INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN DN 600 T10:1B LOCK T10:2 BRUNN DN 400 FÖR BETONGLEDNING T10:3 SERVISBRUNN DN 200 T10:3 B BRUNN FÖR AVTAPP / BRÄDDLEDNING FRÅN RESERVOAR T11:1 LUFTNINGSVENTIL EJ I MARK T11:2 LUFTNINGSANORDNING PÅ VATTENLEDNING T11:3 LUFTNINGSANORDNING PÅ TRYCKSPILLVATTENLEDNING T12 NEDSTIGNINGSBRUNN T12: A FLYTANDE BETÄCKNING I GATA LÄGGNINGSANVISNING T12: B NEDSTIGNINGSBRUNN TEGRA 1000 T25 SKYLT FÖR BRANDPOST T26 SKYLT FÖR BRUNN, VENTIL MM. T27 SKYLTFÄSTE PÅ RÖRSTOLPE 50, 100 SAMT 150MM T29 STOLPE FÖR SKYLT T31 VATTENMÄTARBRUNN T32 SOMMARVATTENMÄTARBRUNN T32:2 BRUNN 315 FÖR SOMMARVATTENANSLUTNING T38 VATTENMÄTARE 3 X 40 PARALLELLKOPPLADE T39 VATTENMÄTARBRUNN ANSLUTNING 80MM OCH STÖRRE T40 FLÖDESMÄTARE FÖR TRYCKVATTENLEDNING T41:1 TRYCKSTEGRINGSTATION BYGGNAD T41:2 TRYCKSTEGRINGSTATION MASKININSTALLATION T42 SERVISANSLUTNING MOT FASTIGHET T42 A SERVISANSLUTNING LTA T43 LTA-PUMPSTATION Innehållsförteckning.xlsx

4 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 1 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Föreliggande beskrivning redovisar MittSverige Vatten AB s standardkrav på anläggning av VA-ledningar. Dokumentet är styrande för SVAB, TVAB och NVAB s anläggningsarbeten. Beskrivningen är upprättad enligt AF AMA 07, Anläggnings AMA 07 och MER Anläggning 07samt MSVAB s typritningar. För rör och brunnar gäller nya INSTA-CERT certifieringen eller nordic polymark. Vissa arbetsmoment anser MittSverige Vatten AB särskilt viktiga och vissa detaljer föreskriver alternativt utförande. Föreliggande beskrivning är en sammanställning över dessa. Redovisade anvisningar utgör komplement och tillägg till anvisningar i AMA Anläggning 07 om inte annat säges eller framgår av sammanhang.

5 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 2 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text CEC.21 CEC CEC.3 CEC.31 CEC.319 Ledningsbädd för rörledning Bädd skall utföras med månggraderat material av typ 2 eller 3B, tabell CE/1. Största stenstorlek får vara 32 mm. Skarpkantat material större än 22 mm får inte ingå i bädd för plastledning. Skarpkantat material större än 16 mm får inte ingå i bädd för korrosionsskyddad ledning med ett ytter skikt av polyuretan eller polyeten 1 mm. Ledningsbädd för va-ledning Ledningsbädd utförs enligt principskiss CBB Bädd skall utföras med en tjocklek av 0,15 m, dock minst 0,10 m under muff. Urschaktning skall ske för rörmuffar. Föreligger risk för frysning innan rörläggning skall ledningsbädden skyddas mot frysning. Kringfyllning Innan kringfyllning utförs vid platsgjutna konstruktioner skall utvändiga gjutformar och eventuella formstag vara borttagna. Gjutsår efter formstaghål skall vara efterlagade innan kringfyllning sker. Eventuella uppallningar av rörledning skall tas bort i samband med fyllningen. Kringfyllning för rörledning Material Kringfyllning utföres med material ur grupp 2 eller 3a, tabell CE/1. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 32 mm. Enstaka partiklar med största stenstorlek 63 mm får dock förekomma jämt fördelade i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledningen. Skarpkantat material större än 22 mm får inte ingå i kringfyllning för plastledning. Skarpkantat material större än 16 mm får inte ingå i kringfyllning för korrosionsskyddad ledning med ett ytter skikt av polyuretan eller polyeten 1 mm. Kringfyllning för rörledning av PE Safe Tech eller likvärdigt Materialkrav och utförandekrav PE SafeTech installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar med kringfyllning av befintliga massor med vissa begränsningar. 100 mm under rören skall inte större stenar än 60 mm användas. Understoppning och kringfyllning upp till 50% täckning av

6 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 3 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text röret får ske med packningsbart sorterat material som inte innehåller stenar större än 60 mm eller halva rörets diameter. Skarpa stenar får ej komma i direktkontakt med röret. Endast frostfria material får användas. I övrigt kan befintliga sorterade massor användas utan begränsningar. Komprimeras enligt anvisningar i AMA Anläggning 07. CEC.4 Resterande fyllning Material med största stenstorlek 300 mm får ingå jämt fördelade i fyllningen. DBB.12 DBG.1121 DEF.20 DEF.22 DEF.221 DEF.222 DEF.23 DEF.231 DEF.2312 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav för perkolationsmagasin m.m. Geotextil ska vara lägst av bruksklass N3. Termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark Termisk isolering utförs med markskiva av freonfri extruderad cellplast. Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m.m. Enligt MSVAB s typritning T29 Stolpe för skylt för röranläggning m.m. Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m.m. Enligt MSVAB s typritning T29. Stolpe för skylt för brandpostanordning Enligt MSVAB s typritning T29. Skylt för röranläggning m.m. Skylt för VA-anläggning Skylt med skyltfäste enligt MSVAB s typritning T26, samt T27. Skylt för brandpostanordning Enligt MSVAB s typritning T25.

7 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 4 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PBB Text RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV För självfallsledningar skall PVC rör användas i dimensioner till och med 400 mm. (PB-.5211) För dimensioner över 400 mm upptill 800 mm skall IQ rör eller likvärdigt användas för självfallsledningar. (PB-.5216) För större ledningar väljs material från fall till fall. För dricksvattenledningar som inte förläggs med schaktfri ledningsteknik används PE. (PB-.5121) PBF PBG PB-.12 PB TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR Vid styrd borrning, spräckning eller bursting för dimensioner mindre än 450 mm skall Safetech rör användas. För dimensioner från 450 till 630 mm skall TS-rör användas. INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR Ledning av segjärnsrör Fjärde, femte, sjätte och sjunde stycket i AMA utgår. Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör Rör skall utvändigt vara försedda med ett skikt av zink, minst 200 g/m2, och ett yttre tätskikt med en minsta tjocklek av 70 μm. Rördelar skall utvändigt vara belagda med epoxifärg enligt SS-EN med en minsta tjocklek av 250 μm. Rör skall invändigt vara cementbruksisolerade enligt ISO Rördelar skall invändigt vara belagda med livsmedelsgodkänd epoxifärg enligt SS-EN med en minsta tjocklek av 250 μm. PB PB Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Rör och rördelar skall uppfylla angivna krav och vara verifierade till nivå 1 enligt AMA Anläggning 07. Rör skall tillverkas av material som klarar läggningsanvisningar som gäller under CEC.319 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, isolerade, med mantelrör av polyeten. Tillverkarens anvisningar för isotermrör finns på nedanstående länk.

8 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 5 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PB PB PB PB PB PB PB PB Text Ledning av GAP-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar för dricksvatten skall uppfylla krav enligt SS-EN Rör och rördelar för tryckavlopp skall uppfylla krav enligt SS-EN Vid fogning med skarvmuff skall muff uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör. Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör Rör och rördelar skall uppfylla angivna krav och vara verifierade till nivå 1 enligt AMA Anläggning 07. Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör Första stycket i AMA utgår. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Ledning av PE-rör fabrikatspecifika markavloppsrör Första stycket i AMA utgår. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Rör typ IQ eller likvärdigt används. Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör Första stycket i AMA utgår. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Rör typ IQ eller likvärdigt används. Ledning av GAP-rör, markavloppsrör Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Ledning av GAP-rör, standardiserade markavloppsrör Skarvmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN PCC.71 Anordning för lokalisering av markförlagd rörledning. Enligt anvisningar från MSVAB.

9 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 6 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PCE PCE.1 PCE.22 PCF.1111 PD PDB PDB.1 Text INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning TV inspektion utförs efter att återfyllning färdigställts. TV inspektion skall utgöra underlag för bedömning om täthetskontroll och deformationskontroll av självfallsledning erfordras. Yttre inspektion av ledning under vatten Följande skall dokumenteras: Skador på ledning, Lägesförändringar. Viktning. Dokumentation överlämnas till beställaren Spolning och desinfektion av vattenledning Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinficeras enligt VAV P77. Vattenprov och mikrobiologisk analys map Escherichia coli Koliforma bakterier Hetrotrofa bakterier 20 C, 2 och 7 dygn skall utföras. BRUNNAR O.DYL. I MARK Brunn ska med hög prioritet förläggas utanför hjulspår. Betäckning placeras 10 mm under färdig yta. Alla betäckningar skall vara i segjärn. T12-A gäller för all asfaltering kring brunnar. Vid justering av betongbrunnar får endast passdelar av betong och maximalt två passringar användas vid underhållsbeläggning. Passdelar får inte sammanlagt ha större höjd än 250 mm. BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Text under Brunnar av plast utgår Nedstigningsbrunn på avloppsledning Brunn ska utföras med förtillverkade delar, vari i förekommande fall inkluderas kortrör, spetsvändare, betäckning, passdelar (ramar, förskjutningsplattor m.m.). Bottendel eller annan del till brunn får dock utföras platsgjuten får sådan brunnstyp där förtillverkad del inte kan erhållas enligt MSVAB s typritning T12

10 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 7 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PDB.11 PDB.12 PDB.2 PDB.21 PDB.22 PDB.3 PDB.32 PDB.5 PDB.52 PDC PDC.111 Text Nedstigningsbrunn av betong Enligt MSVAB s typritning T12. Nedstigningsbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Typ Tegra eller likvärdig enligt MSVAB s typritning T12 B. Tillsynsbrunn på avloppsledning Tillsynsbrunn av betong Tillsynsbrunn utförs teleskopisk med underdel av betong enligt MSVAB s typritning T10:2. Tillsynsbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic PolyMark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Tillsynsbrunn utförs teleskopisk enligt MSVAB s typritning T10:1, T10: 1A eller om det motiveras av utrymmesskäl av T10:3. Rensbrunn på avloppsledning Rensbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic PolyMark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Rensbrunn (servisbrunnar) utförs teleskopisk enligt MSVAB s typritningar T10:1, T10:1A eller om det motiveras av utrymmesskäl av T10:3. Dagvattenbrunn på avloppsledning Ytintagsbrunn till dagvattenledning med kupolsil enligt MSVABs typritning T24. Dagvattenbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING FÖR VA- LEDNING MM, TÖMNINGSLEDNING ED. Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning Utförs enligt principritning PDC.111 AMA Anläggning 07, även brunn av plast enligt typritning T12B får användas.

11 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 8 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PDC.113 PE PEB PEB.1 PEB.1111 PEB.3 PEB.4 PEC PEC.4 PEC.411 PEC.412 Text Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning Utförs enligt principritning PDC.111 AMA Anläggning 07 och MSVAB s typritning T11. Även brunn av plast enligt typritning T12B får användas. ANORDNING FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M.M. AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Endast lin och tillhörande pasta skall användas i gänggångar på anordningar under mark. AVSTÄNGNINGSANORDNING M.M I MARK Alla betäckningar skall vara i segjärn. Avstängningsanordning på tryckrörsledning Avstängningsanordning med kilslidventil Ventil ska vara mjuktätande och ha rakt fritt genomlopp. DN mm enligt MSVAB s typritning T3. DN mm enligt MSVAB s typritning T2. Spolpost i mark Enligt MSVAB s typritning T7:A. Brandpost i mark Enligt MSVAB s typritning T7. ANORDNING I UTRYMME ELLER OVAN MARK FÖR AVSTÄNGNING M.M. Luftningsanordning på tryckrörsledning Luftningsanordning på vattenledning. Luftningsanordning på ledningsnät utförs enligt MSVAB s typritning T11:2. Luftningsanordning på spillvattenledning. Luftningsanordning utförs enligt MSVAB s typritning T11:3.

12 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 9 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Y YB YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 YBC.34 YBC.341 YBC.3412 YBC.342 Text MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. Kvalitetsdokument ska tas fram efter hand som arbetet fortskrider samt granskas, registreras och förvaras i pärm åtkomligt för beställarens kvalitetsrevision. Dokumenten kan bestå av * Kontrollrapporter * Provningsintyg * Besiktningsprotokoll * Fotografier * Avvikelserapporter * Skötselinstruktioner MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M.M. AV ANLÄGGNING PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m.m. Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning Kontroll av täthet (provtryckning) skall utföras på samtliga i anläggning ingående tryckledningar. Provning utförs enligt P78 med undantaget att provtrycket sänks. För SDR 11 sänks provtrycket till 8 bar och för SDR 17 används 6 bar. Provning av avloppsledning Täthetsprovning av avloppsledning, självfall Text i AMA utgår Täthetsprovning av självfallsledning Täthetsprovning av rörledning av betongrör eller annat rörmaterial ska vid behov utföras. Underlag för bedömning av behov är TV inspektionen. Provningen utförs enligt VAV P91. Deformationskontroll av avloppsledning Kontroll av plaströrsledningars deformation behöver endast utföras om Beställaren bedömer att så är nödvändigt och då enbart på de ledningssträckor som bedöms deformerade. Underlag för den bedömningen är TV-inspektionen.

13 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar Kapitelbokstav/Sidnr K 10 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod YBC.343 YBC.352 YC YCD YCD.12 YCE YCE.1 YCE.12 Text Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning Kontroll av riktningsavvikelse (lutningsmätning) skall utföras på samtliga i anläggningen ingående självfallsledningar. Bakfall får inte förkomma på självfallsledning. Provning, avvägning av brunn på avloppsledning Kontroll av brunnsnivå skall utföras på samtliga i anläggningen ingående brunnar. ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR ANLÄGGNING RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Relationshandlingar för rörledningssystem UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m.m. Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem Koordinatlista X, Y och Z ska redovisas och upprättas i samråd med personal inom kartavdelningen. 1

14

15 600

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Mått och vikt Antal B ygglängd M ät- Vägg- AJ fig. nr qn m ätare m ätare gängor A B C D avstånd Vikt RSK-nr ,5-2 2, G G , , , G G , ,5-3 2, G G , , , G G , ,5-4 2, G G , , , G G , G G G G G G G G G G G Levereras m ed flänsar DN 100,PN16

36

37

38

39

40

41

42

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T3:A SLUSSVENTIL AQOUSUS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING REV K1-18 KVALITETSKRAV K1-18 T2 SERVISVENTIL F T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS G T7 BRANDPOSTANORDNING G T7:A SPOLPOSTANORDNING A T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Reviderad

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Reviderad tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner i marken och hur. Detta dokument

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

BSAB-systemet utvecklas avseende va-arbeten

BSAB-systemet utvecklas avseende va-arbeten Nya koder och rubriker i anslutning till Anläggnings AMA 98 BSAB-systemet utvecklas avseende va-arbeten Stockholm Vatten har i samarbete med Svensk Byggtjänst utarbetat nya koder och rubriker i BSAB-systemet

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Sörmland Vatten. Ramavtal Entreprenör VA-arbeten. Förfrågningsunderlag. Datum Handling 11

TEKNISK BESKRIVNING. Sörmland Vatten. Ramavtal Entreprenör VA-arbeten. Förfrågningsunderlag. Datum Handling 11 TEKNISK BESKRIVNING Sörmland Vatten Ramavtal Förfrågningsunderlag Datum 2015-08-31 Handling 11 Sörmland Vatten och avfall AB Vingåkersvägen 18 641 51 Katrineholm Tel. 0150-800 100 TEKNISK BESKRIVNING 1(38)

Läs mer

Nyhetsblad Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen. VA-produkter klara för den nordiska marknaden

Nyhetsblad Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen. VA-produkter klara för den nordiska marknaden Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen VA-produkter klara för den nordiska marknaden Hur föreskriver man Nordic Poly Mark? Ny hemsida Insta-Cert det nordiska certifieringsordningen Insta-Cert bildades

Läs mer

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA 2-50 2. Anslutning till VA-system 51 62 3. Bilagor 63-70 Version: 2015:1 Utgiven:

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (56) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 15 B 15 Fastställd: 2015-05-18 Rev: Fastställare: : Lennart Lorick i:\projekt\02projektgrupper\material- och metodval\uppdrag 2014\b15\b15 fastställd

Läs mer

Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB. Upprättad: Reviderad:

Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB. Upprättad: Reviderad: 0 (13) Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB Upprättad: Reviderad: 2014-03-27 2014-04-23 2014-10-21 2014-11-26 BREV/ HEMSIDA www.vastvatten.se E-POST info@vastvatten.se POSTADRESS

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

ÖSTERSUND - REMONTHAGEN

ÖSTERSUND - REMONTHAGEN 2009-11-11 1 (7) ÖSTERSUND - REMONTHAGEN UNDERLAG TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR UTBYGGNADSOMRÅDE I Östersunds kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga Östersunds nya hållbara grupphusboende

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Handling 11.1 Sidantal 23 Teknisk beskrivning (TB) Förfrågningsunderlag Upprättad på uppdrag av. SKANDINAVISK ansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN namn 2(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B C D P FÖRARBETEN,

Läs mer

VA-GUIDE 2013. 40 magenta. 60 sort VA-GUIDE. Rätt rör är bra för miljön. 42 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör

VA-GUIDE 2013. 40 magenta. 60 sort VA-GUIDE. Rätt rör är bra för miljön. 42 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör VA-GUIDE 20 0 magenta 0 sort VA-GUIDE Rätt rör är bra för miljön 97 20 2 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör V Isotermrör med Ohmsk värmekabel kan även levereras med rödbrunt skyddsrör för trycka Isoterm

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Restenäs-Andorra Strand-Lyckås

Restenäs-Andorra Strand-Lyckås Projekt presentation Restenäs-Andorra Strand-Lyckås Lars Ålander Linda Jonsson Jesper Pedersen Erik Johansson Projektledare Abonnentingenjör Byggledare (LTA) Entreprenadingenjör Tobias Wickström Platschef

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016

PRODUKTKATALOG 2015/2016 PRODUKTKATALOG 2015/2016 KUNSKAP ScanPipe har sedan etableringen 1993 varit en verksamhet med stark tillväxt. Vi har idag en markant posi - tion som leverantör av plaströrssystem och tillbehör till entreprenadbranschen.

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Reviderad 2014-02-26 1 (10) BJB.2 Inmätning Gällande koordinatsystem: SWEREF 991330, höjdsystem: RH2000. Handlingen skall levereras digitalt i PXY- och

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

Administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning för FV/FKledningar. utförandeentreprenad. Upprättade i anslutning till AMA 07 EXEMPEL

Administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning för FV/FKledningar. utförandeentreprenad. Upprättade i anslutning till AMA 07 EXEMPEL Administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning för FV/FKledningar vid en utförandeentreprenad Upprättade i anslutning till AMA 07 EXEMPEL AF AFA AFA.1 AFA.12 AFA.121 AFA.122 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC Mark w w w.pip elife.se w w w.pip elife.se p elife.se Släta markavloppssystem PP och PVC Pipelife Mark PP PP markavloppssystem Pipelife PP markavloppssystem är av sett att transportera såväl dagvatten

Läs mer

AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD...

AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD... AlA 5 HANINGE KMMUN M-511 SKGS EKEBY og-d I-n INKM.... BEDÖMD..... REGLERAD....... Produion Kund nr: Fakturaunderlag bj.nrlegetfakt.nr: T-20'07-04=''- Datum: 2007-06-14 Vår ref: Ted lindberg rg nr kund:

Läs mer

GBC, PBB, PBF, PDB. Flik 4. juni 2010 ALFA VA-SYSTEM. Rör och brunnar

GBC, PBB, PBF, PDB. Flik 4. juni 2010 ALFA VA-SYSTEM. Rör och brunnar BSAB GBC, PBB, PBF, PDB ALFA VA-SYSTEM Flik 4 juni 2010 Rör och brunnar ALFA VA-SYSTEM 4 ALFA VA-SYSTEM 6 ALFA Standardrör 12 Skarvsatser 13 ALFA Qmax-rör 14 ALFA Lågtrycksrör 15 ALFA Genomtryckningsrör

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

ALLMÄNT. Röd text. Handling. Format. NSVAs kravspecifikation i VA-arbeten inom ägarkommuner, NSVA-AMA 13.0

ALLMÄNT. Röd text. Handling. Format. NSVAs kravspecifikation i VA-arbeten inom ägarkommuner, NSVA-AMA 13.0 NSVAs kravspecifikation i VA-arbeten inom ägarkommuner, ALLMÄNT Denna handling beskriver specifika krav och materialval för VA-arbete inom NSVA. Dokumentet skall användas på motsvarande sätt som AMA-nytt.

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN Dag- och Fördröj dagvattnet vid källan 32010 06 2012 1 Dag- och Utjämningsmagasin - Allmänt Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används

Läs mer

Ventiler - Hawle. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Ventiler - Hawle. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000 425 69 00 Hawle ventil 2000 63 425 69 01 Hawle ventil 2000 75 425 69 02 Hawle ventil 2000 90 425 69 03 Hawle ventil 2000 110 425 69 10 Hawle

Läs mer

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter Betäckningar Betäckningar för spolbrunnar i plast RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. 703 82 15 VT20 RB, 40 ton 200/160 703 82 16 VT21 FK RB, 40 ton 200/160 Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar

Läs mer

Rapport SGC 004 KRAV PA MATERIAL VID KRINGFYLLNAD AV PE-GASLEDNINGAR. Jan Molin, VBB. Apri11991 SGC

Rapport SGC 004 KRAV PA MATERIAL VID KRINGFYLLNAD AV PE-GASLEDNINGAR. Jan Molin, VBB. Apri11991 SGC o Rapport SGC 004 KRAV PA MATERIAL VID KRINGFYLLNAD AV PE-GASLEDNINGAR Jan Molin, VBB Apri11991 SGC o Rapport SGC 004 KRAV PA MATERIAL VID KRINGFYLLNAD AV PE-GASLEDNINGAR J an Molin, VBB April1991 l PROJEKTRAPPORT

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Segjärnsrör och delar

Segjärnsrör och delar Segjärnsrör Rör enligt EN 545:2002 Inre isolering - Centrifugerad cementbruksisolering Yttre beläggning - Zn-Alu legering 400g/m² + blå Epoxy Effektiv längd: 6 m RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) 101 10

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer