EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET"

Transkript

1 EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system för spilloc dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden oc är enkla att anpassa efter specifika beov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg oc effektiv bas i arbetet med att bibeålla VA-ledningens goda funktion. Tyngden är till fördel vid kringfyllningen då betongbrunnen står stadigt oc inte flyter upp. UPPFYLLDA KRAV Material till brunnar ska uppfylla väl preciserade krav på bl a ållfastet oc tätet. Dessa krav finns angivna i europeiska oc svenska standarder. Produkterna i MAX-systemet, vårt kompletta sortiment för avloppsledningar med självfall, uppfyller lägst dessa krav. PLUSSA PÅ UPP TILL FÄRDIG MARK Brunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller MAX-däck, ev passdelar oc betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden; Cirkulärt utförande (MAX-bottendel) eller som elementbottendel som är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- oc utloppsledningar finns både i standard oc specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp.

2 VÅRA MAX-BRUNNAR MAX-brunnarna tillverkas av betong oc uppfyller funktionskraven för Brunnar i avloppssystem, enligt VAV publikation P45. De är dimensionerade oc typprovade enligt SS EN 1917 oc SS Mjukt utformade rännor (vallning) ger brunnarna en god ydraulisk funktion med minimala friktionsförluster. Alla fogtätningar är tillverkade av gummi i kvalitet enligt SS EN 681 1oc gummitätningen kan även fås olje- eller värmebeständig. Lyfturtag i brunnsgodset oc lyftok underlättar anteringen. Betäckningar av gjutjärn finns både i standard oc i specialutförande för steglös öjdjustering. NEDSTIGNINGSBRUNNAR (NB) Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden oc är enkla att anpassa efter specifika beov. Väl på plats jälper betongbrunnen till med att bibeålla VA-ledningens goda funktion. Nedstigningsbrunnen ger direkt tillträde till ledningen för bekväm oc effektiv inspektion, kontroll oc rensning av anslutande ledningar. En nedstigningsbrunn används som regel på alla ställen där sidoledningar ansluter till uvudledning, vid dimensionsförändring oc i alla brytpunkter såväl i plan som i profil. Särskild beställningsblankett för uppgift om anslutande ledningars dimension, vinklar oc stalp finns på våra försäljningskontor. En Nedstigningsbrunns sätts samman av: Bottendel Finns i centriskt utförande för anslutning av ledningar i 400. För uppgifter angående excentriskt utförande, kontakta något av våra försäljningskontor. I Dimensioner finns den i centriskt utförande med vallad botten eller med sandfång oc plan botten. Den medger valfria vinklar, stalp oc anslutningsdimensioner upp till 800. Elementbottendel Elementbottendel tillverkas som standard av plana skivor som gjuts iop vid fabrik oc anpassas till anslutande ledningar upp till 2000 samt med aktuella vinklar oc stalp. Större anslutningar kan offereras på förfrågan. Bottendelen avslutas med ett plant körbart element med manål, 1000, för påbyggnad av MAX-delar. Mellandelar Med MAX-delarna byggs MAX-brunnen upp till önskad nivå. Sortimentet omfattar MAX-mellandelar i olika byggöjder, MAX-kona oc MAX-däck. Delarna fogas till varandra med en glidfogspackning som ar en glidmedelsförsedd flik. MAX-brunn NB, 1000, bör användas: vid ledningsförgreningar (3-4 st) på ledningar 225 mm eller grövre vid riktningsförändring i plan eller profil på jämna mellanrum på ledningar, -0, där i övrigt tillsynsbrunnar används. Ca 1/3 av brunnarna brukar normalt vara nedstigningsbrunnar vid sådan användning. MAX-brunn med sandfång kan exempelvis användas där större sandfångsvolym än i dagvattenbrunn (DB) önskas där gemensamt sandfång önskas för flera dagvattenbrunnar (DB) utan sandfång tillsammans med kupol- eller gallerbetäckning dim 600 där större intagskapacitet (än DB) önskas. brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera gräns mellan ansvarsområden t ex fastiget oc gatumark. Betäckning Betäckning Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Betäckning Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Max-bottendel Max-bottendel Max-bottendel Nedstigningsbrunn bottendel Nedstigningsbrunn med bottendel Nedstigningsbrunn med elementbottendel 10 BRUNNAR

3 TILLSYNSBRUNN Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 oc 600 mm. oc är komplement oc ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. Tillsynsbrunen är avsedd för kontroll, inspektion oc rensning av anslutande ledningar ifrån markytan.bottendelens samtliga anslutningar ar PG-fog. Mellandelar finns i flera olika byggöjder. Som överdel används MAX PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong oc standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn. MAX PG TB 400 eller 600 kan användas på ledningar då brunnen ar rakt genomlopp oc på ledningar - 0 vid avvinkling eller förgrening 45 eller 90. RENSBRUNN En rensbrunn, eller spolbrunn, är uvudsakligen avsedd för att kunna rensa oc spola anslutande ledningar från marknivå. Brunnen medger ögtrycksspolning, men inte samtidig slamsugning. MAX PG RB 225 används då brunnen endast ska fungera som brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera ansvarigetsområden mellan t ex fastiget oc gatumark. Vår rensbrunn ar dimensionen 225 mm. Bottendelens samtliga anslutningar ar PG-fog. Som stigare, dvs mellandel oc överdel, används MAX PG kortrör oc spetsvändare. Brunnen avslutas med en ram av betong oc flytande betäckning av gjutjärn. Betäckning Passdel B3 alt. B4 Betäckning Passdel B5 alt. B6 Mellandelar Mellandelar Bottendel Bottendel Tillsynsbrunn Rensbrunn FÖRSLAG TILL BESKRIVNINGSTEXT NEDSTIGNINGSBRUNN: PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Brunn skall vara av typ MAX-brunn Betäckningen skall vara typ Text i förekommande fall: Brunnen skall a plan överdel typ MAX-däck. Stalp skall utföras, stalpöjd PDB.112 Nedstigningsbrunn av betong med sandfång Brunnen skall vara typ MAX-brunn 1000 med sandfång. Betäckningen skall vara typ PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, elementbrunn Brunnen skall vara typ MAX-brunn med Elementbottendel. Betäckningen skall vara typ TILLSYNS- OC RENSBRUNN: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Brunnen skall vara typ MAX PG tillsynsbrunn Betäckningen skall vara typ DAG- OC DRÄNVATTENBRUNN: PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med vattenlås Brunn skall vara typ MAX DB/DRB PDB.512 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.513 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås utan sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.611 Dränvattenbrunn av betong med vattenlås oc sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.612 Dränvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång Brunn skall vara typ MAX DB/DRB* PDB.613 Perkolationsbrunn typ 1 av betong Brunn skall vara typ SP DB/DRB med perforering för perkolation *MAX DB/DRB vid tät fog. SP DB/DRB vid cementbruksfog. PDB.31 Rensbrunn av betong Brunnen skall vara typ MAX PG rensbrunn 225. Betäckningen skall vara typ Beskrivningstexter kompletteras i förekommande fall med följande: Betäckning skall vara typ Ange typ för aktuellt objekt. Överdel skall inte vara försedd med dränål. Brunn skall vara försedd med dränledning Ø för terassdränering. Ange aktuell dimension på dränledning Ø92 alt Ø128 mm. BRUNNAR 11

4 DAG - OC DRÄNVATTENBRUNNAR Dagvattenbrunnen samlar upp dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg oc andra ytor till dagvattenledningen.vid årdgjorda ytor förses brunnen med betäckning av plant körbart galler med en fri genomströmnings area av ca 0,06 m 2. Då kan brunnen avvattna ca 500 m 2 gatumark. Där gatumark med kantstöd ska avvattnas bör dock avstånd mellan dagvattenbrunnar vid normala gatulutningar begränsas till m. Vid avvattning av grönytor oc diken förses brunnen med kupolsil. Dränvattenbrunn används ofta vid anslutning av dränledning till tät ledning där brunnens sandfång indrar slam, sand mm att ledas ut i ledningssystemet. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten oc vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn oc avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- oc dränvattenbrunn finns både med oc utan sandfång. Brunnar utan sandfång kan användas vid utrymmesbrist oc sandfång anordnas då i intilliggande brunn i ledningsnätet. Dag- oc dränvattenbrunn finns också både med oc utan perforering. För perkolation (sker i marken då infiltrerat vatten från nederbörden rör sig nedåt mot grundvattnet) används brunnperforering. Perforeringens ål lutar mot dränvattnets inströmningsriktning för att förindra att finkornigt material följer med dränvattnet in i brunnen. Överdelen ar plan överyta eller muff oc tillverkas med eller utan perforering. Tyngden gör att betongbrunnarna inte beöver förankras mot uppflytning. Dag- oc dränvattenbrunnarna tillverkas av betong oc uppfyller funktionskraven för Brunnar i avloppssystem, VAV publikation P45. Dag- oc dränvattenbrunnen finns i två utföranden SP DB/DRB används då cementbruksfog eller liknande anses tillräckligt. Vid krav på tätet används MAX DB/DRB. Den ar täta fogar med ingjuten fogtätning av gummi, PG-fog, med gummikvalitet enligt SS-EN Fogarna indrar grundvatten oc finkornigt material från att ledas in i brunnen oc orsaka mark sättningar. MAXbrunnarna är dimensionerade oc typprovade enligt SS EN 1917 oc SS Med eller utan vattenlås Dag- oc dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås. Samma brunnsdelar kan användas oavsett om vattenlås erfordras eller ej. Vattenlåset utestänger obeaglig lukt från ledningarna. Det fungerar även som temperaturspärr oc indrar kyla från att ledas ner i dagvattenledningen. Detta gör att frysrisken minskar för ledningar som ligger i samma ledningsgrav som dagvattenledningen. Insatsvattenlåset består av tätningsplatta oc låstratt. Det är tillverkat av D polyeten oc är formstabilt från -110 till +120 C Dränvattenbrunn 1. Betäckning 2. Överdel 3. Insatsvattenlås 4. Bottendel 5. Stuprörsanslutning 6. Dränrör PVC 128 med skarvmuff alt. PVC 92 med förminskningsylsa Montering av insatsvattenlås 12 BRUNNAR

5 BRUNNSRINGAR Cementbruksfogade brunnar används där täteten inte är uvudsaken. De finns i dimensioner från mm med tillörande lock. För dimension 900 oc 1000 finns även passande kona. BETONGLOCK Betonglock används som betäckning till alla typer av brunnar där inte kontinuerlig skötsel eller trafik kräver en betäckning av annat utförande. Locken tillverkas i betong. De är oarmerade i dimensionerna oc armerade i övriga dimensioner. De körbara locken är dimensionerade för en axellast på 26 ton inkl dynamiskt tillskott. GJUTJÄRNSBETÄCKNINGAR Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- oc underållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller ålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension oc utloppsledning. Produktbeskrivning Det finns olika typer av betäckningar; Fast betäckning, Flytande betäck ning oc Teleskopisk betäckning. Samtliga betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäck ningar är teleskopiska, d v s kan justeras steglöst i öjd. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Se respektive brunn för till örande betäckning. För att undvika onödiga kostnader är det viktigt att betäckningen monteras riktigt. Inför installationen av betäckningen är det viktigt att brunnskroppen är djupare än betäckningens totala öjd. Detta för att undvika att betäckningens als ställer sig på brunnsbotten. För att undvika att grus oc asfalt amnar i brunnen vid montering av en flytande betäckning använd en skrapning. Vid teleskopisk betäckning beövs inte skrapning. Fast betäckning Består av två delar ram oc lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände oc bärs upp av betongbrunnen. För att justera öjden används passramar som läggs i ramen före montering av lock/galler. Då öjden ska justeras igen lyfts lock/galler oc lämplig passram monteras vartefter lock/galler på nytt monteras i betäckningen. Kvadratiska ramar/passramar används i samband med med marksten/plattor. Flytande betäckning Består av två delar ram oc lock/galler. Ramen passar invändigt i brunnsröret vilket gör att avståndet mellan brunnsrörets övre ände oc beläggningen färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs. Teleskopisk betäckning Består av tre delar underram, stos oc lock/galler. Överramen ska bära beläggningsmaterialet oc monteras invändigt i underramen. Underramen ska placeras på brunnsrörets övre ände vilket medför att avståendet mellan brunnsrörea övre ände oc beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs. Skrapning Minst 10 cm körbana Flytande betäckning Brunnens ål måste vara större oc djupare än betäckningens totala mått för att undvika att trafiken belastar betongbrunnen. Markbeläggningen ska alltid a kontakt med betäckningens als oc flyta jämt med beläggningens överkant. För att undvika att grus oc asfalt amnar i brunnen när en flytande betäckningen används bör en skrapring monteras. Teleskopisk betäckning Brunnskroppen måste vara djupare än betäckningens totala öjd för att undvika att trafiken belastar betongbrunnen. Vid användning av teleskopisk betäckning beöver inte skrapring användas då underramen indrar grus oc asfalt från att tränga in i brunnen. BRUNNAR 13

6 NEDSTIGNINGSBRUNNAR D B t 1000 Standard Typ A Typ A 90 Typ B 90 Typ B Special. En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar oc stalp. Typ D 1000 B t Rakt genomlopp. In - oc utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stalp. Bottendel ansl. KANMAX bottendel Bottendel ansl Typ D Special Rakt genomlopp. In - oc utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stalp. 646 L l Genomlopp med vinkeländring oc extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar oc stalp. Mellandel med plan botten Mellandel Kona 1000 L l Genomlopp med vinkeländring oc extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar oc stalp. Genomlopp med vinkeländring oc extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar oc stalp. MAX bottendel 1000, med fasta betonganslutningar Ansl mm Typ Inv diam d mm Utv diam D mm Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer 225 A B D A B D A D A A A MAX bottendel med fria anslutningar Max stalp Inv diam mm Utv diam D mm Byggöjd mm öjd mm Vikt ca kg/st -400 rak genomgång * * rak genomgång ** ** rak genomgång , med sandfång, rak genomgång *Tillverkad i Uppsala =790 mm = 910 mm, tillverkad i jällbo =705 mm =865 mm **Tillverkad i Uppsala =1200 mm, tillverkad i jällbo =1285 mm Elementbottendel med fria anslutningar Ansl mm Bredd B mm Längd l mm Väggtjocklek t mm Bygglängd L mm Byggöjd mm öjd mm Vikt ca kg/st BRUNNAR

7 MAX-mellandel med plan botten mm Byggöjd mm öjd mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-mellandel mm Byggöjd mm öjd mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-kona mm Byggöjd mm öjd mm Utv diam mm kg/st Produktnummer 1000x Lock till MAX-kona, ej körbart BRUNNAR 15

8 646 Däck MAX-däck med manål mm Byggöjd mm öjd mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-däck mm kan förses med manål dim 1000 mm oc ingjuten spets. Passdelar Se tillörande passdelar i kapitel JÄLPMEDEL OC TILLBEÖR. Ø805 Ø649 Ø594 Ø A6VL2/640 flytande Ø648 A6VL2 teleskopisk Ø648 A6VL2 fast Ø685 Ø355 Ø620 Ø kupol, Segjärn Ø Ø 676 Ø 800 Ø 680 Ø 634 Ø 670 Ø 800 Teleskopisk Densus Ø6 270 Ø670 A6/640 flytande A6 teleskopisk A6 fast 140 Ø670 Ø800 Ø6 Ø kupol, Gråjärn Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Byggöjd mm kg Produktnummer A6VL2/640 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn kupolsil Segjärn Teleskopisk Densus 2 tät Segjärn A6/ 640 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast Gråjärn kupolsil Gråjärn Skrapring A-6/ /6x BRUNNAR

9 TILLSYNSBRUNN Bottendel A 90 B D Överdel Ø800 Ø649 Ø561 Ø Ø Ø648 Ø555 Ø Ø Ø685 Ø670 Ø800 A6VL2/600 flytande A6VL2 teleskopisk A6VL2 fast A6/600 flytande A6 teleskopisk A6 fast MAX PG bottendel 600 Nom storlek ansl 1 mm Typ Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer 225 A B D A B D A MAX PG överdel 600 Nom storlek mm Byggöjd mm Utv diam D mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillörande passdelar i kapitel JÄLPMEDEL OC TILLBEÖR. Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Byggöjd mm kg Produktnummer A6VL2/600 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn A6/600 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast Gråjärn Skrapring A-6/ /590x BRUNNAR 17

10 TILLSYNSBRUNN Bottendel A 90 B D Mellandel 200 Ø 585 Ø Ø 455 Ø 418 Ø 415 Ø590 Ø Ø 4 Ø 580 Ø 375 Ø 575 Ø356 Ø380 UFL-40/400 flytande A5 teleskopisk A5 fast A5L/400 flytande A5L/400 Teleskopisk MAX PG bottendel 400 Nom storlek ansl 1 mm Typ Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer A B D PVC A PVC B PVC D A B D A MAX PG mellandel 400 Nom storlek ansl mm Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillörande passdelar i kapitel JÄLPMEDEL OC TILLBEÖR. Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Byggöjd mm kg Produktnummer UFL-40/400 flytande Segjärn A5L/400 Teleskopisk Segjärn A5/400 flytande Gråjärn A5 teleskopisk Gråjärn A5 fast Gråjärn Skrapring A-5/ /395x BRUNNAR

11 RENSBRUNN Ø 390 Ø 210 Ø Bottendel Mellandel A3/225 flytande MAX PG Bottendel 225 Nom storlek x 1 mm Byggöjd mm öjd mm Bredd B mm kg/st Produktnummer x x MAX PG mellandel, 225 mm Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillörande passdelar i kapitel JÄLPMEDEL OC TILLBEÖR. Gjutjärnsbetäckningar Typ gråjärn RSK nr Byggöjd mm kg Produktnummer A3/225 flytande BRUNNAR 19

12 DAG OC DRÄNVATTENBRUNNAR - CEMENTBRUKSFOGADE d Bottendel, med sandfång. Insatsvattenlås som tillbeör. Bottendel med perforering för perkolation Bottendel utan vattenlås, utan sandfång Mellandel Bottendel med sandfång oc vattenlås Överdel med fylld muff Bottendel med sandfång. Insatsvattenlås som tillbeör Nom storlek x 1 mm d 2 Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer 400x110 PVC x/200 PVC x160 PVC x x Bottendel med perforering för perkolation Nom storlek x 1 mm åldiam mm ålarea cm² Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer 400x110 PVC x/200 PVC x160 PVC x Bottendel utan vattenlås, utan sandfång Nom storlek x 1 mm Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer 400x110 PVC x/200 PVC x160 PVC x x Mellandel Nom storlek mm Byggöjd mm Utv diam D mm kg/st Produktnummer med botten perforerad perforerad perforerad PG PG BRUNNAR

13 Bottendel med sandfång oc vattenlås Nom storlek x 1 mm Typ Byggöjd mm öjd mm kg/st Produktnummer 500x x225 PG Överdel med fylld muff Nom storlek mm Byggöjd mm kg/st Produktnummer perforerad perforerad perforerad Passdelar Se tillörande passdelar i kapitel JÄLPMEDEL OC TILLBEÖR Ø460 Ø370 Ø360 Ø Ø Max P flytande 400 3P 455 teleskopisk A2 Teleskopisk 400 kupol, Segjärn Ø325 Ø x x Ø480 Ø Ø 600 Ø A1 K fast 400 kupol, Gråjärn 500 kupol A1/400 K flytande A1 K teleskopisk Gjutjärnsbetäckningar Benämning Typ RSK nr Byggöjd mm kg Produktnummer 400 3P flytande Segjärn P teleskopisk Segjärn A2 teleskopisk Segjärn kupolsil Segjärn A1/400 K flytande Gråjärn A1 K teleskopisk Gråjärn A1 K fast Gråjärn kupolsil Gråjärn kupolsil Gråjärn Fast brunnsbet. med sil A15, 3 ton Gråjärn Fast brunnsbet. med lock A15, 3 ton Gråjärn Skrapring A-5/ /395x BRUNNAR 21

14 BRUNNSRINGAR - CEMENTBRUKSFOGADE inv. dim inv. dim 600 inv. dim Brunnsring Inv dim mm Utv dim mm Typ öjd mm kg/st Produktnummer Brandpoströr Brandpoströr Brunnsring med plan botten Inv dim mm Utv dim mm öjd mm kg/st Produktnummer Kona inv. dim Brunnsring Brunnsring med plan botten Kona Lock Inv dim mm öjd mm kg/st Produktnummer 900/ / Passdelar Se tillörande passdelar i kapitel JÄLPMEDEL OC TILLBEÖR. 22 BRUNNAR

15 Lock, ej körbart Inv dim mm Utv dim mm Typ öjd mm kg/st Produktnummer Konlock Falslock * * ** ** ** Lock, körbart Dim för trafiklast av 7,0 tons jultryck + 40% dynamiskt tillskott Inv dim mm Utv dim mm öjd mm kg/st Produktnummer * * ** ** ** * Lock mm kan förses med manål dim 646 mm. För passande gjutjärnsbeteckningar se nedstigningsbrunnar ** Lock mm kan förses men manål dim 646 alt 1000 mm. För passande gjutjärnsbeteckningar se nedstigningsbrunnar Ø800 Ø649 Ø Ø Ø561 Ø Ø603 Ø A6VL2/600 flytande A6VL2 teleskopisk A6VL2 fast 600 Kupolsil, Segjärn Ø555 Ø Ø670 A6/600 flytande A6 teleskopisk A6 fast 140 Ø685 Ø670 Ø800 Ø355 Ø590 Ø Kupolsil, Gråjärn Gjutjärnsbetäckningar till Kona Beteckning Typ RSK nr Byggöjd mm kg Produktnummer A6VL2/600 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn Kupolsil Segjärn A6/600 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast betäckning Gråjärn Kupolsil Gråjärn Skrapring A-6/ /590x BRUNNAR 23

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG VÅRA AVSKIJARE SKIJER SIG Våra avskiljare renar fett-, slam- oc oljeförorenat spill- oc dagvatten före anslutning till det kounala avloppsnätet. Beprövade konstruktioner med lång livslängd, låg serviceintensitet

Läs mer

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter Betäckningar Betäckningar för spolbrunnar i plast RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. 703 82 15 VT20 RB, 40 ton 200/160 703 82 16 VT21 FK RB, 40 ton 200/160 Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Prislista 2015. Utgåva 1

Prislista 2015. Utgåva 1 Utgåva 1 Prislista 2015 Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå Telefon: 0910-77 02 80, Fax: 0910-77 01 39, E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se 1. Register Köpevillkor 2 Anläggningar

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi

Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr. nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor InfrastrUktUr uponor BETÄCKnInGAr nyhet! Längre livslängd, tätare anslutning och bättre ljudergonomi Uponor Betäckningar En ny generation betäckningar för säkrare system Vi var tidiga med att utveckla

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

GBC, PBB, PBF, PDB. Flik 4. juni 2010 ALFA VA-SYSTEM. Rör och brunnar

GBC, PBB, PBF, PDB. Flik 4. juni 2010 ALFA VA-SYSTEM. Rör och brunnar BSAB GBC, PBB, PBF, PDB ALFA VA-SYSTEM Flik 4 juni 2010 Rör och brunnar ALFA VA-SYSTEM 4 ALFA VA-SYSTEM 6 ALFA Standardrör 12 Skarvsatser 13 ALFA Qmax-rör 14 ALFA Lågtrycksrör 15 ALFA Genomtryckningsrör

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Gjutgods sedan 1894. Gatugods

Gjutgods sedan 1894. Gatugods Gjutgods sedan 1894 Gatugods Sveriges enda och närmaste tillverkare av gatugods Tierps Järnbruk är Sveriges enda och därmed närmaste tillverkare av gatugods. Vi kan till skillnad från våra konkurrenter

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Flik 6. nov 2000. ALFA Slamavskiljare

Flik 6. nov 2000. ALFA Slamavskiljare BSAB PF.1 Flik 6 ALFA Slamavskiljare nov 2000 Använningsområe ALFA Slamavskiljare typ BAGA är en fogtät gravitationsavskiljare av betong. ALFA Förelningsbrunn oc ALFA Samlingsbrunn är komponenter i efterföljane

Läs mer

Uponor Brunnssystem 1 2013 35001

Uponor Brunnssystem 1 2013 35001 Uponor Brunnssystem 1 2013 35001 Inledning Avsnittet om Uponor brunnssystem omfattar brunnar i tre standardtyper: rens-, tillsyns- och nedstigningsbrunnar samt dagvattenbrunnar. Dessutom ingår ett avsnitt

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Segjärnsprodukter P R O D U K T Ö V E R S I K T. Tel: +46(0)304-660 900 Mobil: +46(0)70-209 55 47 Röra Strand 94 471 93 Kållekärr

Segjärnsprodukter P R O D U K T Ö V E R S I K T. Tel: +46(0)304-660 900 Mobil: +46(0)70-209 55 47 Röra Strand 94 471 93 Kållekärr Segjärnsprodukter P R O D U K T Ö V E R S I K T Tel: +46(0)304-660 900 Mobil: +46(0)70-209 55 47 Röra Strand 94 471 93 Kållekärr info@nordiccover.se www.nordiccover.se 800 Brunnsbetäckning i segjärn enligt

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN

April 2013. Dagvattenkassetter DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN April 2013 DAGVATTENKASSETTER FÖR LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN Solutions for Essentials Överblick som ger inblick 4 för tv-inspektion, spolning och rensning. Klarar trafiklast. 11 Aquacell klarar

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Att tänka på om man drabbas av översvämning Informationsskrift om källaröversvämningar. Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning: 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. 2. Vatten

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Rätt attityd till värme

Rätt attityd till värme SCANDINAVISK SPISMILJÖ Attityd APARTMENT ARCTOS Brännö Sverigekassetten Svenska Klassiker Rätt attityd till värme Vi på Scandinavisk Spismiljö har arbetat med brasvärme i mer än 20 år. Hela tiden med den

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

ACO Collect Box för storkök och industri

ACO Collect Box för storkök och industri CO VV S för storkök och industri vvattninspaket innehållande rostfria brunnar och rännor i två olika stålutförande, 1.4301 och 1.4404 Komplett - Snabbt - Enkelt The future of drainae. The future of drainae.

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER Pumpstationer för renvatten eller avloppsvatten Nyckelfärdiga standardmodeller Med eller utan servicebyggnad Pumpar och utrustning efter behov Stabil och beständig

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

FATHANTERING FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA

FATHANTERING FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA FATKÄRRA Fatkärra för 1/1 fat, försedd med 2 st Ø 275 mm stora hjul och 2 st 200 mm stora pivothjul varav ett som är låsbart. u kan enkelt montera fast slangupprullare på kärran. Max last 300 kg. imensioner: B=750mm

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Dagvattenbrunnar Betäckningar Tillbehör

Dagvattenbrunnar Betäckningar Tillbehör Betäckningar Tillbehör Självrensningsbrunn 315 Självrensningsbrunn för dagvatten. Utan vattenlås- och sandfång. Utlopp 110-160. d öjd Förpackning Pall 2357316 1064442 315 x110-160 600 3,0 12 Gårdsbrunn

Läs mer

Anevac A. Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning.

Anevac A. Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Systembeskrivning Anevac A Systembeskrivn.+Artikelnr. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Utgåva 1:1999 Vid reparationer får endast MEDICVENT

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Best.-Nr. Längd/mm Ansl. gänga utv. 350-028 35 R1/8 400-028 40 R1/8 500-028 50 R1/8 600-028 60 R1/8 700-028 70 R1/8 800-028 80 R1/8

Best.-Nr. Längd/mm Ansl. gänga utv. 350-028 35 R1/8 400-028 40 R1/8 500-028 50 R1/8 600-028 60 R1/8 700-028 70 R1/8 800-028 80 R1/8 ÖRLÄNNNSNPPLR ör anslutning i smörjställe när en vanlig smörjnippel är svåråtkomlig. Nipplarna levereras med rak hydraulisk smörjnippel. Längden avser total längd exkl. smörjnippel. Smörjnippeln bygger

Läs mer

Prislista 2012. Utgåva 2

Prislista 2012. Utgåva 2 Utgåva 2 Prislista 2012 Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå Telefon: 0910-77 02 80, Fax: 0910-77 01 39, E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se 1. Register Köpevillkor 2 Anläggningar

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH SVENSKT VATTEN UTVECKLING 1 Bakgrund Med anledning av det stora antalet

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400

PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400 2012-09 PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400 Passdel Bärla Monteringsanvisningar Nordic Cover betäckningar Galler Ram Skrapring Galler Ram Skrapring Galler Ram Asfalt Asfalt Asfalt VARIABLA

Läs mer

Prislista 2013 UTGÅVA 2

Prislista 2013 UTGÅVA 2 UTGÅVA 2 Prislista 2013 Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå Telefon: 0910-77 02 80, Fax: 0910-77 01 39, E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se 1. Register Köpevillkor 2 Anläggningar

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016

PRODUKTKATALOG 2015/2016 PRODUKTKATALOG 2015/2016 KUNSKAP ScanPipe har sedan etableringen 1993 varit en verksamhet med stark tillväxt. Vi har idag en markant posi - tion som leverantör av plaströrssystem och tillbehör till entreprenadbranschen.

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

BARRIÄRELEMENT FÖR EN SÄKER OCH ESTETISK TRAFIKMILJÖ

BARRIÄRELEMENT FÖR EN SÄKER OCH ESTETISK TRAFIKMILJÖ ARRIÄREEMENT FÖR EN SÄKER OC ESTETISK TRAFIKMIJÖ ARRIÄREEMENT FÖR EN TRIVSAM OC SÄKER TRAFIKMIJÖ S:t Eriks arriärelement har högsta kvalitet i utformning och passning och medger ett snabbt och enkelt montage

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 PM01 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: T.Allansson 1 första sida 5 sidor beskrivning

Läs mer

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Teknik och täkter Mål och riktlinjer Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Ett framtida hållbart avloppssystem bör vara utformat så

Läs mer

Beläggningsprislista 2011

Beläggningsprislista 2011 Beläggningsprislista 2011 Kod Benämning Enhet à-pris 2 G.10.91.01 Arbetsledning tim 596,40 G.10.91.02 Anläggningsarbetare tim 357,84 G.10.91.03 Utsättare tim 477,12 G.10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

KANTSTÖD I TRAFIKMILJÖER EN GUIDE HUR DU LÄGGER G-STÖD

KANTSTÖD I TRAFIKMILJÖER EN GUIDE HUR DU LÄGGER G-STÖD KANTSTÖD I TRAFIKMIJÖER EN GUIDE HUR DU ÄGGER G-STÖD KANTSTÖD I TRAFIKMIJÖER G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Stödet kan limmas på såväl markstensbeläggningar

Läs mer

OLEOPATOR-K Oljeavskiljare med slamfång Betong

OLEOPATOR-K Oljeavskiljare med slamfång Betong PMB 221 OLEOPATOR-K Oljeavskiljare Betong n Klass I-avskiljare enligt SS-EN 858 Bilden visar avskiljare NS10 Oljeavskiljare OLEOPATOR-K är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

TEMA Blåspistoler. Standardutförande. TEMA Blåspistoler. TEMA Blåspistoler. Lågljudsutförande. Blåspistoler. TEMA Lågtryck

TEMA Blåspistoler. Standardutförande. TEMA Blåspistoler. TEMA Blåspistoler. Lågljudsutförande. Blåspistoler. TEMA Lågtryck Blåspistoler TEMA Blåspistoler TEMA Lågtryck TEMA blåspistol är uppbyggd kring ett unikt ventilsystem med mjukstartegenskaper och ett tätningssystem som ger friktionslös rörelse hos ventilspindeln. Detta

Läs mer