Reviderad Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING"

Transkript

1 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMA s Koder, och ska spegla vad som gäller i Jönköpings Kommun beträffande material och metoder som ska användas när VA byggs i kommunen. Detta är en reviderad utgåva som vi hela tiden kommer att försöka hålla levande och kunna komplettera löpande. För att klara revideringar utan att skicka lösblad hit och dit, finns denna skrift på Internet att ladda hem, under Jönköpings Kommuns hemsida: scrolla ned till bokstavsordning välj bokstaven V scrolla ned till Vatten och avloppsledningsnät scrolla ned till Relaterade länkar och dokument. Åsikter och synpunkter mottas tacksamt av: Filip Gränfors TK/VA Tel: E-post: Som VA-chef i Jönköpings Kommun hoppas jag att beskrivningen skall komma många till gagn vid både internt och externt byggande, för att bygga VA med så hög kvalité som möjligt åt oss. Tekniska kontoret VA-verksamheten Roger Rohdin

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. INLEDNING 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 3-6 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 7 PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 8-13 PB-.1-5 Rör 8-9 Svetsning PE 10 Hantering PE, Segjärn Serviser 13 PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 14 PCB PCC PCE PCF PCG ANSLUTNING AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 23 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 24 RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING 25 REPARATION AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 26 PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande, Dagvatteninlopp PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande PDB.2 Tillsynsbrunn PDB.3 Rensbrunn 39 PDC.1131 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning på ledning i brunn, genomföringstätning 40 PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR MM I MARK PEB.111 Ventiler PEB.3 Spolpost 43 PEB.42 Brandpost 44 YBC PROVNING AV ANLÄGGNING YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 49 ANTECKNINGAR 50

3 3 CEC Allmänt FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM Fyllning skall i största mån utföras med befintliga massor, som sorteras så att kraven på största stenstorlek och packningsbarhet uppfylls. PP-LEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1 i Anläggnings AMA. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA. Ledningsbädd utföres med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av max 10 cm och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 15 cm över översta ledningens hjässa med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika nivåer får dock kringfyllningen begränsas enligt figur CEC/2 i Anläggnings AMA. Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 Anläggnings AMA, från Ø315 och uppåt före första lagret. Första lagret utförs till rörets halva diameter, dock ej större än 20 cm. Andra lagret upp till rörets hjässa, dock inte större än 20 cm. För ledningar större än 400 mm utförs packning upp till ledningens hjässa i tre eller flera lager om 20 cm. Sista lagret utföres upp till min 15 cm över rörets hjässa Ingen packning över röret Packning utförs med tät fottrampning i 3 överfarter, eller maskinell packning i 3 överfarter med max 150 kilos padda med medar. CEC.4111 Resterande fyllning Utförs enligt Anläggnings AMA ANM: Ledningsbädd Ledningsbädd skall normalt utföras i alla jordarter, men i sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och stenrensad botten, från stenar >20mm.

4 4 Sammanställning av Anläggnings AMA ang. material och utförande av fyllning i tabellform: Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 Befintligt Enl. CEC.4 Kringfyllning CEC.3 Månggraderat material alternativt sand, sten <20mm. Understoppning Skall ej behövas vid noggrann kringfyllning Ledningsbädd CEC.2 Månggraderat material <20mm Schaktbotten CBB.3 Fottrampning alternativt, enligt Tabell CE/4 Se kringfyllning PE-LEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ska normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm vid förhållande som så kräver. CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning. Ska normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm vid förhållande som så kräver. CEC.4111 Resterande fyllning Utföres enligt Anläggnings AMA

5 5 SEGJÄRNSLEDNINGAR CEC.2 Ledningsbädd Ledningsbädd utförs med en tjocklek av max 10 cm och packas enligt tabell CE/4. Ska normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm vid förhållande som så kräver. Ledningsbädd skall normalt utföras i alla jordarter, men i sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och stenrensad botten från stenar >20 mm. i ledningsgraven utföras. CEC.3 Kringfyllning Som kringfyllning kan användas samma material som till ledningsbädd. Rördelar till ZM-rör kringfylls med 0,5m sand som packas minutiöst. Maskinell packning enl. tabell CE/4 BETONGLEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1 i Anläggnings AMA. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA. Ledningsbädd utförs med samkross innehållande max stenstorlek 65 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av minst 10 cm och får ej överstiga 15 cm och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.3111 Kringfyllning Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 Anläggnings AMA. Kringfyllningen skall utföras med månggraderat material ur grupp 2 eller friktionsmaterial ur grupp 3B. Många gånger går det att använda de uppschaktade massorna om de uppfyller kraven på packbarhet och kornstorlekar. Vid rör <400 mm max kornstorlek 65 mm. Vid rör >400 mm max kornstorlek 100 mm. Kringfyllning utförs till 3 dm ovanför översta lednings hjässa.

6 6 Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 Kringfyllning CEC.3 Grupp 2 eller 3B Tabell CE/4 <65/<100mm Ledningsbädd CEC.2 Månggraderat material <65mm Schaktbotten CBB.3 Enligt Tabell CE/4 Se kringfyllning

7 7 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM All skyltning skall i första hand utföras på annan stolpe såsom lycktstolpe eller gatunamnsskylt. Max 5m från stolpe till Brandpost annars separat stolpe för detta. Enbart vattenanordningar skyltas inom bebyggt område. DEF.21 Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag 60/500. DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm Stolpe skall vara av dim. ø60mm och utföras med en höjd av ca 1.0 m. över markytan. DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning Stolpe skall vara av dim. ø60 mm och utföras med en höjd av ca 2.4 m. över markytan. DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordnig mm Skylt ska vara av typ enligt principritning i Anläggnings AMA och finns att köpa på Wejo AB bl. a. Färg: normalt mörkblå, vänsterstängande ventil grön, zonventil röd, tryckavloppsanordningar brun. Måttsättning: vinkelrätt utmätt från distansmärket i meter, sidomått parallellt med distansmärket i pilens riktning i meter. DEF.2312 Skylt för brandpostanordning Skylt ska vara av typ enligt principritning i Anläggnings AMA och finns att köpa på Wejo AB bl. a. Vid prioriterade brandposter kompletteras standardskylt med denna skylt.

8 8 PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Allmänt Ledningsarbete ska utföras så att slam och föroreningar inte tillförs ledningarna. Lednings ändpunkt ska förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen ska ledning tillslutas. Tryckledning ska tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Tryckledning utförs i PE 100-material, alternativt i segjärn. För vattenledning ska udda dimensioner undvikas. Normal dimension på huvudledning av PE 80-material ska vara: Dy Ø63/51.4. PE 100-material ska vara: Dy Ø63/55.4, Ø110/96, 160/140, 225/198, 355/313 Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material ska följas. Självfallsledning utföres i PP - PE, alternativt i betong. Normal minimidimension på självfallsledning skall vara: PE- och PP-rör: Spillvatten Dy Ø160 och Dagvatten Ø200. Betongrör: Spillvatten Di Ø150 och Dagvatten Ø225. PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör. Ø : VRS-Pro epoxy eller Natural Universal ska användas. Ø300: VRS-ZM eller Natural Universal ZM-U med TIS-K förankring (NOVO-SIT vid kaprör utan vulst) och yttre cementskikt, ska användas. Undantag från detta kan förekomma, bl a då mindre dimensioner tjänar som primär huvudledning. Rördelar till dessa rör ska kringfyllas med 0,5m sand som packas minutiöst för att höja skyddet till motsvarande cementskydd. I tillämpbara delar gäller föreskrifterna i Anläggnings AMA kap PBB sid 514. Tillåten avvinkling i VRS-muff: max 5 på 6m ca 50cm sidavvinkling max 4 på 6m ca 40cm sidavvinkling max 3 på 6m ca 30cm sidavvinkling PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör. I tillämpbara delar gäller föreskrifterna i Anläggnings AMA kap PBB sid 514. Se Svenskt Vatten s anvisningar för tillämpning av BR-R1/99

9 9 PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör. PE-ledning svetsas med elektromuff alternativt stumsvets där dessa ej är möjliga att utföra skall Hawles skarv/fläns-koppling system 2000, användas. Se sida 10 för svets- och skarvinstruktioner. För vattendistribution: ProFuse PE100 blå - SDR17(D Y /Godstjocklek) Skyddsmanteln skalas av med specialkniv ej med folkvagnen och så långt som elektromuffen täcker. För avloppsdistribution: ProFuse PE100 brun -SDR17 PBB.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. Rörtyp Uponor IQ från Ø680/600 (Andra fabrikat är nu under luppen ett par år.) PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. PP Ultra från Ø200/ /493.

10 10 Elektrosvetsning. Inte för långa skarvkablar (spänningsfall) elektrosvetsapparaten kräver en spänning mellan V för att automatiken skall garantera ett lyckat resultat i temperaturintervallet -10ºC - +40ºC kallare än 10ºC rådgör med VA-grossist. Kalibrerad svetsutrustning min 1ggr/år. Ha väderskydd i beredskap 1. Röret kapas i rät vinkel mot röraxeln. För detta används PE-rörkap eller en såg med en klinga, som är lämpad för konstfibermaterial. 2. Insticksdjupet markeras på röret. Rörändarna på rör utan skyddskappa skalas rena på hela svetslängden, 0.2mm med +GF+ rörskrapa RS. Kanter på röret avgradas. Använd rundningsverktyg vid ovala rör. Omedelbart före svetsningen avtorkas de rensade svetsändarna med luddfri trasa sprayad (kemikaliebeständigt munstycke) med PE-cleaner innehållande >96% alkohol. Muffen tas ut ur sin förpackning, OBS! inga "flötiga fingrar" på insidan av muffen. Muffen träs sedan på den rengjorda änden tills man kommit in till det lilla stoppet mitt i muffen. Rörfixturer ska användas för att undvika förskjutning av rörändarna under svetsningen. 4. Nu förs den i förväg rensade andra röränden in i muffen tills den tar stopp. 5. Anslutningskablarna ansluts nu till muffen och instruktionerna från svetsaggregatet följs till punkt och pricka. 6. Svetstiden ska jämföras manuellt med ett stoppur eller liknande med aggregatets angivna tid. Svetsparametrarna (tryck, temperatur, tider osv.) skall alltid medfölja svetsmaskinen 7. En visuell kontroll ska också göras på de "pluttar" som skall ploppa upp då svetsningen är klar. 8. Svetsningen ska därefter kallna efter vissa avkylningstider innan svetsen belastas.

11 11 HANTERING AV PE-LEDNINGAR PE - materialet tillhör gruppen termoplaster, vilket innebär att PE-rör ändrar form vid tekniska belastningar och/eller mekaniska påkänningar. För att röret skall bevara sin form och funktion är det därför viktigt att vid hantering tillse följande: 1. att rören ligger plant 2. att rören inte staplas på varandra så högt att de undre kommer att deformeras till ovalitet. Ju längre lagringstid, desto färre lager rör. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 4. att rören varken får tippas eller kastas av bilen utan lossas manuellt eller med kran. 5. att rören aldrig får släpas på asfalt eller annat underlag som medför repor på rören. Repor får vara max 10% av rörets väggtjockleken dock max 3 mm. Om djupet på repan (skadan) är större än ovan angivet, kapa bort den skadade delen

12 12 HANTERING AV SEGJÄRNSLEDNINGAR För att uppfylla kraven om livslängd och driftsäkerhet under rörens användningstid så gäller det att behandla rören noggrant och omsorgsfullt vid transport, lossning, lagring och hantering på arbetsplatsen. För att röret skall bevara sin skyddsbeläggning är det därför viktigt att vid hantering se till följande: 1. att vid lyftning av rör och rördelar så får endast lyftstroppar i textil användas. 2. att kranhakar ej får användas, då de kan skada den inre isoleringen. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 4. att segjärnsrören alltid lagras på träreglar eller lastmellanlägg som följer leveransen. 5. att rördelar, ventiler och brandposter alltid lagras på träpall.

13 13 VATTENSERVISER Allmänt Serviser utförs i PE (dim. Ø32, 40, 63 och 75mm) vid större servisdimensioner används PE100 och vara märkta enligt; Nordic Poly Mark, alternativt segjärn. Nyanläggning av servisledning till enfamiljshus skall utföras med dimension Ø32. Vid sanering av servisledning till flerfamiljshus gäller befintlig innerdiameter. För att kunna ansluta ventilen till ett t.ex. galvaniserat järnrör på insidan skall uniflex-koppling användas. Vid nyanläggning läggs servisen in ca 2 m. innanför tomtgräns och avslutas med en proppad PRK-skarvkoppling eller motsvarande och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2 x4 regel. Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar (dim. Ø32-63mm), alt. T-rör vid större dimensioner som efter ventil övergår till PE via System2000- ventil Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. Ø32-63mm), Alt. T-rör vid större dimensioner, Ø75 och uppåt, i övrigt gäller samma förfarande som med gjutjärnsledningar m från tomtgräns sätts servisventil inkl. rostfritt teleskopsgarnityr med tillhörande betäckning. AVLOPPSSERVISER Allmänt Servisledningar skall utföras med PP markavloppsrör Klass SN8, där inget annat föreskrivs och vara märkta enligt; Nordic Poly Mark Serviser till nya enfamiljshus skall utföras med ytterdiameter Ø110, på såväl spill- som dagvattenservis. För byte av befintliga serviser gäller att samma dimension som finns på fastigheten behålls eller görs större samt att spolbrunn alltid sätts i fastighetsgräns. Vid nybyggnation läggs servisen ca 2m innanför tomgräns, proppas med markpropp som man kan provtrycka emot. Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10.

14 14 PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING Skydd skall utföras enligt principritning PBB i Anläggnings AMA med den ändringen att skyddsröret skall vara segjärnsrör vid schaktning och rörstödet skall utföras enligt VATEK s rörstöd. Fullständig anvisning finns i VATEK s produktblad ang. detta. MODELL TORSBY Passar både plaströr och segjärnsrör Typ Rör Dy Skyddsrör Di Artikelnr A

15 15 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutning skall utföras med anborrning på ledning av segjärnsrör Nr Utan tryck Nr Under tryck För anborrning på ZM-segjärnsrör ska cementskyddet tas bort enligt tillverkarens instruktion ned till zinklagret, så mycket att anborrningskopplingens gummi tätar mot zinklagret på segjärnet. Anslutning skall utföras med anborrning på ledning av PE-rör 63mm. Haku Nr Utan tryck Haku Nr Under tryck

16 16 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning. För anslutning mellan dels olika material dels olika dimensioner av liknande material, kort sagt en allt i allo koppling skall följande användas: WAGA MultiJoint som är dragsäker, dras med moment: DN50-80=60Nm DN =120Nm DN =140Nm Vid anslutning av PE-rör med MultiJoint ska alltid stödhylsa användas UNIFIXRINGEN arbetar progressivt med ökad draghållfasthet och tätning vid ökad dragkraft. UNIFIXER Ø För samtliga PE-rör: efterdrags efter 5 och 30 minuter. För gjutna rör: all bitumen/pur skrapas bort för dragsäkerhet. Hawle Synoflex som är dragsäker, dras med moment: DN50-80= Metall 70Nm och PE 60Nm DN =Metall 90Nm och PE 70Nm DN150= Metall 90Nm och PE 80Nm DN200= Metall 100Nm och PE 80Nm DN =Metall 130Nm och PE 110Nm För samtliga PE-rör: efterdrags efter 15min.

17 17 forts. MULTI XL WAU från DN350-DN600, Ej dragsäker och alltid stödhylsa till PEledningar. Åtdragsningsmoment Nm Ø Ø Ø Ø Ø Ø NOVA från DN350- tillverkas med 24mm spännvidd i alla dimensioner, Ej dragsäker och alltid stödhylsa till PE-ledningar. Åtdragningsmoment Nm Ø Ø Ø Ø Ø Ø NOVAFIX DN är dragfasta upp t.o.m. tryckklass PN10, kopplingen är avvinklingsbar upp till 4º per sida Läs alltid VATEK s monteringsanvisningen före utförande! Åtdragningsmoment: Drag först växelvis åt bultarna som komprimerar packningen med moment Nm Därefter, drag växelvis åt greppbultarna med 50 Nm för PE och 120 Nm för övriga. För samtliga kopplingar till PE-rör: efterdrages efter 5 och 30 minuter.

18 forts. 18 EXPRESSKOPPLING Den något till åren komna kopplingen med Expressmuffar används till Gråjärns- resp. Segjärns-ledningar. Åtdragningsmoment/Bult: DN Nm Bult D2/22 mm DN Nm Bult D7/27mm och gjutjärnsrör till flänsad anslutning. PCB Anslutning av PE-tryckrör Hawle system 2000 PE VRS flänsmuff Flänsmuff multifix Alla flänsförband skall vara med bultar av rostfritt syrafast (A4) med dubbla brickor. För armerade flänspackningar från ESCO gäller nedanstående åtdragningsmoment. PN10 DN Nm Flänsförband DN Nm DN Nm Pont-a-Mousson s text: Gasket flange inserts PN10-25 Epdm (water)

19 19 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör. Vid anslutningar till befintliga galvrör och dylikt skall VATEK s uniflex-koppling användas: Som komplement till uniflex-kopplingen används: För anslutning av gamla PEL-rör PN6 används: Art nr RSK nr. G Dim BA /22 BA /4 36/28 BA /4 42/34 BA /42 BA /2 70/56

20 20 PCB Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av betongrör eller asbestcementrör eller lerrör Vid skarvning eller lagning av betongrör med PP-rör skall följande dimensioner användas: Betong Ø150 = PP8 Slät Ø160/150 Betong Ø225 = PP Ultra Ø250/220 Betong Ø300 = PP Ultra Ø315/277 Vid anslutning av PP Ultra med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-spetsända används FERNCO s flexibla övergångskopplingar. RSK _ Vid anslutning av PP Ultra/släta, PP-rörända till BTG-muff prövas för närvarande PSX-kopplingen: RSK

21 PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning Vid inkoppling av serviser på släta ledningar av olika material 225- skall Pipelife s sadelgrenrör användas. Anslutning till betong: 21 Monteringsanvisning se broschyr på Piplife s hemsida: Plast/Betong Håldiametrar RSK / / / / / / />400 -/165 PCB Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning av plaströr till annan självfallsledning av plaströr Vid inkoppling av serviser på PragmaUltra-ledning skall Pipelife s sadelgrenrör användas. Anslutning till plast: Pragma/Ultra Håldiametrar RSK x x x x x Alternativt kan grenrör sågas in med kortända och skjutmuffar.

22 22 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr Tour & Andersson AB PE-rör, Ø63 skall kopplas samman med PRK-koppling. Skruv dras så att den bottnar (gäller alla PRKskruvar). PE-rör, Ø75 kan Elektromuffsvetsning utföras med: Elsvetsprogram från Frialen -muffar eller PE ELGEF Plus Roterande rörskalare RS PE-rör utan skyddskappa och PE-delar ska alltid skalas med rätt verktyg Vid mekanisk anslutning Ø75skall Hawles skarvkoppling från system 2000 användas. Bult dras så att den bottnar (gäller alla System 2000). OBS!! Fasa alltid PE-röret noga då det visat sig att packningen kan skjutas ur läge och kopplingen inte tätar.

23 23 PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING Rördimensioner mm Vinkeländring Ej markerade förankras alltid. * Om anslutande rakrör är kortare än 4 m eller om fyllnadshöjden är lägre än 1.2m förankras rörböjen alltid. Ventil, brandpost, T-rör och ändförslutning förankras alltid. Förankring enligt VAV P41 Före och efter rördelen vanligtvis 50 ggr rördelens dimension. Vid tveksamhet dimensionera enligt VAV P41 Rördimension Sammanlagt antal rörfogar som måste förankras PCC.11 Förankring med boja. Rostfria bojor över enskild skarv med rostfri förankringsboja. PN10 mellan DN80-DN250 PN8 mellan DN300-DN400 PN6 > DN500 PN10 > DN500 med dubbla svep. PCC.13 Förankring med dragsäker koppling av specialtyp. VRS Låselement Klämring

24 24 PCE PCE.12 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning Inspektion utförs när överbyggnaden är klar före eller efter asfaltering. Senast fem dagar före slutbesiktning överlämnas inspektionen av självfallsledningarna. Huvudledningar för självfall ska filmas med färgkamera enligt VAV P74 inkl. profilmätning baserad på reviderade höjder och på VA s unika nummerserie till varje brunn som fås genom att reviderade ritningar med avvägda höjder överlämnas till B som tar fram filmunderlag med rätt kodade brunnar senast en vecka före TV-inspektionen, som E sedan lämnar över till ledningsinspektören före filmning. Dokumentation ska lämnas som ett protokoll på papper och TV2-filformat för direktinmatning i Vabas-DUF, samt fil och film på en DVD-skiva för varje sträcka mellan brunnar. Före TV-inspektionen skall ledningar vara rena. Vid sediment i ledningarna krävs rengöring och omfilmning. Dokumentationen skall ingå i kvalitetspärm.

25 25 PCF PCF.1111 RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING Spolning och desinfektion av vattenledning. Vattenprover tas efter avslutad ledningsläggning och provtryckning, de tas sträckvis så att alla ledningssträckor tas prover på, det kan betyda att ett flertal vattenprover måste tas och en spolplan inför provtagningen upprättas i samråd med B s kvalitetsansvarige på VA. Vattenledningen skall renspolas och ev. desinfekteras enligt VAV P77. Det nybyggda nätet skall under hela entreprenaden vara avstängt mot befintligt nät, förutom vid uppfyllnaden och spolningen, ända till samtliga vattenprover är godkända. Tillvägagångssätt: Kontakt tas med Jönköpings Kommuns VA-Lab., tel eller för samordning och hämtning av provflaskor. Provtagningsinstruktioner: Mikrobiologisk undersökning (500 ml flaska med blå kork) - Vidrör inte flaskmynningen eller insidan av korken! - För in provflaskan under vattenstrålen utan att komma i kontakt med kranen! - Fyll flaskan till ca 4/5-delar! - Provet bör anlända till laboratoriet samma dag som det är taget, inom 12 timmar från provtagningen! Provflaskorna lämnas till VA-Lab. efter provtagning, vattenproven skall märkas driftkontroll på laboratoriet. Vattenproverna bedöms efter 3st mikrobiologiska grunder: Heterotrofa och koliforma bakterier och e-coli. Förhandsbesked lämnas efter 3-4dygn, varefter vattenledningen kan öppnas upp för gott vid godkända prover. Provningsprotokollet lämnas 2-3veckor efter provtagningen. Krav: Proven ska vara Tjänliga enl. Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten för att bli godkända. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand med omspolning och nytt vattenprov samt referensprov i bef. nät så nära anslutningspunkten som möjligt, i andra hand desinfektion. Vid koliforma och e-coli krävs desinfektion och två efter varandra godkända vattenprover.

26 26 PCG PCG.111 REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Reparation av rör tryckledning. Vid reparation vid vattenläckor skall dubbelbandsmuff RS2 rostfri användas. Muttrarna dras utifrån kanten och in mot mitten. Nu ska vi börja använda Andronaco s muffar Åtdragningsmoment: <120mm = 70Nm >120mm = 100Nm Efterdrags efter ca 20 minuter. Dessa muffar, har i sen tid, inte visat sig vara så rostfria och därför kommer vi fasa ut denna och enbart behålla ett par av varje dimension för extremt trånga förläggningar. Åtdragningsmoment: M14=85Nm, M16=110Nm. Efterdrags efter ca 20 minuter. Vid de tillfällena vi kommer på anfrätta rep-muffar ska vi använda denna gjutna rep-muff i segjärn. Åtdragningsmoment: M16 = Nm, M20 = Nm. Efterdrags efter ca 20 minuter.

27 27 PDB PDB.111 BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande. Brunn skall vara av typ Maxbrunn DN 1000 Med KANMAX bottendel eller elementbottendel. Passdelar får bara byggas upp med 15 cm. Anslutning till PP-Ultra görs enligt följande: NB n beställs med borrat hål för anslutning med Forsheda s gummi avsett för PP-Ultra Rib2. Nomenklaturförklaring för olika typer av betäckningar för brunnar. Fast Monteras på brunnen och justeras sedan i ratt höjd med passdel Flytande Monteras i brunnen och justeras sedan i ratt höjd genom att lyfta ramen Teleskopisk Monteras på brunnen och justeras sedan i rätt höjd genom att lyfta den övre ramen

28 28 Monteringsregler för flytande betäckningar Flytande betäckningar måste monteras riktigt för att undvika problem och onödiga kostnader Grundregler Flytande betäckningar skall flyta i min. 10 cm. asfalt. Rengör först utrymmet under ramens fläns och in mot halsen. Asfalten ska ha full kontakt runt hela betäckningen. Flytande betäckningar skall vältas ned i den varma asfaltmassan och packas enligt de förskrifter som gäller för beläggningen i övrigt. Flytande betäckningar alltid flyta jämnt med beläggningens överkant. Nödvändiga förberedelser. Brunnen bör byggas så det blir möjligt att utnyttja lika mycket av justeringsmånen såväl uppåt som nedåt. Goda råd Använd skrapringar (dessa finns till betäckningar med hals Ø 640, 600 och 400 mm.)! Kontroll I anläggningar med uttalat kvalitetskrav skall installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns. Följande punkter bör särskilt beaktas: att ramen ej kan vicka i beläggningen att ramen flyter väl i beläggningen att allt ovidkommande material har tagits bort mellan ram och lock (galler) Skrapringen hindrar grus och asfalt från att tränga ned mellan brunnens innerkant och betäckningens hals under anläggningstiden.

29 29 PDB.1111 Nedstigningsbrunn av betong, med dagvatteninlopp/utlopp. Galler Vi tänker oss att gallren: - ska skydda människor i åldrarna 1-99 mot att falla ned i, eller av obetänksamhet (som en lek) krypa in i rör och brunnar. - inte ska vara ett hinder för flödet, utan snarare skydda själva rörsystemet från igensättning (vi jobbar ju parallellt med översvämningsutredning och klimatsäkring mm.). - ska vara lätta att rensa från "bröte". Förutsättningar - Ej galler vid trummor, enbart in i ledningssystem. - Inga rutnätsgaller, förutom på toppgaller och enstaka stabiliseringsstag vid stora dimensioner. - De mest kritiska inloppen ska ha säkerhetsinlopp på en högre nivå. - Galler för hela DIN och bottenöppning för DUL - Dagvatteninlopp (DIN) Ø400 skall utföras med spjälgaller. - Dagvattenutlopp (DUL) Ø600 skall utföras med spjälgaller, öppen vattengång skall vara 300 mm (nederkant). - Maskvidd = 12cm (enl. Boverket gällande fallskydd). - Diameter galvaniserade kamjärn = 16-20mm. - Öppen galleryta ska minst vara 2-3 ggr rörets tvärsnittsarea.

30 30 Typ A Inloppsbrunn Typ B Rörinlopp med dubbel nivå

31 Typ C Rörinlopp enkelt. 31 Utloppsgaller

32 32 Exempel på typ A Inloppsbrunn. Exempel på typ B Rörinlopp med dubbelnivå. Exempel på typ C Rörinlopp enkelt

33 33 Exempel på utloppsgaller. Exempel på toppgaller.

34 34 PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande. Nu finns även möjligheten att beställa skräddarsydda bottendelar, MULTIFLEX 1000 PE-specialbrunnar. Detta är en möjlighet som ska användas för att klara stalp, utesluta böjar (som nu inte ska förekomma) närmast brunnen mm. Brunn ska vara av typ Wavin Tegra 1000 med flexibla anslutningar. Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i öppningshålen efter asfaltering. Brunnen skall förses med betäckning enligt följande: I asfaltsytor med 640 mm manhål används typ UFNS 1990/A6VL2 RSK som är flytande med låsbart lock (med Jönköpings Kommuns logo). I asfaltsytor med 600 mm manhål används typ Ulefos UFL A6 600 / A6VL2 RSK som är flytande med låsbart lock (med Jönköpings Kommuns logo). I plattytor används en fast fyrkantig ram UK10-X / UTVL 60AX fast RSK JÖNKÖPING I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med lock som minst väger 60kg eller är låst.

35 35 I asfaltsytor med 640 mm manhål kan också Furnes 640 flytande ram, hög (Betong och PE) Ram RSK som är flytande. I asfaltsytor med 600 mm manhål kan också Furnes 600 flytande ram (Betong och PE) Ram RSK som är flytande. I asfaltsytor med 600 mm manhål kan också Furnes 600 flytande ram, hög (Tegra 600 och Betong) Ram RSK som är flytande. Till dessa tre ramar används likadana Jönköpings kommuns logo lock RSK

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400

PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400 2012-09 PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400 Passdel Bärla Monteringsanvisningar Nordic Cover betäckningar Galler Ram Skrapring Galler Ram Skrapring Galler Ram Asfalt Asfalt Asfalt VARIABLA

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden.

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden. Hantering Allmänt Lossning Långtidslagring Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, se till att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Vid lossning

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Förrådskatalog 2014. Sickla

Förrådskatalog 2014. Sickla Förrådskatalog 2014 Sickla innehåll Betong 3-4 PVC/PP 5-10 Kopplingar självfall 11-14 PE 15-24 Segjärn 25-34 Rördelar stål, galv 35-40 Stora rep.satser 41-44 Koppar/Rödgods 45-48 Kopplingar vatten 49-54

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utformning och installationer på kommunal mark Innehållsförteckning sida 1. Allmänt 3 2. Pollare 3 3. Stolpfundament 4 4. Papperskorg 4 5. Askkopp 5 6. Soffa/bänk 5 7. Belysning 6 8. Blomsterurnor 6 9.

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

STUMSVETSNING AV PE-RÖR

STUMSVETSNING AV PE-RÖR STUMSVETSNING AV PE-RÖR NORDISKA PLASTRÖRGRUPPEN POLYETENRÖR (PE-rör) PE-rör standardiseras enligt SS-EN 12201 (dricksvatten) SS-EN13244 (tryckavlopp), SS-EN1555 (gas) efter: - typ av PE material (t.ex

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

Hög kvalité genom hela processen

Hög kvalité genom hela processen A V S V E R I G E A B AV S u p a M a x i T M d r a g f a s t a ko p p l i n g a r f ö r a l l a r ö r t y p e r P a t e n t e r a t S u p a G r i p T M t ä t n i n g s s y s t e m f ö r m a x i m a l t

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex. Anpassad för Roslagsvatten AB. Dok nr 6A (2014-03-12)

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex. Anpassad för Roslagsvatten AB. Dok nr 6A (2014-03-12) Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift PS000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB Dok nr 6A (04-0-) PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB, Dok.nr. 6A (2006-05-01)

Montering och drift LPS2000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB, Dok.nr. 6A (2006-05-01) Montering och drift LPS000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB, Dok.nr. 6A (006-05-0) Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Mars LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska,

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer