Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system"

Transkript

1 Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Projektering Allmänt Ritningar Översikt Planritning Längdsektion Tvärsektion etaljritningar Projekterings och utförandeanvisningar Allmänt Avlopp och dagvatten självfall Tryckavlopp attenledningar Material- och produktval Allmänt Avloppsledningar Brunnar Brunnsbetäckningar attenledningar Brand och spolposter entiler och ventil betäckning illapumpstationer (LTA-stationer) Placering av villapumpstation Inmätning Allmänt Mätningsbestämmelser Omfattning Redovisning Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 2

3 4.3 Mätningsanvisningar attenledningar Avloppsledningar självfall Tryckavloppsledningar Brunnar mm erviser kyddsrör/skyddskulvert Isolering Befintliga ledningar Pumpstationer Elledningar (för va-system) Bergnivå Rengöring, provning och anslutning Allmänt Provning av självfallsledning och brunnar m.m Täthetsprovningar av tryckledningar esinfektion Relationshandlingar Relationsritningar Teknisk prestanda, protokoll, intyg, m.m Överlämnande av relationshandlingar Typritningar för serviser Typritning A, servis för avlopp och dagvatten självfall samt dricksvatten Typritning B, servis för LTA och dricksvatten Typritning C, servis för LTA till självfall och dricksvatten Typritning, placering av villapumpstation på tomt Koder för inmätning Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 3

4 1 Inledning För att säkerställa att A-kollektivet inom Region Gotland får ett för i framtiden tillförlitligt och robust A-system, har denna handling tagits fram. Projekterings- och anläggningsanvisningar är gjorda utifrån det sätt som vi bedömer är det bästa, för att säkerställa kommande byggande av A-system. Material och produkter har valts med för oss en känd och väl beprövad teknik, som inte skall leda till oproportionerliga tekniska svårigheter och kostnader för kommande drift och underhåll. 2 Projektering 2.1 Allmänt All projektering skall vara modellorienterad, dvs. utgå från verkliga koordinater i WEREF och höjd enligt höjdsystem RH Ritningar imensionering skall ske enligt venskt attens normer. Utförande skall vara enligt AMA 10 anläggning om inte annat föreskrivits i denna handling. För dimensionering och anläggande av Pressure ewerage ystem (P) eller s.k. lättrycksavlopp (LTA) gäller -EN 1671 och de kompletterande krav som ställs i denna handling. Handlingar skall redovisas till beställaren innan anläggningsarbetena påbörjas. Allt projekteringsunderlag skall överlämnas till beställaren efter slutförd projektering Översikt Översikt skall vara i lämplig skala och innehålla situationsplan och layout i dwgeller pdf-format Planritning Planritningen skall visa fastighetsgränser, vägar, hus, befintliga ledningar samt övriga anordningar utöver de planerade ledningarna med tillhörande brunnar, ventiler och anordningar. en skall även innehålla norrpil, fixar/polygonpunkter, markhöjder och övriga objekt som är inmätta med höjd. en planerade A-anläggningen skall tydligt framgå av ritningen. Layout som dwg eller pdf. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 4

5 2.2.3 Längdsektion Längdsektionen skall normalt vara i skala L= 1:1 000, H= 1:100. Profilen skall visa markhöjd, ledningar med tillhörande anordningar, ledningskorsningar, markslag, förekomst av berg, längdsektion eventuella markanläggningar m.m Tvärsektion Tvärsektionen skall normalt vara i skala 1:100 eller 1:50, vara måttsatt och visa ledningarnas placering, materialfördelning och släntlutningar innefattande eventuellt berg etaljritningar etaljritningar skall normalt vara i skala 1:20 eller 1: Projekterings och utförandeanvisningar Allmänt id korsning av väg skall ledningsförläggning utföras enligt Trafikverkets anvisningar. öktråd ska anordnas över alla tryckledningar. id korsning av väg skall trycksatta ledningar förses med avstängningsventiler på vardera sidan och förläggas i skyddsrör med distanser och tillsynsbrunn. På tryckledningar som är avsedda för överföring (utan servisavsättningar) skall införningsmöjlighet för pluggrensning anordnas. Plastsvetsning får endast utföras av svetsare med utbildningsbevis utfärdat av ett oberoende utbildningsorgan omfattande svetsteknik och materialkunskap. vetsning skall alltid utföras med kalibrerade maskiner. Ledningar som kan bli utsatta för frysning skall förläggas på frostfritt djup eller frysskyddsisoleras Avlopp och dagvatten självfall Huvudledningar Utförs med dim 200 mm i PC och PP Utförs med dim 400 mm i PC, PP eller betong För huvudledningar bör läggning med minst 5 fall eftersträvas dock kan även en läggning med minst 3 lutning godkännas, ändledningar bör ges en minsta lutning om 6. jälvfallsledningar skall förläggas med rörlaser. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 5

6 Ledning läggs i rak linje mellan brunnar. arje brytpunkt på ledningen skall förses med brunn Brunnar Placeras med c/c-mått max 80 m. Tillsynsbrunn dim mm, skall vara av typ dubbelavgrenad 45 ( kråkfot ). id 90 avvinkling av ledning används tillsynsbrunn dim 600 mm med 90 avvinkling. id 45 avvinkling används tillsynsbrunn typ dubbelavgrenad 45. id avvinkling 45 men <90 skall avvinkling utföras före anslutning till brunn. Nedstigningsbrunn dim 1000 mm placeras i korsningar med fyra eller fler anslutande ledningar. I grönytor skall brunnar förses med tätslutande lock och där så krävs skall styrlist användas. I åkermark skall brunnar förses med tätslutande lock och placeras på plogfritt djup (0,6 m under mark) och där så krävs skall styrlist användas. Brunnsbetäckningar skall skyddas vid asfaltering erviser Utförs med dim 150 mm. polbrunn dim 200 mm placeras ca 0,5 m utanför tomtgräns (förbindelsepunkt, FP). Anslutning till huvudledning skall utföras med 45 grenrör. Ansluter servisen direkt i brunn på huvudledning och avståndet servis huvudledning inte överstiger 5 m behöver spolbrunn inte anläggas. attengången i servisen vid FP får inte vara lägre än huvudledningens inre hjässa. Täckning på servis i FP skall vara 1,2-2 m, om det inte finns synnerliga skäl att ge servisen större täckning (för att få självfall från byggnad till FP). id nyexploateringsområden förlängs servisledningen 3 m in på fastigheten och proppas, se Typritning A, servis för avlopp och dagvatten självfall samt dricksvatten och Typritning B, servis för LTA och dricksvatten. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 6

7 2.3.3 Tryckavlopp I områden med befintlig bebyggelse byggs servis fram till FP. ämningshöjd skall anges. Om inte annat visar sig riktigare sätts dämningshöjden för spillvatten 0,5 m högre än servisledningens inre hjässa i FP. ämningshöjden för dagvatten sätts normalt till marknivån + 0,3 m. ag- och dränvatten får inte anslutas till spillvattenledning Huvudledningar lutände på huvudledning skall förses med klokoppling, ände skall dras upp vertikalt och avslutas i trumma med naturgrusfyllnad. Trumman förses med spolpostbetäckning och markeras med en skylt med graverad text TRYCKALOPP. kylten skall sitta fast i betäckningen och vara skyddad av locket erviser Utförs normalt med dim 50 mm. Anslutningar av serviser på huvudledning skall utföras med 45 T-rör. id nyexploateringsområden förlängs servisledningen 3 m in på fastigheten och proppas, se Typritning B, servis för LTA och dricksvatten och Typritning C, servis för LTA till självfall och dricksvatten. I områden med befintlig bebyggelse byggs servis fram till FP och proppas Anslutning av villapumpstation e Typritning B, servis för LTA och dricksvatten och Typritning C, servis för LTA till självfall och dricksvatten attenledningar Huvudledningar Ledning fram till brandpost skall vara dim 110 mm. Ledning fram till spolpost dim 63mm. Avstängningsventiler placeras i korsningar. Avstånd mellan brandposter skall utföras enligt räddningstjänstens normer. lutände förses med ventil och spolpost. jälvtömmande anordningar får inte anslutas till systemet. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 7

8 erviser Utförs normalt med dim 32 mm. entil placeras i FP. Anslutningar av serviser på huvudledning skall utföras med T-rör. id nyexploateringsområden förlängs servisledningen 3 m in på fastigheten och proppas, se Typritning A, servis för avlopp och dagvatten självfall samt dricksvatten och Typritning B, servis för LTA och dricksvatten. I områden med befintlig bebyggelse byggs servis fram till FP Brand och spolposter Avstängningsventil med rakt fritt genomlopp skall monteras före brand- eller spolpost. Brand- eller spolpost får inte vara självdränerande. 3 Material- och produktval 3.1 Allmänt När det nedan anges ett visst fabrikat för produkt är detta det normala standardvalet som Region Gotland använder sig av. Produkter av liknande fabrikat kan få användas efter godkännande av A-huvudmannen. ata skall kunna redovisas för att liknande fabrikats produkt uppfyller minst samma standard som de av Region Gotland föreslagna. Rör och rördelar i plast skall uppfylla -EN och vara märkta med Nordic Poly Mark (INTA-cert). Betäckningar skall följa klassificeringen enligt -EN Avloppsledningar imension [ mm] Material PE80, R17 (brun stripe) PE100, R17 (brun stripe) PC eller PP, styvhetsklass N8 Betong, hållfasthet dimensioneras av fyllnadshöjden Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 8

9 Angivna materialkvalitéer och R-klasser är de lägst tillåtna, ledningarna ska alltid dimensioneras mot faktiska förhållanden. 3.3 Brunnar Typ av brunn imension [ mm] Material Nedstigningsbrunn 1000 PP, PE eller betong försedda med vallning Tillsynsbrunn 600 PC, PP, PE eller betong försedda med vallning Tillsynsbrunn 400 PC, PP, PE eller betong försedda med vallning polbrunn på servisledning 200 PC eller PP med stigarrör 200 mm Rännstensbrunn - PC, PP eller betong, med sandfång och vattenlås 3.4 Brunnsbetäckningar I område som inte klassas som väg eller dylikt, skall lockets tyngd vara 15 kg och vara försedd med säker låsning mot obehörig åtkomst. Typ av betäckning Brunnsbetäckning, ovan mark Brunnsbetäckning, under mark Utförande Teleskopisk med gjutjärnslock kall vara tätslutande 3.5 attenledningar imension [ mm] Material PE80, R11 (blå stripe) PE100, R11 (blå stripe) Angivna materialkvalitéer och R-klasser är de lägst tillåtna, ledningarna ska alltid dimensioneras mot faktiska förhållanden. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 9

10 3.6 Brand och spolposter Typ av spolpost Brandpost, inkl. brandpostbetäckning Produkt Rödhammars ÄB1939, RK polpost, inkl. spolpostbetäckning Belos art. Nr entiler och ventil betäckning Typ av ventil Produkt Avstängningsventil Hawle, system 2000 ervisventil Esco entilbetäckning Teleskopisk med gjutjärnslock 3.8 illapumpstationer (LTA-stationer) är förutsättningar finns för anläggande av centrifugalpump skall denna typ väljas i första hand, i övrigt enligt -EN 1671 och nedan angivna krav: Pumpsump skall vara utförd i plast av god kvalité med låsbart lock som väger 15 kg, och vara utformad så renspolning och service lätt kan utföras. Pumpsumpens höjd skall kunna anpassas till lokala förutsättningar. Avstängningsventil skall vara åtkomlig från marknivå. Backventil skall vara av kultyp och vara lättåtkomliga. El/styrskåp skall vara försedd med invändigt 230 uttag över 30mA jordfelsbrytare. El/styrskåp skall vara försedd med huvudbrytare. tationen skall vara utrustad med högnivålarm med larmlampa. Pump, pumpsump, rörgalleri och anslutande ledningar skall klara kraven för frostfrihet. Pumpmotor bör vara av 3-fastyp. Pump skall vara försedd med skärande knivar (tuggerfunktion) i härdat rostfritt material. Pump skall vara monterad på gejder eller glidsko för enkel demontering. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 10

11 3.8.1 Placering av villapumpstation tationen skall placeras lättåtkomligt för servicepersonal med gångbart avstånd 10 m från körbar yta för lätt lastbil (3,5 ton), se Typritning, placering av villapumpstation på tomt. 4 Inmätning 4.1 Allmänt Entreprenören är ansvarig för att inmätning utförs. Före arbetenas påbörjande skall entreprenören kontakta Region Gotland/amhällsbyggnadsförvaltning/Infrastrukturavdelning/atten och avfall för genomgång av inmätningsrutiner. Entreprenören svarar för upprättande av fullständigt inmätningsunderlag för i entreprenaden ingående A-anläggningar. Mätningsuppgifterna skall redovisas så tydligt och fullständigt att de kan utgöra underlag för ledningskartverk och relationsritningar. 4.2 Mätningsbestämmelser Inmätning och utsättning skall ske i WEREF i planläge och höjd enligt höjdsystem RH00. Mätnoggrannhet för A-ledningsnät, anläggningar och byggnader: Planläge ±50 mm Höjdläge ±5 mm För mark och bergnivå: Planläge ±50 mm Höjdläge ±50 mm Omfattning Inmätning skall avse ledningars bryt- och ändpunkter, brunnar, armaturer, förankringar, isolering, skyddsrör, elledningar och kabelanslutningar, strömningsavskärande fyllnader (s.k. lerkörtlar), pumpstationer och andra anläggningar, serviser och servisavsättningar samt byggnad eller annan anordning som ledning ansluter till. Inmätningarna skall även göras av bergnivåer längs ledningssträcka. För mer detaljerade anvisningar se 4.3.Mätningsanvisningar. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 11

12 4.2.2 Redovisning Inmätta punkter, ledningsdragning, ledningstyp, dimension, material, fogtyp redovisas enligt Region Gotlands kod- och beteckningssystem, se Koder för inmätning. Redovisning skall innehålla koordinatfil i filformatet pxy samt som 3-ritning i dwg/dxf-format. 4.3 Mätningsanvisningar Allmänt För samtliga tryckledningar inmäts och koordinat bestäms dessutom svetsskarvar, T-rör, övergångsrör, förminskningsrör, byte av material och dimension, manhål, ventiler, brandposter, spolposter, luftnings- och avtappningsanordningar m.fl. armaturer, ventilkammare, pumpstationer m.m. är stagning, betongstöd eller annan förankringsanordning förekommer anges stagningens typ och mått attenledningar Plan- (x- och y-koordinat) och höjdläge (z-koordinat) för samtliga ledningars brytpunkter i plan och profil. Höjduppgifter skall avse rör överkant Avloppsledningar självfall Plan- och höjdläge för samtliga ledningars brytpunkter i plan och profil skall anges. Höjduppgifter skall avse vattengång. För samtliga avloppsledningar inmäts och koordinatbestäms inhuggningar, grenrör (skärningspunkt mellan centrumlinjerna), förminskningsrör, byte av material och dimension, ventiler m fl. armaturer, ventilkammare, specialbrunnar, bräddavlopp, högvattenluckor, pumpstationer m.m Tryckavloppsledningar Plan- och höjdläge för samtliga ledningars brytpunkter i plan och profil skall anges. Höjduppgifter skall avse rör överkant Brunnar mm Plan- och höjdläge för samtliga brunnar i plan och profil. Höjduppgifter skall avse vattengång och lockhöjder. För nedstigningsbrunnar koordinatbestäms brunnens r-punkt (skärningspunkt mellan centrumlinjerna för in- och utgående huvudledningar). För brunnar > 1000 mm mäts r-punkt, centrumpunkt och centrum nedstigning in. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 12

13 id byte av dimension eller vid stalp >20 mm avvägs in- och utgående ledningar i brunn. id fler än 1 anslutande ledning avvägs samtliga ledningar. I övrigt avvägs utgående ledning. För specialbrunnar inmäts även brunnsbetäckningar och hörnpunkter. I förekommande fall (bräddbrunnar, fördelningsbrunnar och nödutlopp) mäts höjden på skibordets överkant samt skibordets längd. Avdragsledningens/strypningens utseende redovisas på skiss. Rännstensbrunnar inmäts i plan. ikesbrunnar samt in- och utlopp i dike/bäck mäts in i plan och höjd erviser För servisledning inmäts och koordinatbestäms inkopplingspunkt till huvudledning, eventuella brytpunkter i plan, servisens läge (FP) samt ev. anslutningslednings ändpunkt. För vatten- och tryckspillservis skall hjässhöjden redovisas i förbindelsepunkten och för självfallsservis skall vattengång i brytpunkter samt i förbindelsepunkten höjdavvägas kyddsrör/skyddskulvert För ledningar i skyddsrör inmäts och koordinatbestäms respektive lednings centrumpunkt samt skyddsrörets centrumpunkt i plan och höjd (början och slut) samt ev. brunnar på ledningen. För skyddsrör mäts rörets överkant samt diameter in. Kulvert (rektangulär tvärsektion) mäts in med hörnkoordinater och höjd x bredd Isolering För ledningar med frostskyddsisolering inmäts och koordinatbestäms respektive lednings centrumpunkt samt isoleringens centrumpunkt i plan (början och slut). Höjdläge isolering anges inte. ärmekabel i isolerlåda mäts inte separat, dock skall anslutande elledning mätas in Befintliga ledningar Befintliga A-ledningar som berörs av arbetena mäts in i plan och höjd i befintligt läge och efter eventuell omläggning eller pluggning. Omlagda och avgrävda åkerdräneringar samt uppsamlande dräneringsledningar skall mätas in. Plan- och höjdläge (vattengångsnivå) samt dimension redovisas för varje anslutning mellan befintlig och ny dräneringsledning samt för varje proppning av befintlig dräneringsledning. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 13

14 Pumpstationer Cirkulära stationer och anläggningar mäts in med centrumkoordinat, övriga med hörnkoordinater. Byggnader mäts in med hörnkoordinater. För pumpstationer skall följande mätas in: Betäckningar, luckor, överkant ram (vid luckan), bottennivå sump, alla inkommande och utgående ledningar, höjd på ev. bräddning/bräddledning samt innermått på pumpbrunnen. För ventilkammare mäts hjässan på utgående tryckledning in Elledningar (för va-system) Planläge för samtliga ledningars brytpunkter i plan, kabelanslutningar, elskåp m.m Bergnivå Inmätning av bergnivå skall ske längs ledningssträckning med sektionsintervallet 6 m. 5 Rengöring, provning och anslutning Allmänt polning så att sand, grus m.m. hamnar i pumpstation är inte tillåtet. Anslutning av vatten-, spill- och dagvattenledningar får inte utföras förrän godkända prov på vattenkvalitet och godkända täthetsprov är överlämnade till beställaren. Innan anslutning till det kommunala vatten och spillvattennätet skall Region Gotlands driftområdesansvariga kontaktas. Anslutning till det kommunala dricksvattennätet skall vid ledningsdimensioner 90 mm utföras av Region Gotlands personal. För personal som skall utföra spolning, täthetsprovning samt desinfektion skall dokumenterad utbildning kunna bestyrkas. Beställaren skall beredas möjlighet att närvara vid provtillfällena Provning av självfallsledning och brunnar m.m. Utförs enligt venskt attens publikation A P Täthetsprovningar av tryckledningar Utförs enligt venskt attens publikation A P78. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 14

15 5.1.4 esinfektion Före desinfektion av dricksvattenledningar skall driftområdesansvarig vid Region Gotlands vattenverk kontaktas för val av desinfektionsmetod. Om ingen annan metod anges skall venskt attens publikation A P77 tillämpas. 6 Relationshandlingar Upprättas med Region Gotlands logotyp och grundas på nedan redovisade uppgifter som tillhandahålls av entreprenören. 6.1 Relationsritningar All inmätning skall redovisas på digitalt media eller på fil via e-post. Inmätningsunderlaget skall innehålla inmätningsprotokoll (koordinatfil i pxy-format) och dxf/dwg-fil i 3. Ledningarna skall vara ihopdragna mellan brunnar och ventiler m.m. I dxf/dwg-fil skall punktnummer, ledningstyp, dimension, material och fogtyp anges. För serviser skall fastighetsbetäckning anges. På inmätningsprotokoll skall punktnummer, objektkoder och koordinater redovisas. Inmätta punkter redovisas i nummerordning. På kopior av arbetsritningar skall redovisas avvikelser från arbetsritningar för: erkligt läge för berg. Typ och omfattning av förankringar. trömningsavskärande fyllnader i planläge inklusive höjd överkant, typ av material, grundläggningsnivå etc. För pumpstationer, ventilkammare, mätarbrunnar, specialbrunnar, bräddavlopp m.fl. detaljredovisade anläggningar skall fullständigt underlag för relationsritning upprättas. amtliga förändringar gentemot arbetsritningar skall redovisas. Angivna plushöjder skall kontrollavvägas (inkl in- och utgående ledningar) och angivna detaljmått kontrollmätas. Uppgifterna redovisas på kopior av arbetsritningar. 6.2 Teknisk prestanda, protokoll, intyg, m.m. okumentation över teknisk prestanda, drift- och underhållsinstruktioner samt varugarantier på ingående komponenter skall redovisas. Protokoll från täthetsprovningar, intyg på vattenprover, ifyllda kontrollplaner, nöjdförklaringar etc. Redovisas digitalt (usb-minne) och insatta i pärm. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 15

16 6.3 Överlämnande av relationshandlingar Komplett inmätningsunderlag digital media, inmätningsprotokoll och i förekommande fall kopior av arbetsritningar, dokument över teknisk prestanda m.m., skall överlämnas av ansvarig person till av Region Gotland utsedd projektledare för projektet. Handlingarna skall vara godkända av beställaren före begäran om slutbesiktning. Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 16

17 7 Typritningar för serviser 7.1 Typritning A, servis för avlopp och dagvatten självfall samt dricksvatten Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 17

18 7.2 Typritning B, servis för LTA och dricksvatten Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 18

19 7.3 Typritning C, servis för LTA till självfall och dricksvatten Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 19

20 7.4 Typritning, placering av villapumpstation på tomt Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 20

21 8 Koder för inmätning Beskrivning Backventil Brandpost Brandpostven til agvattenled ning agvattenled ning, tryckledning istansstolpe med söktråd ränvattenbr unn Fettavskiljare Inspektionsbr unn på vattenledning Intag dagvatten Kupolbrunn Lerkörtel LTApumpstation Luftningsvent il spillvatten Luftningsvent il vatten Nedstignings brunn dagvatten K o d BA K B P B P TR Y T O B FE TT I B I N T KB LE RK LT A L U L U N B Beskrivning Punkt dagvatten Punkt spillvatten Punkt vatten Rännstensbrun n ervis dagvatten ervis spillvatten ervis vatten ervisventil vatten kyddslednings brunn pillvattenledni ng pillvattenledni ng, tryckledning polbrunn dagvatten polbrunn spillvatten polpost på vattenledning Tillsynsbrunn dagvatten Tillsynsbrunn spillvatten K o d P K T P K T P K T R B K B R T R Y B B P T B T B Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 21

22 Nedstignings brunn spillvatten Oljeavskiljare Piggbrunn på vattenledning Proppning dagvatten Proppning spillvatten Proppning vatten Pumpstation agvatten Pumpstation pillvatten N B OL JE P IB PP P P P P PU P U Tryckledningsse rvis Utlopp dagvatten Utlopp spillvatten attenledning attenmätarbru nn attenmätare (inte i brunn) entil på spillvattenledni ng entil på vattenledning entilkammare T U TL U TL M B M A A K Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 22

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system (RGPAVA)

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system (RGPAVA) Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system (RGPAA) Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system ida 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Bestämmelser för inmätning av VAledningar

Bestämmelser för inmätning av VAledningar Bestämmelser för inmätning av VAledningar Reviderad: 2012-09-03 Tjörn Möjligheternas ö Revideringar 10 januari 2012 Mindre rättelser i texten och uppdatering av Bilaga 1: Typkodlista. 8 mars 2012 Specificering

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav.

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav. 1(6) INMÄTNINGSANVISNING Utfärdare: VA-enheten Karlshamns kommun Datum: 2017-01-02 Rev Anvisningar för inmätning av VA-objekt för registrering i ledningsregistret (relationsdokument). Allmänt Alla ledningar

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL Punkterna 1-11 Kontrollpunkter LTA-pump och 12-13 Kontrollpunkter elinstallation fastighet/elskåp i detta protokoll ska vara kontrollerade och genomförda senast samma dag som driftsättning

Läs mer

Teknisk Handbok. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se. Dec 07

Teknisk Handbok. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se. Dec 07 Teknisk Handbok Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Dec 07 PRESENTATION LPS(Low Pressure Sewer) är ett tryckavloppssystem som utvecklats i USA och Sverige. Det har varit i praktiskt bruk

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

Montering och drift. LPS2000E/Ex

Montering och drift. LPS2000E/Ex Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö Dnr Information om anslutning av vatten och avlopp 2/15 Innehållsförteckning Allmänt...3 Alternativ 1 - Självfall...3 Alternativ 2 LTS-pump...4 Anslutning...4 Steg för steg: Alternativ 1 - självfall...5

Läs mer

Montering och drift LPS2000E

Montering och drift LPS2000E Montering och drift LPS2000E LPS allmänt Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) används idag som samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus. LPS (Low Pressure Sewer) är ett varumärke för trycksatt

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA.

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. 1 (6) Kort om LTA-system Ett LTA-system (Lätt Tryckavlopp) består av små pumpenheter,

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-12-02 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN 1 ( 4 ) BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN Bestämmelser för inmätning 2017-02-23 Bilaga 1 2017-02-23 VA-VERKET Bilaga 2 2017-02-23 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Reviderad 2014-02-26 1 (10) BJB.2 Inmätning Gällande koordinatsystem: SWEREF 991330, höjdsystem: RH2000. Handlingen skall levereras digitalt i PXY- och

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER Pumpstationer för renvatten eller avloppsvatten Nyckelfärdiga standardmodeller Med eller utan servicebyggnad Pumpar och utrustning efter behov Stabil och beständig

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska Förening

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska Förening Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska Förening Att använda huvudet när du gräver i marken i Flo Detta är en information om hur man skall installera Fiber, Vatten o Avlopp i Flo. Informationen kommer

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Produkten är under fortsatt utveckling och kommer att anpassas efter kundernas behov.

Produkten är under fortsatt utveckling och kommer att anpassas efter kundernas behov. Lägeskarta Lägeskarta över Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät administreras av enheten för Geografisk Information. Beställning sker via Samlingskartans beställningswebb och fakturering sköts av enheten

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig!

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig! Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal Var så god att ta fika innan du sätter dig! Gästrike Vatten Kontaktpersoner Samhällsbyggnad Gävle Stefan Hedström, Projektledare

Läs mer

Metoder för att identifiera källor till tillskottsvatten

Metoder för att identifiera källor till tillskottsvatten Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Metoder för att identifiera källor till tillskottsvatten 1 Motiv Kunskapen om vilket stort problem som tillskottsvattnet orsakar är ingen ny kunskap. Föroreningsbelastningen

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2016-08-01 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS2000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS2000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000EIV LPS allmänt Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) används idag som samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus.

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard Antagen: Senast reviderad: 2015-01-29 2015-10-13 Mbn 8 Innehåll 0. Inledning 2 Praktisk Tillämpning 2 1. Projektering/ Dimensionering

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta stationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1101 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus stationer Kompus är en serie kompletta stationer

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23 Allmänna bestämmelser för brukandet av s allmänna vatten och

Läs mer

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING

KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING KAPITEL 2 RITNINGAR OCH RUTINER VID PROJEKTERING 2.1 Ledande dokument BH 90 Bygghandlingar 90, del 7 Redovisning av anläggning Tillgänglighetshandbok (LÄNK) 2012-11-15, Tyresö kommun RIBUSS 14 (LÄNK) Riktlinjer

Läs mer

Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun

Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun Tjänsteutlåtande till Tekniska nämnden Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar 1. att godkänna redovisningen av förnyelsebehov

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

VA-TAXAN fr.o.m. 1 januari 2016

VA-TAXAN fr.o.m. 1 januari 2016 VA-TAXAN fr.o.m. 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 23 november 2015. 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Ludvika kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar, ska ägare av fastighet inom

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

Rämshyttans samfällighetsförening

Rämshyttans samfällighetsförening Styrelsens förslag till årsstämman 2016 1(7) Rämshyttans samfällighetsförening Underhålls och förnyelseplan 2016 2020 Lantmäteriets anläggningsbeslut 1976-12-17 och 1994-09-28, m.fl Styrande lagstiftning

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

Standard för avloppspumpstationer inom Uddevalla kommun

Standard för avloppspumpstationer inom Uddevalla kommun 2007-08-30 1(6) Uddevalla kommun Tekniska kontoret Vatten och avlopp Kontaktpers. Nicke Klerman Tel. 0522-696371 Standard för avloppspumpstationer inom Uddevalla kommun Avser pumpstation typ 190 C Inom

Läs mer

Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA

Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA Bakgrund: För att optimera inköpen och säkerställa att det egna material som fastighetsägarna behöver ha, blir rätt, används detta dokument.

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 PM01 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: T.Allansson 1 första sida 5 sidor beskrivning

Läs mer

VA-utbyggnad Värmdövik

VA-utbyggnad Värmdövik VA-utbyggnad Värmdövik Med början hösten 2009 och tom hösten 2011 kommer utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågå i Värmdövik. Nedan följer en allmän information om de kommande arbetena. Värmdövik

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH SVENSKT VATTEN UTVECKLING 1 Bakgrund Med anledning av det stora antalet

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE AGATA BANACH HANDLÄGGARE ÅSA BENGTSSON SJÖRS KVALITESGRANSKARE

Läs mer