Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten"

Transkript

1 Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 5 BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 8 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM13 CB SCHAKT CE FYLLNING, LAGER I MARK M M CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN DH SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING... 26

3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 3(26) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 och mätning och reglering skall ske enligt MER 07 Anläggning. Alla mängder i mängdbeskrivningen är reglerbara om inget annat anges. B BB BBB BBB.1 BBB.11 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Topografiska förhållanden Befintliga förhållanden har inarbetats i handlingen, marknivå redovisas på profilritningar. Inmätning har utförts av Hudiksvalls kommuns mätningskontor. Entreprenören ska genom besök på platsen förvissa sig om befintliga förhållanden. BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden Arbetsområdet är beläget inom vägområde i befintlig asfalterad gata BBB.13 Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk undersökning har utförts för detta projekt. Enligt tidigare utförd geoteknisk undersökning i närområdet består området av morän, av sandig grusig typ. I närområdet inom naturmarken finns ytliga stenar både större och mindre. BBB.15 Föroreningar Inga kända föroreningar finns i området, men om förorenad jord upptäcks skall kontrollant omgående kontaktas för beslut om åtgärd.

4 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 4(26) BBB.3 BBB.32 Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Ledningsägare se AFA.15 Befintliga kända va-ledningar redovisas på ritning -1, övriga ledningar som opto-, tele- och elkabel redovisas också på denna ritning, men ej komplett. Övriga ledningar redovisas på separata bilagor enligt förteckning. Redovisade övriga ledningars lägen är ungefärliga. Befintliga kablars och ledningars drift skall upprätthållas under hela entreprenadtiden. Innan schaktningsarbeten får igångsättas skall utsättning av befintliga ledningars och kablars läge begäras och bekostas av entreprenören. Ang. utsättningstolerans hänvisas till resp. kabel/ledningsägare. Påträffas ledning som inte markerats på ritning skall anmälan härom omedelbart göras till ledningsägaren och beställaren. BBB.36 Befintliga vägar, planer o d Gatan är belagd med asfalt, uppbyggnad av gatan är okänd, beläggningstjocklek bedöms vara ca. 8 cm. BBC BBC.3 BBC.32 UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av anläggningar m m Undersökningar av ledningar Entreprenören skall kontrollera om sevisavsättning i bef. SNB i närheten av nod 2 är i funktion, för ev anslutning till ny ledning. (se ritn -1).

5 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 5(26) BC BCB BCB.1 BCB.11 BCB.2 BCB.3 BCB.31 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Hantering av vatten Tillfällig avledning av vatten Erforderliga grundvattensänkningar ingår i entreprenaden. Länshållning får ej ske till spillvattenledning. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning Entreprenören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader och anläggningar mot skador. Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Befintliga el-, tele-, opto-, va- och dräneringsledningars drift skall upprätthållas under hela entreprenadtiden. Innan några schaktningsarbeten får igångsättas skall utsättning av befintliga ledningars och kablars lägen begäras av entreprenören. Utsättningstolerans +/- 1,0 meter. Ledningsägare se BBB.32 Åtgärd för rörledning i mark Lägen för befintliga kommunala va-ledningar redovisas på ritning -1. Innan arbete med va-ledningar påbörjas skall befintliga ledningars läge och nivå kontrolleras. Tillfällig omkoppling av bef servisledning för vatten kan behövas pga. kollision med nya huvudledningar. Ledningar, brunnar mm. skyddas så att de ej skadas av tunga maskiner eller laster. Korsning av ledning R st 21 Längsgående ledning R M 10

6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 6(26) BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Lägen för befintliga ledningar redovisas på bifogade bilagor enligt förteckning. Entreprenören skall förvissa sig om vilka kablar och ledningar som berörs samt läget för dessa, innan arbetet påbörjas. Entreprenören utför erfordlig schaktning för hand för friläggande av el- och telekabel efter anvisningar av respektive ledningsägare. Kabel får ej utsättas för drag, tryck eller böjning utan tillstånd från respektive ledningsägare. Återfyllning görs av entreprenören sedan respektive ledningsägare godkänt arbetet enligt gällande anvisningar. Vid misstanke om skada på kabel skall mätning utföras för kontroll. Om entreprenören genom ovarsamhet skadat kabeln eller ledningen, svarar entreprenören för kostnader avseende reparation av kabeln eller ledningen. Ledningar, brunnar mm skyddas så att de ej skadas av tunga maskiner eller laster. Korsning av ledningsstråk R st 22 Längsgående ledningsstråk R m 190 BCB.4 BCB.43 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m Inbrädning av träd, påkörningsskydd Träd som ligger inom riskområde för skador skyddas med 50*100 mm trävirke till en höjd av 2,5 m. Spikning får ej ske i träd. Efter avslutat arbete monteras skydd ned. R St 3 BCB.45 Åtgärd för mätpunkt o d Entreprenören skall begära utsättning av mätpunkters lägen hos kommunens mätningskontor, innan arbetet påbörjas. Polygonpunkter och fixpunkter finns inom arbetsområdet. Dessa skyddas under arbetets utförande. I den händelse mätpunkt skadas skall detta utan dröjsmål anmälas till kommunens mätningskontor.

7 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 7(26) BCB.5 BCB.51 BCB.52 BCB.6 BCB.7 BCB.71 Åtgärd vid skada på vegetation Åtgärd i träds och buskars rotzon Frilagda rötter vid buskar och träd skall omgående täckas med matjord och vattnas. Åtgärd i trädkrona Vid schakt intill träd där grenar är besvärande kontaktas markägaren och i samråd med denne utföres ev. kapning av grenar. R St 2 Åtgärder vid arbete med förorenad jord Rivna bituminösa lager skall betraktas som miljöfarligt avfall. Massorna skall därför transporteras till särskilt upplag vid kommunens avfallstipp Ulvberget i Hudiksvall. Transportavstånd ca: 11 km. enkel väg. Åtgärd för allmän trafik Trafikmängden på Radhusgatan är ca ÅDT och består huvudsakligen av personbilar, busslinje trafikerar denna gata. Radhusgatan ingår i det kommunala vägnätet. Kontaktman: Hans-Åke Eriksson tel: Åtgärd för vägtrafik Radhusgatan skall kunna trafikeras under hela byggtiden, tillfälliga avstängningar av gårdsinfarter får ske först efter överenskommelse med respektive fastighetsägare. Gatan kan ej stängas för genomfartstrafik. Entreprenören skall upprätta och söka TA-plan vid kommunens Trafik och utrednings sektion 3 veckor före byggstart. Svenska kommunförbundets bestämmelser UTMÄRKT skall följas. På sträckor där endast ett körfält kan hållas öppet skall körbanebredden vara minst 3,5 m. Sträcka med mötesförbud får ej förekomma på längre sträcka än 30 m. Entreprenören svarar för underhåll av i entreprenaden ingående berörda vägar intill dess slutbesiktning skett och godkännande erhållits. Skador eller spill på väg orsakade av entreprenörens arbeten eller transporter repareras/rengöras omedelbart.

8 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 8(26) BCB.712 Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d BCB.7122 Tillfällig gångbrygga Beroende på utförande av arbeten kan gångbryggor behövas i entreprenaden. BCB.7123 Tillfällig körbrygga Beroende på utförande av arbeten kan körbryggor behövas vid infarter till fastigheter, utförs i samråd med fastighetsägare. BE BEB BEB.1 BEB.11 BEB.110 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING FLYTTNING Flyttning av anläggning Flyttning av stolpe, staket, skylt m m Flyttning av enheter bestående av stolpe, staket, skylt e d BEB.1101 Flyttning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt Vägmärke flyttas tillfälligt vid schaktning intill nod 8 till lämplig plats i närområdet. Återställs i ordinarie läge vid återfyllnad av schaktgrop. Vägmärke R St 1 BEB.12 Flyttning av träd och buskar Vid servisavsättning förekommer häck i tomtgräns. Först efter samråd med fastighetsägaren flyttas häckplantor till anvisad plats för omgående jordslagning och vattning, där de står tills återplantering sker. Häck R St 3 - -

9 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 9(26) BED BED.1 RIVNING Rivning av anläggning Rivet material tillfaller entreprenören om inget annat anges. Rivet material som entreprenören inte avser att behålla transporteras till lämplig tipp. Entreprenören står för destruktion och/eller tippavgift. Miljöfarligt avfall skall källsorteras. BED.1112 Rivning av del av rörledning Vid nod 1 och 10 skall bef. V 150 gjj proppas enligt planritning -1,brandpost, avstängnigs-/servisventiler inkl betäckning, skyddsrör och spindelförlängning monteras ned efter denna slopade ledning. Brandpost OR st 2 Ventiler R st 28 Bef. rens-/tillsyns- och nedstigningsbrunnar för avlopp samt dagvattenbrunnar som slopas skall saneras, betäckning, kona/överdel lyfts bort, in- och utgående ledningar igengjutes och resterande del av brunn fylls med makadam och packas enligt tabell CE/5 kap C. Bef.servisledningar som slopas skall proppas. Distanseringsskyltar för slopade va-detaljer plockas ned, ingår i denna kostnad. Dagvattenbrunnar OR st 5 Rensbrunnar R st 11 Tillsynsbrunnar OR st 1 Nedstigningsbrunnar OR st 9 BED.12 BED.121 Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m på väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Rivning av belagda ytor skall göras 0,5 m utanför schaktkant. För att erhålla en skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande yta

10 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 10(26) skall beläggningen skäras, kostnaden skall inräknas i nedanstående mängder. Slitlagret bedöms vara 8 cm tjockt. Massor transporteras till kommunens avfallstipp vid Ulvberget, se BCB.6 ovan. Rivning R m² 1490 BED.15 BED.150 Rivning av anläggningskompletteringar i mark Rivning av enheter bestående av anläggningskompletteringar i mark BED.1502 Rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d Vägbelysningsstolpe monteras ned tillfälligt och förvaras på skyddat läge tills återställningsarbete utföres då denna återmonteras i ursprungligt läge. Vägbelysningsstolpe inkl. fundament OR St 1 BED.1503 Rivning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med fundament, stolpe e d Innan staket inkl. fundament nedmonteras vid servisavsättningar skall kontakt med fastighetsägare ske och dokumentation genom fotografering utföras. Staketen skall förvaras på skyddat läge tills återställningsarbete utföres då detta återmonteras i ursprungligt läge/skick. Ev. kan en grindstolpe av tegelsten murad i fyrkant vara i behov av tillfällig flytt, för att sedan återställas i ursprungligt läge. Staket R m 12 BED.151 Rivning av kantstöd BED.1511 Rivning av kantstöd med motstöd av grus Nedmontering av kantsten/kantstöd intill gångbana vid servisavsättning. Kantstöd typ trädgårdskantstöd finns även mellan bakkant gångbana och anslutande gräsyta. Sten skall återanvändas vid återställningsarbeten inom entreprenaden. Granitkantsten R m 22 Trädgårdskantstöd R m 18 BED.1514 Rivning av kantstöd, limmade eller spikade Rivning av kantsten intill gångbana vid servisavsättning. Btg-/Klistersten OR m 4

11 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 11(26) BEE BEE.2 BEE.23 BEE.231 HÅLTAGNING Håltagning i anläggningsdelar Håltagning i ledningsanläggning Håltagning i befintlig ledningsanläggning Håltagning skall ske i bef. nedstigningsbrunnar av betong vid nod 1, Håltagning genomgångsrör 200/240 OR st 1 Förstoring/bilning av bef.hål dim 225 till genomgångsrör 250/290 OR st 1 BF BFB BFB.2 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M TRÄDFÄLLNING Fällning av enstaka träd Träd vid nod 10 skall fällas och bortforslas av entreprenören. Om träd vid servisavsättning är i farozonen skall fastighetsägaren kontaktas för åtgärd/överenskommelse innan åtgärd. Träd R st 1 BFD BFD.1 BFD.14 BORTTAGNING AV STUBBAR Stubbrytning Stubbrytning där befintlig mark skall bibehållas Stubbar skall sorteras ur och avlägsnas, transporteras till tipp som anförskaffas av entreprenören, transportkostnad och ev. tippavgift skall ingå i á-pris. Stubbar R st 1

12 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 12(26) BJ BJB BJB.2 GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Inmätning Entreprenören skall svara för all erforderlig inmätning för entreprenadens genomförande. Kommunens mätningskontor skall ges möjlighet att utföra kontrollinmätningar av utförda arbeten. Mätning skall uppfylla ställda krav enligt SIS/TS 21143:2007. BJB.26 BJB.3 BJB.36 BJB.4 BJB.41 Inmätning av ledning Kontrollinmätning av befintliga ledningsanslutningar (vg) för spilloch dagvatten-ledningar ska utföras innan ledningsarbeten påbörjas. Inmätning av nybyggd ledning utföres enigt AFJ.811 Redovisning och dokumentation ska utföras enligt AFJ 81. Utsättning Entreprenören skall utföra all utsättning under projektet. Utsättning sker i den omfattning att plan- och profil-läget överenstämmer med arbetsritning, se AFJ. 82 Mätning skall uppfylla ställda krav enligt SIS/TS 21143:2007. Utsättning för ledning Beställaren tillhandahåller data med koordinatsatta brunnar (nodangivna), se AFJ.82. Modeller Terrängmodell Terrängmodell (Markmodell) som legat till grund för ledningsprofil tillhandahålls.

13 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 13(26) Entreprenören skall utföra kontroll och godkänna tillhandahållen terrängmodellen innan arbetet påbörjas vilken skall ligga till grund för mängdregleringen. C CBB CBB.3 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M JORDSCHAKT Jordschakt för ledning CBB.3111 Jordschakt för va-ledning Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd, ska utföras enligt principritning CBB.311:1. Med 15 cm tjock ledningsbädd Schakt skall utföra med släntlutning 4:1 Hinder i form av kabel/ledningar förekommer. Schaktning ska, med hänsyn till angränsande vegetation, utföras så att intilliggande vegetation inte skadas. Bef. bärlager och förstärkningslager tillvaratas och återanvänds till förstärkningslager vid återställning av gatan. Entreprenör ska anskaffa och bekosta egen tipp för de yt-, jord-, sido-, och bottenblock som schakta/framschaktas vid jordschakt för ledning, och som pga storlek ej får ingå i återfyllnad som resterande fyllning. Fall A OR m³ 2260 Fall B R m³ 625 Jordschakt av yt- och jordblock Tillägg till ersättning för jordschakt av yt- och jordblock 1,0 3,0 och >3,0-5,0m³ Transport till tipp ingår i á-pris. Yt- och jordblock >5,0 m³ samt sido- och bottenblock mäts och ersätts enligt CBC.75 1,0-3,0 m³, Fall B R st 10 3,0-5,0 m³, Fall B R st 1

14 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 14(26) CE CEC CEC.2 CEC.21 CEC.211 FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Vid fyllnings och packningsarbeten ses till att ledningar, brunnar, armaturer och andra byggnadsdelar inte rubbas. Fyllning ska utföras med jord av homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten eller block. Till fyllning används i första hand uppschaktat material. Om detta inte uppfyller under respektive rubriker nedan angivna fordringar, anskaffas andra godtagbara massor. Fyllning får inte innehålla material som är olämpligt från bärighetsoch sättningssynpunkt. Innan ledning är betryggande överfylld eller förankrad får vatten inte tillåtas stiga så högt i ledningsgrav att uppflytning av ledningen inte riskeras. Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Material skall vara av typ 2 eller 3B enligt tabell CE/1 Ledningsbädd utförs med bredden 0,35 m på ömse sidor om ledningen och till nivå 0,15 m under ledningen. Urgrävning skall ske under rörmuffar o.d. Största kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat material som inte får vara större än 22 mm i bädd för plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten > 2,5 mm. Ledningsbädd skall packas före rörläggning enligt tabell CE/4, dock med halva antalet angivna överfarter. Packning av ledningsbädd före rörläggning får inte ersättas med indirekt packning i stödpackningszonen i samband med packning av kringfyllning. Bädd på lös lera eller löst lagrad silt utan materialskiljande lager, packas inte. Föreligger frysrisk innan rörläggning skall ledningsbädden skyddas mot frysning. Fall A R m³ 71 Fall B R m³ 50

15 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 15(26) CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning skall utföras med material ur grupp 2, 3B eller 4A, tabell CE/1. Största kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat material som inte får vara större än 22 mm i kringfyllning för plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten > 2,5 mm. Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Packning Under hårdgjord yta skall kringfyllningen packas enligt tabell CE/4. Under övriga ytor skall kringfyllningen packas upp till i nivå med översta ledningens underkant enligt tabell CE/4. Kringfyllning kring den översta ledningen eller vid en ledning i ledningsgraven packas enligt figur CEC/3 och enligt tabell CE/4 men med antalet överfarter minskat till en. Fall A R m³ 556 Fall B R m³ 350 CEC.33 CEC.4 CEC.41 CEC.411 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m Kring avstängningsanordning, brandpost, brunn o d skall fyllas med ett minst 0,3 m brett lager av samma material som kringfyllningen i anslutande ledningsgrav. Packning skall utföras som för kringfyllning i anslutande ledningsgrav. Ersätts under kod CEC Resterande fyllning Material med största kornstorlek 300 mm får ingå jämt fördelade i fyllningen. Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning För packning av resterande fyllning gäller figur CEC/3. Resterande fyllning skall utföras till bef. terrass vägöverbyggnad. Fall A R m³ 1164

16 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 16(26) CF CFC CFC.3 CFC.4 UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL Avlämnande av avfall till avfallsanläggning Förpacknings- och emballagematerial skall källsorteras och transporteras till Ulvbergets avfallsstation. Kostnad för transport och ev. tippavgift bekostas av entreprenören. Avlämnande av massor på upplag Överskottsmassor transporteras till tipp som entreprenören själv anskaffar och bekostar. Ev. tippavgift erläggs av entreprenören. Fall B R m³ 625 D DE DEF DEF.2 DEF.231 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M Anordningar för skyltar för röranläggning m m Skylt för va-anläggning DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m Följande anordningar ska förses med distanseringsskylt; samtliga brunnar (NB, TB ; SB) ventiler och brandposter. Skylt kan med fördel sättas på bef. belysningsstolpar. Nya skyltar inkl uppsättning R st 50 DG DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK All av arbeten berörd mark skall, där ej annat utförande anges, återställas till minst ursprungligt skick. Överblivna massor forslas bort. Tillfälliga

17 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 17(26) vägar och planer tas bort. Efterjustering som erfordras på grund av sättningar m.m. utföres. Samtliga anläggningsdelar som skadats återställs. Eventuella etablerings- upplagsytor utanför arbetsområdet återställs till ursprungligt skick. DGB.1 DGB.11 Återställande av väg, plan o d Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager Tjocklek på bärlager och förstärkningslager skall utföras lika befintlig vägöverbyggnad. Tillvarataget bärlager och förstärkningslager återanvänds till förstärkningslager. Bärlager införskaffas nytt. Asfaltanslutningar skall ske mot skurna raka kantlinjer 0,5m utanför schaktkanten, se BED För kalkylering antas följande lagertjocklekar. Fall A Förstärkningslager 400 mm R m² 1345 Fall B Bärlager. 160 mm R m² ABT 16 R m² 1490 DGB.12 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager Överbyggnad ska utföras med slitlager 0/16, tjocklek 50 mm. Fall B Slitlager 0/16, 50mm R m² 284 DGB.3 Återställande av vegetationsyta Återställning av bef. plantering och häckar till ursprungligt läge intill servisavsättningar. Planteringsyta R m² 8 DGB.32 Återställande av gräsyta Jord inom återställnings och skadade ytor skall återställas med likvärdig tjocklek och luckras till minst 100 mm och besås med likvärdig fröblandning. Gräsyta R m² 18

18 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 18(26) DGB.34 Återställande av diverseytor Eventuella etablerings- upplagsytor utanför arbetsområdet återställs till ursprungligt skick. DGB.6 DGB.61 Återställande av anläggningskompletteringar m m Återställande av kantstöd Återställning av kantsten/kantstöd intill gångbana vid servisavsättning. Btg-/Klistersten, införskaffas nya R m 4 Granitkantsten, återanvänds R m 22 Trädgårdskantstöd, återanvänds R m 18 DGB.64 Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m Återställning av bef. belysnings-, grind- och vägmärkesstolpe intill serisavsättning Grindstolpe R st 1 Belysningsstolpar inkl. fundament R St 1 Vägmärke inkl. stolpe R St 1 DGB.65 Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m Staket inkl. fundament intill servisavsättningar återställs i ursprungligt skick. Staket R m 12

19 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 19(26) DH DHB DHB.3 DHB.31 DHB.311 DHB.32 SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden Skötsel av träd, buskar m m under garantitiden Skötsel av planteringsyta under garantitiden Entreprenör är ansvarig för att omplanterade häckar klarar etablering under garantitiden. Skötsel av gräsyta under garantitiden Entreprenör är ansvarig för att etablering av gräsyta sker under garantitiden. PB PBB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Va-ledning Skall utföras enligt principskiss CBB.311:1 med 15 cm tjock ledningsbädd. Vattenledning av rör av PE skall uppfylla täthetskrav enligt VAV P78. Avloppsledning skall uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt vatten P91. Rör till vattenledning skall vid leverans vara försedda med ändförslutningar vilka skall sitta kvar tills fogning utförs, varefter ändförslutning återmonteras på sammansvetsad lednings rörändar. Läggning får inte ske på underlag av jord som frusit. Rörgrav skall hållas läns. PBB.5 PBB.51 Ledning av plaströr i ledningsgrav Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav Rör- och rördelar skall uppfylla krav för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark, samt ha dess märkning och vara verifierade till

20 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 20(26) nivå 1 enligt Anläggnings AMA 07.eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav Rör och rördelar för vattenledning skall vara av dricksvattenkvalitet av PE 100 SDR 17 PN 10 och ska uppfylla krav enligt SS-EN vara kvalitetsmärkta med Nordic poly Mark och eller tredjepartsverifierade till motsvarande nivå, och provtryckas för 13 bar. Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör. Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Fogning Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får dock ej ha större toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger. Rörkrökar, T-rörstycken och andra rördelar av PE skall vara tillverkade på fabrik och med metod som ej innebär reduktion av det nominella trycket. Svetsfog med stumsvets Stumsvets skall utföras av rörtillverkare eller entreprenör som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och personal som avlagt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning skall visas upp för beställaren före svetsarbeten påbörjats. Svetsutrustning skall vara funktionskontrollerad, kalibrerad och inneha giltigt kontrollintyg från företag som är rekommenderad av tillverkaren. Intyg får vara högst ett år gammalt. All svetsning skall om möjligt utföras av en och samma person. Genomförd svets skall vara dokumenterad och spårbar. Innan svetsningsarbetet påbörjas skall entreprenören skriftligen till Beställaren ange de svetsparametrar som kommer att tillämpas. Svetsmaskinen skall antingen vara försedd med en datalogger för registrering av svetsningsparametrarna alternativt skall svetsningsparametrarna protokollföras av svetsaren. Svetsprotokoll skall efter avslutat svetsningsarbete överlämnas till Beställaren. Av protokoll skall framgå samtliga svetsparametrar, när svetsningen utförts samt vem som utfört arbetet. Elektrosvets Elektrosvetsmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN

21 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 21(26) Vattenledning dim Dy 32 mm. R m 29 Vattenledning dim Dy 50 mm. R m 73 Vattenledning dim Dy 63 mm. R m 4 Vattenledning dim Dy 160 mm. OR m 422 PBB.52 PBB.521 Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav Rör- och rördelar skall uppfylla krav för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark, samt ha dess märkning och vara verifierade till nivå 1 enligt Anläggnings AMA 07.eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Ledning av plaströr, markavloppsrör, i ledningsgrav PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav Spillvattenledning ska placeras som ledning D2 i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Dagvattenledning ska placeras som ledning D3 i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska vara i motsvarande styvhetsklass som rör. Spillvattenledning dim Dy 200 mm. OR m 372 Spillvattenledning dim Dy 160 mm R m 106 Dagvattenledning dim Dy 250 mm OR m 180 Dagvattenledning dim Dy 200 mm R m 257 Dagvattenledning dim Dy 160 mm R m 35 PC PCB ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anordningar ska avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga föroreningar ska avlägsnas.

22 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 22(26) Kopplingar och anslutningsdetaljer ska vara neutrala mot material i de rör som ska sammanfogas. Anslutningar ska utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls. PCB.1 PCB.11 PCB.111 Anslutningar av va-ledningar Axiell anslutning av va-ledningar Axiell anslutning av tryckledning Anslutning med dragfast koppling av typ Vatek eller likvärdig vid anslutning av V 160 PE till bef. V 150 Segj. OR St 2 PCB.13 PCB.131 Anslutning av va-ledning till brunn, kammare e d Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d Anslutning av dag- och spillvattenledning till befintliga nedstigningsbrunnar skall utföras med ingjutningsmuff. Ingjutningsmuff dagv. Dim 250 mm OR st 1 Ingjutningsmuff spill dim 200 mm OR st 1 PCE PCE.1 PCE.12 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning Filmning av självfallsledningar utförs som en del av besiktningen. Inre inspektion av självfallsledning Följande åtgärder ska vidtags av entreprenören före och i samband med inspektionen: Alla ledningar ska renspolas. Inspektionen ska dokumenteras i TV3- format och lagras på DVD. Lutningsregistrering ska göras. Dokumentationen ska överlämnas till beställaren 1 vecka före slutbesiktning. Summa:

23 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 23(26) PCF PCF.1 PCF.111 RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Rengöring av tryckledning Rengöring av vattenledning Utrustning för rengöring av vattenledning får endast vara avsedd för och användas till rengöring av dricksvattenledningar. PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning Spolning och desinfektion ska utföras enligt VAV P77. Summa: PCF.2 PCF.212 Rengöring av självfallsledning Rengöring av avloppsledning PCF.2121 Rengöring av avloppsledning genom spolning Rengöring ska utföras med högtrycksspolning och samtidig slamsugning. PD PDB PDB.1 PDB.12 BRUNNAR O D I MARK BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn på avloppsledning Nedstigningsbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av typ klass D 400 och teleskopisk typ. Dim 1000 OR st 6 PDB.2 PDB.22 Tillsynsbrunn på avloppsledning Tillsynsbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av klass D 400, flytande betäckning med låsfunktion. Dim. 600 OR st 9

24 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 24(26) PDB.3 PDB.32 Rensbrunn på avloppsledning Rensbrunn av plast Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av klass D 400, flytande betäckning med låsfunktion. Dim 200 OR st 17 PDB.5 PDB.52 PDB.522 Dagvattenbrunn på avloppsledning Dagvattenbrunn av plast Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång Förtillverkade delar till brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark. Betäckning ska vara av klass D 400, flytande betäckning med låsfunktion. Dim 400 OR st 6 PE PEB PEB.1 PEB.11 PEB.111 ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK Avstängningsanordning på tryckrörsledning Avstängningsanordning på va-ledning Avstängningsanordning på vattenledning PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning Spindelförlängning Avstängningsanordning ska vara teleskopisk spindelförlängning. Betäckning Flytande betäckning skall vara rund av typ Esco eller likvärdig.

25 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 25(26) Ventil Ventil ska vara av typ Esco med PE-ändar, eller likvärdig och ha tryckklass PN 16. Anslutning av ventil ska ske med elsvettsmuff. Servisventil ska vara av typ Esco med PRK-kopplingar, eller likvärdig och ha tryckklass PN 16. Dim 32 OR st 2 Dim 50 OR st 12 Dim 63 OR st 1 Dim 160 OR st 1 Y YB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m m Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB Samtliga vattenledningar skall provtryckas enligt VAV P78. Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid provning. Summa: YBC.33 YBC.332 Provning av svetsfogar på rör Provning av svetsfogar på rör av PE Provning av svetsfog kan komma att begäras vid inledning av svetsningsarbeten, bekostas av entreprenören

26 26(26) YC YCE YCE.1 YCE.12 ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m Underlag för relationshandlingar ska levereras senast en vecka före slutbesiktning till beställaren. Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem Entreprenören skall tillhandhålla underlag för relationshandlingar. Relationsunderlag skall införas på i handlingen ingående ritningar. Förändringar skall fortlöpande föras in. Underlag till relationshandling skall fullt färdigt och undertecknat av ansvarig arbetsledare redovisas fortlöpande för beställaren. Anmälan till slutbesiktning godtas ej förrän handlingarna överlämnats i sin helhet. Förteckning över ändringar av material, utföranden o.dyl. avseende beskrivningen ingår i underlag för relationshandling. Alla va-detaljer som ej är synliga ovan mark (t.ex, brytpunkter, avgreningar, skarvkopplingar) skall mätas in i öppen ledningsgrav av entreprenören. Inmätt punkt skall redovisas med XYZkoordinat, z anger vg-höjd, format dwg. Vid inmätning skall kommunens detaljtypkodsförteckning nyttjas. Total sammanräknad summa enligt denna Tekniska beskrivning är, Anbudssumma:...Kr

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

11.1 Markbyggnadsbeskrivning

11.1 Markbyggnadsbeskrivning Handling 11.1 Sidantal 30 11.1 Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Logo

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Roger Johansson Hans Lundgren

Roger Johansson Hans Lundgren Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning Handlingsförteckning Datum Dnr 2013-05-29 IIS 1.52:8/11 Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning 1 Förteckning av byggnader 2 Teknisk rambeskrivning 3 Befintlig situation

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Administrativa föreskrifter Handling 9.2

Administrativa föreskrifter Handling 9.2 FIBER OCH AVLOPP EKONOMISK FÖRENING Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-07-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR Axel Olsson Rickard Sjölander EXAMENSARBETE 2008 BYGGNADSTEKNIK ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR The contractors choice of material

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV 2012-09-15 Handläggare: Roland Wallström Målsättning

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN 2000-05-08 Senast reviderad 2003-12-19 FÖRHANDSKOPIA 2004-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer