Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m"

Transkript

1 Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan Jönköping Tfn: Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 3 BB FÖRARBETEN... 3 BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 6 BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 7 BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN... 8 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M CB SCHAKT CE FYLLNING, LAGER I MARK M M D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DC MARKÖVERBYGGNADER M M P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YC YE ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER... 19

3 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 3(19) Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D På uppdrag av, har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk undersökning för dikesutbyggnad med tillhörande trummor och VAledningar i,. Den geotekniska undersökningen har innefattat: - Trycksondering i 13 punkter - Provtagning av störda jordprover med skruvprovtagare i 8 punkter. Samtliga jordprover har klassificerats i fält av erfaren fältgeotekniker. - Installation och mätning i 3 st filterförsedda grundvattenrör (ytterligare ett grundvattenrör har installerats, W1, men detta har dålig funktion). - Mätning av grundvattennivå i 2 st skruvhål Samtliga geotekniska undersökningar redovisas på plan och i sektion på ritning 101G0201. BBB.1 BBB.11 BBB.12 Mark- och vattenförhållanden m m Topografiska förhållanden Marken vid planerat dike ligger på nivån ca +103,0 i sydöst, nära väg 50, marken faller sedan av ned till sektion ca 0/518 med nivå ca +96,5, för att sedan stiga något. Jordmåns- och vegetationsförhållanden Marken består mellan sektionerna ca 0/000 0/174, 0/293 0/671 av åkermark. Planerat dike kommer att gå i kanten av åkern med undantag sektionerna ca 0/628 0/671 där diket kommer att gå inne på åkern. Sektionerna 0/174 0/233 består av en grusad yta som på vintern används som isbana, och mellan sektionerna ca 0/233 0/293 återfinns fotbollsplan med gräsyta, igenom fotbollsplanen kommer diket att kulverteras. Den sista sträckan för planerat dike, sektionerna ca 0/671 0/703 är körytor och övriga hårdgjorda ytor. Under hårdgjorda ytor kommer diket att kulverteras och anslutas till befintlig dagvattenledning. BBB.13 Geotekniska förhållanden Jorden inom området består generellt av ca 0 1,1 m mullhaltig lera ovan ca 0,5-2,9 m siltig lera eller lerig silt ovan lerig siltig morän på berg.

4 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 4(19) Inga undersökningar för att bestämma den finkorninga jordens (jord innehållande betydande mängder lera och/eller silt) hållfasthets- och deformationsegenskaper har utförts. Utförda sonderingar har varit av typen totaltrycksondering, vilka främst används för att bestämma friktionsjordarters (sand, grus och morän) egenskaper. Den mullhaltiga leran återfinns över hela området, förutom i anslutning till fotbollsplanen, se W5, och eventuellt även under befintliga körytor och terrasserade ytor där den mullhaltiga leran kan ha schaktata bort. Totaltrycksondering visar på att neddrivningsmotståndet i den mullhaltiga leran generellt varierar mellan ca 1 4 kn, samt i en del borrpunkter även vridning, där de högre motstånden och vridning har registrerats nära markytan. Detta skulle i friktionsjord motsvara mycket låg låg relativ fasthet samt minst hög relativ fasthet där vridning har utförts. Den siltiga leran och den leriga silten uppvisar generellt ett neddrivningsmotstånd på ca 1 3 kn, vilket i friktionsjord skulle motsvara mycket låg låg relativ fasthet. Den leriga siltiga moränen är av mycket låg - låg relativ fasthet de översta 0 0,5 m för att sedan övergå till medelhög minst hög relativ fasthet. Djup till berg är inte undersökt men samtliga borrpunkter och provtagningar har avslutats eller nått stopp ca 1,8 5,4 m under markytan vilket motsvarar ca 0,5 3,9 m under planerad dikesbotten. Det är vid W2, W2B och W2C, vid sektion ca 0/060 0/080 som de grunda stoppen ca 0,5 m under planerad dikesbotten återfinns. BBB.14 Geohydrologiska förhållanden Rådande grundvattennivåer har mätts i 3 st filterförsedda grundvattenrör och i 2 st skruvhål. Grundvattennivån uppmättes i den högre belägna, sydöstra delen av området till +101,6 nära väg 50 för att sedan sjunka till +99,8 +100,5 i anslutning till och ca 85 m innan fotbollsplanen. I den nordvästra delen av området har grundvattnet uppmätts till ca +95,8 96,0. Grundvattennivåerna bedöms i perioder med t.ex. snösmältning och riklig nederbörd kunna stiga högre än vad som nu är uppmätt. Då dikesbotten, främst i den nordvästa men möjligen även i de centrala- och sydöstra delarna av planerat dikes sträckning, ligger under rådande grundvattennivå är det sannolikt att grundvattennivån vid och omkring diket kommer att sänkas av. Grundvattennivån bedöms sänkas av maximalt ca 1,0 m och ha en maximal utbredning från dikesbotten på ca 20 m. De eventuella sättningar som kan uppkomma i omkringliggande mark pga grundvattensänkningen bedöms bli så pass små att de ej utgör någon olägenhet för omkringliggande byggnation med normal acceptans för sättningsdifferenser.

5 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 5(19) BBB.3 BBB.32 BBC BBC.1 BBC.17 Befintliga anläggningar m m Befintliga ledningar Befintliga el-, opto-, tele-, och VA-ledningar o är redovisade på ritningarna. Redovisade lägen för befintliga kablar och ledningar är ungefärliga och baseras på ledningsägarens lämnade uppgifter. Entreprenören skall genom myndighetskontakt skaffa kännedom om befintliga kablars och ledningarnas lägen. Entreprenören är ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar inom arbetsområdet. El-, opto och teleledningar som eventuellt kan förekomma inom arbetsområdet skyddas under anläggningstiden. Entreprenören ska kontakta ledningsägare i god tid innan schaktningsarbeten påbörjas. Ledningar ska före arbetets påbörjande markeras av respektive ledningsägare. Förekommande kända ledningsägare är följande: El-ledningar, Vattenfall Eldistribution AB. Kontaktperson: Anette Landberg, Tel: Tele-ledningar, Skanova AB, Jönköping. Kontaktperson: Torbjörn Florin, Tel: VA-ledningar och opto-kabel,, Tekniska förvaltningen. Kontaktperson: Torgny Conradsson, Tel: Opto-kabel, VÖKBY Bredband, kontaktperson: Claes-Göran Nilsson, Entreprenören skall även kontakta andra tänkbara ledningsägare som kan identifieras under byggfasen. UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m Som komplettering till handlingen skall entreprenören skaffa sig kännedom, genom besök på platsen om förhållandena inom arbetsområdet. Inventering av skaderisker Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av besiktning av fastigheter före och efter entreprenaden i relation till valda arbetsmetoder. Entreprenören ombesörjer och bedömer omfattning av behov av montering och avläsning av vibrationsmätare och provttryckning av skorstenar etc. Tillåtna vibrationer sätts enligt entreprenörens bedömning i relation till valda arbetsmetoder för att undvika att skador uppstår på byggnader till följd av packningsarbeten. Entreprenören ansvarar för uppkomna skador för tredje man.

6 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 6(19) Inventering av risk vid arbeten som kan orsaka skada ska utföras. BC BCB BCB.3 BCB.31 BCB.32 BCB.7 BCB.71 HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning Entreprenören skall i god tid före schaktningsarbetenas påbörjande kontakta berörda ledninsgägare för fastställande av befintliga ledningars läge. Tillstånd att bryta el-, vatten- eller avloppsförsörjning skall inhämtas hos respektive ledningsägare. Åtgärd för rörledning i mark Entreprenören är ensam ansvarig för sin eventuella skadegörelse på kablar och ledningar. Erforderliga upphängningsanordningar och inbyggnadsskydd utförs av entreprenören. Eventuella skador på ledningar och kablar i mark i samband med schaktningsm fl arbeten, förorsakade av att Entreprenören inte följt, under denna kod och under BBB.32 och CBB givna anvisningar, ska genom entreprenörens försorg och på dennes kostnad repareras. Före reparation ska alltid berörda ledningsägare kontaktas så att anvisningar över hur skada ska åtgärdas kan lämnas. Handschakt ska utföras inom 1 m från korsande kablar och ledningar samt erforderliga skyddsanordningar. Vid risk för frysning skall VA-anläggningar isoleras. Isoleringen skall utföras så att isoleringsförmågan ej nedsätts på grund av regn, markfukt eller annat. Åtgärd för el- och telekablar o d i mark Åtgärd för allmän trafik Åtgärd för vägtrafik BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning Avser samtliga trafikanordningar som behövs enligt gällande regelverk för arbetets utförande.

7 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 7(19) BED BED.1 BED.11 BED.111 RIVNING Rivning anläggning Rivning ledning m m Rivning av rörledning Rivning av befintlig ledning D-500 av typ Germax vid Hamngatan (väg 923)/Stationsvägen BED.1111 Rivning av hel rörledning BED.1112 Rivning av del av rörledning Rivning av befintliga nedstigningsbrunnar vid väg 923. BED.12 BED.121 Rivning av väg, plan o d Rivning av beläggning m m väg, plan o d BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager BED Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjocklekar Rivning av beläggning i anslutning till väg 932, där ny dagvattenledning och nedstigningsbrunnar anläggs. I kontot skall även sågning ingå för att få en jämn kant och borttransport till godkänd tipp. BF BFB BFC BFE BFE.2 BFE.21 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M TRÄDFÄLLNING Utförs av entreprenören. RÖJNING Utförs av entreprenören. BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Borttagning av markvegetation och jordmån, inom område för väg, plan o d, kulturmark Vegetationsjorden är belägen utefter nuvarnde dikeskant/åkermark mot fastigheterna.

8 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 8(19) För kalkyl har denna antagits till 0,1 m för markvegetationen och till 0,3 respektive 0,6 m för matjorden. Matjorden har baserats på geotekniska undersökningar utefter sträckningen. Mat- och vegetationsjorden i mängdförteckningen skall läggas ut och planas ut. Det är viktigt att avvattning av ytvatten till diket från åkern säkerställs även efter utplanering av matjordsmassorna. Viss borttagning av matjord före utbredning av vegerationsjord kan erfordras och återfyllningstäckning med matjord kan erfordras med hänsyn till erhållandet av jämn återställd åker på delsträckor. Entreprenören har själv att bedöma detta med hänsyn till behov av återställning efter transportskador m.m. I mängdförteckningen har Fall A massor antagits kunnas läggas upp inom och i anslutning till arbetsområdet (t.ex. i anslutning till Hamngatan/ Stationsvägen). Fall B - massor skall köras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor. BJ BJB BJB.2 BJB.23 GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Inmätning För handlingen gäller koordinatsystem i plan: SWEREF och i höjd: RH För inmätning används tillhandahållna stompunkter. 2 st stompunkter tillhandahålls genom beställarens försorg vid anslutning till området. Entreprenören skall kontrollera befintliga stompunkter. Eventuella avvikelser anmälst till beställaren. Entreprenören skall utföra och bekosta all ev. erforderlig bygganpassning av stomnät, inmätning, utsättning och beräkning samt ansvar för riktigheten härav oavsett beställarens kontrollmätningar. Alla inmätningar ska anslutas till tillhandahållna stompunkter. För inmätning gäller HMK-BA3 bilaga C och toleranser enligt bilaga D, bygghandling. Beställaren skall i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och avvägning. Inmätning av väg, plan o d BJB.26 Inmätning av ledning Anslutningar av eller till befintliga vatten- och avloppsledningar framgår av ritningar. Anslutningspunkternas läge i plan och nivå skall kontrolleras innan schaktnings- och rörläggningsarbeten påbörjas. Befintliga ledningar, avsedda att bibehållas, som korsar eller på annat sätt berörs av entreprenadarbetena skall också mätas in.

9 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 9(19) Kringfyllning får inte utföras innan inmätning utförs. Mätningar utförs digitalt, dokumenteras och redovisas i relationshandlingen. Referenssytem: Koordinatsystem i plan är SWEREF Höjdsystem är RH BJB.27 BJB.271 BJB.3 BJB.33 BJB.36 Inmätning av mark- och vattenförhållanden Inmätning av jordöveryta Entreprenören skall i samråd med beställaren utföra kontrollavvägning av befintliga anslutande ytor. Utsättning För utsättning används tillhandahållna stompunkter. 2 st stompunkter tillhandahålls genom beställarens försorg vid anslutning till området. Utsättningsdata kommer att överlämnas till utsedd entreprenör. För handlingen gäller koordinatsystem i plan: SWEREF och i höjd: RH För utsättning används tillhandahållna stompunkter. För utsättning gäller toleranser enligt HMK-BA4 kap 7. Beställaren skall i god tid underrättas om tidpunkt för inmätning och avvägning så uppgfiter rörande punkter kan levereras. Punkterna skall kontrolleras före arbetenas påbörjande. Enterprenören svarar för komplettering av punkter. Utsättning för väg, plan o d Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata, angivna mått och i sista hand enligt skalmått på arbetsritningar och i samråd med beställlare. Utsättning för ledning Utsättning utförs enligt tillhandahållna utsättningsdata, angivna mått och i sista hand enligt skalmått på arbetsritningar och i samråd med beställlare. Referenssytem: Koordinatsystem i plan är SWEREF Höjdsystem är RH 2000.

10 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 10(19) C CB CBB CBB.1 CBB.11 CBB.112 CBB.14 CBB.3 CBB.31 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M SCHAKT JORDSCHAKT Borttagning av markvegetation och matjord utförs som separat arbete och regleras under konto BFE.21. Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Jordschakt kategori B för väg, plan o d Otjänliga massor och överskottsmassor skall borttransporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad tipp. Jordschakt för vegetationsyta Överblivna massor skall köras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor. Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Schakt utförs enligt typsektion för rörledningar. Före schaktningsarbetenas påbörjande skall entreprenören förvissa sig om eventuella ledningars läge och vidta de åtgärder som erfordras för att skydda dessa mot åverkan. Befintliga kablar och rörledningar som förekommer där schakt skall utföras, skall friläggas för hand och maskinschakt får ej ske närmare ledningar än 1 m. Eventuella uppkomna skador på ledningar bekostas av entreprenören. Ledning, som skall behållas i drift, grävs fram med handverktyg och entreprenören vidtar de skyddsåtgärder och andra anordningar som erfordras för arbetenas utförande. Alla åtgärder som föranleds av befintliga ledningar enligt BCB.3 skall ingå i arbetet. Schakten hålls länsad så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks. Otjänliga massor och överskottsmassor skall borttransporteras till soptippen vid Visjön som är belägen ca 1 mil från, där tar hand om massorna för att användas som täckmässor.

11 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 11(19) CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d CBB.3111 Jordschakt för va-ledning Jordschakt för va-ledning skall ske enligt principritning CBB.311:1 t samt enligt gällande typsektion, se ritning 101W0206. Släntlutning 2:1. CBB.312 Jordschakt för trumma Schakt för trumma ska utföras enligt principritning CBB.3121:1samt enligt gällande typsektion, se ritning 101W0206. CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma Schakt ska utföras så att bottenuppluckring ej sker före fyllning av bädd för grundläggning. Schaktning för ledningsbädd 150 mm ska utföras. CBB.6 CBB.61 CE CEB CEB.1 CEB.11 CEB.111 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m Jordschakt för dike Jordschakt för dike utförs enligt ritning 101W0207,släntlutning 1:1,5 mot åkern och 1:2 mot fastigheterna. FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta Fyllning för väg, plan o d Fyllning med sprängsten för väg, plan o d CEB.1112 Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d Tillägget för fyllnadsmaterial på mindra avstånd än 1 m från terrassyta avser kostnad för att säkerställa rätt kornstorlek inom denna del av fyllningen som får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning. CEB.112 Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d CEB.1122 Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d Fyllning för väg skall bestå av massor tillhörande sämst materialtyp 3B.

12 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 12(19) CEC CEC.2 CEC.21 CEC.211 FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Fall B: Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. CEC.212 Ledningsbädd för trumma CEC.2121 Ledningsbädd för vägtrumma Fall B: Tjocklek för ledningsbädd skall vara 150 mm. CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Fall B: Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 30 cm över ledningens hjässa för betongledningar och 15 cm för plastledningar. CEC.312 Kringfyllning för trumma CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma CEC.33 CEC.4 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn mm Ersätts under CEC Resterande fyllning Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

13 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 13(19) CEC.41 CEC.411 Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Fall A, Utföres upp till nivå för terrasbotten respekive upp till växtbädden för delen genom fotbollsplan samt upp till omgivande mark för tryckspillvattenledningen för den delsträcka som är belägen i åkermark. CEC.412 Resterande fyllning för trumma CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma D DC DCB DCB.2 DCB.21 DCB.212 DCB.3 DCB.31 DCB.312 DCB.4 DCB.41 DCB.411 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M MARKÖVERBYGGNADER M M OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D Förstärkningslager för väg, plan o d Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m Avser förstärkningslager för återställning av gata, lagertjocklek: 420 mm. Obundet bärlager för väg, plan o d Obundet bärlager till belagda ytor Obundet bärlager kategori B till belagda ytor Avser obundet bärlager för återställning av gata, lagertjocklek: 80 mm. Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d Slitlager av grus Slitlager av grus kategori A Avser justering av grusyta 0/180-0/230, 50 m m

14 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 14(19) DCB.6 DCB.62 DCB.622 DCC DCC.2 DCC.24 DCC.241 Stödremsa för väg, plan o d Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda ytor Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till belagda ytor Lagertjocklek: 45 mm. BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d Bitumenbundna slitlager kategori B Slitlager kategori B av asfaltmassa DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong (ABT) DCC Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid nybyggnad ABT 11, 70/100, Tjocklek: 40 mm. Kulkvarnsvärde 14. DCL.112 Växtbädd typ 2 Avser sträckningen förbi fotbollsplan, tjocklek 100 mm. DDB.111 Sådd av gräs Utföres lika befintlig gräsytan.

15 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 15(19) P PB PBB PBB.4 PBB.42 PBB.421 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Dagledning ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91. Ledningsmaterial ska besiktigas okulärt, varvid felaktigt material märks med beständig färg och bortskaffas. Mindre skada som uppstår på i ledning inbyggt material ska anmälas till beställaren, som avgör om materialet får repareras. Ledning av betongrör i ledningsgrav Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav Rör och rördelar av oarmerad betong till dagvattenledning och trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 90 enligt SS-EN 1916 och kompletterande krav i SS Från diket/nedstigningsbrunn till ny anslutningsbrunn som ansluts på befintlig ledning skall dagvattenledningen vara av typ Germax, dvs lika befintlig ledning. Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter mindre än eller lika med 1200 mm, till dagvattenledning och trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav Avser dagvattenledning, D1 (Germax), enligt planritning. PBB.4212 Trumma av betongrör, normalavloppsrör Avser vägtrummor enligt planritning. Inlopp och utlopp, dim 400 mm, förses med varmförzinkat skyddsgaller som sågas 45 grader. PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav Kopplingar, grenrör, krokrör, reduceringar och eventuella förankringar ingår i ledningsarbetet oavsett dimensioner. PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör Föreslagna tryckledningar för överföring och distribution av spill- och dricksvatten framdras enligt planritningar. Anslutningar och inkopplingar av eller till befintliga ledningar framgår av ritningar. Anslutningspunkternas läge i plan och nivå skall kontrolleras innan schaktnings- och rörläggningsarbeten påbörjas.

16 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 16(19) Befintliga ledningar, avsedda att bibehållas, som korsar eller på annat sätt berörs av entreprenadarbetena skall omgående återställas om de skadas. Läggningsarbetet skall bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Lednings ändpunkt skall förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledningen tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Rördelar skall vara formsprutade. PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör PBB.5121 Ledning av PE-rör, standariserade tryckrör TS Dim 160x9,5 Tryckavloppsledningar skall vara certifierade enligt SS-EN eller SS-EN Rördelar skall vara lägst i samma tryckklass. Rör skall vara av materialet PE 100. Vid sammanfogning av tryckledningar av plast skall stumsvetsning alternativ elektromuffsvetsning användas till samtliga fogar. Vid skarvning mot befinligt ledningsnät får dragsäker koppling och stödhylsa i rostfritt/syrafast material användas. Materialet för spillvattenrör svart med bruna samextruderade märkningslinjer. PC PCB PCB.1 PCB.12 ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutningar av va-ledningar DUL Anser anslutning av befintliga brunnar och utlopp till nytt dike. Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar Anslutning av ny tryckspillvattenledning till befintlig tryckspillvattenledning. Befintlig tryckspillvattenledning som utgår proppas.

17 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 17(19) PCF PCF.1 PCF.11 PD PDB PDB.1 PDB.11 PDB.111 RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Rengöring av tryckledning Rengöring av va-ledning o d BRUNNAR O D I MARK BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn på avloppsledning Nedstigningsbrunn av betong Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande DNB1, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Germax och med sandfång och Max-däx samt försedd med kupolsil av gjutjärnsbetäckning. Intagsledningen sågas i 45 grader och förses med varmförzinkat skyddsgaller med maskvidd ca cm. DNB2, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Germax utan sandfång. Försedd med tät gjutjärnsbetäckning. DNB4, nedstigningsbrunn för dagvatten. Fabrikat typ S:T Eriks eller likvärdigt. Typ Maxbrunn, bottendel Kanmax med tät gjutjärnsbetäckning.

18 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 18(19) MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB YBB YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING MÄRKNING OCH SKYLTNING M M AV ANLÄGGNING PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m m Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB Entreprenör utför täthetsprovningen. Beställaren ska ges möjlighet att deltaga. Provtrycket skall vara 1,3 x PN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar. Tryckrörsledning av PE skall uppfylla täthetskrav enligt VAV P78. YBC.33 YBC.332 YBC.34 Provning av svetsfogar på rör Provning av svetsfogar på rör av PE Provning av avloppsledning YBC.3411 Täthetsprovning av tryckledning Entreprenör utför täthetsprovningen. Täthetsprövning skall ske enligt Svenska Vatten- och Avloppsföreningens publikation P78. Beställaren ska ges möjlighet att deltaga. Provningtryckningsprotokoll med godkänt resultat skall finnas före slutbesiktning och inkoppling. YC YCD ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Inmätning skall avse såväl nyanläggningar, bef. anläggningar samt flyttning av bef. anläggningar som berörts av entreprenaden. Entreprenören skall tillhandahålla digitala relationshandlingar i dwg format för relationshandlingar, som skall levereras senast två veckor före önskat datum för slutbesiktning.

19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA 19(19) Samråd med beställaren skall företas om underlagets mätmetoder och innehåll. Handlingen skall förutom digitala data bestå av en komplett omgång ritningar med samtliga ändringar införda. Denna omgång skall vara undertecknad av behörigt ombud hos entreprenören. Mätning skall utföras enligt SS-ISO YCD.12 YCE YCE.1 YCE.11 YCE.111 YE Relationshandlingar för rörledningssystem Inmätning skall ske enligt BJB.26. Ritning eller annan handling som redovisar dimensioner på ledning o dylik för respektive inmätt objekt skall bifogas vid redovisningen. Koordinatsystem i plan: SWEREF Höjdsystem: RH 2000 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun

Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Natur- och Byggnadsförvaltningen NBF Gatu & Parkdriftavdelningen Föreskrifter & anvisningar för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun Uppdaterad 2015-02-01 Föreskrifter & anvisningar

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och 2015-04-22 Sidan 2 (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 3. Konstbyggnader, tekniska anläggningar och... 5 30. Allmänt... 5 30.1 Definitioner...

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN 2000-05-08 Senast reviderad 2003-12-19 FÖRHANDSKOPIA 2004-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer