Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 26 oktober, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 IT-STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA (Roger Johansson LK-DATA 15 minuter) 2 FAMILJER I SOCIALTJÄNSTEN (Redovisning av forskningsprojekt FoU 30 minuter) 3 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER a) Minnesanteckningar gemensamt presidiemöte den 5 oktober b) Socialnämndens sammanträdesplan Dnr SOCIALNÄMNDENS GRANSKNING 5 Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET 6 Dnr MÅNADSUPPFÖLJNING a) Socialnämndens månadsuppföljning per den 30 september 2011 b) Överföring av budgetmedel 7 Dnr SYNPUNKTER ÖVER REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM 8 SERVERINGSÄRENDEN a) Dnr Collegium, NL Mat & Inspiration b) Dnr Sol & Ris, Phong Vu 9 YTTRANDE ADOPTION a) Enskilt ärende SAMT b) Enskilt ärende NCMC

2 10 FADERSKAP a) Enskilt ärende FC b) Enskilt ärende AC 11 Dnr ANMÄLAN ENLIGT 6 KAP 36 KOMMUNALLAGEN a) Yttrande i ärende om särskild avgift enligt LSS 12 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 13 Dnr KURSER OCH KONFERENSER a) Temakonferens om hemsjukvårdsreformen, Läns-SLAKO b) Socialarbetardagarna i Norrköping 14 FÖRRÄTTNINGAR 15 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 16 ÖVRIGA FRÅGOR

3 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Presidierna i Omsorgsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 5 oktober 2011, kl 08:15 10:10 i Krouthén, Stadshuset. Närvarande: Jan-Willy Andersson (KD), ordförande Linnéa Darell (FP) Niklas Borg (M) Ali Hajar (S) Eva Lindh (S) Elisabeth Gustafsson (S) Övriga deltagare: Peder Ellison, Omsorgsdirektör Per Granath, Socialchef, tom punkt 2 Elisabeth Viman, Omsorgskontoret Ann-Britt Olofsson, Omsorgskontoret Inga-Lill Strandh, Socialkontoret Ulrika Wiklund, Förhandlingschef, tom punkt 2 Jenny Björkholm, Kommunjurist, tom punkt 2 Sabina Bajraktarevic, Personalchef, tom punkt 2 Lisa Nylund, Omsorgskontoret, punkt 6 Anders Petersson, Omsorgskontoret Ärenden 1. Nya lokaler för Omsorg- och socialförvaltningen Per Granath föredrar ärendet med anledning av att kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 22 augusti att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att utlokalisera verksamhet. Niklas Borg (M) framför att Alliansen inte är negativ till att flytta ut en samlad socialtjänst som innefattar både myndighetsutövning och verksamhet till bostadsområden. Linnéa Darell (FP) tillägger att ett sammanhållet kontor med bra arbetsmiljö är prioriterat. Medborgarperspektivet får heller inte glömmas bort anser Ali Hajar (S). Det gemensamma presidiet uttalar att man kan stödja en utlokalisering om den utgår från idéer om en samlad socialtjänst, innefattande både myndig- I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Socialjnämndens arbetsformer\gp minnesant 5 oktober 2011.doc

4 hetsutövning och verksamhet och inte enbart från behov på grund av trånga lokaler. Oaktat möjligheten till utlokalisering finns behov av lokaler för ett sammanhållet kontor med utgångspunkt från den organisering som socialtjänsten har idag. 2. Lagen om anställningsskydd (LAS) 6 b och Kollektivavtal, redovisning från en träff med de fackliga organisationerna om deras möjligheter att ställa krav i förfrågningsunderlag Peder Ellison redogör för resultatet av en träff med de fackliga organisationerna den 3 oktober. Träffen är resultatet av en överenskommelse som gjordes med Kommunal i samband med en central förhandling enligt 14 Medbestämmandelagen (MBL) i juni i år. Vid mötet deltog bland annat Jenny Björkholm och Sabina Bajraktarevic som föredrog hur bland andra Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över Lag om offentlig upphandling (LOU), ser på dessa frågor. Ett nytt möte med facken är inplanerad den 17 november för att om möjligt komma överens om skrivningar i förfrågningsunderlagen som kan tillgodose fackens önskemål och inte stå i strid med Konkurrensverkets tillämpningsanvisningar och domstolsprövningar. Den 6 oktober kommer ett möte med Kommunal och Omsorgskontoret att äga rum som avser specifikt bemanning och bemanningsnivåer. Informationen noteras 3. Personlig assistans, förhållningssätt i kommunen till en regeringsrättsdom och information från träff med Försäkringskassan Linnéa Darell (FP) berättar om en träff med Försäkringskassan tillsammans med två riksdagsledamöter från Östergötland. Vid träffen framkom bland annat - Det behövs en lagändring för att komma åt den hårda tolkningen som Försäkringskassan (FK) har börjat tillämpa - Även FK anser att huvudmannaskapet för personlig assistans bör flyttas till staten - FK har ingen befogenhet att köpa in beslutsstöd i form av exempelvis arbetsterapeut när det gäller bedömning av LSS-insatser, såsom Omsorgsnämnden nyligen beslutat om - FK prövar ett nytt bedömningsinstrument som ska utvärderas första halvåret Socialutskottet och socialdepartementet har träffats tolkning av behov och inom tre veckor ska man ha en träff med FK nationellt. Omsorgsnämnden har gett Omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med underlag som beskriver konsekvenser för den enskilde och alternativkostnader för kommunen i form av hemtjänst och bostad med särskild service om kommunen tillämpar regeringsrättsdomens hårdare tolkning av rätten till personlig assistans.

5 Det gemensamma presidiet uttalar att bedömning av behovet av personlig assistans inom kommunen ska ske med förstärkt beslutsstöd och enligt intentionerna före regeringsrättsdomen intill dess nya riktlinjer antagits. 4. Stölder vid äldreboenden och i hemmet hos personer med hemtjänst Jan-Willy Andersson berättar att han efter att ha blivit kontaktad av anhöriga befarar att stölderna har ökat i omfattning. Försäkringsbolagen nekar ersättning från hemförsäkringen i de fall nyckel till bostaden har lämnats till exempelvis vårdpersonal. Det är ett vanligt förfaringssätt inom hemtjänst och vid vårdboenden för att underlätta att personal kan utföra sin uppgift. Elisabet Viman berättar att det finns en rutin i vårdbostäder. Omsorgskontoret avser att föra in denna fråga i den översyn av rutin för kontanta medel som skall påbörjas under hösten. Kontoret kommer också att aktualisera frågan vid nästa verksamhetsråd och efterhöra om utförarna har en bra rutin för kontanthantering. Det gemensamma presidiet godkänner kontorets förslag. 5. Äldreombudsman, Peder Ellison berättar att Omsorgskontoret har startat en utredning om införande av en äldreombudsman. Ett diagram som visar antalet samtal till äldrelotsarna delas ut. En del av dessa samtal har karaktären av ärenden som lämpar sig att hantera av en opartisk äldreombudsman. Inga-Lill Strandh kommenterar ärendet. Informationen noteras. 6. Regionalt utvecklingsprogram Lisa Nylund berättar att Regionförbundet Östsam har tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram som är utsänt för yttrande till länets kommuner m fl. Kommunstyrelsen kommer att behandla förslag till yttrande den 8 november. På oktobersammanträdena kommer Omsorgsnämnden och Äldrenämnden att kunna framföra sina synpunkter på förslaget. Programmet delas ut till det gemensamma presidiet vid dagens möte. Vid anteckningarna Anders Petersson

6 14 oktober (2) Socialnämnden Tider för sammanträden och presidiemöten 2012 Månad Gemensamt presidium med On och Än Sn presidium Socialnämnden Presidium Grupper Smtr Utskott 1 Grupper 8.30 Smtr 9.30 Utskott 2 Grupper Smtr Utskott 1 Grupper 8.30 Smtr 9.30 Utskott 2 Grupper Smtr Utskott LVM Sammanträder endast vid behov Inlämningsdag för socialnämndens ärenden Inlämningsdag för utskottens ärenden Januari /12 30/12, 13 Februari /1, 10 Mars /2, 9 April /3 30/3, 13 Maj /4, 11 Juni 30/ , 15 Juli Augusti /7, 3 September 29/ /8 31/8, 14 Oktober /9, 12 November /10, 9 December /11 30/11

7 14 oktober (2) Lokaler Sociala förvaltningen, Barnhemsgatan 2 Nämndrummet Utskottsrummet Besöksrum 10 Besöksrum 01 Besöksrum 02 Socialnämnden (sammanträdesdag) Socialnämndens presidium Alliansen (M, FP, C, KD) Socialdemokratiska gruppen (S) Miljöpartiet (MP) Socialnämndens presidium Utskott Alliansen (M, Socialdemokratiska gruppen (S) Utskott Alliansen (M, Socialdemokratiska gruppen (S) Miljöpartiet (MP) Utskott LVM Vid behov

8 1 (3) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2011 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 30 september. SAMMANFATTNING Socialnämnden visar totalt per den sista september ett underskott med tkr. Större delen av detta underskott avser ekonomiskt bistånd. Utfallet för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med tkr jämfört med periodens budget. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är i snitt 38 stycken fler jämfört med motsvarande period 2010 (inkl. flyktingar). Utbetalningen i snitt per hushåll och månad är för samma hushållskategorier 184 kronor högre i år. Resultatet för bogruppen är just nu ett överskott med tkr och utredningsteamet redovisar ett överskott med tkr jämfört med periodens budget. Kostnaden för familjehem ligger den siste september tkr över budgetnivån. För posten ensamkommande flyktingbarn redovisas just nu ett överskott om 808 tkr. Till handlingen finns en bilaga; Ekonomiskt bistånd I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Ekonomisk månadsuppföljning\socialnämndens månadsuppföljning sept 2011.doc

9 SAMMANSTÄLLNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 2011 JÄMFÖRT MED BUDGET (TKR) Redovisat netto jan-sep Budget jan-sep Resultat (Budget- Redovisat) Verksamhet Socialnämnd & gemensamma funktioner Ekonomiskt bistånd Bogruppen Familjehem Ensamkom flykt. barn* Utredningsplaceringar Barnahus Summa * Kostnaden återsöks från Migrationsverket. Nedan följer kommentarer till verksamheterna i tabellen. NÄMND OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Nämndverksamheten och dess gemensamma funktioner beräknas under året kunna rymmas inom tilldelad ram. Kostnaderna efter september månads utfall ligger just nu 12 tkr över budgetnivån. I denna post ingår även alkoholhandläggarna och hanteringen av tillsyner och serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Debitering av intäkter för denna verksamhet sker framförallt senare under våren och resultatet bedöms då ligga i balans med budget. Alkoholhandläggningen är självfinansierad och ska inte belasta budgeten negativt. EKONOMISKT BISTÅND För det ordinarie ekonomiska biståndet visar verksamheten fram till sista september en total nettokostnad på tkr och detta är tkr högre än periodens budget. Antalet bidragshushåll per månad är 38 stycken fler i snitt än under samma period år Snittutbetalningen per hushåll januari-september i år ligger 184 kr högre per hushåll och månad jämfört med förra året. Därtill kommer en osäker kostnad avseende ekonomiskt bistånd till flyktingar, där kostnadsansvaret ännu inte är klarlagt mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden. Bedömningen är att nettokostnaden i år för det ordinarie biståndet kommer att landa på en något högre nivå än under 2010, vilket innebär ett underskott jämfört med budget för ekonomiskt bistånd med cirka 16 mnkr. 2

10 3 BOGRUPPEN Nettokostnaden för bogruppen per den sista september uppgår till tkr, vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Socialkontorets prognos för bogruppen år 2011 är fortfarande mycket svår att bedöma. Det är flera faktorer som kommer att påverka utfallet. Bogruppen fortsätter sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. De senaste månaderna har dock antalet kontrakt ökat. Den totala ökningen under året är hittills 23 st. Ett vräkningsförebyggande team tillsammans med avdelningen för försörjningsinsatser har just startat sitt arbete och förhoppningsvis kommer det arbetet att påverka antalet andrahandskontrakt. NSC som driver Glyttinge camping har sökt bygglov för att kunna uppföra de fem stugor som ska användas både till akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. När det blir en ökad kostnad för detta boende är ännu oklart. Ombyggnaden av Stallgården, på grund av att ny väg ska byggas intill Braskens bro där boendet är beläget, är ännu inte klart. Extra kostnader i form av en del nya möbelinköp, utrustning m.m. är kända, men en uppdaterad prognos för året pekar ändå på ett positivt resultat för bogruppen. FAMILJEHEM Verksamheten redovisar ett underskott per den sista september med tkr. När det gäller familjehem, barn och ungdom, så är 207 personer aktuella för stadigvarande vård, varav 29 barn där vårdnaden flyttats över till familjehemmet. Jourplaceringarna har varit fler under årets första sju månader jämfört med föregående år. För närvarande är det 26 barn i jourhem och det är 11 barn i kö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka långsiktigt. Detta innebär i korthet att det kommer att uppstå ett underskott på familjehemskontot. Underskottet bedöms bli i nivå med den reducering som gjordes i budget för 2011, cirka 5 mnkr. UTREDNINGSPLACERINGAR Verksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget per den sista september med tkr. Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året och sista månaderna har kostnaderna ökat markant varför prognosen fortsatt är i nivå med budget. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser. BARNAHUS Med anledning av tjänstledighet visar verksamheten än så länge ett överskott med 247 tkr. Prognosen är att kostnaderna under året kommer att motsvara tilldelad budgetram. Verksamheten löper på som tidigare. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

11 Socialkontoret EKONOMISKT BISTÅND 2011, tkr EKONOMISKT BISTÅND Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Ek.bi.sysels.bef.åtgärder 0 Summa Snitt/månad kr, brutto * ###### ###### ###### Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Sysselsättningsbefr åtg 0 Summa intäkter Nettoresultat Periodiserad budget Avvikelse mot periodiserad budget FLYKTINGAR Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning* 0 Summa Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting ????? Introduktionsersättning 0 Summa intäkter ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLIT EKONOMISKT BISTÅND 2011 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec snitt/mån Hushåll. ek.bi Flyktinghushåll ek.bil Flykting asyl Flykting introduktionsers Ungdomsgarantin Föreb. rehab vuxna Föreb rehab barn

12 Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr Socialnämnden Överföring av budgetmedel år 2012 avseende handläggning av ensamkommande flyktingbarn FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden beslutar överföra 600 tkr ur egna budgetmedel år 2012 avseende en handläggartjänst för ensamkommande flyktingbarn till Socialkontoret inom Omsorg och Socialförvaltningens budget. SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen beslutade i januari 2010 att teckna platsavtal om åtta platser för ensamkommande flyktingbarn med Migrationsverket. Det har tidigare funnits avtal om att ta emot fem barn per år. Socialkontoret beviljades år 2010 medel för en årsarbetare för att handlägga dessa ärenden. Begäran gjordes under våren 2011 om förstärkning med ytterligare en årsarbetare på grund av att antalet ensamkommande flyktingbarn i Linköping ökar. Kommunstyrelsen beviljade , 184 Socialnämnden tilläggsanslag med 600 tkr per år till ytterligare en årsarbetare till Socialkontoret för hantering av ensamkommande flyktingbarn perioden Eftersom tjänsten idag finns inrättad vid Socialkontoret föreslås Socialnämnden överföra dessa 600 tkr från sin egen budget till Omsorg och Socialförvaltningens budget från år Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Ekonomisk månadsuppföljning\begäran avseende omföring av budgetmedel till 2012.doc

13 1 (4) Omsorg och socialförvaltningen Dnr SN Lisa Nylund KS Socialnämnden Synpunkter på RUP, regionalt utvecklingsprogram FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner för sin del synpunkter gällande regionalt utvecklingsprogram. 2. Synpunkterna överlämnas till Kommunstyrelsen. SAMMANFATTNING Kommunen har fått, Regionalt utvecklingsprogram, RUP:en, på remiss från regionförbundet Östsam. Programförslaget kräver ett brett kommunalt svar. Förvaltningarna är ombedda att lämna synpunkter utifrån respektive förvaltnings ansvar och verksamhetsområden. Planeringsutskottet har fattat beslut om att nämnderna ska ges möjligheter att lämna synpunkter på det regionala utvecklingsprogrammet. Socialnämnden föreslås godkänna synpunkter och överlämna dem till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Remiss - förslag till regionalt utvecklingsprogram för Össergötland 2030 Introduktion till Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland

14 2 BAKGRUND Det regionala utvecklingsprogrammet är framtaget av Östsam och sänt på remiss. Kommunstyrelsens svar ska lämnas till Östsam den 15 oktober. Programmet är en vidareutveckling av det tidigare programmet från Programförslaget kräver ett brett kommunalt svar. Förvaltningarna är ombedda att lämna synpunkter utifrån respektive förvaltnings ansvar och verksamhetsområden. Planeringsutskottet fattade beslut om att nämnderna ska ges möjligheter att lämna synpunkter på det regionala utvecklingsprogrammet under oktober månad. Kommunstyrelsen fattar beslut om yttrandet den 22 november och fullmäktige den 14 december. Kommunstyrelsen genomför också ett temasammanträde den 8 november. REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND MED SIKTE MOT 2030 Programmets inledning beskrivs syftet med programmet. Avsikten med ett regionalt utvecklingsprogram, RUP, är att ange strategier för en eftersträvad samhällsutveckling utifrån de förutsättningar som råder i regionen. RUP ska ligga till grund för beslut som fattas av offentliga aktörer i regionen, och genom detta även påverka enskilda individers och privata verksamheters beslut inriktning mot det samhälle som eftersträvas. Men påverkan sker även i motsatt riktning: Beslut inom näringslivet, föreningar och enskilda personer påverkar förutsättningarna för, och behov av, offentligt agerande. RUP ska ge en samlad strategi för regionens utveckling. De frågor som fokuseras i RUP är sådana där den regionala nivån har mandat och där offentligt agerande kan påverka utvecklingsförloppet. Den betydelse som RUP har för den regionala utvecklingen avgörs i praktiken främst av den betydelse som kommunerna och Landstinget på frivillig basis tillskriver ett regionalt utvecklingsprogram, samt i vilken utsträckning det understöds av statliga organ, det privata näringslivet och andra aktörer. Programmet har tre övergripande mål: Mål 1: Goda livsvillkor för regionens invånare Mål 2: Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning Mål 3: Hållbart nyttjande av naturens resurser I ett avsnitt beskrivs regionens förutsättningar. De har delats in i sju områden. Ekonomiska och geografiska Befolkningsstruktur Utbildning och kompetensförsörjning Näringsliv och arbetsmarknad Infrastruktur och kommunikationer Kultur och evenemang Handlingsförmåga Därefter beskrivs ett antal utmaningar och sju strategier med sikte mot 2030.

15 3 Nytt i den regionala utvecklingsplanen är 51 rekommendationer riktade till de olika parterna: kommunerna, Landstinget, staten, näringslivet och dess organisationer, föreningslivet och ideella sektorn samt regionförbundet Östsam. LÄNKAR KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER Programmet inleds med att förklara varför regionen ska ha ett regionalt utvecklingsprogram. Programmet sätts i relation till nationella och europeiska styr och policydokument. I regionen finns en folkhälsopolitisk policy antagen för Folkhälsofrågorna finns i programmet, men det hade varit bra om det stod tydligt hur RUP:en förhåller sig till den antagna folkhälspolicyn. Målen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Det första målet i RUP:en är: Goda livsvillkor för regionens invånare.. I avsnittet utmaningar lyfts att regionen ska Vara en öppen och attraktiv region och tillvarata kvinnors och mäns förmågor oberoende av bakgrund. I denna utmaning lyfts möjligheterna till personlig utveckling och delaktighet för människor i svagare position i samhället. Det är positivt. En av strategierna, 6, handlar om att främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling. Detta avsnitt behandlar strategiskt viktiga insatser som behöver riktas direkt till individen och handlar om arbete, boende och innehållsrik fritid. Här kunde kopplingen till folkhälsopolicyn varit tydligare. Knutet till varje avsnitt finns rekommendationer. Upplevelsen vid läsning av rekommendationerna är att de inte bildar någon helhet. I avsnittsinledningen står dock att rekommendationerna inte är fullödiga för en samhällsutveckling mot uppsatt mål. Rekommendationerna är ibland otydliga och väcker frågor om vad som avses. De bidrar inte heller alltid i så stor utsträckning till att nå målet goda livsvillkor för alla. En rekommendation om exempelvis yrkeskompetensbedömning, eller en vidgad arbetsmarknad genom att nyttja den sociala ekonomin, får bara marginella effekter för att förbättra livsvillkoren för den grupp människor som står längst från arbetsmarknaden. Att arbeta utifrån den rekommendationen skulle alltså inte sänka kostnaderna för försörjningsstöd, som tas upp i rekommendation 6.8, utan enbart ge en marginell effekt på kostnaderna för försörjningsstöd. Digital delaktighet lyfts fram och här rekommenderas att nyttja och stärka biblioteken som informationsplatser. I rekommendationen kunde även övriga aktörer utpekas som viktiga dels i att utforma e-tjänster för alla samhällsgrupper, men också i att verka för att IT görs tillgälig för olika grupper av medborgare, såsom äldre, personer med funktionsnedsättning. Formmässigt, språkligt och översiktligt är dokumentet mycket bra och bilder och avsnittsindelningar skapar ett lättillgängligt dokument.

16 4 SOCIALKONTORET Per Granath

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Sociala förvaltningen Dnr Socialnämnden Förteckning över delegationsbeslut Socialnämndens utskott 1: , 227, , Socialnämndens utskott 2: , , , , , Socialnämndens LVM-utskott: , 22-24, , 25-26, , Delegationsbeslut enligt datalistor under maj september Förteckning över delegationsbeslut avseende dödsboärenden september 2011.

76

77

78 Sociala förvaltningen Dnr Socialnämnden Handlingar för kännedom 1 Barn och ungdomars placeringsstatistik september 2011 gällande pågående insatser samt påbörjade insatser. 2 Dnr Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avslutas gällande tillsyn enligt socialtjänstlagen utifrån klagomål från enskild person. 3 Dnr Kommunstyrelsen 348, ; Arbetsmarknads- och näringslivsrådet, utseende av representant från minoriteten 4 Dnr Sveriges Kommuner och Landsting, Beslut ; Nationell läkemedelsstrategi 5 Dnr /6b, Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avslutas gällande särskild avgift enligt 16 kap. 6 a socialtjänstlagen. 6 Dnr /7b, Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avslutas gällande särskild avgift enligt 16 kap. 6 a socialtjänstlagen. 7 Dnr Socialstyrelsen, Beslut ; Socialstyrelsen beviljar Askersunds kommuns ansökan om överflyttning av ärenden till Linköpings kommun. 8 Dnr Kommunstyrelsen 322, ; Risk- och sårbarhetsanalys enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 9 Dnr Kommunfullmäktige 185, ; Strategisk plan med övergripande mål Dnr KS planeringsutskott 192, ; Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland Dnr Socialstyrelsen, Beslut ; Ärendet avlutas gällande tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) av Talldalens ungdomsboende

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-06-14 Onsdagen den 22 juni, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23. Ingela Mindemark Anette Henriksson, 62 Jobbpusslet Cecilia Toftemo, 67 Ekonom Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Bjarne Westerlund (S) Leif Thor

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, måndagen den 18 maj 2009, kl. 14.00-18.10 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s) Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer