Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde"

Transkript

1 Sidantal 7 Arb.nummer Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning Totalentreprenad Förfrågningsunderlag VAP VA-Projekt AB Örebro

2 Rambeskrivning markarbeten Sida 2(7) Allmänt Denna beskrivning avser utbyggnad av gator, GC-väg, VA-ledningar och bredband för ett nytt bostadsområde beläget sydost om Askersund centrum i anslutning till Vättern. Arbetet ska utföras enligt gällande lagar, normer, bestämmelser och ska utföras enligt krav i tillämpliga delar enligt Anläggnings AMA 07. För dimensionering av hårdgjorda ytor används RA AMA 83. Generellt gäller att entreprenören ska dimensionera och välja material och utförande där detta ej framgår av ritningar eller annan handling. Godkännande angående utförande, dimensionering, material etc ska alltid inhämtas från beställaren innan materialbeställning och arbeten påbörjas. I förfrågningsunderlaget ingående ritningar ska ses som förslag. Entreprenören ska utföra erforderlig projektering och dimensionering för arbetets utförande. Arbetsområdesgräns framgår av ritningarna. Eventuella arbeten utanför arbetsområdet ska utföras i samråd med beställaren och med omedelbar återställning. Befintliga förhållanden framgår av tillhörande ritningar. För planområdet EDÖ 1:18, Etapp 2A finns en översiktlig geoteknisk kartering utförd av WSP, daterad Inmätningar har ej utförts. Området är i dag skogbevuxet och är starkt kuperat med partier med berg i dagen. Bergschakt för gator och ledningar kan förväntas inom stora delar av området. För GC-väg och va-ledningar mellan EDÖ och Lundby har inte geoteknisk undersökning utförts. Före anbudets avgivande förutsätts anbudsgivare, genom besök på plats, ha skaffat sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden som kan vara av betydelse för entreprenaden. Handlingar som entreprenören skall tillhandahålla - Kompletta gaturitningar, planer, profiler och sektioner inklusive normalsektioner med redovisning av överbyggnader. - Kompletta ritningar för GC-väg, planer, profiler och sektioner inklusive normalsektioner med redovisning av överbyggnader. - Trafikritning utvisande trafikskyltar, gatunamnskyltar och trafikmålning. - Kompletta va-ritningar, planer, profiler samt pumpstation och tryckstegringsstation inkl beskrivning. - Trafikanordningsplan skall upprättas och lämnas till beställaren för godkännande.

3 Rambeskrivning markarbeten Sida 3(7) - Samtliga ritningar inklusive beräkningar och dimensioneringar skall efter godkännande av beställaren stämplas Bygghandling. Arbeten får ej påbörjas innan ritningar har status Bygghandling. - Relationshandlingar, kvalitetsdokument, resultat från provningar samt drift och skötselinstruktioner skall överlämnas till beställaren innan anmälan för slutbesiktning. Förarbeten, hjälparbeten mm Före arbetets påbörjande ska syn av angränsande vägar, ytor, byggnader o d utföras gemensamt av entreprenör och beställare. Protokoll ska upprättas och justeras av båda parter. Ledningsutvisning av befintliga ledningar skall beställas av entreprenören innan övriga arbeten påbörjas. Befintliga ledningar ska skadebesiktigas innan byggstart tillsammans med ledningsägarna. Entreprenören utför och bekostar all erforderlig utsättning för egna arbeten. Före byggstart ska entreprenören kontrollera samtliga fixar och planpunkter som erfordras för utförandet. Entreprenörens ansvarige mätningsingenjör ska vara behörig enligt vad som anges i Mätkungörelsen (SFS 1974:339 13). Mätdon ska vara kalibrerade och kontrolleras enligt HMK-Ge:S. Röjning mm Trädfällning har utförts av beställaren. Buskar röjs, stubbar bryts och vegatationstäcke schaktas av och avlägsnas. Befintligt träd som ska skyddas enligt ritning skall utmärkas med markeringsband på betryggande avstånd så att maskiner ej kan komma att skada trädet. Schakt och fyllning Alla lämpliga schaktmassor ska i första hand nyttjas för i entreprenaden ingående arbeten. Överskottsmassor borttransporteras till av beställaren anvisad plats inom 2 km. Massorna planeras ut så att överyta och slänter anpassas naturligt till omgivande mark. Schakt för gata utförs enligt normalsektion. Vid bergschakt för gata angränsande mot kvartersmark utförs bergschakt 2 m utanför gatumark och angränsande till naturmark till1 m utanför gatumark samt till nivå lika gata. Bergslänt utförs med släntlutning 1:1. Jordslänt utörs i lutning 1:2. Schakt för GC-väg utföres enligt tvärsektioner. Fyllning för gata och GC-väg utföres med befintliga tjänliga massor och packas enligt Anläggnings AMA. Terrassytor utförs med avrinning till dränledning eller dike. Schakt för va-ledningar utföres enligt AnläggningsAMA, principsektion CBB.311:1.

4 Rambeskrivning markarbeten Sida 4(7) Kabelgrav för bredbandskyddsrör ska ha en fyllningshöjd på minst 0.65 m. Schaktbotten ska vara väl avjämnad. Ledningsbädd, kringfyllning och resterande fyllning för kabel- och ledningsgravar (bredband och va-ledningar) utföres enligt Anläggnings AMA. Avskiljande lager Under överbyggnad för gata, GC-väg och gångstig utlägges geotextil på terrassbotten. I ledningsgrav utlägges geotextil under ledningbädd. I LOD -dike och för dränledning i gata utlägges geotextil under ledningsbädd och mot sidor i ledningsgrav. Gator, GC-väg, gångstigar Gator dimensioneras enligt RA 83 Mark för trafikklass 2, min överbyggnadstjocklek 590 mm och GC-vägar för trafikklass 1, min överbyggnadstjocklek 420 mm. Gator anpassas i höjd för intilliggande planerad bebyggelse och med max 10 % längslutning. I korsningar och vid vändplaner skall längslutning vara ca 3,5 % och maximalt 5 %. Tvärfall skall vara 2,5 % för körbana och 4 % för vinge. Gator utföres upp t o m bitumenbundet bärlager, AG16, med förhöjd bindemedelshalt för att senare (ingår i entreprenaden) beläggas med bitumenbundet slitlager. Gator utförs med sektion enligt normalsektion, ritning och avvattnas med dagvattenbrunnar i ränndal cc max 60 m. Terrass avvattnas med dränledning enligt normalsektion. LOD -diken utföres enligt ritning för att ta hand om dagvatten från slänter mot gataq. GC-väg utföres enligt ritningar, planer, profiler och tvärsektioner komplett inklusive bitumenbundet slitlager, ABT 11, 45 mm. Befintliga vägtrummor förlänges under GC-väg. Avvattning av GC-väg utföres till diken som anslutes till befintliga diken. Ev instängda områden mellan bef väg och GC-väg avvattnas via trummor eller dikesbrunnar till diken. Gångvägar utföres med slitlager av stenmjöl. Total överbyggnad minst 300 mm. Bredd 2,0 m. På sträckor där längslutning för gångvägar överstiger 20% utförs vägen med trappsteg, höjd ca 15 cm och med anpassad steglängd. Vid trappor sättes räcken med handledare av impregnerat trävirke. Vägmarkeringar Utförs med termoplastisk massa, vit färg. Trafikmärken Skyltning utförs för trafik, väjningsplikt, återvändsgata, GC-väg, gatunamn etc med normalstora skyltar på stolpar med fundament alt monterade på belysningsstolpar.

5 Rambeskrivning markarbeten Sida 5(7) VA-ledningar VA-ledningar ska byggas från anslutningspunkten vid Lundby och fram till EDÖ Etapp 2A samt ledningar inom etapp 2A inklusive servisavsättningar. Systemet ska utföras så att planerat område vid Djupviken kan anslutas med självfall till ledningssystemet och så att senare etapper inom EDÖ, sydväst om EDÖ 1:18, Etapp 2A, kan anslutas. Dagvattenledningar ska byggas inom EDÖ etapp 2A och ledas till dike eller till Vättern. Vatten- och avloppsledningar samt pumpstaioner dimensioneras för anlutna pe enligt nedan: Befintliga fastigheter mellan anslutningspunkt vid Lundby, Askersund till planerat område vid Djupviken- Fastigheter inom Djupviken- Fastigheter inom EDÖ etapp 2A- Fastigheter inom EDÖ senare etapper mot SV- 70 pe 50 pe 60 pe 100 pe Dimensionering av självfallsledningar utförs enligt VAV P90. Dimensionering av vattenledningar utförs enligt VAV P 83. Brandposter placeras i samråd med Räddningstjänsten. Självfallsledningar utförs med markavloppsrör PP alt PVC, SN8. Dräneringsledningar utförs med PE-rör typ DSA. Vattenledningar utförs med PE-rör, PN10. Dimension upp t o m 90 mm i material PE 80 och fr o m 110 mm i PE100. Brunnar och anordningar i hårdgjorda ytor utförs med teleskopiska körbara betäckningar. Brunnar sätts i samtliga riktningsändringar och vid korsningspunkter på självfallsledningar. Max avstånd mellan brunnar är 70 m. Vid knutpunkter och slutpunkter på ledning sätts tillsynsbrunnar dim 600 mm och däremellan tillsynsbrunnar dim 400 mm. Servisavsättningar görs för samtliga planerade tomter och utbyggs till 1 m innanför fastighetsgräns. Servisventil och rensbrunn på spillvattenservis placeras 0,5 m utanför fastighetsgräns. Serviser proppas och slutpunkt markeras med nedslagen regel. Samtliga självfallsledningar täthetsprovas enligt VAV P91, rengörs och inspekteras enligt VAV P93 före slutbesiktning. Vattenledningar provtrycks enligt VAV P78, renspolas och kloreras vid behov enligt VAV P77. Samtliga brunnar och ventiler skyltas på belysningsstolpar eller på separat stolpar med fundament. Samtliga ledningar och brunnar inmäts i plan, avvägs och redovisas i relationshandling.

6 Rambeskrivning markarbeten Sida 6(7) Pumpstation Teknisk specifikation: - Pumpbrunn, låsbar, gallerförsedd, stege - Dubbla pumpar (tugg) med avstängingsventiler på trycksida, pumpfötter - Backventiler, tillopp - Nivåstryrning för pumpar - Lyftutrustning/installation för pumpar - Bräddavlopp med larm och mätning - Ventilationssystem innehållande installation som omhändertar lukt (tex jonisering) - Lokalt larm - Ansluten till befintligt styr och övervakningssystem - Runt pumpstation hårdgörs yta för tillfart och uppställning av servicebil. Trycksteringsstation På grund av höjdförhållanden inom EDÖ krävs tryckstegring för att erhålla tillräckligt vattentryck för högt belägna fastigheter. Teknisk specifikation: - Byggnad på betongplatta utan fönster med metalldörr - Inbrottslarm - Dubbla frekvensstyrda pumpar med avstängingsventiler på sug och trycksida - By-passledning - Flödesmätare, analog och digital - Tryckmätare, analog och digital - Återströmningsskydd (brutet vatten), säkert avlopp - Handfat med tappkran - Värme (luftvärmepump) - Klordoseringsutrstning 50 liter kärl - Ansluten/uppkopplingsbar till befintligt styr och övervakningssystem El, tele, belysning och bredband Belysningsanläggning och förläggning av kraftkablar utföres i en sidoentreprenad av Vattenfall. Teleanläggning utföres i en sidoentreprenad som ombesörjes av Telia Sonera. Totalentreprenören ska samordna dessa arbeten. I denna entreprenaden ingår att förlägga skyddsrör för bredband inom planen för EDÖ 1:18, Etapp 2A samt utefter va-ledningar mellan Lundby och EDÖ. I samtliga ledningsträckningar förläggs 1 st kanalrör HDPE 40/32 samt 1 st Prefab HDPE40/32 5x10 mm. Kabelbrunnar typ RALA med flytande betäckning, körbar gjutjärn sättes vid kanalisationen startpunkt i Lundby, vid anslutningspunkt till Dlupviken samt vis GC-vägens avslutning vid Edövägen.

7 Rambeskrivning markarbeten Sida 7(7) Återställningsarbeten Befintliga ytor som indirekt påverkas av entreprenaden ska återställas till skick som rådde före entreprenaden. Överblivna och otjänliga massor ska borttransporteras av entreprenören till av denne anskaffad och bekostad tipp. Eventuella tillfälliga vägar och andra anläggningar ska avlägsnas. Relationshandlingar Redovisning av utförd inmätning ska ske fortlöpande allt eftersom arbetet framskrider. Senast två veckor före slutbesiktning ska signerade relationshandlingar (1 omgång helskala och 1 omgång halvskala) samt 3 omgångar på CD med DWG och PDF filer överlämnas till beställaren.

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning

Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning Handlingsförteckning Datum Dnr 2013-05-29 IIS 1.52:8/11 Handlingsförteckning Anslutning kommunalt VA Lidö Teknisk rambeskrivning 1 Förteckning av byggnader 2 Teknisk rambeskrivning 3 Befintlig situation

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

11.1 Markbyggnadsbeskrivning

11.1 Markbyggnadsbeskrivning Handling 11.1 Sidantal 30 11.1 Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Logo

Läs mer

Roger Johansson Hans Lundgren

Roger Johansson Hans Lundgren Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Administrativa föreskrifter Handling 9.2

Administrativa föreskrifter Handling 9.2 FIBER OCH AVLOPP EKONOMISK FÖRENING Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-07-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN 2000-05-08 Senast reviderad 2003-12-19 FÖRHANDSKOPIA 2004-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Teknisk handbok Kartor och ritningar

Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar Teknisk handbok Kartor och ritningar... 1 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektering ritteknik... 2 2.1. Höjd och

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer