DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20"

Transkript

1 DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20 Etapp II Definitiv Växjö SWECO VIAK AB Växjö Anders Svensson Uppdragsnummer SWECO VIAK Lineborgsplan 3 Box 276, Växjö Telefon Telefax

2 1 Bakgrund och syfte 2 2 Området Geologi 2 3 Dikningsföretag 3 4 Vattensystem 3 5 Områdets framtida nyttjande 3 6 Tekniska aspekter Topografiska förhållanden Uttagspunkt till området Energikostnad Vattendraget i medeltidsbyn Vattenkvalitet 6 7 Principförslag Tillåtlighet och anmälningar Teknik 7 Bilaga Principer för pumpstationer, (8)

3 1 Bakgrund och syfte F.n. pågår byggande av väg E20 i ny sträckning. I innebär det att den nya vägen förläggs ca 400 m öster om nuvarande E20. Det område som uppstår mellan framtida och nuvarande E20 kommer att utnyttjas för handel, kontor och småindustri enligt de planer kommunen har. Av det dagvatten som kommer att avledas från detta område, via befintliga dikningsföretag, planeras en del att ledas via den medeltidsby som skall byggas väster om exploateringsområdet. Denna studie undersöker hur områdets dagvattenhantering bör ske. 2 Området Området består av blandad åker- och skogsmark. Det är beläget ca 500 m väster om exploateringsområdet mellan nuvarande och framtida väg E20. I områdets skogsdungar finns fornlämningar. Dessa berörs dock ej av några utbyggnader. I området mellan medeltidsbyn och explotaringsområdet finns en bensinstation, restaurang samt tämligen stora parkeringsytor. Väster om området planeras bostadsområden 2.1 Geologi Den geotekniska undersökning som refereras i etapp I (Vägverket Konsult) omfattar inte området för medeltidsbyn. Närheten mellan områdena och landskapets allmänna karaktär gör dock att ungefär samma förhållanden med avseende på geologiska förhållanden kan antagas. 2 (8)

4 3 Dikningsföretag Det finns inga dikningsföretag inom området. Norr om området finns Västerbroån. 4 Vattensystem I den del som först exploateras rinner Västerbroån, västerut. Strax norr om denna finns Svartån. Dessa möts och fortsätter under namnet Svartån till Sjöråsån. I områdets södra delar finns Byån samt dikningsföretag, vilka sammanstrålar i Göteneån. Strax väster om Götene möts Göreneån och Silån (rinner norrut) och fortsätter under namnet Silån. Silån möter Svartån varefter vattendraget byter namn till Sjöråsån. Sjöråsån fortsätter i nordvästlig riktning mot Vänern. Mynningen finns i Hönsäters hamn vid Sjösäter. Denna plats ligger precis norr om Kinnekulle, vid Hällekis. Det nya området innebär ingen förändring i avrinningsbilden. Vattnet leds till samma system även efter exploateringen. Viss delström planeras att ledas till det s.k. Medeltidens värld (se avsnitt 6.4) varefter det leds till ordinarie system igen. På så sätt skapas ingen förändring. 5 Områdets framtida nyttjande Under 2007 spelade Svensk Filmindustri in material till två spelfilmer, baserade på böckerna om Arn (Jan Guillou). De medeltidsbyar som användes i inspelningarna har köpts av och kommer att uppföras igen, som Medeltidens värld. Bebyggelsen omfattar boningshus, uthus och ladugårdar. Husen arrangeras utmed en slingrande bygata. En viktig del i miljön blir det vattendrag som planeras. Bosättningar förlades ju alltid till vatten. 3 (8)

5 6 Tekniska aspekter Vattendraget genom området får sitt tillflöde från det dikningsföretag som österifrån når fram till nuvarande E20 och nedströms benämns Västerbroån. Vattnet som förmedlas genom dikningsföretaget är av två olika typer: dräneringsvatten från åkermark samt dagvattenavrinning från exploateringsområdets hårdgjorda ytor. Dräneringsvattnet är av mer konstant natur, med tidsmässigt långsamma variationer. Dagvattenavrinningen är i sig momentan och kortvarig. Detta justeras dock med hjälp av det utjämningsmagasin som föreslås i etapp I. Detta innebär att flödet till punkten vid E20 kan tänkas vara ganska begränsat i samband med torrperioder. 6.1 Topografiska förhållanden Marknivån vid dikningsföretagets utlopp från exploateringsområdet är ca +73 m. Vid utloppet från medeltidsbyn är marknivån ca +75 m. Ett öppet vattendrag måste ha någon lutning i strömriktningen. Vattendragets längd, från väg E20 till dess anslutning till Västerbroån, är ca 1600 m. Om lutningen begränsades till 1 promille skulle erforderlig nivåskillnad bli 1,6 m. Detta innebär problem. Antag att djupet vid utloppet från området är 2 m (tämligen djupt). Då skulle bottennivån i uppströms ände behöva vara 75 (marknivå) minus 2 (djup) plus 1,6 (lutning) vilket gör nivån +74,6 m vid E20. Detta är 1,5-1,7 m högre än befintlig markyta. Till det kommer vattendragets djup i denna änden, med minst 1 m. Det saknas alltså uppskattningsvis minst 2,5 m, och således skulle alltså pumpning bli nödvändig. I detaljprojekteringsskedet kan en detaljerad avvägning av marken göras, i syfte att hitta en möjlig sträckning. Med nuvarande underlag verkar detta dock omöjligt, trösklar finns som omöjliggör självfall genom den önskade sträckningen. 6.2 Uttagspunkt till området Uttagspunkten för delströmmen mot medeltidsbyn kommer att finnas i anslutning till korsningen mellan dikningsföretaget och nuvarande väg E20. Enligt 6.1 är det inte möjligt att släppa iväg en delström med hjälp av självfall, via någon form av fördelning. Det kommer att krävas pumpning. 4 (8)

6 Pumpningen kan anordnas på en rad olika sätt. Nedan listas några olika alternativ. Av dessa kan olika alternativ användas vid olika tider på året. Kontinuerlig pumpning Sommarpumpning Tvåstegspumpning Benämningen pumpning kan i sammanhanget indelas i olika principiella metoder: Konventionell centrifugalpump Snäckpump Behovet av vatten till medeltidsbyn föreligger primärt under turistsäsongen. Byn kan ju dock komma att användas även i andra syften än turism och vid andra tider än sommaren. Således kan behovet finnas året om. Om utloppet i Västerbroån utformas så två vattendrag helt enkelt möts kommer de livsformer som finns i mottagande vattendrag att söka sig uppströms i vattendraget genom byn i sin strävan att kolonisera denna miljö. Därmed skapas ett vattenbehov för detta liv. Den kontinuerliga pumpningen och tvåstegspumpningen är egentligen samma sak, fast med olika stort flöde (större flöde under turistsäsong, mindre flöde annan tid). Även sommarpumpningen är ett specialfall: flöde under turistsäsong, i övrigt inget flöde. Den mest rimliga torde nog vara tvåstegspumpningen. Det hade varit praktiskt att förlägga denna facilitet i samband med regleringspunkten vid magasinets utlopp. Denna ligger dock vid exploateringsområdets östra gräns medan uttagspunkten till medeltidsbyn ligger vid dess västra gräns. Uttagspunkten anordnas som en betongkonstruktion med två centrifugalpumpar eller snäckpumpar. Vidare skall öppning mot dikningsföretaget kunna stängas så att konstruktionen kan dräneras och underhålls/reparationsarbeten genomföras. Alternativt utformas denna del som en konventionell pumpstation, för att få full kontroll över förloppet. 5 (8)

7 6.2.1 Energikostnad Energi behövs för lyft från uttagspunkten upp till ändpunkten på vattendraget genom byn, ca 2-3 m. Det finns ju ingen efterföljande tryckledning där energi behövs för att övervinna tryckfallet. Flödet till byn beror på flödet i dikningsföretaget, dvs. på hur vatten mycket som finns att ta ut samt hur mycket man får ta ut med hänsyn till förhållandena i dikningsföretaget nedströms uttagspunkten. Antag att flödet till byn är 10 l/s (får sägas vara ganska litet). Antag vidare att energikostnaden är 1 kr/kwh och pumpens verkningsgrad 0,7. Effektbehovet (3 m) beräknas till 10x3x9,81/0,7/1000 = 0,42 kw. Energikostnad per dygn blir således 24x1x0,42 = 10 kr. 6.3 Vattendraget i medeltidsbyn Vattendraget till och genom byn har ett par utvidgningar i skissförslaget, avsedda som utjämningsmagasin. Med den placering av utjämningsmagasin för exploateringsområdet som angivits i rapport för etapp I kommer det inte att finnas någon möjlighet att utnyttja tänkta volymer i bydelen. Dock kan de tänkas ingå i vattendraget av estetiska skäl. Magasinen har en sammanlagd yta på ca 7000 m². Det finns inga tekniska eller hydrauliska skäl att ha någon särskild anordning där vattendraget möter Västerbroån. Om vattendraget antages ha följande form: bottenbredd 0,5 m, släntlutning 4:1, släta ytor och viss växlighet (Mannings tal 40) samt lutningen 1 promille så motsvarar flödet 10 l/s en fyllnadshöjd på ca 10 cm. Flödet 20 l/s motsvarar ca 14 cm. Strömningshastigheten är ca 0,2-0,3 m/s Vattenkvalitet Risken för förorening av petroleumspill kan i stort undvikas genom åtgärder vid exploateringsområdets magasin. Någon direkt påverkan av närsalter är väl knappast att räkna med. Möjligen någon urlakning från marken, eftersom denna tidigare använts för jordbruksändamål. 6 (8)

8 Beroende på uppehållstiderna kan även förutsättningar för sedimentation skapas. 7 Principförslag 7.1 Tillåtlighet och anmälningar Den anmälan som görs till Länsstyrelsen angående anläggningar vid handelsområdet mellan nuvarande och framtida E20 bör omfatta även vattendrag genom medeltidsbyn. Inget nytillskott till Västerbroån kommer att ske, det handlar om att en delström under en sträcka på ca 800 m tar en annan väg. Således rör det sig ej heller om flyttning av vatten från ett system till ett annat. Därför borde det ej finnas något som hindrar detta förfarande. 7.2 Teknik En uttagspunkt anordnas vid korsningen mellan det dikningsföretag som är närmast söder om Västerbroån och nuvarande E20. Den skulle kunna utföras som snäckpumpstation men med tanke på att det lika gärna kan vara en konventionell pumpstation bör en sådan väljas. Sådana tillverkas ofta och kan därför vara billigare. Huruvida den skall förses med överbyggnad är en arbetsmiljöfråga, inte speciellt en teknisk fråga. Den bör ha två pumpar, helst även dubbla tryckledningar. Dessa har inte någon större längd, de korsar nuvarande E20 och längden blir ca m. Dock må påpekas att denna längd kan komma att behöva utökas när detaljprojekteringen genomförs. Lite längre fram (nedströms) i det blivande vattendraget är markytans nivå sannolikt högre. Om öppen kanal börjar väster om nuvarande E20 innebär det ganska djup schakt nedströms. Alltså kan tryckledningarna behöva utökas med ca 250 m. Pumparna kan eller bör vara frekvensstyrda, så varierande flöden kan hanteras. Tryckledningarna kommer sannolikt att förläggas i skyddsrör vid korsning med E20. När tryckledningarna väl slutar leds vattnet i öppen kanal genom området. Kanalen bör ha en lutning på minst 1 promille. Dess djup 7 (8)

9 kommer att variera, ca 1-2 m. Med tanke på det höga grundvattenståndet inom området kommer kanalen att utgöra en dränering och medföra en sänkning av grundvattenytan ner till botten på kanalen. De utvidgningar som föreslagits i skissen har som sagt ingen funktion som utjämningsmagasin. De kan dock utgöra blickfång. Vid utloppet till Västerbroån behöver ingen särskild anordning. Dessa öppna vattendrag möts helt enkelt. Risken för utsläpp eller föroreningar från byn är minimal. Om sådana förekommer alls är det mer sannolikt att det sker inom exploateringsområdet och där kan avstängningsmöjlighet anordnas vid regleringspunkten. Schaktmassorna från anläggandet kan sannolikt planeras ut inom området. Ingen annan åtgärd eller behandling, typ liner eller liknande behövs. Snäckpumpstationen kan dock ha sina fördelar. En given anläggning har sin kapacitet. det som kan påverkas är varvtalet, och därmed flödet. det behövs ingen sump flytande föremål följer med vid pumpning skulle flödet sina händer inget om pumpen fortsätter (ingen torrkörningsrisk) En skruv med diametern 400 mm skulle förmodligen räcka (20-25 l/s). Dess längd blir ca 5-5,5 m, beroende på lutning. Ett problem med denna pumptyp kan vara den ev. tryckledningen väster om nuvarande väg E20. Om denna visar sig behövas och snäckpump väljs måste denna avbörda till en brunn eller ett torn på östra sidan av E20. Höjden för denna brunn eller torn avpassas så nivåskillnaden mellan vattenytan i den och tryckledningens mynning är tillräcklig för att driva valt flöde genom vald dimension för tryckledningen. Om exempelvis ledningen är 250 m lång och dess dimension är PE200 (invändigt 176 mm) krävs statiskt 2-3 m och för ledningsmotståndet 2,5 m. Höjd ovanför E20 blir ca 2-3 m, vilket ju motsvarar höjd för överbyggnad till pumpstation av konventionell typ. 8 (8)

10 1(3) YTTRANDE Dnr / Vattenenheten Ingmar Petersson Tfn: Mobilnr: Fax: E-post: SWECO VIAK AB Anders Svensson Lineborgsgatan 3 Box VÄXJÖ Analys av tillåten avrinning från exploateringsmark mellan befintlig och ny E20, till befintliga vattengenomlopp genom befintlig E20 vid Götene. Etapp 1: Sträckan mellan väg 2732 (Hallebo-Holmestad) och 2731 (Götene Holmestad). Längdmätning som anger läge för vattengenomlopp utgår från befintlig anslutningspunkt Rv44 - E20. Följande lägen har lokaliserats på karta: 1. Ca m NO befintlig anslutning, i Västeråns Vattenavledningsföretag av år 1932 (V-32), sträckan D - D I, läge ca Ca m NO befintlig anslutning, inte i markavvattningsföretag, avvattnas nedströms E20 till V-32, till brunn i läge ca på sträckan D - D I. 3. Ca 730 m NO befintlig anslutning, rinner österut, inte i markavvattningsföretag, avvattnas nedströms till V-32, till läge ca på sträckan F - F I (Västerbroån). 4. Ca 670 m NO befintlig anslutning, i V-32, sträckan F - F I (Västerbroån), läge ca Ca 480 m NO befintlig anslutning, i V-32, sträckan F - G, läge ca Ca 300 m NO befintlig anslutning, rinner österut, inte i markavvattningsföretag, avvattnas nedströms E 20 till V-32, till öppet dike i läge ca på sträckan G - G I. 7. Ca 160 m NO befintlig anslutning, rinner österut, i V 32, sträckan G - G I, läge ca

11 Jordbruksverket Dnr /07 2(3) Dimensionerande avrinningar enligt Utlåtande i V-32, med kommentarer och rekommendationer. 1. I V-32 angiven som rörledning BTG 225. Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet. Enligt utlåtande till V-32 ska ingående rörledningar vara dimensionerade för ett högvattenflöde (naturmarksflöde) med storleken 2,0 l/s. ha, men Jordbruksverket rekommenderar med hänvisning till tidigare domstolsutslag att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,5 l/s. ha. Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp har på karta mätts till ca 18 ha, varav en stor del bedöms komma att ingå i aktuell exploateringsmark. 2. I täckdikningsplan H1:2836 angiven som rörledning 125 (tegel?). Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet. Jordbruksverket rekommenderar här med hänvisning till tidigare domstolsutslag att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,5 l/s. ha. Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp har på karta mätts till ca 2 ha, en areal som helt kommer att ingå i aktuell exploateringsmark. 3. I täckdikningsplan A3:99 angiven som rörledning 100 (tegel). Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet. Jordbruksverket rekommenderar här att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,0 l/s. ha (till Västerbroån!). Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp har på karta mätts till ca 1,0 ha, en areal som helt kommer att ingå i aktuell exploateringsmark. 4. Enligt utlåtande till V-32 ska ån (Västerbroån) vara dimensionerad för ett högvattenflöde (naturmarksflöde) med storleken 1,0 l/s. ha. Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet. Jordbruksverket rekommenderar här att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,0 l/s. ha (till Västerbroån). Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp kan med ledning av uppgifter i utlåtandet om tillrinningsområde i närbelägna punkter beräknas vara ca ha, varav endast en mycket liten del bedöms komma att ingå i aktuell exploateringsmark. 5. Enligt utlåtande till V-32 ska det ursprungliga öppna vattendraget vara dimensionerat för ett högvattenflöde (naturmarksflöde) med storleken 1,5 l/s. ha. Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet, en trumma som uppges ha kapacitetsproblem. Jordbruksverket rekommenderar här att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,5 l/s. ha. Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp har på karta och med tillägg för uppströms angivet tillrinningsområde beräknats till ca 210 ha, varav endast en liten del bedöms komma att ingå i aktuell exploateringsmark. Senare har vattendraget rörlagts i anslutning till E20, en rörledning som uppges ha avbördningsproblem (exploaterad mark?).

12 Jordbruksverket Dnr /07 3(3) 6. I täckdikningsplan A2:106 angiven som rörledning 150 (tegel?). Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet. Jordbruksverket rekommenderar här med hänvisning till tidigare domstolsutslag att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,5 l/s. ha. Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp har på karta mätts till ca 4 ha, varav en del bedöms komma att ingå i aktuell exploateringsmark. 7. I V-32 angiven som rörledning BTG 300. Senare har vägtrumma utförts för vattengenomloppet. Enligt utlåtande till V-32 ska ingående rörledningar vara dimensionerade för ett högvattenflöde (naturmarksflöde) med storleken 2,0 s. ha, men Jordbruksverket rekommenderar med hänvisning till tidigare domstolsutslag att begränsa tillåten avrinning från exploaterad mark till 1,5 l/s. ha. Befintligt tillrinningsområde till detta vattengenomlopp har på karta mätts till ca 27 ha, varav en stor del bedöms komma att ingå i aktuell exploateringsmark. Exploaterad mark finns inom tillrinningsområdet. Vidare handläggning. Efter analys och kommentarer enligt ovan rekommenderar Jordbruksverket att Anmälan för samråd, enligt miljöbalken, 12 kap 6 görs beträffande exploateringen (verksamheten). Anmälan sker till Länsstyrelsen, MARIESTAD, genom att förslagsvis sända in en karta visande verksamheten läge, samt en beskrivning av denna. Länsstyrelsen har sedan i princip 6 veckor på sig att reagera. Jordbruksverket rekommenderar även att berört markavattningsföretags delägare informeras. Beträffande status i de omprövningar som efterfrågats vid vattendrag ca 1200 m SV befintlig anslutningspunkt Rv 44 - E20: 1. Götene Övre och Nedre Vattenavledningsföretag av år 1927 (G-27), vilket korsar såväl befintlig som ny E20 ca 1200 m SV anslutningspunkten, har ansökan om omprövning inlämnad, sakkunnig är förordnad men omprövningen kommer att genomföras först när ny E20 är klar. 2. Beträffande vattendrag söder om detta är frågan mer komplex. Jordbruksverket återkommer gärna med svar senare. Ingmar Petersson Lantbruksingenjör

13

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING Göteborg SWECO Environment AB Elisabet Sterner Helena Holm Uppdragsnummer 1320959 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

PM GEOTEKNIK STRÖMSTADS KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV BASTEKÄRR 1:18 VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING BASTEKÄRR 1:18 Göteborg 2008-05-23 Reviderad och kompletterad 2009-05-29 FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 031-775 10 00 Telefax: 031-775 11 33

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Innerstad Detaljplaner Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering Mölndals Stad oktober 2013 Denna rapport har skapats inom DHI Ledningssystem som är certifierat av DNV i enlighet

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning

Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Sida 1(9) Kommentarer till bildspel Exempel från rådgivning Bildmaterial härrör från Ronny Sköller, Anuschka Heeb (länsstyrelsen Östergötland), Tilla Larsson och Magdalena Nyberg (jordbruksverkets vattenenhet)

Läs mer

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken

PM 2005-06-01 Dagvattenåtgärd Mörbyviken . Bakgrund Dagvatten från ett område, omfattande bl.a. Kevinge och Mörbyskogen, leds via en bergtunnel ut i Mörbyviken. Med dagvattnet följer en viss mängd oljeföroreningar. Nedan redovisas ett antal förslag

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund 2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla. - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering

Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla. - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering Uddevalla kommun Översvämningsutredning Uppdragsnummer 1321070 Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog UPPDRAG Modellering av översvämning i Höje å UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Fredrik Wettemark UPPRÄTTAD AV Johanna Lindeskog DATUM INLEDNING Höje å flyter genom de tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp

Läs mer

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 Koncept 10 november 2014 Uppdrag: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11 Knislinge, 257586 Titel på rapport: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Sid 1 (7) Uppsala 26 juni 2014, rev. 16 april 2015 PM Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro Inledning Flexhouse AB/Härnevi Fastighets AB planerar för smålägenheter på fastigheten Härnevi 1:17

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden

Angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden WSP Samhällsbyggnad PM Angående Madenbäcken inom Kv. Fröfjärden Inom fastigheterna Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 pågår en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra byggande av bostäder istället

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län

Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar ingående i utställning Dagvattenutredning med principförslag avseende VA-anläggningar för del av Greby 1:4 m fl Tanums kommun, Västra Götalands

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

VA-utredning Bara Södra 2011-11-15. Bara Södra Uppdragsnummer: 228683. Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson. Handläggare

VA-utredning Bara Södra 2011-11-15. Bara Södra Uppdragsnummer: 228683. Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson. Handläggare 1(21) VA-utredning Bara Södra 2011-11-15 Bara Södra Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Hans Carlsson Saskia Eriksson 2(21) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Översvämningsskydd för Arvika stad

Översvämningsskydd för Arvika stad Översvämningsskydd för Arvika stad Bakgrund Hösten år 2000 drabbades Arvika av en kraftig översvämning där vattennivån i Glafsfjorden nådde mer än tre meter över normalvattennivån. Efter denna erfarenhet

Läs mer

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun Underlag till detaljplan Väppeby, Bålsta, Håbo PM Geoteknik och dagvatten Markförhållanden och grundläggning Stockholm Beställare: Smideman Arkitekter Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna

Läs mer

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28

Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 Uppdragsnr: 10191200 1 (8) PM Bilaga 5, Dagvattenrening, bilaga till Uppdragsrapport daterad 2014-02-28 1 Inledning Idag leds orenat dagvatten ut via ledning till Hudiksvallsfjärden från ett område på

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV RAPPORT Uppdrag: 252318 Resecentrum, kompletterande VA-utredning Titel på rapport: Kompletterande VA-utredning, detaljplan

Läs mer

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö.

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö. ÄNGELHOLMS KOMMUN Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. Uppdragsnummer 1291722000 Ytinventering och överläckagekontroll i samhällena Spannarp, Ausås och Härninge Växjö 2012-02-02 Sweco Environment

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

SYSTEMHANDLING. Flackarp-Arlöv, fyra spår. Lösningar för VA PM, 2013-03-07

SYSTEMHANDLING. Flackarp-Arlöv, fyra spår. Lösningar för VA PM, 2013-03-07 Lösningar för VA PM, 2013-03-07 [Delprodukt] Skapad av: Björn Carlqvist, Sebastian Irminger, Sweco Fackansvarig: Granskad av Anders Densfelt Dokumentdatum: 2013-03-07 Diarienr/Ärendenr: TRV 2012/35145

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER

RAPPORT. Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 2015-09-10 SWECO VA & VATTENRESURSER Dagvattenutredning Lindbacka Västra, område D Gävle kommun UPPDRAGSNUMMER 1832361000 SWECO VA & VATTENRESURSER IRINA PERSSON, PHILIP KARLSSON, HEIDI GRAEFFE OCH HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

LIMHAMNS KALKBROTT - TILLSTÅND TILL BIBEHÅLLEN LÄNSHÅLLNING

LIMHAMNS KALKBROTT - TILLSTÅND TILL BIBEHÅLLEN LÄNSHÅLLNING LIMHAMNS KALKBROTT - TILLSTÅND TILL BIBEHÅLLEN LÄNSHÅLLNING Samrådsunderlag Malmö Sweco Environment AB Malmökontoret Kust och vattendrag Johan Landberg Uppdragsnummer 1220054000 SWECO VATTEN & MILJÖ Hans

Läs mer

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun

Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Stockholm Vatten VA AB Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Uppdragsnummer Växjö 2010-01-10 12801201 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln

Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 1 Samråd inför tillståndsprövning av ny ytvattentäkt i Hummeln 2012-03-05 Kristdala församlingshem Närvarande: För sökanden Jan Sandberg Charlotta Karlsson Pia Rapp C-G Göransson Holger Torstensson Agnes

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede

Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede Teknisk PM avvattning och ledningar Väg E6, delen Pålen - Tanumshede 2011-03-01, utställelsehandling Objektnr 85 43 40 20 Be Objektdata Vägnr: E6 Vägnamn: Objektnamn: Pålen - Tanumshede Objektnr: 85 43

Läs mer

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering Bilaga 4 1 Landtippar Det främsta alternativet till sjötippningen är landdeponering. Erfarenheter av landdeponering finns bland annat från Gävle kommun, Sundsvalls kommun och Oslo kommun. Nedanstående

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

Broprojektering - En handbok VV Publ 1996:63 Bilaga 3 123 Bilaga 3 Kostnader för bankpålning och påldäck Syftet med diagrammen är att på ett snabbt och enkelt sätt få fram en ungefärlig kostnad för bankpålning

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10171536 MARIESTADS KOMMUN TJÖRNUDDEN, BROMMÖSUND DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson Uppdr. nr. 10171536

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Åtgärdsplan Planerade förbättringsåtgärder för Alingsås tätort

Åtgärdsplan Planerade förbättringsåtgärder för Alingsås tätort Dagvattenplan för Alingsås tätort Del III Åtgärdsplan Planerade förbättringsåtgärder för Alingsås tätort Maj 2011 Ett samarbetsprojekt mellan Miljöskyddskontoret Plan- och byggkontoret Tekniska kontoret

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun.

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun. PM (Bilaga 2) Ärendenr: TRV 2010/2410 A Till: Från: 2010-05-27 Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Andreas Asplund Investering Nord

Läs mer

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2 SUOTIS INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning...

Läs mer