Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD"

Transkript

1 Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1

2 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 för del B Y INNEHÅLL: - SYSTEMBESKRIVNING sid 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M sid 5 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNINGAR, LAGER I MARK M M sid 8 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M sid 10 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER I RÖRLEDNINGSNÄT sid 12 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM sid 16 Y MÄRKNING, PROVNING, DOMKUMENTATION M M sid 18 C D P Förklaringar: B = Beställaren E = Entreprenören 2

3 SYSTEMBEKRIVNING Orientering Objektet avser anläggning av avloppsledningar inklusive tillhörande pumpstationer, tomrör för fiber, komplettering av befintligt vattenledningsnät mm, i området Norra Härene, Hovby & Kartåsen m fl. I området finns befintliga vattenföreningar som till stor del har samma anslutande som planerad utbyggnad. De boende i området har bildat en ekonomisk förening som har till syfte att bygga ut försörjningen för avlopp och bredband för intresserade fastighetsägare. Föreningen är beställare för entreprenaden. I entreprenaden ingår även delar som beställs av annan part. Högspännings- och lågspännings-ledningar för elförsörjning ska samförläggas på vissa delsträckor, Lidköpings Elnät passar på att markförlägga luftledningar där det passar. Även utbyggnad av stamnät för bredband ingår som del i entreprenaden. Lidköpings Bredband ska försörja bredbandsstationer med fiber. Den stamledning som läggs ska användas för förgrening till B s egna nät. Lidköpings Bredband kommer själva att bygga ihop stamnätet på fyra delsträckor som inte omfattas av entreprenadarbetena. Dessutom ska vattenledningsnätet kompletteras på delsträckor. Det är både HäreneHovby och Kartåsen Vattenföreningar som behöver förbättra kapaciteten i nätet. Båda dessa utbyggnader är med som option och separat beslut om utbyggnad kommer att tas för respektive förening. Självfallsledningar på tomtmark utförs av respektive anslutande. Tryckledningar fram till förbindelsepunkt och sättning av de anslutandes stationer i punkten ingår i entreprenaden. Ledningsförläggning sker i åkermark, naturmark, vägområde mm. Entreprenadens omfattning 1. Detaljprojektering, dimensionering samt byggande av avloppsledningsnät med ca 119 st anslutningspunkter, längd enligt förprojektering ca 48 km. Inklusive erforderliga pumpstationer i huvudledningsnätet. 2. Anslutning kan ske i de punkter som anges i förprojekteringen. Alternativa anslutningspunkter kan föreslås av entreprenören, men måste först godkännas av Teknisk Service, Lidköpings kommun och B. Anslutning ska ske till kommunens självfalls-ledningar. 3. Dimensionering och anläggning av pumpstationer till respektive anslutning. 4. Detaljprojektering samt byggande av bredbandsnät för ca 129 st anslutande, längd enligt förprojektering ca 48 km. Inklusive erforderliga huvudledningar, servisledningar, förgreningsbrunnar osv. Bredbandsnätet får ansluta till bef nät och ny stamledning ( ) i de punkter som anges i förprojekteringen, totalt har upplåtits 10 st punkter. Alternativa anslutningspunkter kan föreslås av entreprenören, men måste först godkännas av Lidköpings Bredband AB och B. Ledningarna är dimensionerade och utformning föreslagen i förprojekteringen, detaljprojektering av E är endast nödvändig om ledningssträckning förändras i samband med E s projekteringsarbete. 3

4 5. Anläggande av vattenledningar för förstärkning av befintligt nät, längd ca xx km, inklusive anslutning till befintligt nät, avstängningsventiler osv. Ledningarna är dimensionerade i förprojekteringen. Utbyggnad förutsätter beslut om upphandling. 6. Samförläggning för Lidköpings Bredbands av tomrör inklusive förgreningsbrunnar för stamledning till bredband. Ledningarna är dimensionerade i förprojekteringen. 7. Samförläggning av högspänningsledning ska ske på fyra sträckor, sammanlagd längd ca m. Lidköpings Elnät tillhandahåller material och står för skarvningsarbetet och utför förläggning. Utbyggnad förutsätter beslut om upphandling. 8. Samförläggning av lågspänningsledning ska ske på fyra delsträckor, sammanlagd längd ca m. Lidköpings Elnät tillhandahåller material och står för skarvningsarbetet och utför förläggning. Utbyggnad förutsätter beslut om upphandling. Anvisningar Dimensionering av avloppsanläggning ska utföras för alla angivna anslutningar, dvs. även för de som inte ansluter direkt, medan servisutbyggnad bara sker till de som ansluter initialt. Utformning av bredbandsnätet ska ske för alla initialt anslutande, för de som inte ansluter direkt sker ingen utbyggnad. Entreprenörens projektering ska redovisas för B. I redovisning ska planerade sträckningar visas på planritningar. Utformning, dimensionering, fabrikat osv för avloppssystem redovisas. Även bredbandsnätets utformning ska granskas. Alla förändringar gentemot förprojekteringen ska redovisas. B behöver tid för granskning och förankring av eventuella förändringar hos berörda, exakt tidåtgång beror på omfattning av ändringar, redovisningens kvalitet osv. 4

5 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BB FÖRARBETEN Befintliga anläggningar m.m. framgår till största del av ritningar samt denna beskrivning. Arbetsområdet består av åkermark, naturmark, vägområde tomtmark mm. Samråd avseende befintliga och nya kablar/ledningar har hållits med Lidköpings Elnät AB, Lidköpings Bredband AB och ElTelNetworks. Ansvarig för VA-ledningar i Lidköping samt överföringsledningar mellan orterna är Teknisk service, Vatten Avlopp, Lidköpings kommun. För de privata vattenföreningarnas ledningar svarar respektive förening. Befintliga mark- och vattenförhållanden har inte undersökts. Geoteknisk undersökning har inte utförts. Se planritningar för topografiska förhållanden. Marken utgörs av åkermark, naturmark, vägområde, skogsmark, betesmark mm. Ett antal mindre vattendrag och diken ska passeras. Markytans nivå varierar i ledningssträckningen mellan ca +55 och +75 möh. E. skall förvissa sig om befintliga förhållanden på plats. Befintliga el-, tele-, optokablar, va-ledningar, samt dikningsföretag finns inom arbetsområdet. Dessa påverkar arbetets genomförande, detta måste E ta stor hänsyn till. Observera att det finns mycket interna ledningar på respektive fastighet, förutom ovanstående även täckdikningar, ytjordvärmeanläggningar, markbäddar osv. Varje områdesansvarig har tillgång till befintliga täckdikningsplaner, se AFA.122. I entreprenaden ska hinder, åtgärder, lagning av korsande täckdikning och dräneringar regleras efter verkligt utfall. Alla övriga ledningar ska E själv bedöma omfattningen av och hinder, åtgärder osv av korsande eller längsgående ledningar ingår fast i entreprenaden. BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M Innan arbetsstart skall respektive ledningsägare, det gäller ledningsverk, vattenföreningar och motsvarande, enskilda fastighetsägare m fl. kallas för utsättning. Befintliga ledningar skall vara i drift under byggnadstiden, och skyddas enligt ledningsägarnas anvisningar. 5

6 Ledningar skall mätas in och redovisas på relationsritningar, se BJ och YC. Träd buskar, häckar och annan vegetation som ska bevaras skyddas av E genom nödvändig inhägnad, inplankning eller motsvarande. E skall upprätta trafikanordningsplan som skall godkännas av respektive väghållare, dvs vägföreningar, Trafikverk osv, samt av B. Trafikanordningar anläggs och sköts av E. E anordnar tillfällig väg för närboende, verksamheter och egna behov i erforderlig omfattning. BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Överblivet material som B ej gör anspråk på förblir E s egendom. E transporterar material till godkänt upplag eller tipp. All rivning av bitumenbundna lager skall ske med rak linje, 0,25 m utanför schaktkant. Före återställning sågas beläggning i rak linje 0,25 m utanför asfaltkant. Riven beläggning transporteras till godkänt upplag eller tipp. BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M Träd inom arbetsområdet avverkas av E. Får utföras först efter att godkännande lämnats av B och markägare. Träden är markägarens egendom. Träden apteras och läggs upp i enlighet med markägarens anvisning i anslutning till arbetsområdet. Ris, hyggesrester och stubbar tas om hand av E. Markvegetation och jordmån tas bort innan övriga schaktarbeten påbörjas. Jordmån från tomtmark, åker- betes-, hagmark o dyl läggs om möjligt upp på respektive skifte i anslutning till schakten, alternativt i separat upplag. Den ska hållas separerad från övriga massor. BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN Entreprenören anskaffar data avseende polygonpunkter och höjdfix hos Stadsbyggnadskontoret, Lidköpings kommun. Kontroll av punkternas riktighet utförs av E. före användning. Entreprenören utför och bekostar erforderlig förtätning av polygonpunkter. Inmätning sker med koordinater i x-, y- och z-led, koordinatsystem SWEREF , höjdsystem Lidköpings kommun. 6

7 Inmätning ska ske efterhand som arbetena fortskrider och kontinuerligt redovisas för B, oavsett om läggning sker med schakt, plöjning eller på annat sätt. Utförda ledningar ska mätas in, cc max 50 m. Brunnar, pumpstationer, ventiler, brytpunkter i plan och höjd (vg). Inmätning av ändpunkter ska utföras. Avser alla anslutningar till befintligt, servisavsättningar och proppningar för framtida anslutningar. Avser både föreningens och samförlagda ledningar. Utförda bredbandsrör ska mätas in, cc max 50 m. Brunnar, brytpunkter i plan, avgreningar mm. Inmätning av ändpunkter ska utföras. Avser alla anslutningar till befintligt, servisavsättningar och proppningar för framtida anslutningar. Avser både föreningens och samförlagda. Korsande befintliga täckdikningsledningar ska mätas in i läge och höjd. Beställaren tillhandahåller digitala ritningar som underlag för E. Entreprenören svarar för all utsättning. 7

8 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M CB SCHAKT Jordschakt för rörledning utförs enligt principritning CBB.311:1. E väljer schaktmetod anpassad efter förutsättningarna vad avser mark, ledningsantal osv. I åtta punkter på väg 2601 har ledningskorsning förberetts med tomrör i samband med projekteringen för pågående ombyggnad, tomrör 160 PP för avlopp och 110 PP för bredband. Ledning borras i erf omfattning under Trafikverkets vägar, taxibana vid Hovby Flygfält, i övriga vägar accepteras avgrävning. Borrning krävs också vid korning av bäckar för nya sträckningar. Läggningsdjup för VA-ledning utan isolering ska vara med minsta täckning över ledningen: I åkermark, naturmark, o motsv: 1,2 m. Vid vägkorsningar, körytor o motsv: 1,5 m. I diken, vattendrag o motsv: 1,0 m. Vid isolering ska E visa utförande för att uppnå motsvarande tjäl- och schaktsäkerhet. B utvärderar och avgör om kraven uppnås. Jordschakt för bredbandsrör och elkabel utförs enligt EBR KJ 41:09, se handling 13.7 för utdrag. Läggningsdjup för bredbandsrör och elkabel ska vara med minsta täckning över ledningen: I åkermark, naturmark, o motsv: 0,6 m. Vid vägkorsningar, körytor o motsv: 0,6 m. I diken, vattendrag o motsv: 1,0 m. Bergschakt bedöms inte bli aktuellt. Om berg eller block kommer i konflikt med ledningsförläggning ska alternativ sträckning övervägas. Om sprängning bedöms nödvändig regleras den och övriga kringkostnader efter redovisad självkostnad enligt AFD.611. Jordborrning Ledning borras i erf omfattning under Trafikverkets vägar, taxibana vid Hovby Flygfält och bäckar för nya sträckningar där tomrör inte finns. Nya skyddsrör under väg 2601 är utförda för avloppsledning med dim 160 mm PP rör och för bredband med dim 110 mm PP i åtta punkter. Lägen redovisas på planritningarna. Troligen behöver rören kompletteras på en punkt. 8

9 Under Trafikverkets vägar ska tryckning/borrning ske för nya sträckningar för avlopp och bredband. I väg 2601, 2602, 2609 och 2610 har i förprojekteringen bedömt att tryckning/borrning krävs i nio punkter. Under taxibana vid Hovby Flygfält krävs tryckning/borrning. Borrning eller tryckning under väg utförs i enlighet med väghållarens anvisningar vad avser skyddsrör, ventiler, djup osv. Beakta även trafiksäkerhetskrav, utmärkning och tillstånd. E söker tillstånd för tryckning hos Trafikverket. E väljer metod för borrning, dimensionerar skyddsrör osv för komplett anläggning. Obs att utformning beror av antal ledningar och tomrör, dimensioner osv. Borrning eller tryckning under bäck utförs i enlighet med anvisningar från Länsstyrelsen, start och slutpunkt utanför bäckens släntområde. E väljer metod för borrning, dimensionerar skyddsrör osv för komplett anläggning. I förprojekteringen har det bedömts att borrningar under bäck blir nödvändiga i 2 punkter på Torpabäcken, för tryckavlopp och bredbandsrör. CE FYLLNING, LAGER I MARK M M Ledningsbädd för rör av PVC, PE och PP skall normalt utföras av krossgrus alternativt av sorterade stenfria packningsbara massor. Största kornstorlek får vara 32 mm. Tjocklek 0,15 m. Bredd B = enligt principritning CBB.311:1. Bädd under skyddsrör o d ska utföras med krossgrus alternativt av sorterade stenfria packningsbara massor. Största kornstorlek får vara 32 mm. Bädd ska utföras med en tjocklek av 0,10 m över kabelgravens hela bredd. Kringfyllning för VA-ledning utförs till 0.3 meter över översta rörlednings hjässa enligt figur CEC/2. Kringfyllningen packas enligt figur CEC/3. Kringfyllning för skyddsrör o d ska utföras inom kabelgravens hela bredd och upp till 0,1 m över rör. Fyllning ska utföras med material motsvarande bädden. Packning ska utföras enligt tabell CE/3. Stenar med största storlek 300 mm får ingå jämnt fördelade i resterande fyllning. I fyllning som packas får största stenstorlek uppgå till högst 2/3 av lagertjockleken efter packning, dock högst 300 mm. För packning av resterande fyllning gäller figur CEC/3. Riven asfalt särskiljs från övriga massor och transporteras till godkänt upplag eller tipp. 9

10 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M Vid schakt i vägar och körytor ska vid återställning materialskiljande lager läggas på terrassen, utförs med geotextil bruksklass N3. För att spara schakt kan ledning läggas med isolering, sådan utformning ska godkännas av B före utförande. DC MARKÖVERBYGGNADER M M Förstärkningslager ska utföras i kategori B vid återställning av vägar. Krossat berg 0-90 mm, fall B. Allmänna vägar, samfällda vägar: Tjocklek körbana min 420 mm eller befintlig tjocklek. Enskilda vägar, framfartsvägar, körytor: Tjocklek körbana min 320 mm eller befintlig tjocklek. Obundet bärlager ska utföras i kategori B till belagda ytor och grusvägar, avser återställning av vägar, framfarter osv. Krossat berg 0-35 mm, fall B. Tjocklek 100 mm. Avser samtliga bitumenbelagda ytor: Bärlager kategori B av asfaltgrus utförs med 45 mm AG 16 B160/220. Slitlager kategori B av tät asfaltbetong utförs med ABT 11 B160/220, tjocklek 40 mm. Grusvägar och ytor återställs med slitlager 0-18 bergkross, tjocklek 50 mm. DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN All mark inom och utanför arbetsområdet skall återställas till ursprungligt skick, eventuella förändringar bestäms i samråd med B. Återställning skall ske av samtliga vägar, körytor osv som grävts av eller skadats av entreprenadarbeten, utförs med material fall B. Bredd för byte av körbaneöverbyggnad = schaktbredd + 2x0,25 m. Beläggning och slitlager återställs på bredd enligt ovan + 2x0,25 m. Vegetationsytor, åker, naturmark och motsvarande återställs med tidigare vegetationstäcke. Utförs med tjocklek och jämnhet enligt ursprungligt skick. Gräsytor på tomtmark återställs med tidigare vegetationstäcke och besås. Komplettering med ny matjord ska ske om E inte kan ta tillvara befintlig. 10

11 Flyttade staket/stängsel o dyl återställs i samråd med B och markägaren/brukaren. Yta för upplag och etableringar återställs i förutvarande skick. 11

12 P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Lednings- och brunnsmaterial av PE och PP ska vara certifierat enligt det gemensamma nordiska certifieringssystemet Nordic polymark (insta-cert). För ledning av PE-rör, får svetsningsarbete endast utföras av personal som genomgått diplomkurs i PE-svetsning inom Nordiska plaströrsgruppens regi eller sanktion. Kursintyg skall efter anfordran visas upp för beställaren före svetsningsarbetets påbörjande. Vid elektrosvetsning ska muffar och ledningar vara av samma fabrikat. Vattenledningar ska vara av material PE 80 PN 12,5, SDR 11. Avloppsledningar ska vara av material PE 80 PN 8, SDR 17. Tryckledningar i skyddsrör ska förankras med rörstöd. Nya skyddsrör för avloppsledning under väg 2601 är utförda med dim 160 mm PP rör i åtta punkter. Lägen redovisas på planritningarna. Ledning borras i erf omfattning under Trafikverkets vägar och bäckar för nya sträckningar där tomrör inte finns. Förbindelsepunkt Till var anslutande ska ledningar dras fram till förbindelsepunkt. Förbindelsepunkt är det planerade pumpstationsläget för var anslutande. Tryckavloppsledning ansluts till pumpstation av E. Den anslutande ombesörjer själv anslutning med självfallsledningar till pumpstationen. Vattenledningar Obs att huvudledningarna utförs under förutsättning att vattenföreningarna tar beslut om utbyggnad. För förstärkning av bef ledningsnät i Hovby N Härene ska utbyggnad av ledningarna ske. Mellan pkt 2 och 6 samt mellan pkt 9 och 10 läggs ledning dim 75 PE i schakt tillsammans med nytt ledningsstråk. Anslutningar sker inklusive avstängningsventil till befintliga ledningar dimension 75 PE i respektive ände. Exakt utformning anges av Vattenföreningen i samband med utbyggnaden. Mellan pkt 12 och 48 läggs ledning dim 63 PE i schakt tillsammans med nytt ledningsstråk. Anslutning sker inklusive avstängningsventil till befintliga ledningar 12

13 dimension 75 PE och 40 PE i respektive ände. Exakt utformning anges av Vattenföreningen i samband med utbyggnaden. Mellan pkt 36 och förbindelsepunkt för anslutning nr 61 läggs ledning dim 50 PE i schakt tillsammans med nytt ledningsstråk för förstärkning av matning till anslutningen. Anslutning sker inklusive avstängningsventil till befintlig ledning dimension 50 PE. Exakt utformning och läge anges av Vattenföreningen i samband med utbyggnaden. Två anslutande utan befintlig vattenanslutning ska förses med vattenservis i samband med ledningsutbyggnaden. Det avser anslutande nr 34 och 33. Avsättning dim 40 mm med avstängningsventil i tomtgräns, läge anvisas av Vattenföreningen. Nr 33 ansluts till bef V63 PE, Anslutning för nr är troligen V40 PE. Avloppsledningar E ska själv dimensionera och utforma avloppsanläggningen med förutsättningar enligt nedan och handlingen i övrigt. Var anslutande ska generellt ha egen pumpstation, för avvikelse se ritningarna. Se även kod PF. Vid anslutningspunkt till kommunens bef ledningsnät ska ca 300 m självfallsledning anläggas. På sträckan ska också minst tre tillsynsbrunnar utföras med luftningsanordning tex rör med huv, förhöjd gallerbrunn eller liknande. Utformning ska i förväg godkännas av kommunen. Självfallsledning utför med min fall 1%. Anslutning sker till befintlig brunn. Utförandet ska i förväg godkännas av kommunen. Från pkt 30 mot anslutning 63 har tryckledning dim 63 PE lagts, och mot anslutning 29 har tryckledning dim 50 PE lagts. B anvisar läge för anslutning i respektive ände för pumpbrunnar och tryckavloppsledningar. Täckdikningar och dräneringar I entreprenaden ska hinder, åtgärder, lagning av korsande täckdikning och dräneringar regleras efter verkligt utfall. Markägaren ska före igenläggning ges möjlighet att kontrollera lagning. Reglering sker efter á-pris angivet i timprislista. I anbud ska korsning av 250 st täckdikningar och dräneringar ingå, sugledningar och stammar oavsett dimension, material, djup osv. Inmätning ska ske av korsande täckdikning/dränering oavsett om den grävs av eller inte. Återställning efter korsning: Kringfyllning och resterande fyllning utförs med packningsbara massor, fyllning upp till dränering packas. Korsande dränering ska utföras av oskarvat styvt rör, t ex byggdräneringsrör av dubbelväggig PE. För stam sker lagning med oskarvat styvt avloppsrör av PE eller PP. Lagning sker med samma dimension som 13

14 befintlig ledning eller närmast större dimension. Det styva röret ska ha minst 0,5 m upplag i fast mark på vardera sidan av rörgraven. Anslutning sker med muff. PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Anslutning till bef. ledningar och brunnar ingår i denna entreprenad. Utförandet ska i förväg godkännas av kommunen respektive vattenföreningarna. Anslutning av nylagd vattenledning får ske först sedan godkänt resultat från provtryckning och desinfektion har uppvisats för B:s kontrollant/kontaktman. Prover ska godkännas av Lidköpings kommun. Spolning och desinfektion av vattenledning utförs enligt VAV P77. Schema för vattenprovtagning (mikrobiologiska analyser) bestäms i samband med projektets startmöte. PD BRUNNAR O D I MARK PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Avstängningsventiler för vatten skall vara av fabrikat AVK alternativt Hawle system 2000, med PRK-koppling eller rakändar av PE. Utförs med rostfri syrafast spindel och bult, justerbar i nivå, körbar betäckning i segjärn. Servisventiler för vatten ska vara av fabrikat AVK med PRK-koppling. Utförs med rostfri syrafast spindel och bult, justerbar i nivå, körbar betäckning i segjärn. Angiven eller likvärdig kvalitet ska användas. För avloppsledning ska avstängningsventiler och backventiler projekteras av E anpassade till systemets behov, med PRK-koppling eller rakändar av PE. För var servis ska avstängnings- och backventil anläggas. Backventil och avstängningsventil kan vara integrerad i pumpstation. PF PUMPANORDNINGAR I ANLÄGGNING Pumpstation hos den anslutande Var anslutande ska ha egen pumpstation, i angivna fall tillsammans med granne. Läge på stationen enligt B s anvisning, överenskomna lägen anges översiktligt på VAplanerna. Nivå för inkommande ledning och brunnshöjd anpassas till den anslutandes avloppssystem. Lutning min 1,0% ska finnas tillgängligt för anslutande självfallsledning. Den anslutande ombesörjer själv anslutning med självfallsledningar till pumpstationen. 14

15 Tryckavloppsledning ansluts till pumpstation i entreprenaden. Pumpstation ska anläggas med låsbart lock 0,1-0,2 m över kringliggande mark. Förläggning, anslutning osv sker i enlighet med leverantörens anvisningar. Pumpstation ska vara kompletta, driftsatta och klara. De ska vara försedda med backventil och avstängningsventil, placering i eller i anslutning till stationen. Pumpstationen ska utföras med prefabenhet och vara av samma typ för alla anslutande för att säkerställa lätt service och driftsäkerhet. Observera att det i vissa fall är två anslutande hushåll till samma station. Elanslutning (1-fas) ingår i entreprenaden, anslutning sker till framdragen elkabel. Elanslutning sker från den anslutandes befintliga abonnemang med kabel som läggs av den anslutande i samband med dennes servisanslutning. Eventuellt externt styrskåp placeras enligt den anslutandes anvisningar, normalt direkt i anslutning till stationen. Pumpstationen ska ha larmgivare för höga nivåer, utkopplat till ljud eller ljuslarm. I entreprenaden ingår driftsättning av pumpstationen inklusive inkoppling till el osv, utförs när den anslutande utfört sin del. Om E kan erbjuda serviceavtal för stationerna är det en fördel. Pumpstationer i huvudnätet Pumpstationer i huvudnätet ska utföras i erforderlig omfattning för systemets funktion. Placering och utformning måste godkännas av B före arbetsstart. Generellt ska de placeras i friyta utan risk för skador från trafik, jordbruksredskap o d. De ska vara tillgängliga med servicefordon, därför kan utförande av anslutningsyta vara aktuell, utförs motsvarande lagning av enskild väg. I entreprenaden ingår kompletta stationer, driftsatta och klara. Anslutning till el ska utföras, i entreprenaden ingår även anslutningsavgifter för el-anslutningen. Station utförs med låsbart lock, nivå 0,2 0,5 m över kringliggande mark. Station utförs i GAP (glasfiberarmerad polyester), PE, rostfritt stål eller betong. Prefabenheter med utformning avsedd för pumpning av avloppsvatten. Stationer ska normalt vara utrustade med dubbla pumpar, de ska vara självrensande och de ska kunna lyftas via gejdrar eller motsvarande. Station utförs utan överbyggnad, med hinder mot upptryckning. El-/styrskåp placeras invid stationen. Nivåstyrning och utvändigt ljuslarm vid hög nivå ska finnas. Nödutlopp anordnas i brunnens övre del. Om E kan erbjuda serviceavtal för stationerna är det en fördel. 15

16 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL M M Tomslang för fiberledning utförs enligt EBR KJ 41:09, se handling 13.7 för utdrag. Förläggning sker i huvudsak parallellt med avloppsledning. Observera begränsningar för att klara iblåsning av fiber. Tvära böjar, veck, små radier osv får inte förekomma. Nya skyddsrör för fiberledning under väg 2601 är utförda med dim 110 mm PP rör i åtta punkter. Lägen redovisas på planritningarna. Ledning borras i erf omfattning under Trafikverkets vägar, taxibana vid Hovby flygfält och bäckar för nya sträckningar där tomrör inte finns. Bredbandstomrör Optoslang dim 16/12 PE standard optorör, svart med grön stripe. Optoslang dim 40/32,6 PE standard optorör, svart med grön stripe. Skarvkoppling av PP för optorör, skarv måste utföras med stor noggrannhet för att undvika problem vid iblåsning. Optorör förses med ändförslutning i skarv- och dragbrunnar samt med proppning i servisände. Kabelrör 110/98 PE, grön med slät insida. Med tät skarvmuff och dragtråd. Ovan stamledning (slang dim 40 mm) läggs markeringsnät, grönt med bredd min 200 mm. Typ anpassad till läggningsmetod. Vid var anslutande ska optoslang dim 16 dras fram för framtida läggning på tomtmark. Läggning på tomtmark utförs av var anslutande, längd på slang ska mätas ut för att räcka till indragning i hus, den anslutande visar planerad sträckning. Slang hängs i rulle på stakkäpp vid anslutningspunkten. Obs att annan punkt än pumpstation kan överenskommas med anslutande och B om det förenklar dragningen, annars gäller generellt samma punkt för avlopp och bredband. Från pkt 30 mot anslutning 63 och 29 har optoslang dim 40 lagts, dessutom har servisslang dragits för de båda anslutande. B anvisar läge för anslutning i respektive ände. Skarv- och dragbrunnar för bredband I förprojekteringen har det bedömts att det krävs 6 st dragbrunnar utöver skarvbrunnarna för att klara all fiberindragning. Om E bedömer att fler krävs ska de utföras inom entreprenaden och ingå i anbudet. Endast kompletterande brunnar pga beställda förändringar regleras. Brunn utförs på avgrusad bädd med geotextil mot brunnsröret. Brunnsröret utförs av 893/800 PE med lock i PE (E eller likvärdigt). På locket läggs stålplåt 16

17 800x1000 mm, tjocklek 5 mm. Brunn utförs med höjd 0,7-1,0 m. Locknivå 0,5 under mark, fyllning 100 mm närmast lock med sand eller grus, därefter återställning med befintligt material. Håltagning utförs med borrning för utgående/inkommande ledningar, utförs i storlek motsvarande ledningarna, alternativ tätas, för att undvika inläckage av kringfyllning. Anslutning till skåp/station I pkt 10 (Haraldsgården) ska kopplingsskåp anläggas på grund av det stora antalet anslutningar, det ingår inte i entreprenaden. Framdragning av alla optorör från skarvbrunn i 2x110 tomrör ingår i omfattning enligt planritning, rör ska anpassas till skåpläge. I pkt 29 (Kartåsen) ska alla optorör som går in i skarvbrunnen dras vidare i de 2x110 tomrör som ska läggas till bredbandsstationen. I Kartåsen ska befintligt optorör dim 40 anslutas till nya skarvbrunnar i pkt 34 och 35, avser både inkommande och utgående rör i pkt 34. Vid senare fiberindragning ska detta optorör användas. I arbetet ingår friläggning och ev justering för att kunna dra in optoröret i nya skarvbrunnen. SC EL- OCH TELEKABLAR I projektet ingår samförläggning av elkablar med Lidköpings Elnät. Elnät utför själva förläggning, skarvning mm. I E ingår schakt, fyllning och samordning. Ledning ska läggas i enligthet med EBR Kj 41:09, se utdrag i handlingen. 17

18 Y MÄRKNING, PROVNING, DOMKUMENTATION M M YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING Märkning av optorör ska utföras i skarvbrunnarna. Markering/numrering sker med brunnsnummer och nummer på den anslutande som slangen leder till, t ex 7:58 (skarvbrunn nr 7, anslutande nr 58). Märkning för ledning mellan brunnar sker med destinationsbrunnens nummer, t ex brunn 7 (slangen leder till brunn nr 7). Märkning sker för permanent märkning med stansad text i rostfri plåtbricka fastsatt på slangen, t ex typ Partex PKS. Protokoll över utförda provningar överlämnas till B senast vid anmälan om slutbesiktning, eller före driftsättning. Provning skall ske i närvaro av arbetsledare och kontrollant. Provningsprotokoll upprättas genom entreprenörens försorg. Ledning som inte uppfyller fordringar enligt nedanstående bestämmelser och anvisningar repareras eller läggs om. Likaså repareras alla vid okulärbesiktning konstaterade skador och läckor, även om täthetsprovningens villkor uppfyllts. Täthetsprovning av vattenledning och TS-ledning utförs enligt VAV P78, av E på bekostnad av E. Täthetsprovning får ej utföras mot stängd ventil på inkopplad ledning. I samband med fiberinblåsning kontrolleras optorörens funktion. Om fiber inte kan blåsas och felet härleds till optorörens anläggande/utförande ansvarar E för åtgärder. Se även AFD.713. YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING Entreprenören upprättar relationsritningar samt dokumentation, insatta i flikförsedd pärm, vilket skall levereras i två omgångar minst två veckor innan slutbesiktning. Dessutom levereras all dokumentation på CD-skiva eller USB vilket levereras senast två veckor före slutbesiktning. Dokumentation ska omfatta relationsritningar i CAD-format, ingående material, erforderliga detaljskisser, protokoll över provningar, drift- och skötselinstruktioner o dyl. Entreprenörens arbetsledare ansvarar för: Ritningarna ska innehålla uppgifter om de ändringar och tillägg som är gjorda jämfört med den projekterade anläggningen. 18

19 Ledningarna och tomrören ska mätas in och avvägas enligt Anläggnings AMA 07. Utöver själva ledningarna och tomrören skall ventiler, brunnar, pumpstationer o dyl mätas in och avvägas. AutoCad filerna som legat till grund för anläggningens projektering och utförande skall användas som underlag för relationsritningarna. På dessa AutoCad filer skall samtliga ändringar införas. Filer och handlingar överlämnas till B:s representant som tillsammans med E går igenom handlingarna. ALP Markteknik AB 19

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Sjötofta Fibernät Ekonomisk förening Org.nr: 769626-5938 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark 2010-09-21 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän platsmark, såsom gator, vägar och parker. Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA.

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. 1 (6) Kort om LTA-system Ett LTA-system (Lätt Tryckavlopp) består av små pumpenheter,

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Omfattning 2015-11-03. Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav

Omfattning 2015-11-03. Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav Asfaltbeläggningar ur besiktningsmannens synvinkel Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg Johanna Thorsenius, Trafikverket Omfattning Kort om asfalt Ingående material Tillverkning Utläggning Regelverk och

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö Dnr Information om anslutning av vatten och avlopp 2/15 Innehållsförteckning Allmänt...3 Alternativ 1 - Självfall...3 Alternativ 2 LTS-pump...4 Anslutning...4 Steg för steg: Alternativ 1 - självfall...5

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark 2014 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se 1 INLEDNING 2 2 INNAN ARBETET STARTAR 2

Läs mer

Tekniska anvisningar och föreskrifter

Tekniska anvisningar och föreskrifter Tekniska anvisningar och föreskrifter Dessa gäller för kommunens vägar tillsammans med ett godkänt öppningstillstånd. 1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR De grundläggande bestämmelserna för vägarbeten finns i lagar,

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Bestämmelser 2013-01-14 Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 PLANERING OCH ANMÄLNINGAR... 1 2.1 Allmänt... 1 2.1.1 Ansvar... 1 2.1.2 Användning

Läs mer

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun Grävningsbestämmelser i Skövde kommun 2013-06-01 Förord Tekniska förvaltningen ansvarar för den offentliga miljön i Skövde. Vi arbetar för att alla som bor i och besöker vår stad ska uppleva den som trevlig

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Geoteknisk PM Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora, Tyresö Uppdragsansvarig: Johan Bengtsson

Läs mer

Sundbyholms naturreservat. Dispens från förbud mot schaktning för att markförlägga befintlig elkabel.

Sundbyholms naturreservat. Dispens från förbud mot schaktning för att markförlägga befintlig elkabel. Kommunstyrelsen 2016-02-02 Kommunledningskontoret Miljö- och Samhällsbyggnad KSKF/2016:78 Johan Forsberg 016-710 20 11 Mobil 073-950 63 97 1 (2) Kommunstyrelsen Sundbyholms naturreservat. Dispens från

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1 av 7 DETALJPLAN FÖR VÄSTANVIK 1:452 M FL (INFART NOTNÄS) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING 2.1 Ledande dokument BH 90 Bygghandlingar 90, del 7 Redovisning av anläggning Tillgänglighetshandbok (LÄNK) 2012-11-15, Tyresö kommun RIBUSS 14 (LÄNK) Riktlinjer

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Teknisk Handbok. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se. Dec 07

Teknisk Handbok. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se. Dec 07 Teknisk Handbok Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Dec 07 PRESENTATION LPS(Low Pressure Sewer) är ett tryckavloppssystem som utvecklats i USA och Sverige. Det har varit i praktiskt bruk

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Masshantering. Sven Brodin

Masshantering. Sven Brodin Masshantering Sven Brodin Sven Brodin, Entreprenadingenjör. Jag arbetar med nyanläggning av vägar och VA. Och där med Hållbar Materialförsörjning genom återvinning av: Schaktmassor. Sandningssand. Asfalt

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

BYGGMÖTE 4 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS

BYGGMÖTE 4 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS 20090414 (16) BYGGMÖTE 4 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS Byggmöte nr 4 Plats : Gårda Brygga/ Ölmanäs Arbetsplats 1:0 Närvarande: AW Derome Mark & Bostad Projektledare Anders Cejie AC Varbergs Anläggnings Service

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun

Bygghandling Förstärkning av industrispår till STAX 25 Piteå Kommun Förstärkning av industrispår till STAX 25 2013-11-11 MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVANDE TEXT Sida 1(41) Dokumentnummer 250935-72-001 Handläggare (Tyréns) Stefan Johansson Granskad (Tyréns) Ulf Wallén Godkänd

Läs mer