Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser om grävning i allmän platsmark"

Transkript

1 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän platsmark, såsom gator, vägar och parker. Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARINGAR ALLMÄNT ANSÖKAN OM TILLSTÅND PLANERING OCH SAMFÖRLÄGGNING SKYDD AV ANLÄGGNINGAR TRAFIKANORDNINGAR LEDNINGSFÖRLÄGGNING ÅTERSTÄLLNING AV HÅRDGJORDA YTOR Omfattning av hårdgjorda ytor Metoder och tider för återställning av beläggning i körbanor Metoder och tider för återställning av beläggning i cykelvägar och gångbanor Återfyllning och överbyggnadsmaterial i hårdgjorda ytor ÅTERSTÄLLNING AV GRÖNYTOR Förebyggande åtgärder Växtmaterial Återfyllning Slutlig återställning VAROR OCH MATERIALHANTERING GARANTITID KOSTNADER Administration Kostnad för framtida underhåll Bilagor 1. Ansökan om tillstånd för grävning i allmän platsmark. 2. Trafikanordningsplan för vägarbete och belamring 3. Blankett för kvalitetsdokumentation. 4. Besiktningsutlåtande. 5. Yttrande från kommunen

2 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Allmän platsmark Med Allmän platsmark avses i Plan- och Bygglagen (SFS 1987:10) gator, vägar, torg, parker och övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov inom planområdet eller inom ett större område. För arbeten i Allmän platsmark krävs tillstånd av Tekniska förvaltningen, Gatukontoret, Jan- Åke Ohlsson eller , varvid dessa bestämmelser skall följas, om inte annat avtalats. Allmän platsmark får i princip inte stängas av för allmänheten. Arbete i mark Med arbete avses i detta sammanhang anläggnings- och reparationsarbete, dvs. röjning, schaktning, sprängning, spontning, länspumpning, fyllning, beläggning, återställning, tillfälliga åtgärder etc. i samband med utförande av byggnader, ledningar, kablar, värmekulvertar och andra underjordiska byggnadsverk. Även grundundersökning räknas som arbete i mark. Beställaren, BE Med BE avses anläggningsägare till befintlig eller framtida anläggning i mark och som är sökande för utförande av arbete i mark. BE kan vara extern förvaltning, energiverk, kraftverksbolag, televerk, kabel-tv bolag och övriga (företag, samfälligheter m.fl.) som har tillstånd att inneha anläggningar, ledningar och dylikt i allmän platsmark. Anläggningsägaren, AÄ Med AÄ avses ägare till befintliga anläggningar i mark inom eller i anslutning till AO. AÄ kan vara en BE som har tecknat markavtal med tekniska nämnden i Lomma kommun om tillstånd att inneha anläggningar, ledningar och dylikt i allmän platsmark. Tekniska förvaltningen, TF Med TF avses Lomma kommuns tekniska förvaltning, Polismyndighet Närpolisen i Lomma, Box 73, Lomma, telefon , reception Hamngatan 3, Mån Fre, Tis. Arbetsområde, AO Med AO avses det område som i ansökan om grävning i allmän platsmark är markerat som arbetsområde och inom vilket arbete får bedrivas. Miljöförvaltning Beteckningen Miljöförvaltning avses den organisation, som inom Lomma kommun innehar ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kvalitetsansvarig, KA Av BE utsedd person, som utövar den kontroll på utfört arbete, som erfordras för att rätt kvalitet skall kunna vidimeras till TF. Material och arbetsbeskrivning För arbete i mark gäller AF AMA 98, Anläggnings AMA 98, AMA-nytt samt ATB VÄG. Sida 2 (11)

3 2. ALLMÄNT Markavtal Avtal om rätten att förlägga ledning eller anläggning skall, innan tillstånd ges, vara tecknat med tekniska nämnden i Lomma kommun. Avtal kan tecknas, som medger AÄ rätten att, vid akuta driftfel, omedelbart åtgärda felet utan att begära tillstånd, dock skall anmälan om akut grävning omedelbart insändas till TF. Kvalitetsdokumentation skall göras på samma sätt som vid ordinarie arbeten. Tas allmän mark i anspråk för upplag, bodar m.m., skall detta, enligt gällande bestämmelser, ske genom ansökan till Tekniska förvaltningen, Mark och Anläggning. Beskrivning och kvalitet Beskrivningar för utförande av arbete i mark skall upprättas i enlighet med Anläggnings AMA 98, AMA-nytt samt ATB VÄG. Utförda arbeten skall utföras enligt de metoder och uppfylla minst de kvalitetskrav, som nämnda handlingar anger. Entreprenör och KA BE utser en entreprenör för återställningsarbetena och en kvalitetsansvarig, vilka skall anges i ansökan. BE svarar för att betryggande och enligt gällande föreskrifter erforderliga åtgärder vidtages till förhindrande av olyckshändelser i samband med eller till följd av arbetena. Kvalitetsdokumentation Allt arbete som rör återställningsarbetet skall kvalitetssäkras genom ifyllande av kvalitetsdokumentation (se bilaga). Kvalitetsdokumentationen skall överlämnas till TFs representant senast vid slutbesiktningstillfället. Relationsritning BE skall överlämna måttsatt relationsritning senast vid slutbesiktningen till TFs representant. Ritningsredovisning Bifogat ansökan inlämnas arbetsritningar. Om projekteringen är utförd i digital form, önskas digital fil och papperskopior. Relationsritningar skall överlämnas i motsvarande format. Skyddsavstånd Skyddsavstånd mellan parallellförlagda respektive korsande ledningar varierar beroende på ledningarnas innehåll och funktion. BE förvissar sig om förekomsten av, och positionen för befintliga anläggningar som kräver skyddsavstånd. De normer avseende skyddsavstånd, som gäller för olika typer av parallellförlagda respektive korsande ledningar, skall efterföljas vid förläggning av ledning. BE anmäler till TF då ledningsförläggning kräver skyddsavstånd. Slutbesiktning BE anmäler samtliga arbeten till slutbesiktning senast 4 veckor efter färdigställande och/eller trafikpåsläpp. Visningsavtal BE skall överlämna kopia på visningsavtal för anläggningarna senast vid slutbesiktningen till TFs representant. Sida 3 (11)

4 3. ANSÖKAN OM GRÄVNINGSTILLSTÅND Schaktnings- och ledningsarbeten får påbörjas först efter det att TF lämnat tillstånd därtill. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast 4 veckor innan arbetet skall påbörjas. Till ansökan skall bifogas ritningar utvisande planerad ledningsdragning i plan, profil och sektion, samt en översiktlig tidplan utvisande tidpunkter för rivning, schaktning, återfyllning och återställning. Om projekteringen är utförd i digital form, önskas digital fil och papperskopior. Ansökan skall lämnas till Tekniska förvaltningen, Gatukontoret, Hamngatan 3, LOMMA, och TF skall inom 3 veckor besvara tillståndsansökan. Erfordras anslutning till va-nätet skall i god tid före arbetenas påbörjande särskild servisansökan inlämnas till TF, VA - Verket. Till ansökan bifogas va-ritningar visande servisledningarnas planläge, nivåer och dimensioner. Anslutningsavgift skall erläggas enligt gällande vataxa. Före arbetets påbörjande skall syn förrättas. Vid synen skall representant för TF och BE närvara. BE svarar för kallelse. Vid synen på gröna ytor, skall de träd och buskar värderas, som måste tas bort. TF fakturerar BE den fasta administrationsavgiften vid erhållande av tillståndet. 4. PLANERING OCH SAMFÖRLÄGGNING Vid ansökan kontrollerar TF om möjlighet till samförläggning av ledningar föreligger. TF kallar i förekommande fall till samordningsmöte mellan beställarna för de olika ledningsprojekten. Beställarna skall fortlöpande hålla varandra underrättade om sina respektive tids- och förläggningsplaner. Vid ändringar och tillägg till projekten skall beställarna i god tid före planerat utförande hitta tidsbefrämjande lösningar för båda parter. Parterna underrättar fortlöpande TF beträffande överenskomna ändringar. 5. SKYDD AV ANLÄGGNINGAR BE skall i god tid begära utsättning av eller inhämta information om befintliga anläggningar, ledningar o dyl. BE är skyldig att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader, anläggningar, ledningar, växter, mätpunkter, polygonpunkter etc. mot skador. Påträffas anläggning, ledning o dyl som inte angetts, skall AÄ omgående informeras. BE skall tillse att upplagt material eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brunn, elcentral, mätpunkter, polygonpunkter och dylikt. 6. TRAFIKANORDNINGAR BE skall vidta de trafiksäkerhetsåtgärder som Vägverket angett och de som tekniska förvaltningen, berörd väghållare eller Polismyndighet anvisar. Det åligger BE att se till att påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanordningar omedelbart avhjälps. TF eller berörd väghållare har vid underlåtenhet alltid rätt att utföra detta på AÄs bekostnad. Sida 4 (11)

5 Trafikanordningsplan, TA-plan, för trafikens ordnande under byggnadstiden upprättas av BE och skall underställas Tekniska förvaltningen, Gatukontoret, Hamngatan 3, LOMMA, för godkännande. Planen insändes senast 3 veckor före arbetenas påbörjande. TF distribuerar godkänd TA-plan till Räddningstjänsten, Polisen, UKF-förvaltningen då skolskjutsar blir påverkade av TA-planen samt för införande på Lomma kommuns hemsida. Om BE vill påskynda arbetet kan trafikanordningsplan lämnas in innan grävningstillstånd givits. Trafikanordningsplanen gäller då endast i det fall ansökan sedan godkännes. Avstängningar skall ske enligt Vägverkets föreskrift Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter, Denna föreskrift skall gälla även vid akuta åtgärder. Arbetet skall bedrivas med största möjliga skyndsamhet samt på ett sådant sätt att minsta olägenheter vållas allmänhet och trafikanter. BE svarar för att befintliga trafikanordningar flyttas och återställs. 7. LEDNINGSFÖRLÄGGNING Kabelförläggning skall utföras enligt gällande EBR-standard. Övriga ledningar skall i hårdgjorda ytor ha ett läggningsdjup så att full överbyggnad erhålls. I gröna ytor skall minsta täckning vara 0,5 m. Skyddsavstånd, om detta krävs, skall anmälas till VA-Verket. Ny kabel/ledning läggs skild från befintliga längsgående va-ledningar. Fritt avstånd skall vara minst 0,5 meter mellan va-ledningar och kabel/ledning. Utsättning av va-ledningar skall begäras innan kabel/ledningssträckning bestäms. För utsättning av va-ledningar svarar Fredrik Svensson, Tekniska förvaltningen tfn Framgrävd va-ledning inmäts digitalt i rörgrav. Mätning och redovisning skall ske enligt Lomma kommuns standard och levereras till TF, VA-Verket. 8. ÅTERSTÄLLNING AV HÅRDGJORDA YTOR Återställning av hårdgjorda ytor skall uppfylla ställda krav i ATB VÄG. 8.1 Omfattning av hårdgjorda ytor Minsta bredd på ej berörd yta skall alltid överstiga 1.0 m. Vid schakt av > 60 % av bredden på gator, gångbanor och cykelvägar skall hela bredden återställas med ny toppbeläggning enligt figur 1. Då bredden på befintlig gata/gång eller cykelbana understiger 4.0 m godkännes endast en längsgående skarv dvs. asfaltering skall alltid göras till minst en kant. Figur 1. Är toppbeläggning nyare än 5 år skall hela bredden på gångbanor och cykelvägar asfalteras. På körbanor med nyare beläggning än 5 år skall minst 1/2 bredden asfalteras. Sida 5 (11)

6 Vid tvärgående schakt i körbana med < 15 m mellanrum skall ny toppbeläggning utföras även mellan schakterna enligt figur 2. <15 m >15 m Figur 2. AG-beläggning och toppbeläggning i gång- och cykelbanor skall alltid utföras minst 30 cm utanför schaktkanten. I körbanor skall dessutom anslutningsfräsning, minst 20 cm, utföras före toppbeläggning enligt figur 3. Ledningsschakt Figur 3. Alla asfaltkanter skall rengöras och klistras före asfaltering. Efter asfaltering skall asfaltskarvar förseglas. Asfalt skall rivas så att rak beläggningskant uppstår enligt fig.4. Beläggningskant Ledningsschakt > 30 cm Figur Metoder och tider för återställning av beläggning i körbanor Återställningen av asfalterade körbanor skall utföras enligt någon av de metoder som beskrivs i figur 5. Vid schaktdjup >0.7 m är endast metod 2 eller 3 godkända. Toppbeläggning skall då utföras i ett senare skede där angivna tider avser tjälfri period. I kvalitetsdokumentationen skall entreprenören ange vilken metod som valts. Observera att alla körbaneytor i princip skall ha minst AG-beläggning (AG alt AG + topp) innan de trafikeras. Sida 6 (11)

7 METOD 1 ABT/ABS AG Återställning före trafikpåsläpp METOD 2 Steg 1 METOD 3 Steg 1 Steg 2 Steg 2 Färdig återställning 3-4 månader efter trafikpåsläpp Färdig återställning 3-8 månader efter trafikpåsläpp Figur 5. Vid användandet av metod 2 skall anslutningarna till befintlig asfalt utföras enligt figur 6. >1.0 m AG < 3 cm under färdig yta. Figur 6. Gator belagda med gatsten skall vid schaktdjup >0.7 m återställas med AG alternativt kallasfalt upp till färdig nivå före trafikpåsläpp. Gatstensbeläggningen skall sättas först 3-4 månader efter att ytan trafikerats. Tiden gäller tjälfri period. Vid schaktdjup <0.7 m får gatstenen sättas före trafikpåsläpp. 8.3 Metoder och tider för återställning av beläggning i cykelvägar och gångbanor Slutlig återställning skall göras före trafikpåsläpp. Anslutningsfräsning av asfalt erfordras ej. Vid schakt >0.7 m kan TF bestämma att återställning skall göras med AG och att färdig beläggning skall utföras 3-4 månader senare (tjälfri period). 8.4 Återfyllning och överbyggnadsmaterial i hårdgjorda ytor Kringfyllning, återfyllning och packning skall ske enligt Anläggnings AMA 98 och AMA-nytt. Före påförande av överbyggnader skall underbyggnaden godkännas av KA. Sida 7 (11)

8 Överbyggnadstyper Överbyggnaden skall utföras enligt tabell 8.1. TF meddelar vid synen vilken typ av överbyggnad som skall användas. Alla material skall uppfylla ställda krav i ATB VÄG. Vid bättre undergrund än materialtyp D1 kan överbyggnadstjockleken minskas efter godkännande av TF. AG 22 kan ersättas med AG 16 under förutsättning att max lagertjocklek ej överstigs enligt ATB VÄG. Förstärkningslager får ersättas med bärlager. Tabell 8.1. Överbyggnadstyp 1. Huvudgator, infartsgator >6.000 fordon/dygn + industrigator. Ex Karstorpsvägen. 40 mm ABS 11 70/ mm AGF 16 70/ mm AG / mm Bärlager 510 mm Förstärkningslager 750 mm Överbyggnadstyp 2. Uppsamlingsgator fordon/dygn. Ex Storgatan. 40 mm ABT 11 70/ mm AG / mm Bärlager 420 mm Förstärkningslager 610 mm Överbyggnadstyp 3. Lokalgator <1.000 fordon/dygn. Ex Villagator. 35 mm ABT / mm AGF / mm Bärlager 370 mm Förstärkningslager 535 mm Överbyggnadstyp 4. GC-vägar 40 mm ABT 8 160/ mm Stenmjöl 80 mm Bärlager 40 mm Bärlager mm Förstärkningslager 80 mm Bärlager 360 mm 225 mm Förstärkningslager 360 mm Överbyggnadstyp 5. Gångbanor 35 mm ABT 8 160/ mm Btg-plattor 15 mm Stenmjöl 265 mm Bärlager 30 mm Sättsand 40 mm mm 210 mm Bärlager 245 mm Bärlager 300 mm 300 mm Sida 8 (11)

9 9. ÅTERSTÄLLNING AV GRÖNYTOR Allt arbete som rör återställningsarbetet skall kvalitetssäkras genom ifyllande av kvalitetsdokumentation (se bilaga). Till varje objekt skall aktuell BE utse en kvalitetsansvarig. BE anmäler arbetet till slutbesiktning senast 4 veckor efter färdigställande. Kvalitetsdokumentationen skall överlämnas till TFs representant vid slutbesiktningstillfället. 9.1 Förebyggande åtgärder Vid arbete på grönytor skall lämpliga maskintyper användas för att undvika packningsskador. Erforderlig beskärning av träd och buskage skall ombesörjas av entreprenören efter anvisningar av TFs parkavdelning. Avverkning av träd och buskage får ej ske utan TFs parkavdelnings tillstånd. Intillväxande träd skall skyddas med staket eller inbrädning under byggnadstiden. Träd som skall skyddas skall anvisas av TFs parkavdelning. Runt träd, där markytan eventuellt kommer att belastas med upplag eller trafik skall ett tillfälligt lager av 300 mm samkross 0-40 utläggas. Mellan samkross och befintlig mark skall en markfiberduk läggas ut. Yta runt träd, som skyddas, skall ha en diameter på 6 m. Grävning intill träd på allmän platsmark får inte utföras närmare än de antal meter som trädstammen har som diameter uttryckt i dm. Grävning får aldrig utföras närmare än 2 m från träd oberoende av stamdiameter. Skyddsavstånd till växtlighet, buskar och träd, om detta krävs, skall anmälas till TFs parkavdelning. Om ovan angivna grävningsnormer inte kan uppfyllas kan annan överenskommelse göras, exempelvis: a. Flyttning av träd b. Ekonomisk ersättning c. Borrning under trädet Grövre rötter får ej kapas utan tillstånd. Om så erfordras skall tunnling under rötterna utföras. Vid kapning av rötter skall snittytorna vara jämna för att undvika rötangrepp. Rötter får ej utsättas för torka, utan skall täckas/skuggas med säckväv eller dylikt. Täckningsmaterial skall hållas fuktigt. Utrustning, såsom parkbelysning, bänkar, staket, lekutrustning m.m. som kommit till skada skall ersättas med likvärdigt material. Detta gäller även växtmaterial. 9.2 Växtmaterial Växtmaterial som avses att återplanteras skall jordslås. Vid nyanskaffning av växter skall växterna uppfylla fordringarna enligt Trädgårdsnäringens Riksförbunds Kvalitetsregler för plantskoleväxter. 9.3 Återfyllning Kringfyllning, återfyllning och packning skall ske enligt Anläggnings AMA 98 och AMA-nytt. Före matjordspåläggning skall underbyggnaden luckras. Sida 9 (11)

10 9.4 Slutlig återställning BE svarar för grässådd, plantering, utrustning etc. Grässådd skall utföras enligt anvisningar från TF. Matjordstjockleken skall vara: Gräsytor 200 mm Buskplanteringar 400 mm 10. VAROR OCH MATERIALHANTERING Allt befintligt material, gatsten, betongplattor, etc. är kommunens egendom och skall, i händelse av att det ej fordras för återställningsarbetet, transporteras till av TF anvisat upplag. Tillfällig plats för lagring av material för återanvändning åvilar BE att ordna. Överblivet och för återställningen olämpligt material, skall genom BEs försorg borttransporteras till av honom anskaffad och bekostad slutförvaring i enlighet med gällande miljöförordning. Förvaring och handhavande av oljor, drivmedel och dylikt skall ske på sådant sätt att spill ej förekommer. Förvaring av dylikt får ej ske i planteringsyta, intill träd eller där det i övrigt kan förorsaka skador på befintlig anläggning. 11. GARANTITID Anläggarens ansvar för onormala sättningar och andra fel som kan hänföras till återfyllnaden skall gälla under en garantitid på 2 år efter slutbesiktningen. Även påverkan på vegetationen omfattas av garantin. Vid instörtning skall ansvaret gälla även efter det andra året. TF kallar till garantibesiktning före garantitidens utgång. Vid mindre arbeten kallas endast vid behov. 12. KOSTNADER 12.1 Administration Kostnaden består av en fast och en rörlig del. Fasta kostnaden för varje tillstånd är kr. Vid mindre arbeten, typ skåpbyten, kan ett tillstånd gälla för flera arbeten. Vid alla övriga arbeten gäller dock att tillståndsansökan skall gälla arbeten inom ett angivet arbetsområde och som tidsmässigt utföres sammanhängande. Den rörliga delen av administrationskostnaden utgörs av ett procentpåslag med 15 % på den rörliga kostnaden för framtida underhåll enligt tabell nedan. Sida 10 (11)

11 12.2 Kostnad för framtida underhåll Skador efter lednings- och schaktarbeten är omfattande i kommunen. Ledningsarbetet innebär att vägkroppen och intilliggande beläggning ofta försvagas. Vanliga skador som uppkommer är t.ex. sättningar och sprickbildningar. Dessa skador kan komma efter många år även om gatan fått en ny beläggning. Kostnaden för framtida underhåll debiteras BE i samband med slutbesiktningen. Kostnadsnivån kommer att justeras enligt byggprisindex 1 gång per år. Total kostnad som TF kommer att debitera BE blir: Körbanor Asfalterade Stensatta Kr/m 2 90,00 60,00 Cykel- och gångvägar Asfalterade sten/plattor Kr/m 2 40,00 25,00 Ytan som skall ligga till grund för beräkning av kostnaden skall vara ledningsschaktens yta. Mängduppgifter skall redovisas i kvalitetsdokumentationen. På gångbanor där hela bredden återställts med ny asfaltbeläggning på en sträcka av minst 20 m skall ingen ersättning tas ut. Exempel: Ett ledningsarbete har medfört att man återställt ledningsschakten i en asfalterad körbana (200 m 2 ) och en gatstens- och plattbelagd gångbana (400 m 2 ). Kommunens totala ersättning för administration och framtida underhåll blir: kr + (200 m 2 x 90 kr/m 2 ) + (400 m 2 x 25 kr/m 2 ) + (15% x kr) = kr (fast) (rörlig) (rörlig) (rörlig) Sida 11 (11)

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS . ESLÖVS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tillstånd 3 Avspärrning

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark 2014 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se 1 INLEDNING 2 2 INNAN ARBETET STARTAR 2

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun Grävningsbestämmelser i Skövde kommun 2013-06-01 Förord Tekniska förvaltningen ansvarar för den offentliga miljön i Skövde. Vi arbetar för att alla som bor i och besöker vår stad ska uppleva den som trevlig

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Tn 2/2013 BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Antagen av Tekniska nämnden 2014-12-17 Innehållsförteckning Bestämmelser för schaktning/tryckning

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Bestämmelser 2013-01-14 Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 PLANERING OCH ANMÄLNINGAR... 1 2.1 Allmänt... 1 2.1.1 Ansvar... 1 2.1.2 Användning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-03-03 Sida 1 av 1 Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanfattning Allmänna bestämmelser

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

Grävningsbestämmelser för Ovanåkers kommun

Grävningsbestämmelser för Ovanåkers kommun Grävningsbestämmelser för Ovanåkers kommun 2009-05-12 rev 2012-07-10 ALLMÄNT Dessa grävningsregler gäller från och med 2009-06-01, med revidering 2012-07-10. Alla ingrepp och allt begagnande av allmän

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

Nykvarns kommuns anvisning för

Nykvarns kommuns anvisning för Nykvarns kommuns anvisning för Grävning i allmän mark. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning 1 1. Inledning 2 2. Begreppsförklaringar, lagar 3 3. Tillstånd 6 4. Allmänna anvisningar 7 5. Tekniska

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun

Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun Ersätter LIG 04 Reviderad 2015-01-26 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tillstånd 2 Ansökan 2-3 Allmänna föreskrifter. 3 Genomförande 3 Schaktning

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Södertälje kommuns anvisning för. Grävning i kommunal och allmän mark

Södertälje kommuns anvisning för. Grävning i kommunal och allmän mark Södertälje kommuns anvisning för Grävning i kommunal och allmän mark Fastställd i kommunfullmäktige 2010-06-17 138 att gälla från och med 2010-08-01 Innehållsförteckning 1. Inledning sida 1 2. Allmänt

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret 2 KUNGÄLVS KOMMUN BESTÄMMELSER FÖR LEDNINGS- OCH KABELARBETEN I ALLMÄN PLATSMARK 4:e upplagan, tryckt januari

Läs mer

1 Begreppsförklaringar... 5

1 Begreppsförklaringar... 5 Förord Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunal mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen följande regler och anvisningar för den som behöver gräva i kommunal mark..

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN. Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen Mats Hallberg 013-26 36 96 2016-01-20

LINKÖPINGS KOMMUN. Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen Mats Hallberg 013-26 36 96 2016-01-20 LINKÖPINGS KOMMUN Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen Mats Hallberg 013-26 36 96 2016-01-20 Villkor för arbeten inom offentlig plats i Linköpings Kommun; - vid ledningsgrävningar i kommunens mark -

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats 1 (15) Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 35) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer m.fl. Giltig fr.o.m.:

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten

Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Gatuavdelningen 016-710 18 30 Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten Inledning Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2014-04-11 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på kommunala gator, vägar, GC-vägar och torg inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr

Läs mer

Tekniska anvisningar och föreskrifter

Tekniska anvisningar och föreskrifter Tekniska anvisningar och föreskrifter Dessa gäller för kommunens vägar tillsammans med ett godkänt öppningstillstånd. 1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR De grundläggande bestämmelserna för vägarbeten finns i lagar,

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Vatten- och avloppsanläggningar. i allmän mark. Utgångspunkter för fördelning av ansvar och kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet

Vatten- och avloppsanläggningar. i allmän mark. Utgångspunkter för fördelning av ansvar och kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet Vatten- och avloppsanläggningar i allmän mark Utgångspunkter för fördelning av ansvar och kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet 2 INLEDNING Vid utbyggnad, ombyggnad eller omläggning av t ex trafikleder,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Teknisk beskrivning för grävning och andra åtgärder i allmän platsmark

Teknisk beskrivning för grävning och andra åtgärder i allmän platsmark 2016-03-01 Beslutad av Tekniska Nämnden 2016-02-17, TN 23 Dnr: 2015/382-TN Teknisk beskrivning för grävning och andra åtgärder i allmän platsmark Tekniska kontoret har huvudansvaret för allmän platsmark

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun Underrättelsehandling nr. 2 Enkelt planförfarande Dnr: BN/2009:505 Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska,

Läs mer

Grävanvisning, Gävle kommun

Grävanvisning, Gävle kommun SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Grävanvisning, Gävle kommun Teknisk beskrivning Version 2.2 2016-01-14 Grävanvisning, Gävle kommun Teknisk beskrivning Gata och park; Viktor Ålin, Malin Degermark och Johan Larsson

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-25, 54 Umeå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING

ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING HELSINGBORGS STAD STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Syfte ANSVAR Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar Ledningsägarens ansvar PLANERING Avtal Samråd

Läs mer

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. VA-TAXA 2015 för Ulricehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ulricehamns Energi AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Huddinges bilaga till

Huddinges bilaga till Natur och Byggnadsförvaltningen Sida 1 : 7 Reviderasd 2015-02-01 Fr.om 2011-01-01 Gäller Handbok Arbete på Väg 2008-03 vid arbeten på och vid väg eller gata eller gatumark i Huddinge. Detta dokument upplyser

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1/5 Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1 Upplåtelse Lahälla Granit Marina (LGM) upplåter enligt nedan

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2015-06-17 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK Allmän plats Med allmän plats avses i Plan- och Bygglagen, gator, vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt

Läs mer

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun.

Huvudman för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggningar är Staffanstorps kommun. Författning 4.7.2 Antagen av kommunfullmäktige 200/12 Reviderad kommunfullmäktige 37/13 Reviderad av kommunfullmäktige 72/15 Taxa för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 Huvudman

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län

Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun, Skåne län Datum: 2/7-2014 Dnr.: KS 2011/447.343 Planförslaget har varit på samråd under tiden 17 april 8 maj 2014 enligt

Läs mer

Självklar parkering 3.0 Gatan talar

Självklar parkering 3.0 Gatan talar Självklar parkering 3.0 Gatan talar Meddelande 6:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (Rapport nr 13:2001). Denna följldes upp ett år senare

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 VA-taxa 2012 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, 213. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs KommunTeknik AB och dess styrelse

Läs mer

Monteringsanvisning Durapool

Monteringsanvisning Durapool Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_2015-0413 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör,

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer