Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Hur du läser nulägesanalysen"

Transkript

1 ! " # &'(& % $ %

2 Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag av lågfjäll, berg och kullar. Tärnafjällen är en vacker och unik fjällbygd med levande nybyggar- och samekultur. Kommunen ligger i landskapet Lappland och är en av Sveriges geografiskt största kommuner. Umeälven rinner genom Storumans kommun och bildar flera stora sjöar som är sammanbundna med kortare älvsträckor. Älven är utbyggd för vattenkraft på totalt åtta ställen i Storumans kommun, och kommunen kan beskrivas som en riktig kraftkommun. Utöver vattenenergi kommer man inom kommunen producera förnybar energi genom stora vindkraftssatsningar framöver, bland annat i Blaiken och norra Stöttingfjället. Storuman är en kommun med stora arealer (7 500 kvadratkilometer) bestående av fjäll-, skogs- och jordbruksmarker. Totalt sett är invånarantalet litet. Storumans kommun som organisation tillhandahåller kommunal service som innefattar allt från att ansvara för skola och omsorg, se till att människors vardag är trygg till att ta hand om det avfall som produceras i kommunen. Kommunen majoritetsäger tre bolag och driver därmed fastighetsbolag, flygplats (under avveckling) och förvaltningsbolag. Vi är 580 årsanställda inom den kommunala organisationen i Storuman, och därmed en av de största arbetsplatserna i kommunen. Energibokslutet är en nulägesanalys av kommunens betydande energiaspekter för år Resultaten ska förmedlas till kommunfullmäktige, koncernledning och anställda inom kommunorganisationen. Energiuppföljningen avser kommunens egna förvaltningar och de majoritetsägda bolagen. Syftet med energieffektiviseringsstödet är att den offentliga sektorn ska vara en förebild inom energieffektiviseringar och att det ska stärka det lokala energiarbetet. Hur du läser nulägesanalysen Statistik kommer att redovisas under huvudrubrikerna Energianvändning i kommunens egna byggnader, Transporter inom Storumans kommun och Övriga uppgifter. Statistiken innefattar till största del kommunen som organisation och innefattar då, förutom våra egna förvaltningar, även våra majoritetsägda bolag. Vi går även in på mer detaljerad nivå och redovisar uppgifter om energianvändning inom vatten- och avloppsreningsverk, antalet fordonskilometrar med flyg, tåg och kollektivtrafik samt hyrbilar. Som övriga uppgifter presenteras gatubelysningens energianvändning, transport och resepolicy samt upphandlingspolicy.

3 Sammanfattning Storumans kommun har under året gjort en hel del energieffektiviseringar av lokaler och fastigheter och det syns tydligt i statistiken att det gett effekt. År 2012 var något kallare än 2011 och energianvändningen för uppvärmning har ökat något jämfört med år Både elanvändningen och oljeanvändningen har minskat jämfört med tidigare år. Inom kommunens avloppsreningsverk har energianvändningen minskat och inom vattenreningsverken är den något högre än Man har inte gjort några energieffektiviseringar inom vatten- eller avloppsreningsverk under året. Ser man till transportsidan så har drivmedelsanvändningen minskat med ca 10 % jämfört med år I november 2011 antog kommunfullmäktige en policy för smarta möten och resor inom Storumans kommun, vilket vi tror visat sig under Inom Storumans kommun följer man även upp antalet flygresor, resor med kollektivtrafik, antal fordonskilometrar med hyrbil och privata bilar vilket ger ett större helhetsperspektiv av kommunorganisationens resande i tjänst. Storumans kommun följer upp gatubelysningens energianvändning och den har minskat med 380 MWh mellan åren Sammanfattningsvis har år 2012 varit ett bra år där ett antal aktiviteter kommit igång och där vi ser goda resultat. Totalt sett har Storumans kommunorganisation minskat energianvändningen med nio och en halv procent vilket motsvarar MWh, se tabell 1. Tabell 1. Visar övergripande förändring av energianvändning för åren 2009, 2010, 2011 och Energianvändning Minskning i MWh Procentuell minskning Fastigheter totalt (MWh) % VA-anläggningar (MWh) % Gatubelysning (MWh) % Transporter (MWh) % Totalt (MWh) ,5 %

4 Energianvändning i fastigheter Energianvändningen inom våra lokaler och bostäder är MWh, vilket inkluderar uppvärmningskostnader och elkostnader. Detta är en minskning med 8 procent i jämförelse med 2009, vilket motsvara en minskad energianvändning med 1604 MWh. Fastigheter, lokaler och bostäder står för mer än kvadratmeter. Den totala kostnaden för köpt energi är kronor för år Inom Storumans kommun har vi satsat mycket på fjärrvärme, närvärme och bergvärme. Den mesta av oljeuppvärmningen har fasats ut och idag används endast olja som spetsvärme i tre fastigheter. Andelen förnybar energi för uppvärmning är 93 procent år 2012 och andelen förnybar elenergi är 25 procent år Energianvändningen per kvadratmeter varierar mellan kwh i A temp och man har under 2012 gjort en hel del energieffektiviseringar inom våra fastigheter och bostäder. Här följer en resultatet av den analys som är gjord inom fastighetsbeståndet och statistik om energianvändning, total area, bränslemix, andel förnybar el och kostnader för energi. Total area för lokaler respektive bostäder angivet i A Temp Inom Storumans kommun som organisation utgör vårt gemensamma fastighetsbestånd kvadratmeter, se tabell 2, fördelat på bostäder och lokaler. Tabell 2. Total area för lokaler resp. bostäder angivet i A temp Total area Bostäder - Fastighetsbolaget Umluspen AB m 2 A temp (i kvadratmeter) Lokaler - Storumans kommuns egna fastigheter Totalt - Fastighetsbolaget Umluspen AB - Förvaltningsbolaget AB - Storumans flygplats AB m m 2 (egna lokaler) Ingår i fastighetsbolagets fastigheter m m 2

5 Köpt energi avseende lokaler respektive bostäder angivet per energibärare, för biobränsle, fjärrvärme, fjärrkyla och el i MWh per år. En stor del av kommunens fastigheter, lokaler och bostäder värms upp med förnybara energibärare som fjärrvärme och biobränsle. År 2012 var andelen förnybart 93 procent ungefär är detsamma som året innan, då är även de fastigheter som värms med direktverkande el medräknade, se tabell 3. Tabell 3. Köpt energi per energibärare Köpt energi per energibärare Bostäder Fastighetsbolaget Umluspen AB Fjärrvärme (i MWh) Biobränsle (i MWh) El (i MWh) Olja (i imwh) 2737,5 874,5 916,5 0 Lokaler Kommunens egna fastigheter 6277,8 636, Fastighetsbolaget Umluspen AB Förvaltningsbolaget AB 480,3 Ingår i Fastighetsbolagets fastigheter 61,4 233,1 0 Storumans flygplats AB Totalt MWh MWh 95 MWh MWh (varav 589,6 MWh till uppvärmning) 0,4 294 MWh

6 Figur 1. Visar köpt energi byggnader Storumans kommunorganisation Bränslemix som avser köpt fjärrvärme och elenergi Elenergi köps av två olika bolag (Vattenfall AB och Storuman Energi AB) inom kommunen som har varierad bränslemix. Fjärrvärmen köps via Skellefteåkraft AB. Kommunen och majoriteten av våra bolag köper elenergi från Storuman Energi AB med vanlig elmix, urspungsgarantin är densamma som för Nord Pool enligt hemsidan. År 2011 bestod den levererade energin av 23 % förnybar energi, 34 % kärnkraftsel och 43 % fossilbaserad elenergi. Fastighetsbolaget Umluspen AB har valt att köpt vindkraftsandelar vilka motsvarar 25 procent av deras elenergibehov, dvs. 250 MWh vindkraft. Man köper in elenergi via Vattenfall AB och år 2011 bestod denna mix av 48,7% kärnkraft, 51 % förnybar el och 0,3 % fossil- och torvbaserad el. Denna el köps in till gatubelysningen inom kommunen samt en del fastigheter och VA-anläggningar. Fjärrvärmen som levereras inom Storumans kommun av Skellefteåkraft AB har en bränslemix som utgörs av 28 procent biobränsle (pellets och torv) och 2 procent olja.

7 Omfattning förnybar el, angivet i MWh per år. Omkring 25 procent av elenergin som används kommer från förnybara energikällor beräknat på gällande bränslemixer, se figur 2. Det motsvarar 2718 MWh för år Fastighetsbolaget har köpt vindkraftsandelar inom fastighetsbolaget Umluspen AB vilka motsvarar 25 procent av deras elenergibehov, d.v.s. 250 MWh per år. Dessa inräknas i den totala andelen förnybar energi. &)*,(* +,* -./0%.1." 23.2.%! 4 10%.%5." Figur 2. Visar fördelningen mellan elenergislag fördelat på förnybar energi, kärnkraft och fossilbaserad elenergi. Årlig energianvändning av egenproducerad förnybar el och värme, avseende el från solceller eller vindkraft samt solvärme, angivet i MWh per år och energislag. Inom kommunens organisation produceras i dagsläget ingen egen förnybar energi från solceller eller vindkraft. Total energikostnad för värme, el och fjärrkyla. Den totala energikostnaden för värme och el inom den kommunala organisationen var kronor under år Summan inkluderar fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar för våra bolag och kommunens förvaltningar. Siffran inkluderar även anslutningsavgifter.

8 Avancerad nivå Fastigheter Köpt energi för vatten- och avloppsverksamhet Energibehovet för vattenreningsverket var 790 MWh och för avloppsreningsverket 785 MWh. Den totala energianvändningen för vatten- och avloppsverksamhet är i princip densamma som år se figur 3. Kommunens vatten- och avloppsreningsverk är mestadels uppvärmda med direktverkande el och man har inte gjort några energieffektiviseringar. Figur 3. Visar energianvändning i övriga fastigheter Storumans kommun Samverkan mellan fastighetsägare och verksamhetsbedrivare eller hyresgäster i syfte att uppnå energieffektiviseringar Fastighets AB Umluspens miljöengagemang bygger på ett samspel mellan företagets personal, kunder, entreprenörer, leverantörer och samhällets förväntan. Detta samarbete skall långsiktigt skapa en god boende- och livsmiljö baserad på miljömedvetenhet och resurshushållning. Fastighetsbolaget deltar i en energiutmaning med andra fastighetsbolag och målet är att spara 20 procent av energibehovet till 2016 (utgångsår 2007). Hittills har man sparat 15,8 procent inom kommunens egna fastigheter och i de egna fastigheterna sedan år 2007.

9 Transporter inom Storumans kommun Storumans kommun är en geografiskt stor kommun med stora avstånd. Inom kommunen reser vi mycket, både med leasingbilar, egna bilar, hyrbilar och privata bilar och utslaget per anställd blir det 280 mil per år, vilket är en minskning med 10 procent sedan Lägger man till flyg, tåg och kollektivtrafik reste vi i snitt 333 mil per anställd år Det innebär en minskning med 20 procent (sedan 2009) vilket till största del beror på att vi under referensåret hade några väldigt långa flygresor. Antal fordon samt körda fordonskilometer avseende leasingbilar, tjänstebilar och kommun- eller landstingsägda bilar Antalet fordon i kommunen, både kommunägda och leasing, uppgår till 53 stycken och antalet fordonskilometrar var totalt km, vilket betyder att varje fordon går i snitt km dvs mil per år. Detta är beräknat via den drivmedelförbrukning som vi hade under Felkällor finns i hur mycket den genomsnittliga bensinförbrukningen är och att alla bilar inte räknas in i uppföljningen (ej räddningstjänstens fordon och bussar). Från och med februari 2012 anger förarna av fordonen inom kommunorganisationen mätarställning när de tankar. Detta som en del i vår SparCoach-satsning och utbildning av personal i sparsam körning som påbörjades under hösten I november 2012 påbörjades ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med ett nytt bokningssystem för bilar. I projektet ingår även Landstinget i Storumans kommun (Folkhögskolan och sjukstugan). Syftet med projektet är att testa ett gemensamt bokningssystem, där det går att samåka över organisationsgränserna. Projektet pågår till mars I systemet kan man se vilka resor som är planerade och därmed samåka när möjlighet finns. Systemet är även synkroniserat med Länstrafikens busstidtabell så att man kan se när bussarna går. Det nya bokningssystemet gör det möjligt att implementera kommunens resepolicy i ett bokningssystem för att bland annat styra resandet till att fler väljer bussen istället för bil eller samåker. När det gäller kommunens hel- och majoritetsägda bolag så äger eller leasar de 17 fordon gemensamt som gick kilometrar år Fem av dessa är personbilar och resten är lastbilar som nyttjas i verksamheten. Varje bil går kilometrar varje år, motsvarar 986 mil per år. Totalt kör vi inom kommunen närmare kilometrar inom kommunala organisationen med tjänstebilar och leasingfordon.

10 Antal fordonskilometer i tjänsten med användande av anställdas privata bilar. För år 2012 har antalet körda fordonskilometrar minskat till inom kommunens förvaltningar och det innefattar alla resor med privat bil, även förtroendevalda och övriga uppdragstagare. Inkluderas våra bolag tillkommer kilometer. Totalt nyttjas egna bilar till stor del i kommunen och omfattar i den totala organisationen kilometer, se figur 4 vilket är en minskning med 47 procent. Storumans kommun antog en policy för Smarta Resor och Möten i slutet av 2011 vilket förmodligen har lett till den kraftiga minskningen av resor med privata bilar i tjänsten. Figur 4. Visar antal fordonskilometer i tjänst med privata bilar inom Storumans kommunorganisation.

11 Årsförbrukning av drivmedel Storumans kommunorganisation, för olja, diesel och etanol angivet i m 3. Figur 5. Visar årsförbrukningen av drivmedel år 2012 för Storumans kommunorganisation, fördelat på Diesel, 95oktan bensin och E85 etanol.

12 Antal personbilar och lastbilar som uppfyller miljökraven i förordning (TSFS 2009:140) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Storumans kommun hade totalt 48 fordon i sin flotta år Av dessa är 31 stycken personbilar och 22 lastbilar. Bolagen äger tillsammans 5 personbilar och 12 lastbilar. Totalt ingår 70 fordon i den kommunala organisationen, då är räddningstjänstens fordon inte inräknade i och med att de inte omfattas av miljökraven för myndigheters bilar och fordon. År 2012 var 53 procent, det vill säga 19 stycken av personbilarna (7 stycken 2009) som uppfyllde miljökraven. Inga av lastbilarna uppfyllde kraven och lägger man ihop kommunens alla bilar, inklusive lastbilar var det 21 procent av bilarna som uppfyllde miljökraven, se figur 6 a och b. På personbilssidan är det en förbättring och på lastbilssidan en klar försämring från år Det finns en del fordon inom kommunens egen organisation som är från mitten av 1980-talet och början av 1990-talet som inte har någon typ av miljöklassning. Figur 6a och b. Visar antalet personbilar resp. det totala antalet bilar som uppfyller miljökraven enligt förordningen (TSFS 2009:140)

13 Utsläpp av koldioxid från transporter in den kommunala organisationen De totala utsläppen av koldioxid var 276 ton år 2012 (330 ton år 2009) från personoch lastbilar inom kommunen, se figur 7. År 2012 var utsläppen 3,9 ton per fordon och år ,5 ton per fordon. Figur 7. Visar utsläppen av koldioxid från Storumans kommunorganisation. Energianvändning inom kommunens transporter Inom Storumans kommun som organisation nyttjar vi knappt 1 procent förnybar energi i transportsektorn och 99 procent energi baserad på fossila bränslen under år 2012, se figur 8. Det är en försämring sedan år 2009 totalt sett. Energianvändningen per fordon är 15,3 MWh år 2012 (19,5 MWh år 2009). Den totala energianvändningen inom kommunens transporter har minskat med 371 MWh sedan 2009, dvs. en minskning med 26 procent (beräknas på drivmedelsanvändningen inom kommunorganisationen). I dessa uppgifter finns en stor osäkerhet, eftersom vi förmodligen räknade in bilar 2009 (referensåret) som inte skulle vara med (som exempelvis räddningstjänstens fordon). För att få en mer rättvisande bild av energianvändningen inom transporter för vår kommun, där användningen till stor del är kopplad till exempelvis var brukarna bor, så har vi även räknat på drivmedelsförbrukningen per mil. Vi kan se att förbrukningen har minskat från 0,8 liter/mil (år 2009) till 0,73 liter/mil år Det innebär en minskning med 10 procent, vilket förmodligen är en mer rättvisande bild för energieffektiviseringen inom transporter i vår kommun.

14 Avancerad nivå Transporter Antal flygresor samt antal kilometer flyg i tjänsten per anställd personal. Antalet flygresor var 407 stycken enkelresor mestadels mellan Vilhelmina och Stockholm, se figur 8. Det är fler korta resor under året, dvs. mellan Vilhelmina- Arlanda, Lycksele-Arlanda och Umeå-Arlanda inklusive anslutningsresor än vad det var under 2011 och ungefär lika många som år 2009, som är referensåret. Figur 8. Visar antalet flygresor inom Storumans kommunorganisation Antalet flygkilometer per anställd är 402 kilometer år 2012 (antalet anställda är 610 stycken år 2012 inkl. bolagen). Det är en minskning med 63 procent sedan 2009! Det finns en del brister i statistiken och att Storumans flygplats lagts ner kan vara en förklaring till den stora skillnaden. Totalt flög vi inom kommunens organisation km år 2012, se figur 9.

15 Figur 9. Visar antalet flygkilometer för Storumans kommunorganisation Antal tågresor samt antal kilometer med tåg i tjänsten för anställd personal. De flesta resor som har genomförts inom kommunens organisation är mestadels resor med Arlandaexpress i anslutning till de flygresor som gjorts mellan Vilhelmina- Arlanda, Lycksele-Arlanda och Umeå-Arlanda. Utöver detta har man valt tåg endast vid några enstaka resor. Antalet tågresor har ökat från 160 till 361 stycken och antalet kilometrar är nu 16396, per anställd 27 km. Ökningen kan bero på att fler anslutningsresor med Arlanda express nu räknats med.

16 Antal resor med hyrbil inom kommunens förvaltningar Utöver de resor som vi genomför med våra egna och leasingbilar nyttjar vi även hyrbilar inom kommunens organisation, som omfattar kilometer år 2012, se figur 10. För Storumans kommun och majoritetsägda bolag har antalet kilometrar ökat mellan åren, vilket delvis kan bero på att privata bilar används i mindre utsträckning. )'''',)''','''' +)''' +'''' &)''' &'''' ()''' ('''' )''' ' +:':& &6678 &,'6' &(&+& (&):8 (&):8,()( ()', 9 99 ' ' 99 ' ' &+' +66,8 ++:&( &6678 ( & +, ),+867 &''8 &'(' &'(( &'(& Figur 10. Visar antal kilometer med hyrbil i tjänst för Storumans kommunorganisation Antal resor med kollektivtrafik inom kommunens förvaltningar Under 2012 var antalet bussresor 618 stycken, se figur 11 och antalet fordonskilometer per anställd har ökat till 112 km per år. Det totala antalet kilometrar under 2011 var km, se figur 12, vilket är en ökning med 86 procent. Den kraftiga ökningen kan bero på att kommunen införde en recepolicy i slutet av 2011 där resor med kollektivtrafik uppmuntras.

17 Figur 11. Visar antalet resor med kollektivtrafik , Storumans kommunorganisation Krav på sparsam körning eller andra krav på energieffektivitet uppställs för upphandlade transporttjänster. Det finns inte krav på sparsam körning i den transport- och resepolicy som gäller för kommunens organisation. Däremot premieras gröna fordon vid upphandling av Fastighetsbolaget Umluspen AB, men det gäller främst arbetsfordon. Kommunen ställer miljökrav enligt förordningen TSFS 2009:140 i samband med leasing av nya fordon. I övrigt finns krav om mest kostnadseffektiva resor. Krav om Heavy EcoDriving har ställts vid upphandling av avfallshämtning och man ställer miljökrav på fordon. När det gäller upphandling av snöröjning och asfaltsarbeten har man inte ställt miljökrav då man vill gynna lokala entreprenörer.

18 Övriga uppgifter Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling samt en översiktlig beskrivning av policyns eller riktlinjernas innehåll. Upphandlingspolicyn som antogs i november 2012 innehåller krav om att Miljöstyrningsrådets kriteriedokument ska användas vid behovsanalys och framtagande av kravspecifikation. Policyn kommer att justeras i fullmäktige 2013 så att Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för avancerad nivå ska användas och att den hänvisar till projektets framtagna strategi för energieffektiviseringar. Det innebär att vi därmed kommer att ställa krav på att upphandla energikrävande produkter, varor och tjänster på ett hållbart sätt. Om och i tillämplig mån hur kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor i översikts- och detaljplanering. Inom kommunen finns i dagsläget ingen energiplan. Energifrågor har till viss del integreras i den nya översiktsplanen som togs fram under Om kommunen eller landstinget har en antagen och införd resepolicy samt en översiktlig beskrivning av resepolicyns innehåll. Transport- och resepolicyn i Storumans kommun innefattar alla person- och godstransporter som genomförs för Storumans kommun, såväl interna som upphandlade transporter. Vid val av transport ska i första hand kollektiva färdsätt prioriteras. Samordning av transporter ska eftersträvas för att minska miljöbelastningen och spara på kommunens ekonomiska utgifter. Transporterna ska planeras och genomföras utifrån följande: Minsta möjliga negativa miljöeffekter ska eftersträvas Vara baserade på högt ställda säkerhetskrav Vara kostnadseffektiva En arbetsgrupp har tagit fram en ny policy för Smarta resor och Energismarta resor, som antagits i november 2011.

19 Köpt el angivet i MWh per år avseende gatu- och vägtrafiksignaler, samt parkoch övrig belysning. Energiförbrukningen för gatubelysning var 1132 MWh för år 2012 för Storuman och Tärnaby, vilket är en minskning med 25 procent dvs. minskad energianvändning om 380 MWh, se figur 12. Under åren har ett antal kvicksilverarmaturer har bytts ut till högtrycksnatrium vilket är anledningen till den stora minskningen. Figur 12. Visar energianvändningen avseende gatubelysning Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Nulägesanalys - energieffektivisering

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Nulägesanalys - energieffektivisering SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Nulägesanalys - energieffektivisering 1 Sammanfattning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Statligt stöd och nationella mål... 6 2.2 Stödets utformning och omfattning... 6 3 ens åtaganden

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Mellerud kommuns Nulägesanalys för Energieffektivisering Bilaga 1, till kommunens Strategi för energieffektivisering

Mellerud kommuns Nulägesanalys för Energieffektivisering Bilaga 1, till kommunens Strategi för energieffektivisering Mellerud kommuns Nulägesanalys för Energieffektivisering Bilaga 1, till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun

Energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun 2011-11-28 1 (39) Energieffektiviseringsstrategi för Vänersborgs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2011-05-25, 66 Samhällsbyggnadsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGI OCH KLIMAT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-18 Handläggare: Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 20 Rapportering av energianvändning

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011 2012-05-23 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2011 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2011, Höörs kommun Sida 2 av 32 Innehåll Inledning... 5 Energianvändning i byggnader...

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Energi och klimatstrategi 2012-2020

Energi och klimatstrategi 2012-2020 Energi och klimatstrategi 2012-2020 Titel: Energi- och klimatstrategi 2012-2020 Id nr: 8:5 Typ: Strategi Giltighetstid: 2020-12-31 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-06-12, 89 Uppdateras: Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer