas. YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING YCD RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCD.11 Relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta Alla synliga ytor och objekt ska mätas in och redovisas. Linjära objekt ska mätas in som linjer och punktobjekt som punkter. Inmätningen ska utföras i koordinatsystem enligt BJB. Kodningen ska vara tydlig och så detaljerad att det klart framgår vad som är inmätt. Underlaget levereras i dwg-format med tillhörande kodlista. YCD.12 Relationshandlingar för rörledningssystem Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser och ändpunkter skalla koordinatsbestämmas och plushöjder för vattengång skall anges. YE VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER Produktblad och verifikationer för VA-material ska godkännas av Beställaren före inköp. 20 (20)

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13 Exempel på Mall till mängdförteckning enligt MER Anläggning 13 Följande avsnitt utgör exempel på innehåll i mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13. Den upptar samtliga koder och rubriker som

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14 BONDÖN KANAL Muddring, Schaktning och Utfyllnad 11. 1 Teknisk beskrivning : sledare: : Granskare: Magnus Harrysson Magnus Harrysson Port Engineering Göteborg AB, Tel. 031-711 17 78 www.portengineering.se

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.5 BBB.52 BBB.53 BBB.54 BBB.55 BBB.56 BBB.57 BBB.8 Utförda undersökningar

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Handling 11.1 Sidantal 23 Teknisk beskrivning (TB) Förfrågningsunderlag Upprättad på uppdrag av. SKANDINAVISK ansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN namn 2(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B C D P FÖRARBETEN,

Läs mer

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA 2-50 2. Anslutning till VA-system 51 62 3. Bilagor 63-70 Version: 2015:1 Utgiven:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Geoteknisk undersökning. Örebro 2012-12-06

WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Geoteknisk undersökning. Örebro 2012-12-06 WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 019-17 89 50 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 2417959000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE THOMAS REBLIN Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga förhållanden

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Utbyte av VA-ledning vid Djupängen, Upplands Väsby kommun

Utbyte av VA-ledning vid Djupängen, Upplands Väsby kommun Handling 6.03 Utbyte av VA-ledning vid Djupängen, Upplands Väsby kommun Rambeskrivning Totalentreprenad 2016-01-08 Uppdragsnr: K 15518 Status: Förfrågningsunderlag 06.2 Rambeskrivning Utbyte av VA-ledning

Läs mer

Teknisk beskrivning. Ombyggnad av fasader. Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad

Teknisk beskrivning. Ombyggnad av fasader. Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Sida 1(6) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(6) Innehållsförteckning Entreprenaden 3 Marköverbyggnad 5 Rivning, Demontering mm 5 Fasad, baksida 6 Teknisk dokumentation 6 Entreprenaden Sida 3(6)

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Sjötofta Fibernät Ekonomisk förening Org.nr: 769626-5938 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

NYBRO 3:45, NYBRO KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

NYBRO 3:45, NYBRO KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING NYBRO 3:45, NYBRO KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2016-03-31 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 16 003 16 003 2016-03-31 Sida 2 av 5 BESTÄLLARE NYBRO PASTORAT 382 33 NYBRO

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m 1 Kod Text 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp 8 Rev BV:EB Broar BBC UNDERSÖKNINGAR O D Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av undersökningar

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Sörmland Vatten. Ramavtal Entreprenör VA-arbeten. Förfrågningsunderlag. Datum Handling 11

TEKNISK BESKRIVNING. Sörmland Vatten. Ramavtal Entreprenör VA-arbeten. Förfrågningsunderlag. Datum Handling 11 TEKNISK BESKRIVNING Sörmland Vatten Ramavtal Förfrågningsunderlag Datum 2015-08-31 Handling 11 Sörmland Vatten och avfall AB Vingåkersvägen 18 641 51 Katrineholm Tel. 0150-800 100 TEKNISK BESKRIVNING 1(38)

Läs mer