Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m"

Transkript

1 Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan Jönköping Tfn: Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 6 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 7 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN... 8 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M CB SCHAKT CE FYLLNING, LAGER I MARK M M D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DC MARKÖVERBYGGNADER M M P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YC YE ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER... 19

3 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 3(19) Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D På uppdrag av, har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk undersökning för dikesutbyggnad med tillhörande trummor och VAledningar i,. Den geotekniska undersökningen har innefattat: - Trycksondering i 13 punkter - Provtagning av störda jordprover med skruvprovtagare i 8 punkter. Samtliga jordprover har klassificerats i fält av erfaren fältgeotekniker. - Installation och mätning i 3 st filterförsedda grundvattenrör (ytterligare ett grundvattenrör har installerats, W1, men detta har dålig funktion). - Mätning av grundvattennivå i 2 st skruvhål Samtliga geotekniska undersökningar redovisas på plan och i sektion på ritning 101G0201. BBB.1 BBB.11 BBB.12 Mark- och vattenförhållanden m m Topografiska förhållanden Marken vid planerat dike ligger på nivån ca +103,0 i sydöst, nära väg 50, marken faller sedan av ned till sektion ca 0/518 med nivå ca +96,5, för att sedan stiga något. Jordmåns- och vegetationsförhållanden Marken består mellan sektionerna ca 0/000 0/174, 0/293 0/671 av åkermark. Planerat dike kommer att gå i kanten av åkern med undantag sektionerna ca 0/628 0/671 där diket kommer att gå inne på åkern. Sektionerna 0/174 0/233 består av en grusad yta som på vintern används som isbana, och mellan sektionerna ca 0/233 0/293 återfinns fotbollsplan med gräsyta, igenom fotbollsplanen kommer diket att kulverteras. Den sista sträckan för planerat dike, sektionerna ca 0/671 0/703 är körytor och övriga hårdgjorda ytor. Under hårdgjorda ytor kommer diket att kulverteras och anslutas till befintlig dagvattenledning. BBB.13 Geotekniska förhållanden Jorden inom området består generellt av ca 0 1,1 m mullhaltig lera ovan ca 0,5-2,9 m siltig lera eller lerig silt ovan lerig siltig morän på berg.

4 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 4(19) Inga undersökningar för att bestämma den finkorninga jordens (jord innehållande betydande mängder lera och/eller silt) hållfasthets- och deformationsegenskaper har utförts. Utförda sonderingar har varit av typen totaltrycksondering, vilka främst används för att bestämma friktionsjordarters (sand, grus och morän) egenskaper. Den mullhaltiga leran återfinns över hela området, förutom i anslutning till fotbollsplanen, se W5, och eventuellt även under befintliga körytor och terrasserade ytor där den mullhaltiga leran kan ha schaktata bort. Totaltrycksondering visar på att neddrivningsmotståndet i den mullhaltiga leran generellt varierar mellan ca 1 4 kn, samt i en del borrpunkter även vridning, där de högre motstånden och vridning har registrerats nära markytan. Detta skulle i friktionsjord motsvara mycket låg låg relativ fasthet samt minst hög relativ fasthet där vridning har utförts. Den siltiga leran och den leriga silten uppvisar generellt ett neddrivningsmotstånd på ca 1 3 kn, vilket i friktionsjord skulle motsvara mycket låg låg relativ fasthet. Den leriga siltiga moränen är av mycket låg - låg relativ fasthet de översta 0 0,5 m för att sedan övergå till medelhög minst hög relativ fasthet. Djup till berg är inte undersökt men samtliga borrpunkter och provtagningar har avslutats eller nått stopp ca 1,8 5,4 m under markytan vilket motsvarar ca 0,5 3,9 m under planerad dikesbotten. Det är vid W2, W2B och W2C, vid sektion ca 0/060 0/080 som de grunda stoppen ca 0,5 m under planerad dikesbotten återfinns. BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Rådande grundvattennivåer har mätts i 3 st filterförsedda grundvattenrör och i 2 st skruvhål. Grundvattennivån uppmättes i den högre belägna, sydöstra delen av området till +101,6 nära väg 50 för att sedan sjunka till +99,8 +100,5 i anslutning till och ca 85 m innan fotbollsplanen. I den nordvästra delen av området har grundvattnet uppmätts till ca +95,8 96,0. Grundvattennivåerna bedöms i perioder med t.ex. snösmältning och riklig nederbörd kunna stiga högre än vad som nu är uppmätt. Då dikesbotten, främst i den nordvästa men möjligen även i de centrala- och sydöstra delarna av planerat dikes sträckning, ligger under rådande grundvattennivå är det sannolikt att grundvattennivån vid och omkring diket kommer att sänkas av. Grundvattennivån bedöms sänkas av maximalt ca 1,0 m och ha en maximal utbredning från dikesbotten på ca 20 m. De eventuella sättningar som kan uppkomma i omkringliggande mark pga grundvattensänkningen bedöms bli så pass små att de ej utgör någon olägenhet för omkringliggande byggnation med normal acceptans för sättningsdifferenser.

5 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 5(19) BBB.3 BBB.32 BBC BBC.1 BBC.17 Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Befintliga el-, opto-, tele-, och VA-ledningar o är redovisade på ritningarna. Redovisade lägen för befintliga kablar och ledningar är ungefärliga och baseras på ledningsägarens lämnade uppgifter. Entreprenören skall genom myndighetskontakt skaffa kännedom om befintliga kablars och ledningarnas lägen. Entreprenören är ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar inom arbetsområdet. El-, opto och teleledningar som eventuellt kan förekomma inom arbetsområdet skyddas under anläggningstiden. Entreprenören ska kontakta ledningsägare i god tid innan schaktningsarbeten påbörjas. Ledningar ska före arbetets påbörjande markeras av respektive ledningsägare. Förekommande kända ledningsägare är följande: El-ledningar, Vattenfall Eldistribution AB. Kontaktperson: Anette Landberg, Tel: Tele-ledningar, Skanova AB, Jönköping. Kontaktperson: Torbjörn Florin, Tel: VA-ledningar och opto-kabel,, Tekniska förvaltningen. Kontaktperson: Torgny Conradsson, Tel: Opto-kabel, VÖKBY Bredband, kontaktperson: Claes-Göran Nilsson, Entreprenören skall även kontakta andra tänkbara ledningsägare som kan identifieras under byggfasen. UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m Som komplettering till handlingen skall entreprenören skaffa sig kännedom, genom besök på platsen om förhållandena inom arbetsområdet. Inventering av skaderisker Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av besiktning av fastigheter före och efter entreprenaden i relation till valda arbetsmetoder. Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av behov av montering och avläsning av vibrationsmätare och provttryckning av skorstenar etc. Tillåtna vibrationer sätts enligt entreprenörens bedömning i relation till valda arbetsmetoder för att undvika att skador uppstår på byggnader till följd av packningsarbeten. Entreprenören ansvarar för uppkomna skador för tredje man.

6 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 6(19) Inventering av risk vid arbeten som kan orsaka skada ska utföras. BC BCB BCB.3 BCB.31 BCB.32 BCB.7 BCB.71 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall i god tid före schaktningsarbetenas påbörjande kontakta berörda ledninsgägare för fastställande av befintliga ledningars läge. Tillstånd att bryta el-, vatten- eller avloppsförsörjning skall inhämtas hos respektive ledningsägare. Åtgärd för rörledning i mark Entreprenören är ensam ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar. Erforderliga upphängningsanordningar och inbyggnadsskydd utförs av entreprenören. Eventuella skador på ledningar och kablar i mark i samband med schaktningsm fl arbeten, förorsakade av att Entreprenören inte följt, under denna kod och under BBB.32 och CBB givna anvisningar, ska genom entreprenörens försorg och på dennes kostnad repareras. Före reparation ska alltid berörda ledningsägare kontaktas så att anvisningar över hur skada ska åtgärdas kan lämnas. Handschakt ska utföras inom 1 m från korsande kablar och ledningar samt erforderliga skyddsanordningar. Vid risk för frysning skall VA-anläggningar isoleras. Isoleringen skall utföras så att isoleringsförmågan ej nedsätts på grund av regn, markfukt eller annat. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Åtgärd för allmän trafik Åtgärd för vägtrafik BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning Avser samtliga trafikanordningar som behövs enligt gällande regelverk för arbetets utförande.

7 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 7(19) BED BED.1 BED.11 BED.111 RIVNING Rivning anläggning Rivning ledning m m Rivning av rörledning Rivning av befintlig ledning D-500 av typ Germax vid Hamngatan (väg 923)/Stationsvägen BED.1111 Rivning av hel rörledning BED.1112 Rivning av del av rörledning Rivning av befintliga nedstigningsbrunnar vid väg 923. BED.12 BED.121 Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjocklekar Rivning av beläggning i anslutning till väg 932, där ny dagvattenledning och nedstigningsbrunnar anläggs. I kontot skall även sågning ingå för att få en jämn kant och borttransport till godkänd tipp. BF BFB BFC BFE BFE.2 BFE.21 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M TRÄDFÄLLNING Utförs av entreprenören. RÖJNING Utförs av entreprenören. BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, kulturmark Vegetationsjorden är belägen utefter nuvarnde dikeskant/åkermark mot fastigheterna.

8 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 8(19) För kalkyl har denna antagits till 0,1 m för markvegetationen och till 0,3 respektive 0,6 m för matjorden. Matjorden har baserats på geotekniska undersökningar utefter sträckningen. Mat- och vegetationsjorden i mängdförteckningen skall läggas ut och planas ut. Det är viktigt att avvattning av ytvatten till diket från åkern säkerställs även efter utplanering av matjordsmassorna. Viss borttagning av matjord före utbredning av vegerationsjord kan erfordras och återfyllningstäckning med matjord kan erfordras med hänsyn till erhållandet av jämn återställd åker på delsträckor. Entreprenören har själv att bedöma detta med hänsyn till behov av återställning efter transportskador m.m. I mängdförteckningen har Fall A massor antagits kunnas läggas upp inom och i anslutning till arbetsområdet (t.ex. i anslutning till Hamngatan/ Stationsvägen). Fall B - massor skall köras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor. BJ BJB BJB.2 BJB.23 GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Inmätning För handlingen gäller koordinatsystem i plan: SWEREF och i höjd: RH För inmätning används tillhandahållna stompunkter. 2 st stompunkter tillhandahålls genom beställarens försorg vid anslutning till området. Entreprenören skall kontrollera befintliga stompunkter. Eventuella avvikelser anmälst till beställaren. Entreprenören skall utföra och bekosta all ev. erforderlig bygganpassning av stomnät, inmätning, utsättning och beräkning samt ansvar för riktigheten härav oavsett beställarens kontrollmätningar. Alla inmätningar ska anslutas till tillhandahållna stompunkter. För inmätning gäller HMK-BA3 bilaga C och toleranser enligt bilaga D, bygghandling. Beställaren skall i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och avvägning. Inmätning av väg, plan o d BJB.26 Inmätning av ledning Anslutningar av eller till befintliga vatten- och avloppsledningar framgår av ritningar. Anslutningspunkternas läge i plan och nivå skall kontrolleras innan schaktnings- och rörläggningsarbeten påbörjas. Befintliga ledningar, avsedda att bibehållas, som korsar eller på annat sätt berörs av entreprenadarbetena skall också mätas in.

9 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 9(19) Kringfyllning får inte utföras innan inmätning utförs. Mätningar utförs digitalt, dokumenteras och redovisas i relationshandlingen. Referenssytem: Koordinatsystem i plan är SWEREF Höjdsystem är RH BJB.27 BJB.271 BJB.3 BJB.33 BJB.36 Inmätning av mark- och vattenförhållanden Inmätning av jordöveryta Entreprenören skall i samråd med beställaren utföra kontrollavvägning av befintliga anslutande ytor. Utsättning För utsättning används tillhandahållna stompunkter. 2 st stompunkter tillhandahålls genom beställarens försorg vid anslutning till området. Utsättningsdata kommer att överlämnas till utsedd entreprenör. För handlingen gäller koordinatsystem i plan: SWEREF och i höjd: RH För utsättning används tillhandahållna stompunkter. För utsättning gäller toleranser enligt HMK-BA4 kap 7. Beställaren skall i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och avvägning så uppgfiter rörande punkter kan levereras. Punkterna skall kontrolleras före arbetenas påbörjande. Enterprenören svarar för komplettering av punkter. Utsättning för väg, plan o d Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata, angivna mått och i sista hand enligt skalmått på arbetsritningar och i samråd med beställlare. Utsättning för ledning Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata, angivna mått och i sista hand enligt skalmått på arbetsritningar och i samråd med beställlare. Referenssytem: Koordinatsystem i plan är SWEREF Höjdsystem är RH 2000.

10 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 10(19) C CB CBB CBB.1 CBB.11 CBB.112 CBB.14 CBB.3 CBB.31 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M SCHAKT JORDSCHAKT Borttagning av markvegetation och matjord utförs som separat arbete och regleras under konto BFE.21. Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Jordschakt kategori B för väg, plan o d Otjänliga massor och överskottsmassor skall borttransporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp. Jordschakt för vegetationsyta Överblivna massor skall köras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor. Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Schakt utförs enligt typsektion för rörledningar. Före schaktningsarbetenas påbörjande skall entreprenören förvissa sig om eventuella ledningars läge och vidta de åtgärder som erfordras för att skydda dessa mot åverkan. Befintliga kablar och rörledningar som förekommer där schakt skall utföras, skall friläggas för hand och maskinschakt får ej ske närmare ledningar än 1 m. Eventuella uppkomna skador på ledningar bekostas av entreprenören. Ledning, som skall behållas i drift, grävs fram med handverktyg och entreprenören vidtar de skyddsåtgärder och andra anordningar som erfordras för arbetenas utförande. Alla åtgärder som föranleds av befintliga ledningar enligt BCB.3 skall ingå i arbetet. Schakten hålls länsad så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks. Otjänliga massor och överskottsmassor skall borttransporteras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor.

11 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 11(19) CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d CBB.3111 Jordschakt för va-ledning Jordschakt för va-ledning skall ske enligt principritning CBB.311:1 t samt enligt gällande typsektion, se ritning 101W0206. Släntlutning 2:1. CBB.312 Jordschakt för trumma Schakt för trumma ska utföras enligt principritning CBB.3121:1samt enligt gällande typsektion, se ritning 101W0206. CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma Schakt ska utföras så att bottenuppluckring ej sker före fyllning av bädd för grundläggning. Schaktning för ledningsbädd 150 mm ska utföras. CBB.6 CBB.61 CE CEB CEB.1 CEB.11 CEB.111 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m Jordschakt för dike Jordschakt för dike utförs enligt ritning 101W0207,släntlutning 1:1,5 mot åkern och 1:2 mot fastigheterna. FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta Fyllning för väg, plan o d Fyllning med sprängsten för väg, plan o d CEB.1112 Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d Tillägget för fyllnadsmaterial på mindra avstånd än 1 m från terrassyta avser kostnad för att säkerställa rätt kornstorlek inom denna del av fyllningen som får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning. CEB.112 Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d CEB.1122 Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d Fyllning för väg skall bestå av massor tillhörande sämst materialtyp 3B.

12 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 12(19) CEC CEC.2 CEC.21 CEC.211 FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Fall B: Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. CEC.212 Ledningsbädd för trumma CEC.2121 Ledningsbädd för vägtrumma Fall B: Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Fall B: Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 30 cm över ledningens hjässa för betongledningar och 15 cm för plastledningar. CEC.312 Kringfyllning för trumma CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma CEC.33 CEC.4 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Ersätts under CEC Resterande fyllning Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

13 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 13(19) CEC.41 CEC.411 Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Fall A, Utföres upp till nivå för terrasbotten respekive upp till växtbädden för delen genom fotbollsplan samt upp till omgivande mark för tryckspillvattenledningen för den delsträcka som är belägen i åkermark. CEC.412 Resterande fyllning för trumma CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma D DC DCB DCB.2 DCB.21 DCB.212 DCB.3 DCB.31 DCB.312 DCB.4 DCB.41 DCB.411 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M MARKÖVERBYGGNADER M M OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D Förstärkningslager för väg, plan o d Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m Avser förstärkningslager för återställning av gata, lagertjocklek: 420 mm. Obundet bärlager för väg, plan o d Obundet bärlager till belagda ytor Obundet bärlager kategori B till belagda ytor Avser obundet bärlager för återställning av gata, lagertjocklek: 80 mm. Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d Slitlager av grus Slitlager av grus kategori A Avser justering av grusyta 0/180-0/230, 50 m m

14 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 14(19) DCB.6 DCB.62 DCB.622 DCC DCC.2 DCC.24 DCC.241 Stödremsa för väg, plan o d Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda ytor Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till belagda ytor Lagertjocklek: 45 mm. BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d Bitumenbundna slitlager kategori B Slitlager kategori B av asfaltmassa DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong (ABT) DCC Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid nybyggnad ABT 11, 70/100, Tjocklek: 40 mm. Kulkvarnsvärde 14. DCL.112 Växtbädd typ 2 Avser sträckningen förbi fotbollsplan, tjocklek 100 mm. DDB.111 Sådd av gräs Utföres lika befintlig gräsytan.

15 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 15(19) P PB PBB PBB.4 PBB.42 PBB.421 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Dagledning ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91. Ledningsmaterial ska besiktigas okulärt, varvid felaktigt material märks med beständig färg och bortskaffas. Mindre skada som uppstår på i ledning inbyggt material ska anmälas till beställaren, som avgör om materialet får repareras. Ledning av betongrör i ledningsgrav Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav Rör och rördelar av oarmerad betong till dagvattenledning och trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 90 enligt SS-EN 1916 och kompletterande krav i SS Från diket/nedstigningsbrunn till ny anslutningsbrunn som ansluts på befintlig ledning skall dagvattenledningen vara av typ Germax, dvs lika befintlig ledning. Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter mindre än eller lika med 1200 mm, till dagvattenledning och trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav Avser dagvattenledning, D1 (Germax), enligt planritning. PBB.4212 Trumma av betongrör, normalavloppsrör Avser vägtrummor enligt planritning. Inlopp och utlopp, dim 400 mm, förses med varmförzinkat skyddsgaller som sågas 45 grader. PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav Kopplingar, grenrör, krokrör, reduceringar och eventuella förankringar ingår i ledningsarbetet oavsett dimensioner. PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör Föreslagna tryckledningar för överföring och distribution av spill- och dricksvatten framdras enligt planritningar. Anslutningar och inkopplingar av eller till befintliga ledningar framgår av ritningar. Anslutningspunkternas läge i plan och nivå skall kontrolleras innan schaktnings- och rörläggningsarbeten påbörjas.

16 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 16(19) Befintliga ledningar, avsedda att bibehållas, som korsar eller på annat sätt berörs av entreprenadarbetena skall omgående återställas om de skadas. Läggningsarbetet skall bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Lednings ändpunkt skall förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledningen tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Rördelar skall vara formsprutade. PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör PBB.5121 Ledning av PE-rör, standariserade tryckrör TS Dim 160x9,5 Tryckavloppsledningar skall vara certifierade enligt SS-EN eller SS-EN Rördelar skall vara lägst i samma tryckklass. Rör skall vara av materialet PE 100. Vid sammanfogning av tryckledningar av plast skall stumsvetsning alternativ elektromuffsvetsning användas till samtliga fogar. Vid skarvning mot befinligt ledningsnät får dragsäker koppling och stödhylsa i rostfritt/syrafast material användas. Materialet för spillvattenrör svart med bruna samextruderade märkningslinjer. PC PCB PCB.1 PCB.12 ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutningar av va-ledningar DUL Anser anslutning av befintliga brunnar och utlopp till nytt dike. Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar Anslutning av ny tryckspillvattenledning till befintlig tryckspillvattenledning. Befintlig tryckspillvattenledning som utgår proppas.

17 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 17(19) PCF PCF.1 PCF.11 PD PDB PDB.1 PDB.11 PDB.111 RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Rengöring av tryckledning Rengöring av va-ledning o d BRUNNAR O D I MARK BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn på avloppsledning Nedstigningsbrunn av betong Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande DNB1, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Germax och med sandfång och Max-däx samt försedd med kupolsil av gjutjärnsbetäckning. Intagsledningen sågas i 45 grader och förses med varmförzinkat skyddsgaller med maskvidd ca cm. DNB2, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Germax utan sandfång. Försedd med tät gjutjärnsbetäckning. DNB4, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat typ S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Kanmax med tät gjutjärnsbetäckning.

18 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 18(19) MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB YBB YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING MÄRKNING OCH SKYLTNING M M AV ANLÄGGNING PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m m Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB Entreprenör utför täthetsprovningen. Beställaren ska ges möjlighet att deltaga. Provtrycket skall vara 1,3 x PN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar. Tryckrörsledning av PE skall uppfylla täthetskrav enligt VAV P78. YBC.33 YBC.332 YBC.34 Provning av svetsfogar på rör Provning av svetsfogar på rör av PE Provning av avloppsledning YBC.3411 Täthetsprovning av tryckledning Entreprenör utför täthetsprovningen. Täthetsprövning skall ske enligt Svenska Vatten- och Avloppsföreningens publikation P78. Beställaren ska ges möjlighet att deltaga. Provningtryckningsprotokoll med godkänt resultat skall finnas före slutbesiktning och inkoppling. YC YCD ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Inmätning skall avse såväl nyanläggningar, bef. anläggningar samt flyttning av bef. anläggningar som berörts av entreprenaden. Entreprenören skall tillhandahålla digitala relationshandlingar i dwg format för relationshandlingar, som skall levereras senast två veckor före önskat datum för slutbesiktning.

19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 19(19) Samråd med beställaren skall företas om underlagets mätmetoder och innehåll. Handlingen skall förutom digitala data bestå av en komplett omgång ritningar med samtliga ändringar införda. Denna omgång skall vara undertecknad av behörigt ombud hos entreprenören. Mätning skall utföras enligt SS-ISO YCD.12 YCE YCE.1 YCE.11 YCE.111 YE Relationshandlingar för rörledningssystem Inmätning skall ske enligt BJB.26. Ritning eller annan handling som redovisar dimensioner på ledning o dylik för respektive inmätt objekt skall bifogas vid redovisningen. Koordinatsystem i plan: SWEREF Höjdsystem: RH 2000 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 2417959000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE THOMAS REBLIN Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Befintliga förhållanden

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik Beställare: Sundsvalls kommun Drakfastigheter Att: Anders Lager 851 85 Sundsvall Beställarens representant: Anders Lager Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 35 972 32 Luleå Birgitta

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik Översiktlig Geoteknisk Undersökning Upprättat 2009-04-16 Upprättat av: Paul Bandak Granskad av: Jonas Hedlund HSB BOSTAD AB PM Geoteknik Kund HSB Bostad AB Konsult

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. GLADAN 6, MÖNSTERÅS KOMMUN DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2014-02-21 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 14 005 14 005 2014-02-21 Sida 2 av 7 BESTÄLLARE MÖNSTERÅS KOMMUN Tekniska

Läs mer

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G)

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) NACKA KOMMUN SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) Befintlig överbyggnad väg PM nr 2 Geoteknik. 2011-04-07 rev 110504 Beställare Nacka kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Kils kommun KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Geoteknisk undersökning med avseende på ny detaljplan Karlstad 2009-01-26 Uppdragsnummer 233.5046 SWECO Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad

Läs mer

WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Geoteknisk undersökning. Örebro 2012-12-06

WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Geoteknisk undersökning. Örebro 2012-12-06 WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 019-17 89 50 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden

Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden PM 2015-10-07 Säffle, Ekenäs Hamnområde och camping Beskrivning av jord- och grundläggningsförhållanden Uppdrag På uppdrag av Säffle kommun har Sweco Civil AB utfört geoteknisk undersökning för rubricerat

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Ålands landskapsregering ÅLR 2015/8456 15.9.2016 Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Anbudsformulär [Anbudslämnaren fyller i gula fält!]

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun Datum: 2015-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-944 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Norr 3:59, Hjo kommun PM Geoteknik 150906 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson

Långskatan, Piteå kommun PM Geoteknik 2012-11-30. Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson 0--0 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Anders Andersson Uppdragsnr: Daterad: 0--0 Kund Piteå kommun Fastighets- och servicekontoret Konsult WSP Samhällsbyggnad Skeppsbrogatan Luleå Tel: + 0 00 WSP

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

MYRSJÖ IP NACKA CEDERVALL ARKITEKTER. PM Geoteknik - projekteringsunderlag

MYRSJÖ IP NACKA CEDERVALL ARKITEKTER. PM Geoteknik - projekteringsunderlag CEDERVALL ARKITEKTER MYRSJÖ IP NACKA PM Geoteknik - projekteringsunderlag Geoteknisk utredning Stockholm 2012-03-06 SWECO Infrastructure AB Stockholm/Anläggning/Geoteknik ra02s 2005-11-11 Jonas Thorelius

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Säfsen geoteknisk utredning

Säfsen geoteknisk utredning SÄFSEN FASTIGHETER Sundsvall 2011-12-16 Datum 2011-12-16 Uppdragsnummer 61811148721 Utgåva/Status Carl Olof Modin Carl Olof Modin Stina Lenströmer Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro 1 Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2011:158 tillämpas vid förteckning

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14 BONDÖN KANAL Muddring, Schaktning och Utfyllnad 11. 1 Teknisk beskrivning : sledare: : Granskare: Magnus Harrysson Magnus Harrysson Port Engineering Göteborg AB, Tel. 031-711 17 78 www.portengineering.se

Läs mer

Hassla 2:78 m fl, Falköpings kommun

Hassla 2:78 m fl, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum Konsult Structor Medverkande

Läs mer

PM GEOTEKNIK - PROJEKTERINGSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK - PROJEKTERINGSUNDERLAG PM GEOTEKNIK - PROJEKTERINGSUNDERLAG ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken 1, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293048000 FLERBOSTADSHUS GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VÄXJÖ Sweco Civil AB Upprättad av Granskad av Henrik

Läs mer