INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN DN 600 T10:1B LOCK T10:2 BRUNN DN 400 FÖR BETONGLEDNING T10:3 SERVISBRUNN DN 200 T10:3 B BRUNN FÖR AVTAPP / BRÄDDLEDNING FRÅN RESERVOAR T11:1 LUFTNINGSVENTIL EJ I MARK T11:2 LUFTNINGSANORDNING PÅ VATTENLEDNING T11:3 LUFTNINGSANORDNING PÅ TRYCKSPILLVATTENLEDNING T12 NEDSTIGNINGSBRUNN T12: A FLYTANDE BETÄCKNING I GATA LÄGGNINGSANVISNING T12: B NEDSTIGNINGSBRUNN TEGRA 1000 T25 SKYLT FÖR BRANDPOST T26 SKYLT FÖR BRUNN, VENTIL MM. T27 SKYLTFÄSTE PÅ RÖRSTOLPE 50, 100 SAMT 150MM T29 STOLPE FÖR SKYLT T30 ÅTERFYLLNING I GATA T31 VATTENMÄTARBRUNN T32 SOMMARVATTENMÄTARBRUNN T32:2 BRUNN 315 FÖR SOMMARVATTENANSLUTNING T38 VATTENMÄTARE 3 X 40 PARALLELLKOPPLADE T39 VATTENMÄTARBRUNN ANSLUTNING 80MM OCH STÖRRE T40 FLÖDESMÄTARE FÖR TRYCKVATTENLEDNING T41:1 TRYCKSTEGRINGSTATION BYGGNAD T41:2 TRYCKSTEGRINGSTATION MASKININSTALLATION T42 SERVISANSLUTNING MOT FASTIGHET T42 A SERVISANSLUTNING LTA T43 LTA-PUMPSTATION Innehållsförteckning.xlsx

4 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 1 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Föreliggande beskrivning redovisar MittSverige Vatten AB s standardkrav på anläggningsdelar och vissa detaljer vid utbyggnad av gator, vägar, parkmark och VA-ledningar. Dokumentet är styrande för SVAB, TVAB och NVAB s anläggningsarbeten. Beskrivningen är upprättad enligt AF AMA 07, Anläggnings AMA 07 och MER Anläggning 07samt MSVAB s typritningar. För rör och brunnar gäller nya INSTA-CERT certifieringen eller nordic polymark. Vissa arbetsmoment anser MittSverige Vatten AB särskilt viktiga och vissa detaljer föreskriver alternativt utförande. Föreliggande beskrivning är en sammanställning över dessa. Redovisade anvisningar utgör komplement och tillägg till anvisningar i AMA Anläggning 07 om inte annat säges eller framgår av sammanhang. AF AFC.2241 AFC.2242 AFC.3 AFC.32 AFC.323 AFC.33 AFC.343 AFC.352 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Kvalitetsrevision I syfte att ta reda på om beslutad kvalitet och arbetssätt efterlevs, förbehåller sig MSVAB rätten att utföra kvalitetsrevision Miljörevision MSVAB förbehåller sig rätten att utföra miljörevisioner Organisation Möten Byggmöten Tillsyn och kontroll enligt PBL Tillsyn och kontroll enligt PBL som åligger entreprenören framgår av uppdragsbeskrivning. Anställda Text i AMA AF 07 under denna kod och rubrik utgår och ersätts med följande: Arbetsförmedlingens föreskrifter och krav på beställaren kommer att överföras på entreprenören. Provning Provning och kontroll utföres alltid enligt gällande lag, norm och standard. För att förhindra fel och för att kunna redovisa att

5 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 2 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text specificerade krav har uppfyllts ska egenkontroll över utförande ske. Mottagningskontroll av leveranser ska utföras. AFC.36 AFC.364 AFC.2641 AFC.3642 AFC.3643 AFC.5 AFC.53 AFC.531 AFC.7 AFC.712 Samordning Samordning av arbetarskydd Text i AMA och RA utgår då regler om samordning av arbetarskydd omarbetats. Ansvar för byggarbetsmiljö Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt 7 skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören skall styrka att den person eller personal som avses användas i arbetsmiljöarbetet har erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören skall styrka att den person eller personal som avses användas i arbetsmiljöarbetet har erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet. Ansvar Ansvar mot tredje man Syn inom närliggande område Före sprängningsarbete ska besiktning ske av fastigheter inom en radie av 75 meter. Om så bedöms vid arbetets utförande kan detta avstånd minskas/ ökas, dock aldrig under 50 meter. Besiktning Förbesiktning För att förebygga besiktningsanmärkningar görs egenbesiktning före slutbesiktning.

6 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 3 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text AFC.713 AFC.714 AFH AFH.3 AFJ.71 AFJ.72 AFJ.76 AFJ.82 B BC BCB.4 Slutbesiktning Vid slutbesiktning överlämnas teknisk dokumentation samlad i pärm innefattande: * provningsprotokoll * provtryckningsprotokoll * sprängbesiktningsprotokoll * borr- och laddningsplaner * sprängjournaler * vibrationsprotokoll * revisionsrapporter * journalförda underlag för relationsritningar * etc. Garantibesiktning Beställaren kallar till garantibesiktning. ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Tillfällig väg och plan Vid nyproduktion erfordras särskilda förstärkningsåtgärder eller begränsat axeltrycket till 8 ton respektive boggietrycket till 12 ton för gator på finkornigt terrassmaterial. Särskilda transportvägar kan komma att erfordras så väl inom som utom arbetsområdet. Länshållning Tillstånd att avleda länshållningsvatten till allmän avloppsledning skall inhämtas från ledningsägaren. Renhållning Återställning av mark Utsättning FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SCHAKTER M.M. HJÄLPARBETEN M.M. Tillfälligt skydd av mark och vegetation Vite vid skada på vegetation, se AFC.513. Ytor som används som etableringsytor, upplag, tillfälliga körytor osv. ska väljas så att

7 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 4 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text skador på befintlig växtlighet minimeras. BCB.42 BCB.5 BCB.51 BCB.7 C CB CBB CBB.3 CBB.31 CBC Avspärrning av markyta Avspärrning ska göras med stängsel av signalbräder som markerar tydligt vilka markytor som ska lämnas opåverkade under byggtiden. Åtgärder vid skada på vegetation Åtgärd i träds och buskars rotzon Frischaktade rötter ska skyddas mot uttorkning med fuktad väv eller plasttäckning kombinerad med vattning. Rötterna får aldrig ligga oskyddade i direkt solsken. Vid fuktig väderlek får rötterna ligga fria del av arbetsdagen men aldrig över natten. Vid större skada på stam, krona eller rotsystem ska samråd ske med beställaren om erforderlig åtgärd. Åtgärder för allmän trafik TERRASSERING, MARKFÖRSTÄRKNING M.M. SCHAKT Förutsättningar och krav för tillfällig uppläggnig av avfall och förorenad jord inom arbetsområdet transporter av avfall och förorenad jord redovisas under BCB.11 JORDSCHAKT Länshållning får endast ske till dagvattenledning eller dike/terräng. Erforderliga åtgärder för slamavskiljning ska ske. Innan schaktning får påbörjas skall entreprenören begära utsättning av befintliga kablar och andra ledningar. Har dylika utsättningar och utmärkningar ej begärts, är entreprenören ensam ansvarig för uppkomna skador på ledningarna. Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Iakttag föreskrifter om utspetsning där ledningsgrav övergår från jord till berg, se figur CBB/7. BERGSCHAKT

8 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 5 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Sprängningsarbeten ska bedrivas så att angivna gränsvärden eller riktvärden för markvibrationer och luftstötvågor inte överskrids. Kontroll av markskakningar ska planeras vid bergsprängning inom tätbebyggt område. Förutsätt att sprickor, slag och skölar förekommer i berg. Bergets yta inmätes efter avtäckning och redovisas på relationsritning. CBC.3 CE CEB CEB.1 Bergschakt för ledning FYLLNING, LAGER I MARK M.M. FYLLNINGAR FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M.M. Fyllning för väg, plan o.dyl. samt vegetationsyta Före påförande av överbyggnad ska terrassyta * ha föreskriven längd- och tvärlutning * ha god ytjämnhet, särskilt vid tjälfarliga jordarter * packa så att enligt tabell CE/3, CE/6 och CE/7 i tillämpliga delar uppfylles. CEC CEC.1 CEC.11 CEC.12 CEC.13 CEC.21 FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M.M. Återfyllning i gata utföres enligt MSVAB s typritning T30. Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m.m. Fyllning för förstärkning av ledningsbädd Fyllning ska utföras med samkross (ej singel och makadam). Fyllning för utspetsning för ledning Fyllning ska utföras med samkross (ej singel och makadam). Fyllning efter urgrävning till viss nivå för ledning. Fyllning ska utföras med samkross (ej singel och makadam). Ledningsbädd för rörledning Bädd skall utföras med månggraderat material av typ 2 eller 3B, tabell CE/1. Största stenstorlek får vara 32 mm. Skarpkantat material större än 22 mm får inte ingå i bädd för plastledning. Skarpkantat material större än 16 mm får inte ingå i bädd för korrosionsskyddad ledning med ett ytter skikt av polyuretan eller polyeten 1 mm.

9 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 6 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text CEC CEC.3 CEC.31 CEC.319 Ledningsbädd för va-ledning Ledningsbädd utförs enligt principskiss CBB Bädd skall utföras med en tjocklek av 0,15 m, dock minst 0,10 m under muff. Urschaktning skall ske för rörmuffar. Föreligger risk för frysning innan rörläggning skall ledningsbädden skyddas mot frysning. Kringfyllning Innan kringfyllning utförs vid platsgjutna konstruktioner skall utvändiga gjutformar och eventuella formstag vara borttagna. Gjutsår efter formstaghål skall vara efterlagade innan kringfyllning sker. Eventuella uppallningar av rörledning skall tas bort i samband med fyllningen. Kringfyllning för rörledning Material Kringfyllning utföres med material ur grupp 2 eller 3a, tabell CE/1. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 32 mm. Enstaka partiklar med största stenstorlek 63 mm får dock förekomma jämt fördelade i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledningen. Skarpkantat material större än 22 mm får inte ingå i kringfyllning för plastledning. Skarpkantat material större än 16 mm får inte ingå i kringfyllning för korrosionsskyddad ledning med ett ytter skikt av polyuretan eller polyeten 1 mm. Kringfyllning för rörledning av PE Safe Tech eller likvärdigt Materialkrav och utförandekrav PE SafeTech installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar med kringfyllning av befintliga massor med vissa begränsningar. 100 mm under rören skall inte större stenar än 60 mm användas. Understoppning och kringfyllning upp till 50% täckning av röret får ske med packningsbart sorterat material som inte innehåller stenar större än 60 mm eller halva rörets diameter. Skarpa stenar får ej komma i direktkontakt med röret. Endast frostfria material får användas. I övrigt kan befintliga sorterade massor användas utan begränsningar. Komprimeras enligt anvisningar i AMA Anläggning 07.

10 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 7 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text CEC.4 D Resterande fyllning Material med största stenstorlek 300 mm får ingå jämt fördelade i fyllningen. Återfyllning i gata utföres enligt MSVAB s typritning T30. MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M.M. Överbyggnad för hårdgjord yta dimensioneras med hänsyn till: * trafikklass * typ av överbyggnad * terrassens materialgrupp * medelköldmängden * dräneringsförhållanden DB DBB DBB.12 DBB.121 DBG DBG.1 DBG.111 DBG.1121 DC DCB.1 LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M.M. LAGER AV GEOTEXTIL Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav för perkolationsmagasin m.m. Geotextil ska vara lägst av bruksklass N3. Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST Termoisolerande lager av skivor av cellplast Termisk isolering med isolerskivor av väg, plan o.dyl. Termisk isolering utförs med markskiva av freonfri extruderad cellplast. Utföranden enligt ritningar eller i samråd med byggherren. Termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark Termisk isolering utförs med markskiva av freonfri extruderad cellplast. Utföranden enligt ritningar eller i samråd med byggherren. Övriga avvikande isolerutföranden t.ex. hästskoform, lådutformning m.m. ska anges på ritning. MARKÖVERBYGGNADER M.M. Undre förstärkningslager för väg plan o.dyl.

11 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 8 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Förstärkningslager ska utföras med material ur grupp 1 eller 2 enligt tabell DC/1 Företrädesvis bör mottagning av material ske med bandgående maskin. Förstärkningslager ska utföras med 20 mm planhetstolerans. DCB.2 DCB.21 DCB.24 DCB.25 DCB.3 DCB.31 Förstärkningslager för väg, plan o.dyl. Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m.m. Största stenstorlek får uppgå till högst ½ av förstärkningslagrets tjocklek. Om förstärkningslagret utförs av flera lager, får dock största stenstorleken uppgå till högst tjockleken hos varje lager, enligt MSVAB s typritning T30. Förstärkningslager under termisk isolering med isolerskivor Förstärkningslager under isolerskiva ska utföras med minst 0,1 m tjocklek. Stenar, som sticker upp i lagrets yta, ska tas bort. Förstärkningslager över termisk isolering med isolerskivor Obundet bärlager för väg, plan o.dyl. Obundet bärlager till belagda ytor Bärlager ska utföras med material vars siktningskurva ligger inom angiven zon. Siktningskurvan får till vänster om 8 mm-sikten skära högst två av de i zonen markerade streckade linjerna. Största kornstorlek ska vara mellan 30 och 50 mm. Halten 0,002/16 ska vara mindre än 3 %. Bärlager ska utföras med 20 mm planhetstolerans. Bärlager som är öppet i ytan ska tätas med månggraderat kornmaterial ur grupp 1 med största stenstorlek 30 mm. Grusmaterial 0-18 och/eller stenmjöl får ej användas utan beställarens medgivande. DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O.DYL. Beläggningstyp för gator och gångbanor redovisas på typsektion för varje objekt. Gångbanor belägges med maskin lägst 100 MAb12t. GC-vägar belägges lägst 100 MAb12t.

12 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 9 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text DCC.1 DCG DCG.1 DCG.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o.dyl. MARKBELÄGGNINGAR AV GATSTEN, BETONGMARK- PLATTOR, BETONGMARKSTEN, MARKTEGEL O.DYL. Beläggning av gatsten, naturstensplattor o.dyl. Sikt (mm) i tabell DCG/1 skall vara 0,063 mm. Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o.dyl. Gångbana belägges med körbara plattor 35x35x6,5 cm kvalitet Super. Plattor 35x52, s k 1,5 plattlängd får ej förekomma. Plattor/stenar ska vara hela. Begagnat material ska vara befriat från tidigare fogmaterial och rengjort. Sättning sker i sättsand med 3 mm fog och i samma förband som omgivningen. Fint pågrus nedsopas i fogar, överflödigt grus borttas och efterjustering sker. OBS! Nylagda plattytor ska vara under tillsyn under minst ett år så att eftersandning kan ske så fort behov uppstår. Sopmaskiner med sugaggregat får ej användas på nylagda ytor om ej sugeffekten kan kraftigt reduceras eller bortkopplas. Anslutning till husliv, kantstöd och ränndalar m.m. ska vara väl anpassad. Anslutning mot betäckningar, stolpar o.dyl. utförs med smågatsten. Gatsten sätts med den slitna sidan upp. Färdig yta ska vara jämn med planhetstolerans 6 mm. Plattsatt yta utförs 5 mm över kantsten och stensatt yta. DCL DCL.1 ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR Fram till slutbesiktning ska skötsel av vegetationsytor utföras. Växtbädd Schaktbotten för planteringsyta ska bestå av dränerande material, i annat fall ska dränering utföras. Terrassytan (schaktbotten) luckras till min. 20 cm djup innan växtjord påföres. Jord ska läggas ut så att växtbädden inte packas. Växtjord ska vara fri från synliga, levande rötter av flerårigt ogräs. Som växtjord får naturligt bildad jord och tillverkad jord användas. Växtjord ska uppfylla följande allmänna krav

13 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 10 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Innehåll Halt Viktprocent Mull Ler Fin- och mellansilt Fin- och mellangrus 0,002/20 0,002-0,02/ / Jordleverantör ska med jordanalys visa att kvalitetskraven uppfyllts. För tillverkad jord ska uppgift om fabrikat, tillverkningssätt lämnas jämte utförd eller av tillverkaren rekommenderad kalkning och gödsling. Vid plantering i befintlig jord ska växtjorden kontrolleras och uppfylla samma kvalitetskrav. Växtbäddens överyta avjämnas. Inga stenar eller klumpar större än 30 mm får förekomma i ytan. DCL.11 DCL.12 DDB DDC DDC.1 DE DEC Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord Behovet av jordförbättring, kalkning och gödsling ska anges i särskild beskrivning för objektet. Växtbädd typ 3 och 4, befintlig jord SÅDD, PLANTERING M.M. Gräsfröblandning, liksom växtarter som planteras, ska redovisas för respektive anläggning. I samband med plantering ska växter vattnas. STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER Stöd för växter Stöd av trä ska rötskyddas på den del som kommer under jord. Impregneringsmedel får inte vara skadligt för växter. ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR KANTSTÖD Kantstöd ska sättas med följande höjder över angränsande yta där inte särskilda ritningar anger annat: * Vid mittskiljeremsa, refuger 120 mm * Mellan körbana och gångbana 120 mm

14 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 11 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text * Mellan körbana och cykelbana 120 mm * Mellan gångbana och cykelbana samt vid överfartsställe för biltrafik 60 mm * Vid överfartsställe med cykeltrafik 0 mm * Vid övergångsställe 40 mm * Vid busshållplats 120 mm Limmat kantstöd sättes med motstöd av asfaltmassa. Tolerans från linje för överytan och synlig framsida mätt på 5 meter längd. * Råhuggen sten + 15 mm * Betongkantsten + 6 mm Synlig fogbredd får vara högst * Råhuggen sten 10 mm * Betongkantsten 5 mm DED DED.1 DEF DEF.2 DEF.20 DEF.22 DEF.221 DEF.222 DEF.23 DEF.231 RÄNNDALAR, YTVATTENRÄNNOR Ränndalar Ränndalar ges en minsta lutning av 0,4 %. Om gatans längdprofil är horisontell eller har en lutning understigande 0,4 % ges gatan ökat tvärfall till 0,4 % med samtidig förtätning av dagvattenbrunnar. FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. Anordningar för skyltar för röranläggningar m.m. Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m.m. Enligt MSVAB s typritning T29 Stolpe för skylt för röranläggning m.m. Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m.m. Enligt MSVAB s typritning T29. Stolpe för skylt för brandpostanordning Enligt MSVAB s typritning T29. Skylt för röranläggning m.m. Skylt för VA-anläggning

15 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 12 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Skylt med skyltfäste enligt MSVAB s typritning T26, samt T27. DEF.2312 PBB Skylt för brandpostanordning Enligt MSVAB s typritning T25. RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV För självfallsledningar skall PVC rör användas i dimensioner till och med 400 mm. (PB-.5211) För dimensioner över 400 mm upptill 800 mm skall IQ rör eller likvärdigt användas för självfallsledningar. (PB-.5216) För större ledningar väljs material från fall till fall. För dricksvattenledningar som inte förläggs med schaktfri ledningsteknik används PE. (PB-.5121) PBF PBG PB-.12 PB PB-.4 PB-.41 PB-.42 PB-.5 PB-.511 TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR Vid styrd borrning, spräckning eller bursting för dimensioner mindre än 450 mm skall Safetech rör användas. För dimensioner från 450 till 630 mm skall TS-rör användas. INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR Ledning av segjärnsrör Fjärde, femte, sjätte och sjunde stycket i AMA utgår. Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör Rör skall utvändigt vara försedda med ett skikt av zink, minst 200 g/m2, och ett yttre tätskikt med en minsta tjocklek av 70 µm. Rördelar skall utvändigt vara belagda med epoxifärg enligt SS-EN med en minsta tjocklek av 250 µm. Rör skall invändigt vara cementbruksisolerade enligt ISO Rördelar skall invändigt vara belagda med livsmedelsgodkänd epoxifärg enligt SS-EN med en minsta tjocklek av 250 µm. Ledning av betongrör Ledning av betongrör, tryckrör Ledning av betongrör, avloppsrör Ledning av plaströr Ledning av PVC-rör, tryckrör

16 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 13 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PB-.512 PB PB Text Ledning av PE-rör, tryckrör Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Rör och rördelar skall uppfylla angivna krav och vara verifierade till nivå 1 enligt AMA Anläggning 07. Rör skall tillverkas av material som klarar läggningsanvisningar som gäller under CEC.319 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, isolerade, med mantelrör av polyeten. Tillverkarens anvisningar för isotermrör finns på nedanstående länk. PB-.513 PB PB-.52 PB-.521 PB PB PB PB Ledning av GAP-rör, tryckrör Ledning av GAP-rör, standardiserade tryckrör Rör och rördelar för dricksvatten skall uppfylla krav enligt SS-EN Rör och rördelar för tryckavlopp skall uppfylla krav enligt SS-EN Vid fogning med skarvmuff skall muff uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör. Ledning av plaströr, avloppsrör Ledning av plaströr, markavloppsrör Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör Rör och rördelar skall uppfylla angivna krav och vara verifierade till nivå 1 enligt AMA Anläggning 07. Rör och rördelar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör Första stycket i AMA utgår. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör Ledning av PE-rör fabrikatspecifika markavloppsrör Första stycket i AMA utgår. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN

17 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 14 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text PB PB PB PB PB Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Rör typ IQ eller likvärdigt används. Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör Första stycket i AMA utgår. Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Rör typ IQ eller likvärdigt används. Ledning av GAP-rör, markavloppsrör Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN Rördelar skall vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Ledning av GAP-rör, standardiserade markavloppsrör Skarvmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN Ledning av GAP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör PC PCC.6 PCC.7 PCC.71 PCE PCE.1 PCE.2 PCE.22 ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, M.M. PÅ RÖRLED- NINGAR I ANLÄGGNING Skydd för rörledning Anordning för lokalisering och markering av markförlagd rörledning. Anordning för lokalisering av markförlagd rörledning. Enligt anvisningar från MSVAB. INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning TV inspektion utförs efter att återfyllning färdigställts. TV inspektion skall utgöra underlag för bedömning om täthetskontroll och deformationskontroll av självfallsledning erfordras. Yttre inspektion av ledning Yttre inspektion av ledning under vatten Följande skall dokumenteras:

18 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 15 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Skador på ledning, Lägesförändringar. Viktning. Dokumentation överlämnas till beställaren PCF PCF.1111 PD PDB PDB.1 PDB.11 PDB.12 RENGÖRING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Spolning och desinfektion av vattenledning Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinficeras enligt VAV P77. Vattenprov och mikrobiologisk analys map Escherichia coli Koliforma bakterier Hetrotrofa bakterier 20 C, 2 och 7 dygn skall utföras. BRUNNAR O.DYL. I MARK Brunn ska med hög prioritet förläggas utanför hjulspår. Betäckning placeras 10 mm under färdig yta. Alla beteckningar skall vara i segjärn. T12-A gäller för all asfaltering kring brunnar. Vid justering av betongbrunnar får endast passdelar av betong och maximalt två passringar användas vid underhållsbeläggning. Passdelar får inte sammanlagt ha större höjd än 250 mm. BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Text under Brunnar av plast utgår Nedstigningsbrunn på avloppsledning Brunn ska utföras med förtillverkade delar, vari i förekommande fall inkluderas kortrör, spetsvändare, betäckning, passdelar (ramar, förskjutningsplattor m.m.). Bottendel eller annan del till brunn får dock utföras platsgjuten får sådan brunnstyp där förtillverkad del inte kan erhållas enligt MSVAB s typritning T12 Nedstigningsbrunn av betong Enligt MSVAB s typritning T12. Nedstigningsbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Typ Tegra eller likvärdig enligt MSVAB s typritning T12 B.

19 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 16 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod PDB.2 PDB.21 PDB.22 PDB.3 PDB.32 PDB.5 PDB.52 PDC PDC.111 PDC.113 PE Text Tillsynsbrunn på avloppsledning Tillsynsbrunn av betong Tillsynsbrunn utförs teleskopisk med underdel av betong enligt MSVAB s typritning T10:2. Tillsynsbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic PolyMark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Tillsynsbrunn utförs teleskopisk enligt MSVAB s typritning T10:1, T10: 1A eller om det motiveras av utrymmesskäl av T10:3. Rensbrunn på avloppsledning Rensbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic PolyMark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. Rensbrunn (servisbrunnar) utförs teleskopisk enligt MSVAB s typritningar T10:1, T10:1A eller om det motiveras av utrymmesskäl av T10:3. Dagvattenbrunn på avloppsledning Ytintagsbrunn till dagvattenledning med kupolsil enligt MSVABs typritning T24. Dagvattenbrunn av plast Brunnar skall vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara tredjepartstillverkade till motsvarande nivå. BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING FÖR VA- LEDNING MM, TÖMNINGSLEDNING ED. Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning Utförs enligt principritning PDC.111 AMA Anläggning 07, även brunn av plast enligt typritning T12B får användas. Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning Utförs enligt principritning PDC.111 AMA Anläggning 07 och MSVAB s typritning T11. Även brunn av plast enligt typritning T12B får användas. ANORDNING FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M.M. AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

20 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 17 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text Endast lin och tillhörande pasta skall användas i gänggångar på anordningar under mark. PEB PEB.1 PEB.1111 PEB.3 PEB.4 PEC PEC.4 PEC.411 PEC.412 AVSTÄNGNINGSANORDNING M.M I MARK Alla beteckningar skall vara i segjärn. Avstängningsanordning på tryckrörsledning Avstängningsanordning med kilslidventil Ventil ska vara mjuktätande och ha rakt fritt genomlopp. DN mm enligt MSVAB s typritning T3. DN mm enligt MSVAB s typritning T2. Spolpost i mark Enligt MSVAB s typritning T7:A. Brandpost i mark Enligt MSVAB s typritning T7. ANORDNING I UTRYMME ELLER OVAN MARK FÖR AVSTÄNGNING M.M. Luftningsanordning på tryckrörsledning Luftningsanordning på vattenledning. Luftnigsanordning på ledningsnät utförs enligt MSVAB s typritning T11:2. Luftningsanordning på spillvattenledning. Luftningsanordning utförs enligt MSVAB s typritning T11:3. Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M.M. Kvalitetsdokument ska tas fram efter hand som arbetet fortskrider samt granskas, registreras och förvaras i pärm åtkomligt för beställarens kvalitetsrevision. Dokumenten kan bestå av * Kontrollrapporter * Provningsintyg * Besiktningsprotokoll * Fotografier * Avvikelserapporter * Skötselinstruktioner

21 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 18 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod YB YBC YBC.3 YBC.31 YBC.311 YBC.34 YBC.341 YBC.3412 YBC.342 YBC.343 YBC.352 YC YCD Text MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M.M. AV ANLÄGGNING PROVNING AV ANLÄGGNING Provning av rörledning m.m. Provning av vattenledning Täthetsprovning av vattenledning Kontroll av täthet (provtryckning) skall utföras på samtliga i anläggning ingående tryckledningar. Provning utförs enligt P78 med undantaget att provtrycket sänks. För SDR 11 sänks provtrycket till 8 bar och för SDR 17 används 6 bar. Provning av avloppsledning Täthetsprovning av avloppsledning, självfall Text i AMA utgår Täthetsprovning av självfallsledning Täthetsprovning av rörledning av betongrör eller annat rörmaterial ska vid behov utföras. Underlag för bedömning av behov är TV inspektionen. Provningen utförs enligt VAV P91. Deformationskontroll av avloppsledning Kontroll av plaströrsledningars deformation behöver endast utföras om Beställaren bedömer att så är nödvändigt och då enbart på de ledningssträckor som bedöms deformerade. Underlag för den bedömningen är TV-inspektionen. Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning Kontroll av riktningsavvikelse (lutningsmätning) skall utföras på samtliga i anläggningen ingående självfallsledningar. Bakfall får inte förkomma på självfallsledning. Provning, avvägning av brunn på avloppsledning Kontroll av brunnsnivå skall utföras på samtliga i anläggningen ingående brunnar. ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M.M. FÖR ANLÄGGNING RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

22 Företag KVALITETSKRAV för utförande av och yttre vatten- och avloppsledningar, gator, vägar och grönytor Kapitelbokstav/Sidnr K 19 (19) Handläggare Niklas Stenberg Datum Rev.datum Kod Text YCD.12 YCE YCE.1 YCE.12 Relationshandlingar för rörledningssystem UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m.m. Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem Koordinatlista X, Y och Z ska redovisas och upprättas i samråd med personal inom kartavdelningen. 1

23

24

25

26

27

28 600

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ARBETSBESKRIVNING Kringfyllning Resterande fyllning Terrassplanet Fiberduk Undre förstärkningslager Vid omgivande tjälfarligt material kringfylles med möjligaste mån med likvärdigt material Återfyllning uföres med uppgrävt material i lager om <=20cm som packas med vibratorstamp (50-100kg)> 3 överfarter. Särskild uppmärksamhet att icke sammanblanda återfyllnadsmaterial av tjälfarligt jord med annat icke tjälfarligt och kapillärbrytande material Terrassplanet schaktas fram >=25cm utanför rörgravens kant. Terrassplanet kompletteras, packas och finjusteras till full jämnhet med kringliggande terrassplan. Förekommer lagerskiljande fiberduk med eller utan nät i gatan friläggs duken >=0,50m utanför rörgravskant. Fiberduken skärs igenom i gravmitt och viks upp längs rörgravssidorna. Vid återfyllning återställs lageruppbyggnaden i sitt tidigare skick och duken återläggs.ny duk läggs över snittet i gravmitt med >=0,50m överlappning på båda sidorna. Schakten återfylls i övrigt enligt beskrivning. Material av grupp 1 eller 2 enligt tabell DC/1 läggs ut enligt DCB.2 i lager om <=20 cm som packas med vibrator enligt DCB.2. Uppschaktat material får användas även blandat med bärlager. Förstärkningslager Material grupp 1 enligt DC/1 eller bärlagermaterial utläggs till en tjocklek av <=10 cm. Packning enligt DCB.2. Nytt material skall användas. Bärlager 0-50 mm Beläggning Normenligt bärlager till tjocklek motsvarande kringliggande bärlager packas enligt DCB.3. Bärlagerytan finjusteras före beläggning med bärlager 0-30 mm. Nytt material skall användas. Beläggning till tjocklek och kvalitet som kringliggande beläggning. Befintlig beläggning renhugges i rak linje >= 25 cm utanför rörgrav enligt figur. Beläggningskanterna ska klistras.

44

45

46

47 Mått och vikt Antal B ygglängd M ät- Vägg- AJ fig. nr qn m ätare m ätare gängor A B C D avstånd Vikt RSK-nr ,5-2 2, G G , , , G G , ,5-3 2, G G , , , G G , ,5-4 2, G G , , , G G , G G G G G G G G G G G Levereras m ed flänsar DN 100,PN16

48

49

50

51

52

53

54

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING REV K1-18 KVALITETSKRAV K1-18 T2 SERVISVENTIL F T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS G T7 BRANDPOSTANORDNING G T7:A SPOLPOSTANORDNING A T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T3:A SLUSSVENTIL AQOUSUS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark

LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20. Rev 0, 2007-04-30. Teknisk beskrivning Mark LUFTFARTSVERKET Stockholm-Arlanda flygplats 06A42 BUSSDEPÅ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-03-20 Rev 0, 2007-04-30 M Teknisk beskrivning Mark Bilaga 1: Normalsektion för värmekulvert Antal blad: 30 st SAF TEKNISK

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar

Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar Mät- och ersättningsregler för underhållsbeläggningar 1 Inledning Dessa mät- och ersättningsregler är framtagna för att användas vid upphandling av underhållsbeläggningar enligt en modell som är framtagen

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR 1 (8) MARK 2(8) MARK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska anvisningar 1 6 Bilaga 1: Växtförteckning Bilaga 2: Egenkontroll, markprojektering Bilaga 3: Gränsdragningslista vid projektering Bilaga 4: Trästaket

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten

BOTVAMA 2015:1. Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten BOTVAMA 2015:1 Botkyrka kommuns Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning för lednings- och markarbeten Delar: Sida: 1. BOTVAMA 2-50 2. Anslutning till VA-system 51 62 3. Bilagor 63-70 Version: 2015:1 Utgiven:

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag

Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Haparanda stad Ombyggnad Östra Kyrkogatan Förfrågningsunderlag Innehållsförteckning Kompletterings-PM nr 1, dat 2014-05-15, Formulär till anbud Förfrågningsunderlag, dat 2009-12-01 rev 2010-04-29 Ritningar

Läs mer

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord BILAGA A Träd i hårdgjord yta: Skelettjord En skelettjord består av packad skärv med växtjord eller biokol nedspolad i hålrummen. Läs noga hela beskrivningen före arbetet. Typritning samt en mall för kontrollprogram

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR (NMVA)

ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR (NMVA) ESLÖVS KOMMUN NORMBESKRIVNING FÖR MARK- OCH VA- ANLÄGGNINGAR 2 (27) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRORD... 3 ALLMÄNNA PROJEKTANVISNINGAR... 4 B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

Anvisning för markarbete Glasfiberpool

Anvisning för markarbete Glasfiberpool Anvisning för markarbete Glasfiberpool 1ma_glasfiber_se_v2012-2 Introduktion INSTALLATION AV FOLKPOOLS GLASFIBERPOOLER GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete, dränering och isolering Steg 2 Invägning

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Bestämmelser 2013-01-14 Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 PLANERING OCH ANMÄLNINGAR... 1 2.1 Allmänt... 1 2.1.1 Ansvar... 1 2.1.2 Användning

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1

AKTIVITETSPARKEN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 EN Norra Staden Söderhamn Nybyggnad av aktivitetspark. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 10.1 Mängdförteckning med beskrivnade text, för markarbeten upprättad av WSP Samhällsbyggnad 2014-12-01 Denna handling, som ansluter

Läs mer

Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor

Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor 17 DCG.11 DCG.2 Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor Läggning av gatsten och betongmarkplattor Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges.

För samtliga angivna fyllnadsmassor gäller Fall B om inte annat anges. Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer