Reviderad Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING"

Transkript

1 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMA s Koder, och ska spegla vad som gäller i Jönköpings Kommun beträffande material och metoder som ska användas när VA byggs i kommunen. Detta är en reviderad utgåva som vi hela tiden kommer att försöka hålla levande och kunna komplettera löpande. För att klara revideringar utan att skicka lösblad hit och dit, finns denna skrift på Internet att ladda hem, under Jönköpings Kommuns hemsida: scrolla ned till bokstavsordning välj bokstaven V scrolla ned till Vatten och avloppsledningsnät scrolla ned till Relaterade länkar och dokument. Åsikter och synpunkter mottas tacksamt av: Filip Gränfors TK/VA Tel: E-post: Som VA-chef i Jönköpings Kommun hoppas jag att beskrivningen skall komma många till gagn vid både internt och externt byggande, för att bygga VA med så hög kvalité som möjligt åt oss. Tekniska kontoret VA-verksamheten Roger Rohdin

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. INLEDNING 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 3-6 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 7 PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 8-13 PB-.1-5 Rör 8-9 Svetsning PE 10 Hantering PE, Segjärn Serviser 13 PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 14 PCB PCC PCE PCF PCG ANSLUTNING AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 23 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 24 RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING 25 REPARATION AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 26 PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande, Dagvatteninlopp PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande PDB.2 Tillsynsbrunn PDB.3 Rensbrunn 39 PDC.1131 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning på ledning i brunn, genomföringstätning 40 PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR MM I MARK PEB.111 Ventiler PEB.3 Spolpost 43 PEB.42 Brandpost 44 YBC PROVNING AV ANLÄGGNING YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 49 ANTECKNINGAR 50

3 3 CEC Allmänt FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM Fyllning skall i största mån utföras med befintliga massor, som sorteras så att kraven på största stenstorlek och packningsbarhet uppfylls. PP-LEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1 i Anläggnings AMA. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA. Ledningsbädd utföres med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av max 10 cm och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 15 cm över översta ledningens hjässa med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika nivåer får dock kringfyllningen begränsas enligt figur CEC/2 i Anläggnings AMA. Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 Anläggnings AMA, från Ø315 och uppåt före första lagret. Första lagret utförs till rörets halva diameter, dock ej större än 20 cm. Andra lagret upp till rörets hjässa, dock inte större än 20 cm. För ledningar större än 400 mm utförs packning upp till ledningens hjässa i tre eller flera lager om 20 cm. Sista lagret utföres upp till min 15 cm över rörets hjässa Ingen packning över röret Packning utförs med tät fottrampning i 3 överfarter, eller maskinell packning i 3 överfarter med max 150 kilos padda med medar. CEC.4111 Resterande fyllning Utförs enligt Anläggnings AMA ANM: Ledningsbädd Ledningsbädd skall normalt utföras i alla jordarter, men i sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och stenrensad botten, från stenar >20mm.

4 4 Sammanställning av Anläggnings AMA ang. material och utförande av fyllning i tabellform: Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 Befintligt Enl. CEC.4 Kringfyllning CEC.3 Månggraderat material alternativt sand, sten <20mm. Understoppning Skall ej behövas vid noggrann kringfyllning Ledningsbädd CEC.2 Månggraderat material <20mm Schaktbotten CBB.3 Fottrampning alternativt, enligt Tabell CE/4 Se kringfyllning PE-LEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ska normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm vid förhållande som så kräver. CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning. Ska normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm vid förhållande som så kräver. CEC.4111 Resterande fyllning Utföres enligt Anläggnings AMA

5 5 SEGJÄRNSLEDNINGAR CEC.2 Ledningsbädd Ledningsbädd utförs med en tjocklek av max 10 cm och packas enligt tabell CE/4. Ska normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm vid förhållande som så kräver. Ledningsbädd skall normalt utföras i alla jordarter, men i sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och stenrensad botten från stenar >20 mm. i ledningsgraven utföras. CEC.3 Kringfyllning Som kringfyllning kan användas samma material som till ledningsbädd. Rördelar till ZM-rör kringfylls med 0,5m sand som packas minutiöst. Maskinell packning enl. tabell CE/4 BETONGLEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1 i Anläggnings AMA. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA. Ledningsbädd utförs med samkross innehållande max stenstorlek 65 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av minst 10 cm och får ej överstiga 15 cm och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.3111 Kringfyllning Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 Anläggnings AMA. Kringfyllningen skall utföras med månggraderat material ur grupp 2 eller friktionsmaterial ur grupp 3B. Många gånger går det att använda de uppschaktade massorna om de uppfyller kraven på packbarhet och kornstorlekar. Vid rör <400 mm max kornstorlek 65 mm. Vid rör >400 mm max kornstorlek 100 mm. Kringfyllning utförs till 3 dm ovanför översta lednings hjässa.

6 6 Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 Kringfyllning CEC.3 Grupp 2 eller 3B Tabell CE/4 <65/<100mm Ledningsbädd CEC.2 Månggraderat material <65mm Schaktbotten CBB.3 Enligt Tabell CE/4 Se kringfyllning

7 7 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM All skyltning skall i första hand utföras på annan stolpe såsom lycktstolpe eller gatunamnsskylt. Max 5m från stolpe till Brandpost annars separat stolpe för detta. Enbart vattenanordningar skyltas inom bebyggt område. DEF.21 Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag 60/500. DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm Stolpe skall vara av dim. ø60mm och utföras med en höjd av ca 1.0 m. över markytan. DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning Stolpe skall vara av dim. ø60 mm och utföras med en höjd av ca 2.4 m. över markytan. DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordnig mm Skylt ska vara av typ enligt principritning i Anläggnings AMA och finns att köpa på Wejo AB bl. a. Färg: normalt mörkblå, vänsterstängande ventil grön, zonventil röd, tryckavloppsanordningar brun. Måttsättning: vinkelrätt utmätt från distansmärket i meter, sidomått parallellt med distansmärket i pilens riktning i meter. DEF.2312 Skylt för brandpostanordning Skylt ska vara av typ enligt principritning i Anläggnings AMA och finns att köpa på Wejo AB bl. a. Vid prioriterade brandposter kompletteras standardskylt med denna skylt.

8 8 PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Allmänt Ledningsarbete ska utföras så att slam och föroreningar inte tillförs ledningarna. Lednings ändpunkt ska förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen ska ledning tillslutas. Tryckledning ska tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Tryckledning utförs i PE 100-material, alternativt i segjärn. För vattenledning ska udda dimensioner undvikas. Normal dimension på huvudledning av PE 80-material ska vara: Dy Ø63/51.4. PE 100-material ska vara: Dy Ø63/55.4, Ø110/96, 160/140, 225/198, 355/313 Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material ska följas. Självfallsledning utföres i PP - PE, alternativt i betong. Normal minimidimension på självfallsledning skall vara: PE- och PP-rör: Spillvatten Dy Ø160 och Dagvatten Ø200. Betongrör: Spillvatten Di Ø150 och Dagvatten Ø225. PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör. Ø : VRS-Pro epoxy eller Natural Universal ska användas. Ø300: VRS-ZM eller Natural Universal ZM-U med TIS-K förankring (NOVO-SIT vid kaprör utan vulst) och yttre cementskikt, ska användas. Undantag från detta kan förekomma, bl a då mindre dimensioner tjänar som primär huvudledning. Rördelar till dessa rör ska kringfyllas med 0,5m sand som packas minutiöst för att höja skyddet till motsvarande cementskydd. I tillämpbara delar gäller föreskrifterna i Anläggnings AMA kap PBB sid 514. Tillåten avvinkling i VRS-muff: max 5 på 6m ca 50cm sidavvinkling max 4 på 6m ca 40cm sidavvinkling max 3 på 6m ca 30cm sidavvinkling PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör. I tillämpbara delar gäller föreskrifterna i Anläggnings AMA kap PBB sid 514. Se Svenskt Vatten s anvisningar för tillämpning av BR-R1/99

9 9 PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör. PE-ledning svetsas med elektromuff alternativt stumsvets där dessa ej är möjliga att utföra skall Hawles skarv/fläns-koppling system 2000, användas. Se sida 10 för svets- och skarvinstruktioner. För vattendistribution: ProFuse PE100 blå - SDR17(D Y /Godstjocklek) Skyddsmanteln skalas av med specialkniv ej med folkvagnen och så långt som elektromuffen täcker. För avloppsdistribution: ProFuse PE100 brun -SDR17 PBB.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. Rörtyp Uponor IQ från Ø680/600 (Andra fabrikat är nu under luppen ett par år.) PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. PP Ultra från Ø200/ /493.

10 10 Elektrosvetsning. Inte för långa skarvkablar (spänningsfall) elektrosvetsapparaten kräver en spänning mellan V för att automatiken skall garantera ett lyckat resultat i temperaturintervallet -10ºC - +40ºC kallare än 10ºC rådgör med VA-grossist. Kalibrerad svetsutrustning min 1ggr/år. Ha väderskydd i beredskap 1. Röret kapas i rät vinkel mot röraxeln. För detta används PE-rörkap eller en såg med en klinga, som är lämpad för konstfibermaterial. 2. Insticksdjupet markeras på röret. Rörändarna på rör utan skyddskappa skalas rena på hela svetslängden, 0.2mm med +GF+ rörskrapa RS. Kanter på röret avgradas. Använd rundningsverktyg vid ovala rör. Omedelbart före svetsningen avtorkas de rensade svetsändarna med luddfri trasa sprayad (kemikaliebeständigt munstycke) med PE-cleaner innehållande >96% alkohol. Muffen tas ut ur sin förpackning, OBS! inga "flötiga fingrar" på insidan av muffen. Muffen träs sedan på den rengjorda änden tills man kommit in till det lilla stoppet mitt i muffen. Rörfixturer ska användas för att undvika förskjutning av rörändarna under svetsningen. 4. Nu förs den i förväg rensade andra röränden in i muffen tills den tar stopp. 5. Anslutningskablarna ansluts nu till muffen och instruktionerna från svetsaggregatet följs till punkt och pricka. 6. Svetstiden ska jämföras manuellt med ett stoppur eller liknande med aggregatets angivna tid. Svetsparametrarna (tryck, temperatur, tider osv.) skall alltid medfölja svetsmaskinen 7. En visuell kontroll ska också göras på de "pluttar" som skall ploppa upp då svetsningen är klar. 8. Svetsningen ska därefter kallna efter vissa avkylningstider innan svetsen belastas.

11 11 HANTERING AV PE-LEDNINGAR PE - materialet tillhör gruppen termoplaster, vilket innebär att PE-rör ändrar form vid tekniska belastningar och/eller mekaniska påkänningar. För att röret skall bevara sin form och funktion är det därför viktigt att vid hantering tillse följande: 1. att rören ligger plant 2. att rören inte staplas på varandra så högt att de undre kommer att deformeras till ovalitet. Ju längre lagringstid, desto färre lager rör. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 4. att rören varken får tippas eller kastas av bilen utan lossas manuellt eller med kran. 5. att rören aldrig får släpas på asfalt eller annat underlag som medför repor på rören. Repor får vara max 10% av rörets väggtjockleken dock max 3 mm. Om djupet på repan (skadan) är större än ovan angivet, kapa bort den skadade delen

12 12 HANTERING AV SEGJÄRNSLEDNINGAR För att uppfylla kraven om livslängd och driftsäkerhet under rörens användningstid så gäller det att behandla rören noggrant och omsorgsfullt vid transport, lossning, lagring och hantering på arbetsplatsen. För att röret skall bevara sin skyddsbeläggning är det därför viktigt att vid hantering se till följande: 1. att vid lyftning av rör och rördelar så får endast lyftstroppar i textil användas. 2. att kranhakar ej får användas, då de kan skada den inre isoleringen. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 4. att segjärnsrören alltid lagras på träreglar eller lastmellanlägg som följer leveransen. 5. att rördelar, ventiler och brandposter alltid lagras på träpall.

13 13 VATTENSERVISER Allmänt Serviser utförs i PE (dim. Ø32, 40, 63 och 75mm) vid större servisdimensioner används PE100 och vara märkta enligt; Nordic Poly Mark, alternativt segjärn. Nyanläggning av servisledning till enfamiljshus skall utföras med dimension Ø32. Vid sanering av servisledning till flerfamiljshus gäller befintlig innerdiameter. För att kunna ansluta ventilen till ett t.ex. galvaniserat järnrör på insidan skall uniflex-koppling användas. Vid nyanläggning läggs servisen in ca 2 m. innanför tomtgräns och avslutas med en proppad PRK-skarvkoppling eller motsvarande och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2 x4 regel. Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar (dim. Ø32-63mm), alt. T-rör vid större dimensioner som efter ventil övergår till PE via System2000- ventil Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. Ø32-63mm), Alt. T-rör vid större dimensioner, Ø75 och uppåt, i övrigt gäller samma förfarande som med gjutjärnsledningar m från tomtgräns sätts servisventil inkl. rostfritt teleskopsgarnityr med tillhörande betäckning. AVLOPPSSERVISER Allmänt Servisledningar skall utföras med PP markavloppsrör Klass SN8, där inget annat föreskrivs och vara märkta enligt; Nordic Poly Mark Serviser till nya enfamiljshus skall utföras med ytterdiameter Ø110, på såväl spill- som dagvattenservis. För byte av befintliga serviser gäller att samma dimension som finns på fastigheten behålls eller görs större samt att spolbrunn alltid sätts i fastighetsgräns. Vid nybyggnation läggs servisen ca 2m innanför tomgräns, proppas med markpropp som man kan provtrycka emot. Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10.

14 14 PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING Skydd skall utföras enligt principritning PBB i Anläggnings AMA med den ändringen att skyddsröret skall vara segjärnsrör vid schaktning och rörstödet skall utföras enligt VATEK s rörstöd. Fullständig anvisning finns i VATEK s produktblad ang. detta. MODELL TORSBY Passar både plaströr och segjärnsrör Typ Rör Dy Skyddsrör Di Artikelnr A

15 15 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutning skall utföras med anborrning på ledning av segjärnsrör Nr Utan tryck Nr Under tryck För anborrning på ZM-segjärnsrör ska cementskyddet tas bort enligt tillverkarens instruktion ned till zinklagret, så mycket att anborrningskopplingens gummi tätar mot zinklagret på segjärnet. Anslutning skall utföras med anborrning på ledning av PE-rör 63mm. Haku Nr Utan tryck Haku Nr Under tryck

16 16 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning. För anslutning mellan dels olika material dels olika dimensioner av liknande material, kort sagt en allt i allo koppling skall följande användas: WAGA MultiJoint som är dragsäker, dras med moment: DN50-80=60Nm DN =120Nm DN =140Nm Vid anslutning av PE-rör med MultiJoint ska alltid stödhylsa användas UNIFIXRINGEN arbetar progressivt med ökad draghållfasthet och tätning vid ökad dragkraft. UNIFIXER Ø För samtliga PE-rör: efterdrags efter 5 och 30 minuter. För gjutna rör: all bitumen/pur skrapas bort för dragsäkerhet. Hawle Synoflex som är dragsäker, dras med moment: DN50-80= Metall 70Nm och PE 60Nm DN =Metall 90Nm och PE 70Nm DN150= Metall 90Nm och PE 80Nm DN200= Metall 100Nm och PE 80Nm DN =Metall 130Nm och PE 110Nm För samtliga PE-rör: efterdrags efter 15min.

17 17 forts. MULTI XL WAU från DN350-DN600, Ej dragsäker och alltid stödhylsa till PEledningar. Åtdragsningsmoment Nm Ø Ø Ø Ø Ø Ø NOVA från DN350- tillverkas med 24mm spännvidd i alla dimensioner, Ej dragsäker och alltid stödhylsa till PE-ledningar. Åtdragningsmoment Nm Ø Ø Ø Ø Ø Ø NOVAFIX DN är dragfasta upp t.o.m. tryckklass PN10, kopplingen är avvinklingsbar upp till 4º per sida Läs alltid VATEK s monteringsanvisningen före utförande! Åtdragningsmoment: Drag först växelvis åt bultarna som komprimerar packningen med moment Nm Därefter, drag växelvis åt greppbultarna med 50 Nm för PE och 120 Nm för övriga. För samtliga kopplingar till PE-rör: efterdrages efter 5 och 30 minuter.

18 forts. 18 EXPRESSKOPPLING Den något till åren komna kopplingen med Expressmuffar används till Gråjärns- resp. Segjärns-ledningar. Åtdragningsmoment/Bult: DN Nm Bult D2/22 mm DN Nm Bult D7/27mm och gjutjärnsrör till flänsad anslutning. PCB Anslutning av PE-tryckrör Hawle system 2000 PE VRS flänsmuff Flänsmuff multifix Alla flänsförband skall vara med bultar av rostfritt syrafast (A4) med dubbla brickor. För armerade flänspackningar från ESCO gäller nedanstående åtdragningsmoment. PN10 DN Nm Flänsförband DN Nm DN Nm Pont-a-Mousson s text: Gasket flange inserts PN10-25 Epdm (water)

19 19 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör. Vid anslutningar till befintliga galvrör och dylikt skall VATEK s uniflex-koppling användas: Som komplement till uniflex-kopplingen används: För anslutning av gamla PEL-rör PN6 används: Art nr RSK nr. G Dim BA /22 BA /4 36/28 BA /4 42/34 BA /42 BA /2 70/56

20 20 PCB Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av betongrör eller asbestcementrör eller lerrör Vid skarvning eller lagning av betongrör med PP-rör skall följande dimensioner användas: Betong Ø150 = PP8 Slät Ø160/150 Betong Ø225 = PP Ultra Ø250/220 Betong Ø300 = PP Ultra Ø315/277 Vid anslutning av PP Ultra med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-spetsända används FERNCO s flexibla övergångskopplingar. RSK _ Vid anslutning av PP Ultra/släta, PP-rörända till BTG-muff prövas för närvarande PSX-kopplingen: RSK

21 PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning Vid inkoppling av serviser på släta ledningar av olika material 225- skall Pipelife s sadelgrenrör användas. Anslutning till betong: 21 Monteringsanvisning se broschyr på Piplife s hemsida: Plast/Betong Håldiametrar RSK / / / / / / />400 -/165 PCB Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning av plaströr till annan självfallsledning av plaströr Vid inkoppling av serviser på PragmaUltra-ledning skall Pipelife s sadelgrenrör användas. Anslutning till plast: Pragma/Ultra Håldiametrar RSK x x x x x Alternativt kan grenrör sågas in med kortända och skjutmuffar.

22 22 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr Tour & Andersson AB PE-rör, Ø63 skall kopplas samman med PRK-koppling. Skruv dras så att den bottnar (gäller alla PRKskruvar). PE-rör, Ø75 kan Elektromuffsvetsning utföras med: Elsvetsprogram från Frialen -muffar eller PE ELGEF Plus Roterande rörskalare RS PE-rör utan skyddskappa och PE-delar ska alltid skalas med rätt verktyg Vid mekanisk anslutning Ø75skall Hawles skarvkoppling från system 2000 användas. Bult dras så att den bottnar (gäller alla System 2000). OBS!! Fasa alltid PE-röret noga då det visat sig att packningen kan skjutas ur läge och kopplingen inte tätar.

23 23 PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING Rördimensioner mm Vinkeländring Ej markerade förankras alltid. * Om anslutande rakrör är kortare än 4 m eller om fyllnadshöjden är lägre än 1.2m förankras rörböjen alltid. Ventil, brandpost, T-rör och ändförslutning förankras alltid. Förankring enligt VAV P41 Före och efter rördelen vanligtvis 50 ggr rördelens dimension. Vid tveksamhet dimensionera enligt VAV P41 Rördimension Sammanlagt antal rörfogar som måste förankras PCC.11 Förankring med boja. Rostfria bojor över enskild skarv med rostfri förankringsboja. PN10 mellan DN80-DN250 PN8 mellan DN300-DN400 PN6 > DN500 PN10 > DN500 med dubbla svep. PCC.13 Förankring med dragsäker koppling av specialtyp. VRS Låselement Klämring

24 24 PCE PCE.12 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning Inspektion utförs när överbyggnaden är klar före eller efter asfaltering. Senast fem dagar före slutbesiktning överlämnas inspektionen av självfallsledningarna. Huvudledningar för självfall ska filmas med färgkamera enligt VAV P74 inkl. profilmätning baserad på reviderade höjder och på VA s unika nummerserie till varje brunn som fås genom att reviderade ritningar med avvägda höjder överlämnas till B som tar fram filmunderlag med rätt kodade brunnar senast en vecka före TV-inspektionen, som E sedan lämnar över till ledningsinspektören före filmning. Dokumentation ska lämnas som ett protokoll på papper och TV2-filformat för direktinmatning i Vabas-DUF, samt fil och film på en DVD-skiva för varje sträcka mellan brunnar. Före TV-inspektionen skall ledningar vara rena. Vid sediment i ledningarna krävs rengöring och omfilmning. Dokumentationen skall ingå i kvalitetspärm.

25 25 PCF PCF.1111 RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING Spolning och desinfektion av vattenledning. Vattenprover tas efter avslutad ledningsläggning och provtryckning, de tas sträckvis så att alla ledningssträckor tas prover på, det kan betyda att ett flertal vattenprover måste tas och en spolplan inför provtagningen upprättas i samråd med B s kvalitetsansvarige på VA. Vattenledningen skall renspolas och ev. desinfekteras enligt VAV P77. Det nybyggda nätet skall under hela entreprenaden vara avstängt mot befintligt nät, förutom vid uppfyllnaden och spolningen, ända till samtliga vattenprover är godkända. Tillvägagångssätt: Kontakt tas med Jönköpings Kommuns VA-Lab., tel eller för samordning och hämtning av provflaskor. Provtagningsinstruktioner: Mikrobiologisk undersökning (500 ml flaska med blå kork) - Vidrör inte flaskmynningen eller insidan av korken! - För in provflaskan under vattenstrålen utan att komma i kontakt med kranen! - Fyll flaskan till ca 4/5-delar! - Provet bör anlända till laboratoriet samma dag som det är taget, inom 12 timmar från provtagningen! Provflaskorna lämnas till VA-Lab. efter provtagning, vattenproven skall märkas driftkontroll på laboratoriet. Vattenproverna bedöms efter 3st mikrobiologiska grunder: Heterotrofa och koliforma bakterier och e-coli. Förhandsbesked lämnas efter 3-4dygn, varefter vattenledningen kan öppnas upp för gott vid godkända prover. Provningsprotokollet lämnas 2-3veckor efter provtagningen. Krav: Proven ska vara Tjänliga enl. Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten för att bli godkända. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand med omspolning och nytt vattenprov samt referensprov i bef. nät så nära anslutningspunkten som möjligt, i andra hand desinfektion. Vid koliforma och e-coli krävs desinfektion och två efter varandra godkända vattenprover.

26 26 PCG PCG.111 REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Reparation av rör tryckledning. Vid reparation vid vattenläckor skall dubbelbandsmuff RS2 rostfri användas. Muttrarna dras utifrån kanten och in mot mitten. Nu ska vi börja använda Andronaco s muffar Åtdragningsmoment: <120mm = 70Nm >120mm = 100Nm Efterdrags efter ca 20 minuter. Dessa muffar, har i sen tid, inte visat sig vara så rostfria och därför kommer vi fasa ut denna och enbart behålla ett par av varje dimension för extremt trånga förläggningar. Åtdragningsmoment: M14=85Nm, M16=110Nm. Efterdrags efter ca 20 minuter. Vid de tillfällena vi kommer på anfrätta rep-muffar ska vi använda denna gjutna rep-muff i segjärn. Åtdragningsmoment: M16 = Nm, M20 = Nm. Efterdrags efter ca 20 minuter.

27 27 PDB PDB.111 BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande. Brunn skall vara av typ Maxbrunn DN 1000 Med KANMAX bottendel eller elementbottendel. Passdelar får bara byggas upp med 15 cm. Anslutning till PP-Ultra görs enligt följande: NB n beställs med borrat hål för anslutning med Forsheda s gummi avsett för PP-Ultra Rib2. Nomenklaturförklaring för olika typer av betäckningar för brunnar. Fast Monteras på brunnen och justeras sedan i ratt höjd med passdel Flytande Monteras i brunnen och justeras sedan i ratt höjd genom att lyfta ramen Teleskopisk Monteras på brunnen och justeras sedan i rätt höjd genom att lyfta den övre ramen

28 28 Monteringsregler för flytande betäckningar Flytande betäckningar måste monteras riktigt för att undvika problem och onödiga kostnader Grundregler Flytande betäckningar skall flyta i min. 10 cm. asfalt. Rengör först utrymmet under ramens fläns och in mot halsen. Asfalten ska ha full kontakt runt hela betäckningen. Flytande betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de förskrifter som gäller för beläggningen i övrigt. Flytande betäckningar alltid flyta jämnt med beläggningens överkant. Nödvändiga förberedelser. Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt. Goda råd Använd skrapringar (dessa finns till betäckningar med hals Ø 640, 600 och 400 mm.)! Kontroll I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns. Följande punkter bör särskilt beaktas: att ramen ej kan vicka i beläggningen att ramen flyter väl i beläggningen att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler) Skrapringen hindrar grus och asfalt från att tränga ned mellan brunnens innerkant och betäckningens hals under anläggningstiden.

29 29 PDB.1111 Nedstigningsbrunn av betong, med dagvatteninlopp/utlopp. Galler Vi tänker oss att gallren: - ska skydda människor i åldrarna 1-99 mot att falla ned i, eller av obetänksamhet (som en lek) krypa in i rör och brunnar. - inte ska vara ett hinder för flödet, utan snarare skydda själva rörsystemet från igensättning (vi jobbar ju parallellt med översvämningsutredning och klimatsäkring mm.). - ska vara lätta att rensa från "bröte". Förutsättningar - Ej galler vid trummor, enbart in i ledningssystem. - Inga rutnätsgaller, förutom på toppgaller och enstaka stabiliseringsstag vid stora dimensioner. - De mest kritiska inloppen ska ha säkerhetsinlopp på en högre nivå. - Galler för hela DIN och bottenöppning för DUL - Dagvatteninlopp (DIN) Ø400 skall utföras med spjälgaller. - Dagvattenutlopp (DUL) Ø600 skall utföras med spjälgaller, öppen vattengång skall vara 300 mm (nederkant). - Maskvidd = 12cm (enl. Boverket gällande fallskydd). - Diameter galvaniserade kamjärn = 16-20mm. - Öppen galleryta ska minst vara 2-3 ggr rörets tvärsnittsarea.

30 30 Typ A Inloppsbrunn Typ B Rörinlopp med dubbel nivå

31 Typ C Rörinlopp enkelt. 31 Utloppsgaller

32 32 Exempel på typ A Inloppsbrunn. Exempel på typ B Rörinlopp med dubbelnivå. Exempel på typ C Rörinlopp enkelt

33 33 Exempel på utloppsgaller. Exempel på toppgaller.

34 34 PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande. Nu finns även möjligheten att beställa skräddarsydda bottendelar, MULTIFLEX 1000 PE-specialbrunnar. Detta är en möjlighet som ska användas för att klara stalp, utesluta böjar (som nu inte ska förekomma) närmast brunnen mm. Brunn ska vara av typ Wavin Tegra 1000 med flexibla anslutningar. Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i öppningshålen efter asfaltering. Brunnen skall förses med betäckning enligt följande: I asfaltsytor med 640 mm manhål används typ UFNS 1990/A6VL2 RSK som är flytande med låsbart lock (med Jönköpings Kommuns logo). I asfaltsytor med 600 mm manhål används typ Ulefos UFL A6 600 / A6VL2 RSK som är flytande med låsbart lock (med Jönköpings Kommuns logo). I plattytor används en fast fyrkantig ram UK10-X / UTVL 60AX fast RSK JÖNKÖPING I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med lock som minst väger 60kg eller är låst.

35 35 I asfaltsytor med 640 mm manhål kan också Furnes 640 flytande ram, hög (Betong och PE) Ram RSK som är flytande. I asfaltsytor med 600 mm manhål kan också Furnes 600 flytande ram (Betong och PE) Ram RSK som är flytande. I asfaltsytor med 600 mm manhål kan också Furnes 600 flytande ram, hög (Tegra 600 och Betong) Ram RSK som är flytande. Till dessa tre ramar används likadana Jönköpings kommuns logo lock RSK

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT ROBUSTA NÄT Rekommendationer FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen Utgåva 2, 2011-10-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer 4 1.2 Syftet med dokumentet

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla HUVUDKONTOR Dahl Sverige AB Ulvsättrav. 76 77 Järfällla Box 67, 77 22 Järfälla Växel 08-583 595 00 Fax rec 08-583 595 99 HUVUDKONTOR 2 Dahl Sverige AB Karlsbodavägen 2 68 67 Broa Box 076, 6 Broa Växel

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer