HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012"

Transkript

1 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd åtgärder som kommer att medverka till att klimatmålen uppnås. Handlingsplanen med åtgärderna följs upp årligen av respektive ansvarig och presenteras i miljöredovisning. Vid behov uppdateras handlingsplan med nya åtgärder. Åtgärd 1 Minst 10 % ekologiska produkter i kommunens kök Välja varor enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer i största möjliga utsträckning Kostchef/inköpsansvarig Om vi köper ekologisk 1 liters mjölk kostnad 60 kkr 2013, 2010 Andel inköpta ekologiska livsmedel (3 %) Andel inköpta ekologiska livsmedel (3 %) Andel inköpta ekologiska livsmedel (6,3 %) Åtgärd 2 Öka antalet miljöbilar till 75% i den bilpool där Ånge kommuns tjänstebilar samordnas Byta ut Ånge kommuns tjänstebilar så att 6 % är miljöbilar enligt den statliga definitionen vid utgången av år 2008, 25 % miljöbilar år 2009 och 40 % år Alla tjänstebilar sammanförs till central bilpool Chef kommunkansliet Nytt IT-stöd för bokning och uppföljning för leasade bilar. 50 kkr inköp, 22 kkr/år drift och support Förändring i bilparkens CO 2 /energi kan fr.o.m följas via IT-stöd efterhand som bilar byts 2012, 2010, 2009 Bättre överblick och planering av inköp (i samråd med upphandlingsansvarig) samt bättre bilnyttjande, ökad samåkning I den centrala bilpoolen är i dagsläget 31 % miljöbilar I den centrala bilpoolen är i dagsläget 44 % miljöbilar Förslag till beslut inför 2012 Antalet miljöbilar i kommunens bilpool höjs från 60 % till 75 % I bilpoolen finns idag 41 % miljöbilar

2 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 2 (7) Åtgärd 3 ECO-driving År 2010 ska de som kör mest i tjänsten eller minst 50 % av anställda vid Ånge kommun som använder tjänstebilarna ha påbörjat utbildning i ECO-driving. Chef för kommunkansliet 158 tkr 2012, 2010 Bränsleförbrukning minskar med 14 % och körtiden med 7 %. Inventering är klar och upphandling av ECO-driving pågår 131 personer har genomgått utbildning i sparsam körning. Medelförbrukningen minskade med 7,9 %, före /efter utbildning Målet uppnått. Eventuella kommande utbildningsinsatser ingår i den löpande driften, med ansvar under bilpoolen. Åtgärd 4 Fossilbränslefri uppvärmning i kommunens fastigheter Olje- och eluppvärmning ersätts med fjärrvärme, bergvärme eller biobränsle ÅFA 1-1,5 mkr för 3 fastigheter Ca 80 ton/år 3 fastigheter år 2012, 3 fastigheter år 2016 Flytta fram Åtgärd 5 Spillvattenvärme från Alby Bygga ledningssystem från EKA i Alby till Ånge fjärrvärmeverk för att utnyttja spillvattenvärme. Ånge Energi/ÅFA Ca 55 mkr ton/år Eldningssäsongen Mindre transport av råvara som flis och pellets. Minskning av utsläpp av svavel och stoft Togs i drift Åtgärd 6 Vindkraftsutbyggnad Fysisk planering för att bereda områden där utbyggnad av vindkraft kan ske för att underlätta för tänkta investerare Kommunstyrelsen 400 kkr Tematisk tillägg till översiktsplanen beslutat 2010

3 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 3 (7)

4 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 4 (7) Åtgärd 7 Energieffektivisering av gatubelysning Befintlig gatubelysning byts ut till energieffektivare belysning t.ex. högtrycksnatriumlampor Vägverket/Tekniska kontoret kkr upptagit i investeringsbudget 2010 Ca 0,2 GWh/år År 2015 Påbörjat och sker löpande Sker löpande i ordinarie drift Åtgärd 8 Energieffektivisering av övrig belysning Vid ombyggnad och reparationer utreds alltid möjlighet till energieffektiv belysning. ÅFA T.o.m år 2015 kostnad 1-2 mkr för nya installationer (385 MWh = ) 40 ton 2015 Lägre energiförbrukning Påbörjat och sker löpande Sker löpande i ordinarie drift Åtgärd 9 Sophantering och källsortering Utreda förutsättningarna för samarbete mellan Korstas avfallskunder när det gäller avfallstransporter med tåg Tekniska nämnden i samarbete med Sundsvall Energi Kräver investering i ny kombiterminal, nya bränsle ytor och en ny biobränsleanläggning (kraftvärmeverk eller pyrolysanläggning) Tidigast år 2015, utredning pågår. Avtalet med Korsta löper ut Ny upphandling av behandling av hushållsavfall ska göras under Beslut inför 2012 Undersökning görs om möjligheten att kompostera matavfall från kommunens kö Ingen kompostering sker i dagsläget. Varje förvaltning ansvarar för sina eventuella komposteringar

5 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 5 (7) Åtgärd , 2010 Källsortering av papper, kartonger, plast, glas o plåt, i alla kommunens verksamheter Alla verksamheter ska källsortera. Sorteringen ska organiseras så att det är ett naturligt inslag i verksamheten. För att underlätta bortforsling av källsorterat ska hämtning systematiseras. Respektive verksamhetschef ska säkerställa att källsortering fungerar inom eget verksamhetsområde. Respektive chef rapporter till kommunstyrelsen när detta fungerar. Inte genomfört - men påbörjat. Samordning mellan verksamheterna behövs. Påbörjat Källsortering sker inom de allra flesta/alla verksamheter Åtgärd 11 Kollektivtrafik Stimulera resande med tåg/buss bland annat genom att anpassa tider för möten och sammanträden Respektive verksamhetschef ska rapportera till kommunstyrelsen när detta fungerar. Blandat. Under 2011 ökar antal avgångar för tåg vilket bör förenkla att resa med tåg. Möjligheten till videokonferens nyttjas mer och mer. Kommunen har en resepolicy som syftar till ökad kollektiv åkning. Se ovan Åtgärd Upprustning av järnväg Mittbanan Sundsvall Ånge. Påverka upprustning av banan främst Sundsvall Stöde så restiden Ånge-Sundsvall blir minuter. Kommunstyrelsen Tidsvinst. Fler kommer att pendla. Utökat arbetsmarknadsområde

6 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 6 (7) Åtgärd 13 Upprustning av E14 Påverka ombyggnad av E14 infart Sundsvall från Ånge. Kommunstyrelsen Åtgärd 14 Cykelåkande och promenader Underlätta för cykeltrafik och gående genom att utöka antalet cykel- och gångvägar. Tekniska förvaltningen föreslagit 600 kkr till investeringsbudgeten 2009 för gång- och cykelväg Gamla vägen i Ånge om statsbidrag beviljas med samma belopp. Ånge Tekniska Förvaltning 600 kkr Gamla vägen byggs om år 2009 Om Trafikverket beviljar medel kommer gång/cykelväg mot Ridstallet samt mot Tallbacken att iordningsställas under Säkrare cykel- och gångvägar för att skapa möjlighet för dem som upplever trafiken som ett hinder Ombyggnaden av Gamla vägen klar Cykel/gångbana Alby klart Inga beviljade medel från Trafikverket. Åtgärd 15 Cykla och gå till skolan/jobbet Åtgärder för att stimulera barn cykla eller gå till skolan i stället för att föräldrar skjutsar till skolan. Förslag gå skolbuss. Humanistiska nämnden Eventuella prispengar till tävling gå/cykla till skolan Förbättrad hälsa Inte genomfört Lågprioriterat

7 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi Sid 7 (7) Åtgärd 16 VA-utredning Ånge - Torpshammar Genom anpassning av antalet reningsverk och vattenverk Tekniska kontoret Ca 15 mkr Besparing på 1 GWh 2012 Vattenledning Fredriksdal-Torpshammar och Ånge-Parteboda klart Planering för avveckling av pumpstation i Johannisberg påbörjat. Planeringen är att vattenverken i Parteboda resp. Erikslund ska avvecklas under Skjuts till år 2013 då ledningsrätten inte är säkerställd Åtgärd 17 Luft, minskning av utsläpp Mätning av luftföroreningar Bygg- och Miljönämnd Beräkningarna av luftföroreningarna kostar i dag kr. Okänt vad kostnaden för mätning av luft kommer att kosta. Vintern 2009/10 första tillfället I länets luftvårdssamarbete har överenskommelse gjorts att genomföra luftmätning.i Ånge under 2011/12 Ej genomförd. Luftmätningen är planerad till Luftmättning kommer att genomföras under 2013 januari - mars samt oktober december. Åtgärd 18 Energieffektivisering av kommunala lokaler Ta fram strategi och handlingsplan samt utförande av minst två åtgärder ÅFA kr/år under åren 2010 till 2014 Redovisas till Statens Energimyndighet år 2014 och Redovisas även till kommunstyrelsen Inventering har påbörjats. Projektplanering påbörjat Resultat 2013 Redovisas separat till kommunstyrelsen

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars 212 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2 Innehållsförteckning Hållbar utveckling............................ 3 Energianvändning........................... 4 Biogas.................................

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP

BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP MÖNSTERÅS KOMMUN BUDGETRAPPORT BUDGET 2013 MED EFP 2014 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 Sidan 1 MÖNSTERÅS KOMMUN Ekonomiavdelningen Fredrik Johansson Datum 2013-01-08 Dokumentnamn Budgetrapport

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer