Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 26 oktober, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 IT-STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA (Roger Johansson LK-DATA 15 minuter) 2 FAMILJER I SOCIALTJÄNSTEN (Redovisning av forskningsprojekt FoU 30 minuter) 3 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER a) Minnesanteckningar gemensamt presidiemöte den 5 oktober b) Socialnämndens sammanträdesplan Dnr SOCIALNÄMNDENS GRANSKNING 5 Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET 6 Dnr MÅNADSUPPFÖLJNING a) Socialnämndens månadsuppföljning per den 30 september 2011 b) Överföring av budgetmedel 7 Dnr SYNPUNKTER ÖVER REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM 8 SERVERINGSÄRENDEN a) Dnr Collegium, NL Mat & Inspiration b) Dnr Sol & Ris, Phong Vu 9 YTTRANDE ADOPTION a) Enskilt ärende SAMT b) Enskilt ärende NCMC

2 10 FADERSKAP a) Enskilt ärende FC b) Enskilt ärende AC 11 Dnr ANMÄLAN ENLIGT 6 KAP 36 KOMMUNALLAGEN a) Yttrande i ärende om särskild avgift enligt LSS 12 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 13 Dnr KURSER OCH KONFERENSER a) Temakonferens om hemsjukvårdsreformen, Läns-SLAKO b) Socialarbetardagarna i Norrköping 14 FÖRRÄTTNINGAR 15 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 16 ÖVRIGA FRÅGOR

3 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Presidierna i Omsorgsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 5 oktober 2011, kl 08:15 10:10 i Krouthén, Stadshuset. Närvarande: Jan-Willy Andersson (KD), ordförande Linnéa Darell (FP) Niklas Borg (M) Ali Hajar (S) Eva Lindh (S) Elisabeth Gustafsson (S) Övriga deltagare: Peder Ellison, Omsorgsdirektör Per Granath, Socialchef, tom punkt 2 Elisabeth Viman, Omsorgskontoret Ann-Britt Olofsson, Omsorgskontoret Inga-Lill Strandh, Socialkontoret Ulrika Wiklund, Förhandlingschef, tom punkt 2 Jenny Björkholm, Kommunjurist, tom punkt 2 Sabina Bajraktarevic, Personalchef, tom punkt 2 Lisa Nylund, Omsorgskontoret, punkt 6 Anders Petersson, Omsorgskontoret Ärenden 1. Nya lokaler för Omsorg- och socialförvaltningen Per Granath föredrar ärendet med anledning av att kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 22 augusti att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att utlokalisera verksamhet. Niklas Borg (M) framför att Alliansen inte är negativ till att flytta ut en samlad socialtjänst som innefattar både myndighetsutövning och verksamhet till bostadsområden. Linnéa Darell (FP) tillägger att ett sammanhållet kontor med bra arbetsmiljö är prioriterat. Medborgarperspektivet får heller inte glömmas bort anser Ali Hajar (S). Det gemensamma presidiet uttalar att man kan stödja en utlokalisering om den utgår från idéer om en samlad socialtjänst, innefattande både myndig- I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Socialjnämndens arbetsformer\gp minnesant 5 oktober 2011.doc

4 hetsutövning och verksamhet och inte enbart från behov på grund av trånga lokaler. Oaktat möjligheten till utlokalisering finns behov av lokaler för ett sammanhållet kontor med utgångspunkt från den organisering som socialtjänsten har idag. 2. Lagen om anställningsskydd (LAS) 6 b och Kollektivavtal, redovisning från en träff med de fackliga organisationerna om deras möjligheter att ställa krav i förfrågningsunderlag Peder Ellison redogör för resultatet av en träff med de fackliga organisationerna den 3 oktober. Träffen är resultatet av en överenskommelse som gjordes med Kommunal i samband med en central förhandling enligt 14 Medbestämmandelagen (MBL) i juni i år. Vid mötet deltog bland annat Jenny Björkholm och Sabina Bajraktarevic som föredrog hur bland andra Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över Lag om offentlig upphandling (LOU), ser på dessa frågor. Ett nytt möte med facken är inplanerad den 17 november för att om möjligt komma överens om skrivningar i förfrågningsunderlagen som kan tillgodose fackens önskemål och inte stå i strid med Konkurrensverkets tillämpningsanvisningar och domstolsprövningar. Den 6 oktober kommer ett möte med Kommunal och Omsorgskontoret att äga rum som avser specifikt bemanning och bemanningsnivåer. Informationen noteras 3. Personlig assistans, förhållningssätt i kommunen till en regeringsrättsdom och information från träff med Försäkringskassan Linnéa Darell (FP) berättar om en träff med Försäkringskassan tillsammans med två riksdagsledamöter från Östergötland. Vid träffen framkom bland annat - Det behövs en lagändring för att komma åt den hårda tolkningen som Försäkringskassan (FK) har börjat tillämpa - Även FK anser att huvudmannaskapet för personlig assistans bör flyttas till staten - FK har ingen befogenhet att köpa in beslutsstöd i form av exempelvis arbetsterapeut när det gäller bedömning av LSS-insatser, såsom Omsorgsnämnden nyligen beslutat om - FK prövar ett nytt bedömningsinstrument som ska utvärderas första halvåret Socialutskottet och socialdepartementet har träffats tolkning av behov och inom tre veckor ska man ha en träff med FK nationellt. Omsorgsnämnden har gett Omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med underlag som beskriver konsekvenser för den enskilde och alternativkostnader för kommunen i form av hemtjänst och bostad med särskild service om kommunen tillämpar regeringsrättsdomens hårdare tolkning av rätten till personlig assistans.

5 Det gemensamma presidiet uttalar att bedömning av behovet av personlig assistans inom kommunen ska ske med förstärkt beslutsstöd och enligt intentionerna före regeringsrättsdomen intill dess nya riktlinjer antagits. 4. Stölder vid äldreboenden och i hemmet hos personer med hemtjänst Jan-Willy Andersson berättar att han efter att ha blivit kontaktad av anhöriga befarar att stölderna har ökat i omfattning. Försäkringsbolagen nekar ersättning från hemförsäkringen i de fall nyckel till bostaden har lämnats till exempelvis vårdpersonal. Det är ett vanligt förfaringssätt inom hemtjänst och vid vårdboenden för att underlätta att personal kan utföra sin uppgift. Elisabet Viman berättar att det finns en rutin i vårdbostäder. Omsorgskontoret avser att föra in denna fråga i den översyn av rutin för kontanta medel som skall påbörjas under hösten. Kontoret kommer också att aktualisera frågan vid nästa verksamhetsråd och efterhöra om utförarna har en bra rutin för kontanthantering. Det gemensamma presidiet godkänner kontorets förslag. 5. Äldreombudsman, Peder Ellison berättar att Omsorgskontoret har startat en utredning om införande av en äldreombudsman. Ett diagram som visar antalet samtal till äldrelotsarna delas ut. En del av dessa samtal har karaktären av ärenden som lämpar sig att hantera av en opartisk äldreombudsman. Inga-Lill Strandh kommenterar ärendet. Informationen noteras. 6. Regionalt utvecklingsprogram Lisa Nylund berättar att Regionförbundet Östsam har tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram som är utsänt för yttrande till länets kommuner m fl. Kommunstyrelsen kommer att behandla förslag till yttrande den 8 november. På oktobersammanträdena kommer Omsorgsnämnden och Äldrenämnden att kunna framföra sina synpunkter på förslaget. Programmet delas ut till det gemensamma presidiet vid dagens möte. Vid anteckningarna Anders Petersson

6 14 oktober (2) Socialnämnden Tider för sammanträden och presidiemöten 2012 Månad Gemensamt presidium med On och Än Sn presidium Socialnämnden Presidium Grupper Smtr Utskott 1 Grupper 8.30 Smtr 9.30 Utskott 2 Grupper Smtr Utskott 1 Grupper 8.30 Smtr 9.30 Utskott 2 Grupper Smtr Utskott LVM Sammanträder endast vid behov Inlämningsdag för socialnämndens ärenden Inlämningsdag för utskottens ärenden Januari /12 30/12, 13 Februari /1, 10 Mars /2, 9 April /3 30/3, 13 Maj /4, 11 Juni 30/ , 15 Juli Augusti /7, 3 September 29/ /8 31/8, 14 Oktober /9, 12 November /10, 9 December /11 30/11

7 14 oktober (2) Lokaler Sociala förvaltningen, Barnhemsgatan 2 Nämndrummet Utskottsrummet Besöksrum 10 Besöksrum 01 Besöksrum 02 Socialnämnden (sammanträdesdag) Socialnämndens presidium Alliansen (M, FP, C, KD) Socialdemokratiska gruppen (S) Miljöpartiet (MP) Socialnämndens presidium Utskott Alliansen (M, Socialdemokratiska gruppen (S) Utskott Alliansen (M, Socialdemokratiska gruppen (S) Miljöpartiet (MP) Utskott LVM Vid behov

8 1 (3) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2011 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 30 september. SAMMANFATTNING Socialnämnden visar totalt per den sista september ett underskott med tkr. Större delen av detta underskott avser ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med tkr jämfört med periodens budget. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är i snitt 38 stycken fler jämfört med motsvarande period 2010 (inkl. flyktingar). Utbetalningen i snitt per hushåll och månad är för samma hushållskategorier 184 kronor högre i år. Resultatet för bogruppen är just nu ett överskott med tkr och utredningsteamet redovisar ett överskott med tkr jämfört med periodens budget. Kostnaden för familjehem ligger den siste september tkr över budgetnivån. För posten ensamkommande flyktingbarn redovisas just nu ett överskott om 808 tkr. Till handlingen finns en bilaga; Ekonomiskt bistånd I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Ekonomisk månadsuppföljning\socialnämndens månadsuppföljning sept 2011.doc

9 SAMMANSTÄLLNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 2011 JÄMFÖRT MED BUDGET (TKR) Redovisat netto jan-sep Budget jan-sep Resultat (Budget- Redovisat) Verksamhet Socialnämnd & gemensamma funktioner Ekonomiskt bistånd Bogruppen Familjehem Ensamkom flykt. barn* Utredningsplaceringar Barnahus Summa * Kostnaden återsöks från Migrationsverket. Nedan följer kommentarer till verksamheterna i tabellen. NÄMND OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Nämndverksamheten och dess gemensamma funktioner beräknas under året kunna rymmas inom tilldelad ram. Kostnaderna efter september månads utfall ligger just nu 12 tkr över budgetnivån. I denna post ingår även alkoholhandläggarna och hanteringen av tillsyner och serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Debitering av intäkter för denna verksamhet sker framförallt senare under våren och resultatet bedöms då ligga i balans med budget. Alkoholhandläggningen är självfinansierad och ska inte belasta budgeten negativt. EKONOMISKT BISTÅND För det ordinarie ekonomiska biståndet visar verksamheten fram till sista september en total nettokostnad på tkr och detta är tkr högre än periodens budget. Antalet bidragshushåll per månad är 38 stycken fler i snitt än under samma period år Snittutbetalningen per hushåll januari-september i år ligger 184 kr högre per hushåll och månad jämfört med förra året. Därtill kommer en osäker kostnad avseende ekonomiskt bistånd till flyktingar, där kostnadsansvaret ännu inte är klarlagt mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden. Bedömningen är att nettokostnaden i år för det ordinarie biståndet kommer att landa på en något högre nivå än under 2010, vilket innebär ett underskott jämfört med budget för ekonomiskt bistånd med cirka 16 mnkr. 2

10 3 BOGRUPPEN Nettokostnaden för bogruppen per den sista september uppgår till tkr, vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Socialkontorets prognos för bogruppen år 2011 är fortfarande mycket svår att bedöma. Det är flera faktorer som kommer att påverka utfallet. Bogruppen fortsätter sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. De senaste månaderna har dock antalet kontrakt ökat. Den totala ökningen under året är hittills 23 st. Ett vräkningsförebyggande team tillsammans med avdelningen för försörjningsinsatser har just startat sitt arbete och förhoppningsvis kommer det arbetet att påverka antalet andrahandskontrakt. NSC som driver Glyttinge camping har sökt bygglov för att kunna uppföra de fem stugor som ska användas både till akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. När det blir en ökad kostnad för detta boende är ännu oklart. Ombyggnaden av Stallgården, på grund av att ny väg ska byggas intill Braskens bro där boendet är beläget, är ännu inte klart. Extra kostnader i form av en del nya möbelinköp, utrustning m.m. är kända, men en uppdaterad prognos för året pekar ändå på ett positivt resultat för bogruppen. FAMILJEHEM Verksamheten redovisar ett underskott per den sista september med tkr. När det gäller familjehem, barn och ungdom, så är 207 personer aktuella för stadigvarande vård, varav 29 barn där vårdnaden flyttats över till familjehemmet. Jourplaceringarna har varit fler under årets första sju månader jämfört med föregående år. För närvarande är det 26 barn i jourhem och det är 11 barn i kö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka långsiktigt. Detta innebär i korthet att det kommer att uppstå ett underskott på familjehemskontot. Underskottet bedöms bli i nivå med den reducering som gjordes i budget för 2011, cirka 5 mnkr. UTREDNINGSPLACERINGAR Verksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget per den sista september med tkr. Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året och sista månaderna har kostnaderna ökat markant varför prognosen fortsatt är i nivå med budget. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser. BARNAHUS Med anledning av tjänstledighet visar verksamheten än så länge ett överskott med 247 tkr. Prognosen är att kostnaderna under året kommer att motsvara tilldelad budgetram. Verksamheten löper på som tidigare. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

11 Socialkontoret EKONOMISKT BISTÅND 2011, tkr EKONOMISKT BISTÅND Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Ek.bi.sysels.bef.åtgärder 0 Summa Snitt/månad kr, brutto * ###### ###### ###### Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Sysselsättningsbefr åtg 0 Summa intäkter Nettoresultat Periodiserad budget Avvikelse mot periodiserad budget FLYKTINGAR Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning* 0 Summa Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting ????? Introduktionsersättning 0 Summa intäkter ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLIT EKONOMISKT BISTÅND 2011 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec snitt/mån Hushåll. ek.bi Flyktinghushåll ek.bil Flykting asyl Flykting introduktionsers Ungdomsgarantin Föreb. rehab vuxna Föreb rehab barn

12 Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr Socialnämnden Överföring av budgetmedel år 2012 avseende handläggning av ensamkommande flyktingbarn FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden beslutar överföra 600 tkr ur egna budgetmedel år 2012 avseende en handläggartjänst för ensamkommande flyktingbarn till Socialkontoret inom Omsorg och Socialförvaltningens budget. SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade i januari 2010 att teckna platsavtal om åtta platser för ensamkommande flyktingbarn med Migrationsverket. Det har tidigare funnits avtal om att ta emot fem barn per år. Socialkontoret beviljades år 2010 medel för en årsarbetare för att handlägga dessa ärenden. Begäran gjordes under våren 2011 om förstärkning med ytterligare en årsarbetare på grund av att antalet ensamkommande flyktingbarn i Linköping ökar. Kommunstyrelsen beviljade , 184 Socialnämnden tilläggsanslag med 600 tkr per år till ytterligare en årsarbetare till Socialkontoret för hantering av ensamkommande flyktingbarn perioden Eftersom tjänsten idag finns inrättad vid Socialkontoret föreslås Socialnämnden överföra dessa 600 tkr från sin egen budget till Omsorg och Socialförvaltningens budget från år Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Ekonomisk månadsuppföljning\begäran avseende omföring av budgetmedel till 2012.doc

13 1 (4) Omsorg och socialförvaltningen Dnr SN Lisa Nylund KS Socialnämnden Synpunkter på RUP, regionalt utvecklingsprogram FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner för sin del synpunkter gällande regionalt utvecklingsprogram. 2. Synpunkterna överlämnas till Kommunstyrelsen. SAMMANFATTNING Kommunen har fått, Regionalt utvecklingsprogram, RUP:en, på remiss från regionförbundet Östsam. Programförslaget kräver ett brett kommunalt svar. Förvaltningarna är ombedda att lämna synpunkter utifrån respektive förvaltnings ansvar och verksamhetsområden. Planeringsutskottet har fattat beslut om att nämnderna ska ges möjligheter att lämna synpunkter på det regionala utvecklingsprogrammet. Socialnämnden föreslås godkänna synpunkter och överlämna dem till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Remiss - förslag till regionalt utvecklingsprogram för Össergötland 2030 Introduktion till Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland

14 2 BAKGRUND Det regionala utvecklingsprogrammet är framtaget av Östsam och sänt på remiss. Kommunstyrelsens svar ska lämnas till Östsam den 15 oktober. Programmet är en vidareutveckling av det tidigare programmet från Programförslaget kräver ett brett kommunalt svar. Förvaltningarna är ombedda att lämna synpunkter utifrån respektive förvaltnings ansvar och verksamhetsområden. Planeringsutskottet fattade beslut om att nämnderna ska ges möjligheter att lämna synpunkter på det regionala utvecklingsprogrammet under oktober månad. Kommunstyrelsen fattar beslut om yttrandet den 22 november och fullmäktige den 14 december. Kommunstyrelsen genomför också ett temasammanträde den 8 november. REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND MED SIKTE MOT 2030 Programmets inledning beskrivs syftet med programmet. Avsikten med ett regionalt utvecklingsprogram, RUP, är att ange strategier för en eftersträvad samhällsutveckling utifrån de förutsättningar som råder i regionen. RUP ska ligga till grund för beslut som fattas av offentliga aktörer i regionen, och genom detta även påverka enskilda individers och privata verksamheters beslut inriktning mot det samhälle som eftersträvas. Men påverkan sker även i motsatt riktning: Beslut inom näringslivet, föreningar och enskilda personer påverkar förutsättningarna för, och behov av, offentligt agerande. RUP ska ge en samlad strategi för regionens utveckling. De frågor som fokuseras i RUP är sådana där den regionala nivån har mandat och där offentligt agerande kan påverka utvecklingsförloppet. Den betydelse som RUP har för den regionala utvecklingen avgörs i praktiken främst av den betydelse som kommunerna och Landstinget på frivillig basis tillskriver ett regionalt utvecklingsprogram, samt i vilken utsträckning det understöds av statliga organ, det privata näringslivet och andra aktörer. Programmet har tre övergripande mål: Mål 1: Goda livsvillkor för regionens invånare Mål 2: Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning Mål 3: Hållbart nyttjande av naturens resurser I ett avsnitt beskrivs regionens förutsättningar. De har delats in i sju områden. Ekonomiska och geografiska Befolkningsstruktur Utbildning och kompetensförsörjning Näringsliv och arbetsmarknad Infrastruktur och kommunikationer Kultur och evenemang Handlingsförmåga Därefter beskrivs ett antal utmaningar och sju strategier med sikte mot 2030.

15 3 Nytt i den regionala utvecklingsplanen är 51 rekommendationer riktade till de olika parterna: kommunerna, Landstinget, staten, näringslivet och dess organisationer, föreningslivet och ideella sektorn samt regionförbundet Östsam. LÄNKAR KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER Programmet inleds med att förklara varför regionen ska ha ett regionalt utvecklingsprogram. Programmet sätts i relation till nationella och europeiska styr och policydokument. I regionen finns en folkhälsopolitisk policy antagen för Folkhälsofrågorna finns i programmet, men det hade varit bra om det stod tydligt hur RUP:en förhåller sig till den antagna folkhälspolicyn. Målen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Det första målet i RUP:en är: Goda livsvillkor för regionens invånare.. I avsnittet utmaningar lyfts att regionen ska Vara en öppen och attraktiv region och tillvarata kvinnors och mäns förmågor oberoende av bakgrund. I denna utmaning lyfts möjligheterna till personlig utveckling och delaktighet för människor i svagare position i samhället. Det är positivt. En av strategierna, 6, handlar om att främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling. Detta avsnitt behandlar strategiskt viktiga insatser som behöver riktas direkt till individen och handlar om arbete, boende och innehållsrik fritid. Här kunde kopplingen till folkhälsopolicyn varit tydligare. Knutet till varje avsnitt finns rekommendationer. Upplevelsen vid läsning av rekommendationerna är att de inte bildar någon helhet. I avsnittsinledningen står dock att rekommendationerna inte är fullödiga för en samhällsutveckling mot uppsatt mål. Rekommendationerna är ibland otydliga och väcker frågor om vad som avses. De bidrar inte heller alltid i så stor utsträckning till att nå målet goda livsvillkor för alla. En rekommendation om exempelvis yrkeskompetensbedömning, eller en vidgad arbetsmarknad genom att nyttja den sociala ekonomin, får bara marginella effekter för att förbättra livsvillkoren för den grupp människor som står längst från arbetsmarknaden. Att arbeta utifrån den rekommendationen skulle alltså inte sänka kostnaderna för försörjningsstöd, som tas upp i rekommendation 6.8, utan enbart ge en marginell effekt på kostnaderna för försörjningsstöd. Digital delaktighet lyfts fram och här rekommenderas att nyttja och stärka biblioteken som informationsplatser. I rekommendationen kunde även övriga aktörer utpekas som viktiga dels i att utforma e-tjänster för alla samhällsgrupper, men också i att verka för att IT görs tillgälig för olika grupper av medborgare, såsom äldre, personer med funktionsnedsättning. Formmässigt, språkligt och översiktligt är dokumentet mycket bra och bilder och avsnittsindelningar skapar ett lättillgängligt dokument.

16 4 SOCIALKONTORET Per Granath

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Sociala förvaltningen Dnr Socialnämnden Förteckning över delegationsbeslut Socialnämndens utskott 1: , 227, , Socialnämndens utskott 2: , , , , , Socialnämndens LVM-utskott: , 22-24, , 25-26, , Delegationsbeslut enligt datalistor under maj september Förteckning över delegationsbeslut avseende dödsboärenden september 2011.

76

77

78 Sociala förvaltningen Dnr Socialnämnden Handlingar för kännedom 1 Barn och ungdomars placeringsstatistik september 2011 gällande pågående insatser samt påbörjade insatser. 2 Dnr Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avslutas gällande tillsyn enligt socialtjänstlagen utifrån klagomål från enskild person. 3 Dnr Kommunstyrelsen 348, ; Arbetsmarknads- och näringslivsrådet, utseende av representant från minoriteten 4 Dnr Sveriges Kommuner och Landsting, Beslut ; Nationell läkemedelsstrategi 5 Dnr /6b, Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avslutas gällande särskild avgift enligt 16 kap. 6 a socialtjänstlagen. 6 Dnr /7b, Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avslutas gällande särskild avgift enligt 16 kap. 6 a socialtjänstlagen. 7 Dnr Socialstyrelsen, Beslut ; Socialstyrelsen beviljar Askersunds kommuns ansökan om överflyttning av ärenden till Linköpings kommun. 8 Dnr Kommunstyrelsen 322, ; Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 9 Dnr Kommunfullmäktige 185, ; Strategisk plan med övergripande mål Dnr KS planeringsutskott 192, ; Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland Dnr Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avlutas gällande tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) av Talldalens ungdomsboende

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer