Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten"

Transkript

1 Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 5 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 8 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM13 CB SCHAKT CE FYLLNING, LAGER I MARK M M CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DH SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING... 26

3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 3(26) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 och mätning och reglering skall ske enligt MER 07 Anläggning. Alla mängder i mängdbeskrivningen är reglerbara om inget annat anges. B BB BBB BBB.1 BBB.11 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Topografiska förhållanden Befintliga förhållanden har inarbetats i handlingen, marknivå redovisas på profilritningar. Inmätning har utförts av Hudiksvalls kommuns mätningskontor. Entreprenören ska genom besök på platsen förvissa sig om befintliga förhållanden. BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden Arbetsområdet är beläget inom vägområde i befintlig asfalterad gata BBB.13 Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk undersökning har utförts för detta projekt. Enligt tidigare utförd geoteknisk undersökning i närområdet består området av morän, av sandig grusig typ. I närområdet inom naturmarken finns ytliga stenar både större och mindre. BBB.15 Föroreningar Inga kända föroreningar finns i området, men om förorenad jord upptäcks skall kontrollant omgående kontaktas för beslut om åtgärd.

4 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 4(26) BBB.3 BBB.32 Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Ledningsägare se AFA.15 Befintliga kända va-ledningar redovisas på ritning -1, övriga ledningar som opto-, tele- och elkabel redovisas också på denna ritning, men ej komplett. Övriga ledningar redovisas på separata bilagor enligt förteckning. Redovisade övriga ledningars lägen är ungefärliga. Befintliga kablars och ledningars drift skall upprätthållas under hela entreprenadtiden. Innan schaktningsarbeten får igångsättas skall utsättning av befintliga ledningars och kablars läge begäras och bekostas av entreprenören. Ang. utsättningstolerans hänvisas till resp. kabel/ledningsägare. Påträffas ledning som inte markerats på ritning skall anmälan härom omedelbart göras till ledningsägaren och beställaren. BBB.36 Befintliga vägar, planer o d Gatan är belagd med asfalt, uppbyggnad av gatan är okänd, beläggningstjocklek bedöms vara ca. 8 cm. BBC BBC.3 BBC.32 UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av anläggningar m m Undersökningar av ledningar Entreprenören skall kontrollera om sevisavsättning i bef. SNB i närheten av nod 2 är i funktion, för ev anslutning till ny ledning. (se ritn -1).

5 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 5(26) BC BCB BCB.1 BCB.11 BCB.2 BCB.3 BCB.31 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Hantering av vatten Tillfällig avledning av vatten Erforderliga grundvattensänkningar ingår i entreprenaden. Länshållning får ej ske till spillvattenledning. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning Entreprenören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader och anläggningar mot skador. Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Befintliga el-, tele-, opto-, va- och dräneringsledningars drift skall upprätthållas under hela entreprenadtiden. Innan några schaktningsarbeten får igångsättas skall utsättning av befintliga ledningars och kablars lägen begäras av entreprenören. Utsättningstolerans +/- 1,0 meter. Ledningsägare se BBB.32 Åtgärd för rörledning i mark Lägen för befintliga kommunala va-ledningar redovisas på ritning -1. Innan arbete med va-ledningar påbörjas skall befintliga ledningars läge och nivå kontrolleras. Tillfällig omkoppling av bef servisledning för vatten kan behövas pga. kollision med nya huvudledningar. Ledningar, brunnar mm. skyddas så att de ej skadas av tunga maskiner eller laster. Korsning av ledning R st 21 Längsgående ledning R M 10

6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 6(26) BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Lägen för befintliga ledningar redovisas på bifogade bilagor enligt förteckning. Entreprenören skall förvissa sig om vilka kablar och ledningar som berörs samt läget för dessa, innan arbetet påbörjas. Entreprenören utför erfordlig schaktning för hand för friläggande av el- och telekabel efter anvisningar av respektive ledningsägare. Kabel får ej utsättas för drag, tryck eller böjning utan tillstånd från respektive ledningsägare. Återfyllning görs av entreprenören sedan respektive ledningsägare godkänt arbetet enligt gällande anvisningar. Vid misstanke om skada på kabel skall mätning utföras för kontroll. Om entreprenören genom ovarsamhet skadat kabeln eller ledningen, svarar entreprenören för kostnader avseende reparation av kabeln eller ledningen. Ledningar, brunnar mm skyddas så att de ej skadas av tunga maskiner eller laster. Korsning av ledningsstråk R st 22 Längsgående ledningsstråk R m 190 BCB.4 BCB.43 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Inbrädning av träd, påkörningsskydd Träd som ligger inom riskområde för skador skyddas med 50*100 mm trävirke till en höjd av 2,5 m. Spikning får ej ske i träd. Efter avslutat arbete monteras skydd ned. R St 3 BCB.45 Åtgärd för mätpunkt o d Entreprenören skall begära utsättning av mätpunkters lägen hos kommunens mätningskontor, innan arbetet påbörjas. Polygonpunkter och fixpunkter finns inom arbetsområdet. Dessa skyddas under arbetets utförande. I den händelse mätpunkt skadas skall detta utan dröjsmål anmälas till kommunens mätningskontor.

7 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 7(26) BCB.5 BCB.51 BCB.52 BCB.6 BCB.7 BCB.71 Åtgärd vid skada på vegetation Åtgärd i träds och buskars rotzon Frilagda rötter vid buskar och träd skall omgående täckas med matjord och vattnas. Åtgärd i trädkrona Vid schakt intill träd där grenar är besvärande kontaktas markägaren och i samråd med denne utföres ev. kapning av grenar. R St 2 Åtgärder vid arbete med förorenad jord Rivna bituminösa lager skall betraktas som miljöfarligt avfall. Massorna skall därför transporteras till särskilt upplag vid kommunens avfallstipp Ulvberget i Hudiksvall. Transportavstånd ca: 11 km. enkel väg. Åtgärd för allmän trafik Trafikmängden på Radhusgatan är ca ÅDT och består huvudsakligen av personbilar, busslinje trafikerar denna gata. Radhusgatan ingår i det kommunala vägnätet. Kontaktman: Hans-Åke Eriksson tel: Åtgärd för vägtrafik Radhusgatan skall kunna trafikeras under hela byggtiden, tillfälliga avstängningar av gårdsinfarter får ske först efter överenskommelse med respektive fastighetsägare. Gatan kan ej stängas för genomfartstrafik. Entreprenören skall upprätta och söka TA-plan vid kommunens Trafik och utrednings sektion 3 veckor före byggstart. Svenska kommunförbundets bestämmelser UTMÄRKT skall följas. På sträckor där endast ett körfält kan hållas öppet skall körbanebredden vara minst 3,5 m. Sträcka med mötesförbud får ej förekomma på längre sträcka än 30 m. Entreprenören svarar för underhåll av i entreprenaden ingående berörda vägar intill dess slutbesiktning skett och godkännande erhållits. Skador eller spill på väg orsakade av entreprenörens arbeten eller transporter repareras/rengöras omedelbart.

8 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 8(26) BCB.712 Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d BCB.7122 Tillfällig gångbrygga Beroende på utförande av arbeten kan gångbryggor behövas i entreprenaden. BCB.7123 Tillfällig körbrygga Beroende på utförande av arbeten kan körbryggor behövas vid infarter till fastigheter, utförs i samråd med fastighetsägare. BE BEB BEB.1 BEB.11 BEB.110 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING FLYTTNING Flyttning av anläggning Flyttning av stolpe, staket, skylt m m Flyttning av enheter bestående av stolpe, staket, skylt e d BEB.1101 Flyttning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt Vägmärke flyttas tillfälligt vid schaktning intill nod 8 till lämplig plats i närområdet. Återställs i ordinarie läge vid återfyllnad av schaktgrop. Vägmärke R St 1 BEB.12 Flyttning av träd och buskar Vid servisavsättning förekommer häck i tomtgräns. Först efter samråd med fastighetsägaren flyttas häckplantor till anvisad plats för omgående jordslagning och vattning, där de står tills återplantering sker. Häck R St 3 - -

9 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 9(26) BED BED.1 RIVNING Rivning av anläggning Rivet material tillfaller entreprenören om inget annat anges. Rivet material som entreprenören inte avser att behålla transporteras till lämplig tipp. Entreprenören står för destruktion och/eller tippavgift. Miljöfarligt avfall skall källsorteras. BED.1112 Rivning av del av rörledning Vid nod 1 och 10 skall bef. V 150 gjj proppas enligt planritning -1,brandpost, avstängnigs-/servisventiler inkl betäckning, skyddsrör och spindelförlängning monteras ned efter denna slopade ledning. Brandpost OR st 2 Ventiler R st 28 Bef. rens-/tillsyns- och nedstigningsbrunnar för avlopp samt dagvattenbrunnar som slopas skall saneras, betäckning, kona/överdel lyfts bort, in- och utgående ledningar igengjutes och resterande del av brunn fylls med makadam och packas enligt tabell CE/5 kap C. Bef.servisledningar som slopas skall proppas. Distanseringsskyltar för slopade va-detaljer plockas ned, ingår i denna kostnad. Dagvattenbrunnar OR st 5 Rensbrunnar R st 11 Tillsynsbrunnar OR st 1 Nedstigningsbrunnar OR st 9 BED.12 BED.121 Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m på väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Rivning av belagda ytor skall göras 0,5 m utanför schaktkant. För att erhålla en skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande yta

10 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 10(26) skall beläggningen skäras, kostnaden skall inräknas i nedanstående mängder. Slitlagret bedöms vara 8 cm tjockt. Massor transporteras till kommunens avfallstipp vid Ulvberget, se BCB.6 ovan. Rivning R m² 1490 BED.15 BED.150 Rivning av anläggningskompletteringar i mark Rivning av enheter bestående av anläggningskompletteringar i mark BED.1502 Rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d Vägbelysningsstolpe monteras ned tillfälligt och förvaras på skyddat läge tills återställningsarbete utföres då denna återmonteras i ursprungligt läge. Vägbelysningsstolpe inkl. fundament OR St 1 BED.1503 Rivning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med fundament, stolpe e d Innan staket inkl. fundament nedmonteras vid servisavsättningar skall kontakt med fastighetsägare ske och dokumentation genom fotografering utföras. Staketen skall förvaras på skyddat läge tills återställningsarbete utföres då detta återmonteras i ursprungligt läge/skick. Ev. kan en grindstolpe av tegelsten murad i fyrkant vara i behov av tillfällig flytt, för att sedan återställas i ursprungligt läge. Staket R m 12 BED.151 Rivning av kantstöd BED.1511 Rivning av kantstöd med motstöd av grus Nedmontering av kantsten/kantstöd intill gångbana vid servisavsättning. Kantstöd typ trädgårdskantstöd finns även mellan bakkant gångbana och anslutande gräsyta. Sten skall återanvändas vid återställningsarbeten inom entreprenaden. Granitkantsten R m 22 Trädgårdskantstöd R m 18 BED.1514 Rivning av kantstöd, limmade eller spikade Rivning av kantsten intill gångbana vid servisavsättning. Btg-/Klistersten OR m 4

11 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 11(26) BEE BEE.2 BEE.23 BEE.231 HÅLTAGNING Håltagning i anläggningsdelar Håltagning i ledningsanläggning Håltagning i befintlig ledningsanläggning Håltagning skall ske i bef. nedstigningsbrunnar av betong vid nod 1, Håltagning genomgångsrör 200/240 OR st 1 Förstoring/bilning av bef.hål dim 225 till genomgångsrör 250/290 OR st 1 BF BFB BFB.2 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M TRÄDFÄLLNING Fällning av enstaka träd Träd vid nod 10 skall fällas och bortforslas av entreprenören. Om träd vid servisavsättning är i farozonen skall fastighetsägaren kontaktas för åtgärd/överenskommelse innan åtgärd. Träd R st 1 BFD BFD.1 BFD.14 BORTTAGNING AV STUBBAR Stubbrytning Stubbrytning där befintlig mark skall bibehållas Stubbar skall sorteras ur och avlägsnas, transporteras till tipp som anförskaffas av entreprenören, transportkostnad och ev. tippavgift skall ingå i á-pris. Stubbar R st 1

12 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 12(26) BJ BJB BJB.2 GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Inmätning Entreprenören skall svara för all erforderlig inmätning för entreprenadens genomförande. Kommunens mätningskontor skall ges möjlighet att utföra kontrollinmätningar av utförda arbeten. Mätning skall uppfylla ställda krav enligt SIS/TS 21143:2007. BJB.26 BJB.3 BJB.36 BJB.4 BJB.41 Inmätning av ledning Kontrollinmätning av befintliga ledningsanslutningar (vg) för spilloch dagvatten-ledningar ska utföras innan ledningsarbeten påbörjas. Inmätning av nybyggd ledning utföres enigt AFJ.811 Redovisning och dokumentation ska utföras enligt AFJ 81. Utsättning Entreprenören skall utföra all utsättning under projektet. Utsättning sker i den omfattning att plan- och profil-läget överenstämmer med arbetsritning, se AFJ. 82 Mätning skall uppfylla ställda krav enligt SIS/TS 21143:2007. Utsättning för ledning Beställaren tillhandahåller data med koordinatsatta brunnar (nodangivna), se AFJ.82. Modeller Terrängmodell Terrängmodell (Markmodell) som legat till grund för ledningsprofil tillhandahålls.

13 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 13(26) Entreprenören skall utföra kontroll och godkänna tillhandahållen terrängmodellen innan arbetet påbörjas vilken skall ligga till grund för mängdregleringen. C CBB CBB.3 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M JORDSCHAKT Jordschakt för ledning CBB.3111 Jordschakt för va-ledning Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd, ska utföras enligt principritning CBB.311:1. Med 15 cm tjock ledningsbädd Schakt skall utföra med släntlutning 4:1 Hinder i form av kabel/ledningar förekommer. Schaktning ska, med hänsyn till angränsande vegetation, utföras så att intilliggande vegetation inte skadas. Bef. bärlager och förstärkningslager tillvaratas och återanvänds till förstärkningslager vid återställning av gatan. Entreprenör ska anskaffa och bekosta egen tipp för de yt-, jord-, sido-, och bottenblock som schakta/framschaktas vid jordschakt för ledning, och som pga storlek ej får ingå i återfyllnad som resterande fyllning. Fall A OR m³ 2260 Fall B R m³ 625 Jordschakt av yt- och jordblock Tillägg till ersättning för jordschakt av yt- och jordblock 1,0 3,0 och >3,0-5,0m³ Transport till tipp ingår i á-pris. Yt- och jordblock >5,0 m³ samt sido- och bottenblock mäts och ersätts enligt CBC.75 1,0-3,0 m³, Fall B R st 10 3,0-5,0 m³, Fall B R st 1

14 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 14(26) CE CEC CEC.2 CEC.21 CEC.211 FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Vid fyllnings och packningsarbeten ses till att ledningar, brunnar, armaturer och andra byggnadsdelar inte rubbas. Fyllning ska utföras med jord av homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten eller block. Till fyllning används i första hand uppschaktat material. Om detta inte uppfyller under respektive rubriker nedan angivna fordringar, anskaffas andra godtagbara massor. Fyllning får inte innehålla material som är olämpligt från bärighetsoch sättningssynpunkt. Innan ledning är betryggande överfylld eller förankrad får vatten inte tillåtas stiga så högt i ledningsgrav att uppflytning av ledningen inte riskeras. Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Material skall vara av typ 2 eller 3B enligt tabell CE/1 Ledningsbädd utförs med bredden 0,35 m på ömse sidor om ledningen och till nivå 0,15 m under ledningen. Urgrävning skall ske under rörmuffar o.d. Största kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat material som inte får vara större än 22 mm i bädd för plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten > 2,5 mm. Ledningsbädd skall packas före rörläggning enligt tabell CE/4, dock med halva antalet angivna överfarter. Packning av ledningsbädd före rörläggning får inte ersättas med indirekt packning i stödpackningszonen i samband med packning av kringfyllning. Bädd på lös lera eller löst lagrad silt utan materialskiljande lager, packas inte. Föreligger frysrisk innan rörläggning skall ledningsbädden skyddas mot frysning. Fall A R m³ 71 Fall B R m³ 50

15 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 15(26) CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning skall utföras med material ur grupp 2, 3B eller 4A, tabell CE/1. Största kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat material som inte får vara större än 22 mm i kringfyllning för plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten > 2,5 mm. Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Packning Under hårdgjord yta skall kringfyllningen packas enligt tabell CE/4. Under övriga ytor skall kringfyllningen packas upp till i nivå med översta ledningens underkant enligt tabell CE/4. Kringfyllning kring den översta ledningen eller vid en ledning i ledningsgraven packas enligt figur CEC/3 och enligt tabell CE/4 men med antalet överfarter minskat till en. Fall A R m³ 556 Fall B R m³ 350 CEC.33 CEC.4 CEC.41 CEC.411 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m Kring avstängningsanordning, brandpost, brunn o d skall fyllas med ett minst 0,3 m brett lager av samma material som kringfyllningen i anslutande ledningsgrav. Packning skall utföras som för kringfyllning i anslutande ledningsgrav. Ersätts under kod CEC Resterande fyllning Material med största kornstorlek 300 mm får ingå jämt fördelade i fyllningen. Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning För packning av resterande fyllning gäller figur CEC/3. Resterande fyllning skall utföras till bef. terrass vägöverbyggnad. Fall A R m³ 1164

16 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 16(26) CF CFC CFC.3 CFC.4 UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL Avlämnande av avfall till avfallsanläggning Förpacknings- och emballagematerial skall källsorteras och transporteras till Ulvbergets avfallsstation. Kostnad för transport och ev. tippavgift bekostas av entreprenören. Avlämnande av massor på upplag Överskottsmassor transporteras till tipp som entreprenören själv anskaffar och bekostar. Ev. tippavgift erläggs av entreprenören. Fall B R m³ 625 D DE DEF DEF.2 DEF.231 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M Anordningar för skyltar för röranläggning m m Skylt för va-anläggning DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m Följande anordningar ska förses med distanseringsskylt; samtliga brunnar (NB, TB ; SB) ventiler och brandposter. Skylt kan med fördel sättas på bef. belysningsstolpar. Nya skyltar inkl uppsättning R st 50 DG DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK All av arbeten berörd mark skall, där ej annat utförande anges, återställas till minst ursprungligt skick. Överblivna massor forslas bort. Tillfälliga

17 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 17(26) vägar och planer tas bort. Efterjustering som erfordras på grund av sättningar m.m. utföres. Samtliga anläggningsdelar som skadats återställs. Eventuella etablerings- upplagsytor utanför arbetsområdet återställs till ursprungligt skick. DGB.1 DGB.11 Återställande av väg, plan o d Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager Tjocklek på bärlager och förstärkningslager skall utföras lika befintlig vägöverbyggnad. Tillvarataget bärlager och förstärkningslager återanvänds till förstärkningslager. Bärlager införskaffas nytt. Asfaltanslutningar skall ske mot skurna raka kantlinjer 0,5m utanför schaktkanten, se BED För kalkylering antas följande lagertjocklekar. Fall A Förstärkningslager 400 mm R m² 1345 Fall B Bärlager. 160 mm R m² ABT 16 R m² 1490 DGB.12 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager Överbyggnad ska utföras med slitlager 0/16, tjocklek 50 mm. Fall B Slitlager 0/16, 50mm R m² 284 DGB.3 Återställande av vegetationsyta Återställning av bef. plantering och häckar till ursprungligt läge intill servisavsättningar. Planteringsyta R m² 8 DGB.32 Återställande av gräsyta Jord inom återställnings och skadade ytor skall återställas med likvärdig tjocklek och luckras till minst 100 mm och besås med likvärdig fröblandning. Gräsyta R m² 18

18 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 18(26) DGB.34 Återställande av diverseytor Eventuella etablerings- upplagsytor utanför arbetsområdet återställs till ursprungligt skick. DGB.6 DGB.61 Återställande av anläggningskompletteringar m m Återställande av kantstöd Återställning av kantsten/kantstöd intill gångbana vid servisavsättning. Btg-/Klistersten, införskaffas nya R m 4 Granitkantsten, återanvänds R m 22 Trädgårdskantstöd, återanvänds R m 18 DGB.64 Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m Återställning av bef. belysnings-, grind- och vägmärkesstolpe intill serisavsättning Grindstolpe R st 1 Belysningsstolpar inkl. fundament R St 1 Vägmärke inkl. stolpe R St 1 DGB.65 Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m Staket inkl. fundament intill servisavsättningar återställs i ursprungligt skick. Staket R m 12

19 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 19(26) DH DHB DHB.3 DHB.31 DHB.311 DHB.32 SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden Skötsel av träd, buskar m m under garantitiden Skötsel av planteringsyta under garantitiden Entreprenör är ansvarig för att omplanterade häckar klarar etablering under garantitiden. Skötsel av gräsyta under garantitiden Entreprenör är ansvarig för att etablering av gräsyta sker under garantitiden. PB PBB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Va-ledning Skall utföras enligt principskiss CBB.311:1 med 15 cm tjock ledningsbädd. Vattenledning av rör av PE skall uppfylla täthetskrav enligt VAV P78. Avloppsledning skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt vatten P91. Rör till vattenledning skall vid leverans vara försedda med ändförslutningar vilka skall sitta kvar tills fogning utförs, varefter ändförslutning återmonteras på sammansvetsad lednings rörändar. Läggning får inte ske på underlag av jord som frusit. Rörgrav skall hållas läns. PBB.5 PBB.51 Ledning av plaströr i ledningsgrav Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav Rör- och rördelar skall uppfylla krav för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark, samt ha dess märkning och vara verifierade till

20 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 20(26) nivå 1 enligt Anläggnings AMA 07.eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav Rör och rördelar för vattenledning skall vara av dricksvattenkvalitet av PE 100 SDR 17 PN 10 och ska uppfylla krav enligt SS-EN vara kvalitetsmärkta med Nordic poly Mark och eller tredjepartsverifierade till motsvarande nivå, och provtryckas för 13 bar. Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör. Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Fogning Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får dock ej ha större toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger. Rörkrökar, T-rörstycken och andra rördelar av PE skall vara tillverkade på fabrik och med metod som ej innebär reduktion av det nominella trycket. Svetsfog med stumsvets Stumsvets skall utföras av rörtillverkare eller entreprenör som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och personal som avlagt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning skall visas upp för beställaren före svetsarbeten påbörjats. Svetsutrustning skall vara funktionskontrollerad, kalibrerad och inneha giltigt kontrollintyg från företag som är rekommenderad av tillverkaren. Intyg får vara högst ett år gammalt. All svetsning skall om möjligt utföras av en och samma person. Genomförd svets skall vara dokumenterad och spårbar. Innan svetsningsarbetet påbörjas skall entreprenören skriftligen till Beställaren ange de svetsparametrar som kommer att tillämpas. Svetsmaskinen skall antingen vara försedd med en datalogger för registrering av svetsningsparametrarna alternativt skall svetsningsparametrarna protokollföras av svetsaren. Svetsprotokoll skall efter avslutat svetsningsarbete överlämnas till Beställaren. Av protokoll skall framgå samtliga svetsparametrar, när svetsningen utförts samt vem som utfört arbetet. Elektrosvets Elektrosvetsmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN

21 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 21(26) Vattenledning dim Dy 32 mm. R m 29 Vattenledning dim Dy 50 mm. R m 73 Vattenledning dim Dy 63 mm. R m 4 Vattenledning dim Dy 160 mm. OR m 422 PBB.52 PBB.521 Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav Rör- och rördelar skall uppfylla krav för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark, samt ha dess märkning och vara verifierade till nivå 1 enligt Anläggnings AMA 07.eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Ledning av plaströr, markavloppsrör, i ledningsgrav PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav Spillvattenledning ska placeras som ledning D2 i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Dagvattenledning ska placeras som ledning D3 i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska vara i motsvarande styvhetsklass som rör. Spillvattenledning dim Dy 200 mm. OR m 372 Spillvattenledning dim Dy 160 mm R m 106 Dagvattenledning dim Dy 250 mm OR m 180 Dagvattenledning dim Dy 200 mm R m 257 Dagvattenledning dim Dy 160 mm R m 35 PC PCB ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anordningar ska avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga föroreningar ska avlägsnas.

22 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 22(26) Kopplingar och anslutningsdetaljer ska vara neutrala mot material i de rör som ska sammanfogas. Anslutningar ska utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls. PCB.1 PCB.11 PCB.111 Anslutningar av va-ledningar Axiell anslutning av va-ledningar Axiell anslutning av tryckledning Anslutning med dragfast koppling av typ Vatek eller likvärdig vid anslutning av V 160 PE till bef. V 150 Segj. OR St 2 PCB.13 PCB.131 Anslutning av va-ledning till brunn, kammare e d Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d Anslutning av dag- och spillvattenledning till befintliga nedstigningsbrunnar skall utföras med ingjutningsmuff. Ingjutningsmuff dagv. Dim 250 mm OR st 1 Ingjutningsmuff spill dim 200 mm OR st 1 PCE PCE.1 PCE.12 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning Filmning av självfallsledningar utförs som en del av besiktningen. Inre inspektion av självfallsledning Följande åtgärder ska vidtags av entreprenören före och i samband med inspektionen: Alla ledningar ska renspolas. Inspektionen ska dokumenteras i TV3- format och lagras på DVD. Lutningsregistrering ska göras. Dokumentationen ska överlämnas till beställaren 1 vecka före slutbesiktning. Summa:

23 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 23(26) PCF PCF.1 PCF.111 RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Rengöring av tryckledning Rengöring av vattenledning Utrustning för rengöring av vattenledning får endast vara avsedd för och användas till rengöring av dricksvattenledningar. PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning Spolning och desinfektion ska utföras enligt VAV P77. Summa: PCF.2 PCF.212 Rengöring av självfallsledning Rengöring av avloppsledning PCF.2121 Rengöring av avloppsledning genom spolning Rengöring ska utföras med högtrycksspolning och samtidig slamsugning. PD PDB PDB.1 PDB.12 BRUNNAR O D I MARK BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn på avloppsledning Nedstigningsbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av typ klass D 400 och teleskopisk typ. Dim 1000 OR st 6 PDB.2 PDB.22 Tillsynsbrunn på avloppsledning Tillsynsbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av klass D 400, flytande betäckning med låsfunktion. Dim. 600 OR st 9

24 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 24(26) PDB.3 PDB.32 Rensbrunn på avloppsledning Rensbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av klass D 400, flytande betäckning med låsfunktion. Dim 200 OR st 17 PDB.5 PDB.52 PDB.522 Dagvattenbrunn på avloppsledning Dagvattenbrunn av plast Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av klass D 400, flytande betäckning med låsfunktion. Dim 400 OR st 6 PE PEB PEB.1 PEB.11 PEB.111 ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK Avstängningsanordning på tryckrörsledning Avstängningsanordning på va-ledning Avstängningsanordning på vattenledning PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning Spindelförlängning Avstängningsanordning ska vara teleskopisk spindelförlängning. Betäckning Flytande betäckning skall vara rund av typ Esco eller likvärdig.

25 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 25(26) Ventil Ventil ska vara av typ Esco med PE-ändar, eller likvärdig och ha tryckklass PN 16. Anslutning av ventil ska ske med elsvettsmuff. Servisventil ska vara av typ Esco med PRK-kopplingar, eller likvärdig och ha tryckklass PN 16. Dim 32 OR st 2 Dim 50 OR st 12 Dim 63 OR st 1 Dim 160 OR st 1 Y YB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m m Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB Samtliga vattenledningar skall provtryckas enligt VAV P78. Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid provning. Summa: YBC.33 YBC.332 Provning av svetsfogar på rör Provning av svetsfogar på rör av PE Provning av svetsfog kan komma att begäras vid inledning av svetsningsarbeten, bekostas av entreprenören

26 26(26) YC YCE YCE.1 YCE.12 ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m Underlag för relationshandlingar ska levereras senast en vecka före slutbesiktning till beställaren. Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem Entreprenören skall tillhandhålla underlag för relationshandlingar. Relationsunderlag skall införas på i handlingen ingående ritningar. Förändringar skall fortlöpande föras in. Underlag till relationshandling skall fullt färdigt och undertecknat av ansvarig arbetsledare redovisas fortlöpande för beställaren. Anmälan till slutbesiktning godtas ej förrän handlingarna överlämnats i sin helhet. Förteckning över ändringar av material, utföranden o.dyl. avseende beskrivningen ingår i underlag för relationshandling. Alla va-detaljer som ej är synliga ovan mark (t.ex, brytpunkter, avgreningar, skarvkopplingar) skall mätas in i öppen ledningsgrav av entreprenören. Inmätt punkt skall redovisas med XYZkoordinat, z anger vg-höjd, format dwg. Vid inmätning skall kommunens detaljtypkodsförteckning nyttjas. Total sammanräknad summa enligt denna Tekniska beskrivning är, Anbudssumma:...Kr

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA 2-50 2. Anslutning till VA-system 51 62 3. Bilagor 63-70 Version: 2015:1 Utgiven:

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13 Exempel på Mall till mängdförteckning enligt MER Anläggning 13 Följande avsnitt utgör exempel på innehåll i mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13. Den upptar samtliga koder och rubriker som

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Handling 11.1 Sidantal 23 Teknisk beskrivning (TB) Förfrågningsunderlag Upprättad på uppdrag av. SKANDINAVISK ansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN namn 2(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B C D P FÖRARBETEN,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m 1 Kod Text 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp 8 Rev BV:EB Broar BBC UNDERSÖKNINGAR O D Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av undersökningar

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun 1 Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun Ansökan avser Gata/Väg/Område: Schaktningsanledning: VA Fjärrvärme El Tele Annat: Uppskattad, berörd yta

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Förrättningshandling

Förrättningshandling VA-SAMFÄLLIGHET Handling 11.1 Sidantal 21 Teknisk beskrivning (TB) Förrättningshandling Upprättad på uppdrag av Östernäs VA-samfällighet SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark 2010-09-21 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän platsmark, såsom gator, vägar och parker. Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer