Strategi för Energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för Energieffektivisering 2014-2020"

Transkript

1 1 Strategi för Energieffektivisering HAPARANDA STAD JANUARI 2011

2 2 Strategi för Energieffektivisering Sofia Larsson, klimatstrateg och projektledare strategi för energieffektivisering samt arbetsgruppen för strategi för energieffektivisering Haparanda Stad Januari 2011 HAPARANDA STAD

3 3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Omvärldsanalys 6 3. Nulägesbeskrivning Total energianvändning Fastigheter Transporter Fordon Drivmedel Tjänsteresor Mål Mål i praktiken Åtgärder Handlingsplan Referenser 20

4 4 Sammanfattning Strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas energiförbrukning samt föreslå åtgärder för att minska energianvändningen och därmed energikostnaderna. Stategin syftar även till att uppfylla EUs, Sveriges nationella, Norrbottens regionala och Haparanda Stads lokala mål om minskad klimatpåverkan genom minskad energianvändning samt ökad andel förnybar energi. Nulägesanalysen visar att överlag värms Haparanda Stads fastigheter upp med fjärrvärme. Total kostnad för Haparanda Stads energianvändning för el och värme är 30 miljoner kronor per år och förbrukningen ligger på 29 GWh. Störst andel av kostnaden står elen för som även är den dyraste energibäraren per MWh. Fjärrvärmen i sin tur har relativt låg totalkostnad trots att den står för störst andel förbrukade MWh. Nulägesanalysen visar på fastighetssidan att det finns stora möjligheter till kostnadsreduceringar. Minskad elförbrukning och utfasning av eldningsolja är de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Överlag sker de flesta tjänstresor med i första hand bil, främst drivna av diesel och bensin. I andra hand sker tjänstresor med flyg främst sträckan Luleå- Arlanda och i tredjehand reser kommunalt anställda med privat bil i tjänst. Tåg, kollektivtrafik och förnybara drivmedel nyttjas i låg utsträckning. Total kostnad för drivmedel och tjänstresor var 2,7 miljoner och anställda reste totalt mil. Arbetsgruppen har utarbetat åtgärder och mål till energieffektiviseringsstrategin. Den kommer även att genomföra uppföljning och vid behov revidering av strategin. Arbetsgruppen är sektorsövergripande. Målen som arbetsgruppen har utarbetat grundar sig i EUs, Sveriges och Norrbottens mål om minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivisering. Nedan redovisas målen. Till 2014 ska reducering av energianvändning ske med 20 procent av de kommunala verksamheternas elanvändning 10 procent för uppvärmningen i de kommunala verksamheternas 20 procent i de kommunala transporterna 40 procent av fossilt bränsle i de kommunala transporterna med tjänstebilar Till 2020 ska reducering av energianvändning ske med 40 procent av de kommunala verksamheternas elanvändning 25 procent för uppvärmning i de kommunala verksamheterna 50 procent i de kommunala transporterna 100 procent av fossilt bränsle i de kommunala transporterna med tjänstebilar Beräkningar visar att under förutsättning att målen uppnås skulle det till 2014 innebära en årlig kostnadsreducering på 5,9 miljoner kronor och till 2020 en årlig kostnadsreducering på 13 miljoner kronor. För att nå uppsatta mål krävs investeringar i åtgärder. Åtgärder som utarbetats av arbetsgruppen syftar till att minska energianvändningen inom fastighetsbeståndet samt för transporterna. I huvudsak handlar de om ett tredjepartssamarbete för minskad energianvändning för fastigheterna samt diverse åtgärder inom transporterna bland annat minskade antal resor som följd av mer flexibla mötesformer, mer energieffektiva fordon, ökat nyttjande av kollektiva resformer samt samåkning. Ett par viktiga åtgärder handlar om hur vi genom förändrat beteende och skapande av förutsättningar minska energianvändningen både vad gäller el samt transporter.

5 5 1. Inledning Strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas energiförbrukning samt föreslå åtgärder för att minska energianvändningen och därmed energikostnaderna. Stategin syftar även till att uppfylla EUs, Sveriges nationella, Norrbottens regionala och Haparandas lokala mål om minskad klimatpåverkan och minskad energianvändning samt ökad andel förnybar energi. Målen beskrivs närmare i omvärldsanalysen. Stategin för energieffektivisering börjar med en omvärldsanalys där en presentation ges av mål för minskad klimatpåverkan och energieffektivisering som är antagna på olika nivåer från internationell till lokal nivå. Det ger en bakgrund och förståelse och sätter strategin i sitt sammanhang. Nulägesanalysen redovisar de kommunala verksamheternas energianvändning, baserat på statistik från år Det ger kunskap om vilken potential det finns för energibesparing och därmed besparing av kommunens utgifter. Vidare presenterar strategin de mål som arbetsgruppen för strategin utarbetat samt beräkningar på vad målen innebär ekonomiskt i praktiken. Slutligen redogörs de åtgärder för energieffektivisering som arbetsgruppen utarbetat och den handlingsplan som syftar till att förverkliga genomförandet av strategin för energieffektivisering. Arbetsgruppen har utarbetat åtgärder och mål till energieffektiviseringsstrategin. Den kommer även att genomföra uppföljning och vid behov revidering av strategin. Arbetsgruppen är sektorsövergripande och medverkande är: Arja Martinviita, Rektor Marielundsskolan samt särskolan, Barn och Ungdomsförvaltningen Catharina Strandberg, Enhetschef, Socialförvaltningen Fredrik Nestor, VD Haparanda Teknik och Fastighet Kalle Kyösti, Bovärd och förvaltare, Haparanda Teknik och Fastighet Kjell Mäki, Rektor Gränsskolan, Barn och Ungdomsförvaltningen Lena Svanberg, Ekonomiassistent, Ekonomikontoret Maarit Kontio, biträdande Kost- och lokalvårdschef, Barn och Ungdomsförvaltningen Paula Pietinhuhta, Kost- och lokalvårdschef, Barn och Ungdomsförvaltningen Pekka Hanski, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Samhällsbyggnadskontoret Rolf Sannebjörk, IT-strateg, IT-kontoret Sofia Larsson, klimatstrateg och projektledare strategi för energieffektivisering, Kommunledningsförvaltningen

6 6 2. Omvärldsanalys För att minska klimatpåverkan är minskad energianvändning den viktigaste åtgärden. Mål för minskad klimatpåverkan, ökad energieffektivisering samt ökad användning av förnybar energi är fastslagna på internationell nivå av EU, på nationell nivå av Sveriges riksdag och regering, på regional nivå av Norrbottens Länsstyrelse samt på lokal nivå av Haparanda Stad. EU har beslutat att utsläppen av koldioxid (CO 2 ) skall reduceras med 20 procent till år 2020, att energieffektviseringen skall uppgå till 9 procent år 2016, 20 procent år 2020 och 50 procent i byggnader till år Den totala andelen förnybar energi skall öka med 20 procent och därmed uppgå till minst 50 procent år Vidare har EU beslutat att andelen förnybar energi i transportsektorn skall uppgå till 10 procent år Alla mål utgår från år Sverige har ratificerat EUs mål och har därmed fastslagit att andelen förnybar energi skall uppgå till minst 50 procent år Sverige har även beslutat att utsläppen av CO 2 ska minska med 40 procent till år 2020 och nettoutsläppen vara noll vid Vidare är det i Sverige antaget att energieffektiviseringen skall uppgå till 20 procent år 2020 och 50 procent i byggnader till år I transportsektorn skall andelen förnybar energi uppgå till 10 procent år 2020 och transportsektorn vara helt fossilbränslefri år Samtliga mål utgår från år Viktigt att poängtera är att om det politiskt antagna 2 O C målet skall nås måste utsläppen av koldioxid minska med 40 procent till 2020, 80 procent till 2030 och 95 procent till Det rimmar illa med de mål som satts upp för energieffektivisering då det i praktiken skulle krävas att energieffektiviseringen uppgår i princip till 40 procent år 2020, 80 procent år 2030 och 95 procent år Norrbottens län har i sin tur beslutat om en Klimat- och energistrategi 3 och ett åtgärdsprogram 4 som sätter upp tydliga mål för energieffektivisering. Där framgår att andelen förnybar energi ska öka till 20 procent år 2020 och att uppvärmning med fossila bränslen skall upphöra till Vidare skall energianvändningen minska med 25 procent till 2020, industrin ska energieffektivisera med 20 procent till 2020 och uppvärmning med direktverkande el ska upphöra till Inom transportsektorn skall energieffektivisering öka med 20 procent till 2020 och andelen förnybar energi skall uppgå till 10 procent år Även Norrbottens mål utgår från år På lokal nivå har Haparanda i Vision beslutat att HaparandaTornio skall vara en logistisk nod med persontrafik på järnväg mellan Haparanda och Boden samt Tornio och Uleåborg samt att ett nytt resecentrum skall byggas på gränsen. En av de kritiska framgångsfaktorerna är att regionen skall ha en gränslös lokal och regional kollektivtrafik. Dessa målsättningar ger goda förutsättningar för mer klimatsmarta och energieffektiva transporter. Visionen har även slagit fast att regionen skall ha en hållbar livsmiljö med den kritiska framgångsfaktorn hållbar utveckling och begränsad klimatpåverkan. Som målsättning framgår att regionen skall ha minskande och hållbar energianvändning samt att kommunen skall vara fossilbränslefri år Haparandas lokala miljömål Begränsad klimatpåverkan fastslår att kommunen skall verka för energieffektivisering i byggnader, ökad biobränsleanvändning, minskad biltrafik och vid upphandling välja teknik som minskar koldioxidutsläppen. Miljömålen skall vara uppfyllda inom en generation och har indikatorerna klimatpåverkande utsläpp och energianvändning. 6 1 Naturvårdsverket (2010) EU:s klimat och energipaket 2 Naturvårdsverket (2010) Sveriges klimatpolitik 3 Länsstyrelsen Norrbotten (2009) Klimat- och energistrategi för Norrbottens län 4 Länsstyrelsen Norrbotten (2009) Åtgärdsprogram för klimat- och energiarbete i Norrbottens län Haparanda Stad (2010) Vision Haparanda Stad (2007) Haparandas miljömål

7 7 3. Nulägesbeskrivning Nulägesanalysen syftar till att kartlägga energianvändningen i Haparanda Stads verksamheter. Den utgör basen för att mäta förändringar under kommande år då åtgärder skall genomföras för att minska energianvändningen. Nulägesanalysen presenterar energidata dels inom el- och värme och dels inom transporter. Under varje rubrik preciseras varifrån statistik har erhållits. Nulägesanalysen presenterar i huvudsak statistik från år Uppgiftslämnare ansvarar för eventuella felrapporteringar. 3.1 Total energianvändning Haparanda Stads verksamheters energianvändning som procentuella andelar redovisas i diagram 1 och 2 nedan. Diagram 1 visar kostnad i kronor per energibärare och diagram 2 visar energianvändning i MWh per energibärare. Diagram 3 visar kostnad per MWh per energibärare. Diagram 1. Kostnad per energibäre, kr 2% 1% 2% 0% 0% El 32% 63% Fjärrvärme Biobränsle Eldningsolja Diesel Bensin Etanol Diagram 1 och 2 visar tydligt att den största utgiftsposten av alla energibärare är elen. Elen står för 64 procent av kostnaderna trots att den endast står för 32 procent av energianvändningen. Att elen står för högst kostnad per MWh framgår även tydligt av diagram 3. Diagram 3 visar även att eldningsoljan och bensinen är de näst dyraste energibärarna per MWh. Etanolen är även den dyr per MWh, det kan bero på att mängden upphandlad etanol är väldigt låg. Etanolen kan därmed vara en felkälla. Biobränsle är den energibärare med lägst kostnad per MWh, fjärrvärmen har näst lägst kostnad. Diagram 1-3 visar att det mest kostnadseffektiva är att minska elanvändningen och det näst kostnadseffektivaste är att minska användning av eldningsolja och bensin.

8 8 Diagram 2. Energianvändning per energibärare, MWh 2% 1% 2% 0% 0% El 40% Fjärrvärme Biobränsle Eldningsolja Diesel 55% Bensin Etanol Diagram 3. Kostnad per MWh, kr El Fjärrvärme Biobränsle Eldningsolja Diesel Bensin Etanol 200 0

9 9 3.2 Fastigheter Data för energianvändning inom el och uppvärmning kommer från Haparanda Teknik och Fastighet AB (HTF AB). För eventuella felrapporteringar ansvarar HTF AB. Statistik redovisas både i tabell och i diagram. Energibärare MWh Kr Fjärrvärme El Biobränsle Eldningsolja Totalt Tabell 1. MWh och kr per energibärare Diagram 4 visar förbrukat antal MWh per energibärare. Tydligt framgår att det energislag som är störst är fjärrvärmen. Kommunen har konverterat alla centralt belägna fastigheter till fjärrvärme. Av de längre bort belägna fastigheterna har en, Nikkala skola, konverterats till pelletspanna och står därmed ensam för kommunens konsumtion av bioenergi. Två fastigheter, Seskarö och Karungi skola får fortfarande sin värme från en oljepanna. Diagram 4. Energi per energibärare, MWh El Fjärrvärme Bioenergi Eldningsolja Diagram 5 visar kostnaden per energibärare. Som tydligt framgår står elförbrukningen för högst totalkostnad trots att den inte står för högst antal förbrukade MWh. Fjärrvärmen som står för högst antal förbrukade MWh står för betydligt lägre del av kostnaden. Fjärrvärmen har därmed ett betydligt lägre pris per MWh än el. Respektive energibärares kostnad per MWh visas i diagram 6 nedan. Av samma diagram framgår tydligt att el och olja är de tveklöst dyraste energislagen. Det mest kostnadseffektiva är att minska elförbrukningen samt eldningsolja. Bioenergi är det billigaste energislaget.

10 10 Diagram 5. Kostnad per energibärare, tkr El Fjärrvärme Bioenergi Eldningsolja Diagram 6. Kostnad per MWh per energibärare, kr El Fjärrvärme Bioenergi Eldningsolja 3.3 Transporter Överlag sker de flesta tjänstresor med i första hand bil, främst drivna av diesel och bensin. I andra hand sker tjänstresor med flyg främst sträckan Luleå- Arlanda och i tredjehand reser kommunalt anställda med privat bil i tjänst. Tåg, kollektivtrafik och förnybara drivmedel nyttjas i låg utsträckning. En viktig felkälla på redovisat antal kilometer i tjänst med privat bil är att många inte ansöker om reseersättning och därmed kommer dessa kilometrar ej med i statistiken Fordon Fordonsstatistik har erhållits från upphandlingssamordnare, som i sin tur kontaktat varje förvaltnings bilansvarige. Redovisade fordon avser personbilar, leasade och ägda. Nedan redovisas antalet fordon, per fordonstyp, totalt samt som andel i procent.

11 11 Drivmedel Antal fordon Andel fordon, procent Blyfri Diesel E85 2 3,4 Elhybrid 5 8,6 Totalt Tabell 2. Antalet bilar per drivmedel Fordonstyp Antal Andel i procent Miljöbil 14 24,6 Ej miljöbil 43 75,4 Totalt Tabell 3. Antal bilar per biltyp Diagram 7. Antal bilar per drivmedel Blyfri 95 Diesel E85 Elhybrid Drivmedel Nedan redovisas förbrukad mängd drivmedel. Kostnad har erhållits från kommunens ekonomisystem Aditro och antalet liter för bensin och diesel har räknats ut med hjälp av årsgenomsnittspriset för bensin och diesel 7. Etanolen kan vara en felkälla då det i kommunens ekonomisystem framgår en lägre summa än den som Shell rapporterat. Därför har Shells statistik från 2009 valts att användas. För övriga drivmedel, bensin och diesel, har inte Shells statistik kunnat användas då tankning skett på fler ställen än Shell. Diagram 8 visar kostnad per drivmedel och diagram 9 liter per drivmedel. Bensin svarar för högsta kostnaden och diesel för högst antal förbrukade lite. Etanol används till låg del. Drivmedel Kostnad Liter Blyfri , ,6 Diesel , ,5 E , ,2 Totalt , ,3 Tabell 3. Kostnad och liter per drivmedel Diagram. 8 Kostnad per drivmedel Diagram. 9 Liter per drivmedel Blyfri 95 Diesel E85 0 Blyfri 95 Diesel E85 7 Svenska Petroleum Institutet (2010) Priser & Skatter

12 Tjänsteresor Nedan redovisas antalet resor per färdmedel i kronor, kilometer och antal. Antalet körda kilometer med tjänstebilarna är framräknat med hjälp av drivmedelsstatisk samt genomsnittsförbrukningen 8 för respektive biltyp i Haparanda. Det har inte funnits bättre sätt att få fram antalet körda km då körjournal inte förs och inrapporterade kvantiteter från Shell innehåller stora felkällor då fel sifferföljd ofta skrivs in vid tankning. Tåg är justerat till noll då tåg och flyg ligger på samma konto och antalet tågresor anses vara i princip obefintligt. Det har därmed bedömts resursineffektivt att studera varje faktura för att kunna ta fram antalet tågresor. Bussresorna är uppköpta bussar och inte resor med befintlig kollektivtrafik. Färdmedel Kr Km Privat bil i tjänst , ,9 Tjänstebil , Flyg , Buss , Tåg 0 0 Taxi , Totalt , Tabell 4. Kostnad, km och antal per färdmedel Tjänsteresor sker i antal km räknat första hand med tjänstebil, i andra hand flyg främst sträckan Kallax - Arlanda och i tredje hand med privat bil i tjänst. Tåg och kollektivtrafik nyttjas i väldigt låg utsträckning. Diagram 10. Kostnad per transportmedel, kr Flyg Tåg Buss Taxi Privta bil i tjänst Tjänstebil Diagram 11. Antal km per transportmedel Flyg Tåg Buss Taxi Privta bil i tjänst Tjänstebil 8 SCB (2010) Körsträckor och bränsleförbrukning

13 13 4. Mål Mål är utarbetade av arbetsgruppen för strategi för energieffektivisering. Det är en verksamhetsövergripande grupp och består av representanter från Haparanda Teknik och Fastighet AB, Socialförvaltningen, Barn och ungdomsförvaltningen, Ekonomikontoret, IT-avdelningen och kommunledningsförvaltningen. Strategins mål grundar sig i EUs, Sveriges och Norrbottens mål om energieffektivisering. Basåret är 2009 för samtliga mål. Följande mål har arbetats fram: Till 2014 ska reducering av energianvändning ske med 20 procent i de kommunala transporterna räknat i MWh per kommunalt anställd 40 procent av fossilt bränsle i de kommunala transporterna med tjänstebilar 20 procent av de kommunala verksamheternas elanvändning och därmed MWh, räknat i kwh/m 2 10 procent för uppvärmningen i de kommunala verksamheternas och därmed MWh, räknat i kwh/m 2 Till 2020 ska reducering av energianvändning ske med 50 procent i de kommunala transporterna räknat i MWh per kommunalt anställd 100 procent av fossilt bränsle i de kommunala transporterna med tjänstebilar 40 procent av de kommunala verksamheternas elanvändning och därmed MWh, räknat i kwh/m 2 25 procent för uppvärmning i de kommunala verksamheterna och därmed MWh, räknat i kwh/m 2 Mål Reduktion till Reduktion till Basår 2009 Nyckeltal MWh MWh % MWh % Transporter Fossilbränsle MWh/ kommunanställd och år Elanvändning kwh/m 2 och år Uppvärmning kwh/m 2 och år

14 Mål i praktiken Vad innebär målen i praktiken? Nedan görs en beräkning på vad målen innebär i årliga kostnadsreduceringar. Viktigt att åter poängtera i sammanhanget är att kostnadsreduceringarna är beräknade på 2009 års energipriser. I framtiden kommer samtliga energipriser att stiga kraftigt vilket innebär att kostnadsreduceringarna blir betydligt större. Besparingarna är beräknade på Haparanda Stads 2009 års energikostnader. Mål 2014, energireduktion, procent Transporter 20 Fossilt bränsle 40 Elanvändning 20 Uppvärmning 10 Total årlig kostnadsreduktion Kostnadsreducering, kr per år Kommentar Stigande framtida energipriser gör besparingen än större Till detta kommer en kostnadsökning för förnybar energi, men då total mängd energi skall minska kommer kostnadsökningen vara lägre än kostnadsreduceringen så resultatet blir en kostnadsreducering. 4 miljoner Stigande framtida energipriser gör besparingen än större. 1 miljon Stigande framtida energipriser gör besparingen än större. 5,9 miljoner per år Stigande framtida energipriser gör besparingen än större. Mål till 2020 Energireduktion i procent Transporter 50 Fossilt bränsle 100 Elanvändning 40 Uppvärmning 25 Total årlig kostnadsreduktion Kostnadsreducering, kr per år Kommentar 1, 4 miljoner Stigande framtida energipriser gör besparingen än större Till detta kommer en kostnadsökning för förnybar energi, men då total mängd energi skall minska kommer kostnadsökningen vara lägre än kostnadsreduceringen så resultatet blir en kostnadsreducering. 8 miljoner Stigande framtida energipriser gör besparingen än större. 2, 7 miljoner Stigande framtida energipriser gör besparingen än större. 13 miljoner per år Stigande framtida energipriser gör besparingen än större.

15 15 5. Åtgärder Följande åtgärder har arbetats fram av arbetsgruppen för strategi för energieffektivisering. Vad respektive åtgärd innebär i besparing och kostnader är svårt att beräkna då vidare utredningar måste genomföras. Men uppskattningar har gjorts och framgår under rubrikerna minskad energianvändning samt kostnad nedan. Åtgärd Ansvarig förvaltning Åtgärdsbeskrivning Tidsplan Kostnad Minskad energianvändning per år, MWh och kr 1. EPC HTF AB Upphandling av EPC projekt under en 10 års period för att energieffektivisera fastighetsbeståndet. 2. Grön IT IT- kontoret Paketet består av olika åtgärder för att göra IT mer energieffektivt. Utfasning av LCD skärmar till LED skärmar. Minska antalet kopieringsmaskiner Utresa möjligheter att använda mjukvara för automatisk avstängning av datorer vid vissa klockslag 3. Virtuella möten 4. Resvaneunder sökning IT-kontoret Virtuellisering av servrar Paket med olika former av virtuella möten. Marknadsföring av befintlig utrustning för telefonmöten och eventuellt inköp av videokonferensutrustning för 8-10 pers. Upphandling påbörjas under Utbyte av LED skärmar, utfasning av kopieringsmaskiner och virtuallisering är påbörjad. Kostnad för framtagning av upphandlingsunderlag samt för genomförande. Ingen extra kostnad utöver ordinarie inköpskostnad för LED skärmarna. Mjukvara för avstängning av datorer ingår förmodligen i ordinarie licenskostnad. KLK Undersökning för att ta reda på anställdas resvanor Kostnad för administration. Projektet skall uppfylla strategins mål och ger därmed kostnadsreduceringar för el med 20 % och uppvärmning med 10% till 2014 samt för el 40% och värme med 25 % till LED skärmar: När alla skärmar är utbytta minskar energianvändningen med 28 MWh per år, vilket minskar energikostnaderna med ungefär kr/ år när alla skärmar är utbytta. Utredning påbörjas kr. Koldioxidutsläpp minskar med 4,5 ton per år om 50 resor á 20 mil t.o.r. ersätts med video eller telefonmöte. Energianvändningen minskar med 7,3 MWh för samma antal resor. Ingen direkt reducering, men en kartläggning medför möjligheter till åtgärder i syfte att förändra

16 16 Åtgärd anställdas beteende så att resekostnader kan minskas. Ansvarig förvaltning Åtgärdsbeskrivning Tidsplan Beräknad kostnad Minskad energianvändning per år, MWh och kr 5. Resepolicy KLK Framtagande av resepolicy för tjänsteresor för ökad samåkning, nyttjande av kollektivtrafik och tåg samt cykla och gå mer i tjänst. 6. Miljöbilar Upphandlings samordnare 7. Samordning av resor 8. Egen s påverkan 9. Effektivare gatubelysning 10. Energieffektiv upphandling 11. Uppföljning transporter IT-kontoret och klimatstrateg 2011 Ingen investeringskostnad. Utarbeta upphandlingsunderlag för inköp/ leasing av Miljöbilar kan ha endast miljöbilar, med fokus på förnybara drivmedel. dyrare leasing- och inköpspris. Ta fram lösning för samåkning av tjänsteresor Eventuell investeringskostnad för programvara. HTF AB och Paket med information till kommunalt anställda om Klimatstrateg det energieffektiva kontoret och hur alla kan påverka energianvändningen på sin arbetsplats. Informationsmaterial Inköp av grenkontaktakter med strömbrytare till kontoren Elmätare till fikarummet/en HTF AB Utfasning av gatubelysning från 125 watts till 35 watts. Upphandlings samordnare och klimatstrateg Ekonomikontoret, klimatstrateg, upphandlings samordnare Ställa hårdare och tydligare krav på energieffektivitet och miljöhänsyn vid all upphandling. I övergripande upphandlingspolicy, på transporter och fordon samt övrig upphandling. Implementera system för uppföljning av drivmedel, körda kilometer samt resor Kostnad för tryck av broschyr, inköp av grenkontakter samt elmätare (2500 kr/ styck). Område 2: 2010, område 3: 2011, område 4: 2012, område 1: miljoner kr per år och område, totalt 12 kr miljoner Ingen direkt kostnad. Men effektivare transporter kan kosta mer i inköp Eventuell mjukvarukostnad. Åtgärden är beteendepåverkande och beräkning är därmed svårt men åtgärden kommer leda till minskade kostnader för tjänstresor. Minskade drivmedelskostnader. Minskade drivmedelskostnader och minskade kostnader för förlorad arbetstid. Elmätare kan ge energibesparingar på 25 %. Studier visar på att medvetenhet kring egenpåverkan ger stora energibesparingar. Elförbrukningen minskar med 900MWh / år vilket är ungefär 0,9 miljoner kr per år. Minskade kostnader för drivmedel. Minskade kostnader för transporter då ökad kontroll och översikt uppnås. 12. Sparsam SOC Anlita sparcoach för utbildning av i första hand Kostnad för sparcoach. Cirka 10 % minskade

17 17 körning Åtgärd 13. Solceller HFT AB samt klimatstrateg 14. Biogas HTF AB och klimatstrateg 15. Påverkan för Politiker, tåganslutning SBK, till Haparanda KLF 16. VA- utredning V HTF AB 17. Cykelpaket SBK och KLF hemtjänstpersonal i eco-driving och eventuellt andra grupper som kör mycket i tjänst. drivmedelskostnader varje år. Ansvarig förvaltning Åtgärdsbeskrivning Tidsplan Beräknad kostnad Minskad energianvändning per år, MWh och kr Utreda möjligheter till installation av solceller på kommunhustaket, en skola i by samt annan kommunal verksamhet i centrala Haparanda. Utredning för möjligheter och förutsättningar för biogasproduktion i HaparandaTornio regionen. Arbete för bra anslutningstrafik med buss till tåg och flyg kortsiktigt i Haparanda och tåganslutning för persontrafik till Haparanda långsiktigt. Genom samverkan med Länstrafiken och andra relevanta samarbetspartners. Utredning av VAs potentialer för energieffektivisering. Verka för ökat cyklande i tjänsten. Införa bokningssystem för cyklarna Köpa in fler cyklar Bygga cykelgarage Bidragsansökan gör under våren Installation under sommar/höst % finansieras genom stöd från Energimyndigheten. Resterande investeringskostnad är kr Kostnad för framtagning av utredning. Minsta producerade mängd el är totalt 7,5 MWh per år vilket ger en ungefärlig kostnadsreduktion på 7500 kr per år. Minskade utgifter för drivmedel om kommunen kör tjänstebilar på biogas då detta ofta är ett väldigt kostnadseffektivt drivmedel Minskade utgifter för tjänsteresor då tåg ofta är ett väldigt kostnadseffektivt färdmedel Konsult- och investeringskostnad. Påbörjas under Cirka 0,5 miljoner för byggnation av cykelgarage och inköp av cyklar. Minskade energikostnader efter utbyte av gamla system. Minskade utgifter för drivmedel.

18 18 6. Handlingsplan Nr Handling Tidsplan Ansvarig Genomfört 1 Nulägesanalys Hösten 2010 Projektledare Ja 2 Skapa verksamhetsövergripande arbetsgrupp Hösten 2010 Projektledare Ja 3 Framtagande av mål och handlingsplan December 2010 Arbetsgrupp Ja 4 Färdigställande av strategi Januari 2011 Projektledare Ja 5 Synpunkter från arbetsgruppen Januari 2011 Arbetsgrupp Ja 6 Kommunikation av strategin i nämnderna för synpunkter. Revidera efter sammanställning av synpunkter. 7 Strategin i KSAU Revidera efter synpunkter från KSAU. 8 Strategin i KS Revidera efter synpunkter från KS. 9 Strategin i KF Revidera efter synpunkter från KF. Slutet av februari 2011 Projektledare + representanter från arbetsgruppen 7 Mars 2011 Projektledare + representanter från arbetsgrupp 4 april 2011 Projektledare + representanter från arbetsgrupp 18 april 2011 Projektledare + representanter från arbetsgrupp 10 Påbörja genomförande av åtgärder Höst 2011 Respektive förvaltning + bolagen 11 Inarbetning av åtgärder i 2012 års budget och Hösten 2011 Arbetsgruppen verksamhetsplan 12 Uppföljning och revidering av strategin December 2011 Arbetsgruppen 13 Uppföljning av 2011 års åtgärder Januari 2012 Arbetsgruppen 14 Uppföljning av 2011 års arbete med strategin och åtgärder hos nämnderna Januari 2012 Projektledare och representant från arbetsgruppen 15 Inrapportering av 2011 års statistik till Mars 2012 Projektledare Energimyndigheten 16 Inarbetning av åtgärder i 2013 års budget och Hösten 2012 Arbetsgruppen verksamhetsplan 17 Uppföljning och revidering av strategin December 2012 Arbetsgruppen 18 Uppföljning av 2012 års åtgärder Januari 2013 Arbetsgruppen 19 Uppföljning av 2012 års arbete med strategin och åtgärder hos nämnderna Januari 2013 Projektledare och representant från arbetsgruppen 20 Inrapportering av 2012 års statistik till Mars 2013 Arbetsgruppen Energimyndigheten 21 Inarbetning av åtgärder i 2014 års budget och Hösten 2013 Arbetsgruppen verksamhetsplan 22 Uppföljning och revidering av strategin December 2013 Arbetsgruppen 23 Uppföljning av 2013 års åtgärder Januari 2014 Arbetsgruppen 24 Uppföljning av 2013 års arbete med strategin och åtgärder hos nämnderna Januari 2014 Projektledare och representant från 25 Inrapportering av 2013 års statistik till Energimyndigheten Mars 2014 arbetsgruppen Projektledare

19 19 26 Uppföljning av 2014 års åtgärder Januari 2015 Arbetsgruppen 27 Uppföljning av 2014 års arbete med strategin och åtgärder hos nämnderna Januari 2015 Projektledare och representant från arbetsgruppen 28 Inrapportering av 2014 års statistik till Mars 2015 Projektledare Energimyndigheten 29 Slutredovisning av stöd för April 2015 Projektledare energieffektivisering 30 Utvärdering Vår 2015 Arbetsgruppen 31 Presentation av utvärdering i nämnderna Vår 2015 Projektledare och arbetsgrupp

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... Inledning... Vaxholm... Vaxholms vision/framtidsbild... Mål... Avgränsning... Vaxholms stad... Geografi, befolkningsutveckling,

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 BYGGNADER OCH TRANSPORTER I KOMMUNER OCH LANDSTING Upplysningar om innehållet: Andreas

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer