Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m"

Transkript

1 Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan Jönköping Tfn: Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 6 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 7 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN... 8 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M CB SCHAKT CE FYLLNING, LAGER I MARK M M D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DC MARKÖVERBYGGNADER M M P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YC YE ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER... 19

3 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 3(19) Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D På uppdrag av, har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk undersökning för dikesutbyggnad med tillhörande trummor och VAledningar i,. Den geotekniska undersökningen har innefattat: - Trycksondering i 13 punkter - Provtagning av störda jordprover med skruvprovtagare i 8 punkter. Samtliga jordprover har klassificerats i fält av erfaren fältgeotekniker. - Installation och mätning i 3 st filterförsedda grundvattenrör (ytterligare ett grundvattenrör har installerats, W1, men detta har dålig funktion). - Mätning av grundvattennivå i 2 st skruvhål Samtliga geotekniska undersökningar redovisas på plan och i sektion på ritning 101G0201. BBB.1 BBB.11 BBB.12 Mark- och vattenförhållanden m m Topografiska förhållanden Marken vid planerat dike ligger på nivån ca +103,0 i sydöst, nära väg 50, marken faller sedan av ned till sektion ca 0/518 med nivå ca +96,5, för att sedan stiga något. Jordmåns- och vegetationsförhållanden Marken består mellan sektionerna ca 0/000 0/174, 0/293 0/671 av åkermark. Planerat dike kommer att gå i kanten av åkern med undantag sektionerna ca 0/628 0/671 där diket kommer att gå inne på åkern. Sektionerna 0/174 0/233 består av en grusad yta som på vintern används som isbana, och mellan sektionerna ca 0/233 0/293 återfinns fotbollsplan med gräsyta, igenom fotbollsplanen kommer diket att kulverteras. Den sista sträckan för planerat dike, sektionerna ca 0/671 0/703 är körytor och övriga hårdgjorda ytor. Under hårdgjorda ytor kommer diket att kulverteras och anslutas till befintlig dagvattenledning. BBB.13 Geotekniska förhållanden Jorden inom området består generellt av ca 0 1,1 m mullhaltig lera ovan ca 0,5-2,9 m siltig lera eller lerig silt ovan lerig siltig morän på berg.

4 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 4(19) Inga undersökningar för att bestämma den finkorninga jordens (jord innehållande betydande mängder lera och/eller silt) hållfasthets- och deformationsegenskaper har utförts. Utförda sonderingar har varit av typen totaltrycksondering, vilka främst används för att bestämma friktionsjordarters (sand, grus och morän) egenskaper. Den mullhaltiga leran återfinns över hela området, förutom i anslutning till fotbollsplanen, se W5, och eventuellt även under befintliga körytor och terrasserade ytor där den mullhaltiga leran kan ha schaktata bort. Totaltrycksondering visar på att neddrivningsmotståndet i den mullhaltiga leran generellt varierar mellan ca 1 4 kn, samt i en del borrpunkter även vridning, där de högre motstånden och vridning har registrerats nära markytan. Detta skulle i friktionsjord motsvara mycket låg låg relativ fasthet samt minst hög relativ fasthet där vridning har utförts. Den siltiga leran och den leriga silten uppvisar generellt ett neddrivningsmotstånd på ca 1 3 kn, vilket i friktionsjord skulle motsvara mycket låg låg relativ fasthet. Den leriga siltiga moränen är av mycket låg - låg relativ fasthet de översta 0 0,5 m för att sedan övergå till medelhög minst hög relativ fasthet. Djup till berg är inte undersökt men samtliga borrpunkter och provtagningar har avslutats eller nått stopp ca 1,8 5,4 m under markytan vilket motsvarar ca 0,5 3,9 m under planerad dikesbotten. Det är vid W2, W2B och W2C, vid sektion ca 0/060 0/080 som de grunda stoppen ca 0,5 m under planerad dikesbotten återfinns. BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Rådande grundvattennivåer har mätts i 3 st filterförsedda grundvattenrör och i 2 st skruvhål. Grundvattennivån uppmättes i den högre belägna, sydöstra delen av området till +101,6 nära väg 50 för att sedan sjunka till +99,8 +100,5 i anslutning till och ca 85 m innan fotbollsplanen. I den nordvästra delen av området har grundvattnet uppmätts till ca +95,8 96,0. Grundvattennivåerna bedöms i perioder med t.ex. snösmältning och riklig nederbörd kunna stiga högre än vad som nu är uppmätt. Då dikesbotten, främst i den nordvästa men möjligen även i de centrala- och sydöstra delarna av planerat dikes sträckning, ligger under rådande grundvattennivå är det sannolikt att grundvattennivån vid och omkring diket kommer att sänkas av. Grundvattennivån bedöms sänkas av maximalt ca 1,0 m och ha en maximal utbredning från dikesbotten på ca 20 m. De eventuella sättningar som kan uppkomma i omkringliggande mark pga grundvattensänkningen bedöms bli så pass små att de ej utgör någon olägenhet för omkringliggande byggnation med normal acceptans för sättningsdifferenser.

5 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 5(19) BBB.3 BBB.32 BBC BBC.1 BBC.17 Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Befintliga el-, opto-, tele-, och VA-ledningar o är redovisade på ritningarna. Redovisade lägen för befintliga kablar och ledningar är ungefärliga och baseras på ledningsägarens lämnade uppgifter. Entreprenören skall genom myndighetskontakt skaffa kännedom om befintliga kablars och ledningarnas lägen. Entreprenören är ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar inom arbetsområdet. El-, opto och teleledningar som eventuellt kan förekomma inom arbetsområdet skyddas under anläggningstiden. Entreprenören ska kontakta ledningsägare i god tid innan schaktningsarbeten påbörjas. Ledningar ska före arbetets påbörjande markeras av respektive ledningsägare. Förekommande kända ledningsägare är följande: El-ledningar, Vattenfall Eldistribution AB. Kontaktperson: Anette Landberg, Tel: Tele-ledningar, Skanova AB, Jönköping. Kontaktperson: Torbjörn Florin, Tel: VA-ledningar och opto-kabel,, Tekniska förvaltningen. Kontaktperson: Torgny Conradsson, Tel: Opto-kabel, VÖKBY Bredband, kontaktperson: Claes-Göran Nilsson, Entreprenören skall även kontakta andra tänkbara ledningsägare som kan identifieras under byggfasen. UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m Som komplettering till handlingen skall entreprenören skaffa sig kännedom, genom besök på platsen om förhållandena inom arbetsområdet. Inventering av skaderisker Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av besiktning av fastigheter före och efter entreprenaden i relation till valda arbetsmetoder. Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av behov av montering och avläsning av vibrationsmätare och provttryckning av skorstenar etc. Tillåtna vibrationer sätts enligt entreprenörens bedömning i relation till valda arbetsmetoder för att undvika att skador uppstår på byggnader till följd av packningsarbeten. Entreprenören ansvarar för uppkomna skador för tredje man.

6 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 6(19) Inventering av risk vid arbeten som kan orsaka skada ska utföras. BC BCB BCB.3 BCB.31 BCB.32 BCB.7 BCB.71 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall i god tid före schaktningsarbetenas påbörjande kontakta berörda ledninsgägare för fastställande av befintliga ledningars läge. Tillstånd att bryta el-, vatten- eller avloppsförsörjning skall inhämtas hos respektive ledningsägare. Åtgärd för rörledning i mark Entreprenören är ensam ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar. Erforderliga upphängningsanordningar och inbyggnadsskydd utförs av entreprenören. Eventuella skador på ledningar och kablar i mark i samband med schaktningsm fl arbeten, förorsakade av att Entreprenören inte följt, under denna kod och under BBB.32 och CBB givna anvisningar, ska genom entreprenörens försorg och på dennes kostnad repareras. Före reparation ska alltid berörda ledningsägare kontaktas så att anvisningar över hur skada ska åtgärdas kan lämnas. Handschakt ska utföras inom 1 m från korsande kablar och ledningar samt erforderliga skyddsanordningar. Vid risk för frysning skall VA-anläggningar isoleras. Isoleringen skall utföras så att isoleringsförmågan ej nedsätts på grund av regn, markfukt eller annat. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Åtgärd för allmän trafik Åtgärd för vägtrafik BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning Avser samtliga trafikanordningar som behövs enligt gällande regelverk för arbetets utförande.

7 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 7(19) BED BED.1 BED.11 BED.111 RIVNING Rivning anläggning Rivning ledning m m Rivning av rörledning Rivning av befintlig ledning D-500 av typ Germax vid Hamngatan (väg 923)/Stationsvägen BED.1111 Rivning av hel rörledning BED.1112 Rivning av del av rörledning Rivning av befintliga nedstigningsbrunnar vid väg 923. BED.12 BED.121 Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjocklekar Rivning av beläggning i anslutning till väg 932, där ny dagvattenledning och nedstigningsbrunnar anläggs. I kontot skall även sågning ingå för att få en jämn kant och borttransport till godkänd tipp. BF BFB BFC BFE BFE.2 BFE.21 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M TRÄDFÄLLNING Utförs av entreprenören. RÖJNING Utförs av entreprenören. BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, kulturmark Vegetationsjorden är belägen utefter nuvarnde dikeskant/åkermark mot fastigheterna.

8 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 8(19) För kalkyl har denna antagits till 0,1 m för markvegetationen och till 0,3 respektive 0,6 m för matjorden. Matjorden har baserats på geotekniska undersökningar utefter sträckningen. Mat- och vegetationsjorden i mängdförteckningen skall läggas ut och planas ut. Det är viktigt att avvattning av ytvatten till diket från åkern säkerställs även efter utplanering av matjordsmassorna. Viss borttagning av matjord före utbredning av vegerationsjord kan erfordras och återfyllningstäckning med matjord kan erfordras med hänsyn till erhållandet av jämn återställd åker på delsträckor. Entreprenören har själv att bedöma detta med hänsyn till behov av återställning efter transportskador m.m. I mängdförteckningen har Fall A massor antagits kunnas läggas upp inom och i anslutning till arbetsområdet (t.ex. i anslutning till Hamngatan/ Stationsvägen). Fall B - massor skall köras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor. BJ BJB BJB.2 BJB.23 GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Inmätning För handlingen gäller koordinatsystem i plan: SWEREF och i höjd: RH För inmätning används tillhandahållna stompunkter. 2 st stompunkter tillhandahålls genom beställarens försorg vid anslutning till området. Entreprenören skall kontrollera befintliga stompunkter. Eventuella avvikelser anmälst till beställaren. Entreprenören skall utföra och bekosta all ev. erforderlig bygganpassning av stomnät, inmätning, utsättning och beräkning samt ansvar för riktigheten härav oavsett beställarens kontrollmätningar. Alla inmätningar ska anslutas till tillhandahållna stompunkter. För inmätning gäller HMK-BA3 bilaga C och toleranser enligt bilaga D, bygghandling. Beställaren skall i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och avvägning. Inmätning av väg, plan o d BJB.26 Inmätning av ledning Anslutningar av eller till befintliga vatten- och avloppsledningar framgår av ritningar. Anslutningspunkternas läge i plan och nivå skall kontrolleras innan schaktnings- och rörläggningsarbeten påbörjas. Befintliga ledningar, avsedda att bibehållas, som korsar eller på annat sätt berörs av entreprenadarbetena skall också mätas in.

9 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 9(19) Kringfyllning får inte utföras innan inmätning utförs. Mätningar utförs digitalt, dokumenteras och redovisas i relationshandlingen. Referenssytem: Koordinatsystem i plan är SWEREF Höjdsystem är RH BJB.27 BJB.271 BJB.3 BJB.33 BJB.36 Inmätning av mark- och vattenförhållanden Inmätning av jordöveryta Entreprenören skall i samråd med beställaren utföra kontrollavvägning av befintliga anslutande ytor. Utsättning För utsättning används tillhandahållna stompunkter. 2 st stompunkter tillhandahålls genom beställarens försorg vid anslutning till området. Utsättningsdata kommer att överlämnas till utsedd entreprenör. För handlingen gäller koordinatsystem i plan: SWEREF och i höjd: RH För utsättning används tillhandahållna stompunkter. För utsättning gäller toleranser enligt HMK-BA4 kap 7. Beställaren skall i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och avvägning så uppgfiter rörande punkter kan levereras. Punkterna skall kontrolleras före arbetenas påbörjande. Enterprenören svarar för komplettering av punkter. Utsättning för väg, plan o d Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata, angivna mått och i sista hand enligt skalmått på arbetsritningar och i samråd med beställlare. Utsättning för ledning Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata, angivna mått och i sista hand enligt skalmått på arbetsritningar och i samråd med beställlare. Referenssytem: Koordinatsystem i plan är SWEREF Höjdsystem är RH 2000.

10 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 10(19) C CB CBB CBB.1 CBB.11 CBB.112 CBB.14 CBB.3 CBB.31 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M SCHAKT JORDSCHAKT Borttagning av markvegetation och matjord utförs som separat arbete och regleras under konto BFE.21. Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Jordschakt kategori B för väg, plan o d Otjänliga massor och överskottsmassor skall borttransporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp. Jordschakt för vegetationsyta Överblivna massor skall köras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor. Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Schakt utförs enligt typsektion för rörledningar. Före schaktningsarbetenas påbörjande skall entreprenören förvissa sig om eventuella ledningars läge och vidta de åtgärder som erfordras för att skydda dessa mot åverkan. Befintliga kablar och rörledningar som förekommer där schakt skall utföras, skall friläggas för hand och maskinschakt får ej ske närmare ledningar än 1 m. Eventuella uppkomna skador på ledningar bekostas av entreprenören. Ledning, som skall behållas i drift, grävs fram med handverktyg och entreprenören vidtar de skyddsåtgärder och andra anordningar som erfordras för arbetenas utförande. Alla åtgärder som föranleds av befintliga ledningar enligt BCB.3 skall ingå i arbetet. Schakten hålls länsad så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks. Otjänliga massor och överskottsmassor skall borttransporteras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor.

11 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 11(19) CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d CBB.3111 Jordschakt för va-ledning Jordschakt för va-ledning skall ske enligt principritning CBB.311:1 t samt enligt gällande typsektion, se ritning 101W0206. Släntlutning 2:1. CBB.312 Jordschakt för trumma Schakt för trumma ska utföras enligt principritning CBB.3121:1samt enligt gällande typsektion, se ritning 101W0206. CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma Schakt ska utföras så att bottenuppluckring ej sker före fyllning av bädd för grundläggning. Schaktning för ledningsbädd 150 mm ska utföras. CBB.6 CBB.61 CE CEB CEB.1 CEB.11 CEB.111 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m Jordschakt för dike Jordschakt för dike utförs enligt ritning 101W0207,släntlutning 1:1,5 mot åkern och 1:2 mot fastigheterna. FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta Fyllning för väg, plan o d Fyllning med sprängsten för väg, plan o d CEB.1112 Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d Tillägget för fyllnadsmaterial på mindra avstånd än 1 m från terrassyta avser kostnad för att säkerställa rätt kornstorlek inom denna del av fyllningen som får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning. CEB.112 Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d CEB.1122 Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d Fyllning för väg skall bestå av massor tillhörande sämst materialtyp 3B.

12 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 12(19) CEC CEC.2 CEC.21 CEC.211 FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Fall B: Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. CEC.212 Ledningsbädd för trumma CEC.2121 Ledningsbädd för vägtrumma Fall B: Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Fall B: Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 30 cm över ledningens hjässa för betongledningar och 15 cm för plastledningar. CEC.312 Kringfyllning för trumma CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma CEC.33 CEC.4 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Ersätts under CEC Resterande fyllning Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

13 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 13(19) CEC.41 CEC.411 Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Fall A, Utföres upp till nivå för terrasbotten respekive upp till växtbädden för delen genom fotbollsplan samt upp till omgivande mark för tryckspillvattenledningen för den delsträcka som är belägen i åkermark. CEC.412 Resterande fyllning för trumma CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma D DC DCB DCB.2 DCB.21 DCB.212 DCB.3 DCB.31 DCB.312 DCB.4 DCB.41 DCB.411 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M MARKÖVERBYGGNADER M M OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D Förstärkningslager för väg, plan o d Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m Avser förstärkningslager för återställning av gata, lagertjocklek: 420 mm. Obundet bärlager för väg, plan o d Obundet bärlager till belagda ytor Obundet bärlager kategori B till belagda ytor Avser obundet bärlager för återställning av gata, lagertjocklek: 80 mm. Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d Slitlager av grus Slitlager av grus kategori A Avser justering av grusyta 0/180-0/230, 50 m m

14 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 14(19) DCB.6 DCB.62 DCB.622 DCC DCC.2 DCC.24 DCC.241 Stödremsa för väg, plan o d Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda ytor Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till belagda ytor Lagertjocklek: 45 mm. BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d Bitumenbundna slitlager kategori B Slitlager kategori B av asfaltmassa DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong (ABT) DCC Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid nybyggnad ABT 11, 70/100, Tjocklek: 40 mm. Kulkvarnsvärde 14. DCL.112 Växtbädd typ 2 Avser sträckningen förbi fotbollsplan, tjocklek 100 mm. DDB.111 Sådd av gräs Utföres lika befintlig gräsytan.

15 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 15(19) P PB PBB PBB.4 PBB.42 PBB.421 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Dagledning ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91. Ledningsmaterial ska besiktigas okulärt, varvid felaktigt material märks med beständig färg och bortskaffas. Mindre skada som uppstår på i ledning inbyggt material ska anmälas till beställaren, som avgör om materialet får repareras. Ledning av betongrör i ledningsgrav Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav Rör och rördelar av oarmerad betong till dagvattenledning och trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 90 enligt SS-EN 1916 och kompletterande krav i SS Från diket/nedstigningsbrunn till ny anslutningsbrunn som ansluts på befintlig ledning skall dagvattenledningen vara av typ Germax, dvs lika befintlig ledning. Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter mindre än eller lika med 1200 mm, till dagvattenledning och trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav Avser dagvattenledning, D1 (Germax), enligt planritning. PBB.4212 Trumma av betongrör, normalavloppsrör Avser vägtrummor enligt planritning. Inlopp och utlopp, dim 400 mm, förses med varmförzinkat skyddsgaller som sågas 45 grader. PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav Kopplingar, grenrör, krokrör, reduceringar och eventuella förankringar ingår i ledningsarbetet oavsett dimensioner. PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör Föreslagna tryckledningar för överföring och distribution av spill- och dricksvatten framdras enligt planritningar. Anslutningar och inkopplingar av eller till befintliga ledningar framgår av ritningar. Anslutningspunkternas läge i plan och nivå skall kontrolleras innan schaktnings- och rörläggningsarbeten påbörjas.

16 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 16(19) Befintliga ledningar, avsedda att bibehållas, som korsar eller på annat sätt berörs av entreprenadarbetena skall omgående återställas om de skadas. Läggningsarbetet skall bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Lednings ändpunkt skall förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledningen tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Rördelar skall vara formsprutade. PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör PBB.5121 Ledning av PE-rör, standariserade tryckrör TS Dim 160x9,5 Tryckavloppsledningar skall vara certifierade enligt SS-EN eller SS-EN Rördelar skall vara lägst i samma tryckklass. Rör skall vara av materialet PE 100. Vid sammanfogning av tryckledningar av plast skall stumsvetsning alternativ elektromuffsvetsning användas till samtliga fogar. Vid skarvning mot befinligt ledningsnät får dragsäker koppling och stödhylsa i rostfritt/syrafast material användas. Materialet för spillvattenrör svart med bruna samextruderade märkningslinjer. PC PCB PCB.1 PCB.12 ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutningar av va-ledningar DUL Anser anslutning av befintliga brunnar och utlopp till nytt dike. Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar Anslutning av ny tryckspillvattenledning till befintlig tryckspillvattenledning. Befintlig tryckspillvattenledning som utgår proppas.

17 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 17(19) PCF PCF.1 PCF.11 PD PDB PDB.1 PDB.11 PDB.111 RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Rengöring av tryckledning Rengöring av va-ledning o d BRUNNAR O D I MARK BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn på avloppsledning Nedstigningsbrunn av betong Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande DNB1, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Germax och med sandfång och Max-däx samt försedd med kupolsil av gjutjärnsbetäckning. Intagsledningen sågas i 45 grader och förses med varmförzinkat skyddsgaller med maskvidd ca cm. DNB2, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Germax utan sandfång. Försedd med tät gjutjärnsbetäckning. DNB4, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat typ S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Kanmax med tät gjutjärnsbetäckning.

18 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 18(19) MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB YBB YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING MÄRKNING OCH SKYLTNING M M AV ANLÄGGNING PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m m Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB Entreprenör utför täthetsprovningen. Beställaren ska ges möjlighet att deltaga. Provtrycket skall vara 1,3 x PN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar. Tryckrörsledning av PE skall uppfylla täthetskrav enligt VAV P78. YBC.33 YBC.332 YBC.34 Provning av svetsfogar på rör Provning av svetsfogar på rör av PE Provning av avloppsledning YBC.3411 Täthetsprovning av tryckledning Entreprenör utför täthetsprovningen. Täthetsprövning skall ske enligt Svenska Vatten- och Avloppsföreningens publikation P78. Beställaren ska ges möjlighet att deltaga. Provningtryckningsprotokoll med godkänt resultat skall finnas före slutbesiktning och inkoppling. YC YCD ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Inmätning skall avse såväl nyanläggningar, bef. anläggningar samt flyttning av bef. anläggningar som berörts av entreprenaden. Entreprenören skall tillhandahålla digitala relationshandlingar i dwg format för relationshandlingar, som skall levereras senast två veckor före önskat datum för slutbesiktning.

19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 19(19) Samråd med beställaren skall företas om underlagets mätmetoder och innehåll. Handlingen skall förutom digitala data bestå av en komplett omgång ritningar med samtliga ändringar införda. Denna omgång skall vara undertecknad av behörigt ombud hos entreprenören. Mätning skall utföras enligt SS-ISO YCD.12 YCE YCE.1 YCE.11 YCE.111 YE Relationshandlingar för rörledningssystem Inmätning skall ske enligt BJB.26. Ritning eller annan handling som redovisar dimensioner på ledning o dylik för respektive inmätt objekt skall bifogas vid redovisningen. Koordinatsystem i plan: SWEREF Höjdsystem: RH 2000 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Käppalaverket Parkering samt entré

Käppalaverket Parkering samt entré Käppalaverket Parkering samt entré Mängdförteckning med beskrivande text FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-03-21 Handläggare Mark: Wanja Strid, Sweco Handläggare Landskap: Anna Åkerberg, Sweco REV ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Datum: 21.09.2015

1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Datum: 21.09.2015 1 (13) Dnr: ÅLR 2014/5326 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0 300 och 500 4020, i Geta

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun Datum: 2014-09-02 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-703 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rönnen 8, Skövde kommun PM Geoteknik

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Roger Johansson Hans Lundgren

Roger Johansson Hans Lundgren Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

11.1 Markbyggnadsbeskrivning

11.1 Markbyggnadsbeskrivning Handling 11.1 Sidantal 30 11.1 Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Logo

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll 1 (11) Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation Innehåll 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer