RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN"

Transkript

1 RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012

2 Uppdrag: , Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Älmhults kommun Kristin Täljsten Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Anette Persson Ann-Christin Sundahl Gunnar Svensson Martin Schjånberg Torbjörn Melin Revideringar Revideringsdatum Version: Initialer: ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Handlingen granskad av: Torbjörn Melin Datum: Tyréns AB Kristianstad Östra Boulevarden 56 Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr: K:\iuppdrag\229963\Del 2 Överföringsledning\R\_Text\Slutrapport \Rapport Överföringsledning Sydvästra Möckeln.docx

3 Sammanfattning Utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät till befintliga och nya områden längst Sydvästra Möckeln har studerats och redovisas i denna rapport. Föreslagen ledningssträckning omfattar ca 6 km ledning, 3 nya pumpstationer och en tryckstegring med lågreservoar. Kapacitet i befintliga ledningsnät har studerats. För spillvattennätet har en ny modell byggts i Mike Urban och för vattenledningsnätet har en befintlig EPANET modell, uppdaterad med nya belastningar från Paradiset och Haganäsområdet, använts. Slutsatsen är att befintligt vattennät enligt modellen är fullt belastat redan innan Haganäsområdet kopplas in och att kapacitet för Sydvästra Möckeln inte finns. Begränsande för kapaciteten är vattenverket och uppfyllnad av vattentornet. För spillvattennätet kommer inkoppling av befintliga områden Sydvästra Möckeln samt område 1-2 att innebära höjda trycklinjer och vid nederbörd en viss dämning över ledningshjässa. Inkopplingen bedöms kunna göras utan åtgärder på befintligt nät men ytterligare utredningar krävs för att fastställa att den höjda trycklinjen kan accepteras. Max kapacitet är efter dessa inkopplingar nådd och nya exploateringsområden kräver åtgärder och då i första hand på sträckan före pumpstation Gotthards gata. 3(16)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Omfattning Höjd och koordinatsystem Underlag Befintliga förhållanden Överföringsledning Anslutningspunkter Ledningssträckning Alternativ ledningssträckning Dimensionering Kapacitet i befintligt vattennät Resultat scenario 1 befintliga förhållanden Resultat scenario 2 framtida förhållanden Sammanfattande synpunkter Kapacitet i befintligt spillvattennät Modellbeskrivning Resultat befintliga och framtida scenario (16)

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Älmhults kommun har i översiktsplan pekat ut ett antal områden sydväst om sjön Möckeln som framtida utbyggnadsområden. AquaP har på kommunens uppdrag gjort en utredning av möjligheten att ansluta områdena Boastad, Boastad Fårö, Sjöastadbygd, Hökhult och Bökhult samt planerad bebyggelse till kommunalt vatten- och avloppsnät. Utredningen redovisas i PM VA-utbyggnad sydvästra Möckeln daterad Syftet med denna fortsatta utredning är att bedöma tillgänglig kapacitet i befintligt ledningsnät samt göra en fördjupad studie av ledningssträckningen. 1.2 Omfattning Överföringsledning studeras i plan och profil och presenteras på ritning. Underlaget skall kunna användas i diskussioner med markägare och andra berörda. Kapacitet i befintligt spillvattennät kontrolleras genom att sträckan mellan anslutningspunkt och reningsverk byggs upp som hydraulisk modell i Mike Urban. Modellen testas sedan för tillkommande flöden motsvarande utbyggnad till befintliga samhällen samt full utbyggnad. Max flöde som kan kopplas på utan att åtgärder krävs på befintligt nät bedöms. För kontroll av befintligt vattennät används kommunens EPANET-modell som uppdateras och därefter kontrolleras för anslutning av befintliga områden samt full utbyggnad. 1.3 Höjd och koordinatsystem Angivna nivåer i handling är relaterade till RH00 och koordinatsystem är SWEREF Underlag Älmhults kommuns grundkarta och VA-plan samt höjddata från lantmäteriets nationella höjddatabas har använts som underlag för denna utredning. Utbyggnadsområden och befintliga områden med antagen befolkningsmängd har tagits fram i samråd med kommunen, se bilaga 1. Vid val av ledningssträckning har hänsyn tagits till områden av särskilt intresse, t ex naturvärde och fornlämningar, som finns redovisade i Fördjupad översiktsplan Sydvästra Möckeln version Föreslagen ledningssträckning har även jämförts med de översvämningsytor som redovisas i den uppdaterad översvämningskartering för Möckeln som finns framtagen och redovisas i PM Översvämningsanalys Möckeln daterad (upprättad av Tyréns på uppdrag av Älmhults kommun). 1.5 Befintliga förhållanden Fastigheterna i Boastad är anslutna till kommunalt vattennät via sjöledning och till en kommunal reningsanläggning. I samhället finns en tryckstegringsstation som ej är i drift samt tre pumpstationer. I Boastad Fårö finns en gemensamhetsanläggning som tar hand om fastigheternas BDT-vatten. 5(16)

6 2 Överföringsledning 2.1 Anslutningspunkter Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggda till Älmhults nordvästra del och anslutningspunkt för ny överföringsledning planeras i Ljungbyvägen till spillvattenledning, ø250 PVC och vattenledning, ø160 PVC. Området kallat 1-2 som motsvarar nytt planområde Västra Bökhult ansluts inte till överföringsledning utan direkt till ledningar i Körsbärsvägen/Äppelvägen, S ø250pp, V ø110 PE. 2.2 Ledningssträckning Sträckan för överföringsledning är ca 6 km lång och höjdskillnaden är ca 12 m, se ritning 101R0201. För att undvika problem med svavelvätebildning och långa uppehållstider i ledningar samt ge bra förutsättningar för anslutning av de olika utbyggnadsområdena byggs systemet med självfallsledningar där så är möjligt. I föreslagen sträckning behövs tre pumpstationer. I Boastad behålls befintligt nät intakt och tryckledning kopplas om från befintlig reningsanläggning till ny självfallsledning. Området mellan punkt A-B består av kalhygge och skog och här kommer ledningssträckning att samordnas med planerad cykelväg. På resterande del följer överföringsledningen befintliga vägar. I närheten av läge för pumpstation, punkt B, finns fornlämningar och värdefull natur men stationen bedöms kunna anläggas utan att man gör intrång på dessa. Läget är strategiskt för inkoppling av Sjöastadbygd och planerade områden Figur 1. Läge pumpstation B. 6(16)

7 Mellan punkt B-C finns områden som kan riskera att översvämmas, se ritning 101R0202, men eftersom denna sträcka läggs som tryckledning har detta mindre betydelse. Framtida risk för översvämning bör beaktas vid planering av område 5-7,9 och 20 samt vid inkoppling av spillvatten från Boastad Fårö samt Sjöastadbygd. LTA-system med tryckledningar kan med tanke på risk för inläckage vara ett bra alternativ om dessa områden skall byggas ut. 2.3 Jämförelse av ledningssträckningar För sträckan mellan B och E har två olika linjer studerats. Dels den som presenterats i tidigare utredningar och dels en linje som går längre västerut. Båda linjerna fungerar bra med tanke på läget i förhållande till framtida områden som ska anslutas. Däremot så går den östra linjen, d v s den som presenterats i tidigare utredningar genom mycket skyddsvärda områden med fornlämningar, värdefull natur och skyddsvärda träd. En ledningsförläggning innebär, även om den görs med bästa metod, ett ingrepp i naturen. Sträckan går dessutom genom ett sankmarksområde vilket innebär mer komplicerad ledningsförläggning. Enligt hörsägen ligger vägen genom sankmarken på rustbädd och även ledningsförläggning kan kräva specialåtgärder. Slutligen ligger delar av denna sträcka inom område som översvämmas vid höga vattenstånd i Möckeln. Med tanke på dessa förutsättningar föreslås den västra linjen i denna utredning. 2.4 Dimensionering Ungefärliga dimensioner på självfalls- och tryckledningar redovisas på ritning 101R0201. Vid detaljprojektering måste en slutgiltig dimensionering av ledningar och pumpstationer göras. Ny vattenledning för anslutning av befintlig bebyggelse Sydvästra Möckeln får endast en halv omsättning per dygn. En lösning kan vara att i första skedet ansluta Boastad Fårö och Sjöastadbygd till Boastad och ta tryckstegringsstationen här i drift. Ett annat alternativ är automatisk spolning vilket även ökar omsättningen i spillvattennätet, detta får dock ses som en nödlösning då det är ett slöseri med resurser. Vid full utbyggnad till samtliga föreslagna exploateringsområden kommer tryckstegring att krävas på den nya vattenledningen till Boastad och eventuellt även lågreservoar för att minska belastningen på befintligt nät. Även om överföringsledning för spillvatten i ett första skede byggs för att ansluta endast befintlig bebyggelse Sydvästra Möckeln bör man, för att få omsättning, bygga hela sträckan samtidigt eftersom hälften av flödet kommer från Boastad. Uppehållstiden i tryckavloppsledningen mellan punkt B-C blir vid utbyggnad endast till befintliga områden ca 12 h, normalt eftersträvas max 8 h. Mindre ledningsdimension fungerar ej vid full utbyggnad varför denna avvikelse troligen får accepteras. I övrigt blir uppehållstider i ledningar ok med valda dimensioner. I första skedet bör man välja för stora pumpar att låta pumpar gå mindre ofta och pumpa större flöden för att få tillräcklig hastighet i ledningarna för självrensning. 7(16)

8 Dimensionerande flöden har beräknats utifrån VAV P90 samt P83 och redovisas nedan. Rödmarkerade värden har använts som indata för modellering av belastning på befintligt spillvattenät. Detaljprojektering och pumpstyrning påverkar belastande spillvattenflöde. Spillvatten Punkt Spillvattenflöde full utbyggnad inkl 15% inläckage, l/s Spillvattenflöde anslutning av befintliga områden, l/s Uppfodringshöjd Totalförlust,m Full utbyggnad Pst B Pst D Pst F H I Hastighet TA, m/s Full utbyggnad Vatten Sträcka Vattenförbrukning full utbyggnad inkl släckvatten, l/s H-C 26 6 C-A I 13 Vattenförbrukning befintliga områden, l/s 2.5 Kostnadsbedömning Överföringsledningar från Älmhult till Boastad enligt ritning 101R0201 omfattar ca 4 km självfallsledningar, 2 km tryckavloppsledningar och tre pumpstationer samt vattenledningar på samma sträcka och tryckstegring med lågreservoar. Sträckningen går genom naturmark längst befintliga vägar och genom kalhyggen eller skogsmark. Jorden bedöms vara blockrik morän med risk för berg. Schaktdjupen ligger mellan 1.5 och 4.5 m. Totalkostnad för utbyggnad av överföringsledningen enligt ovan bedöms bli ca 31 miljoner kronor (Bilaga 7). Utöver detta tillkommer kostnader för åtgärder på befintligt nät i Älmhult samt ledningar mellan överföringsledningar och de områden/fastigheter som skall anslutas. 8(16)

9 3 Kapacitet i befintligt vattennät För att studera kapaciteten i Älmhults vattenledningsnät har en befintlig vattennätsmodell använts. Modellen är uppbyggd i programmet EPANET. Det är en befintlig modell som byggdes upp 2003 och reviderades senast i december Modellen har använts som den är med uppdatering av beräknad förbrukning för Haganäs exploateringsområde samt Paradiset. Två olika scenarier har byggts upp för vilka beräkningar har genomförts. Scenario 1 är befintliga förhållanden. Förutom Haganäs och Paradiset har även förbrukning för befintliga områden längs sydvästra Möckeln lagts in i modellen. Det är Boastad, Boastad Fårö, Sjöastadbygd och Bökhult/ Hökhult. Scenario 2 är en framtid med full utbyggnad längs sydvästra Möckeln. I detta scenario har förbrukning för alla exploateringsområden lagts till. Modellen är uppdaterad med förbrukning för Haganäs enligt nedan: Område IKEA Handelsområde villaområde medelförbrukning 6 l/s 3 l/s 0,5 l/s Modellen är uppdaterad med förbrukning för Paradiset och inkoppling av befintliga områden sydvästra Möckeln enligt nedan: Område Paradiset 130 villor 0,8 l/s Bef områden sydvästra Möckeln medelförbrukning 0,7 l/s Modellen är uppdaterad med förbrukning för exploatering längs sydvästra Möckeln enligt nedan: Område Expl områden sydvästra Möckeln medelförbrukning 8,7 l/s Sammanfattningsvis kompletteras modellen med följande förbrukningar för de olika scenarierna: Scenario 1 medelförbrukning Scenario 2 medelförbrukning Haganäs 9,5 l/s Haganäs 9,5 l/s Paradiset 0,8 l/s Paradiset 0,8 l/s Bef områden sydvästra Möckeln Expl områden sydvästra Möckeln 0,7 l/s Bef områden sydvästra Möckeln 0 l/s Expl områden sydvästra Möckeln 0,7 l/s 8,7 l/s SUMMA 11 l/s SUMMA 19,7 l/s 9(16)

10 Två olika beräkningar har genomförts för respektive scenario, dels en beräkning för normaldygn och dels beräkning för en maximal situation (maxtimme och maxdygn). Den faktor som ligger i modellen för att beräkna maxtimme och maxdygn är 3,06. I modellen är vattenverket inlagt som en lågreservoar med en konstant tryckhöjd. Vid vattenverket sitter en pump med pumpkurva enligt figur 2. Pumpen startar vid nivån 4,0 m i vattentornet och stannar vid nivån 4,8 m. Figur 2. Pumpkurva. 3.1 Resultat scenario 1 befintliga förhållanden En beräkning över 8 dygn har genomförts för normaldygnet. Resultaten visar att trycket är tillfredställande i hela systemet (mellan 20 och 70 meter vattenpelare). Några av ledningarna runt vattenverket och vattentornet har lite höga förluster (mellan meter/km), men hastigheterna överstiger inte 1 m/s. I figur 3 visas en flödesbalans för systemet. Initialt är vattentornet fullt och pumpen stängd. Efter 6 timmar har nivån i vattentornet gått ner så att pumpen startar. Därefter går pumpen kontinuerligt i 5 dygn innan nivån i vattentornet har kommit upp till ursprunglig nivå. 10(16)

11 Figur 3. Systemets flödesbalans under ett normaldygn. (Röd linje visar produktion flöde och grön konsumtion). Resultaten visar att befintligt vattenledningssystem har kapacitet för den förbrukning som befintliga förhållanden innebär under ett normaldygn. Men vissa justeringar av pumparnas start/stopp måste göras. Motsvarande beräkning har genomförts för maxdygnet. Då är förbrukningen så stor att pumparnas kapacitet inte räcker till. Det blir låga tryck i hela systemet. För att klara ett maxdygn måste kapaciteten i vattenverket ökas. De flesta vattenledningar har kapacitet för denna förbrukning, förutom vissa ledningssträckor runt vattenverket och vattentornet. I figur 4 visas en ögonblicksbild från beräkningen för maxtimme maxdygn med förutsättningen att vattentornet är fullt. Röd färg innebär en tryckförlust som är med än 10 meter/km och gul färg innebär mellan 5 och 10 meter/km. 11(16)

12 Figur 4. Resultat från beräkning för befintligt system maxtimme maxdygn. Bilden visar tryckförluster i ledningar. 3.2 Resultat scenario 2 framtida förhållanden En beräkning över 8 dygn har genomförts för normaldygnet. Pumpkapaciteten räcker inte till vilket medför att det blir mycket låga tryck i systemet. För att klara den framtida utbyggnaden måste pumpkapaciteten ökas och eventuellt även kapaciteten i vattenverket. Troligtvis kommer även omläggning av vissa ledningar att krävas. I figur 5 visas en ögonblicksbild från beräkningen för maxtimme maxdygn med förutsättningen att vattentornet är fullt. Röd färg innebär en tryckförlust som är med än 10 meter/km och gul färg innebär mellan 5 och 10 meter/km Som figuren visar är det vissa ledningar som har stor tryckförlust. 12(16)

13 Figur 5. Resultat från beräkning för framtida system maxtimme maxdygn. Bilden visar tryckförluster i ledningar. 3.3 Sammanfattande synpunkter Så som vattenledningssystemet ser ut i modellen med tanke på pumparnas kapacitet och start/stop nivåer och vattentornets tryckhöjder så klarar befintligt system exklusive Haganäs och befintliga områden sydvästra Möckeln precis att leverera vatten för förbrukning under ett maxdygn. Det innebär att nya inkopplingar innebär kapacitetsproblem. Problemen ligger främst i kapaciteten i vattenverket. Detta är också under förutsättning att det som är inlagt i modellen är korrekt. Vårt förslag är att man går vidare och studerar möjligheten att öka kapaciteten i vattenverket för att systemet ska klara framtida utbyggnader. 13(16)

14 4 Kapacitet i befintligt spillvattennät 4.1 Modellbeskrivning En förenklad hydraulisk modell för Älmhults spillvattennät har byggts upp, se figur 6. Figur 6. Översiktsbild över förenklad spillvattenmodell. Utifrån regndata och pumpstationsflöden från hösten 2011 har belastningar uppskattats. Det totala flödet består av två delar där ovidkommande vatten är en och den andra är spillvattenflödet. Spillvattenflödet i sin tur varierar under dygnet där variationen har kunnat tas fram från ovan nämnd indata. Vid analysen av indata framgick att basflödet i form av inläckage varierade under perioden. Vid en fortsatt studie rekommenderas att man tittar på hur den här variationen kan påverka den totala flödesbilden under t ex en blötperiod. För denna modell valdes ett högre värde på inläckaget för att beskriva ledningsnätets funktion när basflödet är relativt högt (motsvarande hösten 2011). 14(16)

15 Efter simulering jämförs uppmätta flöden (indata) med simulerade resultat. Resultaten visar på god överensstämmelse vad gäller storlek på basflödet och spillvattenflödet. Viss avvikelse finns vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade flödestoppar när det regnar (3 regn har jämförts). Avvikelsen bedöms vara acceptabel för fortsatt analys. Vid en mer detaljerad analys av specifika områden är en längre kalibreringsperiod med fler nederbördstillfällen önskvärd. 4.2 Resultat befintliga och framtida scenario Gotthards gatas pumpstation Profiler med trycklinje presenteras i bilaga 2-6. Samtliga profiler visar ledningssträcka från anslutningspunkt för område I-2, i punkten I, till pumpstationen i Gotthards gata (SNB 2261 till Nod 1142), se figur 7. Figur 7. Detaljbild över ledningssträckan SNB 2261 till Nod 1142 (svart). 15(16)

16 Enligt modellen har systemet norr om pumpstationen på Gotthards gata en viss kapacitet över och pumpstationen i sig antyder en god kapacitet då bräddpumpen aldrig aktiverades vid simuleringar mot uppmätt regnserie eller vid belastning med ett dimensionerande regn. Utan utbyggnad eller anslutning av befintliga områden finns det kapacitet i ledningssystemet även vid nederbörd (10 års regn med 30 minuters varaktighet), men inte med några stora marginaler. Se bilaga 2 och 3. Då flöden 9,2 l/s och 7,0 l/s, enligt kapitel 2.3, ansluts går systemet nästan fullt, detta motsvarar ett beräkningsfall där befintliga områden ansluts samt att en fullständig utbyggnad av området 1-2, enligt tabell Spillvatten. Maxkapacitet ligger runt 25 l/s för ledningarna ner till pumpstationen. Vid nederbörd (regn med 10 års återkomsttid och 30 minuters varaktighet) går systemet helt fullt med en viss dämning över ledningshjässa. Se bilaga 4 och 5. Vid ett scenario som motsvarar fullständig exploatering, vilket motsvarar ett maxflöde på 65,5 l/s, finns det idag ingen kapacitet i befintligt system ned till Gotthards gatas pumpstation, se bilaga 6. Enligt uppgift är kapaciteten för pumpstationen i Gotthards gata ca 45 l/s och ledningskapaciteten bedöms till mellan 20 och 30 l/s. För att klara en total utbyggnad kan det krävas åtgärder på både ledningssystem och eventuellt även på pumpstationen vid Gotthards gata, t ex ökade dimensioner och/eller ökad pumpkapacitet. Ledningsnätet närmast uppströms ARV Beräkningsresultaten visar att ledningskapaciteten till avloppsreningsverket är god och att det finns kapacitet över för tillkommande flöden. Bäckgatans pumpstation Ledningsnätet som leder till pumpstationen vid Bäckgatan är idag hårt belastat och simuleringar visar på bristande kapacitet. Hänsyn bör tas till detta om åtgärder utförs i Gotthards gatas pumpstation. Denna har en bräddpump som pumpar till självfallssystemet uppströms Bäckgatans pumpstation. 4.3 Sammanfattande synpunkter Anslutning av befintliga områden samt området 1-2 innebär vid regn att ledningarna går helt fulla med en viss dämning över ledningshjässa. Anslutningen bedöms möjlig men man måste genom vidare utredning fastställa om de höjda trycklinjerna kan accepteras. Genom att sanera befintliga områden och koppla bort dagvatten som belastar spillvattennätet kan förhållandena ytterligare förbättras. Vid fullständig exploatering finns det idag ingen kapacitet i befintligt system ned till Gotthards gatas pumpstation. För att klara en total utbyggnad kan det krävas åtgärder på både ledningssystem och eventuellt även på pumpstationen vid Gotthards gata. Förslagsvis går man vidare med att studera vilka åtgärder som krävs för att kunna ansluta nya exploateringsområden till befintligt nät. Man skulle också kunna titta på vad som krävs för att förbättra situationen vid Bäckgatans pumpstation som enligt simuleringar är kraftigt belastad. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2-6 Bilaga 7 Ritning 101R0201 Ritning 101R0202 Anteckningar angående beslut om antal PE Resultat från Mike Urban Kostnadsbedömning VA/Föreslagen ledningssträckning Plan/Profil VA/Översvämningsnivå högsta flöde Plan 16(16)

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING HAGAHEM 1 ÄLMHULT

TRAFIKBULLERBERÄKNING HAGAHEM 1 ÄLMHULT RAPPORT TRAFIKBULLERBERÄKNING HAGAHEM 1 ÄLMHULT RAPPORT 2013-05-24 Uppdrag: 248951, Bullerberäkning Hagahem 1, Älmhult Titel på rapport: Trafikbullerberäkning Hagahem 1 Status: Rapport Datum: 2013-05-24

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

VA-utredning Bara Södra 2011-11-15. Bara Södra Uppdragsnummer: 228683. Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson. Handläggare

VA-utredning Bara Södra 2011-11-15. Bara Södra Uppdragsnummer: 228683. Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson. Handläggare 1(21) VA-utredning Bara Södra 2011-11-15 Bara Södra Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Hans Carlsson Saskia Eriksson 2(21) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Planprogram för Norra Borstahusen

Planprogram för Norra Borstahusen , Helsingborg Planprogram för Norra Borstahusen 1 Utredning av kapacitet för avloppsnät och anslutnings möjligheter på VA system , Helsingborg Anslutningsförhållenden: Inom Norra Borstahusens planområde

Läs mer

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 Koncept 10 november 2014 Uppdrag: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11 Knislinge, 257586 Titel på rapport: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY

INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY R01-250339 INDUSTRIBULLERUTREDNING SLAGTOFTA, HÖRBY SLUTRAPPORT 2013-07-03 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2013-07-03 250339, Bullerutredning för ny tankstation i Hörby Industribullerutredning

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Innerstad Detaljplaner Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Stad oktober 2013 Denna rapport har skapats inom DHI Ledningssystem som är certifierat av DNV i enlighet

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

PM VA- Norrtälje hamn

PM VA- Norrtälje hamn 13U22495 PM VA- Norrtälje hamn 2013-09-06 www.bjerking.se Sida 2 (26) InUppdragsnamn Norrtälje Hamnen Norrtälje kommun Norrtälje Hamnen Norrtälje kommun Gata/parkavdelningen, Box 800 761 28 Norrtälje Uppdragsgivare

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Studie om dimensioneringstal för vattenförbrukning. 1 Förbrukningsmönster och maxdygn-/maxtimfaktorer Bakgrund och syfte

Studie om dimensioneringstal för vattenförbrukning. 1 Förbrukningsmönster och maxdygn-/maxtimfaktorer Bakgrund och syfte Svenskt Vatten Utveckling Projektförslag 1(5) 2015-06-11 Studie om dimensioneringstal för vattenförbrukning 1 Förbrukningsmönster och maxdygn-/maxtimfaktorer Bakgrund och syfte Dimensionering av svenska

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Buller vid Trädgårdsstaden

Buller vid Trädgårdsstaden RAPPORT 2009:33 VERSION 0.2 Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Dokumentinformation Titel: Buller vid Trädgårdsstaden - i Lomma Hamn Serie nr: 2009:33 Projektnr: 9058 Författare: Kvalitetsgranskare:

Läs mer

Luleåkommun Tekniska förvaltningen 2008-05-15 VA-PLAN 2050

Luleåkommun Tekniska förvaltningen 2008-05-15 VA-PLAN 2050 Luleåkommun Tekniska förvaltningen 2008-05-15 VA-PLAN 2050 MÅL, KRAV OCH ÖNSKEMÅL Enligt Vision 2015 skall befolkningen i Luleåkommun ha ökat till 80 000 personer Vi bör bygga 400 nya bostäder per år Önskemål/inriktning

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20

DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20 DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20 Etapp II Definitiv Växjö 2007-12-17 SWECO VIAK AB Växjö Anders Svensson Uppdragsnummer 1291392000 SWECO VIAK

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad 2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE DNR: 2015/KS0418 UTSTÄLLNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-09-14 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER INOM TINGBERG 3:77 I LÖDÖSE Detaljplanen upprättas i enlighet med PBL (SFS 1987:10) Lilla Edets kommun, Västra Götalands

Läs mer

Efter att kommunen hade inspekterat den aktuella fastigheten skickades den 2 juni 2004 en skrivelse till Roger Broström med följande innehåll:

Efter att kommunen hade inspekterat den aktuella fastigheten skickades den 2 juni 2004 en skrivelse till Roger Broström med följande innehåll: FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-06-15 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-004 Box 5625 PM nr 2 (slutlig) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning avseende

Läs mer

Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden

Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden CIT Urban Water Management AB Vägledning för VeVa-verktyget Verktyg för hållbarhetsbedömning av VA-system i omvandlingsområden Version 2010-03-12 VeVa-verktyget finns att hämta på CIT Urban Water Managements

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA.

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. 1 (6) Kort om LTA-system Ett LTA-system (Lätt Tryckavlopp) består av små pumpenheter,

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig!

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig! Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal Var så god att ta fika innan du sätter dig! Gästrike Vatten Kontaktpersoner Samhällsbyggnad Gävle Stefan Hedström, Projektledare

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun SAMRÅDSHANDLING Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun April 2008 Planprogram för bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde 2012-05-09 Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde Förslag till beslut Pireva föreslår kommunfullmäktige besluta - att i syfte att åstadkomma ett ökat skydd för kommunens huvudvattentäkt inrätta

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun

Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun Tjänsteutlåtande till Tekniska nämnden Förnyelsebehov hos vatten- och avloppsledningsnät i Falköpings kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar 1. att godkänna redovisningen av förnyelsebehov

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

PM 2013-03-22 Förslag till text i Plan- och genomförandebeskrivningen Planbeskrivning Ansvar för genomförande av åtgärder Erforderliga åtgärder inom VA-anläggningen genomförs inte enligt en fastställd

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm TÄBY KOMMUN Roslags Näsby trafikanalys UPPDRAGSNUMMER 2127106000 EN TRAFIKANALYSSTUDIE HAR UTFÖRTS FÖR OMRÅDET VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY, FÖR ATT STUDERA HUR DEN REVIDERADE MARKANVÄNDNINGEN GER SKILLNADER I

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: 03/032/214 DETALJPLAN FÖR OMRÅDE ÖSTER OM VATTENTORNET Mariedal 1:6, Trötenområdet Lysekils kommun ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230.

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230. Denna utredning är ett underlag till den utvecklade strukturplanen för Nacka stad. Det sammanvägda resultatet kan läsas i dokumentet Utvecklad strukturplan för Nacka stad. Utredningar och underlag Nacka

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Geoteknisk undersökning för ny VA-ledning och väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 RAPPORT VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 SLUTRAPPORT 2016-02-03 Uppdrag 266953, Östanbäck dagvattenutredning Titel på rapport: VA-utredning Östanbäck 55:6 Status: Datum: 2016-02-03 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

KARLSKRONAVIKEN, KOSTNADSBEDÖMNING VA-UTBYGGNAD SAMMANFATTNING

KARLSKRONAVIKEN, KOSTNADSBEDÖMNING VA-UTBYGGNAD SAMMANFATTNING Vatten- och avloppsanläggningar Ledningsnät ca 1500 m långt, förläggs i vägområde. 54 st fastigheter ansluts till va-nätet. Området är kuperat och pumpning av avloppsvatten kommer att ske från ett antal

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer