För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges."

Transkript

1 Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna kostnader för i kontraktshandlingarnas mening färdig enhet. Endast mängder markerade med R är reglerbara. Mängder markerade med OR är oreglerbara. Oreglerbara mängder OR har framtagits till ledning för entreprenören. Slutsumman i prissatt mängdbeskrivningen skall överensstämma med anbudssumman. Reglerbar mängd R Oreglerbar mängd OR Endast kostnad skall anges Kostnaden skall inkalkyleras i annat konto Endast à-pris anges R 0 - För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. B B BBB BBB.1 BBB.11 BBB.13 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Topografiska förhållanden Geotekniska förhållanden 1(12)

2 BBB.14 Geohydrologiska förhållanden BBB.15 BBB.17 Föroreningar Utförda inventeringar av skaderisker BBB.1812 BBB.31 BBB.32 BBB.35 BBB.36 BBB.37 BBC Utförda undersökningar av förekomst av föremål på sjöbotten Befintliga grundkonstruktioner Befintliga ledningar Fornminnen Befintliga vägar, planer o d samt spåranläggningar Befintliga broar, bryggor, kajer, tunnlar, kammare, master, murar o d UNDERSÖKNINGAR O D BBC.1 Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m BBC.13 Geoteknisk undersökning BBC.17 Inventering av skaderisker BBC.3 Undersökningar av anläggningar m m BBC.32 Undersökningar av ledningar BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M 2(12)

3 BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m BCB.414 Skyddsinhägnad av arbetsområde BCB.7 Åtgärd för allmän trafik BCB.72 Åtgärd för järnvägstrafik BCB.73 Åtgärd för sjötrafik BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN BJB.1 Stomnät BJB.2 Inmätning BJB.22 Inmätning av bro, brygga, kaj BJB.23 Inmätning av väg, plan o d BJB.26 Inmätning av ledning BJB.3 Utsättning BJB.4 Modeller BJB.41 Terrängmodell (12)

4 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M CB CBB SCHAKT JORDSCHAKT CBB.3 Jordschakt för ledning CBB.3111 Jordschakt för va-ledning CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d CBB.7 CBB.72 CBB.725 Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m Urgrävning av svag undergrund Urgrävning för bro, brygga, kaj, kassun o d Område Rens 1 R m A Område Rens 2 R m A Område Rens 3+4 R m A Område Rens 5 R m A Område Rens 6 R m A CBB.8 Speciell jordschakt CBB.89 Schakt av befintlig vågbrytare, Fall A R m B CE CEB CEB.1 FYLLNING, LAGER I MARK M M FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta 4(12)

5 CEB Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d Vall, max kornstorlek 800 mm, Fall A R m B Vall, max kornstorlek 800 mm, Fall B R m B Vall, max kornstorlek 800 mm, Fall A R m B Vall, max kornstorlek 800 mm, Fall B R m B Breddning befintlig pir, Fall B R m CEB CEB.119 CEC CEC.2 CEC.21 CEC.2111 CEC.2121 Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för väg, plan o d Max kornstorlek 200 mm, Fall A R m B Max kornstorlek 200 mm, Fall B R m B Max kornstorlek 200 mm, Fall B R m B Fyllning med rena muddermassor för väg, plan o d Fall A R m B FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning Spillvatten PE 90 + Vatten PE 110 R m Ledningsbädd för vägtrumma DN1000 R m 3 8 CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel o d CEC.3 CEC.31 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning 5(12)

6 CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Spillvatten PE 90 + Vatten PE 110 R m CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma DN1000 R m CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel o d R m 3 65 CEC.4 CEC.41 CEC.4111 CEC.4121 Resterande fyllning Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning Spillvatten PE 90 + Vatten PE 110 R m Resterande fyllning för vägtrumma DN1000 R m CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d CEE CEE.1 CEE.1111 TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad, järnväg, bro m m Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d utan krav på lagertjocklek Vall med anslutande vägbank, Fall B R m B Breddning befintlig pir, Fall B R m B CEE.2 Tätning och avjämning av bergbankslänt och bergskärningsslänt mm, Fall A Fall B R m B 6(12)

7 CF UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH AVFALL CFB UTTAG AV MASSOR CL GAS- OCH VÄTSKETÄTANDE LAGER CLB.3 Tätande lager av cementstabiliserat material R m D DC DCB.2 DCB.231 DCB.3 DCB.321 DCB.4 DCB.412 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M MARKÖVERBYGGNADER M M+B181 Förstärkningslager för väg, plan o d Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager Vall, material mm, Fall AB R m B Breddning pir, material mm, Fall AB R m B Obundet bärlager för väg, plan o d Obundet bärlager kategori A till ytor med obundet slitlager Vall, material 0-32 mm, Fall B R m Breddning pir, material 0-32 mm, Fall B R m 3 30 Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d Slitlager av grus kategori B och C Vall, material 0-16 mm, Fall B R m Breddning pir, material 0-16 mm, Fall B R m (12)

8 DCK SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD DCK.2 DCK.212 DE Erosionsskydd Erosionsskydd av krossmaterial Material mm Fall B R m B Material mm R m B Material mm Fall A R m B Material mm Fall B R m B Material mm Fall B R m B ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEG RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET PLANK M M B DEG.1 Räcken för väg, plan o d samt bro B DEG.11 Räcken för väg, plan o d B DEG.111 Sidoräcken B DEG.1111 Stålbalkräcken R m 760 B DEG.9 Avkörningsskydd R m 1430 B DEN KABELSKYDD I ANLÄGGNING DEN.1 Skydd för kablar i mark DEN.12 Kabelskydd av plaströr R m 1260 B Kabelskydd av plaströr för elkabel R m 1260 B Kabelskydd av plaströr för telekabel R m 630 B Kabelskydd av plaströr för optokabel R m 630 B DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 8(12)

9 DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK DGB.1 Återställande av väg, plan o d DGB.3 Återställande av vegetationsyta G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT B GB KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING B GBC KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING B GBC.152 Mur av betongelement kategori A vid nybyggnad i mark R m 300 B P PB PBB APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV PBB.4 Ledning av betongrör PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör R m 45 PBB.5 PBB.5121 Ledning av plaströr i ledningsgrav Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Spillvatten PE 90 R m 260 Vatten PE 110 R m 170 9(12)

10 PBB Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör med isolering av polyuretan med mantelrör av polyeten Spillvatten PE 90 R m 630 Vatten PE 110 R m 630 PBD RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD B Rörledningar till ny oljekaj enligt utförande beskrivet i bilaga 1 till AFB OR st 1 B PC PCB PCB.1 PCB.113 PCE ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutningar av va-ledningar Anslutning av vattenledning till befintlig vattenledning R st 1 Anslutning av isolerade ledningar till markförlagda tryckledningar R st 2 Anslutning av tryckledning till brunn, kammare e d Anslutning av spillvattenledning till befintlig brunn. R st 1 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE.2 Yttre inspektion av ledning i mark PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning PCF.112 Rengöring av tryckavloppsledning (12)

11 PD BRUNNAR O D I MARK PDB PDB.1 PDB.111 PDE S BRUNNAR O D I MARK Nedstigningsbrunn på avloppsledning Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande NB 1000, betong R st 8 BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR ELKABEL TB 400, betong R st 10 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM B SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M B SBB FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE E D B SBB.13 Fundament till stolpe e d för ljusarmaturer B SBC STOLPAR M M B SBC.21 Stolpar och master för vägbelysning e d R m 300 B Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M YB MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB YBC.3411 Täthetsprovning av tryckledning (12)

12 YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING YCD RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCD.1 Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m YCD.11 Relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta YCD.2 Relationshandlingar för bro, brygga, kaj o d (12)

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. denna sida: 20 st

Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Totalt antal sidor inkl. denna sida: 20 st Projektnummer: 849173 Bondökanalen TBv - VÄG Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 20 st Piteå Revidering WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10. Se även handling 11.1.1 Teknisk beskrivning Mark Pålslund. Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna. Endast mängder

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

A. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev

A. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mängdförteckningen är ej komplett avseende redovisning av mängder Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

R Karlsborgs fästning In- och utvändig renovering

R Karlsborgs fästning In- och utvändig renovering Teknisk beskrivning anläggning Utförandeentreprenad Upprättad av Kjell Johansson MarkCon AB Kaplansgatan 25 541 34 Skövde Tfn 0500 494210 INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

PEAT. Anbudsgivaren skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna.

PEAT. Anbudsgivaren skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna. Denna mängdbeskrivning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 Mätning och reglering av ersättning skall ske enligt MER Anläggning 07 där inget annat anges. Anbudsgivaren skall i kolumnerna á-pris och belopp

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING FÖR GRUNDFÖRBÄTTRING AV MOTIONSSPÅR VID VIKINGAHALLEN I JOMALA KOMMUN

TEKNISK BESKRIVNING FÖR GRUNDFÖRBÄTTRING AV MOTIONSSPÅR VID VIKINGAHALLEN I JOMALA KOMMUN GRUNDFÖRBÄTTRING AV MOTIONSSPÅR VID VIKINGAHALLEN I JOMALA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 4 BB FÖRARBETEN... 4

Läs mer

Bilaga 10A. Kalkylsammanställning VA. Dalarö Etapp 2A Kolbotten. Vatten och spillvatten. Haninge kommun. Ramböll Sverige AB.

Bilaga 10A. Kalkylsammanställning VA. Dalarö Etapp 2A Kolbotten. Vatten och spillvatten. Haninge kommun. Ramböll Sverige AB. Bilaga 10A. Kalkylsammanställning VA 2016-10-17 Projekt Dalarö Etapp 2A Kolbotten. Vatten och spillvatten Beställare Haninge kommun Ramböll Sverige AB www.ramboll.se Förutsättningar Dalarö etapp 2A 2016-07-05

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

MÄNGDBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till Anläggnings AMA 07. Mätning och reglering av ersättning skall ske enligt MER 2007 Anläggning.

MÄNGDBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till Anläggnings AMA 07. Mätning och reglering av ersättning skall ske enligt MER 2007 Anläggning. 1 (8) MÄNGDBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till Anläggnings AMA 07. Mätning och reglering av ersättning skall ske enligt MER 2007 Anläggning. Á-priser skall avse samtliga kostnader för färdigt arbete

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Mängdförteckning (MF) Färjsundsbron, knr

Mängdförteckning (MF) Färjsundsbron, knr 1 (1) Dnr: ÅLR2017/---- Datum: 15.12.2017 Mängdförteckning (MF) Färjsundsbron, knr 90-2-1 Broreparation 2017 Ålands Landskapsregering Dokument nr 11K002 2017-12-15 Upprättad av: Jonas Lundström Allmänt:

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL

2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 1 AKTIVITETSBESKRIVNING BROUNDERHÅLL EXEMPEL 2015-04-17 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Aktiviteter 4 BD:15 Grundkonstruktioner 10 100 Grundläggning 10 200 Slänt och kon 11 BD:21 Bärverk

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall

11.1 TB. Projektnummer: Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st. Uppdragsansvarig: Jonas Invall Upprättad av: Jonas Invall Projektnummer: AB 11.1 TB Denna beskrivning ansluter till AMA ANLÄGGNING 10 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 21 st Piteå 2013-03-14 Revidering WSP Samhällsbyggnad Unr: 10187860

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING MARKBYGGNADSARBETEN. NYBYGGNAD AV LASTRAMP PÅ SVINRYGGENS DEPONIOMRÅDE i JOMALA KOMMUN

TEKNISK BESKRIVNING MARKBYGGNADSARBETEN. NYBYGGNAD AV LASTRAMP PÅ SVINRYGGENS DEPONIOMRÅDE i JOMALA KOMMUN 1 (5) Projekt 2156 TEKNISK BESKRIVNING MARKBYGGNADSARBETEN NYBYGGNAD AV LASTRAMP PÅ SVINRYGGENS DEPONIOMRÅDE i JOMALA KOMMUN Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13. 2 (5) Projekt 2156 Avviker

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Huvudman för vattentjänster inom kommunen är VAMAS AB, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

Huvudman för vattentjänster inom kommunen är VAMAS AB, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Utgåva: 2013-12-01 INLEDNING Denna skrift ansluter till AMA Anläggning 10 och ska användas för projektörer och entreprenörer som arbetar med och i anslutning till allmän VA-anläggning i Malung- Sälens

Läs mer

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron

Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Ålands landskapsregering ÅLR 2015/8456 15.9.2016 Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron Anbudsformulär [Anbudslämnaren fyller i gula fält!]

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

Entreprenad för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 3, sektion , mellan Lemström och Söderby, Lemlands kommun.

Entreprenad för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 3, sektion , mellan Lemström och Söderby, Lemlands kommun. ÅLR 2017/4558 Datum: 14.11.2017 Entreprenad för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 3, sektion 0-6500, mellan Lemström och Söderby, Lemlands kommun. ANBUDSFORMULÄR (reviderat 8.1.2018)

Läs mer

Bilaga 3 Exempel på text till teknisk beskrivning för utförandeentreprenad

Bilaga 3 Exempel på text till teknisk beskrivning för utförandeentreprenad 114 MARKSANERING > BILAGA 3 Bilaga 3 Exempel på text till teknisk beskrivning för utförandeentreprenad I bilaga 3 finns ett exempel på text till teknisk beskrivning för en schaktsanering upphandlad som

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Ändringar i den nya utgåvan av AMA RA och MER Anläggning 17

Ändringar i den nya utgåvan av AMA RA och MER Anläggning 17 Ändringar i den nya utgåvan av AMA RA och MER Anläggning 17 STANDARDER Förutom de specifika ändringarna som sker i olika avsnitt kontrolleras alltid standarders aktualitet. Nytt för denna utgåva av AMA

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

Östra kajen, Karlsborg

Östra kajen, Karlsborg Handling KB01 Sidantal 1 ( 26) Östra kajen, Karlsborg Mängdförteckning med beskrivning Förfrågningsunderlag 20120420 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

OBJEKTSSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING, BROUNDERHÅLL (OTBBU) för bro över Silletorpsån SV Rosenholm i Karlskrona på väg 679

OBJEKTSSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING, BROUNDERHÅLL (OTBBU) för bro över Silletorpsån SV Rosenholm i Karlskrona på väg 679 OBJEKTSSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING, BROUNDERHÅLL (OTBBU) för bro 10-22-1 över Silletorpsån SV Rosenholm i Karlskrona på väg 679 A Relationshandling J.A 2016-12-06 Rev Avser Sign TRV diarienr TRV datum

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Logo Titel/Kapitelrubrik Kapitelbokstav/Sidnr. Status Handläggare Rev. Datum Datum. Kod Text R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp Rev

Logo Titel/Kapitelrubrik Kapitelbokstav/Sidnr. Status Handläggare Rev. Datum Datum. Kod Text R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp Rev Logo Titel/Kapitelrubrik Kapitelbokav/Sidnr Text ed rak il är enligt reglerna i MER Anläggning 10 Text ed kursiv il är koentarer och exepel BV BV:B BV:BA BV:BB BV:BBA BV:BBB BV:BBC BV:BBD BV:BBF BV:BBZ

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Va-sanering, Myrstigen m fl Uddevalla Vatten AB MÄNGDFÖRTECKNING

Va-sanering, Myrstigen m fl Uddevalla Vatten AB MÄNGDFÖRTECKNING Va-sanering, Myrstigen m fl Uddevalla Vatten AB MÄNGDFÖRTECKNING Upprättad 2014-05-06 BBK Teknik & Miljökonsulter Tomas Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,

Läs mer

Utbyggnad parkeringsplats Ödeshögs kommun

Utbyggnad parkeringsplats Ödeshögs kommun Sidantal 26 Utbyggnad parkeringsplats Ödeshögs kommun Teknisk Beskrivning för Mark/VA Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015

EXAMENSARBETE. Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå. Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt. David Björnfot 2015 EXAMENSARBETE Vanligt förekommande ÄTA-arbeten inom Trafikverket Luleå Utvärdering av fyra förstärkningsobjekt David Björnfot 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m 1 Kod Text 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp 8 Rev BV:EB Broar BBC UNDERSÖKNINGAR O D Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av undersökningar

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

Prislista återställning

Prislista återställning Prislista återställning 2017-09-01 Prislista återställning 15/4 15/11 Prislista för sommarperioden 15/4 15/11 för återställning efter ingrepp i mark som ägs av Norrköpings kommun. Samtliga priser exklusive

Läs mer

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14

BONDÖN KANAL. Muddring, Schaktning och Utfyllnad PITEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 11. 1 Teknisk beskrivning. Datum: 2013-11-14 BONDÖN KANAL Muddring, Schaktning och Utfyllnad 11. 1 Teknisk beskrivning : sledare: : Granskare: Magnus Harrysson Magnus Harrysson Port Engineering Göteborg AB, Tel. 031-711 17 78 www.portengineering.se

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

Administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning för FV/FKledningar. utförandeentreprenad. Upprättade i anslutning till AMA 07 EXEMPEL

Administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning för FV/FKledningar. utförandeentreprenad. Upprättade i anslutning till AMA 07 EXEMPEL Administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning för FV/FKledningar vid en utförandeentreprenad Upprättade i anslutning till AMA 07 EXEMPEL AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.121 AFA.122 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Backasands industriområde Nytt exploateringsområde Ödeshögs kommun

Backasands industriområde Nytt exploateringsområde Ödeshögs kommun Handling 11.1 Sidantal 27 Teknisk beskrivning för väg/va Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Backasands industriområde Nytt exploateringsområde Ödeshögs kommun

Backasands industriområde Nytt exploateringsområde Ödeshögs kommun Handling 11.1 Sidantal 28 Teknisk beskrivning för väg/va Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Torsredsvägen, GC-väg

Torsredsvägen, GC-väg Handling 10 Torsredsvägen, GC-väg TROLLHÄTTANS STAD Mängdförteckning med teknisk beskrivning Förfrågningsunderlag 2015-05-18 Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Höglandssjukhuset i Eksjö

Höglandssjukhuset i Eksjö Höglandssjukhuset i Eksjö Material- och rivningsinventering Fokus på isolermaterial Förutsättningar Höglandssjukhuset i Eksjö byggs om. Byggnaderna ålder varierade från 10-50 år Byggnaderna var sammansatta

Läs mer

Prislista återställning

Prislista återställning Prislia återällning 2018-10-19 Prislia återällning Prislia för återällning efter ingrepp i mark som ägs av Norrköpings kommun. Samtliga priser exklusive moms Priser indexregleras årligen 1:a september

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN GC-väg Kolleviksvägen-Sonaholmsvägen

KARLSHAMNS KOMMUN GC-väg Kolleviksvägen-Sonaholmsvägen GC-väg Kolleviksvägen-Sonaholmsvägen 11.2 Mängdförteckning med teknisk beskrivning - EL 2011-08-26 Karlskrona 2011-08-26 El~Telekonsult i Blekinge AB 371 32 Karlskrona Tel: 0455-190 45 Fax: 0455-190 47

Läs mer

Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro 1 Handledning för upprättande av OTBbu och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2011:158 tillämpas vid förteckning

Läs mer

Avseende "Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg"

Avseende Utförande av invallning av havsvikar för Furuholmsviken och Sågverksviken, Karlsborg ^//Ju/CF Vår referens 2010-12-21 Jonas Pettersson rnr" Anbudsnr. Kalix Kommun Roland Sandberg Tekniska Försörj ningsförvaltningen 952 81 KALIX Anbudskomplettering Avseende "Utförande av invallning av havsvikar

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

Projektering av Guttorp fiskodlings avloppsvattenreningsanläggning

Projektering av Guttorp fiskodlings avloppsvattenreningsanläggning Mark entreprenad Guttorp fiskodling Projektering av Guttorp fiskodlings avloppsvattenreningsanläggning TEKNISK ESKRIVNING MED MÄNGDFÖRTECKNING ET Ändringen avser Sign - - 2018-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR LITTERATURLISTA

UPONOR INFRASTRUKTUR LITTERATURLISTA UPONOR INFRASTRUKTUR LITTERATURLISTA 11 2009 51011 15.0 Litteraturlista Facklitteratur ATB-Väg Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13

Exempel på. Mall till mängdförteckning. enligt MER Anläggning 13 Exempel på Mall till mängdförteckning enligt MER Anläggning 13 Följande avsnitt utgör exempel på innehåll i mängdförteckning upprättad enligt MER Anläggning 13. Den upptar samtliga koder och rubriker som

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

Enebacken Etapp1 Bostäder i Mölnlycke Detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m fl Teknisk beskrivning med mängder enligt MER

Enebacken Etapp1 Bostäder i Mölnlycke Detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m fl Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Mängdbeskrivning Handling 10.1 Enebacken Etapp1 Bostäder i Mölnlycke Detaljplan för Kullbäckstorp 1:9 m fl Teknisk beskrivning med mängder enligt MER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-07-04 BET Ändringen avser

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

06.7 Rambeskrivning-Mark Totalentreprenad med partnering som samarbetsform

06.7 Rambeskrivning-Mark Totalentreprenad med partnering som samarbetsform Handling Sidantal 8 Kv Skolan 16, Årjängs kommun Silbodalskolan Nybyggnad högstadiet 7-9 06.7 Rambeskrivning-Mark Totalentreprenad med partnering som samarbetsform Uppdragsnummer 06.7 RAMBESKRIVNING -

Läs mer

Tranås kommun Junkaremålens strand Utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkaremålens strand.

Tranås kommun Junkaremålens strand Utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkaremålens strand. Handling 10 Sidantal 45 Tranås kommun Junkaremålens strand Utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkaremålens strand. Bygghandling MÄNGDFÖRTECKNING Datum 2017-03-17 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM

Läs mer