LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Socialnämnden SN 169 Dnr Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef Lizel Forsberg redovisar projektet. Projektet syftar till samverkan skola socialtjänst på ett tidigt stadium i syfte att förhindra så det inte blir ett aktuellt ärende hos socialtjänsten. En del i projektet har framgångsrikt använt sig av ART. att lägga redovisningen till handlingarna.

2 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 170 SNAU 194 Dnr Ekonomisk uppföljning november 2008 Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för november Arbetsutskottets beslut att redovisning av ärendet sker på socialnämndens sammanträde den 17 december att lägga redovisningen till handlingarna.

3 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 171 SNAU 187 Dnr Riksnormen för försörjningsstöd 2009 Regeringen har den 16 oktober 2008 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. Skillnaden mot tidigare år är att åldersgruppen år finns fr o m 2009 med i underlaget och riksnormen. De ungdomar som ingår i åldersgruppen är de ungdomar som går i grundläggande utbildning och som föräldrarna därmed är underhållsskyldiga och som ingår i föräldrarnas hushåll. Beredningsunderlag: Socialstyrelsens meddelandeblad november att anta riksnormen för försörjningsstöd fr o m 1 januari Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. _

4 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott SN 172 SNAU 188 SN 122 SNAU 137 SN 37 SNAU 47 SNAU 142 Dnr Muntligt redovisning ekonomiskt bistånd IFO-chef Lizel Forsberg redovisar utbetalt ekonomiskt bistånd t o m november 2007 avseende hela klientgruppen, samt hur stöttning av klienterna till att bli mer självförsörjande, förebygga socialbidragsberoende och få in mer av de pengar som vi har som fordran på klienter inom individ- och familjeomsorgen kan ske. Arbetsutskottets beslut att återremittera ärendet till handläggaren för vidare utredning samt att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 5 mars IFO-chef Lizel Forsberg redovisade utbetalt ekonomiskt bistånd för januari och februari månad. I januari månad betalades ut försörjningsstöd till 67 personer varav 23 var under 30 år. Arbetsutskottets beslut att redovisa ärendet på socialnämndens sammanträde den 19 mars IFO-chefen har i skrivelse redovisat utbetalt ekonomiskt bistånd för januari och februari Redovisningen gäller klienter inom försörjningsstöd exkl introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar som varit kortare tid än 3 år.

5 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden att lägga redovisningen till handlingarna samt att uppföljning av ärendet sker till arbetsutskottets sammanträde den 10 september IFO-chefen har i skrivelse redovisat utbetalat försörjningsstöd t o m augusti 2008 exkl flykting som varit mindre än 3 år. att redovisning av ärendet sker på socialnämndens sammanträde den 24 september 2008 att uppdra åt IFO-chefen att till arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober ta fram uppgift på hur många som hade genomsnittlig bidragstid IFO-chefen redovisar utbetalat försörjningsstöd t o m augusti 2008 exkl flykting som varit mindre än 3 år. Av redovisningen framkommer att den genomsnittliga längden på försörjningsstöd är 3,75 biståndsmånader. att uppdra åt IFO-chefen att inkomma med åtgärdsplan på hur antalet biståndsmånader kan minska, till arbetsutskottets sammanträde den 3 december IFO-chefen informerade muntligt om ärendet. att fortsätta samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Arbete- och Integration för att minska antalet personer med försörjningsstöd att inventera de som har erhållit försörjningsstöd under lång tid och göra en uppdatering av deras arbetsplan att följa upp inbokade tider när det gäller besök hos handläggare.

6 Socialnämnden att fortsätta samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Arbete- och Integration för att minska antalet personer med försörjningsstöd att inventera de som har erhållit försörjningsstöd under lång tid och göra en uppdatering av deras arbetsplan att följa upp inbokade tider när det gäller besök hos handläggare att undersöka hur försörjningsstöd hanteras i andra kommuner med hjälp av exempelvis FOU Välfärd att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 11 mars 2009.

7 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 173 SNAU 189 SN 109 SNAU 126 SN 55 SNAU 68 Dnr Alternativ till placeringar Socialchef Inger Brandt har i skrivelse redovisat ett förslag till hur antalet placeringar av barn och ungdomar kan minskas. Arbetsutskottets förslag till beslut att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för år 2008 med 200 tkr för att under ett år genomföra försök med intensifierade öppenvårdsinsatser Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen har vid sammanträde beslutat om att meddela socialnämnden att man ställer sig positiv till försök med intensifierade öppenvårdsinsatser samt att medel tas från befintlig budget för socialnämnden. att under 2008 görs ingen förändring i organisationen att ärendet diskuteras vidare. att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 3 december 2008.

8 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott IFO-chefen redovisar muntligt om alternativa placeringar. Arbetsutskottets beslut att IFO-chefen redovisar om ärendet på socialnämndens sammanträde den 17 december IFO-chefen redovisar muntligt om ärendet. att uppdra åt IFO-chefen att undersöka möjligheten tillsammans med Barnoch utbildningsnämnden att ta fram en gemensam plattform för genomförande av ART-behandling (Aggression Replacement Traning) inom grundskolan att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 11 mars _

9 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 174 SNAU 190 Dnr Granskning av Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisorerna i ovanstående kommuner har gett Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers i uppdrag att granska Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. att uppdra åt socialchefen att ta fram åtgärdsplan på de punkter som revisorerna föreslår förändringar i nämnda rapport till arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2009 Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 175 SNAU 191 Dnr Inkommen skrivelse ang lokal till missbrukare Inkommit skrivelse ang lokal till missbrukare där olika aktiviteter kan utföras t ex som matlagning m m. att uppdra åt socialchefen att utreda och besvara inkommen skrivelse. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

11 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 176 SNAU 195 Dnr Organisationsförändring inom äldre- och handikappomsorgen och hemsjukvården Socialchefen tog upp frågan ang åldersneutral omsorg. att uppdra åt socialchefen att arbeta vidare med åldersneutral omsorg samt att en arbetsgrupp bildas bestående av enhetschef, MAS och undersköterska att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 8 april Beredningsunderlag: Tjänsteutlåtande daterat Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

12 Socialnämnden SN 176 Dnr Förslag till ny översiktsplan Föreligger förslag till ny översiktsplan för Lessebo kommun. att efter beaktande av översiktsplanen lägges den till handlingarna.

13 Socialnämnden SN 177 Dnr Avsägelse av uppdrag som ersättare i arbetsutskottet Inkommit avsägelse från Eva-Marie Rasmusson (s) som ersättare i arbetsutskottet. att lägga avsägelsen till handlingarna.

14 Socialnämnden SN 178 Dnr Val av ersättare till arbetsutskottet att välja Birgitta Valdemarsson (s) som ersättare i arbetsutskottet.

15 Socialnämnden Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 179 SN 157 SN 137 SNAU 147 SN 120 SNAU 135 SN 92 SNAU 109 Dnr Revidering av riktlinjerna ekonomiskt bistånd Socialnämnden har den 27 februari beslutat att revidering av riktlinjerna ekonomiskt bistånd ska återkomma på arbetsutskottets sammanträde den 4 juni IFO-chefen har i skrivelse daterad lämnat förslag på hur riktlinjer anpassade till dagens behov när det gäller handläggning och beslutsstöd för ekonomiskt bistånd. Både politiker och handläggare deltar i utformandet av ett slutgiltigt förslag till reviderade riktlinjer. att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 27 augusti att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 25 augusti IFO-chefen redovisade jämförelse av tre kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Beredningsförslag: Tjänsteutlåtande daterat

16 Socialnämnden Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott att redovisning av ärendet sker på socialnämndens sammanträde den 24 september 2008 samt att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober IFO-chefen redovisade jämförelse av tre kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Beredningsförslag: Tjänsteutlåtande daterat att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober Arbetsutskottets beslut att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 22 oktober _ Revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd diskuteras. att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträden den 26 november 2008.

17 Socialnämnden Socialnämnden att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 17 december för antagande av gjorda revideringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 28 januari 2009.

18 Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 180 SN 164 SNAU 183 SN 144 SNAU 159 SN 103 SN 78 SNAU 97 SN 51 SNAU 64 SN 128 SNAU 147 Dnr Målformuleringar för socialnämndens verksamhetsområde Socialchef Inger Brandt redovisade målformuleringar för socialnämndens verksamhetsområde. Ärendet var uppe senast på socialnämndens sammanträde Arbetsutskottets förslag att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 19 december SN Socialchef Inger Brandt informerade om måldokument för socialnämndens ansvarsområde. Beredningsunderlag: Tjänsteutlåtande daterat

19 Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden att politiska mål formuleras även för förvaltningens stab och för UngBo att de verksamheter som idag saknar produktionsmål kopplade till de politiska målen ska formulera sådana att de olika verksamheterna ska lämna förslag till handlingsplaner som utgår från dagens förutsättningar att tillskriva Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet att inkomma med eventuella synpunkter på måldokumentet senast den 25 februari 2008 att uppdragen ska redovisas på socialnämndens sammanträde den 19 mars SNAU Beredningsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad att socialchefen får i uppdrag att föreslå tidplan för revidering av målformuleringar till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj 2008 att UngBo, socialpsykiatriska enheten och förvaltningens stab lämnar förslag till inriktningsmål för respektive verksamhet att effektmål, produktionsmål och handlingsplan formuleras inom verksamheterna och redovisas på likartat sätt som i det nu gällande måldokumentet att underlaget ska användas för målformuleringar fr o m 2009, samt att underlaget presenteras på arbetsutskottet den 8 oktober SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

20 Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SNAU Socialchef Inger Brandt har i skrivelse lämnat förslag på tidplan för det fortsatta målarbetet. Beredningsförslag: Tjänsteutlåtande daterat att arbeta utifrån den föreslagna tidsplanen kompletterad med ett extra nämndssammanträde den 12 augusti SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. SN De olika målen i måldokumentet för socialnämndens ansvarsområde diskuteras. SNAU Samtliga enheter har inlämnat mål för de olika verksamheterna till dagens sammanträde. att uppdra åt socialchefen att upprätta verksamhetsplan att kalla till extra nämndssammanträde den 28 oktober 2008 kl ang måldokumentet.

21 Socialnämnden Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden SN Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. SNAU Socialnämnden har vid möte diskuterat målformuleringarna. Arbetsutskottets beslut att överlämna målformuleringarna till socialnämndens sammanträde den 26 november 2008 samt att uppdra åt socialchefen att inlämna verksamhetsplan till arbetsutskottets sammanträde i maj SN Socialchefen informerade om att vid MBL-informationen framkom att de fackliga organisationerna tyckte att det var för mycket detaljerat samt att det ska uppdateras kontinuerligt. att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 17 december SN att anta målförmuleringar för socialnämndens verksamheter att överlämna detsamma till kommunstyrelsen

22 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 181 SNAU 196 Dnr Information - Socialchefen informerade om samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt mellan Arbete och Integration. - Länsstyrelsen i Kronobergs län * Tillsyn av meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, till personer med psykisk funktionsnedsättning i Lessebo kommun Beslut att uppdra åt socialchefen att genomlysa och redovisa verksamheten inom Kärnan på arbetsutskottets sammanträde den 11 mars * Rapport Våld i nära relationer en enkätundersökning Alkoholhandläggares beslut Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap Öjaby Wärdshus AB, (handpappersbruket) Växjö, den 10 december 2008 att lägga informationen till handlingarna.

23 Socialnämnden SN 182 Dnr Kurser - Skyddsvärnet Konferenser mässor seminarium - Kommunakuten * Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda, den 23 januari 2009 i Stockholm * LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik, den 29 januari 2009 i Stockholm * Kommunal samverkan en dag om möjligheter, den 25 mars 2009 i Stockholm. - Sveriges Kommuner och Landsting Hur inför man valfrihetssystem?, den 23 januari att lägga kursinbjudningarna till handlingarna.

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-01-25 2 SN 1 Dnr 3.12 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen - Muntlig information från verksamheterna Socialnämnden 2012-01-25 3 SN 2 Dnr 11.12 700 Muntlig

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer