Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Hur du läser nulägesanalysen"

Transkript

1 ! " # &'(& % $ %

2 Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag av lågfjäll, berg och kullar. Tärnafjällen är en vacker och unik fjällbygd med levande nybyggar- och samekultur. Kommunen ligger i landskapet Lappland och är en av Sveriges geografiskt största kommuner. Umeälven rinner genom Storumans kommun och bildar flera stora sjöar som är sammanbundna med kortare älvsträckor. Älven är utbyggd för vattenkraft på totalt åtta ställen i Storumans kommun, och kommunen kan beskrivas som en riktig kraftkommun. Utöver vattenenergi kommer man inom kommunen producera förnybar energi genom stora vindkraftssatsningar framöver, bland annat i Blaiken och norra Stöttingfjället. Storuman är en kommun med stora arealer (7 500 kvadratkilometer) bestående av fjäll-, skogs- och jordbruksmarker. Totalt sett är invånarantalet litet. Storumans kommun som organisation tillhandahåller kommunal service som innefattar allt från att ansvara för skola och omsorg, se till att människors vardag är trygg till att ta hand om det avfall som produceras i kommunen. Kommunen majoritetsäger tre bolag och driver därmed fastighetsbolag, flygplats (under avveckling) och förvaltningsbolag. Vi är 580 årsanställda inom den kommunala organisationen i Storuman, och därmed en av de största arbetsplatserna i kommunen. Energibokslutet är en nulägesanalys av kommunens betydande energiaspekter för år Resultaten ska förmedlas till kommunfullmäktige, koncernledning och anställda inom kommunorganisationen. Energiuppföljningen avser kommunens egna förvaltningar och de majoritetsägda bolagen. Syftet med energieffektiviseringsstödet är att den offentliga sektorn ska vara en förebild inom energieffektiviseringar och att det ska stärka det lokala energiarbetet. Hur du läser nulägesanalysen Statistik kommer att redovisas under huvudrubrikerna Energianvändning i kommunens egna byggnader, Transporter inom Storumans kommun och Övriga uppgifter. Statistiken innefattar till största del kommunen som organisation och innefattar då, förutom våra egna förvaltningar, även våra majoritetsägda bolag. Vi går även in på mer detaljerad nivå och redovisar uppgifter om energianvändning inom vatten- och avloppsreningsverk, antalet fordonskilometrar med flyg, tåg och kollektivtrafik samt hyrbilar. Som övriga uppgifter presenteras gatubelysningens energianvändning, transport och resepolicy samt upphandlingspolicy.

3 Sammanfattning Storumans kommun har under året gjort en hel del energieffektiviseringar av lokaler och fastigheter och det syns tydligt i statistiken att det gett effekt. År 2012 var något kallare än 2011 och energianvändningen för uppvärmning har ökat något jämfört med år Både elanvändningen och oljeanvändningen har minskat jämfört med tidigare år. Inom kommunens avloppsreningsverk har energianvändningen minskat och inom vattenreningsverken är den något högre än Man har inte gjort några energieffektiviseringar inom vatten- eller avloppsreningsverk under året. Ser man till transportsidan så har drivmedelsanvändningen minskat med ca 10 % jämfört med år I november 2011 antog kommunfullmäktige en policy för smarta möten och resor inom Storumans kommun, vilket vi tror visat sig under Inom Storumans kommun följer man även upp antalet flygresor, resor med kollektivtrafik, antal fordonskilometrar med hyrbil och privata bilar vilket ger ett större helhetsperspektiv av kommunorganisationens resande i tjänst. Storumans kommun följer upp gatubelysningens energianvändning och den har minskat med 380 MWh mellan åren Sammanfattningsvis har år 2012 varit ett bra år där ett antal aktiviteter kommit igång och där vi ser goda resultat. Totalt sett har Storumans kommunorganisation minskat energianvändningen med nio och en halv procent vilket motsvarar MWh, se tabell 1. Tabell 1. Visar övergripande förändring av energianvändning för åren 2009, 2010, 2011 och Energianvändning Minskning i MWh Procentuell minskning Fastigheter totalt (MWh) % VA-anläggningar (MWh) % Gatubelysning (MWh) % Transporter (MWh) % Totalt (MWh) ,5 %

4 Energianvändning i fastigheter Energianvändningen inom våra lokaler och bostäder är MWh, vilket inkluderar uppvärmningskostnader och elkostnader. Detta är en minskning med 8 procent i jämförelse med 2009, vilket motsvara en minskad energianvändning med 1604 MWh. Fastigheter, lokaler och bostäder står för mer än kvadratmeter. Den totala kostnaden för köpt energi är kronor för år Inom Storumans kommun har vi satsat mycket på fjärrvärme, närvärme och bergvärme. Den mesta av oljeuppvärmningen har fasats ut och idag används endast olja som spetsvärme i tre fastigheter. Andelen förnybar energi för uppvärmning är 93 procent år 2012 och andelen förnybar elenergi är 25 procent år Energianvändningen per kvadratmeter varierar mellan kwh i A temp och man har under 2012 gjort en hel del energieffektiviseringar inom våra fastigheter och bostäder. Här följer en resultatet av den analys som är gjord inom fastighetsbeståndet och statistik om energianvändning, total area, bränslemix, andel förnybar el och kostnader för energi. Total area för lokaler respektive bostäder angivet i A Temp Inom Storumans kommun som organisation utgör vårt gemensamma fastighetsbestånd kvadratmeter, se tabell 2, fördelat på bostäder och lokaler. Tabell 2. Total area för lokaler resp. bostäder angivet i A temp Total area Bostäder - Fastighetsbolaget Umluspen AB m 2 A temp (i kvadratmeter) Lokaler - Storumans kommuns egna fastigheter Totalt - Fastighetsbolaget Umluspen AB - Förvaltningsbolaget AB - Storumans flygplats AB m m 2 (egna lokaler) Ingår i fastighetsbolagets fastigheter m m 2

5 Köpt energi avseende lokaler respektive bostäder angivet per energibärare, för biobränsle, fjärrvärme, fjärrkyla och el i MWh per år. En stor del av kommunens fastigheter, lokaler och bostäder värms upp med förnybara energibärare som fjärrvärme och biobränsle. År 2012 var andelen förnybart 93 procent ungefär är detsamma som året innan, då är även de fastigheter som värms med direktverkande el medräknade, se tabell 3. Tabell 3. Köpt energi per energibärare Köpt energi per energibärare Bostäder Fastighetsbolaget Umluspen AB Fjärrvärme (i MWh) Biobränsle (i MWh) El (i MWh) Olja (i imwh) 2737,5 874,5 916,5 0 Lokaler Kommunens egna fastigheter 6277,8 636, Fastighetsbolaget Umluspen AB Förvaltningsbolaget AB 480,3 Ingår i Fastighetsbolagets fastigheter 61,4 233,1 0 Storumans flygplats AB Totalt MWh MWh 95 MWh MWh (varav 589,6 MWh till uppvärmning) 0,4 294 MWh

6 Figur 1. Visar köpt energi byggnader Storumans kommunorganisation Bränslemix som avser köpt fjärrvärme och elenergi Elenergi köps av två olika bolag (Vattenfall AB och Storuman Energi AB) inom kommunen som har varierad bränslemix. Fjärrvärmen köps via Skellefteåkraft AB. Kommunen och majoriteten av våra bolag köper elenergi från Storuman Energi AB med vanlig elmix, urspungsgarantin är densamma som för Nord Pool enligt hemsidan. År 2011 bestod den levererade energin av 23 % förnybar energi, 34 % kärnkraftsel och 43 % fossilbaserad elenergi. Fastighetsbolaget Umluspen AB har valt att köpt vindkraftsandelar vilka motsvarar 25 procent av deras elenergibehov, dvs. 250 MWh vindkraft. Man köper in elenergi via Vattenfall AB och år 2011 bestod denna mix av 48,7% kärnkraft, 51 % förnybar el och 0,3 % fossil- och torvbaserad el. Denna el köps in till gatubelysningen inom kommunen samt en del fastigheter och VA-anläggningar. Fjärrvärmen som levereras inom Storumans kommun av Skellefteåkraft AB har en bränslemix som utgörs av 28 procent biobränsle (pellets och torv) och 2 procent olja.

7 Omfattning förnybar el, angivet i MWh per år. Omkring 25 procent av elenergin som används kommer från förnybara energikällor beräknat på gällande bränslemixer, se figur 2. Det motsvarar 2718 MWh för år Fastighetsbolaget har köpt vindkraftsandelar inom fastighetsbolaget Umluspen AB vilka motsvarar 25 procent av deras elenergibehov, d.v.s. 250 MWh per år. Dessa inräknas i den totala andelen förnybar energi. &)*,(* +,* -./0%.1." 23.2.%! 4 10%.%5." Figur 2. Visar fördelningen mellan elenergislag fördelat på förnybar energi, kärnkraft och fossilbaserad elenergi. Årlig energianvändning av egenproducerad förnybar el och värme, avseende el från solceller eller vindkraft samt solvärme, angivet i MWh per år och energislag. Inom kommunens organisation produceras i dagsläget ingen egen förnybar energi från solceller eller vindkraft. Total energikostnad för värme, el och fjärrkyla. Den totala energikostnaden för värme och el inom den kommunala organisationen var kronor under år Summan inkluderar fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar för våra bolag och kommunens förvaltningar. Siffran inkluderar även anslutningsavgifter.

8 Avancerad nivå Fastigheter Köpt energi för vatten- och avloppsverksamhet Energibehovet för vattenreningsverket var 790 MWh och för avloppsreningsverket 785 MWh. Den totala energianvändningen för vatten- och avloppsverksamhet är i princip densamma som år se figur 3. Kommunens vatten- och avloppsreningsverk är mestadels uppvärmda med direktverkande el och man har inte gjort några energieffektiviseringar. Figur 3. Visar energianvändning i övriga fastigheter Storumans kommun Samverkan mellan fastighetsägare och verksamhetsbedrivare eller hyresgäster i syfte att uppnå energieffektiviseringar Fastighets AB Umluspens miljöengagemang bygger på ett samspel mellan företagets personal, kunder, entreprenörer, leverantörer och samhällets förväntan. Detta samarbete skall långsiktigt skapa en god boende- och livsmiljö baserad på miljömedvetenhet och resurshushållning. Fastighetsbolaget deltar i en energiutmaning med andra fastighetsbolag och målet är att spara 20 procent av energibehovet till 2016 (utgångsår 2007). Hittills har man sparat 15,8 procent inom kommunens egna fastigheter och i de egna fastigheterna sedan år 2007.

9 Transporter inom Storumans kommun Storumans kommun är en geografiskt stor kommun med stora avstånd. Inom kommunen reser vi mycket, både med leasingbilar, egna bilar, hyrbilar och privata bilar och utslaget per anställd blir det 280 mil per år, vilket är en minskning med 10 procent sedan Lägger man till flyg, tåg och kollektivtrafik reste vi i snitt 333 mil per anställd år Det innebär en minskning med 20 procent (sedan 2009) vilket till största del beror på att vi under referensåret hade några väldigt långa flygresor. Antal fordon samt körda fordonskilometer avseende leasingbilar, tjänstebilar och kommun- eller landstingsägda bilar Antalet fordon i kommunen, både kommunägda och leasing, uppgår till 53 stycken och antalet fordonskilometrar var totalt km, vilket betyder att varje fordon går i snitt km dvs mil per år. Detta är beräknat via den drivmedelförbrukning som vi hade under Felkällor finns i hur mycket den genomsnittliga bensinförbrukningen är och att alla bilar inte räknas in i uppföljningen (ej räddningstjänstens fordon och bussar). Från och med februari 2012 anger förarna av fordonen inom kommunorganisationen mätarställning när de tankar. Detta som en del i vår SparCoach-satsning och utbildning av personal i sparsam körning som påbörjades under hösten I november 2012 påbörjades ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med ett nytt bokningssystem för bilar. I projektet ingår även Landstinget i Storumans kommun (Folkhögskolan och sjukstugan). Syftet med projektet är att testa ett gemensamt bokningssystem, där det går att samåka över organisationsgränserna. Projektet pågår till mars I systemet kan man se vilka resor som är planerade och därmed samåka när möjlighet finns. Systemet är även synkroniserat med Länstrafikens busstidtabell så att man kan se när bussarna går. Det nya bokningssystemet gör det möjligt att implementera kommunens resepolicy i ett bokningssystem för att bland annat styra resandet till att fler väljer bussen istället för bil eller samåker. När det gäller kommunens hel- och majoritetsägda bolag så äger eller leasar de 17 fordon gemensamt som gick kilometrar år Fem av dessa är personbilar och resten är lastbilar som nyttjas i verksamheten. Varje bil går kilometrar varje år, motsvarar 986 mil per år. Totalt kör vi inom kommunen närmare kilometrar inom kommunala organisationen med tjänstebilar och leasingfordon.

10 Antal fordonskilometer i tjänsten med användande av anställdas privata bilar. För år 2012 har antalet körda fordonskilometrar minskat till inom kommunens förvaltningar och det innefattar alla resor med privat bil, även förtroendevalda och övriga uppdragstagare. Inkluderas våra bolag tillkommer kilometer. Totalt nyttjas egna bilar till stor del i kommunen och omfattar i den totala organisationen kilometer, se figur 4 vilket är en minskning med 47 procent. Storumans kommun antog en policy för Smarta Resor och Möten i slutet av 2011 vilket förmodligen har lett till den kraftiga minskningen av resor med privata bilar i tjänsten. Figur 4. Visar antal fordonskilometer i tjänst med privata bilar inom Storumans kommunorganisation.

11 Årsförbrukning av drivmedel Storumans kommunorganisation, för olja, diesel och etanol angivet i m 3. Figur 5. Visar årsförbrukningen av drivmedel år 2012 för Storumans kommunorganisation, fördelat på Diesel, 95oktan bensin och E85 etanol.

12 Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning (TSFS 2009:140) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Storumans kommun hade totalt 48 fordon i sin flotta år Av dessa är 31 stycken personbilar och 22 lastbilar. Bolagen äger tillsammans 5 personbilar och 12 lastbilar. Totalt ingår 70 fordon i den kommunala organisationen, då är räddningstjänstens fordon inte inräknade i och med att de inte omfattas av miljökraven för myndigheters bilar och fordon. År 2012 var 53 procent, det vill säga 19 stycken av personbilarna (7 stycken 2009) som uppfyllde miljökraven. Inga av lastbilarna uppfyllde kraven och lägger man ihop kommunens alla bilar, inklusive lastbilar var det 21 procent av bilarna som uppfyllde miljökraven, se figur 6 a och b. På personbilssidan är det en förbättring och på lastbilssidan en klar försämring från år Det finns en del fordon inom kommunens egen organisation som är från mitten av 1980-talet och början av 1990-talet som inte har någon typ av miljöklassning. Figur 6a och b. Visar antalet personbilar resp. det totala antalet bilar som uppfyller miljökraven enligt förordningen (TSFS 2009:140)

13 Utsläpp av koldioxid från transporter in den kommunala organisationen De totala utsläppen av koldioxid var 276 ton år 2012 (330 ton år 2009) från personoch lastbilar inom kommunen, se figur 7. År 2012 var utsläppen 3,9 ton per fordon och år ,5 ton per fordon. Figur 7. Visar utsläppen av koldioxid från Storumans kommunorganisation. Energianvändning inom kommunens transporter Inom Storumans kommun som organisation nyttjar vi knappt 1 procent förnybar energi i transportsektorn och 99 procent energi baserad på fossila bränslen under år 2012, se figur 8. Det är en försämring sedan år 2009 totalt sett. Energianvändningen per fordon är 15,3 MWh år 2012 (19,5 MWh år 2009). Den totala energianvändningen inom kommunens transporter har minskat med 371 MWh sedan 2009, dvs. en minskning med 26 procent (beräknas på drivmedelsanvändningen inom kommunorganisationen). I dessa uppgifter finns en stor osäkerhet, eftersom vi förmodligen räknade in bilar 2009 (referensåret) som inte skulle vara med (som exempelvis räddningstjänstens fordon). För att få en mer rättvisande bild av energianvändningen inom transporter för vår kommun, där användningen till stor del är kopplad till exempelvis var brukarna bor, så har vi även räknat på drivmedelsförbrukningen per mil. Vi kan se att förbrukningen har minskat från 0,8 liter/mil (år 2009) till 0,73 liter/mil år Det innebär en minskning med 10 procent, vilket förmodligen är en mer rättvisande bild för energieffektiviseringen inom transporter i vår kommun.

14 Avancerad nivå Transporter Antal flygresor samt antal kilometer flyg i tjänsten per anställd personal. Antalet flygresor var 407 stycken enkelresor mestadels mellan Vilhelmina och Stockholm, se figur 8. Det är fler korta resor under året, dvs. mellan Vilhelmina- Arlanda, Lycksele-Arlanda och Umeå-Arlanda inklusive anslutningsresor än vad det var under 2011 och ungefär lika många som år 2009, som är referensåret. Figur 8. Visar antalet flygresor inom Storumans kommunorganisation Antalet flygkilometer per anställd är 402 kilometer år 2012 (antalet anställda är 610 stycken år 2012 inkl. bolagen). Det är en minskning med 63 procent sedan 2009! Det finns en del brister i statistiken och att Storumans flygplats lagts ner kan vara en förklaring till den stora skillnaden. Totalt flög vi inom kommunens organisation km år 2012, se figur 9.

15 Figur 9. Visar antalet flygkilometer för Storumans kommunorganisation Antal tågresor samt antal kilometer med tåg i tjänsten för anställd personal. De flesta resor som har genomförts inom kommunens organisation är mestadels resor med Arlandaexpress i anslutning till de flygresor som gjorts mellan Vilhelmina- Arlanda, Lycksele-Arlanda och Umeå-Arlanda. Utöver detta har man valt tåg endast vid några enstaka resor. Antalet tågresor har ökat från 160 till 361 stycken och antalet kilometrar är nu 16396, per anställd 27 km. Ökningen kan bero på att fler anslutningsresor med Arlanda express nu räknats med.

16 Antal resor med hyrbil inom kommunens förvaltningar Utöver de resor som vi genomför med våra egna och leasingbilar nyttjar vi även hyrbilar inom kommunens organisation, som omfattar kilometer år 2012, se figur 10. För Storumans kommun och majoritetsägda bolag har antalet kilometrar ökat mellan åren, vilket delvis kan bero på att privata bilar används i mindre utsträckning. )'''',)''','''' +)''' +'''' &)''' &'''' ()''' ('''' )''' ' +:':& &6678 &,'6' &(&+& (&):8 (&):8,()( ()', 9 99 ' ' 99 ' ' &+' +66,8 ++:&( &6678 ( & +, ),+867 &''8 &'(' &'(( &'(& Figur 10. Visar antal kilometer med hyrbil i tjänst för Storumans kommunorganisation Antal resor med kollektivtrafik inom kommunens förvaltningar Under 2012 var antalet bussresor 618 stycken, se figur 11 och antalet fordonskilometer per anställd har ökat till 112 km per år. Det totala antalet kilometrar under 2011 var km, se figur 12, vilket är en ökning med 86 procent. Den kraftiga ökningen kan bero på att kommunen införde en recepolicy i slutet av 2011 där resor med kollektivtrafik uppmuntras.

17 Figur 11. Visar antalet resor med kollektivtrafik , Storumans kommunorganisation Krav på sparsam körning eller andra krav på energieffektivitet uppställs för upphandlade transporttjänster. Det finns inte krav på sparsam körning i den transport- och resepolicy som gäller för kommunens organisation. Däremot premieras gröna fordon vid upphandling av Fastighetsbolaget Umluspen AB, men det gäller främst arbetsfordon. Kommunen ställer miljökrav enligt förordningen TSFS 2009:140 i samband med leasing av nya fordon. I övrigt finns krav om mest kostnadseffektiva resor. Krav om Heavy EcoDriving har ställts vid upphandling av avfallshämtning och man ställer miljökrav på fordon. När det gäller upphandling av snöröjning och asfaltsarbeten har man inte ställt miljökrav då man vill gynna lokala entreprenörer.

18 Övriga uppgifter Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling samt en översiktlig beskrivning av policyns eller riktlinjernas innehåll. Upphandlingspolicyn som antogs i november 2012 innehåller krav om att Miljöstyrningsrådets kriteriedokument ska användas vid behovsanalys och framtagande av kravspecifikation. Policyn kommer att justeras i fullmäktige 2013 så att Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för avancerad nivå ska användas och att den hänvisar till projektets framtagna strategi för energieffektiviseringar. Det innebär att vi därmed kommer att ställa krav på att upphandla energikrävande produkter, varor och tjänster på ett hållbart sätt. Om och i tillämplig mån hur kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanering. Inom kommunen finns i dagsläget ingen energiplan. Energifrågor har till viss del integreras i den nya översiktsplanen som togs fram under Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd resepolicy samt en översiktlig beskrivning av resepolicyns innehåll. Transport- och resepolicyn i Storumans kommun innefattar alla person- och godstransporter som genomförs för Storumans kommun, såväl interna som upphandlade transporter. Vid val av transport ska i första hand kollektiva färdsätt prioriteras. Samordning av transporter ska eftersträvas för att minska miljöbelastningen och spara på kommunens ekonomiska utgifter. Transporterna ska planeras och genomföras utifrån följande: Minsta möjliga negativa miljöeffekter ska eftersträvas Vara baserade på högt ställda säkerhetskrav Vara kostnadseffektiva En arbetsgrupp har tagit fram en ny policy för Smarta resor och Energismarta resor, som antagits i november 2011.

19 Köpt el angivet i MWh per år avseende gatu- och vägtrafiksignaler, samt parkoch övrig belysning. Energiförbrukningen för gatubelysning var 1132 MWh för år 2012 för Storuman och Tärnaby, vilket är en minskning med 25 procent dvs. minskad energianvändning om 380 MWh, se figur 12. Under åren har ett antal kvicksilverarmaturer har bytts ut till högtrycksnatrium vilket är anledningen till den stora minskningen. Figur 12. Visar energianvändningen avseende gatubelysning Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 BYGGNADER OCH TRANSPORTER I KOMMUNER OCH LANDSTING Upplysningar om innehållet: Andreas

Läs mer

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN KLIMATSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-08 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Haninge kommuns klimatstrategi...2 1.1 Läsanvisning... 2 1.2 Bakgrund... 2 1.3 Syfte...

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 1 Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 HAPARANDA STAD JANUARI 2011 2 Strategi för Energieffektivisering Sofia Larsson, klimatstrateg och projektledare strategi för energieffektivisering samt arbetsgruppen

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun Energieffektiviseringsstrategi Katrineholms kommun In nehål Isförteckn ing Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer